נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת המכס [נוסח חדש]

 

 

מסים – מכס

מסים – בלו

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: מבוא

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 2

חובה להשיב תשובות ולמסור תעודות

Go

10

 

פרק שני: מינהל

Go

10

סעיף 3

תפקידי המנהל

Go

10

סעיף 4

אצילת סמכויות

Go

10

סעיף 5

דגל המכס

Go

10

סעיף 6

קביעת נמלים, שדות תעופה וכו'

Go

10

סעיף 7

סידורים ברציפים

Go

11

סעיף 8

הצהרה בפני מי

Go

11

סעיף 10

ימי עבודה ושעות עבודה

Go

11

סעיף 13

אגרות השגחה

Go

11

 

פרק שלישי: פיקוח, בדיקה, הצהרות וערובה

Go

11

סעיף 14

הפיקוח על טובין

Go

11

סעיף 15

טובין בכלי הובלה הנתונים לפיקוח המכס

Go

11

סעיף 16

זכות בדיקה

Go

12

סעיף 17

הובלת טובין והפקדתם על חשבון בעליהם

Go

12

סעיף 18

דין אדם שבידו שטר מסירה   כדין בעל הטובין או מורשהו

Go

12

סעיף 19

פתיחת אריזות במעמד פודה הטובין

Go

12

סעיף 20

סימונן ומספרן של אריזות

Go

12

סעיף 21

טובין שנפרקו לכאורה במצב רע

Go

12

סעיף 22

אין לנגוע בטובין הנתונים לפיקוח

Go

12

סעיף 23

אין תביעת פיצויים על הפסד אלא אם היה במזיד

Go

12

סעיף 24

הצהרות

Go

12

סעיף 30

מטען אישי של נוסעים

Go

12

סעיף 30א

חובת מתן הצהרה

Go

12

סעיף 31

זכות לדרוש ערובה

Go

13

סעיף 33

מותר ליתן ערובה כללית

Go

13

סעיף 34

חילוטו של ערבון כסף

Go

13

סעיף 35

ערובה חדשה

Go

13

סעיף 36

כוחה של ערובה

Go

13

סעיף 37

מתן היתר טובין

Go

13

סעיף 38

המיובאים בדואר

Go

13

סעיף 39

הנוהל בחבילות דואר

Go

13

 

פרק רביעי: ייבוא טובין

Go

13

 

סימן א': יבוא אסור ויבוא מוגבל

Go

13

סעיף 40

סמכות לאסור יבוא

Go

13

סעיף 41

יבוא אסור

Go

13

סעיף 42

טובין אסורים

Go

13

סעיף 43

יבוא מוגבל

Go

14

סעיף 44

טובין שייבואם אסור ונשגרו למקום מחוץ לישראל

Go

14

 

סימן ב': ייבוא בדרך הים

Go

14

סעיף 45

ייבוא טובין דרך הים

Go

14

סעיף 46

חובת אניה להיכנס לנמל

Go

14

סעיף 47

חובת אניה להיענות לקריאה

Go

14

סעיף 48

חובת אניה לעצור בתחנת מעלה

Go

14

סעיף 49

הקלות לעליה אל אניה

Go

14

סעיף 50

חובת אניה למהר למקום הפריקה

Go

14

סעיף 51

אין להשיט אניה בלי רשות

Go

14

סעיף 52

הגבלת העליה אל אניה

Go

14

 

סימן ג': מצהר על המטען

Go

14

סעיף 53

הגשת מצהר

Go

14

סעיף 54

תיקון טעות במצהר

Go

15

סעיף 54א

הגשת מצהר באמצעות מסר אלקטרוני

Go

15

סעיף 55

קברניט אניה שנטרפה חייב בהגשת פרטים

Go

15

סעיף 55א

חובה לסייע לפקיד המכס במילוי תפקידו

Go

15

 

סימן ד': פריקה והנחת

Go

15

סעיף 56

פירוק הצובר

Go

15

סעיף 57

הסרת טובין מאניה

Go

15

סעיף 58

חובה להפקיד טובין

Go

15

סעיף 59

אריזה חוזרת ברציף

Go

16

סעיף 60

תקנות למניעת צפיפות

Go

16

סעיף 61

חובה לפרט הנימוקים להפסקת הפריקה וכו'

Go

16

 

סימן ה': הצהרת ייבוא

Go

16

סעיף 62

הצהרת ייבוא

Go

16

סעיף 63

המועד להגשת הצהרת ייבוא

Go

16

סעיף 64

הגשת הצהרת ייבוא באמצעות מסר אלקטרוני

Go

16

סעיף 65

התרה לגבי טובין הכלולים בהצהרת ייבוא

Go

17

סעיף 65א

שמירת מסמכים

Go

17

סעיף 65ב

חובה להשיב על שאלות

Go

17

סעיף 65ג

הגשת מסמך אחר במקום הצהרת ייבוא

Go

17

 

סימן ו': ייבוא שלא בדרך הים

Go

17

סעיף 66

ייבוא טובין שלא בדרך הים

Go

17

 

פרק חמישי: החסנת טובין

Go

17

 

סימן א': מחסנים רשויים

Go

17

סעיף 68

רישיון מחסן

Go

17

סעיף 69

מחסנים לסוגיהם

Go

18

סעיף 70

תקופתו של רשיון מחסן

Go

18

סעיף 71

כוחה של הממשלה לבטל רשיון

Go

18

סעיף 72

תוצאות ביטולו של רשיון

Go

18

סעיף 73

פקיד המכס יערוך רשימת טובין שהונחתו להחסנה

Go

18

סעיף 74

גמר האחסנה

Go

18

סעיף 75

סילוק טובין למחסן על ידי גובה המכס

Go

18

סעיף 76

אריזה שבה יש להפקיד טובין

Go

18

סעיף 77

חובותיו של בעל רשיון

Go

18

סעיף 78

פתיחת מחסן

Go

19

סעיף 79

לפקיד המכס רשות גישה למחסן

Go

19

סעיף 80

רשות לשוב ולמדוד ולשקול טובין

Go

19

סעיף 81

המכס על טובין מוחסנים ישולם תוך שנה

Go

19

סעיף 82

גובה מכס רשאי לצוות על סילוק טובין למחסן כללי

Go

19

סעיף 83

חובתו של בעל רשיון

Go

19

סעיף 84

חסר בטובין מוחסנים

Go

19

סעיף 85

הוצאת טובין לשם הצגה

Go

19

סעיף 86

דוגמאות מטובין מוחסנים

Go

19

סעיף 87

טיפול בטובין כשהם במחסן

Go

19

סעיף 88

הערכה שנית של טובין מוחסנים

Go

19

סעיף 89

טובין שאינם שווים במכס החל עליהם

Go

19

סעיף 90

טובין העלולים להתלקח או להתפוצץ

Go

20

סעיף 91

הצהרה על טובין מוחסנים והתרתם

Go

20

סעיף 92

המנהל רשאי לוותר על מכס של טובין מוחסנים שאבדו או שהושמדו

Go

20

סעיף 93

טובין מוחסנים שאבדו או הושמדו בעת מסירה או טעינה

Go

20

סעיף 94

אחסנה להלכה

Go

20

 

סימן ב': מחסני המכס

Go

20

סעיף 95

מחסני המכס

Go

20

סעיף 96

מותר להפוך מחסן רשוי למחסן מכס

Go

20

סעיף 97

זמן תשלום האגרה

Go

20

סעיף 98

סמכות למכור

Go

20

סעיף 99

תשלום היטלים

Go

20

 

פרק ששי: ייצוא טובין

Go

20

 

סימן א': יצוא אסור ויצוא מוגבל

Go

20

סעיף 100

סמכות לאסור יצוא

Go

20

סעיף 101

יצוא אסור

Go

21

סעיף 102

יצוא מוגבל

Go

21

 

סימן ב': סדרי ייצוא

Go

21

סעיף 103

הצהרת ייצוא

Go

21

סעיף 104

טובין שלא יוצאו

Go

21

סעיף 105

מסמכים וערובות

Go

21

סעיף 106

קיבולו של כלי שיט בטובי יצוא מסויימים

Go

21

סעיף 107

טובין חייבים בטעינה מרציף או ממקום מאושר

Go

21

סעיף 108

יצוא בדרך היבשה או האויר

Go

21

סעיף 109

תעודת מפדה

Go

21

סעיף 110

קנס בעד הפלגה שרירותית

Go

21

סעיף 111

דרישות שיש למלאותן לפני קבלת תעודת המפדה

Go

21

סעיף 112

מסירת מצהר

Go

21

סעיף 113

טעינת טובין שלא פורטו

Go

21

סעיף 114

תיקון מצהר יציאה

Go

21

סעיף 115

תנאים לפדיה

Go

22

סעיף 116

יש לעצור את האניה בתחנת המעלה הנכונה

Go

22

סעיף 117

הקברניט חייב הסבר על טובין חסרים

Go

22

סעיף 118

איסור על פריקת טובי יצוא שלא ברשות

Go

22

סעיף 119

תעודת הנחת

Go

22

 

פרק שביעי: צידת אניה

Go

22

סעיף 120

השימוש בצידת אניה

Go

22

סעיף 121

הנחת צידת אניה

Go

22

סעיף 122

צידת אניה חתומה

Go

22

סעיף 123

עודפי צידת אניה מותר להנחית ברשות

Go

22

 

פרק שמיני: תשלומי מכס

Go

22

סעיף 123א

החייב במכס

Go

22

סעיף 123ב

תשלום המכס

Go

22

סעיף 124

המועד הקובע לעניין שיעור המכס

Go

23

סעיף 125

משקלות ומידות

Go

23

סעיף 126

המכס   לפי חישוב יחסי

Go

23

סעיף 127

מתי המכס לפי הכמות הגדולה יותר

Go

23

סעיף 129

הגדרות ופרשנות

Go

23

סעיף 130

דרכי קביעת ערכם של טובין מוערכים

Go

24

סעיף 131

קביעת ערכם של טובין שחלפה שנה מעת ייבואם

Go

24

סעיף 132

ערך עסקה

Go

25

סעיף 133

התוספות למחיר העסקה לעניין קביעת ערך העסקה

Go

25

סעיף 133א

ערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים

Go

26

סעיף 133ב

ערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים

Go

26

סעיף 133ג

כללים לקביעת ערך עסקה של טובין זהים או דומים

Go

27

סעיף 133ד

קביעת ערך טובין על פי מחיר מכירה בישראל

Go

27

סעיף 133ה

קביעת ערך מחושב

Go

27

סעיף 133ו

קביעת ערך במקרים אחרים

Go

28

סעיף 133ח

מסירת פירוט חשבון ליבואן

Go

28

סעיף 133ט

תחולה לגבי טובין שיובאו לשימוש מסחרי

Go

28

סעיף 134

סמכות המנהל להתקין תקנות לצורך הערכה

Go

28

סעיף 134א

ערך טובין שיובאו לשימוש עצמי

Go

29

סעיף 136

שיעור המכס על חלק מן השלם

Go

29

סעיף 138

מדידה לצורך חישוב המכס

Go

29

סעיף 139

ערכם של טובין שנמכרו על ידי רשות המכס

Go

29

סעיף 140

תשלום המכס על טובין שנכללו במצהר ולא הוצגו

Go

29

סעיף 141

עשיה בטובין שיובאו כשהם פטורים ממכס

Go

29

סעיף 142

דוגמאות

Go

29

סעיף 143

שינוי בהסכם אגב שינוי במכס

Go

29

סעיף 144

מועד ייבואם של טובין

Go

29

סעיף 145

ניכוי המכס

Go

30

סעיף 148

המרת מטבע_חוץ לצורך הערכה

Go

30

סעיף 149

המנהל רשאי ליטול טובין בתשלום ערכם המוצהר או ליטול מכס בעין

Go

30

סעיף 150

החזרת מכס ששולם

Go

30

סעיף 152

אין החזרה עקב שינוי מכס

Go

30

סעיף 153

תשלומים על טובין שחזרו ויובאו לישראל

Go

30

סעיף 154

סכסוך בנוגע לתשלום המכס

Go

31

 

פרק תשיעי: הישבון וכניסה זמנית

Go

31

סעיף 156

הישבון בטובין שלא חל בהם תהליך ייצור

Go

31

סעיף 157

הישבון מיוחד על רכב שיובא על ידי תייר

Go

31

סעיף 158

תביעות הישבון

Go

31

סעיף 159

הצהרת התובע הישבון

Go

31

סעיף 160

הישבון בטובין שחל בהם תהליך ייצור

Go

32

סעיף 160ב

דין טובין שהותר עליהם הישבון

Go

32

סעיף 160ג

החלפת טובין שהותר עליהם הישבון

Go

32

סעיף 161

הגבלה לתשלום תביעת הישבון

Go

32

סעיף 162

הכנסת טובין בלא תשלום מכס

Go

32

סעיף 162א

אי מתן התרה לגבי טובין הכלולים בהצהרת ייבוא

Go

32

סעיף 162ב

תקנות

Go

33

סעיף 162ג

ענשים ועבירה על תקנות

Go

33

 

פרק עשירי: סחר החוף

Go

33

סעיף 163

אניות חוף

Go

33

סעיף 164

אניית חוף לא תוטען בים ולא תסטה מקו מסעה

Go

33

סעיף 165

בעל אניה רשאי למסור תסקיר

Go

33

סעיף 166

פרטים על המטען

Go

33

סעיף 167

הסדר סחר החוף

Go

33

 

פרק אחד עשר: סוכנים

Go

33

סעיף 168

סוכן מכס

Go

33

סעיף 169

יש להראות הרשאה

Go

33

 

פרק שנים עשר: סמכויותיהם של פקידי-מכס

Go

34

סעיף 172

סמכותם של פקידי מכס לגבי אניה שלא נעצרה לפי הדרישה

Go

34

סעיף 173

פקידי מכס רשאים לעלות לאניה המשוטטת ליד החוף

Go

34

סעיף 174

סמכות לבדוק טובין

Go

34

סעיף 175

הסמכות לעלות אל אניה ולחפש בה

Go

34

סעיף 176

עליה אל אניה

Go

34

סעיף 177

חיפוש

Go

34

סעיף 178

חסימת טובין

Go

34

סעיף 179

אסור לשבור חותמות וכיוצא בהן כשהטובין נתונים לפיקוח רשות המכס

Go

34

סעיף 180

אסור לשבור חותמות וכיוצא בהן באניה שבנמל בישראל המיועדת לנמל אחר בה

Go

34

סעיף 181

פקיד מכס רשאי לסייר

Go

34

סעיף 182

כלי שיט שבשירות מותר לקשור בכל מקום

Go

34

סעיף 183

הרשות לחקור נוסע

Go

34

סעיף 184

עיכוב חשוד וחיפוש על גופו

Go

34

סעיף 185

הרשות לחפש בכלי הובלה

Go

35

סעיף 186

שימוש פקיד מכס בסמכויות שוטר

Go

35

סעיף 187

פקיד רשאי לחפש בחצרים אחרי טובין מוברחים

Go

35

סעיף 188

הרשות לתפוס אניה או טובין שחולטו

Go

35

סעיף 189

הרשות לדרוש עזרה

Go

36

סעיף 190

יש למסור הודעה על תפיסה

Go

36

סעיף 191

מותר להחזיר תפוס אם ניתנה ערובה

Go

36

סעיף 192

הנוהל לאחר תפיסת הטובין

Go

36

סעיף 193

העשיה באניות ובטובין שחולטו

Go

36

סעיף 194

מסירת טובין שנתפסו

Go

36

סעיף 195

מאסר חשודים בהברחה

Go

36

סעיף 196

הגשת מסמכים וכו' במקרה של תפיסה

Go

36

סעיף 197

גובה המכס רשאי לעכב מסמכים

Go

36

סעיף 198

גובה המכס רשאי לדרוש הוכחות נוספות או הצהרה נכונה

Go

37

סעיף 199

דוגמאות

Go

37

סעיף 200

המנהל רשאי ליתן רשיונות לסחור עם אניות

Go

37

סעיף 200א

עיכוב טובין מפרים

Go

37

סעיף 200ב

שחרור ערבויות

Go

37

סעיף 200ג

ייבוא וייצוא אסורים

Go

38

סעיף 200ד

ייבוא אישי

Go

38

סעיף 200ה

שמירת דינים

Go

38

סעיף 201

הגנה לפקיד מכס

Go

38

סעיף 202

קנס בשל התנהגות רעה

Go

38

 

פרק שלושה עשר: חילוטין ועונשין

Go

38

 

סימן א': חילוטין

Go

38

סעיף 203

חילוט כלי שיט

Go

38

סעיף 203א

דרישת קנס ותשלומו וערעור עליו

Go

39

סעיף 204

חילוט טובין

Go

39

סעיף 205

שומת רכוש שנתפס

Go

40

סעיף 206

אריזות וטובין שהוחרמו

Go

40

 

סימן ב': עונשין

Go

40

סעיף 207

התכנסות לשם הברחה

Go

40

סעיף 208

תפיסה בקנוניה, שיחוד פקיד מכס, חילוץ טובין או השמדתם ומניעת תפיסתם

Go

40

סעיף 209

יריה אל כלי שיט של רשות המכס וכו'

Go

40

סעיף 210

סילוק טובין חבי מכס או השמדתם

Go

40

סעיף 211

הברחה

Go

41

סעיף 212

עבירות מכס אחרות

Go

41

סעיף 213

גיבוי קנס

Go

42

סעיף 214

עונש כללי

Go

42

סעיף 215

הוראות מיוחדות בענין טובין שייבואם אסור

Go

42

סעיף 216

חובה למסור למשטרה פרסום אסור

Go

42

סעיף 217

אחריות לעונש ביחד ולחוד

Go

42

סעיף 218

מסייעים ומעודדים

Go

42

סעיף 219

נסיון

Go

42

סעיף 220

עונש פי שלושה מערך הטובין

Go

42

סעיף 221

העונש   בנוסף על חילוט

Go

42

סעיף 222

ערך הטובין לענין עונש

Go

43

סעיף 223

היה לנאשם חיוב קודם מותר לאסרו

Go

43

 

פרק שלושה עשר א': אמצעי אכיפה מינהליים

Go

43

 

סימן א': הגדרות

Go

43

סעיף 223א

הגדרות   פרק שלושה עשר א'

Go

43

 

סימן ב': עיצום כספי

Go

43

סעיף 223ב

עיצום כספי

Go

43

סעיף 223ג

הודעה על כוונת חיוב

Go

44

סעיף 223ד

זכות טיעון

Go

45

סעיף 223ה

החלטת המנהל ודרישת תשלום

Go

45

סעיף 223ו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

45

סעיף 223ז

סכומים מופחתים

Go

45

סעיף 223ח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

45

סעיף 223ט

המועד לתשלום עיצום כספי

Go

45

סעיף 223י

הפרשי הצמדה וריבית

Go

46

סעיף 223יא

גבייה

Go

46

 

סימן ג': התראה מינהלית

Go

46

סעיף 223יב

התראה מינהלית

Go

46

סעיף 223יג

ביטול התראה מינהלית

Go

46

סעיף 223יד

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה

Go

46

 

סימן ד': הוראות שונות

Go

46

סעיף 223טו

עיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר

Go

46

סעיף 223טז

ערעור

Go

46

סעיף 223יז

פרסום על עיצום כספי

Go

46

סעיף 223יח

שמירת אחריות פלילית

Go

47

 

פרק ארבעה עשר: אישומי מכס

Go

47

סעיף 224

הגדרה

Go

47

סעיף 225

כיצד מגישים אישום

Go

47

סעיף 227

חסינות לעדים

Go

47

סעיף 228

הוכחת תקנות וכו'

Go

47

סעיף 229

חובת הראיה

Go

48

סעיף 230

כוחה של הרשעה ככוחה של החרמה

Go

48

 

פרק ארבעה עשר א': דיווח אלקטרוני

Go

48

סעיף 230א

הגדרות   פרק ארבעה עשר א'

Go

48

סעיף 230ב

חובת דיווח אלקטרוני

Go

48

סעיף 230ג

שמירת מסמך שהוגש כמסר אלקטרוני

Go

48

סעיף 230ד

המצאת מסר אלקטרוני בידי רשות המכס

Go

48

סעיף 230ה

חזקת מסירה

Go

48

סעיף 230ו

כללים לעניין דיווח אלקטרוני

Go

48

סעיף 230ז

מרשם תוכנות

Go

48

סעיף 230ח

תקלה במערכת חומרה או תוכנה

Go

49

 

פרק חמישה עשר: הוראות שונות

Go

49

סעיף 231

סמכות לכפר על עבירות

Go

49

סעיף 231א

תחולת הוראות מחוק מע"מ

Go

49

סעיף 231א1

דרכי גביה

Go

49

סעיף 231א2

חובת סודיות

Go

49

סעיף 231ג

קנס מינהלי לענין טובין שיובאו בדואר

Go

50

סעיף 231ד

דיווח בגין חוות דעת

Go

50

סעיף 231ה

נקיטת עמדה חייבת בדיווח

Go

51

סעיף 232

תקנות

Go

51

סעיף 232א

תיקון התוספת

Go

52

סעיף 233

אניות שבשליחות חייבות במצהר

Go

52

סעיף 234

סמכות לחפש באניות שבשליחות

Go

52

סעיף 235

פרס בעד עצירת מבריחים

Go

52

סעיף 237

מותר להחזיר את התפוס ולהמתיק ענישה

Go

52

סעיף 238

מחסנים קיימים לפי הסכם

Go

52

סעיף 238א

הקלות בהליכי ייבוא לגורמים מאושרים

Go

52

סעיף 239

המנהל רשאי לקבוע טפסים

Go

52

סעיף 239א

חובת הראיה

Go

52

סעיף 239ב

פטור מחתימה

Go

52

סעיף 240

דרישות בנוגע לטפסים

Go

52

סעיף 241

מכירת טובין

Go

53

 

תוספת

Go

53

 


פקודת המכס [נוסח חדש]*

פרק ראשון: מבוא

הגדרות

1.    בפקודה זו ובכל שאר דיני המכס –

          "אריזה" – לרבות כל דבר שטובין המיועדים להובלה חבושים, מכוסים, לוטים, כלולים או צרורים בו;

          "ארץ חוץ" או "חוץ לארץ" – כל מקום שמחוץ לישראל;

          "בעל", לענין טובין – הבעל, היבואן, היצואן, הנשגר או הסוכן של אותם טובין, וכל המחזיק, או הזכאי לטובת הנאה, בהם, או שיש לו שליטה עליהם או כוח לעשות בהם, וכל המתחזה כאחד מאלה, למעט פקיד-מכס במילוי תפקידו הרשמי;

          "בעל" לענין כלי הובלה – לרבות אדם הפועל כסוכנו של הבעל, או מי שהבעל הרשהו לקבל דמי הובלה או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר לאותם כלי הובלה;

          "בעל רציף" – לרבות מי שהרציף תפוס על ידיו;

          "גובה מכס" – המנהל וכל גובה מכס, וכן פקיד ראשי הממלא תפקיד באותה שעה ובאותו מקום וכל פקיד-מכס הממלא תפקיד באותו ענין;

          "הברחה" – ייבּואם של טובין, או ייצואם, או הובלתם לאורך החוף או דרך גבולות היבשה, בכוונה להונות את האוצר או לעקוף כל איסור, הגבלה או תקנה בענין ייבּואם, ייצואם והובלתם של טובין כאמור, ולרבות כל נסיון לעשות אחד המעשים האלה בכוונה כאמור;

          "הובלה שלא כדין", לענין טובין מוברחים או מחולטים – הובלתם שלא על פי רָשות;

(תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

          "הישבון" – השבת דמי מכס לפי הוראות הפרק התשיעי, או מחיקת חוב מכס שתשלומו נדחה לפי סעיף 160ב(א) ונתמלא תנאי ההישבון;

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 28 (ה"ח 429)

החלפת הגדרת "הישבון"

הנוסח הקודם:

"הישבון" – השבת דמי מכס לפי הוראות דיני המכס, על טובין בייצואם, ובכלל זה הטבות והנחות;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "הצהרת ייבוא" – כמשמעותה בסעיף 62;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "הצהרת ייבוא"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "הצהרת ייצוא" – כמשמעותה בסעיף 103;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "הצהרת ייצוא"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "חוק חתימה אלקטרונית" – חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "חוק חתימה אלקטרונית"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "חוק סוכני המכס" – חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "חוק סוכני המכס"

          "חמרי נפץ" – גליצרין חנקני, דינמיט, כותנת-נפץ, אבקת-הדף, מלחי-פיצוץ של כספית או של מתכות אחרות, וכל חמרי נפץ אחרים שהם תרכובת חמרים מן החמרים האמורים, או שיש בהם רכיבים המצויים גם בחומר מן החמרים האמורים, למעט אבק שריפה, פיקוח-הקשה, רקיטות או פתילים, אך לרבות זיקוקין;

          "טובין חבי מכס" – טובין שיש עליהם מכס;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "ימים" – (נמחקה);

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

מחיקת הגדרת "ימים"

הנוסח הקודם:

"ימים" – למעט יום שבת וכל יום אחר שהממשלה הכריזה עליו בצו כחג ציבורי לענין פקודה זו;

          "כלי הובלה" – כלי שיט, כלי רכב, כלי טיס או בעל חיים המשמשים להובלת טובין;

          "מחסן" – מקום שמותר להניח, להחזיק ולהבטיח בו טובין שנרשמו להחסנה;

          "מחסן המכס" – מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להפקיד בו טובין כדי להבטיח אותם ואת תשלומי החובה החלים עליהם;

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "מחסן רשוי" – מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין שהותרו לאחסנה כמשמעותם בפרק חמישי ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14;

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 353 (ה"ח 2404)

"מחסן רשוי" – מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם ללא תשלום מכס עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14;

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

"מחסן רשוי" – מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה שהותרו לאחסנה כמשמעותם בפרק חמישי ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14;

          "מטבעות" – בין מטבעות מתכת ובין מטבעות נייר;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "המנהל" – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

החלפת הגדרת "מנהל" בהגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"מנהל" – מנהל אגף המכס והבלו;

(תיקון מס' 20) תשס"ג-2003

          "מסי יבוא" – מכס, מס קניה על יבוא כמשמעותו בחוק מס קניה (טובין ושירותי), התשי"ב-1952, מס ערך מוסף על יבוא כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, וכן כל מס או היטל אחרים המוטלים על יבוא טובין, על פי כל דין;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 433 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "מסי יבוא"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "מסמכי העדפה" – מסמכים המונפקים בהתאם להסכם סחר שישראל צד לו המעניק בין השאר העדפה בשיעורי מכס, אשר כוללים הצהרות בדבר מקור הטובין ועמידתם בתנאים לקבלת העדפה בשיעורי מכס לפי אותו הסכם; לעניין הגדרה זו, "העדפה" – לרבות הפחתה או פטור;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "מסמכי העדפה"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "מסר אלקטרוני"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "מצהר" – כמשמעותו בסעיף 53;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "מצהר"

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "נמל" – כל אחד מאלה, ובלבד שהמנהל אישר אותם לעניין פקודה זו:

(1)   נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(2)   שדה תעופה כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977;

(3)   מסופי מעבר כהגדרתם בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980;

(4)   תחנות גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

החלפת הגדרת "נמל"

הנוסח הקודם:

"נמל" – כמשמעותו בפקודת הנמלים;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "סוכן מכס" – כהגדרתו בחוק סוכני המכס;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 256 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "סוכן מכס"

          "על פי רשות" – על פי הרשאתו של המנהל או של גובה מכס;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "פקודת הייבוא והייצוא" – פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "פקודת הייבוא והייצוא"

          "פקיד-מכס" – כל אדם המועסק בשירות רשות-המכס שלא כפועל, וכן כל עובד המדינה המשמש אותה שעה בתפקידי רשות-המכס;

          "פרסום" – לרבות כל דבר כתוב או מודפס, וכל דבר שיש בו תיאור חזותי, או שמצד צורתו, תבניתו או מכל צד אחר שלו הוא עשוי להעלות על הדעת מלים או רעיונות, בין שהוא לפי מהותו דומה לכתב או לדפוס, ובין שאינו דומה, וכל העתק או שעתוּק של פרסום כזה;

          "פרסומי עת" – כל פרסום היוצא לעתים מזומנות, או בחלקים או במספרים ובהפסקות, בין סדירות ובין שאינן סדירות;

          "קברניט" – הממונה או המפקד על אניה או מי שנטל לידו את הפיקוד עליה, ולמעט נווט או עובד המדינה;

          "רציף" – מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת טובין או לטעינתם;

          "רשוי" – שניתן עליו רשיון מאת המנהל;

          "רשות-המכס" – אגף המכס והבלו;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          "שטעון" – ייצוא אל מחוץ לישראל של טובין שיובאו, ובלבד שהטובין היו נתונים לפיקוח המכס משעת הבאתם לישראל עד ייצואם מישראל, והכול בין אם הטובין נפרקו בישראל מכלי הובלה, בנמל, והוטענו על גבי כלי הובלה אחר, באותו נמל או בנמל אחר, ובין אם לא נפרקו בישראל;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "שטעון"

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

          "תעודות" – מסמכים מכל סוג, לרבות פנקסים, פלטי מחשב וכן כל מידע האגור במחשב או במאגרי מידע.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

החלפת הגדרת "תעודות"

הנוסח הקודם:

"תעודות" – לרבות פנקסים.

חובה להשיב תשובות ולמסור תעודות

2.    נדרש אדם לפי הפקודה להשיב על שאלה, חייב הוא להשיב תשובה נכונה כמיטב ידיעתו ואמונתו; נדרש לפי הפקודה להגיש תעודות, חייב כמיטב יכלתו להגיש לגובה כל התעודות הנוגעות לדבר.

פרק שני: מינהל

תפקידי המנהל

3.    המנהל יהא ממונה על ניהול הענינים לפי הפקודה.

אצילת סמכויות

4.    המנהל רשאי, בכתב חתום בידו, לאצול לפקיד-מכס מסמכויותיו לפי כל דין מדיני המכס לגבי ענין מסויים או סוג מסויים של ענינים או תחומי מחוז או נפה מסויימים; אצילת סמכות ניתנת לביטול, בכתב, לפי רצון המנהל ואינה מונעת אותו מהשתמש בכל סמכות מסמכויותיו.

דגל המכס

5.    כלי השיט שבשירות רשות-המכס ישאו עליהם, לשם היכר, דגל בצורה שנקבעה.

קביעת נמלים, שדות תעופה וכו'

6.    (א)  הממשלה רשאית, בצו, לקבוע:

(1)   תחנות מעלֶה, שבהן יעלו פקידי-מכס אל כלי שיט;

(2)   מקומות כניסה;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

(3)   (נמחקה);

(4)   תחנות תעופה אזרחית;

(5)   נתיבים להובלה ביבשה;

(6)   רציפים בנמלים ותחומיהם;

(7)   מקומות לבדיקת טובין;

(8)   מקומות בחוף למשלוח תוצרת הארץ בלבד.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          (ב)  רציפים, תחנות תעופה ונתיבי הובלה ביבשה – יכול שייקבעו למטרות מוגבלות ומפורשות, או לתקופה מוגבלת ומפורשת, או ללא כל הגבלה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

6. (א) הממשלה רשאית, בצו, לקבוע:

(1) תחנות מעלֶה, שבהן יעלו פקידי-מכס אל כלי שיט;

(2) מקומות כניסה;

(3) נמלים ותחומיהם;

(4) תחנות תעופה אזרחית;

(5) נתיבים להובלה ביבשה;

(6) רציפים בנמלים ותחומיהם;

(7) מקומות לבדיקת טובין;

(8) מקומות בחוף למשלוח תוצרת הארץ בלבד.

(ב) נמלים, רציפים, תחנות תעופה ונתיבי הובלה ביבשה – יכול שייקבעו למטרות מוגבלות ומפורשות, או לתקופה מוגבלת ומפורשת, או ללא כל הגבלה.

סידורים ברציפים

7.    כל בעל רציף חייב לספק ברציפו, להנחת דעתו של המנהל, מקום מתאים לעבודה משרדית לשימושו הייחודי של פקיד-המכס העובד ברציף, וכן מקום מוסך לשמירה על טובין אם המנהל הודיע בכתב שיש צורך בכך.

הצהרה בפני מי

8.    כל הצהרה לפי הפקודה מותר להצהיר בפני גובה מכס או פקיד-מכס שהוסמך לכך, או בפני כל המוסמך לפי החוק לקבל הצהרות.

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

9.    (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

הצהרת קטין

9. לא יקבל אדם ביודעין הצהרה לפי הפקודה מאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה.

ימי עבודה ושעות עבודה

10.  (א)  ימי העבודה ושעות העבודה של רשות-המכס יהיו כפי שנקבעו.

          (ב)  לא יקובל מטען, לא יוטען, לא יטופל בו ולא ייפּרק מעל כל כלי שיט ולא ייפּדו טובין ולא יימסרו, אלא בימי העבודה ובשעות העבודה בלבד, או במקום שהותרה עבודה בשעות נוספות.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

11.  (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

שכר שעות נוספות

11. הותרה עבודה בימי מנוחה או פגרה או מחוץ לשעות העבודה הרשמיות, ייגבה בעד שירותם של פקידי-המכס שכר שעות נוספות בשיעור שנקבע.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

12.  (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

סבלים ואגרות סבלות

12. המנהל רשאי להתקין תקנות בדבר העסקתם של סבלים העובדים במחסני המכס או בכל מקום הנתון לפיקוח רשות-המכס, והוא רשאי לקבוע את השכר שייגבה בעד שירותים אלה.

אגרות השגחה

13.  הממשלה רשאית להתקין תקנות הקובעות אַגרות בעד –

(1)   השמירה על טובין המופקדים בנמלים או בתחנות מכס;

(2)   ההשגחה על פעולות טעינה, פריקה, שיטעון, בדיקה, שקילה, אימות, הערכה או כל פעולה אחרת המחייבת נוכחותם של פקידי-מכס והותר לעשותם במרוחק מהמקום המיועד לכך והמשמש כרגיל לפעולות אלה;

(3)   סידורים מיוחדים לפי בקשת המעונינים, כשהסידורים מצריכים מצד רשות-המכס שימת לב העולה על הרגיל;

(4)   עבודה המצריכה להוציא פקיד-מכס מתפקידיו הרגילים ולהטיל עליו תפקידים מיוחדים או תפקידים המצריכים השגחה מיוחדת של רשות-המכס כגון טעינתם, פריקתם או החסנתם של חמרי נפץ או של חמרים מתלקחים.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

פרק שלישי: פיקוח, בדיקה, הצהרות וערובה

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

פרק שלישי: פיקוח, בדיקה, רישום הצהרות וערובה

הפיקוח על טובין

14.  טובין יהיו נתונים לפיקוח רשות-המכס כאמור להלן:

(1)  טובין שיובאו – משעת ייבואם עד מסירתם לצריכה בארץ או עד ייצואם, הכל לפי הענין;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

(2)  (נמחקה);

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

(3)  טובין שנועדו ליצוא – משעת הבאתם של הטובין לאחד המקומות שנקבעו ליצוא או משעה שהוגשה לגביהם הצהרת ייצוא לפי הוראות סימן ב' לפרק שישי, לפי המוקדם, עד ייצואם.

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 28 (ה"ח 429)

החלפת פסקה 14(2)

הנוסח הקודם:

(2) טובין שתובעים עליהם הישבון – משעת הגשת התביעה עד ייצואם;

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

(2) טובין שמכוונים לתבוע עליהם הישבון ביצואם לפי הפרק התשיעי – משעה שהוגש לרשות המכס הרשימון על ייצואם ועד ייצואם;

(3) טובין שנועדו ליצוא וייצואם כפוף לקיום תנאי או הגבלה לפי כל חיקוק – משעת הבאתם של הטובין לאחד המקומות שנקבעו ליצוא או משעה שהוגשה לגביהם הצהרת ייצוא לפי הוראות סימן ב' לפרק שישי, לפי המוקדם, עד ייצואם.

טובין בכלי הובלה הנתונים לפיקוח המכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

15.  טובין הנמצאים בכלי הובלה הבא מחוץ לארץ יהיו נתונים אף הם לפיקוח רשות-המכס כל עוד כלי ההובלה נמצא בתחומי נמל בישראל או משמש בסחר החוץ של ישראל.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

טובין בכלי שיט הובלה הנתוני לפיקוח המכס

15. טובין הנמצאים בכלי שיט הובלה הבא מחוץ לארץ יהיו נתונים אף הם לפיקוח רשות-המכס כל עוד כלי השיט ההובלה נמצא בתחומי נמל בישראל או משמש בסחר החוץ של ישראל.

 

זכות בדיקה

16.  פיקוחה של רשות-המכס כולל את זכותה לבדוק כל טובין הנתונים לפיקוחה.

הובלת טובין והפקדתם על חשבון בעליהם

17.  הובלתם של טובין מתוך ארבה או מעל מגשה או רציף, הבאתם אל המקום הנכון לשם בדיקה ושקילה, היינוחם על המאזניים, פתיחתם, התרתם, אריזתם שנית, מיונם, סימונם ומספורם, כל אימת שפעולות אלה דרושות או מותרות, וכן סילוקם של טובין למקום ההפקדה הנכון והיינוחם בו עד למסירתם כהלכה – יבוצעו על ידי בעל הטובין או על חשבונו.

דין אדם שבידו שטר מסירה – כדין בעל הטובין או מורשהו (תיקון מס' 11)  תשמ"ו-1986

18.  (א)  שטר מסירה שניתן מאת קברניט, מאת סוכן של כלי שיט, מאת משלח בינלאומי או מאת כל מוביל שהוא, ונקוב בו שמו של אדם אשר לו או לפקודתו יש למסור טובין שבאותם כלי הובלה – רשאית הממשלה לראות אותו אדם כבעל הטובין או כמורשהו.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1995

(ב)  בסעיף זה, "משלח בינלאומי" – כמשמעותו בחוק סוכני המכס, תשכ"ה-1965.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

18. (א) שטר מסירה שניתן מאת קברניט, מאת סוכן של כלי שיט מאת סוכן של כלי שיט, מאת משלח בינלאומי או מאת כל מוביל שהוא, ונקוב בו שמו של אדם אשר לו או לפקודתו יש למסור טובין שבאותם כלי הובלה – רשאית הממשלה לראות אותו אדם כבעל הטובין או כמורשהו.

(ב) בסעיף זה, "משלח בינלאומי" – מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) עסקו, כולו או חלקו, במשלוח מטענים של אנשים שונים, מחוץ לארץ ישראל ומישראל לחוץ לארץ, כשהם ארוזים במכולה אחת, או באריזה אחת אחרת;

(2) המנהל אישר אותו כמשלח בינלאומי לענין סעיף זה;

(3) הוא התחייב לפעול בהתאם להוראות המנהל לענין סעיף זה.

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 360 (ה"ח 2400)

החלפת סעיף קטן 18(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בסעיף זה, "משלח בינלאומי" – מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) עסקו, כולו או חלקו, במשלוח מטענים של אנשים שונים, מחוץ לארץ ישראל ומישראל לחוץ לארץ, כשהם ארוזים במכולה אחת, או באריזה אחת אחרת;

(2) המנהל אישר אותו כמשלח בינלאומי לענין סעיף זה;

(3) הוא התחייב לפעול בהתאם להוראות המנהל לענין סעיף זה.

פתיחת אריזות במעמד פודה הטובין

19.  (א)  פתיחת אריזות לשם בדיקה תהיה במעמד בעל הטובין או הנשגר או במעמד מורשהו של אחד מאלה; אולם טובין שיובאו בדואר מותר לנהוג בהם כפי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לעניני הדואר.

          (ב)  מקום שהבעל או הנשגר אינו ידוע, או שאי אפשר למצאו או שאינו מתייצב בעצמו או על ידי מורשהו תוך חמישה עשר יום מיום שנכנסו הטובין לפיקוח רשות-המכס, מותר לפתוח את האריזות שלא בפניו ועל חשבונו כדי לברר כמותם של הטובין, תיאורם ושוויים; ואולם אם חשש פקיד-המכס שאריזה מכילה טובין שהם דבר האבד, או אסורים או מסוכנים רשאי פקיד המכס לפתוח אותה בכל עת.

סימונן ומספרן של אריזות

20.  רשאי פקיד-מכס לדרוש, כי כל אריזה שלא סומנה או לא מוספרה או שסימונה או מספורה אינו מספיק, ייעשה בה אחד מאלה, או שניהם, על חשבון בעל הטובין.

טובין שנפרקו לכאורה במצב רע

21.  (א)  טובין שנפרקו והם נראים במצב רע או ניזוקים, או חסרים, מותר להניחם לחוד לשם בדיקה ושקילה במעמדו של סוכן האניה, והדבר יצויין במיוחד במצהר ומותר לדרוש מאת הקברניט או מאת מורשהו לחתום על תעודת נזקים.

          (ב)  באו הטובין בדרך היבשה או האויר, רשאי לחתום על תעודת הנזקים מוביל הטובין או מורשהו.

אין לנגוע בטובין הנתונים לפיקוח

22.  (א)  טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס אין לטלטלם או לשנותם או לנגוע בהם אלא על פי רשות ולפי פקודה זו.

          (ב)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס מאה לירות.

אין תביעת פיצויים על הפסד אלא אם היה במזיד

23.  רשות-המכס והמדינה לא ישאו באחריות לשום אבידה או נזק שנגרמו לטובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, אלא אם נגרמו במזיד על ידי אחד מפקידי-המכס.

הצהרות (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

24.  טובין מיובאים או טובין שנועדו לייצוא, תוגש לגביהם לרשות המכס הצהרת ייבוא לפי הוראות סימן ה' לפרק רביעי או הצהרת ייצוא לפי הוראות סימן ב' לפרק שישי, לפי העניין.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

24. כל טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, חוץ מטובין שייבּואם אסור, ניתן להגיש עליהם רשמון ולקבל עליו התרה, בדרך שתיקבע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

רשמון

24. כל טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, חוץ מטובין שייבּואם אסור, ניתן להגיש עליהם רשמון ולקבל עליו התרה, בדרך שתיקבע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

25.  (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

הבעל חייב בהגשת רשמון

25. הגשת הרשמון תיעשה במסירה מידי בעל הטובין לידי גובה המכס בצירוף מספר ההעתקים שנקבע.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

26.  (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

26. רשאי המנהל להרשות רישומם של טובין בכל צורה ואופן ובכל תנאי שיראה להורות, כדי להתאימו לצרכיו של מקרה שאין הוראות דיני המכס הולמים אותו בדיוק.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

רשות להגיש רשמון מיוחד

26. רשאי המנהל להרשות רישומם של טובין בכל צורה ואופן ובכל תנאי שיראה להורות.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

27.  (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

חובת מגיש רשמון להשיב על שאלות

27. המגיש רשמון חייב להשיב על כל שאלה בנוגע לטובין הנקובים בו, אם נדרש לכך על ידי גובה המכס או פקיד-מכס אחר.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

28.  (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

גובה המכס יתיר את הרשמון

28. התרתם של רשמונות תהיה בחתימת גובה המכס על הרשמון ומשהותר הרשמון יראו את הטובין כרשומים, ורשמון שהותר כאמור ישמש הרשאה לנהוג בטובין כרשום בו.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

התרת הרשמון

28. משהותר רשמון יראו את הטובין כרשומים, והרשמון שהותר ישמש הרשאה לנהוג בטובין כרשום בו.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

29.  (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

יש לטפל בטובין לפי הרשמון

29. טובין שהוגש עליהם רשמון והותר, יש לטפל בהם מיד בהתאם לטיבו של הרשמון.

מטען אישי של נוסעים (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

30.  על אף האמור בסעיף 24, טובין שהם מטען לואי של הנוסעים באניה או בכל כלי הובלה אחר מותר ליבּאם וליצאם, בכפוף לתנאים שנקבעו לכך, בלי הצהרת ייבוא או הצהרת ייצוא, לפי העניין.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

30. על אף האמור בסעיף 24, טובין שהם מטען לואי של הנוסעים באניה או בכל כלי הובלה אחר מותר ליבּאם וליצאם, בכפוף לתנאים שנקבעו לכך, בלי רשמון הצהרת ייבוא או הצהרת ייצוא, לפי העניין.

חובת מתן הצהרה (תיקון מס' 12) תשנה-1995

30א.  (א)  שר האוצר רשאי לקבוע חובה על אדם ליתן הצהרה לענין דיני המכס בכתב, בעל פה, בהתנהגות או בכל דרך אחרת.

          (ב)  קביעה לפי סעיף קטן (א) יכולה להיות כללית או לסוגים של בעלי טובין או לסוגי טובין או לסוגי מקומות.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 641 מיום 9.12.1971 עמ' 16 (ה"ח 960)

הוספת סעיף 30א

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

החלפת סעיף 30א

הנוסח הקודם:

30א. (א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות חובה על אדם ליתן הצהרה לענין דיני המכס – בעל פה, בכתב, או בכל דרך אחרת – על טובין שהוא נושא עמו או שהם במטען הלוואי שלו; בתקנות כאמור מותר לקבוע כי מעשה מסויים יראוהו כהצהרה.

(ב) קביעה לפי סעיף קטן (א) יכולה להיות כללית או לסוגים של נכנסים לישראל או יוצאים ממנה או לסוגים של טובין או של מקומות.

(ג) סעיף 9 לא יחול על הצהרה לפי סעיף זה.

(ד) העובר על הוראות תקנה שהותקנה על פי סעיף זה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 1,500 לירות.

זכות לדרוש ערובה (תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

31.  (א)  רשות המכס רשאית לדרוש ולקחת ערובּות לקיום הוראות דיני המכס ולהגנת הכנסותיה של רשות המכס בכלל; עד שלא ניתנה הערובה הנדרשת לגבי הטובין שבפיקוחה, רשאית היא לסרב למסירת הטובין או למתן התרה לגביהם לפי הוראות סעיף 65 לרבות כפי שהוחל בסעיף 103(ז).

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

          (ב)  הערובה תינתן ותאושר בתנאים ובאופן שיקבע גובה המכס.

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

          (ג)   ערובה שניתנה ואושרה כאמור בסעיף קטן (ב), תחייב את נותניה, ביחד ולחוד, לתשלום סכום הערובה במלואו.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

31. (א) רשות המכס רשאית לדרוש ולקחת ערובּות לקיום הוראות דיני המכס ולהגנת הכנסותיה של רשות המכס בכלל; עד שלא ניתנה הערובה הנדרשת לגבי הטובין שבפיקוחה, רשאית היא לסרב למסירת הטובין או להתרת הרשמון שלהם.

(ב) הערובה תינתן ותאושר בתנאים ובאופן שיקבע גובה המכס.

(ג) ערובה שניתנה ואושרה כאמור בסעיף קטן (ב), תחייב את נותניה, ביחד ולחוד, לתשלום סכום הערובה במלואו.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

(א) רשות המכס רשאית לדרוש ולקחת ערובּות לקיום הוראות דיני המכס ולהגנת הכנסותיה של רשות המכס בכלל; עד שלא ניתנה הערובה הנדרשת לגבי הטובין שבפיקוחה, רשאית היא לסרב למסירת הטובין או להתרת הרשמון שלהם או למתן התרה לגביהם לפי הוראות סעיף 65 לרבות כפי שהוחל בסעיף 103(ז).

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

32.  (בוטל).

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 28 (ה"ח 429)

32. מקום שנדרשת ערובה תינתן הערובה בשטר התחייבות או בכתב ערבות בצורה שנקבעה או בערבון במזומנים או בשני הדרכים כאחד או בצורה אחרת שתראה רשות המכס, או בכמה מהדרכים האמורים כאחד; בכל מקרה יאשר גובה המכס את הערובה, ושטר ההתחייבות או כתב הערבות יחייב את חותמיו ביחד ולחוד לתשלום סכום הערובה במלואו.

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

ביטול סעיף 32

הנוסח הקודם:

טיבה של ערובה

32. מקום שנדרשת ערובה תינתן הערובה בשטר התחייבות או בכתב ערבות בצורה שנקבעה או בערבון במזומנים או בצורה אחרת שתראה רשות המכס, או בכמה מהדרכים האמורים כאחד; בכל מקרה יאשר גובה המכס את הערובה, ושטר ההתחייבות או כתב הערבות יחייב את חותמיו ביחד ולחוד לתשלום סכום הערובה במלואו.

מותר ליתן ערובה כללית

33.  מקום שנדרשת ערובה למטרה מסויימת, מותר על פי רשותו של המנהל, לקבל ערובה שתכסה את כל העסקאות שייעשו בתקופה ובסכום שיאשר המנהל.

חילוטו של ערבון כסף

34.  ניתן ערבון במזומנים ולא קויימו תנאיו תוך המועד שנקבע לכך, מותר לחלט את הערבון.

ערובה חדשה

35.  היה גובה המכס סבור ביום מן הימים שהערובה אינה מספקת, רשאי הוא לדרוש ערובה חדשה.

כוחה של ערובה

36.  הגיש גובה המכס תביעה על ערובה שניתנה למכס, תהא הצגת כתב הערובה, בלי ראיות נוספות, מזכה את גובה המכס לקבל נגד בני-האדם שהם לכאורה חותמי כתב הערובה פסק דין לקיום ההתחייבות שבו, אלא אם כן הוכיחו הנתבעים שקיימו את תנאי הכתב, או שהכתב לא נחתם בידיהם או ששוחררו מן החבוּת או שיצאו ידי חובתם.

מתן היתר טובין

37.  כל היתר הנקוב באחד מדיני המכס יכול שיינתן בכפוף לתנאים שנקבעו וגובה המכס רשאי לבטלו, לשנותו או להתלותו.

המיובאים בדואר

38.  טובין שיובאו בדואר יהיו נתונים לפיקוח רשות-המכס כדרך טובין שיובאו באופן אחר.

הנוהל בחבילות דואר (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

39.  (א)  על אף האמור בסעיף 24, בטובין שיובאו בדואר מותר, לפי שיקול דעתו של המנהל, לקבל את ההצהרה שבטופס או שבתווית המחוברים או הנלווים לאריזה לפי תקנות הדואר, במקום הצהרת הייבוא הנדרשת לפי סימן ה' לפרק רביעי זו, והכתוב בהצהרה שבטופס או שבתווית בדבר תכולת האריזה, שוויה ושאר פרטיה וחתום בידי השולח מותר לקבלו, בכפוף לאימות מצד רשות-המכס, לצורך שומת המכס שיש לשלם.

          (ב)  טובין באריזה שיובאו בדואר ונמצא שאינם מתאימים לפרטים הכתובים בהצהרה שבטופס או שבתווית יהיו נתונים לחילוט.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

(א) על אף האמור בסעיף 24, בטובין שיובאו בדואר מותר, לפי שיקול דעתו של המנהל, לקבל את ההצהרה בטופס או בתווית ההצהרה שבטופס או שבתווית המחוברים או הנלווים לאריזה לפי תקנות הדואר, במקום הרשמון הנדרש לפי פקודה הצהרת הייבוא הנדרשת לפי סימן ה' לפרק רביעי זו, והכתוב בהצהרה שבטופס או שבתווית בדבר תכולת האריזה, שוויה ושאר פרטיה וחתום בידי השולח מותר לקבלו, בכפוף לאימות מצד רשות-המכס, לצורך שומת המכס שיש לשלם.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

39א.  (בוטל).

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 28 (ה"ח 429)

הוספת סעיף 39א

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 39א

הנוסח הקודם:

תשלום מכס על ידי אדם אחר

39א. בהסכמת המנהל ובתנאים הנראים לו, רשאי אדם לקבל על עצמו את תשלום המכס על טובין, כולו או מקצתו, גם אם לא הוא שייבא אותם, ובמקרה זה, דינו מיום מתן הסכמת המנהל, כדין מי שייבא את הטובין.

פרק רביעי: ייבוא טובין

סימן א': יבוא אסור ויבוא מוגבל

סמכות לאסור יבוא

40.  (א)  הממשלה רשאית, בצו, לאסור, להגביל או להסדיר ייבואם של טובין או של סוג טובין – פרט לפרסומים, שניתן לאסור את ייבואם לפי סעיף קטן (ב) – לישראל או לשטח או למקום שבישראל בין ביבשה בין בים ובין באויר, ורשאית היא בצו זה לפרט את הטובין או את סוג הטובין שעליהם יחול הצו בין דרך כלל ובין במיוחד, בין בציון ארץ מוצאם או נתיב ייבואם ובין באופן אחר.

          (ב)  הממשלה רשאית, בצו, לאסור על ייבואם של פרסומים, אם היא סבורה שהוא פוגע בטובת הציבור; ולגבי פרסום עתי רשאית היא לאסור, באותו צו או בצו נוסף, גם ייבואם של גליונות הפרסום שיצאו קודם לכן או שיצאו מכאן ואילך.

יבוא אסור

41.  לא ייבא אדם טובין שייבואם אסור.

טובין אסורים

42.  ואלה טובין שייבואם אסור:

(1)   טובין שייבואם נאסר בפקודה זו או בכל חוק אחר שהוא בר-תוקף בישראל אותה שעה, או על פיהם;

(2)   מטבעות כוזבות או חקויות או שאינן לפי המתכונת הקבועה מבחינת המשקל או הצריפות;

(3)   דברי דפוס, ציורים, ספרים, גלויות, תחריטים ליתוגרפיים או אחרים, שהם פרוצים או מגונים.

יבוא מוגבל

43.  טובין שייבואם מוגבל או מוסדר אותה שעה על ידי הממשלה או מטעמה, לא ייבא אותם אדם אלא לפי ההגבלות וההסדר החלים עליהם.

טובין שייבואם אסור ונשגרו למקום מחוץ לישראל (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

44.    (א)  טובין שייבואם אסור המצויים בכלי הובלה המגיע לאחד מנמלי ישראל, והם מיועדים או נשגרים לנמל או למקום שמחוץ לישראל, אין לראותם כטובין שיובאו באיסור, אם פורטו במצהר של כלי ההובלה ולא שוטענו ולא הונחתו, או אם שוטענו או הונחתו על פי רשות.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין טובין ששטעונם אסור לפי כל דין או שהסחר בהם אסור לפי כל דין או התחייבות בין-לאומית של ישראל.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 257 (ה"ח 1150)

44. (א) טובין שייבואם אסור המצויים באניה שסרה בכלי הובלה המגיע לאחד מנמלי ישראל, והם מיועדים או נשגרים לנמל או למקום שמחוץ לישראל, אין לראותם כטובין שיובאו באיסור, אם פורטו במצהר של האניה כלי ההובלה ולא שוטענו ולא הונחתו, או אם שוטענו או הונחתו על פי רשות.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין טובין ששטעונם אסור לפי כל דין או שהסחר בהם אסור לפי כל דין או התחייבות בין-לאומית של ישראל.

סימן ב': ייבוא בדרך הים

ייבוא טובין דרך הים

45.  כדי להבטיח שייבואם של טובין בדרך הים יהא כהלכה:

(1)  יותן לעלות אל האניה;

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

(2)  יוגש מצהר על מטען האניה;

(3)  הטובין שהוגש עליהם מצהר לפריקה ייפרקו ויותן לבדקם.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 258 (ה"ח 1150)

(2) יוגש תסקיר מצהר על מטען האניה;

חובת אניה להיכנס לנמל

46.  לא יתן קברניט לאנייתו שתיכנס לשום מקום שאינו נמל או מקום שאושר לכניסה, אלא בלחץ מזג האויר או מפני סיבה סבירה אחרת.

חובת אניה להיענות לקריאה

47.  נכנסה אניה למימי חופין של ישראל, חייב הקברניט שלה לעצור אותה כדי לאפשר את העליה אליה, כל אימת שכלי שיט שבשירות רשות-המכס המניף דגל המכס, או כלי שיט שבשירות המדינה המניף נס ודגלון מתאימים, התקרב אליו או קרא לו או איתת לו.

חובת אניה לעצור בתחנת מעלה

48.  קברניט של אניה הבאה מחוץ לארץ ופניה מועדות לאחד מנמלי ישראל או שהיא סרה אליו, חייב לעצור את אנייתו בתחנת מעלה שנקבעה לאותו נמל, על מנת לאפשר את העליה אליה.

הקלות לעליה אל אניה

49.  קברניט העוצר אנייתו על מנת לאפשר את העליה אליה ינקוט כל האמצעים הסבירים כדי להקל על פקיד-המכס לעלות אליה.

חובת אניה למהר למקום הפריקה

50.  לאחר שהובאה האניה אל תחנת המעלה ולאחר שפקיד-המכס עלה אליה, יסיענה הקברניט במהירות האפשרית אל מקום העגינה או הפריקה הנכון בלי לסור לשום מקום אחר.

אין להשיט אניה בלי רשות

51.  משהגיעה האניה למקום העגינה או הפריקה הנכון, לא תורחק משם לפני שנסתיימה פריקת המטען המיועד לפריקה באותו נמל אלא על פי רשות.

הגבלת העליה אל אניה

52.  לא יעלה אדם אל אניה לפני פקיד-המכס הנכון אלא אם הוא נווט הנמל או רופא בשירות המדינה, או מי שהוסמך על ידיו כדין.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

סימן ג': מצהר על המטען

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 258 (ה"ח 1150)

סימן ג': תסקיר מצהר על המטען

הגשת מצהר (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

53.  (א)  הובלו טובין לישראל דרך הים, האוויר או היבשה, תחול חובה להגיש לרשות המכס פרטים על כלי ההובלה וכן פירוט של כלל הטובין במטען המובל בכלי ההובלה, ובכלל זה מטען שיעדו הסופי אינו בישראל, ומאפייניהם, וכן פירוט של המכולות הריקות (בחוק זה – מצהר), בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין מטען שהובל לישראל דרך הים לשם פריקתו בישראל –

(א)   יגיש סוכן האנייה ובאין סוכן אנייה – קברניט האנייה את המצהר לא יאוחר מ-24 שעות לפני הגעת האנייה לישראל, או בעת יציאת האנייה לישראל מהנמל האחרון שבו הוטען מטען המובל לישראל, לפי המאוחר;

(ב)   יגיש משלח בין-לאומי מצהר המתייחס לטובין שבטיפולו המיועדים לייבוא 24 שעות לפני הגעת האנייה לישראל; המנהל רשאי להאריך את המועד להגשת המצהר אם הוכח להנחת דעתו שלא היה בידי המשלח הבין-לאומי להגיש את המצהר במועד מסיבות שאינן תלויות בו; לעניין זה, "משלח בין-לאומי" – כהגדרתו בסעיף 24א לחוק סוכני המכס;

(2)   לעניין מטען שהובל לישראל דרך הים לשם פריקתו מחוץ לישראל, תגיש חברת הספנות ובאין חברת ספנות – יגיש הקברניט את המצהר, במועדים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א)   בהפלגה לנמל בישראל שצפוי שתימשך שישה ימים או יותר ממועד יציאת האנייה מהנמל האחרון שבו ביקרה (בסעיף זה – נמל פקידה) – לא יאוחר משישה ימים לפני הגעת האנייה לנמל בישראל;

(ב)   בהפלגה לנמל בישראל שצפוי שתימשך פחות משישה ימים ממועד יציאת האנייה מנמל הפקידה האחרון – בעת יציאת האנייה מכל נמל שבו הוטען מטען המובל לישראל;

(3)   לעניין מטען שהובל לישראל דרך האוויר – תגיש חברת התעופה המובילה את המצהר לא יאוחר מארבע שעות לפני נחיתת המטוב בישראל או בעת המראתו לישראל, לפי המאוחר;

(4)   לעניין מטען שהובל לישראל דרך היבשה – יגיש סוכן המכס של היבואן את המצהר יום אחד לפני הגעתו לישראל, לכל המאוחר.

          (ב)  המנהל רשאי לקבוע הוראות לעניין תוכן המצהר ומבנהו.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

53. (א) אניה שבאה מחוץ לארץ חייב הקברניט או עובד אניה אחראי שהקברניט מילא ידו או בעל האניה –

(1) להגיש תוך עשרים וארבע שעות לאחר בואה אל נמל להגיש לפני בואה של אניה לנמל ועד עשרים וארבע שעות לאחר בואה ולפני שפורק הצובר, תסקיר על האניה ועל מטענה על ידי מסירת מצהָר-כניסה לגובה המכס על הטובין הנמצאים בה;

(2) להשיב על שאלות בדבר האניה, מטענה, צוות עובדיה, נוסעיה, צידתה ומסעה;

(3) להגיש כל תעודה שתידרש בענין האניה ומטענה.

(ב) מצהר כניסה יימסר בדרך שתיקבע בתקנות.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 434 (ה"ח 25)

(א) אניה שבאה מחוץ לארץ חייב הקברניט או עובד אניה אחראי שהקברניט מילא ידו או בעל האניה –

(1) להגיש לפני בואה של אניה לנמל ועד עשרים וארבע שעות לאחר בואה ולפני שפורק הצובר להגיש עד עשרים וארבע שעות לפני בואה של אניה לנמל, תסקיר על האניה ועל מטענה על ידי מסירת מצהָר-כניסה לגובה המכס על הטובין הנמצאים בה;

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 258 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 53

הנוסח הקודם:

תסקיר על מטען האניה

53. (א) אניה שבאה מחוץ לארץ חייב הקברניט או עובד אניה אחראי שהקברניט מילא ידו או בעל האניה –

(1) להגיש עד עשרים וארבע שעות לפני בואה של אניה לנמל, תסקיר על האניה ועל מטענה על ידי מסירת מצהָר-כניסה לגובה המכס על הטובין הנמצאים בה;

(2) להשיב על שאלות בדבר האניה, מטענה, צוות עובדיה, נוסעיה, צידתה ומסעה;

(3) להגיש כל תעודה שתידרש בענין האניה ומטענה.

(ב) מצהר כניסה יימסר בדרך שתיקבע בתקנות.

תיקון טעות במצהר (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

54.    התגלתה טעות במצהר שהוגש, רשאי המנהל להתיר הגשת מצהר מתוקן; על הגשת מצהר מתוקן תשולם אגרה בסכום שיקבע שר האוצר בתקנות.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 54

הנוסח הקודם:

תיקון מצהר

54. (א) גובה המכס רשאי להתיר לקברניט או לבעל האניה לתקן טעות גלויה בגופו של מצהר או להשלים כל חסר, שהם, לדעתו של גובה המכס, פרי מקרה או היסח הדעת; התיקון יהיה בהגשת מצהר מתוקן או מצהר מילואים, וגובה המכס רשאי לגבות בעדו את האגרה שנקבעה.

(ב) פרט לאמור בסעיף קטן (א), אין לתקן מצהר יבוא.

הגשת מצהר באמצעות מסר אלקטרוני (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

54א.  מצהר, וכל תיקון שלו, יוגשו באמצעות מסר אלקטרוני, בהתאם להוראות לפי פרק ארבעה עשר א'.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 54א

קברניט אניה שנטרפה חייב בהגשת פרטים (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

55.  אניה שאבדה או שנטרפה אל החוף, חייב הקברניט או הבעל להגיש, בלי דיחוי שאין בו הכרח, פרטים על האניה ועל מטענה, על ידי מסירת מצהר, במידה שיש ביכלתו לעשות זאת, לגובה המכס בבית המכס הקרוב ביותר למקום שבו אבדה או נטרפה האניה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

קברניט אניה שנטרפה חייב בתסקיר בהגשת פרטים

55. אניה שאבדה או שנטרפה אל החוף, חייב הקברניט או הבעל להגיש, בלי דיחוי שאין בו הכרח, תסקיר פרטים על האניה ועל מטענה, על ידי מסירת מצהר, במידה שיש ביכלתו לעשות זאת, לגובה המכס בבית המכס הקרוב ביותר למקום שבו אבדה או נטרפה האניה.

חובה לסייע לפקיד המכס במילוי תפקידו (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

55א.  (א)  המגיש מצהר חייב להקל על פקיד המכס המוסמך לכך את הכניסה אל כלי ההובלה, להשיב על כל שאלה ולהגיש כל מסמך ותעודה בנוגע לכלי ההובלה ומטענו.

          (ב)  קברניט של אנייה, חברת תעופה או כל אדם אחר המכניס טובין לישראל בכלי הובלה, עובדיהם שהוסמכו לכך על ידם, ובעלים של כלי ההובלה חייבים להשיב לפקיד מכס גם על שאלות בעניין כלי ההובלה, צוות עובדיו, נוסעיו, צידתו ומסעו.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 55א

סימן ד': פריקה והנחת

פירוק הצובר (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

56.  אין לפרק את הצוֹבר של אניה שנכנסה למימי חופין של ישראל אלא ברשות גובה המכס, או בשביל אותם טובין שניתנה לגביהם התרה לפי הוראות סעיף 65.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

56. אין לפרק את הצוֹבר של אניה שנכנסה למימי חופין של ישראל אלא ברשות גובה המכס, או בשביל אותם טובין שהרשמון עליהם הותר שניתנה לגביהם התרה לפי הוראות סעיף 65.

הסרת טובין מאניה

57.  (א)  אין לפרוק טובין ואין להנחיתם, אלא במעמדו של גובה המכס או על פי רשותו, ואין להנחית טובין אלא לרציף, או למקום אחר שהוקצה כהלכה להנחת או לפריקה של טובין או שהטובין הועברו אליו מן האניה בסירה רשויה או בארבּה רשויה; וטובין שנפרקו או שהונחתו בסירה או בארבה, אין לשטען אותם או לסלקם לסירה או לארבה אחרות לפני שהונחתו, אלא ברשות גובה המכס.

          (ב)  טובין שנפרקו והונחתו ברשות גובה המכס למקום שאיננו רציף ולא מקום שהוקצה לכך כהלכה, יהא הקברניט או בעל האניה שממנה נפרקו חייב להניחם, על חשבונו, במקום מבטחים שאושר על ידי גובה המכס; ועד שיסולקו משם כדין, יהיו על אחריותו של הקברניט או בעל האניה כאילו לא נפרקו.

חובה להפקיד טובין

58.  טובין שנפרקו והונחתו מכלי שיט יש להפקידם, מיד לאחר הנחת, במחסן מכס או במקום מבטחים אחר שאושר על ידי גובה המכס.

אריזה חוזרת ברציף

59.  כל טובין מותר, על פי רשות, לחזור ולארזם ברציף בהשגחת פקיד-מכס.

תקנות למניעת צפיפות

60.  כדי למנוע צפיפות במקום הנתון לפיקוח רשות-המכס או בכל מקום אחר, רשאי המנהל להתקין תקנות להפסקת טעינתם או פריקתם של כלי שיט, להסדר טעינתם של טובין, פריקתם, שטעונם, קבלתם ומסירתם ולפיקוח על פעולות אלה; אין לבוא בתביעה על רשות-המכס או על פקיד-מכס בעד הפסד שנגרם לקברניט או לבעל כלי שיט או לבעל טובין מחמת ההפסקה או ההסדר.

חובה לפרט הנימוקים להפסקת הפריקה וכו'

61.  גובה המכס חייב להמציא לקברניט של כלי שיט ולכל אדם אחר הנוגע בדבר, לפי דרישתם, הודעה בכתב, בה יפרט את הנימוקים להפסקות טעינתם או פריקתם של כלי שיט ושל מטענים, או לאיסור הינוחם של טובין ברציפים או ברציף פלוני או כניסתם למקום הנתון לפיקוח רשות-המכס או לכל מקום אחר.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

סימן ה': הצהרת ייבוא

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

החלפת סימן ה'

לנוסח סימן ה' ביום החלפתו על רבדיו

הצהרת ייבוא (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

62.  (א)  בעל טובין המיובאים לישראל, למעט טובין כאמור המיובאים למטרת שטעון, יגיש עליהם למנהל הצהרת ייבוא לאחת מהמטרות האלה (בחוק זה – הצהרת ייבוא):

(1)   צריכה בארץ;

(2)   אחסנה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) וחוק סוכני המכס, המנהל רשאי לקבוע, לעניין ייבוא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129, תנאים או נסיבות שבהתקיימם רשאי אדם שאינו בעל הטובין להגיש הצהרת ייבוא בעבור בעל הטובין.

          (ג)   הצהרת הייבוא תהיה ערוכה במבנה ולפי פרטים שקבע המנהל בכללים, דרך כלל או לסוגי מקרים, ויצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן שיכללו כל פרט שקבע המנהל, כשהם שלמים וניתנים לקריאה:

(1)   חשבונות המכר, שטרי הביטוח, שטרי המטען, מפרט האריזות, שטרי החבילות ומסמכים אחרים הנוגעים לטובין ומלמדים על ערכם במקום קנייתם, לרבות דמי ההובלה, הביטוח ושאר התשלומים ששולמו בשלהם;

(2)   אם ייבוא הטובין חייב בהיתר ייבוא, רישיון ייבוא או אישור ייבוא – היתר, רישיון או אישור כאמור;

(3)   מסמכי העדפה;

(4)   מסמך העברת בעלות לפני הגשת הצהרת הייבוא;

(5)   כל מסמך אחר שקבע המנהל בכללים.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג)(1) –

(1)   המנהל רשאי לפטור מהחובה לצרף מסמכים כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, בהתקיים תנאים או נסיבות שקבע;

(2)   המנהל רשאי להורות, לעניין מסמכים כאמור באותו סעיף קטן שיורה, ובהתקיים תנאים שיורה, כי הם יומצאו לרשות המכס לאחר הגשת הצהרת הייבוא.

          (ה)  הגשת הצהרת ייבוא לפי הוראות סעיף זה יכול שתיעשה בידי סוכן מכס כאמור בסעיף 168 ובחוק סוכני המכס.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 259 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 62

המועד להגשת הצהרת ייבוא (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

63.  (א)  הצהרת ייבוא תוגש לאחר הגשת המצהר, למעט בסוגי מקרים שקבע המנהל בכללים, אך לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הייבוא, ולעניין טובין שיובאו דרך האוויר – לא יאוחר מ-45 ימים ממועד הייבוא.

          (ב)  לא הוגשה הצהרת ייבוא במועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי גובה המכס למכור את הטובין או להשמידם.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 260 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 63

הגשת הצהרת ייבוא באמצעות מסר אלקטרוני (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

64.  הצהרת ייבוא, בצירוף המסמכים שיש לצרף לה לפי הוראות סעיף 62(ג), תוגש באמצעות מסר אלקטרוני בהתאם להוראות לפי פרק ארבעה עשר א'.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 260 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 64

 

התרה לגבי טובין הכלולים בהצהרת ייבוא (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

65.    (א)  הוגשה הצהרת ייבוא, רשאי המנהל לתת, באופן מקוון, התרה לגבי הטובין הכלולים בה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא ייתן המנהל התרה כאמור באותו סעיף קטן אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   המנהל מצא כי לא קוימה הוראה לפי כל דין בקשר לייבוא הטובין, ובכלל זה מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(א)   ההצהרה כוללת פרטים לא נכונים;

(ב)   ההצהרה אינה כוללת פרטים שיש לכלול בה לפי הוראות סעיף 62(ג);

(ג)    להצהרה לא צורפו מסמכים שיש לצרף לה לפי הוראות סעיף 62(ג), או שצורפו לה מסמכים כאמור שאינם שלמים או שאינם ניתנים לקריאה;

(ד)   לא שולמו מסי ייבוא כדין;

(ה)   לא שולמה הוצאה שהתחייב בה אדם על פי פקודה זו בקשר לטובין המיובאים;

(2)   לא ניתנה ערובה לקיום הוראות פקודה זו שדרש המנהל.

          (ג)   נתן המנהל התרה לגבי טובין הכלולים בהצהרת ייבוא, כאמור בסעיף קטן (א), ינהגו בטובין האמורים על פי ההצהרה.

          (ד)  החליט המנהל, כאמור בסעיף קטן (ב), שלא לתת התרה, יודיע על כך למגיש ההצהרה.

          (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), נתן המנהל התרה לגבי טובין הכלולים בהצהרת ייבוא, כאמור בסעיף קטן (א), והיה לו יסוד סביר להניח, טרם מסירתם של הטובין לצריכה בארץ, כי מתקיים לגבי הצהרת הייבוא שהם נכללו בה האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להתלות את ההתרה או לבטלה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 260 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 65

שמירת מסמכים (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

65א.  הוגשה הצהרת ייבוא, ישמור בעל הטובין את ההצהרה וכל מסמך שצורף אליה לפי סעיף 62(ג), בהתאם לכללים שיקבע המנהל.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 261 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 65א

חובה להשיב על שאלות (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

65ב.  מי שמגיש הצהרת ייבוא חייב להשיב על כל שאלה בנוגע לטובין הכלולים בהצהרה בלבד, אם נדרש לכך בידי פקיד מכס.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 261 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 65ב

הגשת מסמך אחר במקום הצהרת ייבוא (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

65ג.   על אף הוראות סעיף 62(א), המנהל רשאי להתיר, דרך כלל או בסוגי מקרים שקבע, הגשת מסמך אחר במקום הצהרת ייבוא; התיר כאמור, יראו מסמך כאמור, לעניין כל דין, כהצהרת ייבוא.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 261 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 65ג

סימן ו': ייבוא שלא בדרך הים

ייבוא טובין שלא בדרך הים

66.  (א)  טובין שיובּאו שלא בדרך הים יש להביאם למקום כניסה שהוקצה לכך ולהובילם בנתיב שיוּחד לשם הובלה ביבשה אל אותו מקום כניסה.

          (ב)  אם בית המכס אינו על הגבול, יש להוביל את הטובין בנתיב שיוחד מהגבול אל אותו בית מכס.

          (ג)   אם אין באפשרותו של בית המכס הקרוב ביותר לקבל טובין מיובּאים, יש להובילם לבית המכס הקרוב המסוגל לקבלם; אולם הממונים על הטובין צריכים להצטייד בתעודה מבית המכס הראשון המאשרת שביקרו שם והצהירו על הטובין.

          (ד)  יותן להיכנס לכלי ההובלה.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

67.  (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 261 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 67

הנוסח הקודם:

חובת הצהרה על טובין המובלים לא בדרך הים

67. בעל טובין שיובּאו לא בדרך הים, או המוביל טובין כאלה, חייב, מיד לאחר שהגיעו הטובין לבית המכס שבגבול או למקום הכניסה שהוקצה לכך, למסור לפקיד הממונה על כך תסקיר על כלי ההובלה ועל הטובין על ידי הצהרה, בטופס שנקבע, ובה פרטים על כלי ההובלה ועל הטובין המובלים, וחייב הוא להקל על פקיד-המכס המוסמך לכך את הכניסה אל כלי ההובלה; כן עליו להשיב על כל שאלה ולהגיש כל תעודה בנוגע לטובין אלה.

פרק חמישי: החסנת טובין

סימן א': מחסנים רשויים

רישיון מחסן (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

68.  (א)  בעל מחסן לא יאחסן בו טובין הנתונים לפיקוח רשות מכס אלא אם כן ניתן לו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאים שקבע המנהל ברישיון (בפרק זה – רישיון מחסן); המנהל רשאי לקבוע ברישיון את סוגי הטובין שניתן לאחסן כאמור במחסן.

          (ב)  בעל רישיון מחסן יאחסן במחסן בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (א) רק טובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייבוא לשם אחסנה, כאמור בסעיף 62(א)(2), וניתנה לגביהם התרה (בפרק זה – טובין שהותרו לאחסנה); ואולם המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים או בסוגי מקרים שיקבע, להורות על אחסנת טובין שלא הוגשה לגביהם הצהרה כאמור.

          (ג)   שר האוצר יקבע אילו סוגי טובין ניתן לאחסן במחסן רשוי מכל סוג, ותנאים לאחסנת טובין כאמור.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 354 (ה"ח 2404)

(א) טובין חבי מכס שאין החסנתם אסורה לפי תקנות, מותר להחסינם במחסנים רשויים על ידי המנהל, בכפוף לתנאים שנקבעו.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 261 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 68

הנוסח הקודם:

טובין חבי מכס מותר להחסין

68. (א) טובין שאין החסנתם אסורה לפי תקנות, מותר להחסינם במחסנים רשויים על ידי המנהל, בכפוף לתנאים שנקבעו.

(ב) המנהל רשאי לפרש ברשיון המחסן את סוגי הטובין שמותר להחסין בו ואת דרך ההחסנה.

מחסנים לסוגיהם

69.  מחסנים רשויים יכול שיהיו משני סוגים:

(1)  מחסנים כלליים המשמשים להחסנת טובין בכלל;

(2)  מחסנים פרטיים המשמשים להחסנת טובין של בעל הרשיון בלבד.

תקופתו של רשיון מחסן

70.  (א)  רשיונות מחסן יינתנו לתקופת שנה שראשיתה באחד בינואר ויהיו ניתנים לחידוש כל שנה בתאריך זה.

          (ב)  הממשלה רשאית לקבוע, בתקנות, את התנאים שלפיהם ניתנים רשיונות מחסן ואת דירוג האגרות המשתלמות בעדם.

          (ג)   האגרה שנקבעה תהא משתלמת כל שנה מראש; ואם באחת השנים לא שולמה האגרה באחד בינואר או לפניו, יפקע הרשיון מאותו תאריך.

כוחה של הממשלה לבטל רשיון

71.  (א)  הממשלה רשאית בכל עת לבטל רשיון מחסן אם היתה סיבה מספקת לכך.

          (ב)  הודעה על ביטול רשיון תפורסם ברשומות, גם תימסר בכתב לבעל הרשיון.

תוצאות ביטולו של רשיון

72.  (א)  בוטל רשיון או פקע, ישולם המכס בעד הטובין המוחסנים או ייוצאו הטובין או יסולקו למחסן מאושר אחר, הכל תוך הזמן שהורה המנהל.

          (ב)  לא נפדו הטובין או לא סולקו, כאמור, יקח אותם גובה המכס על חשבון בעלם אל מחסן המכס הקרוב ביותר, ימכרם ויעשה בדמי המכר בדרך שנקבעה לכך.

פקיד-המכס יערוך רשימת טובין שהונחתו להחסנה

73.  טובין שנועדו להחסנה יערוך מהם פקיד-המכס, עם הנחתם או באפשרות המעשית הראשונה שלאחר מכן, רשימה מפורטת וירשום אותה בפנקס שהוכן למטרה זו.

גמר האחסנה (תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

74.  טובין שהותרו לאחסנה והופקדו במחסן כראוי, יאשר פקיד המכס, בדרך שתיקבע בתקנות כי האחסנה הסתיימה.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

74. טובין שנרשמו להחסנה והופקדו במחסן כראוי, חאשר פקיד המכס בחתימתו על קבלת הטובין יאשר פקיד המכס, בדרך שתיקבע בתקנות כי ההחסנה הוגמרה.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

גמר ההחסנה האחסנה

74. טובין שנרשמו להחסנה שהותרו לאחסנה והופקדו במחסן כראוי, יאשר פקיד המכס, בדרך שתיקבע בתקנות כי ההחסנה הוגמרה האחסנה הסתיימה.

 

סילוק טובין למחסן על ידי גובה המכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

75.  (א)  טובין שהותרו לאחסנה ולא אוחסנו על ידי בעל הטובין, רשאי גובה המכס לסלקם אל המחסן.

          (ב)  סילק גובה המכס את הטובין, ישלם בעל רשיון המחסן את כל ההוצאות שהוצאו לסילוקם ויהיה לו עכבון על הטובין כנגד הוצאות אלה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

(א) טובין שנרשמו להחסנה ולא הוחסנו שהותרו לאחסנה ולא אוחסנו על ידי בעל הטובין, רשאי גובה המכס לסלקם אל המחסן.

אריזה שבה יש להפקיד טובין (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

76.  טובין שהותרו לאחסנה, יש להפקידם באריזה שבה יובּאו, אולם טובין שנארזו אריזה חדשה ברציף, יופקדו באריזה שבה היו נתונים בעת הגשת הצהרת הייבוא לגביהם.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

76. טובין שנרשמו להחסנה שהותרו לאחסנה, יש להפקידם באריזה שבה יובּאו, אולם טובין שנארזו אריזה חדשה ברציף, יופקדו באריזה שבה היו נתונים בעת עריכת הרשימה הגשת הצהרת הייבוא לגביהם.

 

חובותיו של בעל רשיון

77.  בעל רשיון מחסן –

(1)  יערום ויסדר את הטובין במחסן באופן שתהא בכל עת גישה סבירה לכל אריזה ואפשרות לבדקה;

(2)  יספק אורות במידה מספקת וכן מאזני צדק, משקלי צדק ומידות צדק לשימושו של פקיד-המכס;

(3)  ישיג את הפועלים והחמרים הדרושים לקליטת הטובין המוחסנים, לבדיקתם, לאריזתם, לסימונם, לטמינתם בחביות, לשקילתם, ולעריכת המלאי שלהם בכל שעה שגובה המכס ירצה בכך;

(4)  יספק להנחת דעתו של המנהל מקום מתאים לעבודה משרדית;

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

(5)  ינהל רישום של מצאי הטובין במחסן, בדרך שתיקבע בתקנות.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

הוספת פסקה 77(5)

פתיחת מחסן

78.  (א)  לא יפתח אדם מחסן ולא ישיג לעצמו גישה לטובין המצויים בו, אלא על פי רשות.

          (ב)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס 200 לירות.

לפקיד-המכס רשות גישה למחסן

79.  לכל פקיד-מכס תהיה בכל זמן סביר גישה לכל חלק מכל מחסן ויהא מוסמך לבדוק את הטובין המצויים בו, ולשם כך הוא רשאי לדרוש מבעל הרשיון ליתן לו כניסה למחסן; לא עשה כן בעל הרשיון, רשאי גובה המכס לפרוץ את המחסן או כל חצרים שיש לעבור בהם כדי להבטיח את הגישה.

רשות לשוב ולמדוד ולשקול טובין

80.  טובין שהוחסנו רשאי פקיד-מכס לשוב ולמדדם ולשקלם או לבדקם, בין על פי הוראות גובה המכס ובין על פי בקשתו של בעל הטובין ועל חשבונו, והמכס ישולם לפי התוצאות, זולת אם יש יסוד סביר להניח שמשהו מן הפחת או מן ההפרש שנתגלה נגרם על ידי אמצעים בלתי הוגנים.

המכס על טובין מוחסנים ישולם תוך שנה

81.  טובין חבי מכס המוחסנים במחסן רשוי, המכס עליהם ישולם תוך שנה אחת מיום שהוחסנו לראשונה, אם לא הרשה המנהל להחסינם תקופה ארוכה יותר; לא שולם המכס תוך הזמן האמור, מותר למכור את הטובין ויש לעשות בדמי המכר כפי שנקבע; היו הטובין דבר האבד, לדעת המנהל, רשאי המנהל למכרם גם לפני תום התקופה האמורה.

גובה מכס רשאי לצוות על סילוק טובין למחסן כללי

82.  רשאי גובה המכס לדרוש מבעל טובין שבמחסן פרטי לסלקם משם למחסן כללי תוך זמן שקבע, או לשלם את המכס עליהם; לא נתמלאה הדרישה, רשאי גובה המכס למכרם ולעשות בדמי המכר כפי שנקבע.

חובתו של בעל רשיון

83.  טובין מוחסנים שסולקו מן המחסן בלי רשות, או לא הוגשו לפקיד-המכס כשדרש זאת, ולא ניתן עליהם הסבר להנחת דעתו של גובה המכס – בעל הרשיון של המחסן ישלם את כל המכס על אותם טובין ונוסף על המכס סכום של חמש לירות על כל אריזה או חבילה שסולקה, או שלא הוגשה, או כפל המכס.

חסר בטובין מוחסנים

84.  נמצא חִסֶר באחת האריזות של טובין שיובּאו והוחסנו, ואין לתלות את החסר בכליה טבעית או בסיבה כשרה אחרת, יהא בעל רשיון המחסן חב, לפי דרישה בכתב מאת גובה המכס, לשלם כפל המכס החל על כמותם או על שווים של הטובין כפי שהוחסנו לראשונה.

הוצאת טובין לשם הצגה

85.  מותר להרשות הוצאת טובין מוחסנים מן המחסן בלי תשלום מכס לשם הצגתם ברבים או למטרה דומה, לתקופה ובכמויות שאישר המנהל, ובלבד שתינתן ערובה להחזרת הטובין או לתשלום המכס.

דוגמאות מטובין מוחסנים (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

86.  רשאי גובה המכס להתיר ליבואן ליטול מטובין מוחסנים דוגמאות בשיעור צנוע ללא הגשת הצהרת ייבוא, ופרט למכס העשוי לחול לבסוף על החסר מן הכמות שהוחסנה לראשונה – אף ללא תשלום מכס.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

86. רשאי גובה המכס להתיר ליבואן ליטול מטובין מוחסנים דוגמאות בשיעור צנוע ללא רשמון הגשת הצהרת ייבוא, ופרט למכס העשוי לחול לבסוף על החסר מן הכמות שהוחסנה לראשונה – אף ללא תשלום מכס.

טיפול בטובין כשהם במחסן

87.  גובה המכס יכול להרשות לבעל טובין מוחסנים או למי שבידו השליטה עליהם, למיינם, להפרידם, לארזם, ולשוב ולארזם, ולעשות בהם כל השינויים, הסידורים והמיונים החוקיים הדרושים לשמירתם או להכשרתם למכירה, למשלוח ולכל עשיה חוקית בהם, ויכול הוא גם להרשות שחלק מן הטובין שהופרד כאמור ושאיננו שווה במכס החל עליו, יושמד ללא תשלום מכס עליו.

הערכה שנית של טובין מוחסנים

88.  טובין מוחסנים שהם חבי מכס לפי הערך והורעו תוך כדי החסנה, מותר להעריך אותם שנית לפי בקשת בעל הטובין, והמכס ישולם לפי התוצאות, ובלבד שגובה המכס משוכנע שהורעו דרך מקרה.

טובין שאינם שווים במכס החל עליהם

89.  (א)  המנהל רשאי להביא לידי השמדת טובין מוחסנים אם לפי דעת גובה המכס אין הם שווים במכס החל עליהם, ורשאי הוא לוותר על המכס.

          (ב)  בעל טובין שהושמדו ישלם לבעל רשיון המחסן, או לגובה המכס אם היו הטובין במחסן המכס, את כל התשלומים החלים עליהם ושאינם מכס.

טובין העלולים להתלקח או להתפוצץ

90.  (א)  טובין העלולים בנקל להישרף, להתלקח או להתפוצץ אסור להחסינם אלא ברשות גובה המכס.

          (ב)  טובין כאמור שגובה המכס לא הרשה להחסינם, מותר להפקידם במקום בטוח שאושר על ידיו, וכל זמן שהם מופקדים שם יש לראותם כאילו הם במחסן המכס וגובה המכס רשאי למכרם כתום ארבעה עשר יום, אם לא נפדו כהלכה.

          (ג)   הוצאות סילוקם של הטובין, הבטחתם, וההשגחה והשמירה עליהם עד למכירתם ייזקפו כנגד הטובין.

הצהרה על טובין מוחסנים והתרתם (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

91.  (א)  בעל טובין מוחסנים המבקש להוציא טובין כאמור, כולם או חלקם, ממחסן רשוי, יגיש עליהם למנהל הצהרה שהיא אחת מאלה:

(1)   הצהרת ייבוא לשם צריכה בארץ;

(2)   הצהרת ייצוא;

(3)   הצהרת ייבוא לשם אחסנה במחסן רשוי אחר.

          (ב)  לעניין הגשת הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) ולעניין מתן התרה לגבי הטובין הכלולים בה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הסעיפים המפורטים להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין הצהרת ייבוא כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (3) – סעיפים 62(ב) עד (ה) ו-63 עד 65ג;

(2)   לעניין הצהרת ייצוא כאמור בסעיף קטן (א)(2) – סעיפים 103(ב) עד (ו) ו-104.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 91

הנוסח הקודם:

רשמון על טובין מוחסנים

91. טובין מוחסנים מותר לרשמם –

(1) לצריכה בארץ;

(2) לייצוא;

(3) לסילוק אל מקום אחר לשם החסנה.

המנהל רשאי לוותר על מכס של טובין מוחסנים שאבדו או שהושמדו (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

92.  טובין שאוחסנו, טובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייבוא לשם אחסנה או טובין מוחסנים שהוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א), ואבדו או הושמדו מחמת מאורע שלא ניתן למנוע, אם בהיותם באניה ואם בשעת העברתם, הנחתם או קבלתם למחסן ואם בתוך המחסן, רשאי המנהל לוותר על המכס החל עליהם או להחזיר את המכס ששולם עליהם, כולו או מקצתו.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

92. טובין שהוחסנו או שנרשמו להחסנה או למסירה מן המחסן טובין שאוחסנו, טובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייבוא לשם אחסנה או טובין מוחסנים שהוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א), ואבדו או הושמדו מחמת מאורע שלא ניתן למנוע, אם בהיותם באניה ואם בשעת סילוקם העברתם, הנחתם או קבלתם למחסן ואם בתוך המחסן, רשאי המנהל לוותר על המכס החל עליהם או להחזיר את המכס ששולם עליהם, כולו או מקצתו.

טובין מוחסנים שאבדו או הושמדו בעת מסירה או טעינה (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

93.  טובין מוחסנים שהוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א)(2) או (3), וניתנה לגביהם התרה, ואבדו או הושמדו מחמת מאורע שלא ניתן למנוע, בין בשעת מסירה ובין בשעת טעינה, רשאי המנהל לוותר על המכס החל עליהם או להחזיר את המכס ששולם עליהם, כולו או מקצתו.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

93. טובין שנרשמו כהלכה למסירה מן המחסן לשם סילוקם, או לשם ייצוא טובין מוחסנים שהוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א)(2) או (3), וניתנה לגביהם התרה, ואבדו או הושמדו מחמת מאורע שלא ניתן למנוע, בין בשעת מסירה ובין בשעת טעינה, רשאי המנהל לוותר על המכס החל עליהם או להחזיר את המכס ששולם עליהם, כולו או מקצתו.

אחסנה להלכה (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

94.  טובין שהותרו לאחסנה, לרבות טובין שהוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א)(3) (בסעיף זה – ההצהרה הראשונה) וניתנה לגביהם התרה, ולפני שאוחסנו הוגשה לגביהם הצהרה כאמור בסעיף 91(א)(1) עד (3), יראו אותם כטובין שאוחסנו בהתאם להצהרה הראשונה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 94

הנוסח הקודם:

החנה להלכה

94. טובין שנרשמו להחסנה, בין לאחר ייבואם ובין לאחר סילוקם, ולפני שהוחסנו למעשה באו לרשמם לצריכה בארץ, לייצוא או לסילוק, יש לראותם כמוחסנים להלכה, ומותר למסרם לצריכה בארץ, לייצוא או לסילוק כאילו היו מוחסנים למעשה.

סימן ב': מחסני המכס

מחסני המכס

95.  (א)  הממשלה רשאית, בצו, לקבוע מחסני מכס.

          (ב)  טובין שהוחסנו או שהופקדו במחסן מכס, תשולם עליהם אגרה לפי הדירוג שנקבע.

          (ג)   המנהל רשאי לוותר על אגרה, כולה או מקצתה, אם הורעו הטובין או אבדו או הושמדו מחמת מאורע שלא ניתן למנוע או במקרים אחרים שנקבעו.

מותר להפוך מחסן רשוי למחסן מכס

96.  המנהל רשאי, בצו, לקבוע שמחסן רשוי יהיה למחסן מכס, בכפוף לכל תנאי שנקבע בצו.

זמן תשלום האגרה

97.  כל האגרות ישולמו לפני סילוק הטובין.

סמכות למכור (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

98.  טובין שהותרו לאחסנה במחסן מכס ולא סולקו משם כדין תוך שנה אחת מיום שאוחסנו, רשאי גובה המכס למכרם.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 262 (ה"ח 1150)

98. טובין שנרשמו ברשמון שנקבע, להפקדה שהותרו לאחסנה במחסן מכס ולא סולקו משם כדין תוך שנה אחת מיום שהופקדו מיום שאוחסנו, רשאי גובה המכס למכרם.

תשלום היטלים

99.  המנהל רשאי לא להרשות מסירת טובין שהופקדו במחסן מכס, עד שלא קיבל הוכחות מניחות את הדעת ששולמו דמי ההובלה וההנחת החלים על אותם טובין.

פרק ששי: ייצוא טובין

סימן א': יצוא אסור ויצוא מוגבל

סמכות לאסור יצוא

100. הממשלה רשאית, בצו, לאסור, להגביל או להסדיר, ייצואם של טובין או של סוג טובין מישראל, או משטח או ממקום שבישראל בין ביבשה, בין בים ובין באויר, ורשאית היא בצו זה לפרט את הטובין או סוג הטובין, בין דרך כלל ובין במיוחד, וכן לאסור, להגביל או להסדיר בו את הייצוא בין לכל מקום ובין לארץ מיוחדת או למקום מיוחד.

יצוא אסור

101. לא ייצא אדם טובין שייצואם אסור.

יצוא מוגבל

102. לא ייצא אדם טובין שיצואם מוגבל או מוסדר אותה שעה על פי פקודה זו או על פי כל חיקוק אחר בר תוקף, אלא לפי ההגבלות וההסדר החלים עליהם.

סימן ב': סדרי ייצוא

הצהרת ייצוא (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

103.  (א)  בעל טובין המבקש לייצאם מישראל, יגיש עליהם למנהל הצהרת ייצוא.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) וחוק סוכני המכס, רשאי המנהל לקבוע תנאים או נסיבות שבהתקיימם רשאי אדם שאינו בעל הטובין להגיש הצהרת ייצוא בעבור בעל הטובין.

          (ג)   הצהרת הייצוא תהיה ערוכה במבנה ולפי פרטים שקבע המנהל בכללים, דרך כלל או לסוגי מקרים, ויצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן, כשהם שלמים וניתנים לקריאה:

(1)   חשבונות המכר, שטר המטען ומפרט אריזות;

(2)   אם ייצוא הטובין חייב בהיתר ייצוא, רישיון ייצוא או אישור ייצוא – היתר, רישיון או אישור כאמור;

(3)   מסמכי העדפה או חשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם בדבר הקמת אזור תעשייה מוכר (Qualified Industrial Zone – QIZ), לפי העניין;

(4)   כל מסמך אחר שקבע המנהל בכללים.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), המנהל רשאי לפטור מהחובה לצרף מסמכים כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, בהתקיים תנאים או נסיבות שקבע.

          (ה)  הצהרת ייצוא תוגש בטרם יוצאו הטובין מישראל, ואולם המנהל רשאי לקבוע פרטים או מסמכים שיהיה ניתן להגיש או לצרף להצהרה עד תום חמישה ימי עסקים ממועד ייצוא הטובין.

          (ו)   הגשת הצהרת ייצוא לפי הוראות סעיף זה יכול שתיעשה בידי סוכן מכס כאמור בסעיף 168 ובחוק סוכני המכס.

          (ז)   הוראות סעיפים 64 עד 65ג יחולו לעניין הצהרת ייצוא, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: על אף האמור בסעיף 65(ב), המנהל לא ייתן התרה אם מצא כי לא קוימה הוראת דין בקשר לייצוא הטובין או אם הטובין לא הובאו לאתר בפיקוח המכס.

מיום 1.8.2019

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 263 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 103

הנוסח הקודם:

רישום ליצוא

103. לפני שמעלים טובין אל אניה, קרון רכבת, או כלי הובלה אחר לשם יצוא יש לרשמם לשם יצוא בדרך שנקבעה לכך.

טובין שלא יוצאו (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

104. (א)  טובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייצוא וניתנה לגביהם התרה, או טובין שהיו תחת פיקוח המכס לשם ייצואם, ולא יוצאו מישראל, רשאי בעל הטובין להגיש בקשה לשחרורם מפיקוח המכס, בתוך שלושה חודשים מיום מתן ההתרה לגביהם או מיום שהובאו למקום שנקבע לייצוא, לפי העניין, ולעניין טובין המיוצאים דרך האוויר – בתוך 45 ימים מהמועד כאמור.

          (ב)  לא יוצאו טובין כאמור בסעיף קטן (א) מישראל ולא הוגשה בקשה כאמור באותו סעיף קטן עד תום התקופה כאמור בו, רשאי גובה המכס למכור את הטובין או להשמידם.

          (ג)   בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בדרך שיקבע המנהל.

מיום 1.8.2019

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 263 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 104

הנוסח הקודם:

טובין שנעצרו ממשלוח

104. טובין שהיו רשומים ליצוא ולא נשלחו באניה, ברכבת או בכלי הובלה אחר כאמור ברשמון, יודיע בעל הטובין על כך מיד לפקיד המכס ויתקן את הרשמון; ואם היו הטובין חבי מכס יש להחסינם מיד במחסן או לרשמם שנית לשם יצואם לאחר מכן.

מסמכים וערובות (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

105. גובה המכס רשאי לדרוש מבעל הטובין להגיש לו כל תעודה או מסמך הנוגעים לטובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייצוא. ואם היו הטובין חבי מכס, רשאי גובה המכס לדרוש מבעל הטובין ערובה שהטובין יונחתו או יימסרו במקום האמור בהצהרה, או שיינתן הסבר עליהם להנחת דעתו של גובה המכס.

מיום 1.8.2019

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

תעודות מסמכים וערובות

105. גובה המכס רשאי לדרוש מבעל הטובין להגיש לו תעודות לטובין שנרשמו ליצוא כל תעודה או מסמך הנוגעים לטובין שהוגשה לגביהם הצהרת ייצוא. ואם היו הטובין חבי מכס, רשאי גובה המכס לדרוש מבעל הטובין ערובה שהטובין יונחתו או יימסרו במקום שנרשמו לו האמור בהצהרה, או שיינתן הסבר עליהם להנחת דעתו של גובה המכס.

קיבולו של כלי שיט בטובי יצוא מסויימים

106. טובין שהוחסנו במחסן, או שמתכוונים לתבוע עליהם הישבון, או שיש לשטען אותם – אין ליצאם בכלי שיט שקיבולו פחות מששים טונות רשומות.

טובין חייבים בטעינה מרציף או ממקום מאושר

107. טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס והמיועדים לייצוא בדרך הים או להסעה לאורך החוף, וכן טובין שמתכוונים לתבוע עליהם הישבון, לא יוטענו על אניה אלא במישרין מרציף או ממקום מאושר אחר, או לאחר שהובאו במישרין משם אל האניה בסירה רשויה או בארבה רשויה.

יצוא בדרך היבשה או האויר

108. (א)  טובין המיועדים ליצוא בדרך היבשה שלא ברכבת, או ליצוא בדרך האויר, יש להביאם לבית המכס הסמוך ביותר למקום היצוא.

          (ב)  אם בית המכס אינו על הגבול יש להוביל את הטובין, לאחר בדיקה, אל הגבול בנתיב שנקבע לכך, ללא סטיה ממנו, וליצאם משם.

          (ג)   טובין נתונים לפיקוח רשות-המכס המוצאים ברכבת יש לשלוח אותם בקרון חתום כראוי בידי רשות-המכס.

          (ד)  כלי הובלה המייצא טובין ביבשה או באויר מותר לדרוש עליו מצהר-יציאה.

תעודת מפדה

109. קברניט של אניה לא יפליג עם אנייתו משום נמל בלי שקיבל מגובה המכס תעודת מפדה.

קנס בעד הפלגה שרירותית

110. אניה שהפליגה מנמל בישראל ולא עצרה בתחנות שקבע המנהל לנחיתת פקידי-המכס או לעריכת בדיקה נוספת שלפני הפלגה ישלם הקברניט עשרים לירות; הפליגה האניה מנמל או מקום אחר כשפקיד-המכס או עובדי מדינה אחרים נמצאים בתוכה וההפלגה היתה שלא בהסכמתם ישלם הקברניט מאה לירות.

דרישות שיש למלאותן לפני קבלת תעודת המפדה

111. לפני שתינתן תעודת מפדה ימסור קברניט או בעל האניה תסקיר יציאה ראוי כפי שנקבע, ישיב על שאלות בדבר האניה, מטענה, צוות עובדיה, נוסעיה, צידתה ומסעה ויגיש תעודות בענין האניה ומטענה; ואם היה כלי השיט פחות משל 300 טונות רשומים – יגיש לקצין המכס מצהר-יציאה.

מסירת מצהר

112. בכפוף להוראות סעיף 111, חייב הקברניט, בעל האניה או סוכנה, למסור לגובה המכס את מצהר-היציאה תוך 24 שעות לאחר גמר המפדה, או תוך מועד מאוחר מזה ככל שירשה המנהל.

טעינת טובין שלא פורטו

113. לא יניח הקברניט להטעין על האניה טובין שלא פורטו או שלא אוזכרו במצהר היציאה, אלא לאחר שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיף 103; אין הוראה זו חלה על מטען לואי של נוסעים.

תיקון מצהר יציאה

114. (א)  גובה המכס רשאי להתיר לקברניט או לבעל האניה לתקן כל טעות גלויה בגופו של מצהר או למלא כל חסר, שהם לדעת גובה המכס פרי מקרה או היסח הדעת; התיקון יהיה בהגשת מצהר מתוקן או מצהר מילואים, וגובה המכס רשאי, אם ייראה לו, לגבות בעדו את האגרה שנקבעה.

          (ב)  פרט לאמור בסעיף קטן (א) אין לתקן מצהר יציאה.

תנאים לפדיה

115. לא תינתן תעודת מפדה לאניה אלא לאחר שניתן הסבר כראוי, להנחת דעתו של גובה המכס, על מטענה ועל צידתה שהובאו מנמלים זרים, ולאחר שנתמלאו כראוי שאר הדרישות החוקיות בנוגע לאניה למטענה הנכנס והיוצא.

יש לעצור את האניה בתחנת המעלה הנכונה

116. אניה כשהיא מפליגה מנמל, חייב קברניטה, אם נדרש לכך, לעצרה בתחנת המעלה שנקבעה לאותו נמל, ולהקל בכל אמצעי סביר את עלייתו של פקיד-המכס על האניה, וכל זמן שפקיד-המכס נמצא באניה במילוי תפקידו לא יפליג הקברניט באנייתו מהנמל בלי הסכמתו.

הקברניט חייב הסבר על טובין חסרים

117. קברניט של אניה לאחר מפדה חייב –

(1)   להגיש את תעודת המפדה, אם נדרש לכך על ידי פקיד-מכס;

(2)   ליתן הסבר להנחת דעתו של גובה המכס על טובין שפורטו או שאוזכרו במצהר היציאה ואינם מצויים באניה.

איסור על פריקת טובי יצוא שלא ברשות

118. טובין שהטעינום ליצוא, בדרך הים או היבשה או האויר, אין לפרקם אלא ברשות גובה המכס.

תעודת הנחת (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

119. היצואן חייב, אם נדרש לכך על ידי המנהל, להגיש תעודה מאת פקיד-המכס הראשי בנמל היעוד, להוכחה שהטובין שהיו נתונים לפיקוח רשות-המכס הונחתו באותו נמל כראוי, בהתאם להצהרת הייצוא, ורשאי גובה המכס שלא להתיר לאותו יצואן ליצא טובין אחרים הנתונים לפיקוח רשות-המכס, אם לא המציא תוך מועד סביר את תעודת ההנחת של טובין שיצא קודם לכן, או אם לא נתן הסבר על הטובין להנחת דעתו של גובה המכס.

מיום 1.8.2019

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

119. היצואן חייב, אם נדרש לכך על ידי המנהל, להגיש תעודה מאת פקיד-המכס הראשי בנמל היעוד, להוכחה שהטובין שהיו נתונים לפיקוח רשות-המכס הונחתו באותו נמל כראוי, בהתאם לרשמון היצוא להצהרת הייצוא, ורשאי גובה המכס שלא להתיר לאותו יצואן ליצא טובין אחרים הנתונים לפיקוח רשות-המכס, אם לא המציא תוך מועד סביר את תעודת ההנחת של טובין שיצא קודם לכן, או אם לא נתן הסבר על הטובין להנחת דעתו של גובה המכס.

פרק שביעי: צידת אניה

השימוש בצידת אניה (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

120. צידת אניה, בין שהטעינוה בנמלי חוץ ובין בנמלי ישראל, לא ישתמשו בה אלא הנוסעים והצוות או לשירותי האניה בלבד, אלא אם כן הוגשה לגביה הצהרת ייבוא לשם צריכה בארץ וניתנה לגביה התרה או אם נקבעו הוראות אחרות בענין זה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

120. צידת אניה, בין שהטעינוה בנמלי חוץ ובין בנמלי ישראל, לא ישתמשו בה אלא הנוסעים והצוות או לשירותי האניה בלבד, אלא אם כן נרשמה לצריכה בארץ הוגשה לגביה הצהרת ייבוא לשם צריכה בארץ וניתנה לגביה התרה או אם נקבעו הוראות אחרות בענין זה.

הנחת צידת-אניה

121. לא ישתמשו בצידת אניה בניגוד לסעיף 120 ולא יפרקוה ולא ינחיתוה אלא ברשות גובה המכס.

צידת-אניה חתומה

122. צידת אניה שהטעינוה ממחסן בלי תשלום מכס, או בהישבון, תישאר חתומה בחותם המכס כל זמן שהאניה היא בנמל או במקום אחר בישראל, או כל זמן שהיא עוברת מנמל או ממקום אחר בישראל למשנהו עד להפלגתה הסופית למסע חוץ.

עודפי צידת-אניה מותר להנחית ברשות (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

123. עודפי צידת אניה מותר, ברשות גובה המכס, להגיש לגביהם הצהרת ייבוא או לאחסנם במחסן שישמשו צידת אניה בעתיד.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

123. עודפי צידת אניה מותר, ברשות גובה המכס, לרשמם כדרך שרושמים סחורה או להחסינם להגיש לגביהם הצהרת ייבוא או לאחסנם במחסן שישמשו צידת אניה בעתיד.

פרק שמיני: תשלומי מכס

החייב במכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

123א. (א) החייב בתשלום מכס על טובין הוא בעל הטובין.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אדם שאינו בעל הטובין רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שיורה, לקבל על עצמו את תשלום המכס על טובין מסוימים, כולו או חלקו, ויראוהו מעת הסכמת המנהל כאמור כחייב במכס על אותם טובין.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 123א

תשלום המכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

123ב. (א) המכס על טובין מיובאים שחלה חובה להגיש לגביהם הצהרת ייבוא לפי הוראות סימן ה' בפרק רביעי, ישולם בעת הגשת הצהרת הייבוא.

          (ב)  המכס על טובין שיובאו בדואר ישולם בעת הגשת הצהרת הייבוא, ואם לא הוגשה הצהרת ייבוא – בעת קבלתם בסניף הדואר.

          (ג)   תשלום המכס לפי הוראות סעיף זה ייעשה בדרך שיקבע המנהל.

          (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 81.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

הוספת סעיף 123ב

המועד הקובע לעניין שיעור המכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

124. (א)  מכס ישולם לפי השיעור החל במועד התשלום.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), המכס על טובין שיובאו באמצעות הדואר ולא הוגשה לגביהם הצהרת ייבוא, ישולם לפי השיעור החל במועד עשיית השומה עליהם.

          (ג)   המכס על טובין מיובאים שחלה חובה להגיש לגביהם הצהרת ייבוא לפי הוראות סימן ה' בפרק רביעי, ולא הוגשה לגביהם הצהרה כאמור, ישולם לפי השיעור החל בעת ייבואם, ואם מועד ייבואם אינו ידוע – בעת עשיית השומה עליהם.

          (ד)  על אף הוראות סעיף 123ב(א), שוחררו טובין מפיקוח רשות המכס בפטור מותנה, והוכח להנחת דעתו של המנהל כי חדל להתקיים לגביהם תנאי מהתנאים למתן פטור, תחול החובה לשלם את המכס בעד אותה טובין במועד שבו חדל להתקיים התנאי כאמור, ואם המועד האמור אינו ידוע – במועד הגשת הצהרת הייבוא, ולפי השיעור החל במועד כאמור; לעניין זה, "פטור מותנה" – פטור או הקלה משיעור המכס החלים לגבי טובין מיובאים בהתקיים תנאי הנוגע לשימוש בטובין, למעט פטור או הקלה החלים בכניסה זמנית, שקבע שר האוצר בצו לפי פקודת תעריף המכס והפטורים.

          (ה)  שוחררו טובין מפיקוח רשות המכס בפטור ממכס לפי סעיף 162, והוכח להנחת דעתו של המנהל שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים לפי אותו סעיף למתן פטור, יחולו לעניין החובה לשלם את המכס בעד אותם טובין, ולעניין שיעור המכס שיחול, הוראות סעיף 123ב(א) והוראות סעיף קטן (א), בהתאמה.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי סעיפים 140 ו-160ב.

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 28 (ה"ח 429)

124. כל מכס ישולם לפי תעריף שהוא בר-תוקף בשעת התשלום לפקיד-המכס המוסמך לכך, אלא שאם יובאו הטובין בדואר החבילות, ישולם המכס עליהם לפי תעריף שהוא בר-תוקף בשעת שומת המכס על יד פקיד-המכס המוסמך לכך בבי-דואר; אין הוראה זו גורעת מהוראת סעיף 140 אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיפים 140 או 160ב.

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

החלפת סעיף 124

הנוסח הקודם:

124. כל מכס ישולם לפי תעריף שהוא בר-תוקף בשעת התשלום לפקיד-המכס המוסמך לכך, אלא שאם יובאו הטובין בדואר החבילות, ישולם המכס עליהם לפי תעריף שהוא בר-תוקף בשעת שומת המכס על יד פקיד-המכס המוסמך לכך בבי-דואר; אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיפים 140 או 160ב.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 264 (ה"ח 1150)

החלפת סעיף 124

הנוסח הקודם:

הזמן הקובע לגבי שיעור המכס

124. (א) מכס ישולם לפי תעריף שהוא בר תוקף בשעת התשלום; התשלום ייעשה בדרך שתיקבע בתקנות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המכס על יבוא טובין בדואר חבילות, ישולם לפי תעריף שהוא בר תוקף בשעת שומת המכס כפי שהורה פקיד המכס המוסמך בבית הדואר.

(ג) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 140 או 160ב.

משקלות ומידות

125. מקום שהמכס מוטל לפי המשקל או לפי המידה, ייקבעו משקלם או מידתם של הטובין לפי המשקלות והמידות שאושרו על-ידי רשות-המכס.

המכס – לפי חישוב יחסי

126. מקום שהמכס מוטל לפי כמות, משקל, גודל או ערך מסויימים, יהא המכס שיוטל על כמות, משקל, גודל או ערך גדולים יותר או קטנים יותר, מחושב לפי חשבון יחסי.

מתי המכס לפי הכמות הגדולה יותר

127. טובין הנמכרים או המוכנים למכירה כבעלי שיעור או כמות גדולים משהם למעשה, או שמקובל שהם טובין כאלה, המכס עליהם יוטל לפי הגודל או הכמות הגדולים יותר.

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

128. (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

ביטול סעיף 128

הנוסח הקודם:

מקום התשלום של המכס

128. המכס על טובין שנרשמו לצריכה בארץ ישולם בבית המכס שבנמל ייבואם או בבית המכס שנקבע, הכל לפי הענין.

הגדרות ופרשנות (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

129. בסעיפים 129 עד 134א –

          "טובין מוערכים" – הטובין שיש לקבוע את ערכם לצורך מכס;

          "טובין זהים" – טובין הזהים לטובין המוערכים מכל בחינה שהיא, לרבות במאפייניהם הפיסיים, באיכותם ובמוניטין שלהם, ובלבד שיוצרו באותה מדינה שבה יוצרו הטובין המוערכים; לעניין זה –

(1)   הבדלים צורניים מזעריים לא יפסלו טובין המקיימים את תנאי ההגדרה, בכל מובן אחר, מלהיחשב זהים;

(2)   לא יראו טובין הכוללים מרכיב ישראלי כטובין זהים;

          "טובין דומים" – טובין, אשר אף שאינם זהים לחלוטין לטובין המוערכים, נתקיימו בהם כל אלה:

(1)   הם יוצרו באותה מדינה שבה יוצרו הטובין המוערכים;

(2)   הם בעלי מאפיינים דומים לטובין המוערכים ועשויים מחומרים דומים, המאפשרים להם תיפקוד דומה וחלופיות מבחינה מסחרית;

(3)   הם אינם כוללים מרכיב ישראלי;

          לעניין קביעת הדמיון לטובין המוערכים יובאו בחשבון, בין היתר, איכות, מוניטין וסימן מסחרי;

          "מרכיב ישראלי" – הנדסה, פיתוח, עבודת אמנות, עבודת עיצוב, תכניות או סקיצות, שנעשו בישראל;

          "ייצור" – לרבות גידול וכריה;

          "מישור מסחרי" – סיטונות, קימעונות, מכירה באמצעות סוכן בלעדי, וכיוצא באלה;

          "יחסים מיוחדים" –

(1)   יחסים בין צדדים לעסקת ייבוא, שמתקיים בהם לפחות אחד מאלה –

(א)   אחד מהצדדים לעסקה הוא נושא משרה בעסקו של האחר; לעניין זה, "נושא משרה" – דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה;

(ב)   הצדדים לעסקה מוכרים על פי דין כשותפים לעסקים;

(ג)    הצדדים לעסקה הם עובד ומעביד;

(ד)   אדם כלשהו הוא בעלים, שולט או מחזיק, בחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה או מהמניות בכל אחד מהצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין;

(ה)   אחד מהצדדים לעסקה שולט באחר, במישרין או בעקיפין;

(ו)    הצדדים לעסקה נשלטים בידי צד שלישי, במישרין או בעקיפין;

(ז)    הצדדים לעסקה שולטים ביחד בצד שלישי, במישרין או בעקיפין;

(ח)   הצדדים לעסקה הם קרובי משפחה; לעניין זה, "קרוב משפחה" – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, הורה של בן-הזוג, צאצא, צאצא של בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

(2)   לעניין הגדרה זו יראו אדם כשולט באחר, כאשר הוא מצוי בעמדה חוקית או מעשית, המאפשרת לו להגביל או לכוון את פעילותו;

(3)   סוכן בלעדי, מפיץ בלעדי או בעל זכיון בלעדי, בעסקו של אחר, יהא תיאור היחסים ביניהם אשר יהא, יראו כאילו מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים רק אם מתקיים לגביהם לפחות אחד התנאים שבפסקה (1);

          "שימוש עצמי" – אחד מאלה:

(1)   שימוש בטובין שייבא יחיד לצרכיו או לצורכי בני ביתו;

(2)   נתינה במתנה של טובין שייבא יחיד, לצרכיו או לצורכי בני ביתו של יחיד אחר;

          "שימוש מסחרי" – שימוש שאינו שימוש עצמי.

מיום 5.4.1963

ת"ט תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 393 מיום 5.4.1963 עמ' 78

לענין הסעיפים 130, 133 130-133 -

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 24 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 129

הנוסח הקודם:

פרשנות

129. לענין הסעיפים 130-133 -

(1) רואים שני בני אדם כמשותפים בעסקים זה עם זה, אם יש לאחד מהם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה בעסקיו או בנכסיו של חברו, או לשניהם טובת הנאה משותפת בעסקים או בנכסים, או לאדם שלישי טובת הנאה בעסקיהם או בנכסיהם של השנים.

(2) "ספק חוץ" לענין טובין העומדים להערכה – מי שגידל את הטובין, יצרם, עיבדם, או ביררם מחוץ לישראל או טיפל בהם או הציעם למכירה שם, ולרבות כל המשותף בעסקים עם אדם כאמור.

(3) "סימן מסחרי" – לרבות כינוי מסחרי וחזי.

דרכי קביעת ערכם של טובין מוערכים (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

130. ערכם של טובין מוערכים ייקבע כלהלן –

(1)  לפי ערך עסקה שבה נרכשו, מחושב לפי הוראות סעיף 132;

(2)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (1) – לפי ערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים, מחושב לפי הוראות סעיפים 133א ו-133ג;

(3)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (2) – לפי ערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים, מחושב לפי הוראות סעיפים 133ב ו-133ג;

(4)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (3) – לפי מחיר מכירה בישראל, מחושב לפי הוראות סעיף 133ד;

(5)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (4) – לפי ערך מחושב, בהתאם להוראות סעיף 133ה;

(6)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים לפי פסקה (3), ועל אף שניתן לקבוע את ערך הטובין לפי הוראות פסקה (4) – לפי הוראות פסקה (5) תחילה, וזאת בהתאם לבקשת היבואן ובאישור גובה המכס;

(7)  בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקאות (1) עד (6) – לפי הוראות סעיף 133ו.

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 82 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 130

הנוסח הקודם:

הערכת טובין לענין המכס לפי הערך

130. לענין חיקוק בר-תוקף שלפיו מוטל על טובין מכס בשים לב לערכם יראו כערכם של הטובין שיובאו את המחיר שאפשר היה להשיגו בעדם במכירה בשוק הפתוח בשעת ייבואם, ועל ערך זה, שיקבענו המנהל, ישולם המכס.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 25 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 130

הנוסח הקודם:

הערכת טובין

130. (א) ערכם של טובין מיובאים לענין דיני המכס, הוא המחיר שאפשר להשיג בעדם, בשעת פדייתם, במכירה בשוק הפתוח כשהמוכר והקונה אינם תלויים זה בזה (להלן – המחיר המקובל).

(ב) בסעיף זה, "שעת פדייתם" –

(1) לגבי טובין חבי מכס – הזמן הקובע לגבי שיעור המכס;

(2) לגבי טובין אחרים – הזמן כשבו חדלו להיות נתונים לפיקוח רשות המכס.

(ג) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות הסעיפים 139, 140 ו-222.

קביעת ערכם של טובין שחלפה שנה מעת ייבואם (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

131. (א)  ערכם של טובין מוערכים שחלפה שנה משעת ייבואם כאמור בסעיף 144 בטרם נפדו מפיקוח רשות המכס, ייקבע לפי הוראות סעיף 130 החל מהוראת פסקה (2), והוראת פסקה (1) לא תחול.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי המנהל, על פי בקשת היבואן ומנימוקים שיירשמו, להורות כי ערכם של טובין כמשמעותם בסעיף קטן (א) ייקבע לפי הוראות סעיף 130, החל בהוראת פסקה (1).

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 82 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 131

הנוסח הקודם:

חישוב המחיר בשוק הפתוח

131. לשם חישוב מחיר הטובין כאמור בסעיף 130 יש להניח הנחות אלה:

(1) הטובין העומדים להערכה צריכים להימסר לקונה בנמל היבוא או במקום היבוא והמוכר הוא ששילם את דמי ההובלה, הביטוח, העמלה ושאר יציאות, היטלים, והוצאות הכרוכים בעשיית חוזה המכר ובמסירת הטובין בנמל או במקום האמורים, להוציא תשלומי מכס ועמלת קניה שלא למעלה מחמישה אחוזים מערכם הכללי של הטובין ושתשלומה לסוכן הוכח להנחת דעתו של המנהל;

(2) הקונה לא שילם כל חלק של תוספת דמי הובלה שהוטלה על מנת להחזיר כשהקונה יקיים תנאים מסויימים, ואין נפקא מינה אם יש בדעתו לקיים את התנאים ואם לאו;

(3) המחיר הוא התמורה היחידה בעד מכירת הטובין;

(4) אין למוכר, ולא לאדם אחר המשותף בעסקים עמו, כל טובת הנאה, בין במישרין ובין בעקיפין, במכירת משנה או בכל עשיה אחרת בטובין לאחר המכירה הנדונה;

(5) לא היו ולא יהיו כל יחסי מסחר בין המוכר ובין הקונה, בין לפי חוזה ובין באופן אחר, חוץ מאלה שנוצרו במכירת הטובין.

 

מיום 10.8.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 943 מיום 10.8.1979 עמ' 149 (ה"ח 1412)

131. (א) לשם קביעת המחיר המקובל של טובין יש להניח הנחות אלה:

(1) הטובין העומדים להערכה צריכים להימסר לקונה בנמל היבוא או במקום היבוא;

(2) המוכר הוא שעלו לשלם את דמי ההובלה, הביטוח, העמלה ושאר יציאות, היטלים והוצאות הכרוכים בעשיית חוזה המכר ובמסירת הטובין בנמל היבוא או במקום היבוא, וביניהם –

(א) היציאות, ההיטלים וההוצאות הכרוכים בעשיית התעודות הקשורות ביבוא, למעט תעודות הנעשות בישראל;

(ב) מכס והיטלים אחרים המוטלים בחוץ לארץ, למעט מכס והיטלים הניתנים להחזר;

(ג) מחירם של כלי הקיבול, למעט כלי קיבול שמסווגים אותם בנפרד לצורך גביית המכס עליהם;

(ד) הוצאות האריזה;

(ה) הוצאות הטעינה;

(ו) אגרות סבלות, אגרות סוורות, אגרות רציף ואגרות והוצאות אחרות בשל שירותים הניתנים בקשר לטובין משעת ייבואם ועד להחסנתם או עד למסירתם לצריכה בארץ, לפי המוקדם.

(3) הקונה הוא שעליו לשלם את המכס, המסים וההיטלים האחרים המוטלים בישראל;

(4) כמותם, הגדרם ואיכותם של הטובין שנמכרו הם כשל הטובין שיובאו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי אגרות והוצאות שלא יהיו חלק מהמחיר המקובל אם מתחייב כך מאמנה שישראל צד לה.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 26 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 131

הנוסח הקודם:

חישוב המחיר המקובל

131. (א) לשם קביעת המחיר המקובל של טובין יש להניח הנחות אלה:

(1) הטובין העומדים להערכה צריכים להימסר לקונה בנמל היבוא או במקום היבוא;

(2) המוכר הוא שעלו לשלם את דמי ההובלה, הביטוח, העמלה ושאר יציאות, היטלים והוצאות הכרוכים בעשיית חוזה המכר ובמסירת הטובין בנמל היבוא או במקום היבוא, וביניהם –

(א) היציאות, ההיטלים וההוצאות הכרוכים בעשיית התעודות הקשורות ביבוא, למעט תעודות הנעשות בישראל;

(ב) מכס והיטלים אחרים המוטלים בחוץ לארץ, למעט מכס והיטלים הניתנים להחזר;

(ג) מחירם של כלי הקיבול, למעט כלי קיבול שמסווגים אותם בנפרד לצורך גביית המכס עליהם;

(ד) הוצאות האריזה;

(ה) הוצאות הטעינה;

(ו) אגרות סבלות, אגרות סוורות, אגרות רציף ואגרות והוצאות אחרות בשל שירותים הניתנים בקשר לטובין משעת ייבואם ועד להחסנתם או עד למסירתם לצריכה בארץ, לפי המוקדם.

(3) הקונה הוא שעליו לשלם את המכס, המסים וההיטלים האחרים המוטלים בישראל;

(4) כמותם, הגדרם ואיכותם של הטובין שנמכרו הם כשל הטובין שיובאו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי אגרות והוצאות שלא יהיו חלק מהמחיר המקובל אם מתחייב כך מאמנה שישראל צד לה.

ערך עסקה (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

132. (א)  ערך עסקה הוא המחיר ששולם או שיש לשלמו בעד הטובין, בעת מכירתם לשם ייצוא לישראל (להלן – מחיר העסקה), בתוספת ההוצאות והסכומים המפורטים בסעיף 133, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המנויים בסעיף קטן (ב).

          (ב)  ערך עסקה ייקבע לפי סעיף קטן (א) רק בהתקיים כל אלה:

(1)   אין הגבלות באשר למכירת הטובין או לשימוש בהם בידי היבואן, למעט –

(א)   הגבלות המוטלות או הנדרשות בישראל על פי דין;

(ב)   הגבלות לגבי האזורים הגאוגרפיים שבהם מותר למכור את הטובין;

(ג)    הגבלות שאינן משפיעות באופן משמעותי על ערך הטובין;

(2)   מכירת הטובין או מחירם אינם כפופים לתנאי או לתמורה כלשהם, שלא ניתן לאמוד את ערכם לצורך קביעת ערך הטובין;

(3)   לא ניתן ליחס למוכר הטובין, בין במישרין ובין בעקיפין, כל חלק בתקבולים הצפויים ממכירת הטובין או משימוש בהם על ידי היבואן, למעט ההוצאות והסכומים המפורטים בסעיף 133, אם אינם כלולים במחיר העסקה מלכתחילה;

                 (4)   (א)   אין יחסים מיוחדים בין המוכר ליבואן;

(ב)   היו יחסים מיוחדים בין המוכר ליבואן – ערך העסקה לא הושפע מאותם יחסים; לעניין זה, יראו את ערך העסקה כאילו לא הושפע מיחסים מיוחדים אם הוכיח היבואן שערך העסקה קרוב, ככל האפשר, לאחד מהערכים המפורטים להלן –

(1)   ערך העסקה במכירתם לייצוא לישראל של טובין זהים או דומים, ליבואנים שאין ביניהם לבין המוכר יחסים מיוחדים;

(2)   ערך טובין זהים או דומים שנקבע לפי הוראות סעיף 133ד;

(3)   ערך טובין זהים או דומים שנקבע לפי הוראות סעיף 133ה;

(ג)    סבר המנהל כי ערך העסקה הושפע מיחסים מיוחדים, יודיע על כך ליבואן ויתן לו הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו.

          (ג)   עסקה שלא מתקיים לגביה אחד התנאים האמורים בסעיף קטן (ב), לא תשמש לקביעת ערכם של טובין לפי סעיף 130.

          (ד)  בקביעת ערך עסקה לא תובא בחשבון ריבית על פי הסדרי מימון שעשה היבואן בקשר לייבוא הטובין, אם נתקיימו כל אלה:

(1)   דמי הריבית נפרדים ממחיר העסקה;

(2)   הסדרי המימון נעשו בכתב;

(3)   היבואן הוכיח, אם נדרש לעשות זאת, שהטובין אכן נמכרים במחיר שהוצהר עליו כמחיר העסקה וכי שער הריבית המוצהר, אינו עולה על הרמה המקובלת בעסקאות דומות במדינה שבה ניתן המימון, בעת שנעשה הסדר המימון.

          (ה)  הנחות במחיר טובין שיינתנו לאחר פדייתם מפיקוח רשות המכס, לא יובאו בחשבון לעניין קביעת ערך העסקה של אותם טובין.

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 83 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 132

הנוסח הקודם:

המחיר בטובין שיש עליהם פטנטים או מדגמים

132. היו הטובין העומדים להערכה מיוצרים לפי אמצאה שיש עליה פטנט או טובין שיש עליהם מדגם רשום, מניחים לשם חישוב מחירם כאמור בסעיף 130, נוסף על ההנחות לפי סעיף 131, שהקונה איננו בעל הפטנט או המדגם ולא נתן כל סכום כסף או תמורה אחרת בתוק תמלוג או בצורה אחרת בקשר לפטנט או למדגם, ושלאחר שישלם את מחיר הטובין תהיה לו הזכות לעשות בהם כשהוא חפשי מכל הגבלה לגבי הפטנט או המדגם.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 26 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 132

הנוסח הקודם:

המחיר המקובל בטובין בני-פטנט או מדגם

132. היו הטובין העומדים להערכה מיוצרים לפי המצאה שיש עליה פטנט או טובין שיש עליהם מדגם רשום, מניחים לשם קביעת מחירם המקובל שהמחיר המשתלם בעדם כולל, בין השאר, תמורה סבירה בעד זכותו של הקונה להשתמש בהם בלא הגבלה בפטנט או במדגם.

התוספות למחיר העסקה לעניין קביעת ערך העסקה (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133. (א)  לצורך קביעת ערך העסקה כאמור בסעיף 132, ייווספו למחיר העסקה אך ורק ההוצאות והסכומים המפורטים להלן, אם אינם כלולים בו מלכתחילה, כשהם מחושבים על יסוד נתונים אובייקטיביים הניתן לאומדן –

(1)   ההוצאות ששילם הקונה או שעליו לשלמן הקשורות בקניית הטובין כלהלן –

(א)   עמלות ודמי תיווך למעט עמלות קניה; לעניין זה, "עמלות קניה" – תשלומים שמשלם היבואן לסוכנו תמורת שירותי הייצוג בקניית הטובין שהסוכן מעניק לו בחוץ לארץ;

(ב)   עלות כלי הקיבול הנחשבים לעניין המכס כחלק בלתי נפרד מהטובין;

(ג)    עלות האריזה לרבות עלות העבודה ועלות חומרי האריזה;

(2)   הערך היחסי של השירותים ואמצעי הייצור המפורטים להלן, שסיפק היבואן, במישרין או בעקיפין, ללא תמורה או במחיר מוזל, בקשר לייצורם ולמכירתם לייצוא של הטובין –

(א)   חומרים, מרכיבים, חלקים ופריטים דומים, הכלולים בטובין;

(ב)   כלים, תבניות ופריטים דומים, ששימשו בייצור הטובין;

(ג)    חומרים שנצרכו והתכלו בייצור הטובין;

(ד)   הנדסה, פיתוח, עבודת אמנות, עבודת עיצוב תכניות וסקיצות, שנעשו מחוץ לישראל, ונדרשו בייצור הטובין;

(3)   תמלוגים ודמי רשיון המתייחסים לטובין, שהיבואן חייב בתשלומם, במישרין או בעקיפין, כתנאי למכירת הטובין בישראל על ידו;

(4)   ערכו של כל חלק שניתן ליחסו למוכר, במישרין או בעקיפין, בתקבולים הצפויים מכל מכירה של הטובין או משימוש בהם, שבוצעו לאחר מכירתם לייצוא לישראל;

(5)   העלויות שלהלן הכרוכות בהבאת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא –

(תיקון מס' 17) תשס"א-2000

(א)   עלות ההובלה של הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא, למעט עלויות כאמור שנגרמו עקב נסיבות מיוחדות שאין ליבואן שליטה עליהן והמנהל קבע שאין לכלול אותן בערך העסקה; המנהל רשאי לקבוע כללים ותנאים לענין זה, לרבות סוגי טובין, סוגי הובלות ושירותים אחרים;

(ב)   תשלומים עבור טעינה, פריקה וטיפול, הקשורים בהובלת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא, ובכלל זה אגרות סבלות, אגרות סוורות ואגרות רציף;

(ג)    עלות הביטוח.

          (ב)  בהעדר נתונים אובייקטיביים הניתנים לאומדן לצורך חישוב הוצאה או סכום כלשהם מן המפורטים בסעיף קטן (א), שהוצאו במסגרת עסקה, לא תשמש העסקה האמורה לקביעת ערכם של טובין לפי סעיף 130.

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 83 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 133

הנוסח הקודם:

המחיר בטובין מסוג שיש עליו סימן מסחרי

133. היה סימן מסחרי משמש בישראל לגבי טובין מן הסוג או מן ההגדר שהטובין העומדים להערכה נמנים עמו, כשמטרת הסימן היא לציין שהוא משמש להם הם של ספק חוץ המספק את הטובין העומדים להערכה, או של אדם שאותו ספק העביר אליו המוניטין של העסק שבקשר אליו משמש אותו סימן מסחרי, מניחים לשם חישוב מחירם כאמור בסעיף 130, נוסף על ההנחות לפי הסעיפים 131 – 132, כי הטובין העומדים להערכה נמכרים באותו סימן מסחרי, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של המנהל, שהטובין העומדים להערכה לא נמכרו כך אף פעם על ידי ספק החוץ או על ידי אדם כאמור או מטעמם, וניתנה ערובה, להנחת דעתו של המנהל, שלא יימכרו כך על ידיהם בעתיד.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 27 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 133

הנוסח הקודם:

המחיר המקובל בטובין בני-סימן מסחר

133. טובין מיובאים שיש עליהם סימן מסחר או שהם מיועדים להימכר בסימן מסחר, בין לאחר עיבודם ובין שלא בעיבוד, מניחים, לשם קביעת מחירם המקובל, שהמחיר המשתלם בעדם כולל, בין השאר, תמורה סבירה בעד זכותו של הקונה להשתמש בסימן המסחר לגבי אותם טובין, ובלבד שסימן המסחר רשום מחוץ לישראל, או שהוא רשום בישראל ומציין שהטובין שהוא משמש להם הם של ספק-חוץ, או של אדם שספק-חוץ העביר אליו את המוניטין של העסק שבקשר אליו משמש אותו סימן מסחר.

 

מיום 14.12.2000

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 45 (ה"ח 2921)

(5) העלויות שלהלן הכרוכות בהבאת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא –

(א) עלות ההובלה של הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא, למעט עלויות כאמור שנגרמו עקב נסיבות מיוחדות שאין ליבואן שליטה עליהן והמנהל קבע שאין לכלול אותן בערך העסקה; המנהל רשאי לקבוע כללים ותנאים לענין זה, לרבות סוגי טובין, סוגי הובלות ושירותים אחרים;

ערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133א. לעניין סעיף 130(2) –

(1)  ערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים יחושב לפי הוראות סעיף 132;

(2)  עסקה שבה נרכשו טובין זהים תשמש לקביעת ערכם של הטובין המוערכים אם נתקיימו כל אלה:

(א)   הטובין הזהים יוצאו לישראל באותה עת שבה יוצאו הטובין המוערכים, או בסמוך לאותה עת;

(ב)   העסקה שבה נרכשו הטובין הזהים התבצעה באותו מישור מסחרי שבו התבצעה העסקה בטובין המוערכים ובכמויות דומות; בהעדר עסקה כאמור – עסקה שבה נרכשו טובין זהים במישור מסחרי שונה מהמישור המסחרי שבו נרכשו הטובין המוערכים או בכמויות שונות, ובלבד שההבדלים שניתן ליחסם למישור המסחרי או לכמויות נלקחו בחשבון לצורך התאמת ערך העסקה; ההתאמה תתבסס על ראיות מוכחות המצביעות באופן ברור על סבירות ההערכה ודיוקה.

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 83 (ה"ח 501)

הוספת סעיף 133א

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 28 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 133א

הנוסח הקודם:

מכירה בשוק הפתוח

133א. מכירה בשוק הפתוח בין מוכר וקונה שאינם תלויים זה בזה, היא, לענין המחיר המקובל, מכירה שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1) המחיר הוא התמורה היחידה בעד מכירת הטובין;

(2) המחיר לא הושפע על ידי יחסים מסחריים כספיים או אחרים, אם חוזיים ואם שאינם חוזיים, בין המוכר או שותף לעסקיו ובין הקונה או שותף לעסקיו, חוץ מיחסים שנוצרו במכירת הטובין;

(3) אין למוכר, ולא לשותף לעסקיו, כל טובת הנאה, בין במישרין ובין בעקיפין, במכירת משנה של הטובין, או בשימוש או בכל עשיה אחרת שתיעשה בהם לאחר המכירה הנדונה.

ערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ב. לעניין סעיף 130(3) –

(1)  ערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים יחושב לפי הוראות סעיף 132;

(2)  עסקה שבה נרכשו טובין דומים תשמש לקביעת ערכם של הטובין המוערכים אם נתקיימו כל אלה:

(א)   הטובין הדומים יוצאו לישראל באותה עת שבה יוצאו הטובין המוערכים, או בסמוך לאותה עת;

(ב)   העסקה שבה נרכשו הטובין הדומים התבצעה באותו מישור מסחרי שבו התבצעה העסקה בטובין המוערכים ובכמויות דומות; בהעדר עסקה כאמור – עסקה שבה נרכשו טובין דומים במישור מסחרי שונה מהמישור המסחרי שבו נרכשו הטובין המוערכים או בכמויות שונות, ובלבד שההבדלים שניתן ליחסם למישור המסחרי או לכמויות, נלקחו בחשבון לצורך התאמת ערך העסקה; ההתאמה תתבסס על ראיות מוכחות המצביעות באופן ברור על סבירות ההערכה ודיוקה.

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 83 (ה"ח 501)

הוספת סעיף 133ב

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 28 (ה"ח 2627)

החלפת סעיף 133ב

הנוסח הקודם:

סמכות לראות את המחיר בחוזה המכר כמחיר מקובל

133ב. (א) מקום שהטובין העומדים להערכה יובאו אגב חוזה מכר, רשאי המנהל לראות כמחירם המקובל את המחיר שאותו חוזה מכר מחייב לשלם בעדם, ובלבד שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף 133א.

(ב) אם במחיר שחוזה מכר מחייב לשלם בעד הטובין אינם נכללים יציאות, היטלים והוצאות שמחשבים אותם, לפי סעיף 131, כחלק מן המחיר המקובל, יש להוסיפם למחיר שבחוזה המכר.

(ג) אם במחיר שחוזה מכר מחייב לשלם בעד טובין נכללים תשלומים שאינם חלק מן המחיר המקובל, ינוכו אותם תשלומים, לענין הערכת הטובין, מהמחיר שבחוזה המכר.

כללים לקביעת ערך עסקה של טובין זהים או דומים (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ג.       לעניין סעיף 130(2) ו-(3) –

(1)  נמצא יותר מערך עסקה אחד של טובין זהים או טובין דומים, לפי העניין, שמתקיימות לגביהם הוראות סעיפים 129 עד 133ט, ייקבע ערך הטובין המוערכים לפי הנמוך מבין הערכים שנמצאו;

(2)  במקרים שבהם ההוצאות המפורטות בסעיף 133(א)(5) נכללות בערך העסקה, תתבצע התאמה, לשם התחשבות בהבדלים משמעותיים בהוצאות האמורות, הנובעים מהבדלים במרחק או באופן ההובלה, בין ערך העסקה של הטובין הזהים או הדומים, לפי העניין, לבין ערך העסקה של הטובין המוערכים.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 29 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ג

קביעת ערך טובין על פי מחיר מכירה בישראל (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ד.      לעניין סעיף 130(4) –

(1)  באין אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים לפי סעיף 130(1) עד (3), וטובין זהים או דומים לטובין המוערכים נמכרים בישראל באותו מצב שבו יובאו – יחושב ערך הטובין המוערכים לפי סעיף זה, בהתבסס על המחיר ליחידה שבו נמכרים הטובין הזהים או הדומים לראשונה לאחר הייבוא, בכמות המצרפית הגדולה ביותר, בעת ייבוא הטובין המוערכים או בסמוך לכך, לבני אדם שאין יחסים מיוחדים ביניהם לבין המוכר בישראל, בניכוי סכומים אלה:

(א)   העמלות המשתלמות בדרך כלל או שהוסכם לשלמן, או התוספות שנהוג בדרך כלל להוסיפן בחישוב הרווח, והוצאות כלליות, בקשר עם מכירות של טובין מיובאים באותה רמה או מאותו סוג בישראל;

(ב)   ההוצאות הרגילות של הובלה וביטוח והוצאות נלוות, הנוצרות בדרך כלל בישראל;

(ג)    עלויות הכרוכות בהבאת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא, כמפורט בסעיף 133(א)(5);

(ד)   מכס ומסים אחרים שיש לשלמם בישראל עקב ייבוא הטובין או מכירתם;

(2)  לא נמכרו טובין זהים או דומים בעת ייבוא הטובין המוערכים או בסמוך לכך – יחושב ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (1), אך בהתבסס על המחיר ליחידה שבו נמכרים הטובין הזהים או הדומים בישראל באותו מצב שבו יובאו, במועד הקרוב ביותר לאחר ייבוא הטובין המוערכים, ובלבד שטרם חלפו 90 ימים ממועד הייבוא של הטובין המוערכים;

(3)  לא נמכרים טובין זהים או דומים בישראל באותו מצב שבו יובאו – יחושב ערך הטובין המוערכים, אם ביקש זאת היבואן, כאמור בפסקה (1), אך בהתבסס על המחיר ליחידה שבו נמכרים הטובין האמורים לאחר עיבוד נוסף, בכמות המצרפית הגדולה ביותר, לקונה בישראל שאין בינו ובין המוכר בישראל יחסים מיוחדים, תוך ניכוי הערך המוסף הנובע מהעיבוד האמור; הערך המוסף יחושב על בסיס נתונים אובייקטיביים הניתנים לאומדן;

(4)  מכירה בישראל של טובין זהים או דומים, לאדם שסיפק, במישרין או בעקיפין, ללא תמורה או במחיר מוזל, אחד מן המרכיבים המפורטים בסעיף 133(א)(2), לשימוש בקשר עם ייצורם ומכירתם לייצוא של הטובין האמורים, לא תשמש לקביעת ערכם של טובין מוערכים לפי סעיף זה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 29 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ד

קביעת ערך מחושב (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ה. לעניין סעיף 130(5) –

(1)  ערכם של הטובין המוערכים ייקבע לפי ערך מחושב שהוא סך כל הערכים שלהלן:

(א)   עלותם או ערכם של חומרים וייצור או כל עיבוד אחר, המשמשים בייצורם של הטובין המוערכים, לרבות עלות המרכיבים המפורטים בסעיף 133(א)(1), בפסקאות משנה (ב) ו-(ג);

(ב)   סכום השווה לרווחים ולהוצאות הכלליות שיש בדרך כלל במכירות של טובין ברמתם או מסוגם של הטובין המוערכים, הנעשות בידי יצרנים במדינת הייצוא לשם ייצוא לישראל;

(ג)    העלויות הכרוכות בהבאת הטובין המוערכים לנמל הייבוא או למקום הייבוא כמפורט בסעיף 133(א)(5);

(2)  אדם שאינו תושב ישראל, לא יחויב להמציא חשבונות, רשומות או מסמכים אחרים, לשם בדיקה, ולא יחויב להתיר גישה אליהם, לצורך קביעת ערך מחושב; ואולם, המנהל רשאי לאמת במדינה אחרת מידע שסיפק יצרן טובין, לשם קביעת ערך מחושב, בהסכמת אותו יצרן, לאחר מתן הודעה מוקדמת ראויה לרשות המוסמכת במדינתו של היצרן, ומשלא התנגדה הרשות האמורה תוך זמן סביר.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 30 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ה

קביעת ערך במקרים אחרים (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ו. לעניין סעיף 130(7) –

(1)  באין אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים לפי סעיף 130(1) עד (6) – ייקבע ערכם תוך שימוש באמצעים סבירים העולים בקנה אחד עם העקרונות וההוראות שנקבעו בהסכם גאט"ט, משנת 1994 ובהסכם בדבר יישום סעיף VII להסכם גאט"ט, משנת 1994, כפי שבאו לידי ביטוי בסעיפים 129 עד 133ט;

(2)  ערך הטובין המוערכים לפי סעיף זה, לא ייקבע על יסוד אחד מאלה:

(א)   המחיר לצרכן של טובין מייצור מקומי;

(ב)   שיטה המורה על קביעת ערך למטרות מכס, לפי הגבוה משני ערכים נתונים;

(ג)    מחירם של הטובין בשוק המקומי במדינת הייצוא;

(ד)   עלות הייצור, למעט ערך מחושב שנקבע לטובין זהים או לטובין דומים לפי סעיף 133ה, ולעניין זה, יראו טובין כטובין זהים או כטובין דומים אף אם לא יוצרו באותה מדינה;

(ה)   מחירם של הטובין לייצוא אל מדינה שאינה מדינת ישראל;

(ו)    ערך מינימלי למטרות מכס;

(ז)    ערכים שרירותיים או פיקטיביים;

(3)  מבלי לגרוע מהוראות פסקה (1), רשאי המנהל, לשם יישום הוראות סעיף זה, להיעזר בשיטות הערכת הטובין המפורטות בסעיף 130, גם אם לא ניתן למלא אחר כל תנאיהן.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 30 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ו

קביעת ערך של טובין שניזוקו לפני פדייתם (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

 133ז. ערכם של טובין שניזוקו לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס ייקבע לפי שיטות ההערכה הקבועות בסעיף 130, תוך התחשבות בירידת ערך הטובין המוערכים כתוצאה מן הנזק; נקבע ערכם של טובין שניזוקו לפי הוראות סעיף זה, לא יחולו לגביהם הוראות סעיף 150(1).

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ז

מסירת פירוט חשבון ליבואן (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ח. המנהל ימסור ליבואן הודעה בכתב על ערך הטובין שנקבע לפי הוראות סעיפים 130 עד 133ז, לפי העניין, ועל השיטה שלפיה נקבע הערך האמור; לבקשת היבואן, ימסור לו המנהל בכתב גם את פירוט החישוב.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ח

תחולה לגבי טובין שיובאו לשימוש מסחרי (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

133ט. הוראות סעיפים 129 עד 133ח יחולו רק לגבי טובין שיובאו לשימוש מסחרי.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 133ט

 

 

סמכות המנהל להתקין תקנות לצורך הערכה (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

134. (א)  המנהל רשאי להתקין תקנות להפעלת הסעיפים 129 עד 133ט וביחוד כדי לחייב כל אדם הקשור ביבוא טובין לישראל לספק למנהל, בצורה שידרוש, כל ידיעה הנחוצה לדעתו, בשביל הערכה נכונה של הטובין וכן פנקסי חשבונות וכל תעודה אחרת המתייחסת לקניית הטובין, ייבואם או מכירתם על ידי אותו אדם.

          (ב)  העובר על תקנה שהותקנה על פי סעיף זה, דינו – קנס מאה לירות על כל עבירה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

(א) המנהל רשאי להתקין תקנות להפעלת הסעיפים 129 עד 133 133ט וביחוד כדי לחייב כל אדם הקשור ביבוא טובין לישראל לספק למנהל, בצורה שידרוש, כל ידיעה הנחוצה לדעתו, בשביל הערכה נכונה של הטובין וכן פנקסי חשבונות וכל תעודה אחרת המתייחסת לקניית הטובין, ייבואם או מכירתם על ידי אותו אדם.

ערך טובין שיובאו לשימוש עצמי (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1997

134א.      ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי, בין במטען נלווה ובין בדרך אחרת, יחושב בהתאם לתקנות שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

הוספת סעיף 134א

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

135. (בוטל).

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 84 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 135

הנוסח הקודם:

המכס – לפי השיעור הגבוה יותר

135. טובין שסווגו או שאפשר לסווגם לפי שמות, כותרות או הגדרים שונים שיש הבדל ביניהם לענין מכס, הרי אם היה הבדל לענין חבות או פטור – יהיו חבים במכס, ואם היה הבדל לגבי שיעורי המכס – יוטל עליהם השיעור הגבוה ביותר.

 

מיום 25.3.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 453 מיום 25.3.1965 עמ' 118 (ה"ח 634)

ביטול סעיף 135

הנוסח הקודם:

סיווג טובין

135. טובין שסווגו או שאפשר לסווגם לפי שמות, כותרות או הגדרים שונים שיש הבדל ביניהם לענין מכס, הרי אם היה הבדל לענין חבות או פטור – יהיו חבים במכס, ואם היה הבדל לענין שיעורי המכס – יוטל עליהם השיעור הגבוה ביותר, ובלבד שיסווגו לפי השם, הכותרת או ההגדר המפרשים את הטובין פירוש מפורט יותר.

 

שיעור המכס על חלק מן השלם

136. טובין שהם חבי מכס לפי הערך והם מורכבים משני חלקים נפרדים או יותר, כל חלק מהם, או שיובא בנפרד, יוטל עליו מכס לפי השיעור החל על הטובין השלמים.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

137. (בוטל).

מיום 5.6.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 84 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 137

הנוסח הקודם:

טובין המורכבים משני חמרים או יותר

137. טובין המורכבים משני חמרים או יותר שהם חבים במכס, כולם או מקצתם, ואין הטובין מפורשים בשום מקום אחר שבתעריף, יהיו חייבים במכס בשיעור הגבוה ביותר שאפשר להטילו.

 

מיום 25.3.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 453 מיום 25.3.1965 עמ' 118 (ה"ח 634)

ביטול סעיף 137

הנוסח הקודם:

טובין המורכבים מכמה חמרים

137. טובין המורכבים משני חמרים או יותר שהם חבי מכס, כולם או מקצתם, ואין הטובין מפורשים בשום מקום אחר שבתעריף, יהיו חייבים במכס לפי החומר שעליו חל המכס בשיעור הגבוה ביותר, ובלבד שאם חומר מהחמרים האמורים נותן לטובין את צביונם המהותי, יסווגו לפי אותו חומר.

מדידה לצורך חישוב המכס

138. טובין שהם חבי מכס לפי המידה יש לסוורם, לערמם, למיינם, לשימם במסגרת או להניחם בכל דרך אחרת, לפי דרישת גובה המכס ועל חשבון בעל הטובין, כדי לאפשר מדידתם ומיפרטם; היו הטובין נמדדים בצובר, תיקבע המידה לפי מלוא היקפם של הסוָר או של הערימה.

ערכם של טובין שנמכרו על ידי רשות המכס

139. טובין שהם חבי מכס לפי הערך ונמכרו באחת ממכירות רשות-המכס, מותר לראות את המחיר שנתברר במכירה זו כערכם של הטובין.

תשלום המכס על טובין שנכללו במצהר ולא הוצגו (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

140. טובין חבי מכס שנכללו במצהר ולא הוצגו לפני פקיד-המכס, ישלם בעל כלי ההובלה, קברניטו, מפקדו או סוכנו, את המכס עם דרישתו של גובה המכס ולפי שומתו ובשיעור שהיה בר-תוקף בשעת מסירת המצהר שהטובין נכללים בו, אלא אם כן ניתן הסבר עליהם להנחת דעתו של גובה המכס.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 265 (ה"ח 1150)

תשלום המכס על טובין שנכללו בתסקיר במצהר ולא הוצגו

140. טובין חבי מכס שנכללו בתסקיר של כלי הובלה במצהר ולא הוצגו לפני פקיד-המכס, ישלם בעל כלי ההובלה, קברניטו, מפקדו או סוכנו, את המכס עם דרישתו של גובה המכס ולפי שומתו ובשיעור שהיה בר-תוקף בשעת מסירת התסקיר על הטובין המצהר שהטובין נכללים בו, אלא אם כן ניתן הסבר עליהם להנחת דעתו של גובה המכס.

עשיה בטובין שיובאו כשהם פטורים-ממכס

141. (א)  טובין שיובּאו לארץ כשהם פטורים ממכס מחמת היותם רכוש של צבא-הגנה לישראל או של פקיד קונסולרי, סוכן מסחרי, חברה, פירמה או כל מוסד או אדם אחר שהיו אותה שעה, לפי כל חיקוק בר-תוקף בעניני מכס, בעלי זכות יתר ליבּא טובין אלה בלי מכס, והוצאו הטובין לרשותם של חברה, פירמה, מוסד או אדם אחר שאינם זכאים ליבא אותם טובין בלי מכס, ינהגו בהם לפי כללים אלה:

(1)   היה המכס לפי תעריפו בשעת הוצאת מכס לפי הערך, יהיו הטובין חבים במכס לפי הערך על ערכם בשעת הוצאה ומכס זה יוטל עליהם;

(2)   היה המכס לפי תעריפו בשעת הוצאת מכס לפי שיעור קצוב, והוכח להנחת דעתו של המנהל, כי מצב הטובין הורע מיום שיובאו, יהיו חבים בסכום שהוא ביחס לערכם בשעת הוצאה כיחס שבין הסכום שיש להטיל לפי אותו שיעור קצוב לבין ערכם בשעת יבואם ומכס זה יוטל עליהם; לא הוכח כאמור, יהיו חבים במכס לפי השעור הקצוב שנקבע להם ומכס זה יוטל עליהם.

          (ב)  כל המוציא טובין כאמור בסעיף קטן (א), ימסור למנהל פרטים על כך וישלם את המכס העשוי לחול עליהם לפני הוצאתם.

          (ג)   שר האוצר רשאי לפטור מהמכס החל לפי סעיף זה, מכולו או מקצתו, ובתנאים שקבע, מכונית נוסעים שנציג דיפלומטי או נציגות דיפלומטית של מדינה אחרת העבירה אותה לזולתם, במידה שאותה מדינה גומלת פטור כזה למדינת ישראל.

דוגמאות

142. דוגמאות קטנות מתוך צובר של טובין הנתון לפיקוחה של רשות-המכס מותר לפי תנאים שנקבעו, למסור בלי תשלום מכס.

שינוי בהסכם אגב שינוי במכס (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

143. אם לאחר שהוסכם על מכירתם או על מסירתם של טובין כשהמכס עליהם משולם, ולפני שהוגשה לגבי הטובין הצהרת ייבוא לשם צריכה בארץ, כאמור בסעיף 62(א)(1), חל במכס הנגבה שינוי הנוגע לאותם טובין, יהא ההסכם נתון לתנאים שלהלן, אם אין בו הוראה אחרת מפורשת בכתב:

(1)  היה השינוי הטלת מכס חדש או הגדלת המכס הקיים, יכול המוכר, לאחר ששילם את המכס החדש או המוגדל, להוסיף את ההפרש על המחיר המוסכם;

(2)  היה השינוי ביטול המכס או הקטנתו, יכול הקונה לנכות מן המחיר המוסכם את ההפרש שבא מחמת השינוי.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 265 (ה"ח 1150)

143. אם לאחר שהוסכם על מכירתם או על מסירתם של טובין כשהמכס עליהם משולם, ולפני שנרשמו הטובין לצריכה בארץ ולפני שהוגשה לגבי הטובין הצהרת ייבוא לשם צריכה בארץ, כאמור בסעיף 62(א)(1), חל במכס הנגבה שינוי הנוגע לאותם טובין, יהא ההסכם נתון לתנאים שלהלן, אם אין בו הוראה אחרת מפורשת בכתב:

מועד ייבואם של טובין (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

144. מקום שהיה דרוש, לענין דיני המכס, לקבוע בדיוק אימתי חלה שעת ייבּואם של טובין, יראו כשעת הייבּוא את זמן כניסתה של האניה המביאה את הטובין לתחומי אותו נמל שבו יש למסור, לפי הסדר הראוי, מצהר על האנייה ומטענה ולפרוק את הטובין; ואם יובּאו הטובין שלא בדרך הים, יראו כשעת הייבּוא את הזמן שבו חצו הטובין את הגבול.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 265 (ה"ח 1150)

144. מקום שהיה דרוש, לענין דיני המכס, לקבוע בדיוק אימתי חלה שעת ייבּואם של טובין, יראו כשעת הייבּוא את זמן כניסתה של האניה המביאה את הטובין לתחומי אותו נמל שבו יש למסור, לפי הסדר הראוי, תסקיר על האניה מצהר על האנייה ומטענה ולפרוק את הטובין; ואם יובּאו הטובין שלא בדרך הים, יראו כשעת הייבּוא את הזמן שבו חצו הטובין את הגבול.

ניכוי המכס

145. למדינה יהיה עכבון ראשון ועדיף על טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, יהא נשגרם אשר יהא, להבטחת תשלום המכס והתשלומים החלים עליהם, יהא החייב בתשלומים אשר יהא, והקנסות שתשלומם על השוגר או על הנשגר.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

146. (בוטל).

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

הוספת סעיף קטן 146(ד)

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 265 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 146

הנוסח הקודם:

מסירת חשבון מכר עם הרשמון

146. (א) עם הרשמון על הטובין יש להגיש את כל חשבונות המכס, שטרי הביטוח, שטרי המטען, שטרי החבילות, המכתבים והתעודות האחרות הנוגעים למשלוח הטובין והמראים את ערכם במקום קנייתם, ואת דמי ההובלה, הביטוח ושאר התשלומים שעליהם.

(ב) בטובין שייבּואם או ייצואם טעון היתר או רשיון יש להגיש עם הרשמון גם את ההיתר או הרשיון.

(ג) רשאי המנהל לדרוש שעם חשבון הממכר המקורי יוגש לו העתק חתום בידי הנשגר או בידי בעל הטובין או בחותמתם; במקרה זה תעכב רשות-המכס בידיה את חשבון המכס המקורי, ותחזיר את ההעתק לבעליו לאחר שנפדו הטובין.

(ד) המסמכים והתעודות המפורטים בסעיף זה יוגשו בדרך שתיקבע בתקנות.

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

147. (בוטל).

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 265 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 147

הנוסח הקודם:

פרטים שהם חובה בחשבונות מכר

147. חשבונות המכר ותעודות הלואי שלהם בנוגע לטובין שיובאו יכללו את הפרטים שנקבעו, והמנהל רשאי לסרב לקבל חשבון או תעודה שאין בהם פרטים אלה.

המרת מטבע_חוץ לצורך הערכה (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 8)  תשל"ח-1977

148. מקום שמחיר הטובין או כל סכום אחר שיש להביאו בחשבון לענין דיני המכס אינו נקוב במטבע ישראלי, יחושב במטבע ישראלי לפי הכללים שקבע שר האוצר באשור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 11.2.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 371 מיום 5.6.1962 עמ' 84 (ה"ח 501)

החלפת סעיף 148

הנוסח הקודם:

חישוב יציאות שאינן נקובות במטבע ישראלי

148. מקום שהיציאות שבחשבון המכר אינן נקובות במטבע ישראלי, רשאי המנהל, לקבוע את השער שלפיו יחושבו אותן יציאות במטבע ישראלי לצורך דיני המכס.

 

מיום 8.12.1977

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ח מס' 877 מיום 8.12.1977 עמ' 36 (ה"ח 1312)