נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975

 

 

מסים – מס ערך מוסף

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

11

סעיף 1

הגדרות

Go

11

סעיף 1א

פרשנות לגבי תחולת החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו

Go

13

 

פרק ב': הטלת המס ושיעורו

Go

14

סעיף 2

הטלת מס ערך מוסף ושיעורו

Go

14

סעיף 3

תחולת חוק מסי מכס ובלו

Go

14

סעיף 4

הטלת מס על מלכ"רים ומוסדות כספיים ושיעורו

Go

14

סעיף 5

מס ערך מוסף על דברי אמנות ונכסים משומשים

Go

15

סעיף 6

גביית המס מהקונה

Go

15

 

פרק ג': המחיר

Go

15

סעיף 7

בעסקה

Go

15

סעיף 8

במכר ושירות יחד

Go

15

סעיף 9

בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן

Go

15

סעיף 9א

בשירות שמשתלמת בשלו אגרה

Go

15

סעיף 9ב

בעסקת רישום בבורסה

Go

15

סעיף 10

במקרים מיוחדים

Go

15

סעיף 11

טובין ביבוא

Go

15

סעיף 11א

במכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס

Go

16

סעיף 12

דין תרומה, תמיכה וכדומה

Go

16

סעיף 13

כללים לחישוב המחיר

Go

16

 

פרק ד': מקום העסקה

Go

16

סעיף 14

במכר

Go

16

סעיף 15

במתן שירות ובניהול פעילות

Go

16

 

פרק ה': החייב בתשלום המס

Go

16

סעיף 16

החייב בתשלום המס

Go

16

סעיף 17

שלוח וסוכן

Go

16

סעיף 18

אחריות ממונה לתשלום מס

Go

17

סעיף 19

מוכר בולים, אסימונים, שטרות, ניירות ערך וכיוצ"ב

Go

17

סעיף 20

רשות לשלם מס במקום החייב בו

Go

17

סעיף 21

חיוב הקונה בתשלום המס

Go

17

 

פרק ו': מועד החיוב במס

Go

17

סעיף 22

במכר טובין

Go

17

סעיף 23

במשגור

Go

17

סעיף 24

בשירות

Go

18

סעיף 25

בשימוש לצורך עצמי

Go

18

סעיף 26

ביבוא

Go

18

סעיף 27

בהפקעה

Go

18

סעיף 28

בעסקת מקרקעין

Go

18

סעיף 29

במקרים מיוחדים

Go

18

 

פרק ז': שיעור אפס ופטורים

Go

19

סעיף 30

מס בשיעור אפס

Go

19

סעיף 31

פטור לעסקאות מסויימות

Go

20

סעיף 31א

מתחמי פינוי ובינוי   הוראות מיוחדות

Go

21

סעיף 31ב

מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק   הוראות מיוחדות

Go

21

סעיף 31ג

פטור ממס לעסקה של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין

Go

21

סעיף 32

פטור ביבוא

Go

21

סעיף 33

פטור לאבנים יקרות

Go

22

סעיף 34

סמכות לפטור או להחיל שיעור אפס

Go

22

סעיף 35

פטור למלכ"רים מסויימים

Go

22

סעיף 35א

סמכות לפטור מי שרשום באזור

Go

22

סעיף 35ב

סמכות לקביעת שיעור אפס לתרומות

Go

22

סעיף 36

סמכות להתנות פטור ושיעור אפס

Go

22

סעיף 37

אי תחולת פטור מכוח דין אחר

Go

22

 

פרק ח': ניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס

Go

22

סעיף 38

ניכוי המס ששולם על תשומות

Go

22

סעיף 39

החזר

Go

23

סעיף 40

מס התשומות שלפני הרישום

Go

23

סעיף 40א.3

מס תשומות של עסק בהקמה

Go

23

סעיף 41

התשומות ששימשו לעסקה פטורה

Go

23

סעיף 43

הפחתה מחמת ביטול או שינוי

Go

23

סעיף 43א

ניכוי במכירת מקרקעין

Go

23

סעיף 43ב

החזר מס לתייר

Go

24

סעיף 44

תקנות לענין ניכוי מס תשומות

Go

24

 

פרק ט': חשבוניות

Go

24

סעיף 45

חובה להוציא חשבונית עסקה

Go

24

סעיף 46

מועד הוצאת חשבונית

Go

24

סעיף 47

זכות להוציא חשבונית מס

Go

25

סעיף 47א

חובת עוסק בעת רכישה

Go

25

סעיף 48

רישום בחסר או ביתר

Go

25

סעיף 49

עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה

Go

25

סעיף 50

הוצאת חשבונית מס שלא כדין

Go

25

סעיף 51

תקנות לענין חשבוניות

Go

26

 

פרק י': רישום

Go

26

סעיף 52

חובת רישום

Go

26

סעיף 53

תעודת עסק מורשה ואישור רישום

Go

26

סעיף 54

רישום בידי המנהל

Go

26

סעיף 55

רישום מספר עסקים של עוסק

Go

26

סעיף 56

רישום מספר עוסקים כאחד

Go

26

סעיף 58

רישום מסוג שונה

Go

26

סעיף 59

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

Go

26

סעיף 60

תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל

Go

26

סעיף 60א

אי רישום תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו

Go

27

סעיף 61

שינוי ברישום או ביטולו

Go

27

סעיף 62

מתן הזדמנות להשמיע טענות

Go

27

סעיף 63

תחילת תוקף

Go

27

סעיף 64

ערעור על פעולות המנהל

Go

27

סעיף 65

תקנות בדבר רישום

Go

28

 

פרק י"א: פנקסים ודו"חות

Go

28

סעיף 66

ניהול פנקסים ורשומות

Go

28

סעיף 67

דו"ח תקופתי

Go

28

סעיף 67א

דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט

Go

28

סעיף 67ב

הגדרה באופן מקוון

Go

29

סעיף 67ג

דיווח בגין חוות דעת

Go

29

סעיף 67ד

נקיטת עמדה חייבת בדיווח

Go

30

סעיף 68

דו"ח ארעי

Go

30

סעיף 69

פרטי דו"ח של עוסק

Go

31

סעיף 69א

פרטי דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט

Go

31

סעיף 70

דו"חות של מלכ"ר ומוסד כספי

Go

32

סעיף 71

דו"ח משלים

Go

32

סעיף 71א

דוח מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד

Go

32

סעיף 72

דרישת פרטים נוספים, דו"חות נוספים ואישור רואה חשבון

Go

32

סעיף 72א

הגשת דוחות באופן מקוון

Go

33

סעיף 73

דחיית המועד להגשת הדו"ח

Go

33

סעיף 74

סירוב לקבל דו"ח

Go

33

סעיף 75

שמירת פנקסים ומסמכים

Go

33

סעיף 75א

מאגר מידע

Go

33

 

פרק י"ב: קביעה, שומה, השגה וערעור

Go

34

סעיף 76

קביעת מס

Go

34

סעיף 77

שומה לפי מיטב השפיטה

Go

34

סעיף 77א

אי רישום תקבולים ואי ניהול קופה

Go

34

סעיף 77ב

הוצאה של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין

Go

35

סעיף 78

קביעה ושומה למספר תקופות

Go

35

סעיף 79

תיקון שומה וקביעת מס

Go

35

סעיף 80

המצאת הודעה

Go

35

סעיף 81

שמירת אחריות

Go

35

סעיף 81א

דרך קביעת מחזור עסקאות

Go

35

סעיף 82

השגה

Go

35

סעיף 83

ערעור

Go

35

סעיף 84

תקנות סדרי דין

Go

36

סעיף 85

תשלום המס שאינו שנוי במחלוקת

Go

36

סעיף 86

מחלוקת על המס ביבוא

Go

36

סעיף 87

החזר מס יתר

Go

36

 

פרק י"ג: מועד התשלום

Go

36

סעיף 88

התשלום לפי דו"ח

Go

36

סעיף 89

התשלום ביבוא

Go

36

סעיף 90

התשלום בקביעה או בשומה

Go

36

סעיף 91

תשלום בהשגה וערעור

Go

36

סעיף 92

מקדמות

Go

36

 

פרק י"ד: גבייה, קנסות וריבית

Go

36

סעיף 93

הגדרות

Go

36

סעיף 94

קנס על איחור בהגשת דו"ח הודעה

Go

37

סעיף 95

קנס על אי ניהול ספרים

Go

37

סעיף 96

קנס בשל אי תשלום במועד

Go

37

סעיף 96א

קנס בשל פעולה החייבת בדיווח

Go

38

סעיף 96ב

קנס על גירעון

Go

38

סעיף 97

הפרשי הצמדה וריבית

Go

38

סעיף 97א

תיאום הפרשי הצמדה וריבית

Go

38

סעיף 97ב

מס תשומות שהוחזר ביתר

Go

38

סעיף 98

הפרשי הצמדה וריבית במקרים מיוחדים

Go

38

סעיף 99

חיוב בהוצאות גביה

Go

38

סעיף 100

ויתור על קנס, ריבית או הוצאות

Go

38

סעיף 101

מועד התשלום

Go

38

סעיף 102

דרכי הגביה

Go

39

סעיף 102א

ערב לתשלום חוב מס

Go

39

סעיף 102ב

בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות

Go

39

סעיף 103

זקיפת תשלום לחוב קודם

Go

39

סעיף 104

שמירת אחריות פלילית

Go

39

סעיף 105

ריבית על איחור בהחזר

Go

39

סעיף 106

גביית חוב מצד שלישי

Go

40

סעיף 106א

גביה לאחר פטירתו של עוסק חוק

Go

41

סעיף 106ב

גביית מס בנסיבות מיוחדות

Go

41

 

פרק ט"ו: סמכויות לביצוע

Go

41

סעיף 107

הנהלת המס ואצילת סמכויות

Go

41

סעיף 108

דרישת מסמכים, דוגמאות וידיעות

Go

41

סעיף 108א

קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

Go

42

סעיף 109

סמכויות חיפוש ותפיסה

Go

42

סעיף 110

סייג לחקירת בני משפחה ת"ט תשל"ח 1977

Go

42

סעיף 111

העשיה בתפוס

Go

42

סעיף 112

אמצעי כפיה מנהליים

Go

43

סעיף 112א

גביית מס במקרים מיוחדים

Go

43

סעיף 113

איסור הוצאת חשבונית מס

Go

43

סעיף 114

עיכוב טובין ברשות המכס

Go

44

סעיף 115

עיכוב יציאה מהארץ

Go

44

סעיף 116

דחיית מועדים

Go

44

 

פרק ט"ז: עונשין

Go

44

סעיף 117

עבירות

Go

44

סעיף 117א

העברת נכסים בכוונה למנוע תשלום מס

Go

46

סעיף 118

עבירה שלא נקבע לה עונש

Go

46

סעיף 119

עבירה של חבר בני אדם

Go

46

סעיף 120

אחריות למעשי עובד

Go

46

סעיף 121

כופר כסף

Go

46

סעיף 123

אין בהרשעה לפטור מחובות אחרות

Go

47

סעיף 124

חילוט נוסף על עונשים אחרים

Go

47

 

פרק י"ז: הוראות שונות

Go

47

סעיף 125

סמכות לשנות סכומים

Go

47

סעיף 126

הצמדה

Go

47

סעיף 127

ועדה לקבילות פנקסים

Go

47

סעיף 128

שותפות ועסקה משותפת ת"ט תשל"ח 1977

Go

47

סעיף 129

תעודת משלוח

Go

48

סעיף 129א

פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם מהאזור ומשטחי עזה ויריחו

Go

48

סעיף 130

סימני זיהוי

Go

48

סעיף 131

הצגת מחיר תכלול הודעה על המס

Go

48

סעיף 132

ראיה

Go

48

סעיף 133

חזקת מכירה

Go

48

סעיף 134

פטור מחתימה

Go

48

סעיף 135

פגם בפעולה אינו פוסלה

Go

48

סעיף 136

רישום בפנקסי המקרקעין

Go

48

סעיף 137

הודעה על שינויים

Go

48

סעיף 137א

דין נכסי עסק לאחר הפסקת פעילות

Go

48

סעיף 137ב

דין נכסי עסק כשרישומו של העוסק שונה למלכ"ר או למוסד כספי

Go

49

סעיף 138

עסקה מלאכותית או בדויה

Go

49

סעיף 139

עיגול סכומים

Go

49

סעיף 140

טפסים

Go

49

סעיף 141

המצאת מסמכים

Go

49

סעיף 142

סודיות

Go

49

סעיף 143

תחולת הוראות מפקודת מס הכנסה

Go

49

סעיף 143א

רשות לייצג חייב במס

Go

50

סעיף 144

תחולת הוראות מפקודת המכס

Go

50

סעיף 144ב

דין המדינה

Go

50

סעיף 145

ביצוע ותקנות

Go

50

סעיף 146

תקנות סדרי דין

Go

50

 

פרק י"ח: תחילה והוראות מעבר

Go

50

סעיף 147

תחילה

Go

50

סעיף 148

הוראות מעבר לגבי מכירת טובין

Go

50

סעיף 149

הוראות מעבר לגבי מכירת מקרקעין ומתן שירותים

Go

50

סעיף 150

הוראת מעבר לגבי יבוא

Go

51

סעיף 151

תקנות לענין החזר מס קניה

Go

51

 


חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975*,[1]

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 34)   תשנ"ה-1994

          "אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת הגדרת "אזור"

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו;

 

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

          "שטחי עזה ויריחו" – השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד (4 במאי 1994);

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת הגדרת "שטחי עזה ויריחו"

          "בית מלון" – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים;

          "בית משפט מחוזי" – בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;

(תיקון מס' 29) תשס"ה-2005

          "המנהל" – המנהל, כהגדרתו בסעיף 1 בפקודת מס הכנסה;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 366 (ה"ח הממשלה 143)

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל המכס והבלו;

          "המס" – מס ערך מוסף, מס שכר או מס שכר וריווח;

(תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

          "הצהרת ייבוא" – כמשמעותה בסימן ה' לפרק רביעי לפקודת המכס;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "הצהרת ייבוא"

(תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

          "הצהרת ייצוא" – כמשמעותה בסימן ב' בפרק שישי לפקודת המכס;

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

הוספת הגדרת "הצהרת ייצוא"

(תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

          "חבר-בני-אדם" – כמשמעותו בפקודת מס הכנסה;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת הגדרת "חבר-בני-אדם"

          "חייב במס" – עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי;

          "חשבונית" – חשבונית עסקה או חשבונית מס;

          "חשבונית מס" – חשבונית שהוצאה על פי סעיף 47;

          "חשבונית עסקה" – חשבונית שחובה להוציאה לפי סעיף 45;

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          "חתימה אלקטרונית מאובטחת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית), ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם להוראות לפי סעיף 145(א1);

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 273 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאובטחת"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 273 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאושרת"

          "טובין" – לרבות –

(1)   עצים, שתילים, פרחים, יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע;

(2)   זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר – ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם;

          "מבטח" – מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, למעט קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 274 (ה"ח 436)

(תיקון מס' 37) (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 153 (ה"ח 625)

הוספת הגדרת "מדד"

          "מוסד כספי" –

(1)   חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על-ידי שיק;

(2)   חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;

(3)   מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, אשר הוראות הנזילות מכוח החוק האמור חלות עליו;

(4)   מבטח;

(5)   סוג בני אדם ששר האוצר קבע;

          "מוסד ללא כוונת ריווח" או "מלכ"ר" –

(1)   המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים;

(2)   חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;

(3)   תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות;

(4)   קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

          "מחזור עסקאות של עוסק" – סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק; לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת ציוד;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

"מחזור עסקאות של עוסק" – סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק; לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת נכס המשמש לעוסק בעסקיו אך אין מכירתו מעיסוק העוסק;

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

"מחזור עסקאות של עוסק" – סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק; לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת נכס המשמש לעוסק בעסקיו אך אין מכירתו מעיסוק העוסק לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת ציוד;

(תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

          "מכר", לענין נכס – לרבות השכרתו, מקחו אגב שכירות, הקניית רשות לשימוש בו בתמורה, הקניית זכות בו, שימוש בו לצורך עצמי, ולרבות הפקעתו, חילוטו או החרמתו, בתמורה, וכן נתינתו במתנה לרבות מתנה לעובד, ולענין מקרקעין – גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 ורישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 8 לחוק האמור, אך למעט פעולה בנייר ערך הנסחר בבורסה;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

"מכר", לענין נכס – לרבות השכרתו, מקחו אגב שכירות, הקניית רשות לשימוש בו בתמורה, הקניית זכות בו, שימוש בו לצורך עצמי, ולרבות הפקעתו, חילוטו או החרמתו, בתמורה, וכן נתינתו במתנה לרבות מתנה לעובד, ולענין מקרקעין – גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 ורישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 8 לחוק האמור, אך למעט פעולה בנייר ערך הנסחר בבורסה;

          "מס תשומות" – מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          "מספר רישום" – מספר שבו נרשם חייב במס, לפי פרק י';

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 274 (ה"ח 436)

(תיקון מס' 37) (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 153 (ה"ח 625)

הוספת הגדרת "מספר רישום"

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          "מקרקעין" – לרבות זכות במקרקעין ולרבות זכות באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

"מקרקעין" – לרבות זכות במקרקעין ולרבות זכות באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          "ניירות ערך" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או על פי חוק מיוחד, ולרבות מניות שלא הוצאו בסדרה;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת הגדרת "ניירות ערך"

          "נכס" – טובין או מקרקעין;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          "עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת הגדרת "עוסק"

הנוסח הקודם:

"עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו או מי שמוכר נכס או נותן שירות באקראי כשהמכירה או השירות בעלי אופי מסחרי, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי;

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

          "עוסק זעיר" – (נמחקה);

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

מחיקת הגדרת "עוסק זעיר"

הנוסח הקודם:

"עוסק זעיר" – עוסק שבעסקיו לא יותר משני מועסקים ושמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 350,000 לירות או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, למעט מי שרשום כעוסק מורשה מכוח סעיפים 57 או 58, ולמעט מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר, שיירשמו כעוסקים מורשים לענין זה-

(1) בעלים, שותפים ובני משפחותיהם העובדים בעצמם בעסק ייראו כמועסקים;

(2) חניך או העובד לא יותר מארבע שעות ביום- ייראה כחצי מועסק;

מי שעבד בעסק בחלק משנת המס- ייראה כמועסק חלקית כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה.

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

          "עוסק מורשה" – עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים;

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

החלפת הגדרת "עוסק מורשה"

הנוסח הקודם:

"עוסק מורשה"— עוסק שנרשם על פי סעיף 52 ואינו עוסק זעיר;

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 37) תשס"ט-2009 הודעה (מס' 3)  תש"ף-2020

          "עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,491 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

הוספת הגדרת "עוסק פטור"

 

מיום 1.1.2003

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5147 מיום 16.1.2003 עמ' 1140

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 59,991 64,002 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5481 מיום 17.1.2006 עמ' 1238

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 64,002 65,721 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1780

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 65,721 70,605 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6046 מיום 11.1.2010 עמ' 1374

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 70,605 73,300 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1855

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 73,300 74,972 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6374 מיום 9.2.2012 עמ' 2478

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 74,972 76,884 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6559 מיום 7.3.2013 עמ' 3197

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 76,884 77,993 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6766 מיום 6.3.2014 עמ' 4178

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 77,993 79,482 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 274 (ה"ח 436)

(תיקון מס' 37) (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 153 (ה"ח 625)

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 77,993 100,000 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2016

הודעה (מס' 3) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7224 מיום 8.3.2016 עמ' 4237

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,000 99,006 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7469 מיום 20.3.2017 עמ' 4430

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 99,006 98,707 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7819 מיום 30.5.2018 עמ' 8254

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 98,707 99,003 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8167 מיום 24.3.2019 עמ' 8986

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 99,003 100,187 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

מיום 1.1.2020

הודעה (מס' 3) תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8685 מיום 10.2.2020 עמ' 3712

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,187 100,491 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

 

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          "עסקה" – כל אחת מאלה:

(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;

(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;

(3)   עסקת אקראי.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת הגדרת "עסקה"

הנוסח הקודם:

"עסקה" – מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקיו, לרבות מכירת נכס המשמש לעוסק בעסקיו אך אין מכירתו מעיסוק העוסק, וכן מכירת נכס או מתן שירות באקראי כשהמכירה או השירות בעלי אופי מסחרי;

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

"עסקה" - כל אחת מאלה:

(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקיו, לרבות מכירת נכס שנועד לשמש לעוסק בעסקיו ואין מכירתו מעיסוק העוסק;

(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;

(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;

(3) עסקת אקראי.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          "עסקת אקראי" –

(1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;

(2)   מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי;

(תיקון מס' 40) תשע"א-2011

(3)   מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין; לעניין זה, "זכות במקרקעין" ו"קבוצת רכישה" – כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת הגדרת "עסקת אקראי"

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 163 (ה"ח 541)

הוספת פסקה (3) בהגדרת "עסקת אקראי"

          "עסק" – לרבות מקצוע ומשלח-יד;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          "ציוד" – נכס ששימש, משמש או נועד לשמש, לעוסק בעסקיו, ואין מכירתו מעיסוק העוסק;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת הגדרת "ציוד"

          "קונה" – לרבות מקבל שירות;

(תיקון מס' 10) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 25) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 34) תשס"ח-2008

          "ריווח" – הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מרבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין. לענין זה, "יחידה" – כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

מיום 27.8.1993

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 עמ' 212 (ה"ח 2085)

"ריווח" – הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ולפני ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין.

 

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 4.8.2002 עמ' 578 (ה"ח 3156)

"ריווח" – הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ולפני ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין. לענין זה, "יחידה" – כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

תיקון מס' 34 (הוראת שעה)

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 231 (ה"ח 347)

"ריווח" – הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ולפני ניכוי המס על שכר ואחרי ניכוי מחצית המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין. לענין זה, "יחידה" – כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 231 (ה"ח 347)

"ריווח" – הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ולפני ניכוי המס על שכר ואחרי ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין. לענין זה, "יחידה" – כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

          "שימוש לצורך עצמי" –

(1)   שימוש בנכס מנכסי עסק שלא לצרכי העסק, בידי אדם שיש לו חלק בבעלות על העסק או בהנהלתו או שהוא מועסק בו;

(2)   שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק מסוג ששר האוצר קבע ובתנאים שקבע;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          "שירות" – כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף ובחבר-בני-אדם – גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו;

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

"שירות" – כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף ובחבר-בני-אדם – גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו;

          "שכר" – הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          "שנת מס" – כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות תקופת שומה מיוחדת לאותה שנת מס;

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

"שנת מס" - כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות תקופת שומה מיוחדת לאותה שנת מס;

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

          "תושב חוץ" –

(1)   לגבי יחיד – יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל;

(2)   לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל;

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

הוספת הגדרת "תושב חוץ"

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

          "תייר" – יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור, לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 2(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או מי שהוראות החוק האמור אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לאותו חוק, למעט מי ששוהה בישראל על פי אשרה לישיבת ביקור כדי לעבוד זמנית בשכר בישראל.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

הוספת הגדרת "תייר"

פרשנות לגבי תחולת החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 13) תשנ"ה-1994

1א.     (א)  לגבי מכירת טובין, העברת טובין ומתן שירותים –

(1)   לא יראו בהעברת טובין מישראל לאזור, מישראל לשטחי עזה ויריחו, מאזור לישראל ומשטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא ויבוא;

(2)   לא יראו במכירת נכס לתושב אזור ולתושב שטחי עזה ויריחו או למי שנוסע לאזור או לשטחי עזה ויריחו משום מכירה לתושב חוץ או למי שיוצא מישראל;

(3)   לא יראו מתן שירות לתושב אזור או לתושב שטחי עזה ויריחו כמתן שירות לתושב חוץ, ולא יראו נתינת שירות באזור או בשטחי עזה ויריחו כנתינתו בחוץ לארץ;

(4)   לא יראו תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו כתייר;

(5)   לא יראו נסיעה לאזור או לשטחי עזה ויריחו כנסיעה לחוץ לארץ, ולא יראו בהובלת מטענים מישראל לאזור או לשטחי עזה ויריחו ומאזור לישראל או משטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא או יבוא;

(6)   לענין סעיף 60, לא יראו עסקים או פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו כעסקים או כפעילות מחוץ לישראל.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

          (ב)  חוק זה יחול גם על אלה:

(1)   עסקאות שעושה אזרח ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו;

(2)   פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו של מוסד כספי או של מלכ"ר שהוא אזרח ישראלי;

לענין סעיף קטן זה –

"אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

(1)   אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(2)   תושב ישראל;

(3)   מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, והוא תושב אזור;

(4)   חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;

"תושב ישראל" –

(1)   לגבי יחיד – יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדרי ארעי;

(2)   לגבי חבר-בני-אדם –

(א)   חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר עסקיו או פעילותו בישראל;

(ב)   חבר-בני-אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 14) תשנ"ה-1995

          (ג)   סעיף קטן (ב) לא יחול על –

(1)   עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;

(תיקון מס' 14)  תשנ"ה-1995

(2)   פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 1א

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

פרשנות לגבי תחולת  החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו

1א. (א) לגבי מכירת טובין, העברת טובין ומתן שירותים –

(1) לא יראו בהעברת טובין מישראל לאזור ומאזור לישראל מישראל לאזור, מישראל לשטחי עזה ויריחו, מאזור לישראל ומשטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא ויבוא;

(2) לא יראו במכירת נכס לתושב אזור ולתושב שטחי עזה ויריחו או למי שנוסע לאזור או לשטחי עזה ויריחו משום מכירה לתושב חוץ או למי שיוצא מישראל;

(3) לא יראו מתן שירות לתושב אזור או לתושב שטחי עזה ויריחו כמתן שירות לתושב חוץ, ולא יראו נתינת שירות באזור או בשטחי עזה ויריחו כנתינתו בחוץ לארץ;

(4) לא יראו תושב אזור  או תושב שטחי עזה ויריחו כתייר;

(5) לא יראו נסיעה לאזור או לשטחי עזה ויריחו כנסיעה לחוץ לארץ, ולא יראו בהובלת מטענים מישראל לאזור ומאזור לישראל או משטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא או יבוא;

(6) לענין סעיף 60, לא יראו עסקים או פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו כעסקים או כפעילות מחוץ לישראל.

(ב) יראו עסקאות שעושה תושב ישראל באזור או פעילות שהוא מפעיל באזור כאילו נעשו או הופעלו בישראל; לענין זה, "תושב ישראל"-

(1) לגבי חבר-בני-אדם-

(א) חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר פעילותו בישראל;

(ב) חבר-בני-אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל או שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים באזור, במישרין או בעקיפין, בידי יחיד תושב ישראל; "ניהול ושליטה", לענין זה- כמשמעות הנודעת להם לענין הגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה;

(2) לגבי יחיד- יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדר ארעי.

(ב) חוק זה יחול גם על אלה:

(1) עסקאות שעושה אזרח ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו;

(2) פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו של מוסד כספי או של מלכ"ר שהוא אזרח ישראלי;

לענין סעיף קטן זה –

"אזרח ישראלי" - כל אחד מאלה:

(1) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב-1952;

(2) תושב ישראל;

(3) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, תש"י-1950, והוא תושב אזור;

(4) חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;

"תושב ישראל" –

(1) לגבי יחיד - יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדרי ארעי;

(2) לגבי חבר-בני-אדם –

(א) חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר עסקיו או פעילותו בישראל;

(ב) חבר-בני-אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל;

(ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על –

(1) עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;

(2) פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם.

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

(ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על –

(1) עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;

(2) פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם.

פרק ב': הטלת המס ושיעורו

הטלת מס ערך מוסף ושיעורו

2.    על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.

תחולת חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

3.    הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף 2, כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין ובשינויים אלה: במקום "חדשיים" קרי "שבועיים" והזמן שבין כנסי הכנסת יבוא במנין. במקום "ועדת הכספים של הכנסת" קרי "הכנסת" והוראות סעיף 2(א)(2) ו-(3) לא יחולו.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

3. הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף 2, כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין ובשינויים אלה: במקום "חדשיים" קרי "שבועיים" והזמן שבין כנסי הכנסת יבוא במנין. במקום "ועדת הכספים של הכנסת" קרי "הכנסת" והוראות סעיף 2(א)(2) ו-(3) לא יחולו.

הטלת מס על מלכ"רים ומוסדות כספיים ושיעורו (תיקון מס' 39) תשע"א-2010

4.    (א)  על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. בסעיף קטן זה, "שכר" – למעט מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

(תיקון מס' 29) תשס"ה-2005

          (ב)  על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 34) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 38) תש"ע-2010 (תיקון מס' 39) תשע"א-2010

          "שכר"[2] – שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

          "קרן השתלמות" – קרן השתלמות שהיא קופת גמל;

          "קופת גמל", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" – כהגדרתן לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 366 (ה"ח הממשלה 143)

(ב) על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

"שכר"– שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל;

"קרן השתלמות" – קרן השתלמות שהיא קופת גמל;

"קופת גמל", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" – כהגדרתן לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008

תיקון מס' 34 (הוראת שעה)

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 231 (ה"ח 347)

(ב) על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

"שכר" – שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן מחצית מסכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 231 (ה"ח 347)

(ב) על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

"שכר" – שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

 

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 38

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 409 (ה"ח 235)

(ב) על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

"שכר" – שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה, ולמעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

 

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"א מס' 2269 מיום 26.12.2010 עמ' 122 (ה"ח 541)

4. (א) על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. בסעיף קטן זה, "שכר" – למעט מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

(ב) על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס. בסעיף קטן זה –

"שכר" – שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה, ולמעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, או ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

"קרן השתלמות" – קרן השתלמות שהיא קופת גמל;

"קופת גמל", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" – כהגדרתן לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

מס ערך מוסף על דברי אמנות ונכסים משומשים (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 11)  תשנ"ד-1993

5.    (א)  שר האוצר רשאי לבקש סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו.

(תיקון מס' 11)  תשנ"ד-1993

          (ב)  במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, המס עליה יהיה לא ממחירה המלא אלא מההפרש שבין מחירה בעת המכירה כאמור לבין מחירה בעת הרכישה; לענין זה, עוסק – למעט עוסק שעל פי דין לא היה רשאי לנכות את מס התשומות בשל רכישת דירת המגורים.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

5. שר האוצר רשאי לקבוע סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו.

 

מיום 9.12.1993

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ד מס' 1442 מיום 9.12.1993 עמ' 34 (ה"ח 2194)

5. (א) שר האוצר רשאי לקבוע סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה , קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו.

(ב) במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, המס עליה יהיה לא ממחירה המלא אלא מההפרש שבין מחירה בעת המכירה כאמור לבין מחירה בעת הרכישה; לענין זה, עוסק – למעט עוסק שעל פי דין לא היה רשאי לנכות את מס התשומות בשל רכישת דירת המגורים.

גביית המס מהקונה

6.    הוטל מס על עסקה או הועלה שיעור המס עליה לאחר שהוסכם על העסקה רשאי העוסק לדרוש מהקונה שישלם לו את סכום המס או את סכום המס הנוסף שנתחייב בו העוסק, זולת אם נקבע אחרת בהסכם או בכל דין הדן בפיקוח על המחירים.

פרק ג': המחיר

בעסקה

7.    מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה, לרבות –

(1)   כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על פי חוק זה, זולת אם הוטלו בדין על הקונה אך למעט מס על רווחי הון על פי פקודת מס הכנסה ומס על פי חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

(תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979

(2)   כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה, ולרבות מחירן של אריזות.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(2) כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי הסכם המכר ההסכם על הקונה להחזירה למוכר לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה ולרבות מחירן של אריזות.

במכר ושירות יחד

8.    בעסקה הכוללת נכס ושירות, יהיה מחיר כולם יחד מחיר העסקה.

בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן

9.    (א)  מחירה של עסקה כאמור בסעיף 19(א) הוא העמלה או התמורה האחרת שקיבל נותן השירות ממי שסיפק לו את הנמכר.

(תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979

          (ב)  מחירן של עסקאות שרואים אותן על פי סעיף 19(ב) כמתן שירות הוא ההפרש בין סך כל מחיר הרכישה של ניירות הערך, המסמכים או מטבע החוץ נושאי העסקאות בתקופת דו"ח פלונית לבין סך כל מחיר מכירתם באותה תקופת דו"ח; לענין זה יראו את סכום הפרעון או הפדיון של מסמכים כמחיר מכירתם.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת סעיף קטן 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מחירה של עסקה כאמור בסעיף 19(ב) הוא ההפרש שבין המחיר שבו נקנה הנכס לבין המחיר שבו נמכר.

בשירות שמשתלמת בשלו אגרה (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979

9א.     מחירה של עסקת שירות שמשתלמת בשלו אגרה או תמורה אחרת על פי דין הוא האגרה או התמורה האחרת.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת סעיף 9א

 

בעסקת רישום בבורסה (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

9ב.     מחירה של עסקה שהיא רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין הוא השווי שנקבע לעסקה זו לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, ומועד התשלום הוא המועד לתשלום מס שבח לפי החוק האמור.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 9ב

במקרים מיוחדים

10.  עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף.

טובין ביבוא (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 16)  תשנ"ח-1997

11.  (א)  מחירם של טובין ביבוא למעט טובין שחל עליהם סעיף קטן (ב), הוא ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א לפי העניין לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מס או היטל אחר החלים על היבוא.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ב)  מחירם של טובין כאמור בסעיף 26(ב) הוא התמורה בלירות ישראליות של מטבע החוץ לפי שער הקניה שלו בעת רכישת המטבע בעד תשלום התמורה או בעת העברתו לחוץ לארץ לשם תשלום, לפי המוקדם; לא נרכש ולא הועבר מטבע חוץ כאמור - יהא מחיר הטובין המחיר כאמור בסעיף 7.

          (ג)   טובין שיוצאו מישראל ובהיותם מחוץ לישראל תוקנו, חודשו או שופרו, והוחזרו לישראל, מחירם ביבוא הוא ערכו של התיקון, החידוש או השיפור בתוספת התשלומים כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

11. (א) מחירם של טובין ביבוא למעט טובין שחל עליהם סעיף קטן (ב), הוא ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מס או היטל אחר החלים על היבוא.

(ב) מחירם של טובין כאמור בסעיף 26(ב) הוא התמורה בלירות ישראליות של מטבע החוץ לפי שער הקניה שלו בעת רכישת המטבע בעד תשלום התמורה או בעת העברתו לחוץ לארץ לשם תשלום, לפי המוקדם; לא נרכש ולא הועבר מטבע חוץ כאמור - יהא מחיר הטובין המחיר כאמור בסעיף 7.

(ב) (ג) טובין שיוצאו מישראל ובהיותם מחוץ לישראל תוקנו, חודשו או שופרו, והוחזרו לישראל, מחירם ביבוא הוא ערכו של התיקון, החידוש או השיפור בתוספת התשלומים כאמור בסעיף קטן (א).

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 32 (ה"ח 2627)

(א) מחירם של טובין ביבוא למעט טובין שחל עליהם סעיף קטן (ב), הוא ערכם כאמור בסעיף 130 בסעיפים 129 עד 134א לפי העניין לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מס או היטל אחר החלים על היבוא.

במכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

11א.  מחירה של עסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס, כשהצהרת הייבוא ערוכה על שמו של הקונה, הוא התמורה שהוסכם עליה בניכוי מחיר הטובין לענין המס על ייבואם.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

11א. מחירה של עסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס, כשהרשימון לצריכה בארץ ערוך כשהצהרת הייבוא ערוכה על שמו של הקונה, הוא התמורה שהוסכם עליה בניכוי מחיר הטובין לענין המס על ייבואם.

 

דין תרומה, תמיכה וכדומה

12.  (א)  תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע דינם של התקבולים לענין חשבוניות, ניכויים, רישום בספרי החשבונות של העוסק וכיוצא באלה.

כללים לחישוב המחיר

13.  שר האוצר רשאי לקבוע כללים לענין –

(1)   חישוב המחיר על פי סעיף 10;

(2)   חישוב מחירן של אריזות;

(3)   הנסיבות והתנאים שבהם יראו סכום הניתן כפקדון או כערובה, כחלק ממחיר העסקה שבה ניתנו.

פרק ד': מקום העסקה

במכר

14.  יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל, ובנכס בלתי מוחשי - אם המוכר הוא תושב ישראל.

במתן שירות ובניהול פעילות (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

15.  (א)  יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לענין זה, כמי שעסקו בישראל;

(2)   הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל;

(3)   הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.

          (ב)  יראו פעילות כמנוהלת בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   היא התנהלה כולה או מרביתה בישראל;

(2)   ניהל אותה מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל;

(3)   היא החלק שנוהל בישראל מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.

          (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לשירות או לפעילות מסויימים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) ובסעיף קטן (ב)(1) ו-(2), שרק החלק שניתן או התנהל בישראל ייחשב כאילו ניתן או התנהל בה.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

במתן שירות או פעילות

15. יראו שירות כניתן בישראל אם ניתן כולו או מרביתו בישראל או נתן אותו מי שמקום עסקו העיקרי בישראל והשירות הוא מן הסוג שהוא עוסק בנתינתו, ויראו פעילות כמנוהלת בישראל אם התנהלה כולה או מרביתה בישראל או ניהל אותה מי שמקום פעילותו העיקרי הוא בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל; אך רשאי שר האוצר לקבוע, דרך כלל או לשירות או לפעילות מסויימים, שרק החלק מהם שניתן או התנהל בישראל ייחשב כאילו ניתן או התנהל בה.

פרק ה': החייב בתשלום המס

החייב בתשלום המס

16.  אלה חייבים בתשלום המס:

(1)   במכר – המוכר;

(2)   בשירות – נותן השירות;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(3)   ביבוא לרבות יבוא טובין בלתי מוחשיים – בעל הטובין כמשמעותו בפקודת המכס;

(4)   בפעילות מלכ"ר או מוסד כספי – המלכ"ר או המוסד.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(3) ביבוא לרבות יבוא טובין בלתי מוחשיים – בעל הטובין כמשמעותו בפקודת המכס;

שלוח וסוכן (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

17.  (א)  עוסק המוכר נכס או נותן שירות לקונה באמצעות שלוח, הפועל בשמו של העוסק, רואים את העוסק כמוכר או כנותן השירות לקונה, ואת השלוח – כנותן שירות לעוסק, אם עובדת השליחות ושמו של העוסק כשולח צויינו על המסמכים שמוציא השלוח לקונה; לא צויין כך, יראו את הנכס כנמכר או את השירות כניתן פעמיים: פעם מאת העוסק לשלוח ופעם מאת השלוח לקונה.

          (ב)  עוסק המוכר בשם עצמו נכס של פלוני, שנתקשר עמו לשם כך, רואים את העוסק כמוכר הנכס לקונה ואת פלוני כמוכר הנכס לעוסק.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ג)   עוסק הקונה נכס או מקבל שירות בשביל עוסק אחר יציין על מסמך שהוא מוציא למוכר או לנותן השירות במהלך עסקיו הרגיל את עובדת השליחות ואת שמו של העוסק האחר כשולח; לא עשה כן, יראוהו כקונה לעצמו.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

17. (א) עוסק המוכר נכס או נותן שירות לקונה באמצעות שלוח, הפועל בשמו של העוסק, רואים את העוסק כמוכר או כנותן השירות לקונה, ואת השלוח – כנותן שירות לעוסק, אם עובדת השליחות ושמו של העוסק כשולח צויינו על המסמכים שמוציא השלוח לקונה; לא צויין כך, יראו את הנכס כנמכר או את השירות כניתן פעמיים: פעם מאת העוסק לשלוח ופעם מאת השלוח לקונה.

(ב) עוסק המוכר בשם עצמו נכס של פלוני, שנתקשר עמו לשם כך, רואים את העוסק כמוכר הנכס לקונה ואת פלוני כמוכר הנכס לעוסק.

(ג) עוסק הקונה נכס או מקבל שירות בשביל עוסק אחר יציין על מסמך שהוא מוציא למוכר או לנותן השירות במהלך עסקיו הרגיל את עובדת השליחות ואת שמו של העוסק האחר כשולח; לא עשה כן, יראוהו כקונה לעצמו.

אחריות ממונה לתשלום מס (תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

18.  (א)  בסעיף זה, "הממונה" – אדם שמונה לפי דין לתפקיד של מוציא לפועל, מפרק, כונס נכסים, אפוטרופוס, מנהל עיזבון או נאמן, או בעל תפקיד אחר שמינה בית המשפט לפעול בנכסיו של העוסק.

          (ב)  ממונה אשר בתוקף תפקידו מוכר נכס או נותן שירות, בשמו של עוסק, יחולו לגביו, לענין החבות במס, הוראות אלה:

(1)   הוא חייב בתשלום המס כפי שחייב בו העוסק, במקומו של העוסק;

(2)   יראו אותו כנותן שירות לעוסק.

          (ג)   קיבל הממונה תמורה בשל עסקה כאמור בסעיף קטן (ב), ישולם המס בשל העסקה, מתוך התמורה שהתקבלה בעדה, לפני העברתה לכל מטרה אחרת, ולא יראו במס חלק מהתמורה.

          (ד)  דיווח הממונה על העסקה ושילם את המס בשלה לפי הוראת חוק זה, יראו את העוסק כמי שדיווח על העסקה ושילם את המס בשלה.

          (ה)  המנהל רשאי לקבוע כללים לענין אופן הוצאת החשבוניות על ידי הממונה ולענין אופן הדיווח על ידיו.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

18. (א) עוסק שהוא מוציא לפועל, מפרק, כונס נכסים, אפוטרופוס, מנהל עזבון או כיוצא באלה (להלן בסעיף זה – ממונה), המוכר בתוקף תפקידו נכסיו של אחר, יראו כמוכר את בעל הנכסים שנמכרו, ואילו את המוכר בפועל יראו כנותן שירות למי שנכסיו נמכרו.

(ב) ממונה הנותן בתוקף תפקידו שירות בשמו של פלוני יראו את פלוני כנותן השירות ואת הממונה כנותן שירות לפלוני.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3049)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

מוציא לפועל, מפרק, כונס וכיוצ"ב

18. (א) עוסק שהוא מוציא לפועל, מפרק, כונס נכסים, אפוטרופוס, מנהל עזבון או כיוצא באלה (להלן בסעיף זה- ממונה), המוכר בתוקף תפקידו נכסיו של אחר, יראו כמוכר את בעל הנכסים שנמכרו, ואילו את המוכר בפועל יראו כנותן שירות למי שנכסיו נמכרו.

(ב) ממונה הנותן בתוקף תפקידו שירות בשמו של פלוני יראו את פלוני כנותן השירות ואת הממונה כנותן שירות לפלוני.

מוכר בולים, אסימונים, שטרות, ניירות ערך וכיוצ"ב

19.  (א)  עוסק שעסקו מכירת בולי דואר, אסימוני טלפון, בולי הכנסה, טפסים מבויילים של שטרי חוב וכיוצא באלה במחיר הנקוב בהם, יראוהו כנותן שירות למי שסיפק לו אותם למכירה.

(תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979

          (ב)  עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשם קבלת דמי פרעונם או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראו את המכירה או קבלת הפרעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת סעיף קטן 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך, לרבות המונפקים בידי הממשלה או על פי חוק מיוחד, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראוהו כנותן שירות של תיווך בין מי שמכר  לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו.

רשות לשלם מס במקום החייב בו

20.  מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו.

חיוב הקונה בתשלום המס (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 40) תשע"א-2011

21.  שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, למעט לגבי עסקת אקראי כאמור בפסקה (3) בהגדרה "עסקת אקראי", שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

21. שר האוצר רשאי לקבוע סוגי עסקאות שבהם יהיה הקונה לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; אולם אין בקביעה כאמור כדי לפטור את המוכר או נותן השירות מחובותיו, לפי חוק זה או התקנות על פיו, אלא מחובת התשלום והדיווח התקופתי חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 163 (ה"ח 541)

21. שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, למעט לגבי עסקת אקראי כאמור בפסקה (3) בהגדרה "עסקת אקראי", שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע.

פרק ו': מועד החיוב במס

במכר טובין (תיקון מס' 48) תשע"ה-2014

22.    (א)  במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים – חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה – "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

(תיקון מס' 48) תשע"ה-2014

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:

(1)   עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;

(2)   עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ה מס' 2478 מיום 4.12.2014 עמ' 41 (ה"ח 877)

22. (א) במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים – חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה – "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:

(1) עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;

(2) עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.

במשגור

23.  נמסר נכס פלוני לאלמוני על מנת שימכרו, והוסכם בכתב שלא ישולמו יותר מעשרה אחוזים מהתמורה או אחוז גבוה יותר שקבע שר האוצר לסוגי עוסקים או עסקאות, לפני שאלמוני ימכור את הנכס ושאם לא ימכרנו רשאי הוא להחזירו, יחול החיוב במס על המכר מפלוני לאלמוני, בשעה שבה מכר אלמוני את הנכס; הוא הדין במכירה כאמור שההסכם לגביה נערך בעל-פה, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל שלפי הנוהג המסחרי הוא מסוג מכירות הנעשות בתנאים האמורים ללא הסכם בכתב.

בשירות (תיקון מס' 41) תשע"א-2011

24.  בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 937 (ה"ח 376)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

בשירות

24. בשירות חל החיוב במס עם נתינתו; ניתן השירות חלקים חלקים, חל החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.

בשימוש לצורך עצמי (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

25.  בשימוש לצורך עצמי חל החיוב במס –

(1)  לענין טובין – עם נטילתם לשימוש כאמור;

(2)  לענין מקרקעין – עם קבלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל לפי המוקדם.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת סעיף 25

הנוסח הקודם:

בשימוש לצורך עצמי

25. בשימוש לצורך עצמי חל החיוב במס עם נטילת הטובין לשימוש כאמור.

ביבוא (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 21)  תשנ"ט-1998

26.  (א)  ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן (ב), חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.

          (ב)  ביבוא טובין בלתי מוחשיים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים המיובאים בדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ אצל מוסד כספי לשם תשלום בעד רכישתם, או עם העברתו של מטבע החוץ למוכר, לפי המוקדם, ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור - עם מתן התמורה.

(תיקון מס' 21)  תשנ"ט-1998

          (ג)   שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (ב), לרבות בדבר גביית המס על ידי המוסד הכספי המוסמך ובדבר המועד והדרך להעברתו של המס ולרבות בדבר תשלום ריבית בשל אי העברת המס במועד שנקבע.

(תיקון מס' 21)  תשנ"ט-1998

          (ד)  (בוטל).

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

ביבוא

26. ביבוא טובין חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.

 

מיום 10.11.1998

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ט מס' 1692 מיום 10.11.1998 עמ' 24 (ה"ח 2747)

26. (א) ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן (ב), חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.

(ב) ביבוא טובין בלתי מוחשיים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים המיובאים בדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ אצל סוחר מוסמך  מוסד כספי לשם תשלום בעד רכישתם, או עם העברתו של מטבע החוץ למוכר, לפי המוקדם, ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור- עם מתן התמורה.

(ג) שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (ב), לרבות בדבר גביית המס על ידי הסוחר המוסמך  המוסד הכספי ובדבר המועד והדרך להעברתו של המס ולרבות בדבר תשלום ריבית בשל אי העברת המס במועד שנקבע.

(ד) "סוחר מוסמך", לענין זה- כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978.

בהפקעה

27.  בהפקעה, חילוט או החרמה חל החיוב במס עם תשלום הפיצוי או התמורה.

בעסקת מקרקעין

28.  (א)  בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם.

          (ב)  בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה לרשות הקונה או לשימושו, לפי המוקדם; הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה, חל החיוב לגבי אותו חלק מאותה שעה.

          (ג)   בסעיף זה, "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, הכשרת קרקע וכיוצא באלה.

במקרים מיוחדים

29.  על אף האמור בפרק זה –

(תיקון מס' 41) תשע"א-2011

(1)  בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר - אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו;

(תיקון מס' 41) תשע"א-2011 (תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

(1א) בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו;

(תיקון מס' 48) תשע"ה-2014

(1ב) (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 41) תשע"א-2011

(2)  רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקאות (1) ו-(1א), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(2) רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקה (1), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 937 (ה"ח 376)

29. על אף האמור בפרק זה –

(1) בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו, בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר - אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו;

(1א) בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו;

(2) רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקה (1) כאמור בפסקאות (1) ו-(1א), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים.

 

מיום 1.4.2012

פסקה 29(1ב) עד יום 31.12.2014

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2351 מיום 1.4.2012 עמ' 317 (ה"ח 625)

ק"ת תשע"ג מס' 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1197

(1א) בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו;

(1ב) בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל; הוראות פסקה זו יחולו על עסקה של מכר נכס כאמור אשר נמסר לקונה בשנה שמיום תחילתו של חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012; ואולם שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות אלה יחולו על עסקאות כאמור בתקופות נוספות שיקבע;

 

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ה מס' 2478 מיום 4.12.2014 עמ' 41 (ה"ח 877)

מחיקת פסקה 29(1ב)

הנוסח הקודם:

(1ב) בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל; הוראות פסקה זו יחולו על עסקה של מכר נכס כאמור אשר נמסר לקונה בשנה שמיום תחילתו של חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012; ואולם שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות אלה יחולו על עסקאות כאמור בתקופות נוספות שיקבע;

פרק ז': שיעור אפס ופטורים

מס בשיעור אפס

30.  (א)  אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

(1)   מכירת טובין – למעט טובין כאמור בסעיף 33 – אם הוגשו לגביהם הצהרת ייצוא או מסמך אחר[3] שאישר לעניין זה המנהל, וניתנה לגביהם התרה;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

(2)   מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ;

 

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(3)   מכירת טובין לבעל מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת המכס, שאישר לענין זה המנהל (להלן בסעיף זה – מחסן רשוי), לשם העברתם למחסן, אם הטובין הועברו אליו;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(4)   מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל וכן מכירה במחסן רשוי של אספקה שאישר המנהל, בטופס שקבע, לכלי שיט או לכלי טיס המשמשים להולכת נוסעים או הובלת מטענים בקווים בינלאומיים;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 16)  תשנ"ח-1997 (תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

(5)   מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(6)   שירות בקשר עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה או בקשר לשינוע טובין –

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 27) תשס"ד-2004

(א)   שנתנה רשות שדות התעופה או חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 לכלי הטיס או לכלי השיט או לנוסע בהם בקשר לכניסתו לישראל או ליציאתו מישראל;

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1997

(ב)   שניתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי הענין;

(7)   מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

                 (8)   (א)   לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור;

(תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

                         (ב)   (1)   השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;

(2)   הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;

והכל, אם לכלי הרכב האמורים ניתן רשיון או היתר להשכרה או להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1958;

(תיקון מס' 15)  תשנ"ו- 996 (תיקון מס' 22)  תשס"ב-2002

(ב1) מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976;

 

(תיקון מס' 15)  תשנ"ו-1996

                         (ב2) (1)   מתן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל;

(2)   מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות.

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(ג)    (נמחקה);

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(ד)   (נמחקה);

ת"ט תשל"ט-1979

(ה)   הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל;

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

(ו)    (נמחקה);

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1990

(ז)    אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמור;

(9)   מכירת טובין למי שזכאי בשל כניסתו לישראל לרכשם בפטור מלא ממס קניה;

(תיקון מס' 1)  תשל"ח-1977 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(10)  עסקה שהיא מכירת זכות לנסיעת חוץ; "זכות לנסיעת חוץ", לענין זה – זכות לנסיעה בכלי טיס או בכלי שיט מישראל למקום בחוץ לארץ או ממקום בחוץ לארץ למקום אחר בחוץ לארץ או ממקום מחוץ לארץ-ישראל; ואם המקום בחוץ לארץ הוא מדינה שלישראל יש גבול יבשתי עמה ושנקבעה לענין זה בצו (להלן בסעיף זה – מדינה גובלת) – גם זכות לנסיעה בכלי תחבורה שאינו כלי טיס או כלי שיט;

(11)  הובלת מטענים בדרך האויר או הים מישראל ואליה;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(11א) הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

                 (12)  (א)   מכירתם של כלי טיס לעוסק שעיסוקו מתן שירות תעופה סדיר ובקווים קבועים להולכת נוסעים או להובלת מטענים בתמורה;

(ב)   מכירתם של כלי שיט לעוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים בתמורה בין נמלים ישראליים לנמלים בחוץ לארץ;

(ג)    יבואם של כלי טיס או כלי שיט בידי עוסק כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב);

(13)  מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(14)  מכירת נכסים מעסק של עוסק או של עוסקים – לרבות ציוד – לחברה, תמורת מניות בלבד באותה חברה, אם מיד לאחר המכירה היו בידי העוסק או העוסקים 90 אחוזים לפחות מכוח ההצבעה באותה חברה; ובלבד שמכירת הנכסים בידי החברה לאחר שרכשה אותם בנסיבות האמורות תתחייב במס גם אם החברה איננה בגדר עוסק ביום המכירה;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(15)  במכירת כל נכסי עסקו של עוסק שהוא חבר-בני-אדם, לרבות ציוד, לבעלי הזכויות בחבר-בני-האדם, אגב פירוק החבר, כשלכל אחד מבעלי הזכויות נמכרים, ללא תמורה, נכסים בהתאם לחלקו בחבר המתפרק – מכירה לבעל זכות שהוא עוסק; ובלבד שמכירת הנכסים בידי בעל זכות כאמור, שרכש אותם בנסיבות האמורות, תתחייב במס גם אם בעל הזכות איננו חייב במס מסיבה כלשהי ביום המכירה.

(תיקון מס' 10)  תשנ"ג-1993

(16)  מכירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 19)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

(17)  מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים נלווים הניתנים על ידי נותן זכות השימוש כאמור אגב התערוכה וזאת גם אם תושב החוץ שוהה בישראל כתייר לצורכי התערוכה;

(תיקון מס' 36) תשס"ט-2008

(18)  מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי;

(תיקון מס' 49) תשע"ה-2014

(19)  מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ.

          (ב)  מי שחל עליו מס בשיעור אפס, דינו לענין חוק זה והתקנות על פיו כדין חייב במס.

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 36) תשס"ט-2008

          (ג)   בסעיף זה –

          "תושב חוץ" – תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל, ולעניין סעיף קטן (א)(18) – גם אם הוא שוהה בישראל לצורך הפקת הסרט;

          "הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית" – כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008;

          "סרט" ו"סרט ישראלי" – כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999.

רבדים לסעיף 30

פטור לעסקאות מסויימות

31.  אלה עסקאות הפטורות ממס:

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

(1)  השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון;

(תיקון מס' 59) תשפ"ב-2021

(1א) מכירתו של אותו חלק מבניין שאושר כבניין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 או מכירתן של דירות לשכירות מוסדית בבניין לשכירות מוסדית לפי החוק האמור, ובלבד שאותו חלק מבניין או אותן דירות, לפי העניין, היו מושכרים במשך חמש שנים לפחות או נמכרו בהתאם להוראות סעיף 53ב(ג)(1) לחוק האמור, ושהבקשה לאישור כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה והתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(2)  מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור;

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

(3)  עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

(4)  מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות – ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(5)  הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(1א) מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 והחלק היה מושכר במשך שמונה שנים לפחות, ובלבד שהבקשה לאישור כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה ונתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;

(2) השכרת מקרקעין או מסירתם בדמי מפתח כאמור בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972;

(2) מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור;

(3) עסקאות של עוסק זעיר שמחזור העסקאות שלו הוא פחות מ-20,000 לירות או מסכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

(4) מכירת נכס הנמנה עם סוג נכסים שעל פי סעיף 44 לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתו או יבואו; אין לנכות את מס התשומות בהם, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות – ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;

(5) הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

(3) עסקאות של עוסק זעיר שמחזור העסקאות שלו הוא פחות מ-20,000 לירות או מסכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, למעט עסקאות שהן מכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות ששולם בשלו;

(4) מכירת נכס שעל פי סעיף 44 שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתו או יבואו; אין לנכות את מס התשומות בהם, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות – ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;

 

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 106

(1א) מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 והחלק היה מושכר במשך שמונה שנים לפחות חמש שנים לפחות, ובלבד שהבקשה לאישור כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה ונתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 460 (ה"ח 3087)

החלפת פסקה 31(3)

הנוסח הקודם:

(3) עסקאות של עוסק זעיר שמחזור העסקאות שלו הוא פחות מ-20,000 לירות או מסכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, למעט עסקאות שהן מכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות ששולם בשלו;

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 461 (ה"ח 3049)

 (1) השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 10 שנים 25 שנים, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון;

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 59

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 247 (ה"ח 1443)

החלפת פסקה 31(1א)

הנוסח הקודם:

(1א) מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 והחלק היה מושכר במשך חמש שנים לפחות, ובלבד שהבקשה לאישור כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה ונתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;

מתחמי פינוי ובינוי – הוראות מיוחדות (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

31א.  (א)  למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

(תיקון מס' 47) תשע"ה-2014

          (ב)  במכירת זכות ביחידת מגורים חלופית בידי יזם, וכן במתן שירותי בניה במתחם, על ידי יזם, בתמורה לרכישת זכות על ידיו ביחידת מגורים במתחם, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה המס על אותו חלק במחירם שאינו עולה על תקרת השווי, בשיעור אפס.

(תיקון מס' 58) תשע"ח-2018

          (ב1) במכירת יחידת מגורים חלופית, שחלות עליה הוראות סעיף 49כב2 לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה המס בשיעור אפס.

ת"ט תשס"ה-2004

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם לענין מכירה ומתן שירותי בניה, כאמור בסעיף קטן (ב), במתחם להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 49ל(א).

          (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לענין סעיף זה.

          (ה)  הוראות סעיף 49כט לחוק מיסוי מקרקעין יחולו לענין סעיף זה בשינויים המחויבים.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 241 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 31א

 

מיום 7.11.2001

ת"ט תשס"ה-2004

ס"ח תשס"ה מס' 1960 מיום 28.10.2004 עמ' 3

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם לענין מכירה ומתן שירותי בניה, כאמור בסעיף קטן (ב), במתחם להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 49לא 49ל(א).

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 877)

(ב) במכירת זכות ביחידת מגורים חלופית בידי יזם, וכן במתן שירותי בניה במתחם, על ידי יזם, בתמורה לרכישת זכות על ידיו ביחידת מגורים במתחם, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה אותו חלק יהיה המס על אותו חלק במחירם שאינו עולה על תקרת השווי, פטור ממס בשיעור אפס.

 

מיום 29.10.2018

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 957 (ה"ח 1136)

הוספת סעיף קטן 31א(ב1)

מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק – הוראות מיוחדות (תיקון מס' 33) תשס"ח-2008

31ב.  (א)  למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

 

(תיקון מס' 47) תשע"ה-2014

          (ב)  על מתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת בפטורה ממס בהתאם להוראות סעיפים 49לג ו-49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה מס בשיעור אפס.

          (ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה.

מיום 18.5.2005 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 222 (ה"ח 331)

הוספת סעיף 31ב

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 877)

(ב) מתן שירותי בניה על מתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת בפטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג סעיפים 49לג ו-49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה פטור ממס יהיה מס בשיעור אפס.

פטור ממס לעסקה של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין (תיקון מס' 54) תשע"ו-2016

31ג.   עסקאות של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין, בידי אדם שאינו חייב במס, ומכירת דירת המגורים על ידי הקרן האמורה – יהיו פטורות ממס; לעניין זה –

          "דירת מגורים" – ובלבד שהיא מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה;

          "מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה" ו"קרן להשקעות במקרקעין" – כהגדרתם בסעיף 64א2 לפקודת מס הכנסה.

מיום 6.6.2016

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"ו מס' 2547 מיום 7.4.2016 עמ' 736 (ה"ח 1000)

הוספת סעיף 31ג

פטור ביבוא

32.  אלה טובין שיבואם פטור ממס:

(1)   טובין שייבא אדם הפטור ממלוא המכס החל עליהם בשל כניסתו לישראל;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(2)   טובין שיוצאו מישראל והוחזרו אליה ובהיותם בחוץ לארץ לא נעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור או שנעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור במסגרת אחריותו של הספק וללא תמורה;

(3)   חבילות שי שיבואן פטור ממלוא המכס;

(תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

(4)   יצירות אמנות מקוריות שיבואן פטור ממלוא המכס והן יובאו בשביל מוזיאון או מוסד חינוך ולשימושם, או שיובאו בשביל רשות מקומית או מוסד ציבורי שקבע השר לענין זה, לשם הצבתן דרך קבע במקום ציבורי.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(2) טובין שיוצאו מישראל והוחזרו אליה ובהיותם בחוץ לארץ לא נעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור או שנעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור במסגרת אחריותו של הספק וללא תמורה;

 

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(4) יצירות אמנות מקוריות שיבואן פטור ממכס פטור ממלוא המכס והן יובאו בשביל המוזיאון או מוסד חינוך ולשימושם.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

(4) יצירות אמנות מקוריות שיבואן פטור ממלוא המכס והן יובאו בשביל המוזיאון או מוסד חינוך ולשימושם או שיובאו בשביל רשות מקומית או מוסד ציבורי שקבע השר לענין זה, לשם הצבתן דרך קבע במקום ציבורי.

פטור לאבנים יקרות (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986

33.  יבואם ויצואם של יהלומים, למעט יהלומים סינתטיים, אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממלוא המכס, וכל עסקה בהם עם עוסק שעסקו אשר במהלכו נעשית העסקה הוא אך ורק בהם - פטורים ממס.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

33. יבואם ויצואם של יהלומים ואבנים יקרות שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממכס הפטור ממלוא המכס, וכל עסקה בהם עם עוסק שעסקו אשר במהלכו נעשית העסקה הוא אך ורק בהם- פטורים ממס.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

33. יבואם ויצואם של יהלומים ואבנים יקרות יהלומים, למעט יהלומים סינתטיים, אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממלוא המכס, וכל עסקה בהם עם עוסק שעסקו אשר במהלכו נעשית העסקה הוא אך ורק בהם- פטורים ממס.

סמכות לפטור או להחיל שיעור אפס

34.  (א)  אלה טובין ששר האוצר רשאי לפטור יבואם ממס, כולו או מקצתו:

(1)   טובין שיש לפטרם ממסים עקיפים או ממקצתם על פי אמנה בין-לאומית שישראל צד לה;

(2)   טובין שיובאו שלא לצמיתות;

(3)   טובין שיבואם פטור ממלוא המכס.

          (ב)  שר האוצר רשאי לפטור יבואם של טובין בידי בני-אדם המפורטים בתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957, או ממכירת טובין או מתן שירותים לבני אדם כאמור, וכן רשאי הוא להחיל על עסקאות כאמור שיעור אפס.

פטור למלכ"רים מסויימים (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 12) תשנ"ד-1994 הודעה תשס"ט-2009

35.  (א)  מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 160,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר - פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).

          (ב)  הקרן כמשמעותה בחוק קרן המדע הדו-לאומית, התשל"ז-1977, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן הדו לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, התשל"ח-1978, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, התש"ם-1980, והקרן כמשמעותה בחוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994 – פטורות מהמס שלפי סעיף
4(א).

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

35. מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 48,000 לירות או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר – פטור ממס פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).

 

לשנת המס 1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4547 מיום 24.10.1983 עמ' 317

35. מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 48,000 לירות 361,000 שקלים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר – פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

35. (א) מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 361,000 שקלים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר - פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).

(ב) הקרן כמשמעותה בחוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן הדו לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978, והקרן כמשמעותה בחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1980 – פטורות מהמס שלפי סעיף 4(א).

 

מיום 25.3.1994

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ד מס' 1460 מיום 25.3.1994 עמ' 130 (ה"ח 2180)

(ב) הקרן כמשמעותה בחוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן הדו לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978, והקרן כמשמעותה בחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1980 והקרן כמשמעותה בחוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994 – פטורות מהמס שלפי סעיף 4(א).

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6771 מיום 1.4.2009 עמ' 834

(א) מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 361,000 שקלים 160,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר - פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).

סמכות לפטור מי שרשום באזור (תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

35א.  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות פטור ממס לעסקאות או לפעילות בישראל, שאינם נמשכים וקבועים, של עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר הרשומים לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת סעיף 35א

סמכות לקביעת שיעור אפס לתרומות (תיקון מס' 14)  תשנ"ה-1995

35ב.  שר האוצר רשאי לקבוע שיעור אפס על מכירת טובין לגופים תורמים לרשות הפלסטינית כפי שיוגדרו בתקנות, אם הטובין מיועדים למיזמי פיתוח או למטרות הומניטריות, שאינן מסחריות, בשטחי עזה ויריחו או באזור, והם ישמשו בפועל למטרות אלה.

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

הוספת סעיף 35ב

סמכות להתנות פטור ושיעור אפס

36.  שר האוצר רשאי להתנות כל פטור והחלת שיעור אפס בתנאים שיראה.

אי תחולת פטור מכוח דין אחר

37.  הוראות כל דין הפוטר ממס עקיף לא יחולו על המס לפי חוק זה, אלא אם הכנסת קבעה אחרת בדרך החלטה.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

פרק ח': ניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 461 (ה"ח 3049)

פרק ח': ניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס

ניכוי המס ששולם על תשומות (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

38.  (א)  עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או בהצהרת ייבוא או במסמך אחר[4] שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שהצהרת הייבוא או המסמך האחר נושאים את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, ההצהרה או המסמך.

 

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שונות מהוראות סעיף קטן (א), לרבות הוראות הקובעות שלא יהא ניתן לנכות מס תשומות ששילמו נותני שירותים אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, מגימלה או מקיצבה ושעל פי סעיף 21 הטיל שר האוצר את תשלום המס בשל השירותים שהם נותנים על מקבלי השירותים.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 31) תשס"ז-2007

          (ג)   (1)   עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין בידי עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו, ובלבד שהחשבונית היא בצורה שקבע המנהל וכוללת את הפרטים שקבע, ושהניכוי ייעשה בתוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית; השר רשאי לקבוע כי תנאי נוסף לניכוי כאמור הוא אישור מאת המנהל בדבר הכנסת הטובין מהאזור ומשטחי עזה ויריחו לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 129א;

(תיקון מס' 31) תשס"ז-2007

(2)   מס שנוכה כאמור בפסקה (1) יראוהו כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל, יחד עם הדוח התקופתי הנדרש לפי סעיף 67, דוח הנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

(א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שונות מהוראות סעיף קטן (א), לרבות הוראות הקובעות שלא יהא ניתן לנכות מס תשומות ששילמו נותני שירותים אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, מגימלה או מקיצבה ושעל פי סעיף 21 הטיל שר האוצר את תשלום המס בשל השירותים שהם נותנים על מקבלי השירותים.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

(א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך.

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת סעיף קטן 38(ג)

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

(ג) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה כדין בידי עוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכוללת את הפרטים שקבע המנהל, ויראו מס כאמור כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל דו"ח שנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 461 (ה"ח 3049)

החלפת סעיף קטן 38(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה כדין בידי עוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכוללת את הפרטים שקבע המנהל, ויראו מס כאמור כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל דו"ח שנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 66 (ה"ח 260)

(ג) (1) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין בידי עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו, ובלבד שהחשבונית היא בצורה שקבע המנהל וכוללת את הפרטים שקבע, ושהניכוי ייעשה בתוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית; השר רשאי לקבוע כי תנאי נוסף לניכוי כאמור הוא אישור מאת המנהל בדבר הכנסת הטובין מהאזור ומשטחי עזה ויריחו לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 129א;

(2) מס שנוכה כאמור בפסקה (1) יראוהו כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל, יחד עם הדוח התקופתי הנדרש לפי סעיף 67, דוח הנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

(א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא בהצהרת ייבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא שהצהרת הייבוא או המסמך האחר נושא את שמו נושאים את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון ההצהרה או המסמך.

החזר (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

39.    (א)  היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית כאמור בסעיף 67 עודף על מס הערך המוסף שהעוסק חייב בו על עסקאותיו באותה תקופה, יוחזר לו העודף תוך 30 ימים מקבלת הדו"ח, או במועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר, ואולם –

(1)   אם המנהל הורה לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם הוא זכאי לעודף - יוחזר העודף תוך 90 ימים מקבלת הדו"ח;

(2)   אם מי שהמנהל הסמיכו לכך, או משטרת ישראל, החלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי העוסק - יוחזר העודף תוך 180 ימים מקבלת הדו"ח;

(3)   אם בתוך התקופה האמורה בפסקה (2) הוגש כתב אישום נגד העוסק לגבי עבירה כאמור או נלקח מהעוסק כופר כסף כאמור בסעיף 121, רשאי המנהל להפחית מסכום העודף, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית המגיעים בשלו על פי סעיף 105, כל סכום שהעוסק חייב בו, והיתרה תוחזר לעוסק תוך 30 ימים מיום שניתן פסק דין סופי או מיום שנלקח כופר הכסף, לפי הענין;

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, וכן רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שעד למועד הגשת הדו"ח שבו כלול העודף האמור לא הגיש דו"ח שהיה חייב להגישו לפי חוק זה, כל עוד לא הגיש את הדו"ח.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          (ג)   החלטתו של המנהל לפי סעיף קטן (ב) שלא להחזיר את העודף, יראוה לענין ערר או ערעור כסירוב המנהל לקבל דו"ח ויחולו לגביה הוראות סעיף 74 בשינויים המחוייבים.

(תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986

          (ד)  לענין סעיף זה, מועד קבלת הדו"ח או הגשתו, לפי הענין, לגבי דו"ח שלא צויינו בו נכונה כל הפרטים - המועד שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

39. (א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית כאמור בסעיף 67 עודף על מס הערך המוסף שהעוסק חייב בו על עסקאותיו באותה תקופה, יוחזר לו העודף תוך חודש לאחר קבלת הדו"ח 45 ימים לאחר קבלת הדו"ח; ואולם רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו.

(ב) החלטתו של המנהל לפי סעיף קטן (א) שלא להחזיר את העודף, יראוה לענין ערר או ערעור כסירוב המנהל לקבל דו"ח ויחולו לגביה הוראות סעיף 74 בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

39. (א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית כאמור בסעיף 67 עודף על מס הערך המוסף שהעוסק חייב בו על עסקאותיו באותה תקופה, יוחזר לו העודף תוך 45 ימים לאחר קבלת הדו"ח; ואולם רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו 30 ימים מקבלת הדו"ח, או במועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר, ואולם –

(1) אם המנהל הורה לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם הוא זכאי לעודף - יוחזר העודף תוך 90 ימים מקבלת הדו"ח;

(2) אם מי שהמנהל הסמיכו לכך, או משטרת ישראל, החלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי העוסק - יוחזר העודף תוך 180 ימים מקבלת הדו"ח;

(3) אם בתוך התקופה האמורה בפסקה (2) הוגש כתב אישום נגד העוסק לגבי עבירה כאמור או נלקח מהעוסק כופר כסף כאמור בסעיף 121, רשאי המנהל להפחית מסכום העודף, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית המגיעים בשלו על פי סעיף 105, כל סכום שהעוסק חייב בו, והיתרה תוחזר לעוסק תוך 30 ימים מיום שניתן פסק דין סופי או מיום שנלקח כופר הכסף, לפי הענין;

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, וכן רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שעד למועד הגשת הדו"ח שבו כלול העודף האמור לא הגיש דו"ח שהיה חייב להגישו לפי חוק זה, כל ועד לא הגיש את הדו"ח.

(ב) (ג) החלטתו של המנהל לפי סעיף קטן (א) (ב) שלא להחזיר את העודף, יראוה לענין ערר או ערעור כסירוב המנהל לקבל דו"ח ויחולו לגביה הוראות סעיף 74 בשינויים המחוייבים.

(ד) לענין סעיף זה, מועד קבלת הדו"ח או הגשתו, לפי הענין, לגבי דו"ח שלא צויינו בו נכונה כל הפרטים- המועד שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

מס התשומות שלפני הרישום (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

40.  מס התשומות הכלול בחשבוניות מס בהצהרות ייבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

40. מס התשומות הכלול בחשבוניות מס או ברשימוני יבוא ברשימוני יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

40. מס התשומות הכלול בחשבוניות מס ברשימוני יבוא בהצהרות ייבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

 

מס תשומות של עסק בהקמה (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 57) תשע"ח-2018

40א.3 על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס, הצהרת הייבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת סעיף 40א

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

40א. על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס או רשימון היבוא רשימון היבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

40א. על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס רשימון היבוא הצהרת הייבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.

 

התשומות ששימשו לעסקה פטורה (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

41.  אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

41. אין לנכות מס על תשומות ששימשו בעסקה הפטורה ממס אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס.

 

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

42.  (בוטל).

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 461 (ה"ח 3049)

ביטול סעיף 42

הנוסח הקודם:

הגבלה לגבי ניכויים של עוסק זעיר

42. שר האוצר רשאי לקבוע שיעור מקסימלי של מס תשומות שעוסק זעיר זכאי לנכותו בתקופת דו"ח פלונית, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגים שונים של עוסקים זעירים; יתרת מס התשומות שלא נוכתה ניתן לנכות בתקופת דו"ח שלאחריה ובלבד שבשום תקופה לא יעלה הניכוי על השיעור שנקבע.

הפחתה מחמת ביטול או שינוי

43.  בוטלה עסקה או שונו תנאיה באופן המקטין את המס לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס תשומות, יפחית הקונה בסכום ההפרש את מס התשומות שבדו"ח התקופתי שלאחר מכן או ישלם את ההפרש כפי שקבע שר האוצר.

ניכוי במכירת מקרקעין (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

43א.  (א)  במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה – הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

(תיקון מס' 10) תשנ"ג-1993

          (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול במכירת מקרקעין כאמור בסעיף 30(א)(16), אולם מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי הענין, יהיה זכאי לנכות, בעת שימכור את המקרקעין, מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או החברה המתפצלת, לפי הענין, אם יש בידו חשבונית על המס ששילמה והמס לא נוכה.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

          (ג)   סך הניכוי מהמס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יעלה על המס שהחייב במס חייב בו בשל מכירת המקרקעין.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

          (ד)  בסעיף זה –

          "המס ששולם" – סכום המס הכלול בחשבוניות המס, או במסמך האחר, לפי הענין, כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס, בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי כפחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, ולפי כל דין אחר;

          "השבחה" – כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה;

          "מדד" – כהגדרתו בסעיף 93.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

הוספת סעיף 43א

 

מיום 27.8.1993

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ג מס' 1433 מיום 27.8.1993 עמ' 212 (ה"ח 2085)

43א. (א) במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול במכירת מקרקעין כאמור בסעיף 30(א)(16), אולם מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי הענין, יהיה זכאי לנכות, בעת שימכור את המקרקעין, מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או החברה המתפצלת, לפי הענין, אם יש בידו חשבונית על המס ששילמה והמס לא נוכה.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 461 (ה"ח 3049)

43א. (א) במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה - הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול במכירת מקרקעין כאמור בסעיף 30(א)(16), אולם מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי הענין, יהיה זכאי לנכות, בעת שימכור את המקרקעין, מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או החברה המתפצלת, לפי הענין, אם יש בידו חשבונית על המס ששילמה והמס לא נוכה.

(ג) סך הניכוי מהמס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יעלה על המס שהחייב במס חייב בו בשל מכירת המקרקעין.

(ד) בסעיף זה –

"המס ששולם" – סכום המס הכלול בחשבוניות המס, או במסמך האחר, לפי הענין, כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס, בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי כפחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, ולפי כל דין אחר;

"השבחה" – כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה;

"מדד" – כהגדרתו בסעיף 93.

החזר מס לתייר (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

43ב.  (א)  תייר זכאי בעת יציאתו מישראל להחזר המס ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק שאושר לענין זה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שהתייר הוכיח בעת יציאתו מישראל, להנחת דעתו של המנהל, שהתקיימו כל אלה:

(1)   הוא יוצא מישראל עם הטובין;

(2)   בידיו חשבונית מס שהוצאה כדין וכן מסמך אחר ובו פרטים הקשורים למכירת הטובין כפי שיקבע שר האוצר.

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), להחזר מס לתייר, לרבות תשלום על ידי התייר למי שהמנהל מחזיר באמצעותו את המס לתייר.

          (ג)   שר התיירות, בהתייעצות עם המנהל, רשאי לאשר בתי עסק לענין סעיף זה, לפי כללים שיקבע; אחת לשנה יפרסם שר התיירות ברשומות את רשימת בתי העסק שאושרו באותה שנה וכן את רשימת בתי העסק שאישורם לענין זה בוטל באותה שנה.

          (ד)  לענין סעיף זה לא יראו במעבר לאזור או לשטחי עזה ויריחו, יציאה מישראל.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 462 (ה"ח 3049)

הוספת סעיף 43ב

תקנות לענין ניכוי מס תשומות

44.  שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לסוג מסויים של עוסקים או עסקאות, הוראות בדבר –

ת"ט תשל"ח-1977

(1)   נכסים ושירותים אשר מס התשומות ששולם על עסקאות בהם או על יבואם לא יהא ניתן לניכוי, או שהזכות לנכותו תוגבל כפי שקבע;

(2)   כללים לניכוי מס התשומות כשהנכסים או השירותים שבשל יבואם או העסקה בהם שולם המס שימשו גם בעסקאות שהמס עליהן מותר בניכוי וגם בעסקאות שהמס עליהן לא ניתן לניכוי;

(3)   הדרך שבה תוחזר יתרת מס התשומות העודפת על מס הערך המוסף, לרבות זקיפתה לזכות חשבונו של העוסק;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

(4)   כללים ותנאים לניכוי מס ששולם לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.

מיום 30.12.1977

ת"ט תשל"ח-1977

ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 46

(1) נכסים ושירותים אשר מס התשומות ששולם על עסקאות בהם או על יבואם לא יהא ניתן לניכוי, או שהזכות לנכותם לנכותו תוגבל כפי שקבע;

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

החלפת פסקה 44(4)

הנוסח הקודם:

(4) ניכוי מס ששולם באזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא ההגנה לישראל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, ששר האוצר קבע כי ניתן לנכותו כאילו היה מס תשומות.

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

החלפת פסקה 44(4)

הנוסח הקודם:

(4) ניכוי מס ששולם באזור, אשר שר האוצר קבע שניתן לנכותו כאילו היה מס תשומות.

פרק ט': חשבוניות

חובה להוציא חשבונית עסקה

45.  עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.

מועד הוצאת חשבונית (תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

46.  (א)  חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס.

          (ב)  היתה העסקה פטורה ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציאה לפי סעיף קטן (א) אילו היתה חייבת במס.

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2351 מיום 1.4.2012 עמ' 318 (ה"ח 625)

(א) חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, אולם במקרים שבהם חל סעיף 29 תוצא החשבונית לגבי הסכום ששולם כאמור באותו סעיף לא יאוחר משבעה ימים ממועד קבלתו.

זכות להוציא חשבונית מס (תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

47.    (א)  עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס שמספרה הוקצה על ידי המנהל לפי סעיף קטן (ד), או חשבונית מס שמספרה לא הוקצה כאמור ובלבד שחשבונית כאמור שמספרה לא הוקצה אינה חייבת בפירוט לפי הוראות סעיף 69(א2), במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

(תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), הקונה לא ידרוש חשבונית מס כאמור באותו סעיף קטן קודם לתשלום התמורה או חלקה, לפי העניין, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          (ב)  (1)   חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד ואי-ציון מספר הרישום של הקונה;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 14)  תשנ"ה-1995

(2)   חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

          (ג)   היתה חשבונית המס נוגעת גם לעסקאות החייבות במס וגם לעסקאות הפטורות ממס, או נוגעת לעסקאות החייבות במס ולעסקאות החייבות בשיעור אפס, יצויינו בחשבונית פרטי החשבון לגבי כל סוג בנפרד.

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          (ד)  מספרי חשבוניות המס יוקצו לעוסק על ידי המנהל האופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד 30 בנובמבר של כל שנה, לשימושו בשנה שלאחר מכן, כולה או חלקה.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

(ב) (1) חשבונית מס תכלול פרטים שקבע שר האוצר, ובלבד שיפורט בה המס בנפרד; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד;

(2) חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים באזור או בשטחי עזה ויריחו תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

 (2) חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים באזור או בשטחי עזה ויריחו בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

 

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2351 מיום 1.4.2012 עמ' 318 (ה"ח 625)

הוספת סעיף קטן 47(א1)

 

מיום 1.1.2014

סעיפים קטנים 47(א), 47(ד) מיום 1.1.2017

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 274 (ה"ח 436)

(תיקון מס' 37) (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 153, 154 (ה"ח 625)

(תיקון מס' 37) (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ב מס' 2351 מיום 1.4.2012 עמ' 319 (ה"ח 625)

47. (א) עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס שמספרה הוקצה על ידי המנהל לפי סעיף קטן (ד), או חשבונית מס שמספרה לא הוקצה כאמור ובלבד שחשבונית כאמור שמספרה לא הוקצה אינה חייבת בפירוט לפי הוראות סעיף 69(א2), במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

(ב) (1) חשבונית מס תכלול פרטים שקבע שר האוצר המנהל, ובלבד שיפורט בה המס בנפרד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד ואי-ציון מספר הרישום של הקונה;

(2) חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

(ג) היתה חשבונית המס נוגעת גם לעסקאות החייבות במס וגם לעסקאות הפטורות ממס, או נוגעת לעסקאות החייבות במס ולעסקאות החייבות בשיעור אפס, יצויינו בחשבונית פרטי החשבון לגבי כל סוג בנפרד.

(ד) מספרי חשבוניות המס יוקצו לעוסק על ידי המנהל האופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד 30 בנובמבר של כל שנה, לשימושו בשנה שלאחר מכן, כולה או חלקה.

חובת עוסק בעת רכישה (תיקון מס' 26) תשס"ג-2003 הודעה (מס' 5)  תש"ף-2020

47א.  קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לנהוג כלהלן:

(א)  עלה ערך הנכסים או השירותים על 303 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,375 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב)  היה ערך הנכסים או השירותים 24,375 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

(ג)   הטוען שקיים תנאי סעיף זה – עליו הראיה.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 47א

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

47א. קונה שהוא עוסק חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 50 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור – עליו הראיה.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5104 מיום 21.8.2002 עמ' 3677

47א. קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 50 245 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור – עליו הראיה.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5145 מיום 7.1.2003 עמ' 1060

47א. קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 245 249 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור – עליו הראיה.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

החלפת סעיף 47א

הנוסח הקודם:

47א. קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 249 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור – עליו הראיה.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5481 מיום 17.1.2006 עמ' 1238

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 249 254 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ז-2007

י"פ תשס"ז מס' 5696 מיום 30.7.2007 עמ' 3700

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 254 257 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ז-2007

י"פ תשס"ז מס' 5696 מיום 30.7.2007 עמ' 3700

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 257 258 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5832 מיום 15.7.2008 עמ' 3930

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 258 272 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1780

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 272 276 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5984 מיום 29.7.2009 עמ' 5167

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 276 279 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6046 מיום 11.1.2010 עמ' 1374

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 279 286 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6121 מיום 12.8.2010 עמ' 4339

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 286 287 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1855

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6374 מיום 9.2.2012 עמ' 2478

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 292 299 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6460 מיום 16.8.2012 עמ' 5827

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 299 303 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6569 מיום 20.3.2013 עמ' 3876

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 303 304 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 3) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6637 מיום 30.7.2013 עמ' 7204

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 304 306 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6766 מיום 6.3.2014 עמ' 4178

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 306 310 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7224 מיום 8.3.2016 עמ' 4237

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 310 307 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 4) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7337 מיום 8.9.2016 עמ' 9585

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 307 306 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.7.2017

הודעה (מס' 4) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7559 מיום 2.8.2017 עמ' 8172

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 306 308 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7791 מיום 8.5.2018 עמ' 7562

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 308 301 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 24,182 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 20,000 24,182 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 4) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7863 מיום 2.7.2018 עמ' 9414

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 301 304 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,182 24,399 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 24,182 24,399 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 3) תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8173 מיום 27.3.2019 עמ' 9207

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 304 305 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,399 24,471 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 24,399 24,471 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.2019

הודעה (מס' 4) תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8399 מיום 18.8.2019 עמ' 14034

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 305 308 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,471 24,764 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 24,471 24,764 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

 

מיום 1.1.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8685 מיום 10.2.2020 עמ' 3712

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 308 306 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,764 24,545 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 24,764 24,545 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.2020

הודעה (מס' 5) תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 9034 מיום 11.8.2020 עמ' 7960

(א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 306 303 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-24,545 24,375 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב) היה ערך הנכסים או השירותים 24,545 24,375 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

רישום בחסר או ביתר

48.  הוצאה חשבונית שנרשמו בה ביתר או בחסר מחיר העסקה, או החלק ממנו המגיע אותה שעה, או מס הערך המוסף, יחולו הוראות אלה:

(1)   נרשמו ביתר - ישולם המס על- פי המחיר הרשום או המס הרשום, הכל לפי הגבוה, כל עוד לא תוקנה החשבונית בדרך שקבע שר האוצר;

(2)   נרשמו בחסר - יוציא העוסק חשבונית משלימה.

עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה

49.  הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר.

הוצאת חשבונית מס שלא כדין

50.    (א)  אדם שאינו רשאי לפי סעיף 47 להוציא חשבונית מס, והוציא חשבונית מס או הוציא מסמך הנחזה כחשבונית מס אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לענין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל המס המצויין בחשבונית או המשתמע ממנה.

(תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

          (א1) עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי המנהל להטיל עליו כפל מס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.

(תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

          (ב)  על דרישה לשלם כפל מס לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי; הגשת הערעור תעכב את תשלום כפל המס, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

 (א1) עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי המנהל להטיל עליו כפל מס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.

(ב) על דרישה לשלם כפל מס לפי סעיף קטן (א) סעיפים קטנים (א) או (א1) ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי; אין בהגשת הערעור כדי לעכב את תשלום כפל המס הגשת הערעור תעכב את תשלום כפל המס, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

תקנות לענין חשבוניות

51.  שר האוצר רשאי לקבוע לסוגי עוסקים או עסקאות הוראות משלימות לביצוע פרק זה, ובין השאר –

(1)   צורת החשבונית, הפרטים שיירשמו בה ועשיית העתקים ממנה;

(2)   הוראות בדבר שמירת החשבונית והעתקיה;

(3)   פטורים לעוסקים, לסוג עוסקים או לסוג עסקאות מחובת הוצאת חשבונית, והתנאתם בניהול רישומים או בהוצאת מסמכים במקום חשבונית.

פרק י': רישום

חובת רישום

52.  (א)  עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

          (ב)  אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

          (ג)   המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.

(תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

          (ד)  המנהל רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם כעוסק, כמלכ"ר או כמוסד כספי, לפי הענין, כתנאי לרישומו כאמור, אם הורשע אותו אדם בחמש השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום לפי סעיף זה בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיפים 117(א)(3),
(5) או (6), ולא שילם את חוב המס נושא כתב האישום, או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב); לענין סעיף קטן זה –

          "אדם" – לרבות חבר בני אדם שמנהל פעיל בו, בעל מניה מהותי בו או שותף בו, הורשע בעבירה כאמור;

          "בעל מניה מהותי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת סעיף קטן 52(ג)

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

הוספת סעיף קטן 52(ד)

תעודת עסק מורשה ואישור רישום (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

53.  (א)  עוסק, שאינו עוסק פטור, יקבל עם רישומו לפי סעיף 52 תעודת עוסק מורשה.

          (ב)  מי שאינו עוסק מורשה יקבל עם רישומו אישור על רישומו ועל סיווגו.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 462 (ה"ח 3049)

(א) עוסק, שאינו עוסק זעיר פטור, יקבל עם רישומו לפי סעיף 52 תעודת עוסק מורשה.

רישום בידי המנהל

54.  מי שחייב ברישום ולא נרשם, רשאי המנהל לרשמו רישום ארעי; אין ברישום זה כדי לפטור מן החובה להירשם על פי סעיף 52.

רישום מספר עסקים של עוסק

55.  אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק, יירשם כעוסק אחד לגבי כולם, אולם רשאי הוא להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום כאמור.

רישום מספר עוסקים כאחד (תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994

56.  עוסקים שהם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 1א(ב), שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל, שביקשו להירשם כאחד, רשאי המנהל לרשום אותם כך, ומשנרשמו יראו אותם לענין חוק זה כשותפים; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום עוסקים כאחד.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

56. עוסקים שהם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 1א(ב), שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל, שביקשו להירשם כאחד, ירשום אותם המנהל כך רשאי המנהל לרשום אותם כך, ומשנרשמו יראו אותם לענין חוק זה כשותפים; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום עוסקים כאחד.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

57.  (בוטל).

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 462 (ה"ח 3049)

ביטול סעיף 57

הנוסח הקודם:

רישום עוסק זעיר כעוסק מורשה

57. עוסק זעיר שביקש להירשם כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל כך ומשנרשם כאמור לא יהא רשאי לחזור להירשם כעוסק זעיר אלא לאחר שנתיים; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום לפי סעיף זה.

רישום מסוג שונה

58.  המנהל רשאי, לפי בקשת מי שנמנה עם סוג פלוני של חייבי מס או ביזמת עצמו, לרשום אותו כנמנה עם סוג אחר, הן לכל עיסוקיו או פעילויותיו והן למקצתם, אם ראה שמהותם קרובה יותר לסוג האחר.

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

59.    (א)  עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

          (ב)  עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, רשאי המנהל, מיזמתו, לרשום אותו כעוסק פטור.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 462 (ה"ח 3049)

רישום עוסק מורשה כעוסק זעיר פטור

59. (א) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל לפי בקשתו כעוסק זעיר מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור.

(ב) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, רשאי המנהל, מיזמתו, לרשום אותו כעוסק פטור.

תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

60.  (א)  חייב במס שהוא תושב חוץ, שיש לו עסקים או פעילות בישראל, ימנה תוך שלושים יום לאחר שהחל לעסוק או לפעול בארץ נציג שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, יודיע על כך למנהל ויצרף הסכמתו של הנציג בכתב.

          (ב)  נציג שנתמנה לפי סעיף זה דינו לענין חוק זה כדין החייב במס.

          (ג)   הפסיק נציג לייצג את החייב במס, יתנו החייב במס או הנציג למנהל הודעה על כך בכתב לא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר הפסקת הייצוג; החייב במס ימנה תוך אותה תקופה, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), נציג חדש ויצרף להודעה את שמו של הנציג החדש וכתב הסכמתו.

          (ד)  כל עוד לא הודיע הנציג למנהל שחדל לייצג, יוסיפו לחול עליו החובות על פי סעיף קטן (ב), ואם מסר הודעה מראש על הפסקת הייצוג יחולו עליו החובות כאמור עד למועד הפסקת הייצוג.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2002

          (ה)  בסעיף זה, "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1, לרבות –

(1)   לגבי יחיד – יחיד השוהה בישראל על פי אשרה או רישיון לישיבה שאינה ישיבת קבע, כפי שיורה המנהל;

(2)   לגבי חבר בני אדם – אם נתקיים אחד מאלה:

(א)   תאגיד שהשליטה בו וניהולו מופעלים מחוץ לישראל;

(ב)   חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ; לענין זה, "חברת חוץ" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 463 (ה"ח 3049)

אדם שעיקר עסקיו בחוץ לארץ  תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל

60. (א) חייב במס שעיקר עסקיו או פעילותו מחוץ לישראל ויש לו עסקים או פעילות גם בישראל שהוא תושב חוץ, שיש לו עסקים או פעילות בישראל, ימנה תוך שלושים יום לאחר שהחל לעסוק או לפעול בארץ נציג שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, יודיע על כך למנהל ויצרף הסכמתו של הנציג בכתב.

(ב) נציג שנתמנה לפי סעיף זה דינו לענין חוק זה כדין החייב במס.

(ג) הפסיק נציג לייצג את החייב במס, יתנו החייב במס או הנציג למנהל הודעה על כך בכתב לא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר הפסקת הייצוג; החייב במס ימנה תוך אותה תקופה, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), נציג חדש ויצרף להודעה את שמו של הנציג החדש וכתב הסכמתו.

(ד) כל עוד לא הודיע הנציג למנהל שחדל לייצג, יוסיפו לחול עליו החובות על פי סעיף קטן (ב), ואם מסר הודעה מראש על הפסקת הייצוג יחולו עליו החובות כאמור עד למועד הפסקת הייצוג.

(ה) בסעיף זה, "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1, לרבות –

(1) לגבי יחיד – יחיד השוהה בישראל על פי אשרה או רישיון לישיבה שאינה ישיבת קבע, כפי שיורה המנהל;

(2) לגבי חבר בני אדם – אם נתקיים אחד מאלה:

(א) תאגיד שהשליטה בו וניהולו מופעלים מחוץ לישראל;

(ב) חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ; לענין זה, "חברת חוץ" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

אי רישום תושב האזור או תושב  שטחי עזה ויריחו  (תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 14)  תשנ"ה-1995

60א.  המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שהוא תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו ואינו אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 1א(ב), או שהוא רשום לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכל אם אין לו בישראל עסק קבוע ומתמשך או פעילות קבועה ומתמשכת.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת סעיף 60א

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

60א. המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שהוא תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו ואינו אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 1א(ב), או שהוא רשום לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכל אם אין לו בישראל עסק ומתמשך או פעילות קבועה ומתמשכת.

שינוי ברישום או ביטולו

61.  (א)  ראה המנהל שפלוני רשום אף על פי שאיננו נמנה עם החייבים ברישום, או שרישומו כנמנה עם סוג מסויים של חייבי רישום אינו כדין, רשאי הוא לבטל או לתקן את הרישום.

          (ב)  רישום על פי בקשתו של פלוני לפי סעיפים 55 או 56 או רישום לפי סעיף 58 ניתן לביטול או לשינוי, אם ראה המנהל שהנסיבות מצדיקות זאת.

(תיקון מס' 24) תשס"ב-2002

          (ג)   לא מינה החייב במס נציג לפי הוראות סעיף 60 או לא מסר הודעה על מינוי נציג חדש בהתאם להוראות אותו סעיף – רשאי המנהל לבטל את רישומו של החייב במס.

(תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

          (ד)  המנהל רשאי לדרוש מאדם הרשום לפי סעיפים 52, 55, 56 או 58, שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב), ערובות להנחת דעתו להבטחת תשלום המס שבו יחויב אותו אדם לאחר הדרישה להמצאת הערובות; לא המציא האדם ערובות כאמור, רשאי המנהל לבטל את רישומו; לענין סעיף קטן זה –

          "אדם" – כהגדרתו בסעיף 52(ד);

          "בעל מניה מהותי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 463 (ה"ח 3049)

הוספת סעיף קטן 61(ג)

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

הוספת סעיף קטן 61(ד)

מתן הזדמנות להשמיע טענות (תיקון מס' 24) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

62.  ביקש המנהל לפעול לפי סעיפים 52(ג) או (ד), 54, 58, 59, 61, 77ב(א) או (ב) או 106ב(א) שלא על פי בקשת הנוגע בדבר, יתן לו הזדמנות להביא לפניו טענותיו.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 463 (ה"ח 3049)

62. ביקש המנהל לפעול לפי סעיפים 54, 58, 59 או 61 שלא על פי בקשת הנוגע בדבר, יתן לו הזדמנות להביא לפניו טענותיו.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

62. ביקש המנהל לפעול לפי סעיפים 52(ג) או (ד) 54, 58, 59 או 61 59, 61, 77ב(א) או (ב) או 106ב(א) שלא על פי בקשת הנוגע בדבר, יתן לו הזדמנות להביא לפניו טענותיו.

 

תחילת תוקף

63.  ביטול או שינוי על פי סעיף 61 וכן סיווג לפי סעיף 58, תקפם כעבור שלושים יום לאחר החודש שבו ניתנה ההודעה לפי סעיף 64, או במועד אחר שקבע המנהל.

ערעור על פעולות המנהל (תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

64.  (א)  פעל המנהל על פי סעיפים 52(ב) עד (ד), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 או 106ב(א) יודיע על כך לנוגע בדבר, והרואה עצמו נפגע רשאי, תוך שלושים יום לאחר שהומצאה לו ההודעה, לערער לפני בית המשפט המחוזי.

          (ב)  נתבקש המנהל לפעול על פי הסעיפים הנזכרים בסעיף קטן (א) ולא השיב לבקשה תוך 90 יום, יראוהו לענין סעיף קטן (א) כאילו דחה את הבקשה.

          (ג)   הגשת ערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל, זולת אם החליט בית המשפט אחרת.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 431 (ה"ח הממשלה 25)

(א) פעל המנהל על פי סעיפים 52(ב) עד (ד), 54, 55, 56, 57, 58, 59 או , 61 או 106ב(א) יודיע על כך לנוגע בדבר, והרואה עצמו נפגע רשאי, תוך שלושים יום לאחר שהומצאה לו ההודעה, לערער לפני בית המשפט המחוזי.

תקנות בדבר רישום (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

65.  שר האוצר רשאי לקבוע הוראות משלימות לביצוע פרק זה ובין השאר בדבר חובותיו של אדם שרישומו בוטל או שונה והדרכים לניכוי מס תשומות שטרם ניכה וכן הוראות בדבר פטור מחובת רישום לסוגי עוסקים.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 927 מיום 16.2.1979 עמ' 52 (ה"ח 1332)

65. שר האוצר רשאי לקבוע הוראות משלימות לביצוע פרק זה ובין השאר בדבר חובותיו של אדם שרישומו בוטל או שונה והדרכים לניכוי מס תשומות שטרם ניכה וכן הוראות בדבר פטור מחובת רישום לסוגי עוסקים.

פרק י"א: פנקסים ודו"חות

ניהול פנקסים ורשומות

66.  חייב במס ינהל פנקסים ורשומות בצורה ובדרך שקבע שר האוצר, דרך כלל או לסוגי עוסקים או חייבי מס.

דו"ח תקופתי (תיקון מס' 6) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

67.  (א)  חייב במס יגיש למנהל בדרך שקבע שר האוצר דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דו"ח לחייבי מס דרך כלל או לסוגים (להלן – דו"ח תקופתי), ובלבד שמוסד כספי יגיש דו"חות נפרדים לגבי השכר ששילם ולגבי הריווח שהפיק, ותקופת הדו"ח לגבי הריווח תהיה שנת מס.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 14)  תשנ"ה-1995

          (א1) מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בידי הרשות הפלסטינית, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

(תיקון מס' 51) תשע"ה-2015 הודעה תש"ף-2019

          (א2) (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,520,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

(2)   הוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) לעניין תקופת הדיווח יחולו לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2009

          (ב)  דו"ח תקופתי יוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדו"ח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים או פעילות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים או הפעילות והחייב במס הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 17)  תשנ"ח-1998

          (ב1) המועד האחרון להגשת דו"ח תקופתי יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" - ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וכן חול המועד.

          (ג)   המנהל רשאי לפטור זמנית חייב במס מהגשת דו"ח לתקופה ובתנאים שיקבע.

          (ד)  שר האוצר רשאי לפטור מחובת הגשת דו"ח תקופתי סוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשעור אפס.

(תיקון מס' 30) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 43) תשע"ג-2013

          (ה)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 264 (ה"ח 1767)

(א) חייב במס יגיש למנהל בדרך שקבע שר האוצר דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דו"ח לחייבי מס דרך כלל או לסוגים (להלן – דו"ח תקופתי), ובלבד שמוסד כספי יגיש דו"חות נפרדים לגבי השכר ששילם ולגבי הריווח שהפיק, ותקופת הדו"ח לגבי הריווח תהיה שנת מס.

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

הוספת סעיף קטן 67(א1)

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 324 (ה"ח 2393)

(א1) מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בשטחי עזה ויריחו הרשום בידי הרשות הפלסטינית, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ח מס' 1655 מיום 16.2.1998 עמ' 135 (ה"ח 2625)

הוספת סעיף קטן 67(ב1)

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 30

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 814 (ה"ח 186)

הוספת סעיף קטן 67(ה)

 

מיום 1.1.2012 בוטל

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 274 (ה"ח 436)

תיקון מס' 37 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 147 (ה"ח 625)

(א) (1) חייב במס יגיש למנהל בדרך שקבע שר האוצר דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דו"ח לחייבי מס דרך כלל או לסוגים (להלן – דו"ח תקופתי) חייב במס יגיש למנהל דוח לכל תקופה בת חודש שתחילתה באחד בחודש (להלן – דוח תקופתי), ובלבד שמוסד כספי יגיש דו"חות נפרדים לגבי השכר ששילם ולגבי הריווח שהפיק, ותקופת הדו"ח לגבי הריווח תהיה שנת מס;

(2) על אף האמור בפסקה (1), שר האוצר רשאי לקבוע, לגבי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 88(א1), למעט לגבי עוסק כאמור שמחזור עסקאותיו בשנה הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור, הוא אפס, כי הוא יגיש דוח לכל תקופה בת חודשיים שתחילתה באחד בחודש; קביעה לפי פסקה זו יכול שתינתן דרך כלל או לסוגים של עוסקים, הכל כפי שיקבע שר האוצר בשים לב לסכומן של חשבוניות המס שהוציא העוסק, סכומי חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק, משך פעילות עסקו ומטעמים תפעוליים.

(א1) מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בידי הרשות הפלסטינית, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

(א2) עוסק שחוק זה הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו לפי סעיף זה, התקופה שתחילתה ביום שבו הוחל לגביו החוק וסיומה בתום אותו חודש.

(ב) (1) דו"ח תקופתי יוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדו"ח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים או פעילות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים או הפעילות והחייב במס הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), דוח תקופתי בשל חודש ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר של כל שנה, של עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 88(א1), יוגש בתוך 25 ימים לאחר תקופת הדוח שבו;

(3) שר האוצר רשאי לדחות את מועד הגשת הדוח התקופתי כאמור בפסקה (1) דרך כלל או לסוגים של עוסקים, כפי שיקבע, אם מצא כי הדבר נדרש מטעמים תפעוליים, ובלבד שמועד ההגשה שיידחה כאמור לא יהיה מאוחר מהיום ה-25 בחודש שלאחר תקופת הדוח.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 162 (ה"ח 768)

(ה) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כתכנון מס החייב בדיווח כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

 

מיום 1.7.2015

תיקון מס' 51

ס"ח תשע"ה מס' 2496 מיום 29.7.2015 עמ' 201 (ה"ח 925)

הוספת סעיף קטן 67א(א2)

 

מיום 1.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

י"פ תשע"ו מס' 7135 מיום 28.10.2015 עמ' 755

(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 1,510,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

 

מיום 1.9.2016

הודעה תשע"ז-2016

י"פ תשע"ז מס' 7373 מיום 8.11.2016 עמ' 512

(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,510,000 1,500,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

 

מיום 1.9.2017

הודעה תשע"ח-2017

י"פ תשע"ח מס' 7593 מיום 28.9.2017 עמ' 86

(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 1,490,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

 

מיום 1.9.2018

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 7964 מיום 23.10.2018 עמ' 847

(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,490,000 1,510,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

 

מיום 1.9.2019

הודעה תש"ף-2019

י"פ תש"ף מס' 8471 מיום 10.10.2019 עמ' 295

(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,510,000 1,520,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);

דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט (תיקון מס' 37 תיקון) תשע"ב-2012

67א.  (א)  על אף האמור בסעיף 67, עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש למנהל דוח תקופתי לכל תקופה בת חודש שתחילתה אחד בחודש.

(תיקון מס' 44) תשע"ד-2014

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   עוסק שחוק זה הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו לפי סעיף זה, התקופה שתחילתה ביום שבו הוחל לגביו החוק וסיומה בתום אותו חודש.

(תיקון מס' 55) תשע"ז-2017

          (ד)  (1)   דוח תקופתי יוגש בתוך 23 ימים לאחר תקופת הדוח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר;

(תיקון מס' 44) תשע"ד-2014

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 44) תשע"ד-2014

(3)   (נמחקה).

          (ה)  המועד האחרון להגשת דוח תקופתי יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לעניין זה, ימי מנוחה" – כהגדרתם בסעיף 67(ב1).

          (ו)   המנהל רשאי לפטור זמנית חייב במס מהגשת דוח לתקופה ובתנאים שיקבע.

          (ז)   שר האוצר רשאי לפטור מחובת הגשת דוח תקופתי סוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשיעור אפס.

(תיקון מס' 43) תשע"ג-2013

          (ח)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 37 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 147, 153 (ה"ח 625)

הוספת סעיף 67א

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 162 (ה"ח 768)

(ח) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כתכנון מס החייב בדיווח כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

 

מיום 13.2.2014 (בכפוף להוראת שעה שלהלן)

תיקון מס' 44

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 290 (ה"ח 771)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר האוצר רשאי לקבוע, לגבי עוסק שמתקיימות בו הוראות סעיף 88(א1), למעט לגבי עוסק כאמור שמחזור עסקאותיו בשנה הקובעת, כהגדרתה באותו סעיף, הוא אפס, כי הוא יגיש דוח לכל תקופה בת חודשיים שתחילתה באחד בחודש; קביעה לפי פסקה זו יכול שתינתן דרך כלל או לסוגים של עסקים, הכל כפי שיקבע שר האוצר בשים לב לסכומן של חשבוניות המס שהוציא העוסק, סכומי חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק, משך פעילות עסקו ומטעמים תפעוליים.

(ג) עוסק שחוק זה הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו לפי סעיף זה, התקופה שתחילתה ביום שבו הוחל לגביו החוק וסיומה בתום אותו חודש.

(ד) (1) דוח תקופתי יוגש בתוך 15 ימים לאחר תקופת הדוח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), דוח תקופתי בשל חודש ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר של כל שנה, של עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 88(א1), יוגש בתוך 25 ימים לאחר תקופת הדוח שבו;

(3) שר האוצר רשאי לדחות את מועד הגשת הדוח התקופתי כאמור בפסקה (1) דרך כלל או לסוגים של עוסקים, כפי שיקבע, אם מצא כי הדבר נדרש מטעמים תפעוליים, ובלבד שמועד ההגשה שיידחה כאמור לא יהיה מאוחר מהיום ה-25 בחודש שלאחר תקופת הדוח.

 

מיום 13.2.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

תיקון מס' 44 הוראת שעה

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 290 (ה"ח 771)

החלפת סעיף 67א

הנוסח:

דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט

67א. (א) עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש, נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר שיורה המנהל.

(ב) עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שבו יש להגיש דוח תקופתי לפי חוק זה.

(ג) המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף 69א(ז), מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

מיום 1.7.2015 עד יום 31.12.2016

תיקון מס' 51 הוראת שעה