נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976

 

 

מסים – מס ערך מוסף

תוכן ענינים

סעיף 1

חובת ניהול פנקסי חשבונות

Go

2

סעיף 2

שינויים כלליים

Go

2

סעיף 4

תיקון סעיף 3

Go

3

סעיף 7

הוספת סעיף 9א

Go

3

סעיף 8

הוספת סעיף 15א

Go

3

סעיף 9

תיקון סעיף 18

Go

4

סעיף 10

תיקון סעיף 21

Go

4

סעיף 11

תיקון סעיף 25

Go

4

סעיף 13

תיקון תוספת י"ג

Go

4

סעיף 13א

תיקון תוספת י"ב

Go

4

סעיף 14

תחילה

Go

4

סעיף 16

השם

Go

4

 


תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976*[1]

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 47, 48, 49, 51, 66, 140 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חובת ניהול פנקסי חשבונות תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' תשמ"א-1980

1.    עוסק, למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות), וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

מיום 20.6.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3861 מיום 20.6.1978 עמ' 1539

1. עוסק, למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות), כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

 

מיום 29.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 23

1. עוסק, למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות), וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

שינויים כלליים

2.    (א)  בכל מקום בהוראות -

(1)   במקום "נישום" קרי "עוסק";

(2)   במקום "נציב" או "פקיד- השומה" קרי "המנהל";

(3)   במקום "חשבונית" קרי "חשבונית עסקה".

          (ב)  הקלה שנתן נציב מס הכנסה בהתאם לסעיף 3 להוראות, יראו אותה כאילו ניתנה מאת המנהל.

תק' תשנ"א-1991

3.    (בוטלה).

מיום 9.6.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1068

3. בסעיף 2 להוראות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ג) עוסק החייב לנהל מערכת חשבונות לפי אחת התוספות, למעט תוספת י"ג למעט סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 בתוספת ג, ינהל גם –

(1) חשבון מס ערך מוסף על עסקאות;

(2) חשבון מס ערך מוסף על תשומות."

 

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 198

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. בסעיף 2 להוראות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ג) עוסק החייב לנהל מערכת חשבונות לפי אחת התוספות, למעט סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 בתוספת ג, ינהל גם –

(1) חשבון מס ערך מוסף על עסקאות;

(2) חשבון מס ערך מוסף על תשומות."

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 404

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

תיקון סעיף 2

3. בסעיף 2 להוראות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ג) עוסק החייב לנהל מערכת חשבונות לפי אחת התוספות, למעט עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 31(3) לחוק, ינהל גם –

(1) חשבון מס ערך מוסף על עסקאות;

(2) חשבון מס ערך מוסף על תשומות,

הכל כמפורט בסעיפים 15א עד 15ג להוראות, לפי הענין."

תיקון סעיף 3

4.    בסעיף 3(ד) להוראות, במקום "הכנסתו של הנישום" קרי "המס שבו חב העוסק".

תק' תשנ"א-1991

5.    (בוטלה).

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 404

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

תיקון סעיף 6א

5. בסעיף 6א להוראות, בסופו יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(5) מספר חשבונית המס ליד אחד התקבולים שבעדו הוצאה חשבונית מס."

תק' תשנ"א-1991

6.    (בוטלה).

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 404

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

תיקון תקנה 9

6. בסעיף 9 להוראות, אחרי פסקה (2) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(2א) מספר תעודת המשלוח ותאריכה זולת אם אין חובה להוציא תעודת משלוח, או שהחשבונית מהווה גם תעודת משלוח.

הוספת סעיף 9א תק' תשנ"א-1991

7.    אחרי סעיף 9 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

"חשבונית מס

9א.  (א)   תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -

(1)   שם העוסק המורשה, מענו, הכותרת "חשבונית מס", המלים "עוסק מורשה", ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף - הכל בדפוס;

(2)   המלה "מקור" בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד;

(3)   הפרטים שבפסקאות (2) עד (7) לסעיף 9(א) להוראות;

(4)   מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף – תוך ציון עובדה זו;

(5)   סכום חשבונית המס ללא מס ערך מוסף;

(6)   סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס – יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7)   סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.

       (ב)   שובר קבלה שהוצא לגבי עסקה כמפורט בסעיף 29 לחוק, ייחשב כחשבונית מס אם כלולים בו הכותרת "חשבונית מס" וכל יתר הפרטים שבתקנת משנה (א).

הודעה תש"ף-2020

       (ג)    (1)   תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 263 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

ת"ט תשנ"א-1991

(2)   הסכום שנקבע בפסקה (1) יתואם ב-1 בינואר של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה-15 בדצמבר שקדם לו, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "מדד" – כמשמעותו בסעיף 126(א) לחוק."

מיום 8.4.1978

תק' (מס 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3824 מיום 9.3.1978 עמ' 847

(א) תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -

(1) שם העוסק המורשה, מענו, המלים "עוסק מורשה", מספר תעודת הזהות או מספר הרישום של התאגיד אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות, ומי שאין לו מספר כאמור – מספר הרישום במשרד מס ערך מוסף, לפי העניין (להלן – מספר הרישום), וכן הכותרת "חשבונית-מס" - הכל בדפוס;

(2) על מקור חשבונית המס בלבד – המלה "מקור" בדפוס;

(3) התאריך;

(4) מספר תעודת המשלוח ותאריכה, זולת אם אין חובה להוציא תעודת משלוח או שחשבונית המס מהווה גם תעודת משלוח;

(5) שם הלקח ומענו; אם מענו של הלקוח ידוע לעוסק – אין חובה לציינו;

(6) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין או תיאור השירות;

(7) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(8) הכמות;

(9) מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף - תוך ציון עובדה זו;

(10) סכום חשבונית המס;

(11) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס - יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(12) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף;

(13) חתימת העוסק המורשה או עורך החשבוניות מטעמו; הודפסה חשבונית המס במחשב, תישא החשבונית את שמו המלא של העוסק במקום החתימה, ובעוסק מורשה שהוא חבר-בני-אדם, גם את שמו של מנהל פעיל.

 

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1647

(ד) לענין סעיף זה וסעיפים 9ב ו-9ג, "דפוס" "הדפסה בבית דפוס" – לרבות הדפסת מחשב.

 

מיום 27.6.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4655 מיום 27.6.1984 עמ' 1869

הוספת סעיף 9ד בתקנה 7

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 404

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

הוספת סעיפים 9א עד 9ד

7. אחרי סעיף 9 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

"חשבונית מס –

9א. (א) תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -

(1) שם העוסק המורשה, מענו, המלים "עוסק מורשה", מספר תעודת הזהות או מספר הרישום של התאגיד אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות, ומי שאין לו מספר כאמור – מספר הרישום במשרד מס ערך מוסף, לפי העניין (להלן – מספר הרישום), וכן הכותרת "חשבונית-מס" - הכל בדפוס;

(2) על מקור חשבונית המס בלבד – המלה "מקור" בדפוס;

(3) התאריך;

(4) מספר תעודת המשלוח ותאריכה, זולת אם אין חובה להוציא תעודת משלוח או שחשבונית המס מהווה גם תעודת משלוח;

(5) שם הלקח ומענו; אם מענו של הלקוח ידוע לעוסק – אין חובה לציינו;

(6) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין או תיאור השירות;

(7) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(8) הכמות;

(9) מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף - תוך ציון עובדה זו;

(10) סכום חשבונית המס;

(11) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס - יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(12) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף;

(13) חתימת העוסק המורשה או עורך החשבוניות מטעמו; הודפסה חשבונית המס במחשב, תישא החשבונית את שמו המלא של העוסק במקום החתימה, ובעוסק מורשה שהוא חבר-בני-אדם, גם את שמו של מנהל פעיל.

(ב) בחשבונית מס לגבי מכירה מאת קמעונאי בסכום שאינו עולה על 400 לירות אין חובה לציין את הפרטים המפורטים בפסקאות (7), (8) ו-(9) שבסעיף קטן (א).

(ג) מי שחל עליו החיוב במס עם קבלת כל תקבול, כאמור בתקנה 7(א) לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, יראו כתעוד פנים שהוא חשבונית מס, גם שובר קבלה, אם הוא כולל את כל הפרטים שבתקנת משנה (א), בשינויים המחוייבים, ותוך ציון הכותרת "חשבונית מס".

(ד) לענין סעיף זה וסעיפים 9ב ו-9ג, "דפוס" "הדפסה בבית דפוס"– לרבות הדפסת מחשב.

הודעת ניכוי במס

9ב. תעוד פנים שהוא הודעת חיוב במס יכלול –

(1) שם העוסק המורשה, מענו, מספר הרישום שלו והמלים "עוסק מורשה", הכל בדפוס;

(2) התאריך;

(3) שם הספק ומענו; אם מענו של הספק ידוע לעוסק – אין חובה לציינו;

(4) תיאור הנסיבות שבגללן מוצאת הודעת החיוב במס;

(5) סכום החיוב ללא מס ערך מוסף;

(6) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה הודעת החיוב במס עסקאות ששיעור המס עליהן אפס או הפטורות ממס, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7) מספרי חשבוניות המס שאליהן מתייחסת הודעת החיוב במס;

(8) חתימת העוסקר המורשה או עורך הודעת החיוב במס מטעמו.

הודעת זיכוי במס

9ג. תעוד פנים שהוא הודעת זיכוי במס יכלול -

(1) שם העוסק המורשה, מענו, מספר הרישום שלו והמלים "עוסק מורשה" – הכל בדפוס;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו; אם מענו של הלקוח ידוע לעוסק המורשה – אין חובה לציינו;

(4) תיאור הנסיבות שבגללן מוצאת הודעת הזיכוי במס;

(5) סכום הזיכוי ללא מס ערך מוסף;

(6) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה הודעת הזיכוי במס עסקאות ששיעור המס עליהן אפס או הפטורות ממס, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7) מספרי חשבוניות המס שאליהן מתייחסת הודעת הזיכוי במס;

(8) חתימת הלקוח המאשרת את תוכן הודעת הזיכוי במס, אלא אם נערכה הודעת הזיכוי במס על ישי עוסק מורשה המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

ציון פרטים נוספים בחשבונית מס

9ד. (א) נמכרו טובין שלפי ההוראות יש לפרט לגביהם שם היצרן ומספר סידורי בתעודת ומספר סידורי בתעודת משלוח או בחשבונית, יפורטו שם היצרן והמספר הסידורי גם בחשבונית מס שתוצא לגבי אותה מכירה.

(ב) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 9א."

 

מיום 7.2.1991

ת"ט תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 85 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" -  כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

(2) הסכם שנקבע הסכום שנקבע בפסקה (1) יתואם ב-1 בינואר של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה-15 בדצמבר שקדם לו, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "מדד" - כמשמעותו בסעיף 126(א) לחוק."

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 336

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 85 196 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6017 מיום 27.1.2000 עמ' 295

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 196 199 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 450

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 199 200 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 401

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 200 216 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6453 מיום 15.1.2006 עמ' 348

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 216 222 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 410

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 222 228 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 374

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 228 238 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 620

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 238 247 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 436

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 247 253 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7088 מיום 9.2.2012 עמ' 757

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 253 259 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7227 מיום 26.2.2013 עמ' 805

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 259 263 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 759

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 263 268 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7627 מיום 7.3.2016 עמ' 802

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 268 265 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 889

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 265 264 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1990

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 264 259 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ט מס' 1892 מיום 4.6.2019 עמ' 158

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 259 262 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8347 מיום 10.2.2020 עמ' 600

(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 262 263 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות;

הוספת סעיף 15א תק' תשנ"א-1991

8.    אחרי סעיף 15 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

"חשבון מע"מ על עסקאות ועל תשומות

15א.        (א)  עוסק, למעט עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 31(3) לחוק, ינהל חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות, הכל כמפורט להלן, לפי הענין.

       (ב)   בחשבון מס ערך מוסף על עסקאות יירשם סכום המס על העסקאות בהתאם לכל חשבונית עסקה או חשבונית מס או הודעת חיוב או הודעת זיכוי או בהתאם לריכוז התיעוד האמור, הכל לפי הענין.

       (ג)    (1)   בחשבון מס ערך מוסף על תשומות יירשם סכום המס על תשומות בהתאם לכל חשבונית מס שנתקבלה או הודעת חיוב או רשימון יבוא, או בהתאם לריכוז תיעוד כאמור, הכל לפי הענין;

(2)   חשבון מס ערך מוסף על תשומות ינוהל בנפרד לתשומות קבועות ולתשומות אחרות;

לענין זה -

"תשומות קבועות" - ציוד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;

"תשומות אחרות" - שירותים וכן נכסים שאינם תשומות קבועות.

       (ד)   חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות יהיו אחד מאלה:

(1)   חשבון במסגרת מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;

(2)   אם העוסק אינו חייב בניהול פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה - ריכוז תיעוד כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי הענין, ובלבד שריכוז תיעוד זה יישמר כחלק ממערכת החשבונות של העוסק."

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 198

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

הוספת סעיפים 15א ו-15ב

8. אחרי סעיף 15 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

חשבון מע"מ על עסקאות

15א. חשבון מס ערך מוסף על עסקאות הוא חשבון שבו יירשם בהתאם לכל חשבונית עסקה או חשבונית מס או הודעת חיוב במס שנתקבלה או הודעת זיכוי במס או בהתאם לריכוז תעוד כאמור, הכל לפי הענין –

(1) סכום המס על העסקאות;

(2) סכום המס על עסקאות שבוטלו, כולן או מקצתן, למעט אלה שחל עליהן סעיף 26א(א);

(3) סכום המס על הנחות שניתנו או שהופחת עקב טעויות שנגרמו.

חשבון מע"מ על תשומות

15ב. חשבון מס ערך מוסף על תשומות הוא חשבון שבו יירשם בהתאם לכל חשבונית מס או הודעת חיוב במס שנתקבלה על תשומה או הודעת חיוב במס או רשימון יבוא, או בהתאם לריכוז תעוד כאמור, הכל לפי הענין –

(1) סכום המס על תשומות;

(2) סכום המס על תשומות שבוטלו, כולן או מקצתן;

(3) סכום המס על הנחות שנתקבלו או עקב טעויות שנגרמו.

 

מיום 22.10.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 58

החלפת פסקה 15ג(2) בתקנה 8

הנוסח הקודם:

(2) אם העוסק אינו חייב בניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה –טורים נפרדים בספר הקופה או בספר התקבולים ותשלומים או ברשימות עזר ובלבד שרשומות כאמור יישמרו כחלק ממערכת החשבונות.

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 405

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

הוספת סעיפים 15א עד 15ג

8. אחרי סעיף 15 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

חשבון מע"מ על עסקאות

15א. (א) בחשבון מס ערך מוסף לעסקאות יירשם, בהתאם לעל חשבונית עסקה או חשבונית מס או הודעת חיוב במס שנתקבלה או הודעת זיכוי במס או בהתאם לריכוז תעוד כאמור, הכל לפי הענין –

(1) סכום המס על העסקאות;

(2) סכום המס על עסקאות שבוטלו, כולן או מקצתן, למעט אלה שחל עליהן סעיף 26א(א);

(3) סכום המס על הנחות שניתנו או שהופחת עקב טעויות שנגרמו.

(ב) עוסק זעיר פטור מניהול חשבון כאמור.

חשבון מע"מ על תשומות

15ב. (א) בסעיף זה –

"תשומות קבועות" – ציוד ונכסים קבועים;

"תשומות אחרות" – שירותים וכן נכסים שאינם תשומות קבועות.

(ב) בחשבון מס ערך מוסף על תשומות יירשם בהתאם לכל חשבונית מס שנתקבלה על התשומה או הודעת חיוב במס או רשימון יבוא או בהתאם לריכוז תיעוד כאמור, הכל לפי הענין -

(1) סכום המס על תשומות;

(2) סכום המס על תשומות שבוטלו, כולן או מקצתן;

(3) סכום המס על הנחות שנתקבלו או עקב טעויות שנגרמו.

(ג) חשבון מס ערך מוסף על תשומות ינוהל בנפרד לתשומות קבועות ולתשומות אחרות.

ניהול חשבונות

15ג. חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות לפי סעיפים 15א ו-15ב יהיו אחד מאלה:

(1) חשבון במסגרת מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;

(2) אם העוסק אינו חייב בניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה – ריכוז תיעוד כאמור בסעיפים 15א או 15ב, לפי הענין, ובלבד שריכוז תיעוד זה יישמר כחלק ממערכת החשבונות של העוסק.

תיקון סעיף 18 תק' תשנ"א-1991

9.    בסעיף 18 להוראות, בסעיף קטן (א)(2), אחרי "חשבוניות" קרי "חשבוניות מס".

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 405

9. בסעיף 18 להוראות, בסעיף קטן (א)(2), אחרי "חשבוניות" קרי "חשבוניות מס, הודעות חיוב במס והודעות זיכוי במס".

תיקון סעיף 21

10.  בסעיף 21 להוראות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ג) עוסק שעסקאותיו חייבות בשיעורי מס שונים או שחלקן פטורות ממס, ירשום את עסקאותיו כך שיהיה ניתן לסכם את העסקאות בנפרד לכל שיעור מס ולחלק הפטור."

תיקון סעיף 25 תק' תשמ"ג-1982

11.  בסעיף 25 להוראות, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ה) העתקי דו"חות תקופתיים של מס ערך מוסף או ספח של דו"ח תקופתי כאמור, לפי הענין יישמרו יחד עם מערכת החשבונות לאותה תקופה לפי סדר התקופות".

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 199

11. בסעיף 25 להוראות, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(ה) העתקי דו"חות תקופתיים של מס ערך מוסף או ספח של דו"ח תקופתי כאמור, לפי הענין יישמרו יחד עם מערכת החשבונות לאותה תקופה לפי סדר התקופות".

תק' תשנ"א-1991

12.  (בוטלה).

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2391

הוספת סעיף 26ו לתקנה 12

 

מיום 18.8.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2392

פטור מהוצאת חשבונית עסקה

26ד. (א) אלה יהיו פטורים מהוצאת חשבונית עסקה:

(1) מי שאין עליו לפי ההוראות חובה להוציא חשבונית, למעט עוסק שמערכת חשבונותיו חייבת לפי ההוראות לכלול סרט קופה רושמת ולא עשו כן;

(2) תחנת דלק – לגבי מכירה של דלק באמצעות מונה ולגבי מכירה קמעונית של שמן שלא כחלק ממתן שירות.

(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול אם ביקש הקונה חשבונית עסקה, ואולם במקרה זה רשאי המוכר לתת לקונה קבלה במקום חשבונית עסקה.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1161

הוצאת חשבונית-מס בידי משווק תוצרת חקלאית

26ו. (א) משווק של תוצרת חקלאית שהמנהל אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית-מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו.

(ב) העתקי חשבוניות המס יישארו בידי המשווק כשהם מרוכזים בנפרד לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות.

(ג) עוסק שהמשווק הוציא במקומו חשבונית-מס, פטור מהוצאת חשבונית לגבי אותה עסקה.

(ד) לענין תקנה זו –

"משווק" – משווק מורשה על פי דין לשווק תוצרת חקלאית;

"תוצרת חקלאית" – פירות וירקות, בקר, צאן, בשר בקר או צאן, עופות, בשר עוף, חלב וביצים ביצים, דבש, דגים, סלק סוכר, אגוזי אדמה, כותנה, טבק, דגנים כמשמעותם בפרק 10 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), תשל"ו-1976, וכן זרעים של גידולים כאמור.

 

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1647

פטור מהוצאת חשבונית עסקה

26ד. (א) אלה יהיו פטורים מהוצאת חשבונית עסקה:

(1) מי שאין עליו לפי ההוראות חובה להוציא חשבונית, למעט עוסק שמערכת חשבונותיו חייבת לפי ההוראות לכלול סרט קופה רושמת ולא עשו כן;

(1) עוסק זעיר שחייב בניהול פנקסים לפי תוספת י"ג להוראות ואינו חייב בניהול קופה רושמת.

(2) תחנת דלק – לגבי מכירה של דלק באמצעות מונה ולגבי מכירה קמעונית של שמן שלא כחלק ממתן שירות.

(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול אם ביקש הקונה חשבונית עסקה, ואולם במקרה זה רשאי המוכר לתת לקונה קבלה במקום חשבונית עסקה.

 

מיום 5.2.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 423

ת"ט תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4211 מיום 8.3.1981 עמ' 644

הוצאת חשבונית-מס בידי משווק תוצרת חקלאית

26ו. (א) משווק של תוצרת חקלאית שהמנהל אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית-מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו.

(ב) העתקי חשבוניות המס יישארו בידי המשווק כשהם מרוכזים בנפרד לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות.

(ג) עוסק שהמשווק הוציא במקומו חשבונית-מס, פטור מהוצאת חשבונית לגבי אותה עסקה.

(ד) משווק שהוציא חשבונית לפי סעיף זה יחולו עליו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו הנוגעות להוצאת חשבונית, כאילו היה המוכר.

(ד) (ה) לענין תקנה זו –

"משווק" – משווק מורשה על פי דין לשווק תוצרת חקלאית;

"תוצרת חקלאית" – פירות וירקות, בקר, צאן, בשר בקר או צאן, עופות, בשר עוף, חלב ביצים, דבש, דגים, סלק סוכר, אגוזי אדמה, כותנה, טבק, דגנים כמשמעותם בפרק 10 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), תשל"ו-1976, וכן זרעים של גידולים כאמור.

 

מיום 9.6.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1068

תחליף לחשבונית עסקה

26ג. (א) תעוד כמפורט בסעיף קטן (ב) יראו אותו כחשבונית עסקה אם הוא כולל פרטים אלה:

(1) שם העוסק ומספר הרישום שלו;

(2) מספר סידורי עוקב;

(3) סכום העסקה כולל מס ערך מוסף;

(ב) וזה פירוט התעוד:

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי או נותן שירות לגבי מכר בסכום שאינו עולה על 400 לירות;

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי לגבי עסקה שמחירה אינו על עולה על 2,000 שקלים;

(2) תלוש קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי לגבי מכירה קמעונית בסכום שאינו על 150 לירות;

(2) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי – הנדרש לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב' – לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 150 שקלים;

(3) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא יצרן מוצרי מזון כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת א' לגבי עסקה קמעונאית שמחירה אינו עולה על 250 שקלים;

(4) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא נותן שירות כהגדרתו בתוספת י"א, למעט נותן שירות כמפורט בסעיף 3 לתוספת, לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 600 שקלים, או שובר קבלה שהוציא נותן שירות כאמור לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 100 שקלים;

(3) (5) כרטיס להולכת נוסעים;

(4) (6) כרטיס כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

בסעיף קטן זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כתיאורו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 28.

פטור מהוצאת חשבונית עסקה

26ד. (א) אלה יהיו פטורים מהוצאת חשבונית עסקה:

(1) עוסק זעיר שחייב בניהול פנקסים לפי תוספת י"ג בניהול מערכת חשבונות לפי סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה),(ו) ו- (ז) לסעיף 2 לתוספת ג' להוראות ואינו חייב בניהול קופה רושמת.

(2) תחנת דלק – לגבי מכירה של דלק באמצעות מונה ולגבי מכירה קמעונית של שמן שלא כחלק ממתן שירות.

(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול אם ביקש הקונה חשבונית עסקה, ואולם במקרה זה רשאי המוכר לתת לקונה קבלה במקום חשבונית עסקה.

 

מיום 7.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 199

חשבונית מס של עוסק מורשה שחל עליו סעיף 29(2) לחוק

26ה. עוסק מורשה סעיף 29(2) לחוק חל עליו -

(1) לא יוציא חשבונית מס שסכום המס הנקוב בה עולה על סכום המס המתחייב מן התקבול בעת עריכת חשבונית המס בשל אותה עסקה;

(2) אם ערך חשבונית מס על סמך  תקבול שנרשם בסרט קופה רושמת – ירשום בחשבונית המס את מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותה עיסקה, ובהעדר מספר פעולה – מספר סידורי אחר לזיהוי הפעולה;

(3) רשאי לנהל ריכוז מס על עסקאות וריכוז מס על תשומות במקום חשבון מס על עסקאות  וחשבון מס על תשומות.

 

מיום 13.12.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 361

תחליף לחשבונית עסקה

26ג. (א) תעוד כמפורט בסעיף קטן (ב) יראו אותו כחשבונית עסקה אם הוא כולל פרטים אלה:

(1) שם העוסק ומספר הרישום שלו;

(2) מספר סידורי עוקב;

(3) סכום העסקה כולל מס ערך מוסף;

(ב) וזה פירוט התעוד:

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי לגבי עסקה שמחירה אינו על עולה על 2,000 5,000 שקלים;

(2) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי – הנדרש לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב' – לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 150 300 שקלים;

(3) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא יצרן מוצרי מזון כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת א' לגבי עסקה קמעונאית שמחירה אינו עולה על 250 500 שקלים;

(4) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא נותן שירות כהגדרתו בתוספת י"א, למעט נותן שירות כמפורט בסעיף 3 לתוספת, לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 600 1,000 שקלים, או שובר קבלה שהוציא נותן שירות כאמור לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 100 200 שקלים;

(5) כרטיס להולכת נוסעים;

(6) כרטיס כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

בסעיף קטן זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כתיאורו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 28.

 

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4518 מיום 7.8.1983 עמ' 1792

תחליף לחשבונית עסקה

26ג. (א) תעוד כמפורט בסעיף קטן (ב) יראו אותו כחשבונית עסקה אם הוא כולל פרטים אלה:

(1) שם העוסק ומספר הרישום שלו;

(2) מספר סידורי עוקב;

(3) סכום העסקה כולל מס ערך מוסף;

(ב) וזה פירוט התעוד:

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי לגבי עסקה שמחירה אינו על עולה על 5,000 10,000 שקלים;

(2) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי – הנדרש לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב' – לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 300 1000 שקלים;

(3) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא יצרן מוצרי מזון כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת א' לגבי עסקה קמעונאית שמחירה אינו עולה על 500 1100 שקלים;

(4) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא נותן שירות כהגדרתו בתוספת י"א, למעט נותן שירות כמפורט בסעיף 3 לתוספת, לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 1000 2,000 שקלים, או שובר קבלה שהוציא נותן שירות כאמור לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 200 500 שקלים;

(5) כרטיס להולכת נוסעים;

(6) כרטיס כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

בסעיף קטן זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כתיאורו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 28.

 

מיום 27.6.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4655 מיום 27.6.1984 עמ' 1869

החלפת פסקאות 26ג(ב)(1) עד 26ג(ב)(4) בתקנה 12

הנוסח הקודם:

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא קמעונאי לגבי עסקה שמחירה אינו על עולה על 10,000 שקלים;

(2) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא סיטונאי – הנדרש לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב' – לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 1000 שקלים;

(3) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא עוסק שהוא יצרן מוצרי מזון כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת א' לגבי עסקה קמעונאית שמחירה אינו עולה על 1100 שקלים;

(4) תלוש מכירה של קופה רושמת שמוציא נותן שירות כהגדרתו בתוספת י"א, למעט נותן שירות כמפורט בסעיף 3 לתוספת, לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 2,000 שקלים, או שובר קבלה שהוציא נותן שירות כאמור לגבי עסקה שמחירה אינו עולה על 500 שקלים;

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 405

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

הוספת פרק ה'

12. אחרי סעיף 26 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

פרק ה': הוראות שונות

ביטול עסקה לאחר שנערכה חשבונית

26ו. (א) בוטלה עסקה, לאחר שנערכה חשבונית מס, ומקור חשבונית המס טרם יצא מרשות העוסק שעשה את העיסקה וטרם דיווח עליה בדו"ח התקופתי, רשאי העוסק לבטל את חשבונית המס על ידי הצמדת המקור להעתקי החשבונית ורישום הביטול על חשבונית המס והעתיקה באופן שניתן יהיה לקרוא גם את הרישום המקורי.

(ב) שונו התנאים של עסקה או שניתנה הנחה לאחר שנערכה חשבונית מס או נרשם מס ביתר בחשבונית מס, ומקור חשבונית המס טרם יצא מרשות העוסק שעשה את העיסקה וטרם דיווח עליה בדו"ח התקופתי, רשאי העוסק לתקן את חשבונית המס על ידי תיקון המקור והעתיקה באופן שניתן יהיה לקרוא גם את הרישום המקורי, וימסור את המקור לקונה.

(ג) בוטלה עסקה כולה או מקצתה, או שניתנה הנחה, לאחר שנערכה חשבונית מס, או שנרשם מס ביתר, ומקור חשבונית המס יצא מרשות העוסק להקטין את חיובו במס על ידי הודעת חיוב שיקבל מהקונה או על ידי הוצאת חשבונית מס מאוחרת שבה יופחת הסכום הנובע מביטול העיסקה או ממתן ההנחה.

(ד) הוחזרו טובין, יחולו על ההחזרה הוראות סעיף קטן (ג) בשינויים המחוייבים או תוצא חשבונית מס רק על יתרת טובין שנמסרו במעמד ההחזר, אשר עולה על כמות הטובין שנמסרו.

חובה להוציא חשבונית גם במקרים של עריכת חוזה

26ב. (א) למרות האמור בהוראות אלה, עריכת חוזה אינה פוטרת מן החובה להוציא חשבונית.

תחליף לחשבונית עסקה

26ג. (א) תעוד כמפורט בסעיף קטן (ב) יראו אותו כחשבונית עסקה אם הוא כולל פרטים אלה:

(1) שם העוסק ומספר הרישום שלו;

(2) מספר סידורי עוקב;

(3) סכום העסקה כולל מס ערך מוסף;

(ב) וזה פירוט התעוד:

(1) תלוש מכירה של קופה רושמת הנחשב כחשבונית על פי תוספת ג' להוראות;

(2) תלוש מכירה של קופה רושמת המוצא בידי סיטונאי החייב בניהול פנקסים לפי סעיפים 2(ב) או 2(ג) לתוספת ב' להוראות;

(3) תלוש מכירה של קופה רושמת המוצא בידי יצרן מוצרי מזון שחל עליו סעיף 3 לתוספת א' להוראות;

(4) תלוש מכירה של קופה רושמת, הנחשב בחשבונית על פי סעיף 2 לתוספת י"א להוראות או שובר קבלה שהוצא על פי אותו סעיף.

(5) כרטיס להולכת נוסעים;

(6) כרטיס כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

בסעיף קטן זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" – כתיאורו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 28.

פטור מהוצאת חשבונית עסקה

26ד. (א) אלה יהיו פטורים מהוצאת חשבונית עסקה:

(1) עוסק זעיר שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה),(ו) ו- (ז) לסעיף 2 לתוספת ג' להוראות ואינו חייב בניהול קופה רושמת.

(2) תחנת דלק – לגבי מכירה של דלק באמצעות מונה ולגבי מכירה קמעונית של שמן שלא כחלק ממתן שירות.

(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול אם ביקש הקונה חשבונית עסקה, ואולם במקרה זה רשאי המוכר לתת לקונה קבלה במקום חשבונית עסקה.

חשבונית מס של עוסק מורשה שחל עליו סעיף 29(2) לחוק

26ה. עוסק מורשה סעיף 29(2) לחוק חל עליו -

(1) לא יוציא חשבונית מס שסכום המס הנקוב בה עולה על סכום המס המתחייב מן התקבול בעת עריכת חשבונית המס בשל אותה עסקה;

(2) אם ערך חשבונית מס על סמך  תקבול שנרשם בסרט קופה רושמת – ירשום בחשבונית המס את מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותה עיסקה, ובהעדר מספר פעולה – מספר סידורי אחר לזיהוי הפעולה;

(3) בוטל.

הוצאת חשבונית-מס בידי משווק תוצרת חקלאית

26ו. (א) משווק של תוצרת חקלאית שהמנהל אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית-מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו.

(ב) העתקי חשבוניות המס יישארו בידי המשווק כשהם מרוכזים בנפרד לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות.

(ג) עוסק שהמשווק הוציא במקומו חשבונית-מס, פטור מהוצאת חשבונית לגבי אותה עסקה.

(ד) משווק שהוציא חשבונית לפי סעיף זה יחולו עליו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו הנוגעות להוצאת חשבונית, כאילו היה המוכר.

(ה) לענין תקנה זו –

"משווק" – משווק מורשה על פי דין לשווק תוצרת חקלאית;

"תוצרת חקלאית" – פירות וירקות, בקר, צאן, בשר בקר או צאן, עופות, בשר עוף, חלב ביצים, דבש, דגים, סלק סוכר, אגוזי אדמה, כותנה, טבק, דגנים כמשמעותם בפרק 10 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), תשל"ו-1976, וכן זרעים של גידולים כאמור.

תיקון תוספת י"ג תק' תשל"ט-1979 תק' (מס' 3)  תשמ"א-1981 תק' תשנ"א-1991

13.  בהוראות, בסעיף 1 לתוספת ג', בהגדרת "עוסק יחיד", אחרי "עוסק יחיד" יבוא לענין מס ערך מוסף "עוסק זעיר שהוא - ".

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1647

13. (א) בהוראות, בסעיף 2(ג) לתוספת י"ג, אחרי "עוסק יחיד" יבוא לענין מס ערך מוסף "שהוא עוסק זעיר".

(ב) בהוראות, אחרי סעיף 3 לתוספת י"ג יבוא לעניין מס ערך מוסף:

"רישומים נוספים בספר תקבולים ותשלומים

3א. בספר תקבולים ותשלומים, בנוסף לאמור בסעיף 12 להוראות יירשם -

(1) כל תקבול שהוא, כולל מס.

(2) מספר חשבונית המס וסכום המס הנקוב בה, בנפרד, ליד אחד התשלומים שבעדו נתקבלה חשבונית המס;

(3) סכום התקבולים והתשלומים ומס התשומות וכן סכום המס על העסקאות בציון דרך החישוב לכל תקופת דו"ח בנפרד."

 

מיום 9.6.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1068

13. (א) בהוראות, בסעיף 2(ג) לתוספת י"ג, אחרי "עוסק יחיד" יבוא לענין מס ערך מוסף "שהוא עוסק זעיר".

(א) בהוראות, בסעיף 1 לתוספת ג', בהגדרת "עוסק יחיד", אחרי "עוסק יחיד" יבוא לענין מס ערך מוסף "עוסק זעיר שהוא –".

(ב) בהוראות, אחרי סעיף 3 לתוספת י"ג סעיף 2 לתוספת ג' יבוא לעניין מס ערך מוסף:

"רישומים נוספים בספר תקבולים ותשלומים

3א. 2א. בספר תקבולים ותשלומים, בנוסף לאמור בסעיף 12 להוראות יירשם -

(1) כל תקבול שהוא, כולל מס.

(2) מספר חשבונית המס וסכום המס הנקוב בה, בנפרד, ליד אחד התשלומים שבעדו נתקבלה חשבונית המס;

(3) סכום התקבולים והתשלומים ומס התשומות וכן סכום המס על העסקאות בציון דרך החישוב לכל תקופת דו"ח בנפרד."

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 405

מחיקת תקנת משנה 13(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בהוראות, אחרי סעיף 2 לתוספת ג' יבוא לעניין מס ערך מוסף:

"רישומים נוספים בספר תקבולים ותשלומים

2א. בספר תקבולים ותשלומים, בנוסף לאמור בסעיף 12 להוראות יירשם -

(1) כל תקבול שהוא, כולל מס.

(2) מספר חשבונית המס וסכום המס הנקוב בה, בנפרד, ליד אחד התשלומים שבעדו נתקבלה חשבונית המס;

(3)  סכום התקבולים והתשלומים ומס התשומות וכן סכום המס על העסקאות בציון דרך החישוב לכל תקופת דו"ח בנפרד."

תיקון תוספת י"ב תק' תשנ"א-1991

13א.  בסעיף 2 לתוספת י"ב להוראות, אחרי סעיף קטן (י) יבוא לענין מס ערך מוסף:

"(יא) (1)  משווק תוצרת חקלאית שמנהל המכס ומע"מ אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי, בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו;

(2)   המשווק ימסור לעוסק העתק מחשבונית המס שהוצאה כאמור;

(3)   משווק שהוציא חשבונית מס לפי סעיף קטן זה יחולו עליו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו, הנוגעות להוצאת חשבונית, כאילו היה המוכר;

(4)   משווק ינהל רישום של חשבוניות המס שהוצאו על פי סעיף קטן זה לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות בנפרד."

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 406

הוספת תקנה 13א

תחילה

14.  תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג כלשהו של חייבי מס לפי סעיף 147 לחוק.

תק' תשנ"א-1991

15.  (בוטלה).

מיום 31.3.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3686 מיום 31.3.1977 עמ' 1292

(ב) מקום שבתקנות אלה נדרשים פרטים מודפסים במסמך, ניתן במשך שנת המס 1976 עד יום י"ח בתשרי תשל"ח (30 בספטמבר 1977) להטביעם בחותמת.

 

מיום 1.10.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3768 מיום 13.10.1977 עמ' 78

(ב) מקום שבתקנות אלה נדרשים פרטים מודפסים במסמך, ניתן עד יום י"ח בתשרי תשל"ח (30 בספטמבר 1977) כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977) להטביעם בחותמת.

 

מיום 1.4.1977

תק' (מס 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3824 מיום 9.3.1978 עמ' 847

החלפת תקנת משנה 15(א)

הנוסח הקודם:

(א) תקפו של פטור לפי סעיף 26ד(1) להוראות הוא עד ליום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977) או עד תום שלושה חדשים מיום שנתפרסמה ברשומות הודעת המנהל על ביטול הפטור, הכל לפי המוקדם.

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 406

ביטול תקנה 15

הנוסח הקודם:

הוראת מעבר

15. (א) תקפו של פטור לפי סעיף 26ד(א)(1) להוראות הוא עד ליום כ"ג באדר ב' תשל"ח (1 באפריל 1978).

(ב) מקום שבתקנות אלה נדרשים פרטים מודפסים במסמך, ניתן עד יום כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977) להטביעם בחותמת.

השם

16.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976".

 

 

ד' באייר תשל"ו (4 במאי 1976)                         יהושע רבינוביץ

                                                                                             שר האוצר

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3524 מיום 12.5.1976 עמ' 1599; תחילתן ביום 1.7.1976.

תוקנו ק"ת תשל"ו: מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2391 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.7.1976. עמ' 2392 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ז: מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1161 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.7.1976. מס' 3686 מיום 31.3.1977 עמ' 1292 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3768 מיום 13.10.1977 עמ' 78 – תק' תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.10.1977. מס' 3824 מיום 9.3.1978 עמ' 847 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 3861 מיום 20.6.1978 עמ' 1539 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1647 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.8.1979.

ק"ת תשמ"א: מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 23 – תק' תשמ"א-1980; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 423 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981 (ת"ט מס' 4211 מיום 8.3.1981 עמ' 644). מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1068 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4425 מיום 7.11.1982 עמ' 198 – תק' תשמ"ג-1982. מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 361 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1982. מס' 4518 מיום 7.8.1983 עמ' 1792 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4655 מיום 27.6.1984 עמ' 1869 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 58 – תק' תשמ"ה-1984.

ק"ת תשנ"א: מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 404 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.1.1991 (ת"ט מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518).

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 336 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6017 מיום 27.1.2000 עמ' 295 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 450 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 401 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6453 מיום 15.1.2006 עמ' 348 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 410 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 374 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 620 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 436 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7088 מיום 9.2.2012 עמ' 757 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7227 מיום 26.2.2013 עמ' 805 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 758 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7627 מיום 7.3.2016 עמ' 801 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 889 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1990 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ט מס' 1892 מיום 4.6.2019 עמ' 158 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8347 מיום 10.2.2020 עמ' 600 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

[1] יש לקרוא תקנות אלה יחד עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות