נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968

מסים – מסים עקיפים

מסים – גבייה – אמצעי אכיפה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות חוק מס ערך מוסף

סעיף 1

2

Go

חיוב בתשלום חסר

סעיף 2

2

Go

סייג

סעיף 3

2

Go

עיכוב טובין

סעיף 4

2

Go

סמכות לוותר

סעיף 5

2

Go

החזר יתר

סעיף 6

2

Go

ריבית והפרשי הצמדה

סעיף 6א

2

Go

תחולת חיקוקים

סעיף 7

2

Go

אצילת סמכויות

סעיף 8

3

Go

ביטולים

סעיף 9


חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשמ"ו-1986

           "מס-עקיף" – מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח–1958;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

"מס-עקיף" – מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח-1958;

           "חסר" – מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו;

           "יתר" –

(תיקון מס' 4)  תשמ"ו-1986

(1)   מס עקיף ששולם ביתר;

(תיקון מס' 4)  תשמ"ו-1986

(2)   סכום הישבון וכל סכום אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

"יתר" –

(1) מס עקיף ששולם ביתר;

(2) סכום הישבון וכל סכום אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;

           "טובין" – לרבות סחורה ושירותים הטעונים מס לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952; ולענין זה, "מוכר" – לרבות נותן שירות, ו"קונה" – לרבות מקבל שירות;

           "מנהל" – כמשמעותו בפקודת המכס;

           "גובה המס" – כמשמעות גובה המכס בפקודת המכס או ממונה אזורי על מס קניה או בלו;

           "התקופה הקובעת" –

(1)   לגבי טובין שיובאו – חמש שנים מן היום בו נתהווה החסר או היתר;

(2)   לגבי טובין אחרים – שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;

           "נישום" – אדם שנדרש לשלם חסר, ולענין סעיף 2(ב)(1) ו-(2) וסעיף 3 – לרבות שליחו.

חיוב בתשלום חסר

2.    (א)  נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת.

           (ב)  נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן – ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום לב;

(2)   הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר.

סייג

3.    על אף האמור בסעיף 2, לא יהא הנישום חייב בתשלום חסר אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1)  החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה;

(2)  הנישום לא ידע, ובנסיבות הענין לא היה צריך לדעת, על קיומו של החסר;

(תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979

(3)  הנישום מכר את הטובין בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.

מיום 9.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 942 מיום 9.8.1979 עמ' 146 (ה"ח 1406)

(3) הנישום מכר את הטובין בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר ובמחיר המקובל בשוק פחות אותו חסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.

עיכוב טובין

4.    גובה המס רשאי לעכב הוצאתם של טובין של נישום מפיקוח המכס עד לתשלום החסר המגיע מהנישום על אותם טובין או על טובין אחרים שיבואם חייב במס עקיף.

סמכות לוותר

5.    המנהל רשאי לוותר על גביית חסר, כולו או מקצתו, אם נראה לו כי הוצאות גביית החסר אינן מצדיקות את גבייתו.

החזר יתר (תיקון מס' 1)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 4)  תשמ"ו-1986

6.    יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת "יתר", למעט לענין מס בולים – גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1)  שהוא לא מכר את הטובין;

(2)  שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.

מיום 9.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 942 מיום 9.8.1979 עמ' 146 (ה"ח 1406)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. (א) יתר יוחזר למי ששילמו, אם המנהל נתבקש לכך תוך התקופה הקובעת.

(ב) נוכח המנהל כי הטובין נמכרו במחיר העולה על המקובל בשוק, לא יוחזר היתר אלא אם ההפרש הוחזר לקונה; סייג זה לא יחול אם היתר נבע מטעות סופר.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

6. יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, והוכיח ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת "יתר", למעט לענין מס בולים – גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1) שהוא לא מכר את הטובין;

(2) שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.

ריבית והפרשי הצמדה (תיקון מס' 2)  תשמ"א-1981 (תיקון מס' 3)  תשמ"ד-1984

6א.     חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97, 97א ו-105 לחוק האמור בשינויים המחוייבים.

מיום 31.3.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 1014 מיום 31.3.1981 עמ' 157 (ה"ח 1524)

הוספת סעיף 6א

מיום 23.2.1984

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 62 (ה"ח 1652)

6א. חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1976, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97 97, 97א ו-105 לחוק האמור בשינויים המחוייבים.

תחולת חיקוקים

7.    החיקוקים החלים על מס-עקיף יחולו גם על יתר וחסר.

אצילת סמכויות

8.    המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכותו לפי סעיף 2(ב).

ביטולים

9.    בטלים –

(1)  סעיפים 151 ו-155 לפקודת המכס;

(2)  סעיפים 13(ב) ו-27(א)(3) לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952;

(3)  תקנה 16(ב) לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח-1958;

(4)  סעיפים 11(א) ו-12 לחוק הבלו על סוכר, תשי"ז-1957;

(5)  סעיפים 13 ו-14 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958.

                                                           לוי אשכול                    יעקב ש' שפירא

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                 שניאור זלמן שזר

                           נשיא המדינה

                   ממלא מקום שר האוצר* פורסם ס"ח תשכ"ח מס' 531 מיום 3.7.1968 עמ' 156 (ה"ח תשכ"ח מס' 771 עמ' 202).

תוקן ס"ח תשל"ט מס' 942 מיום 9.8.1979 עמ' 146 (ה"ח תשל"ט מס' 1406 עמ' 222) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"א מס' 1014 מיום 31.3.1981 עמ' 157 (ה"ח תשמ"א מס' 1524 עמ' 280) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת המסים (גביה) (מס' 2), תשמ"א-1981; ר' סעיף 3(ב) לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 62 (ה"ח תשמ"ד מס' 1652 עמ' 82) – תיקון מס' 3 בסעיף 17 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59), תשמ"ד-1984; ר' סעיף 18(יא) לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח תשמ"ו מס' 1767 עמ' 92) – תיקון מס' 4 בסעיף 47 לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 6), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.10.1986.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות