Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976

מסים – מס ערך מוסף

מסים – מס קניה

מסים – סדרי דין – ערעור

תוכן ענינים

פרק א': ערעור על החלטת המנהל בהשגה

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת כתב ערעור

Go

2

סעיף 3

פרטי כתב הערעור

Go

2

סעיף 4

צירופים לכתב הערעור

Go

2

סעיף 5

ערעור על יותר משומה אחת

Go

3

סעיף 6

אגרה

Go

3

סעיף 7

הודעת נימוקי השומה והערעור

Go

3

סעיף 8

הארכת מועדים

Go

3

סעיף 9

דין אי הגשת אישור

Go

3

סעיף 10

תחולת תקנות סדר הדין האזרחי

Go

3

סעיף 10א

ראיות

Go

3

סעיף 11

תיקון נימוקים

Go

3

סעיף 12

הוצאות הערעור

Go

3

סעיף 13

שכר יועצים

Go

3

פרק ב':

Go

3

פרק ב': שונות

Go

3

סעיף 14א

ביטול תקנות

Go

3

סעיף 15

תחילה

Go

3

סעיף 16

השם

Go

3


תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 84 ו-146 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), סעיף 5ח לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב– 1952 (להלן - חוק מס קניה), ולפי כל חוק אחר, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 29.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 532

החלפת הרישא לתקנות

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 84 ו-146 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן – החוק), ולפי כל חוק אחר, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': ערעור על החלטת המנהל בהשגה

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "החלטת המנהל" - החלטת המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 82, 95, 112, 112א, 113, 128 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

מיום 29.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 532

"החלטת המנהל" - החלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 83 82 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

מיום 4.9.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4163 מיום 4.9.1980 עמ' 2370

"החלטת המנהל" - החלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 82 לחוק לפי סעיפים 82 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 191

"החלטת המנהל" - החלטת המנהל בהשגה החלטת המנהל או מי שהוא הסמיך לכך בהשגה לפי סעיפים 82 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 974

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"החלטת המנהל" החלטת המנהל או מי שהוא הסמיך לכך בהשגה לפי סעיפים 82 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

           "בית משפט" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 974

"בית משפט" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;

           "המשיב" - המנהל.

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 191

החלפת הגדרת "המשיב"

הנוסח הקודם:

"המשיב" – המנהל או מי שהוא הסמיך.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 974

החלפת הגדרת "המשיב"

הנוסח הקודם:

"המשיב" – מי שהחליט בהשגה.

הגשת כתב ערעור

2.    (א)  ערעור על החלטת המנהל יהא בהגשת כתב ערעור בששה עותקים למזכירות בית המשפט תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת המנהל.

           (ב)  העתק אחד מכתב הערעור על צירופיו יימסר על ידי מזכירות בית המשפט למשיב.

מיום 23.6.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4505 מיום 23.6.1983 עמ' 1578

(א) ערעור על החלטת המנהל יהא בהגשת כתב ערעור בחמישה עותקים בששה עותקים למזכירות בית המשפט תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת המנהל.

פרטי כתב הערעור

3.    (א)  בכתב הערעור יצויינו פרטים אלה:

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2)   שם המערער ומענו והמען להמצאת מסמכים;

(2א) מספר הרישום של המערער לצורך מס ערך מוסף;

(3)   התאריך שבו נמסרה למערער החלטת המנהל בהשגה;

(4)   פרטי ההחלטה נושא הערעור;

(5)   הסעד המבוקש, לרבות סכום המס או סכום אחר, לפי הענין, המגיע לטענת המערער;

(6)   הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד.

           (ב)  כתב הערעור ייחתם בידי המערער או בא כוחו.

מיום 29.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 532

(4) סכום השומה כפי שקבע המנהל לפי סעיף 77 לחוק או סעיף 5ג לחוק מס קניה, לפי הענין;

מיום 13.3.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4100 מיום 13.3.1980 עמ' 1156

הוספת פסקה 3(2א)

מיום 4.9.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4163 מיום 4.9.1980 עמ' 2370

(א) (1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2) שם המערער ומענו ונמען להמצאת מסמכים;

(2א) בערעור על החלטת המנהל לפי סעיף 82 לחוק לפי סעיפים 82 ו-138 לחוק – מספר הרישום של המערער לענין מס ערך מוסף;

(3) התאריך שבו נמסרה למערער החלטת המנהל בהשגה;

(4) סכום השומה כפי שקבע המנהל לפי סעיף 77 לחוק או סכום המס המתחייב מהחלטת המנהל לפי סעיף 138 לחוק או סעיף 5ג לחוק מס קניה, לפי הענין;

(5) סכום המס המגיע לטענת המערער;

(6) הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

(א) (1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2) שם המערער ומענו ונמען להמצאת מסמכים;

(2א) בערעור על החלטת המנהל לפי סעיפים 82 ו-138 לחוק – מספר הרישום של המערער לענין מס ערך מוסף;

(2א) מספר הרישום של המערער לצורך מס ערך מוסף;

(3) התאריך שבו נמסרה למערער החלטת המנהל בהשגה;

(4) סכום השומה כפי שקבע המנהל לפי סעיף 77 לחוק או סכום המס המתחייב מהחלטת המנהל לפי סעיף 138 לחוק או סעיף 5ג לחוק מס קניה, לפי הענין;

(4) פרטי ההחלטה נושא הערעור;

(5) סכום המס המגיע לטענת המערער;

(5) הסעד המבוקש, לרבות שכום המס או סכום אחר, לפי הענין, המגיע לטענת המערער;

(6) הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד.

צירופים לכתב הערעור

4.    (א)  לכתב הערעור יצרף המערער –

(1)   העתק מהדו"ח התקופתי שלפיו נקבעה השומה;

(2)   העתק מהודעת השומה;

(3)   העתק מהחלטת המנהל;

(4)   העתק מכל מסמך שעליו מסתמך המערער בערעור.

           (ב)  המערער יגיש למזכירות בית המשפט לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור, אישור מאת המנהל כי שולם המס שאינו שנוי במחלוקת.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

(3) העתק מהחלטת המנהל בהשגה;

ערעור על יותר משומה אחת

5.    הערעור יכול שיתיחס ליותר משומה אחת לגבי אותו המערער, אולם לצורך חישוב האגרות לפי תקנה 6 שלהלן יראו כל אחת מהשומות שהודעת הערעור מתייחסת אליהן כאילו הוגש עליה ערעור נפרד; פרטים המנויים בתקנה 3 שאינם זהים לכל השומות יפורטו לגבי כל שומה בנפרד.

אגרה

6.    עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה בתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

6. עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה בתקנות בית משפט (אגרות), תשכ"ח-1967 בתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987.

הודעת נימוקי השומה והערעור

7.    (א)  המשיב רשאי להגיש לבית המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור תשובה מנומקת; התשובה תיחתם ביד המשיב או בא כוחו.

           (ב)  התשובה תוגש למזכירות בית המשפט בחמישה עתקים; עותק אחד תמציא המזכירות למערער.

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 191

(א) המשיב רשאי להגיש לבית המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור תשובה מנומקת; התשובה תיחתם ביד המשיב או בא כוחו.

הארכת מועדים

8.    רשאי בית המשפט, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועדים להגשת ערעור או תשובה לפי תקנות אלה.

דין אי הגשת אישור

9.    לא הגיש המערער אישור כאמור בתקנה 4(ב), יירשם הערעור לדחייה ותומצא על כך הודעה לבעלי הדין.

תחולת תקנות סדר הדין האזרחי

10.   (א)  בלי לפגוע באמור בתקנות אלה יחולו על ערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט התקנות שלהלן, ובלבד שבית המשפט ירשום בפרוטוקול רק אותה ראיה הנראית לו כעדות חשובה ומהותית לאחד מן הנימוקים: תקנות 3 עד 6, 8 ו-9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.

           (ב)  לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בהוראות תקנות סדר הדין "תובע" - קרי "מערער", "נתבע" - קרי "משיב", "תובענה" - קרי "ערעור", הכל לפי הענין.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

(א) בלי לפגוע באמור בתקנות אלה יחולו על ערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 תשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט התקנות שלהלן, ובלבד שבית המשפט ירשום בפרוטוקול רק אותה ראיה הנראית לו כעדות חשובה ומהותית לאחד מן הנימוקים: תקנות 68-71; פקט ט', סימן ב'; פרקים י"ד;ט"ו; ט"ז; י"ז; י"ח; י"ט סימן ב'; כ'; כ"ז, סימן ד' תקנות 3 עד 9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.

מיום 9.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763

(א) בלי לפגוע באמור בתקנות אלה יחולו על ערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט התקנות שלהלן, ובלבד שבית המשפט ירשום בפרוטוקול רק אותה ראיה הנראית לו כעדות חשובה ומהותית לאחד מן הנימוקים: תקנות 3 עד 9 תקנות 3 עד 6, 8 ו-9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.

ראיות

10א.   בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את החלטתו, או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.

מיום 4.9.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4163 מיום 4.9.1980 עמ' 2370

הוספת תקנה 10א

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 498

10א. ראה בית המשפט שמן הצדק לעשות כן, יתיר בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

10א. בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את החלטתו, או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.

תיקון נימוקים

11.   בית המשפט רשאי ליתן רשות לתקן את נימוקי הערעור או את נימוקי התשובה בכתב הערעור או בכתב התשובה.

הוצאות הערעור

12.   (א)  בית המשפט יפסוק לפי ראות עיניו בדבר הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך דין.

           (ב)  עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כאמור בתקנות סדר הדין.

מיום 31.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 498

12. (א) בית המשפט יפסוק לפי ראות עיניו בדבר הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.

(ב) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כאמור בתקנות סדר הדין.

שכר יועצים

13.   בעד כל אחת מישיבות בית המשפט בבירור הערעור, ישולם לכל יועץ שמונה לפי סעיף 83(ב) לחוק, שכר בשיעור של שמונים לירות והוצאות סבירות.

פרק ב': (בוטל)

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

ביטול פרק ב'

הנוסח הקודם:

פרק ב': ערעור על הפעלת סמכויות המנהל

14.   (בוטל).

מיום 10.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 984

14. ערעור על פעולות המנהל לפי סעיפים 50 לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 95, 112, 113 ו-128 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 13.3.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4100 מיום 13.3.1980 עמ' 1156

14. ערעור על פעולות המנהל לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 95, 112, 113 ו-128 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו בשינויים המחוייבים בכתב הערעור יציין המערער את מספר הרישום שלו לענין מס ערך מוסף.

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

צורת הערעור

14. ערעור על פעולות המנהל לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 95, 112, 113 ו-128 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו בשינויים המחוייבים בכתב הערעור יציין המערער את מספר הרישום שלו לענין מס ערך מוסף.

פרק ב': שונות

מיום 28.4.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 975

פרק ב' ג': שונות

ביטול תקנות

14א.   תקנות מס קניה (סדרי דין בערר ובערר ביניים), תשל"א-1971 - בטלות.

מיום 6.1.1977

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4571 מיום 29.12.1983 עמ' 671

הוספת תקנה 14א

תחילה

15.   תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג העוסקים, כפי שנקבע לפי סעיף 147 לחוק.

השם

16.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976".

מיום 29.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 532

16. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו-1976".

ב' בתמוז תשל"ו (30 ביוני 1976)                           חיים י' צדוק

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1982; תחילתן ביום 1.7.1976.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 531 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן 10 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ט מס' 3970 מיום 10.4.1979 עמ' 984 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4100 מיום 13.3.1980 עמ' 1156 – תק' תש"ם-1980. מס' 4163 מיום 4.9.1980 עמ' 2370 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980. עמ' 2370 – תק' (מס' 3) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 498 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 191 – תק' תשמ"ב-1981.

ק"ת תשמ"ג מס' 4505 מיום 23.6.1983 עמ' 1578 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4571 מיום 29.12.1983 עמ' 671 – תק' תשמ"ד-1983; תחילתן ביום 1.7.1976.

ק"ת תשנ"ב מס' 5436 מיום 28.4.1992 עמ' 974 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 498 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763 – תק' תשע"ב-2012.