נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המלט, תשכ"ו-1966

מסים – בלו

מסים – מכס – יבוא ויצוא

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא – מיסוי, מכס והיטלים

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – יצרנים – מלט

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – חובות יצרן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

בקשת רשיון

סעיף 2

2

Go

חובות יצרן

סעיף 3

2

Go

אין כותרת

סעיף 4

2

Go

מקום וציוד לעבודתו של פקיד

סעיף 7

2

Go

אריזת מלט מיועד ליצוא

סעיף 8

2

Go

שקילת מלט

סעיף 9

2

Go

גביית בלו ומתן ערובה

סעיף 10

2

Go

מקומות כניסה

סעיף 11

3

Go

ביטול

סעיף 12

3

Go

השם

סעיף 13


תקנות המלט, תשכ"ו-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת המלט, 1944 (להלן – הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה – "יצרן" – אדם המייצר מלט כדין.

בקשת-רשיון

2.    (א)  בקשת רשיון לייצור מלט תוגש למנהל בצורה ובאופן שיורה ויש לציין בה כל פרט שידרוש המנהל.

           (ב)  היה המבקש יחיד תיחתם הבקשה על ידיו, ואם היה תאגיד – על ידי מי שמוסמך לחתום בשם התאגיד בצירוף חותמת התאגיד.

           (ג)   חלו שינויים בפרטים שנמסרו על פי תקנה זו, יש להודיע עליהם למנהל מיד עם השינוי.

חובות-יצרן

3.    יצרן –

(1)  ינהל פנקס בצורה ובאופן שתורה רשות המכס וירשום בו בכל יום את כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת באותו היום וכל פרט נוסף שיידרש;

(2)  ישגר עם כל משלוח מלט תעודת משלוח בטופס שתורה רשות המכס;

תק' תשל"ד-1974

(3)  יגיש לרשות המכס מדי יום ביומו דו"ח, חתום בידו, על כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת ביום שקדם לו, בצורה ובאופן שתורה רשות המכס, אולם המנהל רשאי, על פי בקשת יצרן, לוותר על הגשת הדו"ח;

(4)  יגיש לרשות המכס לא יאוחר מהיום ה-5 לכל חודש דו"ח חתום בידו על כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת בחודש שחלף בצורה ובאופן שתורה רשות המכס; נרשמה בדו"ח כמות מלט שנועדה ליצוא, יגיש היצרן ראיות להנחת דעתה של רשות המכס, באופן ובמועד שתורה, כי המלט יוצא;

(5)  רשאי המנהל לדרוש מיצרן, במועד ובאופן שיורה, דו"ח שנתי חתום על ידיו ומאושר על ידי רואה חשבון, בדבר כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת במשך השנה שצויינה בדרישה.

מיום 30.8.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3219 מיום 30.8.1974 עמ' 1849

(3) יגיש לרשות המכס מדי יום ביומו דו"ח, חתום בידו, על כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת ביום שקדם לו, בצורה ובאופן שתורה רשות המכס, אולם המנהל רשאי, על פי בקשת יצרן, לוותר על הגשת הדו"ח;

תק' תשכ"ט-1969

4.       (בוטלה).

מיום 7.5.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1420

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

איסור מחיקה בפנקס ותעודת משלוח

4. לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס או בתעודת משלוח שיצרן חייב לנהל על פי תקנות אלה, ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי הפנקס.

תק' תשכ"ט-1969

5.       (בוטלה).

מיום 7.5.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1420

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

החזקת פנקסים ודו"חות

5. הפנקס והדו"חות המנוהלים על ידי יצרן לפי תקנות אלה יהיו מוכנים בכל עת לבקורת רשות המכס.

תק' תשכ"ט-1969

6.       (בוטלה).

מיום 7.5.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1420

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

העתק תעודת משלוח

6. יצרן יכין מכל תעודת משלוח בעת עריכתה העתק אחד לפחות אשר יישמר בבית החרושת לפחות אשר יישמר בבית החרושת לפחות 3 שנים.

מקום וציוד לעבודתו של פקיד

7.    יצרן יספק, דרך קבע, מקום וציוד, להנחת דעתו של המנהל בשביל עבודתו של פקיד בלו, שיבקר בבית החרושת לצורך הבטחת ביצוע הוראות הפקודה והתקנות שהותקנו על פיה.

אריזת מלט מיועד ליצוא

8.    (א)  אין להוציא מבית החרושת מלט ארוז המיועד ליצוא אלא באריזה שאושרה על ידי רשות המכס.

           (ב)  מלט שהוא מבית החרושת כאמור לא יימסר לצריכה בארץ אלא באישור רשות המכס, בין בתנאים ובין שלא בתנאים, ולאחר ששולם עליו הבלו.

שקילת מלט

9.    (א)  לא יוציא יצרן משטח בית החרושת או מכל מקום אחר שאושר על ידי רשות המכס מלט אלא כשהוא ארוז באריזה סטנדרטית או לאחר שקילתו במאזנים במיתקני שקילה אחרים, במונים או במידות, בצורה ובאופן כפי שתורה רשות המכס.

           (ב)  רשאית רשות המכס להתיר הוצאת מלט חב-בלו משטח בית החרושת למקום אחר שאושר על ידיה לשם שקילת המלט.

           (ג)   רשאית רשות המכס, בכל עת סבירה, לשקול מלט או להורות ליצרן על שקילת מלט לפני הוצאתו מבית החרושת או לפני הוצאתו מכל מקום אחר שאושר על ידיה.

גביית בלו ומתן ערובה תק' תשל"ד-1974

10.   (א)  (1)   מס הבלו ישולם לרשות המכס מדי יום ביומו על ידי היצרן, עבור כל כמות המלט חב-בלו שהוצא משטח בית החרושת, ביום שקדם ליום התשלום; המס ישולם בעת הגשת הדו"ח האמור בתקנה 3(3);

(2)   ויתר המנהל על הגשת דו"ח יומי כאמור בתקנה 3(3), ישלם היצרן מקדמות על חשבון מס הבלו, בסכום שקבע המנהל על פי חישוב משוער של סכום מס הבלו החל על המלט שהוצא משטח בית החרושת; תשלום המקדמה יהיה יומי, זולת אם קבע המנהל אחרת;

(3)   יצרן המשלם מקדמות כאמור בפסקה (2) יחשב עם הגשת הדו"ח לפי תקנה 3(4) את סכום מס הבלו החל על המלט שהוצא משטח בית החרושת בחודש שחלף ויצרף לדו"ח האמור את מס הבלו לאחר ניכוי המקדמות ששילם; עלה סכום המקדמות על סכום מס הבלו שעליו לשלם, יוחזר לו ההפרש או יזוכה חשבונו בסכום ההפרש, הכל כפי שיורה המנהל.

           (ב)  לא שולם מס הבלו במועדו, רשאי פקיד הבלו שלא להתיר הוצאת מלט נוסף משטח בית החרושת עד שישולם אותו המס.

           (ג)   יצרן יתן לרשות המכס, על פי דרישתה, ערובה למילוי התחייבויותיו, בשיעור של סכום הבלו החל על הכמויות המשוערות, שיוצאו מבית החרושת במשך שני ימים, הכל כפי שהורה המנהל.

מיום 30.8.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3219 מיום 30.8.1974 עמ' 1849

(א) (1) מס הבלו ישולם לרשות המכס מדי יום ביומו על ידי היצרן, עבור כל כמות המלט חב-בלו שהוצא משטח בית החרושת, ביום שקדם ליום התשלום; המס ישולם בעת הגשת הדו"ח האמור בתקנה 3(3);

(2) ויתר המנהל על הגשת דו"ח יומי כאמור בתקנה 3(3), ישלם היצרן מקדמות על חשבון מס הבלו, בסכום שקבע המנהל על פי חישוב משוער של סכום מס הבלו החל על המלט שהוצא משטח בית החרושת; תשלום המקדמה יהיה יומי, זולת אם קבע המנהל אחרת;

(3) יצרן המשלם מקדמות כאמור בפסקה (2) יחשב עם הגשת הדו"ח לפי תקנה 3(4) את סכום מס הבלו החל על המלט שהוצא משטח בית החרושת בחודש שחלף ויצרף לדו"ח האמור את מס הבלו לאחר ניכוי המקדמות ששילם; עלה סכום המקדמות על סכום מס הבלו שעליו לשלם, יוחזר לו ההפרש או יזוכה חשבונו בסכום ההפרש, הכל כפי שיורה המנהל.

מקומות כניסה

11.   מקומות כניסה קבועים דרכם מותר להביא מלט הם:

(1)   בדרך הים נמלי חיפה, אילת ואשדוד;

(2)   בדרך האויר – נמל התעופה לוד.

ביטול

12.   תקנות המלט, 1944 – בטלות.

השם

13.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המלט, תשכ"ו-1966".

י"ט בסיון תשכ"ו (7 ביוני 1966)                                           פנחס ספיר

                                                                                                                      שר האוצר* פורסמו ק"ת תשכ"ו מס' 1893 מיום 16.6.1966 עמ' 2219.

תוקנו ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1420 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תשל"ד מס' 3219 מיום 30.8.1974 עמ' 1849 – תק' תשל"ד-1974.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות