חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952

 

 

מסים – מס קניה – טובין ושירותים

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

4

סעיף 2

הטלת מס מסוייג ומס מותרות

Go

5

סעיף 3

קביעת טובין טעוני מס ושיעורי מס

Go

5

סעיף 3א

קביעת שירותים טעונים מס ושיעורי מס

Go

5

סעיף 4

חישוב המחיר הסיטוני

Go

5

סעיף 4א

המחיר הסיטוני במקרים מיוחדים

Go

5

סעיף 4ב

המחיר הסיטוני ביבוא

Go

6

סעיף 4ג

דיווח על המחיר הסיטוני ושומת המנהל

Go

6

סעיף 4ד

תחולת חוק מסי מכס ובלו

Go

6

סעיף 4ה

מסים

Go

7

סעיף 4ו

מחיר שירות

Go

7

סעיף 5

מועד החיוב במס

Go

7

סעיף 5א

דו"ח תקופתי

Go

7

סעיף 5א1

הגשה באופן מקוון

Go

7

סעיף 5א2

דיווח בגין חוות דעת

Go

7

סעיף 5א3

נקיטת עמדה חייבת בדיווח

Go

8

סעיף 5ב

קביעת מס

Go

9

סעיף 5ג

שומה לפי מיטב השפיטה

Go

9

סעיף 5ד

קביעה ושומה למספר תקופות

Go

9

סעיף 5ה

תיקון שומה וקביעת מס

Go

9

סעיף 5ו

המצאת הודעה

Go

9

סעיף 5ז

שמירת אחריות

Go

9

סעיף 5ח

השגה וערעור

Go

9

סעיף 6

עוסקים רשומים

Go

9

סעיף 6א

אישור יבואן בהסדר

Go

10

סעיף 6ב

ביטול אישור של יבואן בהסדר

Go

10

סעיף 6ג

דין יבואן בהסדר שהוא תאגיד

Go

10

סעיף 7

לא יוטל מס כפל

Go

10

סעיף 8

מס על טובין שהוחזרו לישראל

Go

10

סעיף 9

מי חייב בתשלום המס

Go

11

סעיף 9א

חלוקת נטל המס על אנשים שונים

Go

11

סעיף 9ב

תשלום מס בידי אחר

Go

11

סעיף 10

מועד תשלום המס

Go

11

סעיף 10א

קנסות וריבית

Go

11

סעיף 11

זקיפת תשלום לחוב קודם

Go

12

סעיף 12

גביית המס מהקונה

Go

12

סעיף 13

גביית המס

Go

12

סעיף 14

סיווג

Go

12

סעיף 15

סימון

Go

12

סעיף 16

חיפושים ותפיסות

Go

13

סעיף 16א

בדיקות ותפיסות בקשר למתן שירותים

Go

14

סעיף 17

מסירת ידיעות, מסמכים ודוגמאות

Go

14

סעיף 17א

הצבת פקיד במקום עסק

Go

14

סעיף 18

חקירות

Go

14

סעיף 19א

חסיון

Go

15

סעיף 19ב

סודיות

Go

15

סעיף 20

עובדי המס   בסמכויותיהם של שוטרים

Go

15

סעיף 21

מסירת הודעות

Go

15

סעיף 22

ענשים

Go

15

סעיף 23

אחריותם של מנהלים ופקידים

Go

16

סעיף 24

חובת ההוכחה

Go

16

סעיף 24א

פטור מחתימה

Go

16

סעיף 24ב

פגם בפעולה אינו פוסלה

Go

16

סעיף 25

כופר כסף

Go

16

סעיף 26

פטור

Go

17

סעיף 27

החזרת מס

Go

17

סעיף 27א

ייצוג חייב מס

Go

18

סעיף 28

מינוי ועדה מייעצת

Go

18

סעיף 28א

הקטנת מס קצוב

Go

18

סעיף 29א

עיגול סכומים

Go

18

סעיף 29ב

זכות לדרוש ערובה

Go

18

סעיף 29ג

תחולת הוראות מפקודת המכס

Go

18

סעיף 29ד

תחולת הוראות מחוק מע"מ

Go

18

סעיף 29ד

חוק תשכ"ב 1962

Go

18

סעיף 30

החלפת הוראות

Go

18

סעיף 31

ביצוע ותקנות

Go

18

סעיף 32

העברת סמכויות

Go

19

סעיף 33

תחילת תוקף

Go

19

 

תוספת

Go

19

 

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976


חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952*

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

חוק מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ב-1952 חוק מס קניה, תשי"ב-1952

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

חוק מס קניה, תשי"ב-1952 חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

חוק מס קניה (סחורות טובין ושירותים), תשי"ב-1952

 

 

פירושים

1.    בחוק זה –

          "המנהל" פירושו – מנהל המכס והבלו;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "טובין" – לרבות מעלית, הסקה מרכזית וריהוט, כשהם מותקנים במבנה וכן טובין אחרים כשהם מותקנים במבנה, ששר האוצר קבע בצו, באישור מוקדם של הכנסת בדרך החלטה, שהם טעוני מס בתור מותקנים;

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

הוספת הגדרת "סחורה"

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

החלפת הגדרת "סחורה"

הנוסח הקודם:

"סחורה" – לרבות מעלית, הסקה מרכזית וריהוט, כשהם מותקנים במיבנה;

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"סחורה" "טובין" – לרבות מעלית, הסקה מרכזית וריהוט כשהם מותקנים במבנה, וכן סחורה אחרת כשהיא מותקנת וכן טובין אחרים כשהם מותקנים במבנה, ששר האוצר קבע בצו, באישור מוקדם של הכנסת בדרך החלטה, שהיא טעונה מס בתור מותקנת שהם טעוני מס בתור מותקנים.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "טובין טעוני מס" – טובין ששר האוצר קבע אותם כך בצו לפי סעיף 3;

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"סחורה טעונה מס" טובין טעוני מס" – פירושו – סחורה טובין ששר האוצר קבע אותה אותם כך בצו לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          "שירות" – שירות הניתן בידי אדם כעסק או כמשלח-יד ולרבות –

(1)   הענקת רשות שימוש בנכס או העברתה, למעט החכרת מקרקעין או שכירות מקרקעין פרט לשכירות שבאה במטרה להציג דברי פרסומת או ראווה בלבד ופרט לשכירות בבית-מלון, בפנסיון או בבית-אירוח אחר;

(2)   העברת זכות יוצרים או מתן רשות לשימוש –

(א)   בתכניות אדריכליות או הנדסיות, בשרטוטים ובמפות;

(ב)   ביצירה מוסיקלית, ספרותית, דרמתית או אמנותית או בתצלום, הכל לצרכי פרסומת או אגב מתן שירות פרסום;

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

(3)   העברת זכויות במדגם או בעיצוב או מתן רשיון לשימוש בהם או העברת רשיון כאמור, למעט מכירת זכויות במדגם או בעיצוב שסעיף 125 לפקודת מס הכנסה חל עליה;

(4)   שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935;

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

הוספת הגדרת "שירות"

 

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1199 (ה"ח 928)

(3) העברת זכויות מדגם זכויות במדגם או בעיצוב או מתן רשיון לשימוש בו לשימוש בהם או העברת רשיון כאמור, למעט מכירת זכות מדגם זכויות במדגם או בעיצוב שסעיף 125 לפקודת מס הכנסה חל עליה;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "עוסק" פירושו – אדם העוסק במכירת טובין טעוני מס או בייצורם אם לשם מכירתם ואם לכל צורך אחר, וכן קבלן;

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

"סוחר" פירושו – אדם העוסק במכירת סחורות טעונות מס או בייצורן, אם לשם מכירתן ואם לכל צורך אחר, וכן קבלן;

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"סוחר" "עוסק" פירושו – אדם העוסק במכירת סחורות טעונות מס טובין טעוני מס או בייצורן בייצורם, אם לשם מכירתן מכירתם ואם לכל צורך אחר, וכן קבלן;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          "קבלן" – אדם המקבל על עצמו, בתמורה, לבצע עבודת בניה או סלילה, או אדם העוסק בביצוע עבודות כאמור לצרכי עסק;

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

הוספת הגדרת "קבלן"

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          "נותן שירות" – אדם הנותן שירות טעון מס;

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

הוספת הגדרת "נותן שירות"

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 5) תשל"א-1970 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "מכירה", לענין טובין טעוני מס – לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא, וכן לרבות מקח-אגב-שכירות, שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק מעסקו או קשורה עם עסקו, שימוש לצרכי מסחר, מסירת טובין לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה, ומסירת טובין בעמלה מאת עוסק באותם טובין; וכן קבלת טובין לאחר שנעשו בהם פעולת ייצור, וייצור טובין, אשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותם בצו, בידי אדם לצורך עצמי.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

"מכירה", לגבי סחורה טעונה מס – לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא וכן לרבות מקח אגב שכירות, ושכירות שהיא מעסקו של המשכיר, ושימוש לצרכי מסחר, ומסירת סחורה לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה, ומסירת סחורה בעמלה מאת סוחר באותה סחורה;

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

החלפת הגדרת "מכירה"

הנוסח הקודם:

"מכירה", לגבי סחורה טעונה מס – לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא וכן לרבות מקח אגב שכירות, ושכירות שהיא מעסקו של המשכיר, ושימוש לצרכי מסחר, ומסירת סחורה לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה, ומסירת סחורה בעמלה מאת סוחר באותה סחורה;

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח 888)

"מכירה", לענין סחורה טעונה מס – לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא, וכן לרבות מקח-אגב-שכירות, שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק מעסקו או קשורה עם עסקו, שימוש לצרכי מסחר, מסירת סחורה לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה, ומסירת סחורה בעמלה מאת סוחר באותה סחורה; וכן קבלת סחורה לאחר שנעשתה בה פעולת ייצור, וייצור סחורה, אשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותה בצו, בידי אדם לצורך עצמי.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"מכירה", לענין סחורה טעונה מס טובין טעוני מס – לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא, וכן לרבות מקח-אגב-שכירות, שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק מעסקו או קשורה עם עסקו, שימוש לצרכי מסחר, מסירת סחורה טובין לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה לייצורם, ומסירת סחורה טובין בעמלה מאת סוחר עוסק באותה סחורה באותם טובין; וכן קבלת סחורה טובין לאחר שנעשתה בה בהם פעולת ייצור, וייצור סחורה טובין, אשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותה אותם בצו, בידי אדם לצורך עצמי.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "שימוש לצרכי מסחר", לענין טובין טעוני מס – שימוש בטובין לכל צורך שהוא, לרבות צורך עצמי, בידי המחזיק באותם טובין או בדומה להם לצרכי עסק, ושימוש בידי היצרן שלהם או הסיטונאי שלהם לצרכי עסקם הקמעוני;

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

"שימוש לצרכי מסחר", לגבי סחורה טעונה מס, פירושו – שימוש באותה סחורה לכל צורך שהוא בידי הסוחר בה בידי המחזיק בה לצרכי עסק, לרבות היצרן שלה והסיטונאי שלה המשתמשים בה לצרכי עסקם הקמעוני;

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

החלפת הגדרת "שימוש לצרכי מסחר"

הנוסח הקודם:

"שימוש לצרכי מסחר", לגבי סחורה טעונה מס, פירושו – שימוש באותה סחורה לכל צורך שהוא בידי המחזיק בה לצרכי עסק, לרבות היצרן שלה והסיטונאי שלה המשתמשים בה לצרכי עסקם הקמעוני;

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"שימוש לצרכי מסחר", לענין סחורה טעונה מס טובין טעוני מס – שימוש בסחורה בטובין לכל צורך שהוא, לרבות צורך עצמי, בידי המחזיק באותה סחורה באותם טובין או בדומה לה להם לצרכי עסק, ושימוש בידי היצרן שלה שלהם או הסיטונאי שלה שלהם לצרכי עסקם הקמעוני;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          "העברת בעלות", לגבי טובין טעוני מס – לרבות העברת בעלות המותנית בתשלום המחיר במלואו, אך למעט העברה מכוח החוק והעברה שהוכח עליה להנחת דעתו של המנהל כי היא מתנה שניתנה בתום לב על ידי אדם שאינו עוסק בייצור הטובין הניתנים במתנה או במכירתם.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"העברת בעלות", לגבי סחורה טעונה מס טובין טעוני מס – לרבות העברת בעלות המותנית בתשלום המחיר במלואו, אך למעט העברה מכוח החוק והעברה שהוכח עליה להנחת דעתו של המנהל כי היא מתנה שניתנה בתום לב על ידי אדם שאינו עוסק בייצור הסחורה הניתנת במתנה או במכירתה הטובין הניתנים במתנה או במכירתם.

          "ייצור", לרבות כל פעולה שבמהלך הייצור ובכלל זה הרכבת חלקים וכן כל פעולת השבחה ששר האוצר קבע אותה בצו כפעולת ייצור לענין חוק זה;

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "יצרן" – מי שעסקו או חלק מעסקו ייצור;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 190 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "יצרן"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "קמעונאי" – מי שעסקו הוא מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכנים בלבד, או גם למי שאינם צרכנים ובלבד שהיקף המכירות למי שאינם צרכנים הוא בלתי ניכר או שהן נעשות באקראי בלבד;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "קמעונאי"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "סיטונאי" – מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו למי שאינו צרכן;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "סיטונאי"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "צרכן" – מי שרוכש טובין שלא למטרת מכירה או ייצור, למעט מי שנקבע לגביו בצו כי לא יראוהו כצרכן;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "צרכן"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "מכירה בסיטונות" – מכירת טובין לקמעונאי, ליצרן או לקבלן, וכן מכירת טובין לצרכן בכמויות גדולות;

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

"מכירה בסיטונות" פירושו – מכירת סחורה טובין לאדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת אותה סחורה אותם טובין בקמעונות או שעסקו או חלק מעסקו ייצור;

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

החלפת הגדרת "מכירה בסיטונות"

הנוסח הקודם:

"מכירה בסיטונות" פירושו – מכירת טובין לאדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת אותם טובין בקמעונות או שעסקו או חלק מעסקו ייצור;

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "מחיר לצרכן" – (נמחקה);

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

הוספת הגדרת "מחיר לצרכן"

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

מחיקת הגדרת "מחיר לצרכן"

הנוסח הקודם:

"מחיר לצרכן" – המחיר שניתן להשיג במכירה בקמעונות כשהוא כולל את המס לפי חוק זה.

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "מכירה בקמעונות" – מכירת טובין בידי קמעונאי;

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

מחיקת הגדרת "מכירה בקמעונות"

הנוסח הקודם:

"מכירה בקמעונות" פירושו – מכירת סחורה לצריכה;

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "מכירה בקמעונות"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

"חוק מע"מ" – חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "חוק מע"מ"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

"שנת מס" – תקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה ב-1 בינואר;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "שנת מס"

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

          "יבואן בהסדר" – מי שבידו אישור לפי סעיף 6א;

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת הגדרת "יבואן בהסדר"

          "חוק זה", לרבות התקנות שהותקנו והצווים שניתנו על פיו.

הטלת מס מסוייג ומס מותרות (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

2.    (א)  מס קניה (להלן – המס) יוטל על יבואם ועל מכירתם של טובין טעוני מס, פרט לטובין שהובאו בידי עוסק רשום לגביהם לפי סעיף 6 או שנמכרו לידי עוסק כזה כמלאי לצורך עסקיו, וכן על מתן שירות טעון מס.

          (ב)  שר האוצר רשאי, בצו, להטיל את המס על החזקת מלאי של טובין טעוני מס כשהם מוחזקים בידי עוסק לצרכי עסק, פרט למלאי טובין שבידי עוסק רשום לגביהם לפי סעיף 6.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

(א) מס מסוייג ומס מותרות מס קניה (להלן – המס) יוטל על יבואה ועל מכירתה של סחורה טעונה מס, פרט לסחורה שהובאה בידי סוחר מורשה לה לפי סעיף 6 או שנמכרה לידי סוחר כזה כמלאי לצורך עסקיו.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח 450)

2. (א) מס קניה (להלן – המס) יוטל על יבואה ועל מכירתה של סחורה טעונה מס, פרט לסחורה שהובאה בידי סוחר מורשה לה לפי סעיף 6 או שנמכרה לידי סוחר כזה כמלאי לצורך עסקיו, וכן על מתן שירות טעון מס.

(ב) שר האוצר רשאי, בצו, להטיל את המס על החזקת מלאי של סחורה טעונה מס כשהוא מוחזק בידי סוחר לצרכי עסקו לצרכי עסק, פרט למלאי סחורה שבידי סוחר מורשה לה לפי סעיף 6.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

2. (א) מס קניה (להלן – המס) יוטל על יבואה ועל מכירתה של סחורה טעונה מס, פרט לסחורה שהובאה בידי סוחר מורשה לה לפי סעיף 6 או שנמכרה לידי סוחר יבואם ועל מכירתם של טובין טעוני מס, פרט לטובין שהובאו בידי עוסק רשום לגביהם לפי סעיף 6 או שנמכרו לידי עוסק כזה כמלאי לצורך עסקיו, וכן על מתן שירות טעון מס.

(ב) שר האוצר רשאי, בצו, להטיל את המס על החזקת מלאי של סחורה טעונה מס טובין טעוני מס כשהוא מוחזק בידי סוחר עוסק לצרכי עסק, פרט למלאי סחורה טובין שבידי סוחר מורשה לה עוסק רשום לגביהם לפי סעיף 6.

קביעת טובין טעוני מס ושיעורי מס (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 18) תשס"ז-2007

3.    (א)  שר האוצר רשאי לקבוע בצו טובין טעוני מס שלא מן הסוגים המפורטים בתוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים עליהם באחוזים ממחירם הסיטוני או – לגבי דלק, טבק ומוצריהם – ממחירם הסיטוני או ממחירם לצרכן, או בסכום קצוב שיוטל עליהם בדרך שנקבעה בצו, או גם באחוזים וגם בסכום קצוב.

          (ב)  הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף זה כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, סחורות טעונות מס – שלא מהסוגים המפורטים בתוספת – וסחורות טעונות מס שהן מותרות.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, את שיעורי המס המוטלים על סחורות טעונות מס באחוזים מן המחיר הסיטוני, כמשמעותו בסעיף 4, אלא שבסחורות שאינן מותרות לא יעלה שיעור המס על שבעה וחצי אחוזים מהמחיר הסיטוני, ולא על חמישה אחוזים מן המחיר הקמעוני, על אף האמור בצו.

(ג) צו לפי סעיף זה הקובע את שיעורי המס לגבי מותרות, או המגדילו, תהא הכנסת רשאית, תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות, לבטלו בכוח החלטה; החלטת הכנסת תפורסם ברשומות.

(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 19(א) לפקודת הפירושים, 1945.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

קביעת סחורה כסחורה טעונה מס וקביעת שיעורי המס

3. (א) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, סחורות טעונות מס שלא מהסוגים המפורטים בתוספת.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, את שיעורי המס המוטלים על סחורות טעונות מס באחוזים מן המחיר הסיטוני כמשמעותו בסעיף 4, או בסכום קצוב.

(ג) צו לפי סעיף זה הקובע מס בשיעור העולה על %½  7 מן המחיר הסיטוני, או הקובע מס בסכום קצוב, תהיה הכנסת רשאית תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות לבטלו בכוח החלטה; החלטת הכנסת תפורסם ברשומות.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) אינן גורעות מהוראות סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 45 (ה"ח 450)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, סחורות טעונות מס שלא מן הסוגים המפורטים בחלק א' של התוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים על סחורות טעונות מס באחוזים מן המחיר הסיטוני כמשמעותו בסעיף 4, או בסכום קצוב, או שניהם כאחד.

(ב) כל הוראה בצו לפי סעיף זה המטילה מס על סחורה מהסחורות המפורטות בחלק ב' לתוספת, או הקובעת מס בשיעור העולה על %½  7 מן המחיר הסיטוני או מס בסכום קצוב, תהיה הכנסת רשאית תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות לבטלה בכוח החלטה; אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.

(ג) החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

קביעת סחורות טעונות מס טובין טעוני מס ושיעורי המס

(א) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, סחורות טעונות מס, שלא מן הסוגים המפורטים בתוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים עליהן באחוזים ממחירן הסיטוני או בסכום קצוב שיוטל עליהן בדרך שתיקבע בצו, או בשתי הדרכים כאחת.

(א) שר האוצר רשאי לקבוע בצו טובין טעוני מס שלא מן הסוגים המפורטים בתוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים עליהם באחוזים ממחירם הסיטוני או – לגבי דלק, טבק ומוצריהם – ממחירם לצרכן, או בסכום קצוב שיוטל עליהם בדרך שנקבעה בצו, או גם באחוזים וגם בסכום קצוב.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 66 (ה"ח 260)

(א) שר האוצר רשאי לקבוע בצו טובין טעוני מס שלא מן הסוגים המפורטים בתוספת, וכן לקבוע את שיעורי המס המוטלים עליהם באחוזים ממחירם הסיטוני או – לגבי דלק, טבק ומוצריהם – ממחירם הסיטוני או ממחירם לצרכן, או בסכום קצוב שיוטל עליהם בדרך שנקבעה בצו, או גם באחוזים וגם בסכום קצוב.

קביעת שירותים טעונים מס ושיעורי מס (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

3א.     (א)  שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, באישור מוקדם של הכנסת בדרך החלטה, שירותים טעוני מס ואת שיעורי המס המוטלים עליהם, באחוזים ממחיר השירות או בסכום קצוב שיוטל עליהם בדרך שתיקבע בצו, או בשתי הדרכים כאחת.

(תיקון מס' 6)  תשל"ו-1976

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע בצו, לפי סעיף קטן (א), כי יראו מתן זכות בעלות בטובין שאינם מקרקעין אגב מתן שירות טעון מס, שאותו צו חל עליו, כחלק מאותו שירות.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 45 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בצו, לפי סעיף קטן (א), כי יראו מתן זכות בעלות בסחורה שאינה בטובין שאינם מקרקעין אגב מתן שירות טעון מס, שאותו צו חל עליו, כחלק מאותו שירות.

חישוב המחיר הסיטוני (תיקון מס' 10) תש"ן-1990

4.    (א)  המחיר הסיטוני של טובין יהיה המחיר המשתלם במכירה בסיטונות בעד אותם טובין או בעד טובין מאותו סוג, לפי הענין, במועד החיוב במס לפי סעיף 5(א) או (ב), לרבות –

(1)   כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על המכירה, למעט מס לפי חוק זה ולפי חוק מע"מ;

(2)   כל תשלום שעל פי הסכם על הקונה לשלמו, לרבות עמלה, ריבית בשל תשלום לשיעורין או תשלום נדחה, ותשלום בעד אריזה, הובלה, העברה ואחריות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אם לא עברו יותר מ-60 ימים מהמועד שבו הוסכם על מכירת הטובין ועד מועד החיוב במס לפי סעיף 5(א) או (ב), יהיה המחיר הסיטוני של הטובין המחיר כאמור בסעיף קטן (א) במועד שבו הוסכם על מכירתם; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תקופה אחרת במקום תקופת 60 הימים האמורה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי שר האוצר לקבוע בצו לגבי סוגי טובין הנמכרים בתשלומים לשיעורין או בתשלום נדחה, כי ריבית ששולמה, כולה או חלקה, לא תהא כלולה במחיר הסיטוני של הטובין.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

4. (א) לענין חוק זה, יהיה המחיר הסיטוני של סחורה פלונית הסכום שיקבע המנהל כמחיר המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה בסיטונות במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10(א) לפי סעיף 10; נקבע לסחורה מחיר סיטוני יציב על פי כל חוק הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו מחיר מחירה הסיטוני של הסחורה לענין חוק זה; נקבע לסחורה מחיר סיטוני מכסימלי על פי כל חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני לענין חוק זה על אותו מחיר מכסימלי.

(ב) היתה הסחורה מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות, יהיה מחירה הסיטוני הסכום שיקבענו המנהל, והוא הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון בניכוי ריווח הוגן; נקבע לסחורה מחיר קמעוני יציב על פי כל חוק הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו מחיר, בניכוי ריווח הוגן, מחירה הסיטוני של הסחורה לענין חוק זה; נקבע לסחורה מחיר קמעוני מכסימלי על פי כל חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני לענין חוק זה על אותו מחיר מכסימלי, בניכוי ריווח הוגן.

(ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על קביעת המחיר הקמעוני, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ד) הודיע אדם למנהל על המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור סחורה שהוא חייב עליה במס או עלול להיות חייב בו, והיה למנהל יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מדי, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב, ליטול את המס בעין, ואם היתה הסחורה מסוג שאינו ניתן ליטול ממנה בעין, רשאי הוא לרכוש את כל הסחורה במחיר האמור.

(ה) שר האוצר רשאי לקבוע, בתקנות, כללים לקביעת מחיר סיטוני ומחיר קמעוני על ידי המנהל.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

הוספת סעיף קטן 4(ג)

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 45 (ה"ח 450)

4. (א) לענין חוק זה, יהיה המחיר הסיטוני של סחורה פלונית הסכום שיקבע המנהל כמחיר המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה בסיטונות במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10; נקבע לסחורה מחיר סיטוני יציב על פי כל חוק הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו מחיר מחירה הסיטוני של הסחורה לענין חוק זה; נקבע לסחורה מחיר סיטוני מכסימלי על פי כל חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני לענין חוק זה על אותו מחיר מכסימלי.

(ב) היתה הסחורה מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות, יהיה מחירה הסיטוני הסכום שיקבענו המנהל, והוא הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון בניכוי ריווח הוגן; נקבע לסחורה מחיר קמעוני יציב על פי כל חוק הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו מחיר, בניכוי ריווח הוגן, מחירה הסיטוני של הסחורה לענין חוק זה; נקבע לסחורה מחיר קמעוני מכסימלי על פי כל חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני לענין חוק זה על אותו מחיר מכסימלי, בניכוי ריווח הוגן.

(א) המחיר הסיטוני של סחורה פלונית יהיה הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה בסיטונות במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10; נקבע לסחורה מחיר סיטוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על מחירים, יהיה אותו מחיר מחירה הסיטוני של הסחורה; נקבע לסחורה מחיר סיטוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי.

(ב) היתה הסחורה מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות, יהיה מחירה הסיטוני הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10 בניכוי ריווח הוגן, או מחיר היצרן בעת המכירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר; נקבע לסחורה מחיר קמעוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו המחיר בניכוי ריווח הוגן, מחירה הסיטוני של הסחורה; נקבע לסחורה מחיר קמעוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירה הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי בניכוי ריווח הוגן.

(ג) סוחר החייב במס יחשב את מחירה הסיטוני של הסחורה על פי הכללים שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) והתקנות שהותקנו לענין זה, ויודיע על כך למנהל באופן שייקבע בתקנות; אולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר שהודע לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הסחורה, לקבוע את מחירה הסיטוני של אותה הסחורה לפי הכללים האמורים ולהודיע לסוחר על כך.

(ד) לגבי סוגי סחורות יבוא טעונות מס, רשאי המנהל לראות כמחירן הסיטוני את הערך שנקבע להן לצרכי מכס בהתאם להוראות פקודת המכס, בתוספת המכס המוטל על סחורות מאותו סוג.

(ג) (ה) המנהל רשאי לקבוע מחיר סיטוני ארעי לסחורה טעונת מס ולגבות ארעית תשלום מס בהתאם לאותו מחיר; לא קבע המנהל מחיר סיטוני לפי סעיף זה תוך שלושה חדשים מיום שקבע מחיר סיטוני ארעי, יראו, כתום המועד האמור, את קביעת המחיר הסיטוני הארעי כקביעת מחיר סיטוני.

(ד) (ו) הודיע אדם למנהל על המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור סחורה שהוא חייב עליה במס או עלול להיות חייב בו, והיה למנהל יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מדי, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב, ליטול את המס בעין, ואם היתה הסחורה מסוג שאינו ניתן ליטול ממנה בעין, רשאי הוא לרכוש את כל הסחורה במחיר האמור.

(ה) שר האוצר רשאי לקבוע, בתקנות, כללים לקביעת מחיר סיטוני על ידי המנהל.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

4. (א) המחיר הסיטוני של סחורה פלונית טובין פלונים יהיה הסכום המשתלם בעד אותה סחורה אותם טובין בישראל במכירה בסיטונות במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10; נקבע לסחורה לטובין מחיר סיטוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על מחירים, יהיה אותו מחיר מחירה מחירם הסיטוני של הסחורה הטובין; נקבע לסחורה  לטובין מחיר סיטוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירה מחירם הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי.

(ב) היתה הסחורה היו הטובין מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות, יהיה מחירה מחירם הסיטוני הסכום המשתלם בעד אותה סחורה אותם טובין בישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10 בניכוי ריווח הוגן, או מחיר היצרן בעת המכירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר; נקבע לסחורה לטובין מחיר קמעוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו המחיר בניכוי ריווח הוגן, מחירה מחירם הסיטוני של הסחורה הטובין; נקבע לסחורה לטובין מחיר קמעוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירה מחירם הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי בניכוי ריווח הוגן.

(ג) סוחר עוסק החייב במס יחשב את מחירה מחירם הסיטוני של הסחורה הטובין על פי הכללים שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) והתקנות שהותקנו לענין זה, ויודיע על כך למנהל באופן שייקבע בתקנות; אולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר שהודע לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הסחורה הטובין, לקבוע את מחירה מחירם הסיטוני של אותה הסחורה אותם הטובין לפי הכללים האמורים ולהודיע לסוחר לעוסק על כך.

(ד) לגבי סוגי סחורות יבוא טעונות מס, רשאי המנהל לראות כמחירן הסיטוני את הערך שנקבע להן לצרכי מכס בהתאם להוראות פקודת המכס, בתוספת המכס המוטל על סחורות מאותו סוג.

(ה) המנהל רשאי לקבוע מחיר סיטוני ארעי לסחורה טעונת מס ולגבות ארעית תשלום מס בהתאם לאותו מחיר; לא קבע המנהל מחיר סיטוני לפי סעיף זה תוך שלושה חדשים מיום שקבע מחיר סיטוני ארעי, יראו, כתום המועד האמור, את קביעת המחיר הסיטוני הארעי כקביעת מחיר סיטוני.

(ו)(ד) הודיע אדם למנהל על המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור סחורה טובין שהוא חייב עליה עליהם במס או עלול להיות חייב בו, והיה למנהל יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מדי, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב, ליטול את המס בעין, ואם היתה הסחורה היו הטובין מסוג שאינו ניתן ליטול ממנה מהם בעין, רשאי הוא לרכוש את כל הסחורה הטובין במחיר האמור.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) רשאי שר האוצר לקבוע כי מחירם הסיטוני של סוגי טובין שיפורטו, שלא ביבוא, יהיה כלהלן:

(1) במכירה בסיטונות – התמורה שהוסכם עליה, לרבות כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על אותה מכירה, ולרבות עמלה, ריבית בשל תשלום לשיעורין, תשלום בעד אריזות וכל הוצאה אחרת בביצוע המכירה שעל הקונה להחזירה ליצרן;

(2) במכירה לסיטונאי – המחיר כאמור בפסקה (1) בתוספת שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טובין;

(3) במכירה בקמעונות – המחיר כאמור בפסקה (1) בניכוי שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טובין.

(ו) נמכרו טובין מסוגים שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (ה) ומחירם הושפע מיחסים מיוחדים בין הקונה והמוכר, או שלא הוסכם ביניהם על מחיר, או שהתמורה כולה או מקצתה אינה בכסף – יהיה מחירם הסיטוני המחיר הסיטוני כאמור בסעיף קטן (ה) ביום החיוב במס, ובלבד שבמקום התמורה שהוסכם עליה יבוא המחיר המשתלם כרגיל בעד טובין מאותו סוג, ובהעדר מחיר כזה – עלות הטובין בתוספת ריווח המקובל באותו ענף.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יהיה המחיר הסיטוני של טובין ביבוא ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס בתוספת המסים החלים על יבואם ובתוספת שיעור שקבע שר האוצר מהערך והמסים כאמור; אולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות בניכוי שיעור שקבע לענין זה; השיעורים שיקבע שר האוצר לפי סעיף קטן זה יכול שיהיו שונים לסוגי טובין.

(ח) לענין סעיף זה לא יכלול המחיר הסיטוני את המס לפי חוק זה ואת המס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

(ט) על קביעת סוגי טובין ועל קביעת שיעורים לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ז) יחולו הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, כאילו היתה הקביעה צו לפי סעיף 1 לחוק האמור.

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. (א) המחיר הסיטוני של טובין פלונים יהיה הסכום המשתלם בעד אותם טובין בישראל במכירה בסיטונות במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10; נקבע לטובין מחיר סיטוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על מחירים, יהיה אותו מחיר מחירם הסיטוני של הטובין; נקבע לטובין מחיר סיטוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירם הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי.

(ב) היו הטובין מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות, יהיה מחירם הסיטוני הסכום המשתלם בעד אותם טובין בישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון במועד שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10 בניכוי ריווח הוגן, או מחיר היצרן בעת המכירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר; נקבע לטובין מחיר קמעוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על המחירים, יהיה אותו המחיר בניכוי ריווח הוגן, מחירם הסיטוני של הטובין; נקבע לטובין מחיר קמעוני מקסימלי על פי דין כאמור, לא יעלה מחירם הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי בניכוי ריווח הוגן.

(ג) עוסק החייב במס יחשב את מחירם הסיטוני של הטובין על פי הכללים שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) והתקנות שהותקנו לענין זה, ויודיע על כך למנהל באופן שייקבע בתקנות; אולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר שהודע לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הטובין, לקבוע את מחירם הסיטוני של אותם הטובין לפי הכללים האמורים ולהודיע לעוסק על כך.

(ד) הודיע אדם למנהל על המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור טובין שהוא חייב עליהם במס או עלול להיות חייב בו, והיה למנהל יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מדי, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב, ליטול את המס בעין, ואם היו הטובין מסוג שאינו ניתן ליטול מהם בעין, רשאי הוא לרכוש את כל הטובין במחיר האמור.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) רשאי שר האוצר לקבוע כי מחירם הסיטוני של סוגי טובין שיפורטו, שלא ביבוא, יהיה כלהלן:

(1) במכירה בסיטונות – התמורה שהוסכם עליה, לרבות כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על אותה מכירה, ולרבות עמלה, ריבית בשל תשלום לשיעורין, תשלום בעד אריזות וכל הוצאה אחרת בביצוע המכירה שעל הקונה להחזירה ליצרן;

(2) במכירה לסיטונאי – המחיר כאמור בפסקה (1) בתוספת שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טובין;

(3) במכירה בקמעונות – המחיר כאמור בפסקה (1) בניכוי שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טובין.

(ו) נמכרו טובין מסוגים שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (ה) ומחירם הושפע מיחסים מיוחדים בין הקונה והמוכר, או שלא הוסכם ביניהם על מחיר, או שהתמורה כולה או מקצתה אינה בכסף – יהיה מחירם הסיטוני המחיר הסיטוני כאמור בסעיף קטן (ה) ביום החיוב במס, ובלבד שבמקום התמורה שהוסכם עליה יבוא המחיר המשתלם כרגיל בעד טובין מאותו סוג, ובהעדר מחיר כזה – עלות הטובין בתוספת ריווח המקובל באותו ענף.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יהיה המחיר הסיטוני של טובין ביבוא ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס בתוספת המסים החלים על יבואם ובתוספת שיעור שקבע שר האוצר מהערך והמסים כאמור; אולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות בניכוי שיעור שקבע לענין זה; השיעורים שיקבע שר האוצר לפי סעיף קטן זה יכול שיהיו שונים לסוגי טובין.

(ח) לענין סעיף זה לא יכלול המחיר הסיטוני את המס לפי חוק זה ואת המס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

(ט) על קביעת סוגי טובין ועל קביעת שיעורים לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ז) יחולו הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, כאילו היתה הקביעה צו לפי סעיף 1 לחוק האמור.

המחיר הסיטוני במקרים מיוחדים (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

4א.     (א)  הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיף 4.

          (ב)  (1)   במכירת טובין מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות יהיה מחירם הסיטוני המחיר המשתלם בעדם ליצרן, ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות בניכוי שיעור שקבע לענין זה, ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים לסוגי טובין;

(2)   שיעורי הניכוי הנזכרים בפסקה (1) ייקבעו על פי ההפרש המקובל לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם במכירה בסיטונות ובין המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות.

          (ג)   (1)   במכירת טובין לסיטונאי יהיה מחירם הסיטוני המחיר המשתלם בעד הטובין במכירה בסיטונות, ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שמשלם בעדם סיטונאי, בתוספת שיעור שקבע לענין זה, ורשאי הוא לקבוע שיעורי תוספת שונים לסוגי טובין;

(2)   שיעורי התוספת הנזכרים בפסקה (1) ייקבעו על פי ההפרש המקובל לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם לסיטונאי לבין מחירם לקמעונאי.

          (ד)  במכירת טובין בקמעונות יהיה מחירם הסיטוני המחיר המשתלם בעד הטובין במכירה בסיטונות, ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שמשתלם בעדם בקמעונות בניכוי שיעור שקבע שר האוצר, ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים לסוגי טובין; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו אף על שיעורי הניכוי שלפי סעיף קטן זה.

          (ה)  במכירת טובין שמחירם מושפע מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, או שלא הוסכם על מחירם, או שהתמורה בשלהם, כולה או מקצתה, אינה בכסף, יהיה מחירם הסיטוני המחיר כאמור בסעיף 4, ובהעדר מחיר כזה – עלות הטובין בתוספת ריווח כמקובל באותו ענף.

          (ו)   שר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין, שמחירם הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 4א

המחיר הסיטוני ביבוא (תיקון מס' 10) תש"ן-1990 (תיקון מס' 13)  תשנ"ח-1997

4ב.     (א)  על אף האמור בסעיפים 4 ו-4א, יהיה המחיר הסיטוני של טובין ביבוא, ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א לפי הענין, לפקודת המכס, בתוספת המיסים החלים על יבואם ובתוספת שיעור שקבע שר האוצר.

(תיקון מס' 18) תשס"ז-2007

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר האוצר רשאי לקבוע כי מחירם הסיטוני של טבק ומוצריו ביבוא יהיה המחיר כאמור בסעיפים 4 או 4א, ואולם רשאי הוא לקבוע מועד לקביעת המחיר השונה מהמועד הקבוע באותם סעיפים; קבע שר האוצר כאמור, יקבע את דרכי הדיווח על המחיר הסיטוני ומועדי הדיווח.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות, בניכוי שיעור שיקבע, ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים לסוגי טובין.

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה המחיר הסיטוני של טובין המיובאים בידי יבואן בהסדר, שהוא מוכר אותם בסיטונות, המחיר כאמור בסעיפים 4 או 4א במועד שבו היה חל החיוב במס לפי הוראות סעיף 5(א) או (ב) אילו סעיפים 4 או 4א היו חלים לגבי מכירת הטובין.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ח-1997

          (ד)  שר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין שמחירם ביבוא בידי יבואן בהסדר יהא ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א, לפי העניין לפקודת המכס, בתוספת המסים החלים על יבואם, או שיהא כאמור בסעיף קטן (ג).

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 192 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח 2627)

4ב. (א) על אף האמור בסעיפים 4 ו-4א, יהיה המחיר הסיטוני של טובין ביבוא, ערכם כאמור בסעיף 130 בסעיפים 129 עד 134א, לפי הענין, לפקודת המכס, בתוספת המיסים החלים על יבואם ובתוספת שיעור שקבע שר האוצר.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות, בניכוי שיעור שיקבע, ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים לסוגי טובין.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה המחיר הסיטוני של טובין המיובאים בידי יבואן בהסדר, שהוא מוכר אותם בסיטונות, המחיר כאמור בסעיפים 4 או 4א במועד שבו היה חל החיוב במס לפי הוראות סעיף 5(א) או (ב) אילו סעיפים 4 או 4א היו חלים לגבי מכירת הטובין.

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין שמחירם ביבוא בידי יבואן בהסדר יהא ערכם כאמור בסעיף 130 בסעיפים 129 עד 134א, לפי העניין, לפקודת המכס, בתוספת המסים החלים על יבואם, או שיהא כאמור בסעיף קטן (ג).

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 66 (ה"ח 260)

הוספת סעיף קטן 4ב(א1)

דיווח על המחיר הסיטוני ושומת המנהל (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

4ג.     (א)  עוסק, לרבות יבואן בהסדר, יחשב את המחיר הסיטוני על פי הוראות סעיפים 4 או 4א והתקנות שהותקנו לענין זה, וידווח על כך למנהל בדרך שנקבעה בתקנות; ואולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר שדווח לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הטובין, לשום, לפי מיטב שפיטתו, את המחיר הסיטוני של אותם טובין לפי הוראות הסעיפים האמורים, ולהודיע על כך לעוסק או ליבואן בהסדר.

          (ב)  על שומה לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 5ג, 5ה עד 5ז ו-5ח(א).

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 192 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 4ג

תחולת חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

4ד.     על צו לפי סעיף 4(ג) וכן על צו הקובע סוגי טובין או שיעורים לפי סעיפים 4א או 4ב, יחולו הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, כאילו היה הצו קביעה לפי סעיף 1 לחוק האמור.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 193 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 4ד

מסים (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

4ה.     לענין סעיפים 4 עד 4ג, לא יכלול המחיר הסיטוני מס לפי חוק זה ולפי חוק מע"מ.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 193 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 4ה

 

מחיר שירות (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

4ו.      (א)  מחירו של שירות הוא המחיר שהוסכם עליו בין הצדדים לרבות כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על השירות שלא לפי חוק זה או לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לרבות עמלה, ריבית בשל תשלום לשיעורין וכל הוצאה אחרת בביצוע השירות שעל מקבל השירות להחזירה לנותן השירות, ואם ניתן צו על פי סעיף 3א(ב) – גם מחיר הטובין שניתנו אגב מתן השירות.

          (ב)  הושפע מחירו של שירות מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא הוסכם על מחירו או שהתמורה כולה או מקצתה אינה בכסף – יהיה מחיר השירות המחיר המשתלם בעדו כרגיל ביום החיוב במס, והעדר מחיר כזה – עלות השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 46 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 215 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 4א

הנוסח הקודם:

חישוב מחיר שירות

4א. (א) ניתן צו לפי סעיף 3א(א), יהיה מחיר השירות התמורה המלאה המשתלמת כרגיל בעד שירות כזה במועד שנקבע לתשלום המס לפי סעיף 10, בניכוי המחיר ששילם נותן השירות בעד סחורה, שניתנה אגב מתן אותו שירות.

(ב) ניתן צו לפי סעיף 3א(א), שיש בו קביעה לפי סעיף 3א(ב), יהיה מחיר השירות התמורה המלאה המשתלמת כרגיל בעד שירות כזה במועד שנקבע לתשלום המס לפי סעיף 10.

(ג) על אף האמור בסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) יהיה מחיר השירות המחיר ששולם למעשה בעד השירות, אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשלום נעשה במהלך העסקים הרגיל או במהלכו הרגיל של משלח-היד.

(ד) נותן השירות החייב במס יחשב את המחיר כאמור בהתאם לתקנות שהותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת, ויודיע על כך למנהל באופן שייקבע; אולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר שהודע לו אינו מחיר השירות הנכון כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ונותן השירות לא הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי קיבל את התשלום במהלך העסקים הרגיל כאמור בסעיף קטן (ג), לקבוע את מחיר השירות בהתאם לתקנות שהותקנו ואושרו כאמור ולהודיע לנותן השירות על כך.

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 191 (ה"ח 1965)

4א. 4ו. (א) מחירו של שירות הוא המחיר שהוסכם עליו בין הצדדים לרבות כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על השירות שלא לפי חוק זה או לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לרבות עמלה, ריבית בשל תשלום לשיעורין וכל הוצאה אחרת בביצוע השירות שעל מקבל השירות להחזירה לנותן השירות, ואם ניתן צו על פי סעיף 3א(ב) – גם מחיר הטובין שניתנו אגב מתן השירות.

מועד החיוב במס (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5.    (א)  במכר טובין שאין סעיף קטן (ב) חל עליהם, חל החיוב במס עם מסירתם לקונה, או בהתחלת השימוש בהם לצרכי מסחר או בשעת העמדתם לשימוש כאמור – לפי הענין; נמסרו הטובין חלקים חלקים, חל החיוב על כל חלק שנמסר; לענין זה, "מסירה" – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

          (ב)  במכר מעלית, הסקה מרכזית, ריהוט או טובין אחרים ששר האוצר קבע אותם בצו על פי הגדרת טובין שבסעיף 1, כשהם מותקנים במבנה, חל החיוב במס עם גמר התקנתם או במועד אחר שקבע שר האוצר.

          (ג)   בשירות חל החיוב במס עם נתינתו; ניתן השירות חלקיםחלקים, חל החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו.

          (ד)  ביבוא טובין חל החיוב במס בשעת פדייתם מפיקוח רשות המכס.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

5. (א) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר קמעוני, רשאי לערער עליה, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו הודעה על קביעת מחיר כאמור, לפני ועדת ערעורים של שלושה שימונו על ידי שר המשפטים, לאחר התיעצות עם שר האוצר (להלן – ועדת הערעורים). המערער יפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו להנחת דעתו של המנהל.

(ב) הרואה את עצמו מקופח על ידי מעשה המנהל לפי סעיף 4(ד), רשאי לערער לפני ועדת הערעורים תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על כך, ובלבד שיפקיד בידי המנהל את הסחורה שמסירתה תבע המנהל או יתן בטחונות להנחת דעתו.

(ג) החלטתה של ועדת הערעורים תהיה סופית.

(ד) לועדת הערעורים יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניקן לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה.

(ה) שר המשפטים רשאי לקבוע, בתקנות, כללים להגשת הערעור ואת סדרי הדין שלו., לרבות תשלום אגרות ושכר חברי ועדת הערעורים.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 46 (ה"ח 450)

(א) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר קמעוני, רשאי לערער עליה, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו הודעה על קביעת מחיר כאמור, לפני ועדת ערעורים של שלושה שימונו על ידי שר המשפטים, לאחר התיעצות עם שר האוצר (להלן – ועדת הערעורים). המערער יפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו להנחת דעתו של המנהל.

(א) הרואה עצמו מקופח על ידי סיווג סחורה או שירות, או על ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר שירות, רשאי לערער עליהם, תוך שלושים יום, מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסיווג או על קביעת המחיר כאמור לפני ועדת ערעורים של שלושה שימונו על ידי שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר האוצר (להלן – ועדת הערעורים); המערער יפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו להנחת דעתו של המנהל.

(ב) הרואה את עצמו מקופח על ידי מעשה המנהל לפי סעיף 4(ד) סעיף 4(ו), רשאי לערער לפני ועדת הערעורים תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על כך, ובלבד שיפקיד בידי המנהל את הסחורה שמסירתה תבע המנהל או יתן בטחונות להנחת דעתו.

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח 888)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

ערעור

5. (א) הרואה עצמו מקופח על ידי סיווג סחורה או שירות, או על ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר שירות, רשאי לערער עליהם, תוך שלושים יום, מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסיווג או על קביעת המחיר כאמור לפני ועדת ערעורים של שלושה שימונו על ידי שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר האוצר (להלן – ועדת הערעורים); המערער יפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו להנחת דעתו של המנהל.

(ב) הרואה את עצמו מקופח על ידי מעשה המנהל לפי סעיף 4(ו), רשאי לערער לפני ועדת הערעורים תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על כך, ובלבד שיפקיד בידי המנהל את הסחורה שמסירתה תבע המנהל או יתן בטחונות להנחת דעתו.

(ג) החלטתה של ועדת הערעורים תהיה סופית.

(ד) לועדת הערעורים יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניקן לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה.

(ה) שר המשפטים רשאי לקבוע, בתקנות, כללים להגשת הערעור ואת סדרי הדין שלו, לרבות תשלום אגרות ושכר חברי ועדת הערעורים.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 215 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

ערר וערר ביניים

5. (א) הרואה עצמו מקופת על ידי סיווג סחורה או שירות או על ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר שירות, או על ידי מעשה המנהל בסחורה לפי סעיף 4(ו), רשאי לערור עליהם לפני ועדת ערר תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסיווג, הקביעה או המעשה האמורים, ובלבד שהפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד שנועד לפרעונו או את הסחורה, לפי הענין, או נתן ערובה כפי שקבע המנהל.

(ב) על קביעת המנהל בדבר הערובה לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור בערר ביניים לפני יושב ראש ועדת ערר תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לעורר הודעה כאמור בסעיף קטן (א); החלטת יושב ראש ועדת הערר תינתן תוך ארבעה עשר יום ותהיה סופית.

(ג) הוגש ערר ביניים כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לערור ללא הפקדה או מתן ערובה לפי סעיף קטן (א), אלא שהועדה לא תדון בערר כל עוד לא מילא העורר אחר החלטת יושב ראש ועדת הערר בערר הביניים.

דו"ח תקופתי (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5א.     (א)  עוסק או נותן שירות יגיש למנהל דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דיווח (להלן – דו"ח תקופתי); קביעה כאמור יכול שתיעשה דרך כלל או לסוגים של עוסקים או נותני שירות.

          (ב)  בדו"ח תקופתי ייכללו כל המכירות והשירותים שמועד החיוב במס עליהם חל בתקופת הדו"ח, סך כל מחירם לצרכי חישוב המס וכל פרט אחר שקבע שר האוצר.

          (ג)   דו"ח תקופתי יוגש תוך 15 יום לאחר תקופת הדו"ח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה מכירות או שירותים המחייבים בתשלום מס.

          (ד)  המנהל רשאי לדחות את מועדי הגשתם של דו"חות דרך כלל או במיוחד או לסוגים, ובלבד שדחייה לאדם פלוני תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח 888)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 216 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 5א

הנוסח הקודם:

ועדת ערר

5א. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ימנה ועדות ערר של שלושה לענין סעיף 5; יושב ראש ועדת ערר יהיה אדם הרשום בפנקס עורכי הדין.

(ב) הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1969, יחולו על ועדת ערר בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ג) ועדת ערר רשאית לפסוק בדבר הוצאות הערר, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.

הגשה באופן מקוון (תיקון מס' 22) תשע"ו-2015

5א1.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים שיש להגיש למנהל, לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד, ורשאי הוא לקבוע כאמור גם לגבי מי שלא חלה עליו חובת הגשה באופן מקוון אך בחר בכך; לעניין הגשה כאמור יחולו הוראות סעיף 67ב לחוק מע"מ, בשינויים המחויבים.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 242 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 5א1

דיווח בגין חוות דעת (תיקון מס' 23) תשע"ו-2015

5א2.   (א)  בסעיף זה –

          "חוות דעת" – חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   שכר הטרחה בגין חוות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת;

(2)   היא תכנון מדף;

          "יתרון מס" – לרבות כל אחד מאלה:

(1)   הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס, או הימנעות ממס;

(2)   החזר של מס;

(3)   דחייה של מועד תשלום המס;

          "שכר טרחה" – סכום של 100,000 שקלים חדשים לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת;

          "תכנון מדף" – אחד מאלה:

(1)   חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה חייבים במס לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ו), שאינם קרובים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של כל חייב במס; לעניין זה, "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

(2)   חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סוגיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

          (ב)  (1)   מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת, ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים; בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד:

(א)   עצם קבלת ייעוץ המס החייב בדיווח;

(ב)   הפעולה, הנכס או הטובין נושא ייעוץ המס החייב בדיווח;

(ג)    סוג סוגיית המיסוי המושפעת מייעוץ המס החייב בדיווח, כפי שקבע המנהל;

(2)   קיבל אדם חוות דעת לאחר תום שנת המס, ידווח עליה בטופס כאמור בפסקה (1), בתוך 60 ימים מיום שקיבל אותה.

          (ג)   דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) יוגש באופן מקוון ויחולו עליו הוראות סעיף 5א1.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יהיה אדם חב בדיווח –

(1)   בשל תכנון מדף כאמור בפסקה (1) בלבד להגדרה "תכנון מדף" שלא ניתנה לגביו הודעה לפי סעיף קטן (ה);

(2)   בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה תקופת דיווח בלבד.

          (ה)  מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף לפי פסקה (1) להגדרה "תכנון מדף", יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.

          (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר בחוק מע"מ, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

מיום 9.12.2015

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 286 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 5א2

נקיטת עמדה חייבת בדיווח (תיקון מס' 23) תשע"ו-2015

5א3.   (א)  בסעיף זה –

          "יתרון מס" – כהגדרתו בסעיף 5א2;

          "עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת;

(2)   יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון שקלים חדשים בשנה או על 5 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנים לכל היותר.

          (ב)  (1)   עמדת רשות המסים כאמור בפסקה (1) להגדרה "עמדה חייבת בדיווח" תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים, לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, ללשכת רואי חשבון בישראל וללשכה כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005, הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהם לגביה טרם פרסומה;

(2)   עמדת רשות המסים תנוסח בלשון ברורה ומובנת;

(3)   (א)   מספר העמדות שתפרסם רשות המסים לא יעלה על 25 בשנה; ביקשה רשות המסים לפרסם עמדות נוספות באותה שנה, יגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את מספר העמדות הנוסף המבוקש כאמור;

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), בשנים 2016 ו-2017 רשות המסים תהיה רשאית לפרסם 50 עמדות בכל שנה.

          (ג)   אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח, ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור; על דיווח לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 5א2(ג).

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר בחוק מע"מ, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

מיום 9.12.2015

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 287 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 5א3

קביעת מס (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ב.     (א)  לא הגיש עוסק או נותן שירות דו"ח תקופתי, ייקבע המס שעליו לשלם בהתחשב בהיקף עסקיו, ובאין נתונים – לפי המשוער (להלן – קביעת מס).

          (ב)  על קביעת מס אין להשיג או לערער, והיא תתבטל מאליה אם יוגש הדו"ח התקופתי; אולם לגבי מי שטוען כי אינו בגדר החייבים במס, יראו את הקביעה, לענין השגה וערעור, כשומה.

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח 888)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 216 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 5ב

הנוסח הקודם:

ערעור לבית המשפט המחוזי

5ב. על החלטתה של ועדת ערר ניתן לערער בבעיה משפטית לבית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מהיום שהובאה ההחלטה לידיעת העורר.

שומה לפי מיטב השפיטה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ג.     (א)  הגיש עוסק או נותן שירות דו"ח תקופתי, ולדעת המנהל הדו"ח איננו מלא או איננו נכון, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע.

          (ב)  השומה תהיה בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדו"ח, ואם הורשע החייב במס, או כופרה עבירתו, בשל מסירת ידיעות כוזבות בדו"ח האמור או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק מתשלום מס המגיע לתקופת הדו"ח האמור – תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו"ח.

          (ג)   הודעת השומה תפרט את נימוקי השומה.

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח 888)

הוספת סעיף 5ג

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 216 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 5ג

הנוסח הקודם:

תקנות סדרי דין, אגרות ושכר

5ג. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לענין ערר, ערר ביניים וערעור לפי סעיפים 5 ו-5ב, וכן רשאי הוא לקבוע את האגרות שישולמו ואת שכר חברי ועדת ערר.

קביעה ושומה למספר תקופות (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ד.     קביעת מס או שומה ניתן לעשות גם לכמה תקופות דו"ח, אף אם אינן רצופות.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 216 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 5ד

 

תיקון שומה וקביעת מס (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ה.     (א)  נוכח המנהל שקביעת מס או שומה אינן נכונות, רשאי הוא, ביזמתו או לבקשת הנישום, לתקנן תוך חמש שנים מיום שנעשו.

          (ב)  לא תתוקן קביעה או שומה כאמור בסעיף קטן (א) אם חלפו שבע שנים מהגשת הדו"ח, אלא אם הורשע החייב במס או עבירתו כופרה בשל מעשה שיש בו כוונה להתחמק מתשלום המס המגיע לתקופת הדו"ח האמור.

          (ג)   דין קביעה מתוקנת כדין קביעת מס, ודין תיקון שומה, לענין השגה וערעור, כדין שומה.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 216 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 5ה

המצאת הודעה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ו.      הודעה על קביעת מס, על שומה או על תיקונן תומצא לחייב במס, ביד או בדואר רשום.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 217 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 5ו

 

שמירת אחריות (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ז.      קביעת המס או השומה אינן גורעות מחובותיו של החייב במס או מאחריותו הפלילית.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 217 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 5ז

 

השגה וערעור (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

5ח.     (א)  החולק על שומה רשאי להשיג עליה לפני המנהל, ולערער על החלטת המנהל בהשגה, ולענין זה יחולו סעיפים 82 עד 85 ו-91 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975, כאילו היו שומה או החלטה על פי החוק האמור.

          (ב)  חולק אדם על החיוב במס ביבוא הטובין, יחולו הוראות סעיף 154(א) ו-(ב) לפקודת המכס, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 217 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 5ח

עוסקים רשומים (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

6.    (א)  המנהל רשאי לרשום עוסק לפי בקשתו כעוסק רשום לגבי תשלום המס. הרישום יכול להיות כללי או לסוגי טובין מסויימים או לתקופה מסויימת ובכל תנאי הנראה למנהל, הכל בכפוף לפי סעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  שר האוצר יקבע, בתקנות, את הכללים לרישום עוסקים רשומים ולביטול רישום זה, את החובות החלות עליהם לענין חוק זה, וכן את הסידורים המיוחדים בדבר מועדי תשלום המס והאגרות שעליהם לשלם וכן הבטחונות והערבויות שעליהם ליתן.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214, 217 (ה"ח 1233)

סוחרים מורשים עוסקים רשומים

6. (א) המנהל רשאי לרשום סוחר עוסק לפי בקשתו כסוחר מורשה כעוסק רשום לגבי תשלום המס. הרישום יכול להיות כללי או לסוגי סחורה טובין מסויימים או לתקופה מסויימת ובכל תנאי הנראה למנהל, הכל בכפוף לתקנות לפי סעיף קטן (ב).

(ב) שר האוצר יקבע, בתקנות, את הכללים לרישום סוחרים מורשים עוסקים רשומים ולביטול רישום זה, את החובות החלות עליהם לענין חוק זה, וכן את הסידורים המיוחדים בדבר מועדי תשלום המס והאגרות שעליהם לשלם וכן הבטחונות והערבויות שעליהם ליתן.

אישור יבואן בהסדר (תיקון מס' 10) תש"ן-1990

6א.     (א)  לפי בקשת יבואן שהוכיח להנחת דעת המנהל שנתקיימו בו התנאים הבאים, יאשר המנהל כי הוא יבואן בהסדר; ואלה התנאים:

(1)   הוא עוסק כמשמעותו בחוק מע"מ, מגיש במועד דו"חות מלאים ונכונים ומנהל רישומים, מסמכים ופנקסים, הכל לפי הוראות חוק זה ולפי חוק מע"מ;

(2)   בשנת המס שקדמה לשנה שבה הגיש את הבקשה לאישורו כיבואן בהסדר, ייבא טובין שערכם פו"ב הוא לפחות 500,000 דולר של ארצות הברית או סכום אחר שקבע שר האוצר; המנהל רשאי לקבוע כללים לחישוב מחיר הטובין הנקוב במטבע חוץ;

(3)   בחמש השנים שקדמו למועד שבו הגיש את הבקשה לאישורו כיבואן בהסדר, לא הורשע בעבירת מס ולא הוטל עליו כופר כסף או קנס מינהלי על עבירה כאמור; לענין זה, "עבירת מס" עבירה לפי החיקוקים החלים על מס עקיף כהגדרתו בחוק מיסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968, עבירה לפי חוק מע"מ או עבירה לפי פקודת מס הכנסה; ואולם רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לא לראות בעבירה שהוטל עליה קנס מינהלי, עבירת מס.

          (ב)  שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע תנאים נוספים לאישור יבואן בהסדר.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 193 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 6א

ביטול אישור של יבואן בהסדר (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

6ב.     (א)  המנהל יבטל את האישור של יבואן בהסדר אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא הורשע בעבירת מס כמשמעותה בסעיף 6א(א)(3) או הוטל עליו כופר כסף או קנס מינהלי על עבירה כאמור;

(2)   נקבע בהחלטה סופית ששומה שהוצאה לו לפי סעיף 4ג הוצאה כדין; לענין זה, "החלטה סופית" – שומה שלא הוגשו עליה השגה או ערעור או שהשגה או ערעור שהוגשו עליה נדחו.

          (ב)  ביטול אישור לפי סעיף קטן (א) יהיה לחמש שנים מיום ההרשעה או הטלת כופר הכסף או הקנס המינהלי או ההחלטה הסופית, לפי הענין.

          (ג)   יבואן שקיבל אישור כיבואן בהסדר רשאי לבקש ביטול האישור ובלבד שחלפה לפחות שנה מהיום שבו קיבל את האישור.

          (ד)  יבואן שאישורו בוטל כאמור בסעיף קטן (ג) לא יהא זכאי לקבל אישור להיות יבואן בהסדר אלא לאחר שחלפה לפחות שנה מיום שבוטל האישור הקודם.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 193 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 6ב

דין יבואן בהסדר שהוא תאגיד (תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

6ג.     תאגיד שקיבל אישור כיבואן בהסדר ואישורו בוטל לפי סעיף 6ב(א), לא יאשר המנהל בקשת אישור יבואן בהסדר שהגיש תאגיד אחר שבו חברים אותם חברי התאגיד שאישורו בוטל או חלק מאותם חברים, אם הבקשה הוגשה תוך חמש שנים מיום שבוטל האישור.

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 194 (ה"ח 1965)

הוספת סעיף 6ג

לא יוטל מס כפל (תיקון מס' 2) תשי"ח-1958 (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

7.    (א)  טובין ששולם עליהם מס בעבר לא יוטל עליהם מס שנית, אולם שר האוצר רשאי להורות, בצו, כי הוראה זו לא תחול על הפרשי מס המוטלים על טובין שייבואם או מכירתם נהנו בזמן מן הזמנים מפטור חלקי מהמס.

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  בחישוב סכום המס המשתלם על מכירת טובין ועל החזקת מלאי ינוכה סכום המס ששולם בעבר על כל טובין אחרים שמהם יוצרו הטובין הנמכרים או המוחזקים כאמור, אם היה המס ששולם כאמור עולה על 20% מסכום המס המשתלם על אותה מכירה או על החזקת מלאי. שר האוצר רשאי להורות בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי טובין מסויימים או סוג מסויים של טובין.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ג)   הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף קטן (א) כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

(א) סחורה ששולם עליה מס בעבר לא יוטל עליה מס שנית, אלא בהתאם להוראות סעיף 8 וסעיף 11(ב).

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח 317)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) סחורה ששולם עליה מס בעבר לא יוטל עליה מס שנית, אלא בהתאם להוראות סעיף 8.

(ב) בחישוב סכום המס המשתלם על מכירת סחורה ועל החזקת מלאי, ינוכה סכום המס ששולם בעבר על כל סחורה אחרת שממנה נוצרה הסחורה הנמכרת או המוחזקת כאמור, אם היה המס ששולם כאמור למעלה מ-20% מסכום המס המשתלם על אותה מכירה או החזקת מלאי.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 46 (ה"ח 450)

7. (א) סחורה ששולם עליה מס בעבר לא יוטל עליה מס שנית.

(א) סחורה ששולם עליה מס בעבר לא יוטל עליה מס שנית, אולם שר האוצר רשאי להורות, בצו, כי הוראה זו לא תחול על הפרשי מס המוטלים על סחורה שייבואה או מכירתה נהנו בזמן מן הזמנים מפטור חלקי מהמס.

(ב) בחישוב סכום המס המשתלם על מכירת סחורה ועל החזקת מלאי ינוכה סכום המס ששולם בעבר על כל סחורה אחרת שממנה יוצרה הסחורה הנמכרת או המוחזקת כאמור, אם היה המס ששולם כאמור עולה על 20% מסכום המס המשתלם על אותה מכירה או על החזקת מלאי. שר האוצר רשאי להורות בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי סחורה מסויימת או סוג מסויים של סחורות.

(ג) שר האוצר רשאי להורות בצו כי הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הפרשי מס המוטלים על סחורה שייבואה או מכירתה נהנו בזמן מן הזמנים מפטור חלקי מהמס.

(ד) צו לפי סעיף קטן (ג) רשאית הכנסת, תוך חדשיים מיום פרסומו, לבטלו בכוח החלטה; אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.

(ה) החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף קטן (א) כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(א) סחורה טובין ששולם עליה עליהם מס בעבר לא יוטל עליה עליהם מס שנית, אולם שר האוצר רשאי להורות, בצו, כי הוראה זו לא תחול על הפרשי מס המוטלים על סחורה שייבואה או מכירתה טובין שייבואם או מכירתם נהנו בזמן מן הזמנים מפטור חלקי מהמס.

(ב) בחישוב סכום המס המשתלם על מכירת סחורה טובין ועל החזקת מלאי ינוכה סכום המס ששולם בעבר על כל סחורה אחרת שממנה יוצרה הסחורה הנמכרת או המוחזקת טובין אחרים שמהם יוצרו הטובין הנמכרים או המוחזקים כאמור, אם היה המס ששולם כאמור עולה על 20% מסכום המס המשתלם על אותה מכירה או על החזקת מלאי. שר האוצר רשאי להורות בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי סחורה מסויימת טובין מסויימים או סוג מסויים של סחורות טובין.

מס על טובין שהוחזרו לישראל (תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

8.    הוחזרו טובין לישראל למי שייצא אותם מישראל, לא יוטל מס על ייבואם; אולם אם –

 

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   היו הטובין משמשים לאדם כמלאי לצורך עסקיו, יראום כאילו לא יוצאו, ועל אף האמור בסעיף 7 חייב ייבואם במס, בניכוי סכום המס ששולם על אותם טובין לפני ייצואם ולא הוחזר;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   נעשתה באותם טובין פעולה בחוץ לארץ שכתוצאה ממנה עלה ערכם, יוטל עליהם, על אף האמור בסעיף 7, מס נוסף בסכום השווה להפרש שבין סכום המס המשתלם על אותם טובין בזמן ייבואם לבין סכום המס שהיה משתלם עליהם לולא נעשתה בהם אותה פעולה ואילו יובאו לראשונה.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 61 (ה"ח 317)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. הוחזרה סחורה לישראל למי שהוציאה מישראל, לא יוטל מס על יבואה, אולם אם -

(1) היתה הסחורה משמשת לאדם כמלאי לצורך עסקיו, יראוה כאילו לא הוצאה, ויבואה חייב במס בניכוי סכום המס ששולם על אותה סחורה לפני יצואה ולא הוחזר;

(2) נעשתה באותה סחורה פעולה בחוץ לארץ שכתוצאה ממנה עלה ערכה, יוטל המס בסכום השווה להפרש שבין סכום המס המשתלם על אותה סחורה בזמן יבואה לבין סכום המס שהיה משתלם עליה, לולא נעשתה בה אותה פעולה ואילו הובאה הסחורה לראשונה.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

מס על סחורה שהוחזרה טובין שהוחזרו לישראל

8. הוחזרה סחורה הוחזרו טובין לישראל למי שייצא אותה אותם מישראל, לא יוטל מס על ייבואה ייבואם; אולם אם -

(1) היתה הסחורה משמשת היו הטובין משמשים לאדם כמלאי לצורך עסקיו, יראוה יראוהם כאילו לא יוצאה יוצאו, ועל אף האמור בסעיף 7 חייב ייבואה ייבואם במס, בניכוי סכום המס ששולם על אותה סחורה אותם טובין לפני ייצואה ייצואם ולא הוחזר;

(2) נעשתה באותה סחורה באותם טובין פעולה בחוץ לארץ שכתוצאה ממנה עלה ערכה, יוטל עליה עליהם, על אף האמור בסעיף 7, מס נוסף בסכום השווה להפרש שבין סכום המס המשתלם על אותה סחורה אותם טובין בזמן ייבואה ייבואם לבין סכום המס שהיה משתלם עליה עליהם לולא נעשתה בה בהם אותה פעולה ואילו יובאה יובאו לראשונה.

מי חייב בתשלום המס

9.    (א)  אלה הם החייבים בתשלום המס:

(תיקון מס' 5)  תשל"א-1970

(1)   ביבוא – היבואן כמשמעותו של המונח "בעל לענין טובין" בפקודת המכס;

(2)   בהחזקת מלאי – המחזיק במלאי;

(3)   במכירה – המוכר;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(4)   במתן שירות – נותן השירות.

          (ב)  במכירת נכסי מדינה תחול חובת תשלום המס על הקונה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר האוצר לקבוע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי חובת תשלום המס החל על סוגי טובין מסויימים תחול על הקונה ומשקבע כך יראו את הקונה כעוסק וכאילו הוא מכר את הטובין במועד שקנה אותם.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ד)  אם ניתן שירות בידי אדם אחר מאשר האדם עמו הוסכם על נתינת השירות, על פי הוראת האדם עמו הוסכם, תחול חובת התשלום על האדם שעמו הוסכם כאמור; שירות שהוטל עליו מס, לא יוטל מס על ביצוע אותו שירות בידי אדם אחר, לפי הוראות נותן השירות.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

9. (א) אלה הם החייבים בתשלום המס:

(1) ביבוא – היבואן כמשמעותו של המונח "בעל סחורה" בפקודת המכס;

(2) בהחזקת מלאי – המחזיק במלאי;

(3) במכירה – המוכר;

(4) במתן שירות – נותן השירות.

(ב) במכירת נכסי מדינה תחול חובת תשלום המס על הקונה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר האוצר לקבוע, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי חובת תשלום המס החל על סוגי סחורות מסויימים תחול על הקונה ומשקבע כך יראו את הקונה כסוחר וכאילו הוא מכר את הסחורה במועד שקנה אותה.

(ד) אם ניתן שירות בידי אדם אחר מאשר האדם עמו הוסכם על נתינת השירות, על פי הוראת האדם עמו הוסכם, תחול חובת התשלום על האדם שעמו הוסכם כאמור; שירות שהוטל עליו מס, לא יוטל מס על ביצוע אותו שירות בידי אדם אחר, לפי הוראת נותן השירות.

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 9 (ה"ח 888)

(א) אלה הם החייבים בתשלום המס:

(1) ביבוא – היבואן כמשמעותו של המונח "בעל סחורה" "בעל לענין טובין" בפקודת המכס;

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214, 217 (ה"ח 1233)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר האוצר לקבוע, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי חובת תשלום המס החל על סוגי סחורות טובין מסויימים תחול על הקונה ומשקבע כך יראו את הקונה כסוחר כעוסק וכאילו הוא מכר את הסחורה הטובין במועד שקנה אותה אותם.

חלוקת נטל המס על אנשים שונים (תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

9א.     (א)  שר האוצר רשאי להורות בצו על הטלת המס בחלקים שונים על אנשים שונים שהיתה להם יד בייבואם, בייצורם או במכירתם של טובין.

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949 יחולו על צו לפי סעיף קטן (א) כאילו היה צו לפי סעיף 1 לחוק האמור.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 61 (ה"ח 317)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

9א. (א) שר האוצר רשאי להורות בצו על הטלת המס בחלקים שונים על אנשים שונים שהיתה להם יד בייבואה, בייצורה או במכירתה של סחורה בייבואם, בייצורם או במכירתם של טובין.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) רשאית הכנסת, תוך חדשיים מיום פרסומו, לבטלו או לתקנו בכוח החלטה; אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.

(ג) החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ב) הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949 יחולו על צו לפי סעיף קטן (א) כאילו היה צו לפי סעיף 1 לחוק האמור.

תשלום מס בידי אחר (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

9ב.     בהסכמת המנהל ובתנאים הנראים לו, רשאי אדם לקבל על עצמו את תשלום המס, כולו או מקצתו, גם אם לא הוא שחייב בתשלומו; במקרה זה דינו, מיום מתן הסכמת המנהל, כדין מי שחייב בתשלום המס.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 61 (ה"ח 317)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

החלפת סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

תשלום מס על ידי הקונה

9ב. בהסכמת המנהל ובתנאים הנראים לו, רשאי הקונה סחורה לשלם את המס ובמקרה זה יראו את הקונה כחייב בתשלום המס.

מועד תשלום המס (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

10.  (א)  ואלה מועדי תשלום המס:

 

ת"ט תשל"ז-1976 (תיקון מס' 25) תשע"ח-2018

(1)   ביבוא טובין – במועד תשלום המכס עליהם לפי הוראות סעיף 123ב לפקודת המכס;

(2)   בהחזקת מלאי – 30 יום מיום תחילתו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי, או במועד אחר שקבע שר האוצר;

ת"ט תשל"ז-1976

(3)   במכירה ובמתן שירות – במועד שנקבע להגשת הדו"ח התקופתי לגביהם.

          (ב)  המס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן ישולם תוך חודש מיום שהומצאה לחייב במס ההודעה עליהם; הוא הדין לגבי יתרת מס כתוצאה מהחלטה בהשגה או מפסק דין.

          (ג)   המנהל רשאי לדחות את מועד תשלום המס או להרשות תשלומו לשיעורין, ורשאי הוא להתנות את הדחיה בתנאים, לרבות במתן ערובה.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח 198)

(א) ואלה מועדי התשלום של המס:

(1) ביבוא – בשעה שהסחורה חדלה להיות כפופה לפיקוח המכס כמשמעותו בסעיף 18(א) לפקודת המכס (להלן – פיקוח המכס);

(2) בהחזקת מלאי – שלושים יום אחרי יום תחילת תקפו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי או המגדילו, או ביום מכירת הסחורה, הכל לפי המועד המוקדם יותר;

(3) במכירה – בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

(ב) המנהל רשאי במקרים הנראים לו ובתנאים הנראים לו -

(1) להרשות הוצאת סחורה טעונה מס מפיקוח המכס לפני תשלום המס המשתלם לגבי אותה סחורה;

(2) לדחות תשלומו של מס או להרשות תשלומו בשיעורים, בין במתן בטחונות ובין ללא מתן בטחונות.

(ג) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו, תיווסף עליו תוספת פיגורים של 20% מסכום המס, והוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית התוספת כאילו היתה חלק מהמס. הוראות סעיף קטן זה אינן באות לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם, הן לפי חוק זה והן לפי כל חוק אחר.

(ג) (1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו –

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס או לפי שיעור המס במועד שנועד לתשלומו, או לפי שיעורו במועד התשלום, הכל לפי סכום המס הגדול יותר;

(ב) תיווסף תוספת פיגורים 20% מסכום המס, והוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית התוספת כאילו היתה חלק מהמס.

(2) הוראות סעיף קטן זה אינן באות לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם, הן לפי חוק זה והן לפי חוק אחר.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 61 (ה"ח 317)

(א) ואלה מועדי התשלום של המס:

(1) ביבוא – בשעה שהסחורה חדלה להיות כפופה לפיקוח המכס כמשמעותו בסעיף 18(א) לפקודת המכס (להלן – פיקוח המכס);

(2) בהחזקת מלאי – שלושים יום אחרי יום תחילת תקפו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי, או ביום מכירת הסחורה, הכל לפי המועד המוקדם יותר;

(3) במכירה – בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

(3) במכירה – בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, או בהתחלת השימוש לצרכי מסחר או בשעת ההעמדה לשימוש כאמור, הכל לפי הענין.

(ב) המנהל רשאי במקרים הנראים לו ובתנאים הנראים לו -

(1) להרשות הוצאת סחורה טעונה מס מפיקוח המכס לפני תשלום המס המשתלם לגבי אותה סחורה;

(2) לדחות תשלומו של מס או להרשות תשלומו בשיעורים, בין במתן בטחונות ובין ללא מתן בטחונות.

(2) לדחות את מועד תשלום המס או להרשות תשלומו לשיעורין, בין בערובה ובין שלא בערובה, אלא שעל הסכום שמועד תשלומו נדחה תיווסף ריבית בשיעור החוקי המכסימלי שנקבע על-פי חוק הריבית. הוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית הריבית כאילו היתה חלק מהמס.

(ג) (1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו –

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס או לפי שיעור המס במועד שנועד לתשלומו, או לפי שיעורו במועד התשלום, הכל לפי סכום המס הגדול יותר;

(ב) תיווסף תוספת פיגורים 20% מסכום המס, והוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית התוספת כאילו היתה חלק מהמס.

(1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו –

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס בין לפי המחיר הסיטוני על הסחורה וכשיעור המס במועד שנועד לתשלומו ובין לפי המחיר הסיטוני וכשיעור המס בזמן התשלום, אולם במכירה שמועדה ותמורתה הוכחו להנחת דעתו של המנהל, ישולם המס לפי המחיר הסיטוני ושיעור המס בזמן המכירה;

(ב) תיווסף תוספת פיגורים עד 20% מסכום המס, או ריבית בשיעור החוקי המכסימלי שנקבע לפי חוק הריבית, תשי"ז-1957, מסכום המס לתקופת הפיגור, הכל לפי הסכום הגדול יותר, והוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית התוספת או הריבית כאילו היו חלק מהמס.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

(א) ואלה מועדי התשלום של המס:

(1) ביבוא – בשעה שהסחורה חדלה להיות כפופה לפיקוח המכס כמשמעותו בסעיף 18(א) לפקודת המכס (להלן – פיקוח המכס);

(2) בהחזקת מלאי – שלושים יום אחרי יום תחילת תקפו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי, או ביום מכירת הסחורה, הכל לפי המועד המוקדם יותר;

(3) במכירה – בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, או בהתחלת השימוש לצרכי מסחר או בשעת ההעמדה לשימוש כאמור, הכל לפי הענין;

(4) במתן שירות – כפי שיקבע בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) המנהל רשאי במקרים הנראים לו ובתנאים הנראים לו -

(1) להרשות הוצאת סחורה טעונה מס מפיקוח המכס לפני תשלום המס המשתלם לגבי אותה סחורה;

(2) לדחות את מועד תשלום המס או להרשות תשלומו לשיעורין, בין בערובה ובין שלא בערובה, אלא שעל הסכום שמועד תשלומו נדחה תיווסף ריבית בשיעור החוקי המכסימלי שנקבע על-פי חוק הריבית. הוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית הריבית כאילו היתה חלק מהמס.

(ג) (1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו –

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס בין לפי המחיר הסיטוני על הסחורה וכשיעור המס במועד שנועד לתשלומו ובין לפי המחיר הסיטוני וכשיעור המס בזמן התשלום, אולם במכירה שמועדה ותמורתה הוכחו להנחת דעתו של המנהל, ישולם המס לפי המחיר הסיטוני ושיעור המס בזמן המכירה;

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס בין לפי המחיר הסיטוני של הסחורה או מחיר השירות ובשיעור המס במועד שנועד לתשלומו ובין לפי המחיר הסיטוני או מחיר השירות ובשיעור המס בזמן התשלום; אולם במכירה או במתן שירות שמועדיהם ותמורתם הוכחו להנחת דעתו של המנהל, ישולם המס לפי המחיר הסיטוני או מחיר השירות ושיעור המס בזמן המכירה או מתן השירות – הכל לפי הענין.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 217 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

מועד תשלומו של המס

10. (א) ואלה מועדי התשלום של המס:

(1) ביבוא – בשעה שהסחורה חדלה להיות כפופה לפיקוח המכס כמשמעותו בסעיף 18(א) לפקודת המכס (להלן – פיקוח המכס);

(2) בהחזקת מלאי – שלושים יום אחרי יום תחילת תקפו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי, או ביום מכירת הסחורה, הכל לפי המועד המוקדם יותר;

(3) במכירה – בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, או בהתחלת השימוש לצרכי מסחר או בשעת ההעמדה לשימוש כאמור, הכל לפי הענין;

(4) במתן שירות – כפי שיקבע בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) המנהל רשאי במקרים הנראים לו ובתנאים הנראים לו -

(1) להרשות הוצאת סחורה טעונה מס מפיקוח המכס לפני תשלום המס המשתלם לגבי אותה סחורה;

(2) לדחות את מועד תשלום המס או להרשות תשלומו לשיעורין, בין בערובה ובין שלא בערובה, אלא שעל הסכום שמועד תשלומו נדחה תיווסף ריבית בשיעור החוקי המכסימלי שנקבע על-פי חוק הריבית. הוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית הריבית כאילו היתה חלק מהמס.

(ג) (1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו –

(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המס בין לפי המחיר הסיטוני של הסחורה או מחיר השירות ובשיעור המס במועד שנועד לתשלומו ובין לפי המחיר הסיטוני או מחיר השירות ובשיעור המס בזמן התשלום; אולם במכירה או במתן שירות שמועדיהם ותמורתם הוכחו להנחת דעתו של המנהל, ישולם המס לפי המחיר הסיטוני או מחיר השירות ושיעור המס בזמן המכירה או מתן השירות – הכל לפי הענין.

(ב) תיווסף תוספת פיגורים עד 20% מסכום המס, או ריבית בשיעור החוקי המכסימלי שנקבע לפי חוק הריבית, תשי"ז-1957, מסכום המס לתקופת הפיגור, הכל לפי הסכום הגדול יותר, והוראות חוק זה בדבר גביית המס יחולו על גביית התוספת או הריבית כאילו היו חלק מהמס.

(2) הוראות סעיף קטן זה אינן באות לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם, הן לפי חוק זה והן לפי חוק אחר.

(ד) המנהל רשאי, אם ראה טעמים מיוחדים לכך, לגבות תוספת פחותה מן האמור או לוותר על גבייתה.

 

מיום 4.11.1976

ת"ט תשל"ז-1976

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 3

(א) ואלה מועדי תשלום המס:

(1) ביבוא טובין – בשעת פדייתם מפיקוח רשות המכס;

(2) בהחזקת מלאי – 30 יום מיום תחילתו של הצו המטיל את המס על החזקת המלאי, או במועד אחר שקבע שר האוצר;

(3) במכירה ובמתן שירות – במועד שנקבע להגשת הדו"ח התקופתי לגבי אותה מכירה לגביהם.

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח 1150)

(א) ואלה מועדי תשלום המס:

(1) ביבוא טובין – בשעת פדייתם מפיקוח רשות המכס במועד תשלום המכס עליהם לפי הוראות סעיף 123ב לפקודת המכס;

קנסות וריבית (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 7)  תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 8)  תשמ"ו-1986

10א.  (א)  לא שולם סכום מס במועד שנקבע לכך, לרבות מס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן, או נדחה מועד תשלומו, יחולו לגביו ההוראות שבסעיפים 96, 97, 97א,
98(ב), 100, 101 ו-105 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לפי הענין ובשינויים המחוייבים.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי דחיית מס על טובין שיובאו והמיועדים לייצור טובין לשם יצוא, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין המיוצרים אכן יוצאו.

צו תשמ"ב-1982

          (ג)   לא הגיש אדם דו"ח תקופתי במועד שנקבע לכך, יהא חייב בקנס של 150 שקלים לכל שבועיים של פיגור או חלק מהם; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להגדיל את הסכום האמור.

          (ד)  לענין גבייתם, דין הקנס, הריבית והפרשי הצמדה וריבית כדין המס.

מיום 1.4.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 62 (ה"ח 317)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

10א. (א) שולם המס המגיע לפני המועד שנקבע לתשלומו בסעיף 10(א)(3) בפסקאות (3) ו-(4) לסעיף 10(א), רשאי המנהל במקרים הנראים לו לזכות את החייב במס עד 5% מסכום המס שתשלומו הוקדם.

(ב) קבלת תשלום מס לפני המכירה לפני המועד שנקבע בחוק זה לתשלום המס נתונה לשיקול דעתו של המנהל.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 217 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 10א

הנוסח הקודם:

תשלום מוקדם

10א. (א) שולם המס המגיע לפני המועד שנקבע לתשלומו בפסקאות (3) ו-(4) לסעיף 10(א), רשאי המנהל במקרים הנראים לו לזכות את החייב במס עד 5% מסכום המס שתשלומו הוקדם.

(ב) קבלת תשלום מס לפני המועד שנקבע בחוק זה לתשלום המס נתונה לשיקול דעתו של המנהל.

 

מיום 6.5.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 946

(ג) לא הגיש אדם דו"ח תקופתי במועד שנקבע לכך, יהא חייב בקנס של 100 לירות 150 שקלים לכל שבועיים של פיגור או חלק מהם; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להגדיל את הסכום האמור.

 

מיום 23.2.1984

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 62 (ה"ח 1652)

(א) לא שולם סכום מס במועד שנקבע לכך, לרבות מס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן, או נדחה מועד תשלומו, יחולו לגביו ההוראות שבסעיפים 96, 97, 97א, 98(ב), 100 ו-101 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לפי הענין.

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 274 (ה"ח 1767)

(א) לא שולם סכום מס במועד שנקבע לכך, לרבות מס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן, או נדחה מועד תשלומו, יחולו לגביו ההוראות שבסעיפים 96, 97, 97א, 98(ב), 100 ו-101, 101 ו-105 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, לפי הענין ובשינויים המחוייבים.

זקיפת תשלום לחוב קודם (תיקון מס' 21) תשע"ה-2014

11.  (א)  שילם החייב במס סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1981, ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב:

(1)   מס;

(2)   קנס לפי חוק זה, או קנס לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1981;

(3)   הפרשי הצמדה וריבית לרבות מתואמים לפי סעיף 10א(א).

          (ב)  לעניין סעיף קטן (א), דין החזר מס שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גבייה) או בדרך אחרת – כדין סכום ששולם.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 114 (ה"ח 198)

11. (א) ניתן צו המטיל את המס, או המגדילו או המקטינו, וכן צו המתקן או המבטל אותו צו שהטיל מס, יחול הצו שניתן כאמור גם לגבי סחורה שהובאה מחוץ לארץ לפני יום תחילת תקפו של אותו צו ועדיין לא הוצאה מפיקוח המכס, וכן לגבי סחורה שנמכרה לפני אותו יום, אך עדיין לא נמסרה לידי הקונה.

(ב) ניתן צו המגדיל את המס על סחורה שהחזקתה במלאי בידי סוחר לצרכי עסקו טעונה מס, תחול ההגדלה על החזקת מלאי כזה, אך אם כבר נתחייב אדם במס על אותה סחורה והסוחר חייב בתשלום המס לפי אותו צו, בניכוי סכום המס שנתחייב בו אדם על אותה סחורה לפני תחילת תקפו של אותו צו.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

11. ניתן צו המטיל את המס, או המגדילו או המקטינו, וכן צו המתקן או המבטל אותו צו שהטיל מס, יחול הצו שניתן כאמור גם לגבי סחורה שהובאה מחוץ לארץ לפני יום תחילת תקפו של אותו צו ועדיין לא הוצאה מפיקוח המכס, וכן לגבי סחורה שנמכרה לפני אותו יום, אך עדיין לא נמסרה לידי הקונה. לגבי שירות שנתינתו טרם נסתיימה יחול הצו כפי שייקבע בו.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 218 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

תחולת המס

11. ניתן צו המטיל את המס, או המגדילו או המקטינו, וכן צו המתקן או המבטל אותו צו שהטיל מס, יחול הצו שניתן כאמור גם לגבי סחורה שהובאה מחוץ לארץ לפני יום תחילת תקפו של אותו צו ועדיין לא הוצאה מפיקוח המכס, וכן לגבי סחורה שנמכרה לפני אותו יום, אך עדיין לא נמסרה לידי הקונה. לגבי שירות שנתינתו טרם נסתיימה יחול הצו כפי שייקבע בו.

 

מיום 23.2.1984

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 62 (ה"ח 1652)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

זקיפת תשלום לחוב קודם

11. תשלומיו של חייב במס ייזקפו לחשבון חובותיו לפי חוק זה, לפי סדר היווצרם.

 

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ה מס' 2482 מיום 16.12.2014 עמ' 81 (ה"ח 877)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

זקיפת תשלומים לחוב קודם

11. על סכום ששולם בידי החייב במס על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה יחולו הוראות סעיף 103 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

גביית המס מהקונה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

12.  הוטל מס על טובין או על שירות או הועלה שיעור המס עליהם לאחר שהוסכם על מכירת הטובין או מתן השירות, רשאי העוסק לדרוש מהקונה או ממקבל השירות שישלם לו את סכום המס או סכום המס הנוסף שנתחייב בו העוסק, זולת אם נקבע אחרת בהסכם או בכל דין הדן בפיקוח על המחירים.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 47 (ה"ח 450)

זכויות הצדדים למכר

(א) על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על מחירים, רשאי מוכר לדרוש מקונה שישלם לו, נוסף על מחיר הסחורה, את סכום המס שנתחייב בו המוכר על אותה סחורה.

(א) על אף האמור בכל דין הדן בפיקוח על מחירים, רשאי מוכר לדרוש מקונה או נותן שירות ממקבלו, שישלם לו, בנוסף על מחיר הסחורה או השירות את סכום המס שנתחייבו בו המוכר על הסחורה או נותן השירות, הכל לפי הענין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי המס הכלול במחיר שנקבע כמחיר מקסימלי.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 218 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

זכויות הצדדים

12. (א) על אף האמור בכל דין הדן בפיקוח על מחירים, רשאי מוכר לדרוש מקונה או נותן שירות ממקבלו, שישלם לו, בנוסף על מחיר הסחורה או השירות את סכום המס שנתחייבו בו המוכר על הסחורה או נותן השירות, הכל לפי הענין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי המס הכלול במחיר שנקבע כמחיר מקסימלי.

(ב) ניתן צו מן הצווים המפורטים בסעיף 11, ולפני יום תחילת תקפו של אותו צו נמכרה סחורה, שהצו האמור חל עליה, אך עדיין לא נמסרה לידי הקונה, יחולו ההוראות הבאות, אם לא הוסכם בין המוכר ובין הקונה על סידור אחר:

(1) הטיל הצו מס על סחורה שלא היתה טעונה מס לפני כן, או הגדיל את המס המוטל עליה, רשאי המוכר אותה סחורה לגבות מהקונה את סכום המס שהוטל או את הסכום שבו הוגדל המס, הכל לפי הענין;

(2) בוטל או הוקטן מס המוטל על סחורה, רשאי הקונה אותה סחורה ששילם למוכר את סכום המס שנתחייב בו המוכר לפני תחילת תקפו של הצו, לדרוש מהמוכר את החזרת הסכום ששילם כאמור או את הסכום שבו הוקטן המס, הכל לפי הענין.

גביית המס

13.  (א)  המס ניתן לגביה בדרך תביעה אזרחית או לפי פקודת המסים (גביה), והוראות אותה פקודה – להוציא סעיף 12 – יחולו על המס כאילו היה מס כמשמעותו באותה פקודה.

(תיקון מס' 19) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (א1) הוראות סעיפים 102(ב) ו-102ב לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יחולו על גבייה כאמור בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 4)  תשכ"ח-1968

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   המנהל רשאי לעכב הוצאתם של טובין מפיקוח המכס עד לסילוק המס המגיע מהחייב במס על טובין אלה או על טובין אחרים שיבואם חייב במס.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 62 (ה"ח 317)

(ב) ממונה על גביית מס שטעה בחישוב המס או בסיוג סחורות, ועקב טעותו הוחזר מס או לא נגבה מס, כולו או מקצתו, רשאי המנהל, תוך ששה חדשים לאחר המועד שנקבע לפרעון המס או שבו נפרע או הוחזר המס, הכל לפי המועד המאוחר יותר, לגבות מן החייב במס כל סכום שלא נגבה או שהוחזר כאמור, כל עוד לא מכר ולא מסר את הסחורה או שמכר וגבה מן הקונה על חשבון מס שלא שילם או סכום עודף על המס ששילם.

(ב) (1) המנהל או מי שהוסמך על ידיו או ממונה על גביית מס שטעו בקביעת המחיר הסיטוני של סחורה או בסיווגה, או בחישוב המס או בגבייתו, ועקב הטעות הוחזר מס או לא נגבה מס, כולו או מקצתו, ישלם החייב במס כל סכום שלא נגבה או שהוחזר כאמור, ובלבד שהמנהל ידרוש את הסכום האמור תוך 12 חדשים לאחר המועד שנקבע לפרעון המס או שבו נפרע או הוחזר המס, הכל לפי הענין ולפי המועד המאוחר יותר.

(2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם, אם החייב במס מכר ומסר את הסחורה לפני שהמנהל דרש את התשלום, אלא אם החייב –

(א) גבה מן הקונה תשלום על חשבון מס שלא שולם או על חשבון יתרת המס שלא שולמה, הכל לפי הענין, או

(ב) מכר את הסחורה במחיר המקובל בשוק לגבי סחורה מאותו סוג שעליה שולם המס.

(3) על כל דרישה כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 5, כאילו היתה הדרישה קביעה של מחיר סיטוני.

(ג) המנהל רשאי לעכב הוצאתה של סחורה טעונה מס מפיקוח המכס עד לסילוק המס המגיע מהחייב במס על סחורה זו או על סחורה אחרת שיבואה חייב במס.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 48 (ה"ח 450)

החלפת סעיף קטן 13(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) (1) המנהל או מי שהוסמך על ידיו או ממונה על גביית מס שטעו בקביעת המחיר הסיטוני של סחורה או בסיווגה, או בחישוב המס או בגבייתו, ועקב הטעות הוחזר מס או לא נגבה מס, כולו או מקצתו, ישלם החייב במס כל סכום שלא נגבה או שהוחזר כאמור, ובלבד שהמנהל ידרוש את הסכום האמור תוך 12 חדשים לאחר המועד שנקבע לפרעון המס או שבו נפרע או הוחזר המס, הכל לפי הענין ולפי המועד המאוחר יותר.

(2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם, אם החייב במס מכר ומסר את הסחורה לפני שהמנהל דרש את התשלום, אלא אם החייב –

(א) גבה מן הקונה תשלום על חשבון מס שלא שולם או על חשבון יתרת המס שלא שולמה, הכל לפי הענין, או

(ב) מכר את הסחורה במחיר המקובל בשוק לגבי סחורה מאותו סוג שעליה שולם המס.

(3) על כל דרישה כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 5, כאילו היתה הדרישה קביעה של מחיר סיטוני.

 

מיום 3.7.1968

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ח מס' 531 מיום 3.7.1968 עמ' 157 (ה"ח 771)

ביטול סעיף קטן 13(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) (1) טעו המנהל או מי שהוסמך על ידיו או ממונה על גביית מס בקביעת המחיר הסיטוני של הסחורה או בקביעת מחיר השירות או בסיווגם, או בחישוב המס או בגבייתו, ועקב הטעות הוחזר מס או לא נגבה מס, כולו או מקצתו, ישלם החייב במס כל סכום שהוחזר או שלא נגבה, ובלבד שהמנהל דרש את הסכום האמור תוך 12 חדשים לאחר המועד שנקבע לתשלום המס או שבו שולם או הוחזר המס, הכל לפי הענין ולפי המועד המאוחר יותר;

(2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם, אם החייב הוכיח כי מכר ומסר את הסחורה או נתן את השירות לפני שהמנהל דרש את התשלום אך לא גבה מהקונה או ממקבל השירות תשלום על חשבון מס שלא שולם או על חשבון יתרת המס שלא שולמה, או שהוכיח, כי מכר את הסחורה או נתן את השירות במחיר המקובל בשוק פחות אותו המס שלא נגבה או הוחזר;

(3) על כל דרישה כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 5 כאילו היתה הדרישה קביעה של מחיר סיטוני או של מחיר שירות.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(ג) המנהל רשאי לעכב הוצאתה של סחורה הוצאתם של טובין מפיקוח המכס עד לסילוק המס המגיע מהחייב במס על סחורה זו טובין אלו או על סחורה אחרת שיבואה טובין אחרים שיבואם חייב במס.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2458 מיום 15.7.2014 עמ' 592 (ה"ח 771)

הוספת סעיף קטן 13(א1)

 

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 736 (ה"ח 771)

(א1) הוראות סעיף 102(ב) סעיפים 102(ב) ו-102ב לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יחולו על גבייה כאמור בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

 

סיווג (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

14.  (א)  (1)   טובין או שירות שאפשר לסווגם כסוגי טובין או כשירות שטעונים מס וגם כסוגי טובין או כשירות שאינם טעונים מס, רשאי המנהל לחייבם במס;

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   טובין או שירות שאפשר לסווגם לפי סוגים שונים של טובין או שירותים שטעונים מס, רשאי המנהל לחייבם במס לפי השיעור הגבוה ביותר שבין הסוגים האמורים.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  טובין טעוני מס שהובאו או נמכרו כשהם מפורקים לחלקים, בין שחלקיהם הובאו או נמכרו בבת אחת ובין שהובאו או נמכרו לפרקים תוך שנה מיום היבוא או המכירה של החלק הראשון, יראום כאילו הובאו או נמכרו בשלמותם במועד שהובא או נמכר החלק האחרון מחלקיהם העיקריים.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   טובין טעוני מס המוחזקים במלאי כשהם מפורקים לחלקים יראום כאילו הם מוחזקים בשלמותם.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ד)  דין מכירת חלק בלתי מסויים מטובין טעוני מס כדין מכירת טובין טעוני מס; ולענין זה, יהיה מחירו הסיטוני של החלק הבלתי מסויים חלק יחסי מן המחיר הסיטוני של הטובין כולם שהוא כיחס של חלק הטובין הבלתי מסויים אל הטובין כולם.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 62 (ה"ח 317)

הוספת סעיף קטן 14(ד)

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 48 (ה"ח 450)

סיוגן של סחורות סיווג

(א) סחורה הנמנית עם סוג סחורה טעונה מס וגם עם סוג סחורה שאינה טעונה מס, תהא חייבת מס; סחורה הנמנית עם סוגים שונים של סחורות טעונות מס, תהא חייבת מס לפי השיעור הגבוה ביותר שבין הסוגים האמורים.

(א) (1) סחורה או שירות שאפשר לסווגם כסוג סחורה או כשירות שטעונים מס וגם כסוג סחורה או כשירות שאינם טעונים מס, רשאי המנהל לחייבם במס;

(2) סחורה או שירות שאפשר לסווגם לפי סוגים שונים של סחורות או שירותים שטעונים מס, רשאי המנהל לחייבם מס לפי השיעור הגבוה ביותר שבין הסוגים האמורים.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

14. (א) (1) סחורה טובין או שירות שאפשר לסווגם כסוג סחורה טובין או כשירות שטעונים מס וגם כסוג סחורה טובין או כשירות שאינם טעונים מס, רשאי המנהל לחייבם במס;

(2) סחורה טובין או שירות שאפשר לסווגם לפי סוגים שונים של סחורות טובין או שירותים שטעונים מס, רשאי המנהל לחייבם מס לפי השיעור הגבוה ביותר שבין הסוגים האמורים.

(ב) סחורה טעונה מס שהובאה או נמכרה כשהיא מפורקת לחלקים טובין טעוני מס שהובאו או נמכרו כשהם מפורקים לחלקים, בין שחלקיה שחלקיהם הובאו או נמכרו בבת אחת ובין שהובאו או נמכרו לפרקים תוך שנה מיום היבוא או המכירה של החלק הראשון, יראוה כאילו הובאה או נמכרה בשלמותה יראום כאילו הובאו או נמכרו בשלמותם במועד שהובא או נמכר החלק האחרון מחלקיה מחלקיהם העיקריים.

(ג) סחורה טעונה מס המוחזקת טובין טעוני מס המוחזקים במלאי כשהיא מפורקת כשהם מפורקים לחלקים יראוה כאילו היא מוחזקת בשלמותה יראום כאילו הם מוחזקים בשלמותם.

(ד) דין מכירת חלק בלתי מסויים מסחורה טעונה מס מטובין טעוני מס כדין מכירת סחורה טעונה מס טובין טעוני מס; ולענין זה, יהיה מחירו הסיטוני של החלק הבלתי מסויים חלק יחסי מן המחיר הסיטוני של הסחורה כולה הטובין כולם שהוא כיחס של חלק הסחורה הטובין הבלתי מסויים אל הסחורה כולה הטובין כולם.

סימון (תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

15.  (א)  (1)   המנהל רשאי לקבוע לטובין טעוני מס או לחלקיהם סימני זיהוי, פרטיהם של אותם סימנים, צורתם, מועדי הסימון, דרכי הסימון, והשימוש בהם;

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   כל קביעה של המנהל לפי פסקה (1) תובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה לכך המנהל, והוא רשאי לפרסם ברשומות הודעה על הטובין שנקבעו להם סימנים ועל המקום בו יוכל הנוגע בדבר לקבל אותם או את פרטיהם, ומשפרסם הודעה כאמור יראו כאילו הובאה לידיעת הנוגעים בדבר(*);

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   נקבע סימון לטובין והובאה הקביעה לידיעת הנוגעים בדבר כאמור, לא יעבירם אדם אל מחוץ למקום הייצור, לא יחזיקם כמלאי לצורך עסקו, לא ימכרם ולא ימסרם לאחר, אלא כשהם מסומנים בהתאם לסימני הזיהוי ופרטיהם שנקבעו לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  לא שולם המס, כולו או מקצתו, בזמן הנועד לתשלומו, רשאי המנהל להתנות מסירת סימני זיהוי נוספים לעוסק, לפני תשלום המס המגיע, בתנאים הנראים למנהל.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   לא הראה עוסק לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו על ידי המנהל, ולא הוכיח העוסק כי השתמש בסימן זה לסימון טובין ששולם עליהם המס, או לא נתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן, רואים את הטובין שלזיהוים נועד הסימן כאילו נמכרו ביום מסירת הסימן, ובמקרה שהסימן נועד לטובין שונים, רשאי המנהל לקבוע כטובין שנמכרו כאמור אותם טובין מביניהם שסכום המס עליהם הוא הגבוה יותר.

          (ד)  נראה למנהל כי לא תיגרם תקלה בגביית המס, רשאי הוא לפטור בני אדם מסויימים או סוג מסויים של בני אדם מחובת הסימון על פי סעיף זה.

          (ה)  סימן זיהוי שנקבע על ידי המנהל כאמור, דינו לענין סעיף 339 לפקודת החוק הפלילי, 1936, כדין בול המשמש לצרכי הכנסותיה של הממשלה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ו)   לא יחזיק ולא ישתמש אדם בסימני זיהוי מלבד אלה שנמסרו לו על ידי המנהל או שנמסרו לו על ידי אדם שקיבל אותם מהמנהל לסימון טובין של המוסר.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 114 (ה"ח 198)

(א) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מס וכן לחלקיהן סימני זיהוי, צורתם, מועד הסימון, אופן הצמדתם לסחורות והשימוש בהם; נקבע סימן לסחורה כאמור, לא יחזיקה סוחר במלאי לצורך עסקיו, לא ימכרה ולא ימסרה לאדם אחר אלא כשהיא מסומנת בסימנים שנמסרו לו על ידי המנהל או על ידי מי שנתמנה על ידיו לכך ובדרך שקבעו כפי שקבע המנהל.

(ב) לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו כאמור, רואים אותו כאילו מכר בשעת מסירת הסימן לידיו את הסחורה שלזיהויה נועד הסימן, אלא אם כן יוכיח כי השתמש בסימן לסימון סחורה ששולם עליה המס, או יתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן.

(ב) לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו על ידי המנהל, ולא הוכיח הסוחר כי השתמש בסימן זה לסימון סחורה ששולם עליה המס, או לא נתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן, רואים את הסחורה שלזיהויה נועד הסימן כאילו נמכרה ביום מסירת הסימן, ובמקרה שהסימן נועד לסחורות שונות, רשאי המנהל לקבוע כסחורה שנמכרה כאמור אותה סחורה מביניהן שסכום המס עליה הוא הגבוה יותר.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 63 (ה"ח 317)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. (א) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מס וכן לחלקיהן סימני זיהוי, צורתם, אופן הצמדתם לסחורות והשימוש בהם; נקבע סימן לסחורה כאמור, לא יחזיקה סוחר במלאי לצורך עסקיו, לא ימכרה ולא ימסרה לאדם אחר אלא כשהיא מסומנת בסימנים שנמסרו לו על ידי המנהל או על ידי מי שנתמנה על ידיו לכך ובדרך שקבעו.לא הראה

(ב) לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו כאמור, רואים אותו כאילו מכר בשעת מסירת הסימן לידיו את הסחורה שלזיהויה נועד הסימן, אלא אם כן יוכיח כי השתמש בסימן לסימון סחורה ששולם עליה המס, או יתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן.

(ג) סימן זיהוי שנקבע על ידי המנהל כאמור דינו לענין סעיף 339 לפקודת החוק הפלילי, 1936, כדין בול המשמש לצרכי הכנסותיה של הממשלה.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 48 (ה"ח 450)

15. (א) (1) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מס או לחלקיהן סימני זיהוי, פרטיהם של אותם סימנים, צורתם, מועדי הסימון, דרכי הסימון, והשימוש בהם.

(2) כל קביעה של המנהל לפי פסקה (1) תובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה לכך המנהל, והוא רשאי לפרסם ברשומות הודעה על הסחורות שנקבעו להן סימנים ועל המקום בו יוכל הנוגע בדבר לקבל אותם או את פרטיהם, ומשפרסם הודעה כאמור יראו כאילו הובאה לידיעת הנוגעים בדבר.

(3) נקבע סימון לסחורה והובאה הקביעה לידיעת הנוגעים בדבר כאמור, לא יחזיקנה סוחר כמלאי לצורך עסקו לא יעבירנה אדם אל מחוץ למקום הייצור, לא יחזיקנה כמלאי לצורך עסקו, לא ימכרנה ולא ימסרנה לאחר, אלא כשהיא מסומנת בהתאם לסימני הזיהוי ופרטיהם שנקבעו לפי סעיף זה.

(ב) לא שולם המס, כולו או מקצתו, בזמן הנועד לתשלומו, רשאי המנהל להתנות מסירת סימני זיהוי נוספים לסוחר, לפני תשלום המס המגיע, בתנאים הנראים למנהל.

(ג) לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו על ידי המנהל, ולא הוכיח הסוחר כי השתמש בסימן זה לסימון סחורה ששולם עליה המס, או לא נתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן, רואים את הסחורה שלזיהויה נועד הסימן כאילו נמכרה ביום מסירת הסימן, ובמקרה שהסימן נועד לסחורות שונות, רשאי המנהל לקבוע כסחורה שנמכרה כאמור אותה סחורה מביניהן שסכום המס עליה הוא הגבוה יותר.

(ד) נראה למנהל כי לא תיגרם תקלה בגביית המס, רשאי הוא לפטור בני אדם מסויימים או סוג מסויים של בני אדם מחובת הסימון על פי סעיף זה.

(ה) סימן זיהוי שנקבע על ידי המנהל כאמור, דינו לענין סעיף 339 לפקודת החוק הפלילי, 1936, כדין בול המשמש לצרכי הכנסותיה של הממשלה.

(ו) לא יחזיק ולא ישתמש אדם בסימני זיהוי מלבד אלה שנמסרו לו על ידי המנהל או שנמסרו לו על ידי אדם שקיבל אותם מהמנהל לסימון סחורת המוסר.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

15. (א) (1) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מס או לחלקיהן לטובין טעוני מס או לחלקיהם סימני זיהוי, פרטיהם של אותם סימנים, צורתם, מועדי הסימון, דרכי הסימון, והשימוש בהם.

(2) כל קביעה של המנהל לפי פסקה (1) תובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה לכך המנהל, והוא רשאי לפרסם ברשומות הודעה על הסחורות הטובין שנקבעו להן להם סימנים ועל המקום בו יוכל הנוגע בדבר לקבל אותם או את פרטיהם, ומשפרסם הודעה כאמור יראו כאילו הובאה לידיעת הנוגעים בדבר.

(3) נקבע סימון לסחורה לטובין והובאה הקביעה לידיעת הנוגעים בדבר כאמור, לא יעבירנה יעבירם אדם אל מחוץ למקום הייצור, לא יחזיקנה יחזיקם כמלאי לצורך עסקו, לא ימכרנה ולא ימסרנה ימכרם ולא ימסרם לאחר, אלא כשהיא מסומנת כשהם מסומנים בהתאם לסימני הזיהוי ופרטיהם שנקבעו לפי סעיף זה.

(ב) לא שולם המס, כולו או מקצתו, בזמן הנועד לתשלומו, רשאי המנהל להתנות מסירת סימני זיהוי נוספים לסוחר לעוסק, לפני תשלום המס המגיע, בתנאים הנראים למנהל.

(ג) לא הראה סוחר עוסק לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימן זיהוי שנמסר לו על ידי המנהל, ולא הוכיח הסוחר העוסק כי השתמש בסימן זה לסימון סחורה טובין ששולם עליה עליהם המס, או לא נתן טעם להנחת דעתו של המנהל להעדרו של הסימן, רואים את הסחורה שלזיהויה הטובין שלזיהוים נועד הסימן כאילו נמכרה נמכרו ביום מסירת הסימן, ובמקרה שהסימן נועד לסחורות שונות לטובין שונים, רשאי המנהל לקבוע כסחורה שנמכרה כאמור אותה סחורה מביניהן שסכום המס עליה כטובין שנמכרו כאמור אותם טובין מביניהם שסכום המס עליהם הוא הגבוה יותר.

(ד) נראה למנהל כי לא תיגרם תקלה בגביית המס, רשאי הוא לפטור בני אדם מסויימים או סוג מסויים של בני אדם מחובת הסימון על פי סעיף זה.

(ה) סימן זיהוי שנקבע על ידי המנהל כאמור, דינו לענין סעיף 339 לפקודת החוק הפלילי, 1936, כדין בול המשמש לצרכי הכנסותיה של הממשלה.

(ו) לא יחזיק ולא ישתמש אדם בסימני זיהוי מלבד אלה שנמסרו לו על ידי המנהל או שנמסרו לו על ידי אדם שקיבל אותם מהמנהל לסימון סחורת טובין המוסר.

 

חיפושים ותפיסות

16.  (א)  מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או למנוע עבירה על הוראותיו –

(1)   להיכנס לכל מקום, למעט מקום המשמש למגורים בלבד, ולערוך בו חיפוש;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   לתפוש כל טובין טעוני מס שיש לו יסוד להניח שנעברה בהם עבירה לפי חוק זה, וכן על כל דבר שעשוי להקל על גילוי עבירה כזאת או לשמש הוכחה במשפט על עבירה כאמור;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   לבדוק את הטובין הנמצאים במקום ולעיין בפנקסים ושאר מסמכים הנוגעים להם.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  נתפסו טובין בהתאם לסעיף קטן (א)(2), רשאי המנהל להעבירם למקום שיורה, או, בהסכמת המחזיק בהם, להקפיאם בידיו, כנגד ערבות להנחת דעת המנהל או ללא ערבות.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   הוקפאו טובין בידי המחזיק בהם כאמור בסעיף קטן (ב), חייב הוא להמציאם לפי דרישת המנהל; לא עשה כן, או המציאם כשהם ניזוקו, ייאשם בעבירה על חוק זה, אם לא נתן הסבר סביר שהטובין נעלמו או ניזוקו מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

          (ד)  נתפס דבר לפי סעיף קטן (א)(2) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ה)  נתפסו טובין ואין המנהל יודע את בעל הטובין או את מענו של האדם שממנו נתפסו, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותם אדם תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, יחולטו הטובין.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ו)   טובין שנתפסו ונמנע האדם שממנו נתפסו לקבלם מהמנהל, לאחר שקיבל ממנו דרישה בכתב לעשות זאת, רשאי המנהל להחסין את הטובין במחסן שקבע והוצאות ההעברה ודמי ההחסנה, כפי שקבע המנהל, ישולמו על ידי אותו אדם; עברו שלושה חדשים מהיום שבו הוחסנו הטובין כאמור והאדם שממנו נתפסו לא בא לקבלם, רשאי המנהל למכור את הטובין, והתמורה תשמש קודם כל לתשלום דמי ההחסנה והוצאות ההובלה והמכירה, והיתרה תשולם לאדם שממנו נתפסו הטובין אם נתקבלה ממנו בקשה בכתב לכך תוך שנה מיום מכירת הטובין.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

          (ז)   דמי ההחסנה ייקבעו בהתאם לתקנה 52 לתקנות המכס.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 5) תשל"א-1970

          (ח)  הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת דמי ההעברה שנקבעו על פי פסקה (ו) רשאי לערור עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת דמי ההעברה קביעת מחיר סיטוני.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

          (ט)  המנהל רשאי בתנאים הנראים לו לוותר על גביית הוצאות ההעברה או דמי ההחסנה או על שניהם, כולם או מקצתם.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (י)   סעיף זה לא יחול על ביצוע החוק בקשר להטלת מס על שירותים.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 114 (ה"ח 198)

(ב) נתפס דבר לפי סעיף קטן (א) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה לפי חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

(ב) נתפסה סחורה בהתאם לסעיף קטן (א)(2), רשאי המנהל להעבירה למקום שיורה, או, בהסכמת המחזיק בה, להקפיאה בידיו, כנגד ערבות להנחת דעת המנהל או ללא ערבות.

(ג) הוקפאה סחורה בידי המחזיק בה כאמור בסעיף קטן (ב), חייב הוא להמציאה לפי דרישת המנהל; לא עשה כן, או המציאה כשהיא ניזוקה, ייאשם בעבירה על חוק זה, אם לא נתן הסבר סביר שהסחורה נעלמה או ניזוקה מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

(ד) נתפס דבר לפי סעיף קטן (א)(2) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

(ה) נתפסה סחורה שבעלה אינו ידוע, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותה איש תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, תחולט הסחורה לטובת אוצר המדינה.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 63 (ה"ח 317)

(ה) נתפסה סחורה שבעלה אינו ידוע, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותה איש תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, תחולט הסחורה לטובת אוצר המדינה.

(ה) נתפסה סחורה ואין המנהל יודע את בעל הסחורה או את מענו של האדם שממנו נתפסה, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותה אדם תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, תחולט הסחורה.

(ו) סחורה שנתפסה ונמנע האדם שממנו נתפסה לקבלה מהמנהל, לאחר שקיבל ממנו דרישה בכתב לעשות זאת, רשאי המנהל להחסין את הסחורה במחסן שקבע והוצאות ההעברה ודמי ההחסנה, כפי שקבע המנהל, ישולמו על ידי אותו אדם; עברו שלושה חדשים מהיום שבו הוחסנה הסחורה כאמור והאדם שממנו נתפסה לא בא לקבלה, רשאי המנהל למכור את הסחורה, והתמורה תשמש קודם כל לתשלום דמי ההחסנה והוצאות ההובלה והמכירה, והיתרה תשולם לאדם שממנו נתפסה הסחורה אם נתקבלה ממנו בקשה בכתב לכך תוך שנה מיום מכירת הסחורה.

(ז) דמי ההחסנה ייקבעו בהתאם לתקנה 52 לתקנות המכס.

(ח) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת דמי ההעברה שנקבעו על פי פסקה (ו) רשאי לערער עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת דמי ההעברה קביעת מחיר סיטוני.

(ט) המנהל רשאי בתנאים הנראים לו לוותר על גביית הוצאות ההעברה או דמי ההחסנה או על שניהם, כולם או מקצתם.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 48 (ה"ח 450)

הוספת סעיף קטן 16(י)

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 9 (ה"ח 888)

(ח) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת דמי ההעברה שנקבעו על פי פסקה (ו) רשאי לערער לערור עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת דמי ההעברה קביעת מחיר סיטוני.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(א) מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או למנוע עבירה על הוראותיו -

(1) להיכנס לכל מקום, למעט מקום המשמש למגורים בלבד, ולערוך בו חיפוש;

(2) לתפוס על סחורה טעונה מס טובין טעוני מס שיש לו יסוד להניח שנעברה בה בהם עבירה לפי חוק זה, וכן כל דבר שעשוי להקל על גילוי עבירה כזאת או לשמש הוכחה במשפט על עבירה כאמור;

(3) לבדוק את הסחורות הנמצאות הטובין הנמצאים במקום ולעיין בפנקסים ושאר מסמכים הנוגעים להן להם.

(ב) נתפסה סחורה נתפסו טובין בהתאם לסעיף קטן (א)(2), רשאי המנהל להעבירה להעבירם למקום שיורה, או, בהסכמת המחזיק בה, להקפיאה בהם, להקפיאם בידיו, כנגד ערבות להנחת דעת המנהל או ללא ערבות.

(ג) הוקפאה סחורה הוקפאו טובין בידי המחזיק בה בהם כאמור בסעיף קטן (ב), חייב הוא להמציאה להמציאם לפי דרישת המנהל; לא עשה כן, או המציאה כשהיא ניזוקה המציאם כשהם ניזוקו, ייאשם בעבירה על חוק זה, אם לא נתן הסבר סביר שהסחורה נעלמה או ניזוקה שהטובין נעלמו או ניזוקו מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

(ד) נתפס דבר לפי סעיף קטן (א)(2) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

(ה) נתפסה סחורה נתפסו טובין ואין המנהל יודע את בעל הסחורה הטובין או את מענו של האדם שממנו נתפסה נתפסו, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותה אותם אדם תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, תחולט הסחורה יחולטו הטובין.

(ו) סחורה שנתפסה טובין שנתפסו ונמנע האדם שממנו נתפסה לקבלה נתפסו לקבלם מהמנהל, לאחר שקיבל ממנו דרישה בכתב לעשות זאת, רשאי המנהל להחסין את הסחורה הטובין במחסן שקבע והוצאות ההעברה ודמי ההחסנה, כפי שקבע המנהל, ישולמו על ידי אותו אדם; עברו שלושה חדשים מהיום שבו הוחסנה הסחורה הוחסנו הטובין כאמור והאדם שממנו נתפסה נתפסו לא בא לקבלה לקבלם, רשאי המנהל למכור את הסחורה הטובין, והתמורה תשמש קודם כל לתשלום דמי ההחסנה והוצאות ההובלה והמכירה, והיתרה תשולם לאדם שממנו נתפסה הסחורה נתפסו הטובין אם נתקבלה ממנו בקשה בכתב לכך תוך שנה מיום מכירת הסחורה הטובין.

בדיקות ותפיסות בקשר למתן שירותים (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

16א.  (א)  רשאי, מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל, כדי להבטיח גביית מס על שירותים טעוני מס, לגלות עבירות על הוראות החוק בקשר להטלת מס על שירותים או למנוע את ביצוען, להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום, למעט מקום המשמש למגורים בלבד, כדי לבדוק פנקסים ומסמכים אחרים ולתפוס כל דבר העשוי לשמש הוכחה במשפט על עבירה כאמור.

          (ב)  נתפס דבר לפי סעיף קטן (א), ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית משפט קובלנה על עבירה על חוק זה שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 49 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 16א

מסירת ידיעות, מסמכים ודוגמאות (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

17.  (א)  (בוטל).

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  עוסק או נותן שירות יודיע למנהל במכתב רשום –

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   על ייצור טובין טעוני מס מסוג שעדיין לא ייצר, מיד עם תחילת הייצור ועל מחירם הסיטוני של אותם טובין לפני שהתחיל במכירתם;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   על שינויים במחיר סיטוני של טובין טעוני-מס או מחיר שירות טעון-מס, מיד עם השינוי.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ג)   כל אדם חייב, לפי דרישתו של המנהל או של מי שהוסמך על-ידיו בכתב, למסור לו או לשליחיו את הידיעות, הדוגמאות, הפנקסים ושאר מסמכים שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 ת"ט תשכ"ב-1962

          (ד)  המנהל רשאי לדרוש שידיעות, מסמכים או דוגמאות כאמור יימסרו לו או לשליחו בצורה ובמועדים שיקבע.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ה)  נמסרו לפי סעיף זה מסמכים מקוריים או דוגמאות שיש להן ערך מסחרי, יוחזרו למי שמסרם לפי בקשתו, אם לא הוגשה לבית משפט תוך שלושה חדשים ממועד מסירתם קובלנה שמסמכים או דוגמאות אלה משמשים ראיה לה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ו)   דוגמאות שנמסרו לפי סעיף קטן (ג) או שנתפסו לפי סעיפים 16 או 16א, מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן בכל דרך אחרת.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ז)   מסמכים שנמסרו לפי סעיף קטן (ג) או שנתפסו לפי סעיפים 16 או 16א, רשאי מי שמסר אותם או מי שנתפסו ממנו לעשות העתקים מהם.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 114 (ה"ח 198)

הוספת סעיף קטן 17(ה)

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 49 (ה"ח 450)

ת"ט תשכ"ב-1962

ס"ח תשכ"ב מס' 365 מיום 29.3.1962 עמ' 57

17. (א) סוחר או נותן שירות, יגיש למנהל עד ה-15 של כל חודש או במועד אחר שהורה לו המנהל, רשימה חתומה בידו ובה פרטים מלאים הנוגעים לסחורות או לשירותים, שעקב מכירתם או נתינתם נתחייב עליהם במס במשך החודש הקודם, ויציין בה בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מסחר; לא מכר הסוחר במשך החודש הקודם כל סחורה טעונת מס או לא נתן נותן השירות במשך החודש הקודם כל סחורה טעונת מס או לא נתן נותן השירות במשך החודש הקודם כל שירות טעון מס, יודיע על כך למנהל בכתב במועד האמור; המנהל רשאי לשחרר סוג מסויים של סוחרים או נותני שירות מחובת מילוי הוראות סעיף קטן זה, כולן או מקצתן, ובתנאים שיקבע.

(ב) סוחר או נותן שירות יודיע למנהל במכתב רשום –

(1) על ייצור סחורה טעונת מס מסוג שעדיין לא ייצר, מיד עם תחילת הייצור ועל מחירה הסיטוני של אותה סחורה לפני שהתחיל במכירתה;

(2) על שינויים במחיר סיטוני של סחורה טעונת-מס או מחיר שירות טעון-מס, מיד עם השינוי.

(א) (ג) כל אדם חייב, לפי דרישתו של המנהל או של מי שהוסמך על ידיו בכתב, למסור לו או לשליחיו את הידיעות, הדוגמאות, הפנקסים ושאר מסמכים שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה.

(ב) (ד) המנהל רשאי לדרוש שידיעות, מסמכים או דוגמאות כאמור יימסרו לו או לשליחיו במועדים שיקבע בצורה ובמועדים שיקבע.

(ג) (ה) נמסרו לפי סעיף זה מסמכים מקוריים או דוגמאות שיש להן ערך מסחרי, יוחזרו למי שמסרם לפי בקשתו, אם לא הוגשה לבית משפט תוך שלושה חדשים ממועד מסירתם קובלנה שמסמכים או דוגמאות אלה משמשים ראיה לה.

(ד) (ו) דוגמאות שנמסרו לפי סעיף קטן (א) או שנתפסו לפי סעיף 16 לפי סעיף קטן (ג) או שנתפסו לפי סעיפים 16 או 16א, מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן בכל דרך אחרת.

(ה) (ז) מסמכים שנמסרו לפי סעיף קטן (א) או שנתפסו לפי סעיף 16 לפי סעיף קטן (ג) או שנתפסו לפי סעיפים 16 או 16א, רשאי מי שמסר אותם או מי שנתפסו ממנו לעשות העתקים מהם.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214, 218 (ה"ח 1233)

(א) סוחר או נותן שירות, יגיש למנהל עד ה-15 של כל חודש או במועד אחר שהורה לו המנהל, רשימה חתומה בידו ובה פרטים מלאים הנוגעים לסחורות או לשירותים, שעקב מכירתם או נתינתם נתחייב עליהם במס במשך החודש הקודם, ויציין בה בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מסחר; לא מכר הסוחר במשך החודש הקודם כל סחורה טעונת מס או לא נתן נותן השירות במשך החודש הקודם כל סחורה טעונת מס או לא נתן נותן השירות במשך החודש הקודם כל שירות טעון מס, יודיע על כך למנהל בכתב במועד האמור; המנהל רשאי לשחרר סוג מסויים של סוחרים או נותני שירות מחובת מילוי הוראות סעיף קטן זה, כולן או מקצתן, ובתנאים שיקבע.

(ב) סוחר עוסק או נותן שירות יודיע למנהל במכתב רשום –

(1) על ייצור סחורה טעונת מס טובין טעוני מס מסוג שעדיין לא ייצר, מיד עם תחילת הייצור ועל מחירה מחירם הסיטוני של אותה סחורה אותם טובין לפני שהתחיל במכירתה במכירתם;

(2) על שינויים במחיר סיטוני של סחורה טעונת-מס טובין טעוני מס או מחיר שירות טעון-מס, מיד עם השינוי.

הצבת פקיד במקום עסק (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

17א.  (א)  המנהל רשאי, במקרים הנראים לו, להורות על הצבת פקיד שימונה על ידיו לצורך זה –

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   במקום עסקו של עוסק, המייצר טובין שהמס השנתי הכולל עליה עשוי לעלות לדעת המנהל על מיליון לירות;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   במקום עסקו של העוסק המבצע פעולות השבחה, ששר האוצר קבע אותן בצו כפעולות ייצור, בטובין שהמס השנתי הכולל עליהן עשוי לעלות, לדעת המנהל, על חמש מאות אלף לירות.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  עוסק יספק לפקיד, כאמור בסעיף קטן (א), לביצוע תפקידיו, מקום עבודה להנחת דעתו של המנהל.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 49 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

17א. (א) המנהל רשאי, במקרים הנראים לו, להורות על הצבת פקיד, שימונה על ידיו לצורך זה –

(1) במקום עסקו של סוחר עוסק, המייצר סחורות טובין שהמס השנתי הכולל עליהן עליהם עשוי לעלות לדעת המנהל על מיליון לירות;

(2) במקום עסקו של הסוחר העוסק המבצע פעולות השבחה, ששר האוצר קבע אותן בצו כפעולות ייצור, בסחורות בטובין שהמס השנתי הכולל עליהן עליהם עשוי לעלות, לדעת המנהל, על חמש מאות אלף לירות.

(ב) סוחר עוסק יספק לפקיד, כאמור בסעיף קטן (א), לביצוע תפקידיו, מקום עבודה להנחת דעתו של המנהל.

חקירות (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

18.  (א)  מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל, רשאי לחקור כל אדם שיש לו, לפי הנחת החוקר, ידיעה על עבירה לפי חוק זה, בכל ענין הנוגע לאותה עבירה, ולדרוש שאותו אדם יבוא לפניו בכל שעה מתקבלת על הדעת לשם חקירה כאמור; נערכת החקירה בשעת כניסה או חיפוש כאמור בסעיף 16 או 16א, רשאי החוקר לחקור בכל ענין הנוגע לחוק זה גם כל אדם הנמצא במקום; אולם לא יחקור החוקר מיזמתו את בן-זוגו של החייב בתשלום המס, ילדיו או הוריו.

          (ב)  אדם שנחקר בתוקף סעיף קטן (א) או שנדרש למסור ידיעות או להמציא מסמכים לפי סעיף 17, ישיב תשובות נכונות ומלאות וימציא מסמכים נכונים; תשובות, ידיעות ומסמכים כאלה ישמשו ראיה בכל הליך משפטי.

          (ג)   תשובות הנחקר לפי סעיף קטן (א) יירשמו וייחתמו כאמור בסעיף 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 4 לפקודה האמורה יחול עליהן.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

(א) מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל, רשאי לחקור כל אדם שיש לו, לפי הנחת החוקר, ידיעה על עבירה לפי חוק זה, בכל ענין הנוגע לאותה עבירה, ולדרוש שאותו אדם יבוא לפניו בכל שעה המתקבלת על הדעת לשם חקירה כאמור; נערכת החקירה בשעת כניסה או חיפוש כאמור בסעיף 16 כאמור בסעיף 16 או 16א, רשאי החוקר לחקור בכל ענין הנוגע לחוק זה גם כל אדם הנמצא במקום.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 218 (ה"ח 1233)

(א) מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המנהל, רשאי לחקור כל אדם שיש לו, לפי הנחת החוקר, ידיעה על עבירה לפי חוק זה, בכל ענין הנוגע לאותה עבירה, ולדרוש שאותו אדם יבוא לפניו בכל שעה המתקבלת על הדעת לשם חקירה כאמור; נערכת החקירה בשעת כניסה או חיפוש כאמור בסעיף 16 או 16א, רשאי החוקר לחקור בכל ענין הנוגע לחוק זה גם כל אדם הנמצא במקום; אולם לא יחקור החוקר מיזמתו את בן-זוגו של החייב בתשלום המס, ילדיו או הוריו.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

19.  (בוטל).

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

(א) סוחר שנדרש על פי חוק זה למסור למנהל או לשליחו ידיעה בדבר סחורות טעונות מס שמכר או בדבר כמות הסחורה שהחזיק במלאי לצורך עסקו, כשההחזקה חייבת מס, וסירב או נמנע לתת את הידיעה, או מסר ידיעה אך למנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הידיעה אינה נכונה, רשאי המנהל לקבוע את כמות הסחורה הטעונה מס שמכר אותו סוחר או שהחזיק במלאי וכן את המועדים למכירה או להחזקה כאמור.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 64 (ה"ח 317)

(א) סוחר שנדרש על פי חוק זה למסור למנהל או לשליחו ידיעה בדבר סחורות טעונות מס שמכר או בדבר כמות הסחורה שהחזיק במלאי לצורך עסקו, כשההחזקה חייבת מס, וסירב או נמנע לתת את הידיעה, או מסר ידיעה אך למנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הידיעה אינה נכונה, רשאי המנהל לקבוע את כמות הסחורה הטעונה מס שמכר אותו סוחר או שהחזיק במלאי או את ערכה וכן את המועדים למכירה או להחזקה כאמור.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

(ב) נותן שירות שנדרש על פי חוק זה למסור למנהל או לשליחו ידיעה בדבר שירותים טעוני מס שנתן, וסירב או נמנע לתת את הידיעה, או מסר ידיעה אך למנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הידיעה אינה נכונה, רשאי המנהל, אחרי שנתן לנותן השירות הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע את היקף השירותים טעוני מס שנתן אותו נותן שירות או את ערכם וכן את המועדים בהם ניתנו שירותים כאמור.

(ב) (ג) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת המנהל לפי סעיף זה, רשאי לערער עליה לפני ועדת הערעורים, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעה כאמור, והוראות הסעיף 5 – למעט סעיף קטן (ב) – יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 9 (ה"ח 888)

(ג) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת המנהל לפי סעיף זה, רשאי לערער עליה לפני ועדת הערעורים רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעה כאמור, והוראות הסעיף 5 – למעט סעיף קטן (ב) – יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 218 (ה"ח 1233)

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

סירוב מסירת ידיעות

19. (א) סוחר שנדרש על פי חוק זה למסור למנהל או לשליחו ידיעה בדבר סחורות טעונות מס שמכר או בדבר כמות הסחורה שהחזיק במלאי לצורך עסקו, כשההחזקה חייבת מס, וסירב או נמנע לתת את הידיעה, או מסר ידיעה אך למנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הידיעה אינה נכונה, רשאי המנהל לקבוע את כמות הסחורה הטעונה מס שמכר אותו סוחר או שהחזיק במלאי או את ערכה וכן את המועדים למכירה או להחזקה כאמור.

(ב) נותן שירות שנדרש על פי חוק זה למסור למנהל או לשליחו ידיעה בדבר שירותים טעוני מס שנתן, וסירב או נמנע לתת את הידיעה, או מסר ידיעה אך למנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הידיעה אינה נכונה, רשאי המנהל, אחרי שנתן לנותן השירות הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע את היקף השירותים טעוני מס שנתן אותו נותן שירות או את ערכם וכן את המועדים בהם ניתנו שירותים כאמור.

(ג) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת המנהל לפי סעיף זה, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעה כאמור, והוראות הסעיף 5 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

חסיון (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

19א.  על אף האמור בסעיפים 16, 16א, 17 ו-18 לא יידרש אדם לגלות דברים ומסמכים שהם חסויים על פי הדין.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 19א

סודיות (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

19ב.  (א)  לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם –

(1)   שר האוצר[1] התיר לגלותה[2];

(2)   נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז-1967.

(תיקון מס' 14)  תשנ"ח-1998

          (א1) לענין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקים שיירשמו.

          (ב)  הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה.

          (ג)   גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס 20,000 לירות.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 19ב

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 218 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 19ב

הנוסח הקודם:

שמירת סוד

19ב. (א) לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אלא אם נדרש לגלותה על ידי בית משפט, לצורך חוק זה או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו.

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה.

 

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ה מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 185 (ה"ח 2596)

הוספת סעיף קטן 19ב(א1)

עובדי המס – בסמכויותיהם של שוטרים (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

20.  מי שהוסמך על ידי המנהל, לפי סעיפים 16, 16א, 17, 17א ו-18, יהיו לו סמכויות של שוטר לענין מניעת עבירות על חוק זה או גילויין.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

20. מי שהוסמך על ידי המנהל, לפי סעיפים 16, 17 או 18 לפי סעיפים 16, 16א, 17, 17א ו-18, יהיו לו סמכויות של שוטר לענין מניעת עבירות על חוק זה או גילויין.

 

מסירת הודעות

21.  הודעה, דרישה וכל מסמך אחר שיש למסרם לאדם לפי חוק זה, מותר למסרם הן באופן אישי והן באמצעות הדואר במכתב רשום, ואם נשלחו בדואר רשום לפי כתובת מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון, או מקום עסקיו הרגיל או מקום עסקיו האחרון, רואים אותם כאילו נמסרו לו לפני תום ששה ימים משעה שנמסרו לדואר למשלוח.

ענשים

22.  (א)  אדם שעשה אחד מאלה:

(1)   מסר, בכל ענין הנוגע לחוק זה, ידיעה כוזבת או מסמך כוזב בפרט חשוב;

(2)   סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמא שנדרשו ממנו לפי חוק זה;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחר שנדרש למסרו על פי חוק זה;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   החזיק טובין טעוני מס שלא שולם המס המגיע עליהם ואין כל סיבה מצדיקה את אי התשלום;

(תיקון מס' 1) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3א) מסר טובין שיבואם או מכירתם פטורים ממס לפי סעיף 26, לאדם אחר שלא בהתאם לתנאי הפטור;

(4)   הפריע לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(5)   עשה מעשה כדי להתחמק מתשלום מס שנתחייב בו;

(6)   עבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה –

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

דינו – מאסר שנתיים או קנס של 100 לירות או פי שלושה משוויים של הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, או מאסר וקנס כאחד.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  (1)   יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הטובין שבהם נעברה העבירה יוחרמו, כולם או מקצתם;

 

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס; מועד תשלום המס במקרה זה הוא 15 יום מיום שנמסרה לאותו אדם דרישת המנהל לתשלום המס;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 5) תשל"א-1970 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   דין דרישת המנהל לפי פסקה (2) כדין שומה, לכל דבר וענין.

 

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א), לאחר שכבר נידון בעבר על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לאסור על הנידון לעסוק במכירת טובין מסוגי הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל למשך תקופה שיקבע בית המשפט.

          (ד)  אדם הפועל בניגוד לצו שניתן על ידי בית המשפט לפי סעיף קטן (ג), דינו – קנס של 2000 לירות או מאסר של שלוש שנים או שני העונשים כאחד, ונוסף לכך קנס של 50 לירות או מאסר של שבעה ימים, או שני העונשים הנוספים כאחד, לכל יום שבו נמשכת העבירה לפי סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ה)  נעברה, במהלך עסקו של עוסק, עבירה לפי סעיף זה על ידי פקיד, פועל, שליח, סוכן או בא כוח של אותו עוסק, ייאשם בעבירה גם אותו עוסק, אם לא הוכיח שני אלה:

(1)   שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2)   שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.

(תיקון מס' 23) תשע"ו-2015

          (ו)   לא דיווח אדם על חוות דעת, כהגדרתה בסעיף 5א2(א), בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 23) תשע"ו-2015

          (ז)   לא הודיע אדם על תכנון מדף, כהגדרתו בסעיף 5א2(א), בניגוד להוראות סעיף 5א2(ה), דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 23) תשע"ו-2015

          (ח)  לא דיווח אדם על עמדה חייבת בדיווח, כהגדרתה בסעיף 5א3, בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

הוספת פסקה 22(א)(3א)

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 64 (ה"ח 317)

(א) אדם שעשה אחד מאלה:

(1) מסר, בכל ענין הנוגע לחוק זה, ידיעה כוזבת או מסמך כוזב בפרט חשוב;

(2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמא שנדרש ממנו לפי חוק זה;

(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחר שנדרש למסרו על פי חוק זה;

(3) החזיק סחורה טעונה מס שלא שולם המס המגיע עליה ואין כל סיבה מצדיקה את אי התשלום;

(3א) מסר סחורה, שיבואה או מכירתה פטורה ממס לפי סעיף 26, לאדם אחר שלא בהתאם לתנאי הפטור;

(4) הפריע לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(5) עשה מעשה כדי להתחמק מתשלום מס שנתחייב בו;

(6) עבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה,

דינו – מאסר שנתיים או קנס של 1000 לירות או פי שלושה משוויה של הסחורה שבה נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, או מאסר וקנס כאחד.

(ב) (1) יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הסחורה שבה נעברה העבירה תוחרם, כולה או מקצתה;

(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס;

(3) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת סכום המס, שנדרש לשלמו לפי סעיף קטן (2), רשאי לערער עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת המס קביעת מחיר סיטוני.

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 9 (ה"ח 888)

(ב) (1) יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הסחורה שבה נעברה העבירה תוחרם, כולה או מקצתה;

(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס;

(3) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת סכום המס, שנדרש לשלמו לפי סעיף קטן (2), רשאי לערער לערור עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת המס קביעת מחיר סיטוני.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214, 218 (ה"ח 1233)

22. (א) אדם שעשה אחד מאלה:

(1) מסר, בכל ענין הנוגע לחוק זה, ידיעה כוזבת או מסמך כוזב בפרט חשוב;

(2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמא שנדרש ממנו לפי חוק זה;

(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחר שנדרש למסרו על פי חוק זה;

(3) החזיק סחורה טעונה טובין טעוני מס שלא שולם המס המגיע עליה עליהם ואין כל סיבה מצדיקה את אי התשלום;

(3א) מסר סחורה, שיבואה או מכירתה פטורה טובין, שיבואם או מכירתם פטורים ממס לפי סעיף 26, לאדם אחר שלא בהתאם לתנאי הפטור;

(4) הפריע לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(5) עשה מעשה כדי להתחמק מתשלום מס שנתחייב בו;

(6) עבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה,

דינו – מאסר שנתיים או קנס של 1000 לירות או פי שלושה משוויה של הסחורה שבה משווים של הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, או מאסר וקנס כאחד.

(ב) (1) יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הסחורה שבה הטובין שבהם נעברה העבירה תוחרם, כולה או מקצתה יוחרמו, כולם או מקצתם;

(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס; מועד תשלום המס במקרה זה הוא 15 יום מיום שנמסרה לאותו אדם דרישת המנהל לתשלום המס;

(3) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת סכום המס, שנדרש לשלמו לפי סעיף קטן (2), רשאי לערור עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת המס קביעת מחיר סיטוני.

(3) דין דרישת המנהל לפי פסקה (2) כדין שומה, לכל דבר וענין.

(ג) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן (א), לאחר שכבר נדון בעבר על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לאסור על הנידון לעסוק במכירת סחורות מסוג הסחורות שבהן טובין מסוג הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל למשך תקופה שיקבע בית המשפט.

(ד) אדם הפועל בניגוד לצו שניתן על ידי בית המשפט לפי סעיף קטן (ג), דינו – קנס של 2000 לירות או מאסר של שלוש שנים או שני הענשים כאחד, ונוסף לכך קנס של 50 לירות או מאסר של שבעה ימים, או שני הענשים הנוספים כאחד, לכל יום שבו נמשכת העבירה לפי סעיף קטן זה.

(ה) נעברה, במהלך עסקו של סוחר עוסק, עבירה לפי סעיף זה על ידי פקיד, פועל, שליח, סוכן או בא כוח של אותו סוחר עוסק, ייאשם בעבירה גם אותו סוחר עוסק, אם לא הוכיח שני אלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.

 

מיום 9.12.2015

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 288 (ה"ח 951)

הוספת סעיפים קטנים 22(ו), 22(ז), 22(ח)

אחריותם של מנהלים ופקידים (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

23.  חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני-אדם אחר שעברו עבירה לפי חוק זה, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו חבר, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

עבירה ע"י חבר בני אדם

23. נעברה עבירה לפי סעיף 22 על ידי חבר בני אדם, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי של אותו חבר, אם לא הוכיח שני אלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.

חובת ההוכחה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

24.  (א)  הטוען ששילם את המס או שהגיש דו"ח, עליו הראיה.

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  נמסרו טובין טעוני מס, רואים אותם כאילו נמכרו עד שיוכח ההיפך.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   אדם שייבא, מסר או החזיק טובין לצרכי מסחר – עליו הראיה כי המס עליהם שולם.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 64 (ה"ח 317)

הוספת סעיף קטן 24(ג)

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

החלפת סעיף קטן 24(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) סוחר שייבא, מסר או החזיק סחורה לצרכי מסחרו – עליו הראיה כי המס עליו שולם.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214, 219 (ה"ח 1233)

24. (א) הטוען ששילם את המס או שהגיש דו"ח, עליו הראיה.

(ב) נמסרה סחורה טעונה מס נמסרו טובין טעוני מס, רואים אותה כאילו נמכרה אותם כאילו נמכרו עד שיוכח ההיפך.

(ג) אדם שייבא, מסר או החזיק סחורה טובין לצרכי מסחר – עליו הראיה כי המס עליה עליהם שולם.

 

פטור מחתימה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

24א.  הודעה, קביעה או מסמך אחר המוצאים על פי חוק זה, כששמו או תארו של המוציא מצויינים בהם, אינם טעונים חתימת ידו.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 219 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 24א

פגם בפעולה אינו פוסלה (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

24ב.  כל פעולה שנעשתה לפי חוק זה, לא ייגרע תקפה מחמת פגם בצורה, טעות או השמטה שחלו בה, אם אין בהם לפגוע בעיקר או להטעות.

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 219 (ה"ח 1233)

הוספת סעיף 24ב

 

כופר כסף (תיקון מס' 2) תשי"ח-1958

25.  (א)  עבר אדם עבירה לפי סעיף 22, או נחשד עליה, רשאי המנהל לקחת מידו כופר כסף, שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – יופסק כל הליך משפטי נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

          (ב)  המנהל רשאי להתנות לקיחת כופר כסף כאמור בסעיף קטן (א) במתן התחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה והתחייבות אישית של משלם הכופר לשלם סכום מסויים, עם ערובה או בלעדיה.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

          (ג)   אם לאחר מתן ההתחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה יצא המתחייב חייב בדין על עבירה לפי חוק זה, תהיה ההתחייבות ניתנת לגביה הן מן המתחייב והן מן הערב.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 64 (ה"ח 317)

25. (א) עבר אדם עבירה לפי סעיף 22, או נחשד עליה, רשאי המנהל לקחת מידו כופר כסף, שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – יופסק כל הליך משפטי נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

(ב) המנהל רשאי להתנות לקיחת כופר כסף כאמור בסעיף קטן (א) במתן התחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה והתחייבות אישית של משלם הכופר לשלם סכום מסויים, עם ערובה או בלעדיה.

(ג) אם לאחר מתן ההתחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה יצא המתחייב חייב בדין על עבירה לפי חוק זה, תהיה ההתחייבות ניתנת לגביה הן מן המתחייב והן מן הערב.

פטור

26.  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לפטור מתשלום המס, כולו או מקצתו, ובתנאים שייקבעו על ידיו –

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   יבוא של טובין טעוני מס על ידי אדם מסויים או על ידי סוג מסויים של בני אדם;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   מכירה של טובין טעוני מס לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם, וכן על ידי אדם מסויים או על ידי סוג מסויים של בני אדם;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   מכירה של סוגי טובין טעוני מס לשם יצוא;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(4)   החזקת מלאי טובין שהיה מצוי בידי אדם לצורך עסקו ביום הטלת המס לפי סעיף 2(ב);

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(5)   ייבואם של טובין שבאו בירושה לתושב ישראל מנפטר בחוץ לארץ, ובלבד שהטובין מיועדים לשימושו של אותו תושב או לשימוש בני ביתו;

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(6)   שירות, הניתן לכלולים בתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957, או המיועד למטרה מסויימת;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(7)   שירות הניתן תמורת מטבע-חוץ.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

(1) יבוא של סחורות טעונות מס על ידי סוגי בני אדם מסויימים על ידי אדם מסויים או על ידי סוג מסויים של בני אדם;

(2) מכירה של סחורות טעונות מס לסוגי בני אדם מסויימים לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם;

 

מיום 21.12.1955

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 64 (ה"ח 317)

(2) מכירה של סחורות טעונות מס לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם;

(2) מכירה של סחורות טעונות מס לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם, וכן על ידי אדם מסויים או על ידי סוג מסויים של בני אדם;

(3) מכירה של סוגי סחורות טעונות מס לשם יצוא;

(4) החזקת מלאי סחורות שהיה מצוי בידי אדם לצורך עסקו ביום הטלת המס לפי סעיף 2(ב).

(5) ייבואן של סחורות שבאו בירושה לתושב ישראל מנפטר בחוץ לארץ, ובלבד שהסחורות מיועדות לשימושו של אותו תושב או לשימוש בני ביתו.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 50 (ה"ח 450)

הוספת פסקאות 26(6), 26(7)

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(1) יבוא של סחורות טעונות מס טובין טעוני מס על ידי סוגי בני אדם מסויימים;

(2) מכירה של סחורות טעונות מס טובין טעוני מס לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם, וכן על ידי אדם מסויים או על ידי סוג מסויים של בני אדם;

(3) מכירה של סוגי סחורות טעונות מס טובין טעוני מס לשם יצוא;

(4) החזקת מלאי סחורות טובין שהיה מצוי בידי אדם לצורך עסקו ביום הטלת המס לפי סעיף 2(ב).

(5) ייבואן של סחורות ייבואם של טובין שבאו בירושה לתושב ישראל מנפטר בחוץ לארץ, ובלבד שהסחורות מיועדות שהטובין מיועדים לשימושו של אותו תושב או לשימוש בני ביתו.

החזרת מס (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

27.  (א)  מס יוחזר למי ששילמו אם הוגשה בקשה על כך תוך שלוש שנים מיום הגביה או התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחד מאלה:

(תיקון מס' 5) תשל"א-1970 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   טובין שעליהם שולם המס לא נמכרו, למעט אלה שהמס עליהם שולם בעת ייבואם;

(2)   שירותים שעליהם שולם המס לא ניתנו;

(תיקון מס' 4)  תשכ"ח-1968

(3)   (בוטל);

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(4)   שולם מס על טובין והטובין אבדו בהיותם בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של אדם שהטובין נמסרו לו למכירה בעמלה בטרם השתמשו בהם, או שהוחזרו לחייב במס לאחר שנמסרו למכירה בעמלה ולא נמכרו.

המנהל רשאי להורות על החזרת מס לפי סעיף קטן זה אף אם לא הוגשה אליו בקשה לכך.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ב)  שולם מס על טובין שהוכח להנחת דעתו של המנהל שניזוקו בהיותם בחזקתו של החייב מס, בטרם השתמש בהם או בחזקתו של האדם שהטובין נמסרו לו למכירה בעמלה, יוחזר למי ששילם את המס הסכום שבו עולה המס ששולם על המס שהיה מגיע אילו ניזוקו הטובין במועד הנועד לתשלום המס, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה ובעוד הטובין בחזקתו של החייב במס, או בחזקתו של העמיל האמור, הכל לפי המקרה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   לא יוחזר המס על טובין שאבדו או ניזוקו בחזקתו של החייב במס, אלא אם נמסרה הודעה בכתב למנהל על כך תוך שני חדשים מיום האבדן או הנזק והמבקש את החזרת המס הצהיר בפני המנהל כי לא קיבל פיצויים בגין האבדן או הנזק והתחייב שאם יקבל פיצויים כאמור יחזיר למנהל את סכום המס שהוחזר לו על ידיו.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

         (ד)  המנהל רשאי להחזיר את המס, כולו או מקצתו, ששולם על טובין או על שירות, אם נתברר אחד מאלה:

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   הטובין שימשו לייצור טובין שאינם טעוני מס או לייצור טובין שנמכרו לאדם הזכאי לפטור ממס;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   הטובין הובאו לישראל לשעה, או הובאו או נקנו לשם ייצור טובין המיועדים ליצוא;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(3)   הטובין הובאו לישראל והוחזרו בלי שינוי צורה, או אם שונתה צורתם, הוכח להנחת דעתו של המנהל כי לא השתמשו בהם והם ניתנים לזיהוי;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(4)   הטובין נמכרו או השירות ניתן למי שזכאי לפטור לפי צו על פי פסקאות (2),
(3), (6) ו-(7) לסעיף 26 והמוכר או נותן השירות החזירו את המס לקונה הטובין או למקבל השירות או לא כללו אותו במחיר.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

27. (א) נגבה מס בטעות, או שולם מס על סחורה שהוכח להנחת דעתו של המנהל שאבדה בהיותה בחזקתו של החייב במס בטרם השתמש בה, או שהוחזרה לו לאחר שמסר אותה למכירה בעמלה ולא נמכרה, יוחזר המס למי ששילמו, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה.

(ב) שולם מס על סחורה שהוכח להנחת דעתו של המנהל שניזוקה בהיותה בחזקתו של החייב במס בטרם השתמש בה, או בחזקתו של האדם שהסחורה נמסרה לו למכירה בעמלה, יוחזר למי ששילם את המס הסכום שבו עולה המס ששולם על המס שהיה מגיע אילו ניזוקה הסחורה במועד הנועד לתשלום המס, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה ובעוד הסחורה בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של העמיל האמור, הכל לפי המקרה.

(ג) המנהל רשאי להחזיק את המס, כולו או מקצתו, ששולם על סחורה אם נתברר בה אחד מאלה:

(1) שימשה לייצור סחורות שאינן טעונות מס;

(2) הובאה לישראל לשעה או לשם ייצור סחורה המיועדת ליצוא;

(2) הובאה לישראל לשעה, או הובאה או נקנתה לשם ייצור סחורה המיועדת ליצוא;

(3) הובאה לישראל והוחזרה בלי שינוי צורה.

(ד) בוטל או הוקטן מס המוטל על סחורה, ובמועד הביטול או ההקטנה היתה סחורה כאמור מוחזקת במלאי של סוחר לצורך עסקו, והוגשה בקשה להחזרת המס כל עוד מוחזקת הסחורה כאמור – יחזיר המנהל את כל המס ששולם בעבר לגבי אותה סחורה, או את הסכום שבו עודף המס ששולם בעבר על המס שהיה מגיע אילו במועד התשלום עמד בתקפו הצו המקטין את המס, הכל לפי הענין.

 

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 65 (ה"ח 317)

(ג) לא יוחזר המס על סחורה שאבדה או ניזוקה בחזקתו של החייב במס, אלא אם כן הוגשה על כך בקשה בכתב תוך שני חדשים מיום האבדן או הנזק, והוכח למנהל, כי מגיש הבקשה לא קיבל על כך מחברת ביטוח פיצויים שכללו את סכום המס.

(ג)(ד) המנהל רשאי להחזיק את המס, כולו או מקצתו, ששולם על סחורה אם נתברר בה אחד מאלה:

(1) שימשה לייצור סחורות שאינן טעונות מס;

(2) הובאה לישראל לשעה, או הובאה או נקנתה לשם ייצור סחורה המיועדת ליצוא;

(3) הובאה לישראל והוחזרה בלי שינוי צורה.

(4) נמכרה לאדם הזכאי לפטור לפי צו על פי סעיף 26 (2).

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 51 (ה"ח 450)

27. (א) נגבה מס בטעות, או שולם מס על סחורה שהוכח להנחת דעתו של המנהל שאבדה בהיותה בחזקתו של החייב במס בטרם השתמש בה, או שהוחזרה לו לאחר שמסר אותה למכירה בעמלה ולא נמכרה, יוחזר המס למי ששילמו, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה.

(א) מס יוחזר למי ששילמו אם הוגשה בקשה על כך תוך שלוש שנים מיום הגביה או התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחד מאלה

(1) סחורות שעליהן שולם המס לא נמכרו;

(2) שירותים שעליהם שולם המס לא ניתנו;

(3) מס שולם ביתר על סחורות שנמכרו או על שירותים שניתנו ובלבד שהתמורה שנתקבלה לא כללה את המס ששולם ביתר, או אם כללה מס כאמור, החזיר המוכר או נותן השירות לקונה או למקבל השירות את אותו המס;

(4) שולם מס על סחורה והסחורה אבדה בהיותה בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של אדם שהסחורה נמסרה לו למכירה בעמלה בטרם השתמשו בה, או שהוחזרה לחייב במס לאחר שנמסרה למכירה בעמלה ולא נמכרה.

המנהל רשאי להורות על החזרת מס לפי סעיף קטן זה אף אם לא הוגשה אליו בקשה לכך.

(ב) שולם מס על סחורה שהוכח להנחת דעתו של המנהל שניזוקה בהיותה בחזקתו של החייב במס בטרם השתמש בה, או בחזקתו של האדם שהסחורה נמסרה לו למכירה בעמלה, יוחזר למי ששילם את המס הסכום שבו עולה המס ששולם על המס שהיה מגיע אילו ניזוקה הסחורה במועד הנועד לתשלום המס, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה ובעוד הסחורה בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של העמיל האמור, הכל לפי המקרה.

(ג) לא יוחזר המס על סחורה שאבדה או ניזוקה בחזקתו של החייב במס, אלא אם כן הוגשה על כך בקשה בכתב תוך שני חדשים מיום האבדן או הנזק, והוכח למנהל, כי מגיש הבקשה לא קיבל על כך מחברת ביטוח פיצויים שכללו את סכום המס.

(ד) המנהל רשאי להחזיק את המס, כולו או מקצתו, ששולם על סחורה אם נתברר בה אחד מאלה:

(1) שימשה לייצור סחורות שאינן טעונות מס;

(2) הובאה לישראל לשעה, או הובאה או נקנתה לשם ייצור סחורה המיועדת ליצוא;

(3) הובאה לישראל והוחזרה בלי שינוי צורה.

(4) נמכרה לאדם הזכאי לפטור לפי צו על פי סעיף 26 (2).

(ג) לא יוחזר המס על סחורה שאבדה או ניזוקה בחזקתו של החייב במס, אלא אם נמסרה הודעה בכתב למנהל על כך תוך שני חדשים מיום האבדן או הנזק והמבקש את החזרת המס הצהיר בפני המנהל כי לא קיבל פיצויים בגין האבדן או הנזק והתחייב שאם יקבל פיצויים כאמור יחזיר למנהל את סכום המס שהוחזר לו על ידיו.

(ד) המנהל רשאי להחזיר את המס, כולו או מקצתו, ששולם על סחורה או על שירות, אם נתברר אחד מאלה:

(1) הסחורה שימשה לייצור סחורות שאינן טעונות מס או לייצור סחורות שנמכרו לאדם הזכאי לפטור ממס;

(2) הסחורה הובאה לישראל לשעה, או הובאה או נקנתה לשם ייצור סחורה המיועדת ליצוא;

(3) הסחורה הובאה לישראל והוחזרה בלי שינוי צורה, או אם שונתה צורתה, הוכח להנחת דעתו של המנהל כי לא השתמשו בה והיא ניתנת לזיהוי;

(4) הסחורה נמכרה או השירות ניתן למי שזכאי לפטור לפי צו על פי פסקאות (2), (3), (6) ו-(7) לסעיף 26 והמוכר או נותן השירות החזירו את המס לקונה הסחורה או למקבל השירות או לא כללו אותו במחיר.

 

מיום 3.7.1968

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ח מס' 531 מיום 3.7.1968 עמ' 157 (ה"ח 771)

ביטול פסקה 27(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) מס שולם ביתר על סחורות שנמכרו או על שירותים שניתנו ובלבד שהתמורה שנתקבלה לא כללה את המס ששולם ביתר, או אם כללה מס כאמור, החזיר המוכר או נותן השירות לקונה או למקבל השירות את אותו המס;

 

מיום 3.12.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 9 (ה"ח 888)

(א) מס יוחזר למי ששילמו אם הוגשה בקשה על כך תוך שלוש שנים מיום הגביה או התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחד מאלה

(1) סחורות שעליהן שולם המס לא נמכרו, למעט אלה שהמס עליהן שולם בשעת ייבואן;

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

27. (א) מס יוחזר למי ששילמו אם הוגשה בקשה על כך תוך שלוש שנים מיום הגביה או התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחד מאלה:

(1) סחורות שעליהן טובין שעליהם שולם המס לא נמכרו, למעט אלה שהמס עליהן עליהם שולם בשעת ייבואן ייבואם;

(2) שירותים שעליהם שולם המס לא ניתנו;

(3) (בוטלה);

(4) שולם מס על סחורה והסחורה אבדה בהיותה טובין והטובין אבדו בהיותם בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של אדם שהסחורה נמסרה שהטובין נמסרו לו למכירה בעמלה בטרם השתמשו בה בהם, או שהוחזרה שהוחזרו לחייב במס לאחר שנמסרה שנמסרו למכירה בעמלה ולא נמכרה נמכרו.

המנהל רשאי להורות על החזרת מס לפי סעיף קטן זה אף אם לא הוגשה אליו בקשה לכך.

(ב) שולם מס על סחורה טובין שהוכח להנחת דעתו של המנהל שניזוקה בהיותה שניזוקו בהיותם בחזקתו של החייב במס בטרם השתמש בה בהם, או בחזקתו של האדם שהסחורה נמסרה שהטובין נמסרו לו למכירה בעמלה, יוחזר למי ששילם את המס הסכום שבו עולה המס ששולם על המס שהיה מגיע אילו ניזוקה הסחורה ניזוקו הטובין במועד הנועד לתשלום המס, אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום הגביה ובעוד הסחורה הטובין בחזקתו של החייב במס או בחזקתו של העמיל האמור, הכל לפי המקרה.

(ג) לא יוחזר המס על סחורה שאבדה או ניזוקה טובין שאבדו או ניזוקו בחזקתו של החייב במס, אלא אם נמסרה הודעה בכתב למנהל על כך תוך שני חדשים מיום האבדן או הנזק והמבקש את החזרת המס הצהיר בפני המנהל כי לא קיבל פיצויים בגין האבדן או הנזק והתחייב שאם יקבל פיצויים כאמור יחזיר למנהל את סכום המס שהוחזר לו על ידיו.

(ד) המנהל רשאי להחזיר את המס, כולו או מקצתו, ששולם על סחורה טובין או על שירות, אם נתברר אחד מאלה:

(1) הסחורה שימשה לייצור סחורות שאינן טעונות מס או לייצור סחורות הטובין שימשו לייצור טובין שאינם טעוני מס או לייצור טובין שנמכרו לאדם הזכאי לפטור ממס;

(2) הסחורה הובאה הטובין הובאו לישראל לשעה, או הובאה או נקנתה הובאו או נקנו לשם ייצור סחורה המיועדת טובין המיועדים ליצוא;

(3) הסחורה הובאה לישראל והוחזרה הטובין הובאו לישראל והוחזרו בלי שינוי צורה, או אם שונתה צורתה צורתם, הוכח להנחת דעתו של המנהל כי לא השתמשו בה והיא ניתנת בהם והם ניתנים לזיהוי;

(4) הסחורה נמכרה הטובין נמכרו או השירות ניתן למי שזכאי לפטור לפי צו על פי פסקאות (2),
(3), (6) ו-(7) לסעיף 26 והמוכר או נותן השירות החזירו את המס לקונה הסחורה הטובין או למקבל השירות או לא כללו אותו במחיר.

ייצוג חייב מס (תיקון מס' 8) תשמ"ו-1986

27א.  (א)  מי שרשאי לייצג נישום כאמור בסעיף 236 לפקודת מס הכנסה רשאי לייצג עוסק על פי חוק זה.

(תיקון מס' 17) תשס"ה-2005

          (ב)  הוראות חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 יחולו לענין ייצוגו של עוסק.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 274 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 27א

 

מיום 27.1.2005

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 123 (ה"ח 43)

(ב) הוראות סעיפים 236א עד 236ט לפקודת מס הכנסה חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 יחולו לענין ייצוגו של עוסק.

מינוי ועדה מייעצת

28.  שר האוצר ימנה ועדה ציבורית שתייעץ למנהל בביצוע חוק זה.

הקטנת מס קצוב  (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

28א.  הוכח להנחת דעתו של המנהל, כי טובין טעוני-מס בסכום קצוב ניזוקו לפני מועד תשלום המס לפי סעיף 10(א), בשיעור העולה על 15% מערכם אלמלא הנזק, יוקטן סכום המס החל על הטובין באופן יחסי למידת הנזק שנגרם להם.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 51 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 28א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

28א. הוכח להנחת דעתו של המנהל, כי סחורה טעונת-מס טובין טעוני מס בסכום קצוב ניזוקה ניזוקו לפני מועד תשלום המס לפי סעיף 10(א), בשיעור העולה על 15% מערכה מערכם אלמלא הנזק, יוקטן סכום המס החל על הסחורה הטובין באופן יחסי למידת הנזק שנגרם לה להם.

(תיקון מס' 11)  תשנ"ג-1992

29.  (בוטל).

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

29. החלק החמישי מכלל סכומי המס שנגבו מיבואן וממכירתן של סחורות שאינן מותרות ומהחזקת מלאי סחורות שאינן מותרות יחולק בין רשויות מקומיות לפי הוראות שיורה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

הפרשה לרשויות מקומיות

29. חמישה אחוזים מסך כל סכומי המס שנגבו יחולקו בין רשויות מקומיות.

עיגול סכומים (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

29א.  כל סכום הנקוב בדו"ח המוגש על פי סעיף 5א יעוגל ללירה השלמה הקרובה ביותר, וסכום של חצי לירה יעוגל כלפי מעלה.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 65 (ה"ח 317)

הוספת סעיף 29א

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 219 (ה"ח 1233)

החלפת סעיף 29א

הנוסח הקודם:

עיגול סכום המס

29א. המנהל רשאי להגדיל או להקטין כל סכום המס שיגבה על כל יחידת סחורה  –

(1) לסכום של 10 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המס הוא פחות מ-200 פרוטות על כל יחידה;

(2) לסכום של 50 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המס הוא יותר מ-200 פרוטות אך פחות מלירה אחת לכל יחידה;

(3) לסכום של 100 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המס עולה על לירה אחת לכל יחידה.

זכות לדרוש ערובה (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

29ב.  המנהל רשאי לדרוש מתן ערובות להנחת דעתו לתשלום המס; כל עוד לא ניתנו ערובות כאמור רשאי המנהל להתנות מסירת סימני זיהוי בתנאים הנראים לו.

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 52 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 29ב

תחולת הוראות מפקודת המכס  (תיקון מס' 8)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 12)  תשנ"ה-1995

29ג.   הוראות סעיפים 39(ב), 63, 64, 81 עד 89, 92, 93, 104, 122, 128, 140 עד 145, 149, 150, 152, 156, 162 עד 162ב, 170, 171, 198, 204, 231ג, 239א ו-239ב לפקודת המכס יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 29ג

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח 2404)

29ג. הוראות סעיפים 39(ב), 63, 64, 81 עד 89, 92, 93, 104, 122, 128, 140 עד 145, 149, 150, 152, 156, 162 עד 162ב, 170, 171, 198, 204 ו-231ג 231ג, 239א ו-239ב לפקודת המכס יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

 

תחולת הוראות מחוק מע"מ (תיקון מס' 8)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 9)  תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 15) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

חוק תשכ"ב–1962

29ד.  הוראות סעיפים 1א, 102א, 106, 112א ו-144א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

מיום 16.2.1979

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

הוספת סעיף 29ד

 

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 159 (ה"ח 1835)

29ד. הוראות סעיפים 1א, 105(ג) ו-144א 1א ו-144א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 465 (ה"ח 3049)

29ד. הוראות סעיפים 1א, 106, 112א ו-144א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2458 מיום 15.7.2014 עמ' 592 (ה"ח 771)

29ד. הוראות סעיפים 1א, 102א, 106, 112א ו-144א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין המס על פי חוק זה.

 

 

 

החלפת הוראות

30.  (א)  פקודת מס מותרות, תש"ט-1949 – בטלה, והוראותיו של חוק זה יבואו מיום תחילת תקפו ואילך במקום הוראותיה של אותה פקודה.

          (ב)  צווים שניתנו ותקנות שהותקנו על פי אותה פקודה ושעמדו בתקפם ערב תחילת תקפו של חוק זה, ייראו כאילו ניתנו או הותקנו על פי חוק זה וכל צו לפי סעיף 2 לאותה פקודה שעמד בתקפו ערב תחילת תקפו של חוק זה, ייראה כאילו ניתן לפי סעיף 3 לחוק זה וכאילו עברו חדשיים מיום פרסומו ברשומות מבלי שהכנסת ביטלה אותו.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

          (ג)   מס מותרות ששולם על יבואם או על מכירתם של טובין לאחר תחילת תקפה של פקודת מס מותרות, תש"ט-1949, יראוהו כמס ששולם כדין, אם היה משולם כדין אילו היה אותה שעה קיים סעיף 4 לחוק זה במקום סעיף 3 לאותה פקודה.

מיום 3.6.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 115 (ה"ח 198)

הוספת סעיף קטן 30(ג)

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(ג) מס מותרות ששולם על יבואן או על מכירתן של סחורות יבואם או על מכירתם של טובין לאחר תחילת תקפה של פקודת מס מותרות, תש"ט-1949, יראוהו כמס ששולם כדין, אם היה משולם כדין אילו היה אותה שעה קיים סעיף 4 לחוק זה במקום סעיף 3 לאותה פקודה.

ביצוע ותקנות

31.  שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בהן, בין השאר –

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(1)   חובת רישום של עוסקים ושל נותני שירות;

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(2)   חובת עוסק לתת חשבון, קבלה או תעודה כיוצא בזה, לציין בהם את פרטי הטובין שנמכרו, את המס שנגבה מהקונה ואת הסימן שנמסר ולנהל פנקסים או רישום אחר;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(2א) חובת נותן שירות לתת חשבון, קבלה, כרטיס, תעודה או מסמך אחר כיוצא באלה המעידים על נתינת שירות או על תשלום בעדו, ולציין בהם את פרטי השירות שניתן, את תמורתו, ואת סכום המס; וכן לנהל פנקסים או רישומים אחרים;

(3)   אגרות שישולמו בעד תעודות הניתנות לענין חוק זה;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

(4)   אגרות שישולמו בעד עבודה המצריכה שחרור פקיד מתפקידיו הרגילים והפקדתו על תפקידים מיוחדים, לפי בקשת הצדדים הנוגעים בדבר;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(5)   תנאים להוצאת רשיונות על פי דין להחזיק טובין טעוני מס, או להשתמש בהם בהבאת ראיה שהמס שולם;

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958

(6)   תנאים להענקת פטור ממס או להימנעות מגביית מס על פי תנאי הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ או ארגון בינלאומי;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(7)   אגרה שישלם יצרן או נותן שירות טעון מס בעד עבודה של פקיד שנעשתה בחצריו לפי בקשתם מחוץ לשעות שקבע המנהל כשעות עבודה רגילות;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(8)   כללים לחישוב מחיר סיטוני;

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

(9)   כללים לחישוב מחיר שירות;

ובלבד שתקנות לפי פסקה (9) יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 10)  תש"ן-1990

(10)  כללים לגבי יבואן בהסדר בדבר ניהול פנקסי חשבונות, רישומים וטפסים הקשורים בהסדר וכללים בענין מחיר סיטוני של יבואן בהסדר.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 65 (ה"ח 317)

(4) התנאת מתן רשיון להחזיק סחורה טעונה מס לפי כל חוק בהוכחה שהמס שולם.

(4) אגרות שישולמו בעד עבודה המצריכה שחרור פקיד מתפקידיו הרגילים והפקדתו על תפקידים מיוחדים, לפי בקשת הצדדים הנוגעים בדבר;

(5) תנאים להוצאת רשיונות על פי דין להחזיק סחורה טעונה מס, או להשתמש בה, בהבאת ראיה שהמס שולם;

(6) תנאים להענקת פטור ממס או להימנעות מגביית מס על פי תנאי הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ או ארגון בינלאומי.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 52 (ה"ח 450)

(1) חובת רישום של סוחרים ושל נותני שירות;

(2) חובת סוחר לתת חשבון, קבלה או תעודה כיוצא בזה, לציין בהם את פרטי הסחורה שנמכרה, את המס שנגבה מהקונה ואת הסימן שנמסר ולנהל פנקסים או רישום אחר;

(2א) חובת נותן שירות לתת חשבון, קבלה, כרטיס, תעודה או מסמך אחר כיוצא באלה המעידים על נתינת שירות או על תשלום בעדו, ולציין בהם את פרטי השירות שניתן, את תמורתו, ואת סכום המס; וכן לנהל פנקסים או רישומים אחרים;

(3) אגרות שישולמו בעד תעודות הניתנות לענין חוק זה;

(4) אגרות שישולמו בעד עבודה המצריכה שחרור פקיד מתפקידיו הרגילים והפקדתו על תפקידים מיוחדים, לפי בקשת הצדדים הנוגעים בדבר;

(5) תנאים להוצאת רשיונות על פי דין להחזיק סחורה טעונה מס, או להשתמש בה, בהבאת ראיה שהמס שולם;

(6) תנאים להענקת פטור ממס או להימנעות מגביית מס על פי תנאי הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ או ארגון בינלאומי;

(7) אגרה שישלם יצרן או נותן שירות טעון מס בעד עבודה של פקיד שנעשתה בחצריו לפי בקשתם מחוץ לשעות שקבע המנהל כשעות עבודה רגילות;

(8) כללים לחישוב מחיר סיטוני;

(9) כללים לחישוב מחיר שירות;

ובלבד שתקנות לפי פסקה (9) יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(1) חובת רישום של סוחרים עוסקים ושל נותני שירות;

(2) חובת סוחר עוסק לתת חשבון, קבלה או תעודה כיוצא בזה, לציין בהם את פרטי הסחורה שנמכרה הטובין שנמכרו, את המס שנגבה מהקונה ואת הסימן שנמסר ולנהל פנקסים או רישום אחר;

(2א) חובת נותן שירות לתת חשבון, קבלה, כרטיס, תעודה או מסמך אחר כיוצא באלה המעידים על נתינת שירות או על תשלום בעדו, ולציין בהם את פרטי השירות שניתן, את תמורתו, ואת סכום המס; וכן לנהל פנקסים או רישומים אחרים;

(3) אגרות שישולמו בעד תעודות הניתנות לענין חוק זה;

(4) אגרות שישולמו בעד עבודה המצריכה שחרור פקיד מתפקידיו הרגילים והפקדתו על תפקידים מיוחדים, לפי בקשת הצדדים הנוגעים בדבר;

(5) תנאים להוצאת רשיונות על פי דין להחזיק סחורה טעונה מס טובין טעוני מס, או להשתמש בה בהם, בהבאת ראיה שהמס שולם;

 

מיום 1.1.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 194 (ה"ח 1965)

הוספת פסקה 31(10)

העברת סמכויות (תיקון מס' 2) תשי"ח-1958

32.  (א)  שר האוצר רשאי להעביר למנהל את סמכויותיו לפי חוק זה או חלק מהן, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 2(ב), 3, ו-7(ג), ופרט לסמכות למנות ועדות ולהתקין תקנות.

(תיקון מס' 2)  תשי"ח-1958 (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ב)  המנהל רשאי להעביר מסמכויותיו ומתפקידיו לפי חוק זה לכל אדם אחר, אם בדרך כלל ואם לענין מסויים או לאזור מסויים, להוציא את הסמכויות שהועברו לפי סעיף קטן (א).

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 65 (ה"ח 317)

32. (א) שר האוצר רשאי להעביר למנהל את סמכויותיו לפי חוק זה או חלק מהן, פרט לסמכויותיו לפי סעיפים 2(ב) ו-3 2(ב), 3 ו-7(ג), ופרט לסמכות למנות ועדות ולהתקין תקנות.

(ב) המנהל רשאי להעביר מסמכויותיו ומתפקידיו לפי חוק זה לכל אדם אחר, אם בדרך כלל ואם לענין מסויים או לאזור מסויים, להוציא את הסמכויות שהועברו לו לפי סעיף קטן (א) להוציא את סמכויותיו לפי סעיף 10א(א) ואת הסמכויות שהועברו לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 52 (ה"ח 450)

(ב) המנהל רשאי להעביר מסמכויותיו ומתפקידיו לפי חוק זה לכל אדם אחר, אם בדרך כלל ואם לענין מסויים או לאזור מסויים, להוציא את סמכויותיו לפי סעיף 10א(א) ואת הסמכויות שהועברו לפי סעיף קטן (א) להוציא את הסמכויות שהועברו לפי סעיף קטן (א).

 

תחילת תוקף

33.  תקפו של חוק זה הוא מיום י"א באלול תשי"ב (1 בספטמבר 1952).

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

תוספת

(סעיף 3)

 (1)  צרכי מאכל, למעט משקאות, מגדנות, קפה נמס ודומיהם, אגוזי מאכל, ממרחי בשר, תמציות ושמני תמציות, פירות משומרים, יבשים, מרודדים ודחוסים וכן למעט ממתקים ומרקחות מהסוגים הלא עממיים ששר האוצר קבע אותם בצו;

(2)   רפואות ותכשירים המשמשים לריפוי, למעט אלה שמטרתם העיקרית אינה ריפוי וששר האוצר בהתייעצות עם שר הבריאות, קבע אותם בצו;

(3)   טובין המותאמים במיוחד לשימושם של נכים, למעט רכב מנועי;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(4)   (בוטלה);

(5)   אמבולנסים, מכונות ומכשירים לכיבוי אש, מכשירי הצלה ימיים; ציוד בטיחות ששר האוצר קבע אותם בצו;

(6)   ספרי קודש ותשמישי קדושה, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר הדתות[3] קבע אותם בצו;

(7)   ספרים ועתונים;

(8)   טובין המשמשים כרגיל ללימוד, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות קבע אותם בצו;

(9)   זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, זבל ודשנים כימיים, בעלי חיים, חמרי חיטוי ומשמידי חרקים מהסוגים המשמשים בחקלאות, ספינות דיג, ציוד מיוחד המשמש למשקי חלב, עופות, צאן, דבורים ודיג;

(10)  חמרים רפואיים למשק החי, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר החקלאות קבע אותם בצו;

(תיקון מס' 15)  תשנ"ט-1998

(11)  מכונות ומכשירים וחלקיהם, מהסוגים המשמשים אך ורק בחקלאות או אך ורק בתעשיה, למעט מכונות ומכשירים וחלקיהם מהסוגים ששר האוצר קבע אותם בצו;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(12)  מכונות ומכשירים מיוחדים לרכבות, לתעופה, לקידוח מים ולשאיבתם;

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(13)  (בוטלה);

 

(תיקון מס' 6) תשל"ו-1976

(14)  (בוטלה);

          הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי תוספת זו כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור.

מיום 13.2.1958

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 65 (ה"ח 317)

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 3)

1. סחורות שהוכרזו וסומנו כסחורות "לכל" לפי צו ההגנה (סחורות לכל), תש"ט-1948.

2. צרכי מאכל, למעט משקאות ומגדנות שהכריז עליהם שר האוצר, בצו, כמשקאות ומגדנות בלתי חיוניים.

3. רפואות, כלי ניתוח, מכשירי רפואה וניתוח, תחבושת, שיניים תותבות, גפיים מלאכותיות וסרטי רנטגן.

4. מצרכים המותאמים במיוחד לשימוש נכים, אמבולנסים, מכונות לכיבוי אש ומכשירי הצלה ימיים.

5. ספרי תורה, מזוזות ותפילין וכן תשמישי קדושה ששר הדתות קבע אותם, בצו, כדרושים לקיום מצוות הדת.

6. עתונים וספרים וכן מכשירים וחמרים המיועדים לשימוש ציירים ופסלים בלבד.

7. צרכי לימוד מהסוגים הרגילים.

8. זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, ציוד למשק חלב ועופות, לצאן ולדבורים, לדיג, בעלי חיים, זבל ודשנים כימיים, חמרי חיטוי ומשמידי חרקים, חמרים רפואיים למשק החי, מכונות ומכשירים המיועדים לצרכי החקלאות או הדיג לרבות ספינות דיג, ולרבות חלקי החילוף למכונות ולמכשירים אלה.

9. חמרים בלתי מעובדים לתעשיה, למלאכה ולבניה, מכונות ומכשירים המיועדים לצרכי התעשיה והמלאכה, לייצור מאור וכוח, לרכבות, לתעופה, לקידוח מים ולשאיבה, לרבות חלקי החילוף למכונות ולמכשירים אלה.

10. פחם וחמרי דלק.

11. טבק ומוצרי טבק.

 

מיום 15.3.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 52 (ה"ח 450)

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 3)

חלק א'

(1) צרכי מאכל, למעט המפורטים בחלק ב' (1).

(2) רפואות ותכשירים אחרים המיועדים רק לריפוי, למעט תכשירים ששר הבריאות הוציאם מכלל זה.

(3) מצרכים המותאמים במיוחד לשימושם של נכים כל עוד הם בשימושם, אמבולנסים, מכונות לכיבוי אש ומכשירי הצלה ימיים.

(4) ספרי תורה, מזוזות ותפילין וכן תשמישי קדושה ששר הדתות קבע אותם, בצו, כדרושים לקיום מצוות הדת.

(5) עתונים וספרים.

(6) צרכי לימוד מהסוגים הרגילים, למעט כלי נגינה, עפרונות ועטים.

(7) זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, ציוד למשק חלב ועופות, לצאן, לדבורים ולדיג, בעלי חיים, זבל ודשנים כימיים, חמרי חיטוי ומשמידי חרקים, חמרים רפואיים למשק חי, מכונות ומכשירים המיוחדים לצרכי חקלאות ודיג, לרבות ספינות דיג, ולרבות חלקי חילוף למכונות ולמכשירים אלה, אך למעט מכשירי דיג לספורט או לשעשועים וחלקיהם.

(8) חמרים בלתי מעובדים לתעשיה, למלאכה ולבנין, למעט אלה המפורטים בחלק ב' (2).

(9) מכונות ומכשירים המיוחדים לצרכי תעשיה ומלאכה, לייצור מאור וכוח, לרכבות, לתעופה, לקידוח מים ולשאיבה, לרבות חלקי חילוף למכונות ולמכשירים אלה, ולמעט המפורטים בחלק ב' (3).

(10) פחם וחמרי דלק.

(11) טבק ומוצרי טבק.

חלק ב'

(1) משקאות, מגדנות, קפה נמיס ודומיהם, אגוזי מאכל, ממרחי בשר, תמציות ושמני תמציות, פירות משומרים, יבשים, מסוכרים, מרודדים ודחוסים.

(2) שלחים ובולי עץ.

(3) מכונות ומכשירים מהסוגים המשמשים לייצורם ולהחזקתם של מאכלים ומשקאות במסעדות ובבתי עסק קמעוניים ומהסוגים המשמשים במכוני יופי ופיתוח הגוף, לרבות חלקי החילוף להם.

 

מיום 1.7.1976

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 219 (ה"ח 1233)

(4) רכב מנועי המיועד לשימושם של נכים, עליו ניתן פטור ממכס לפי התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;

(5) אמבולנסים, מכונות ומכשירים לכיבוי אש, מכשירי הצלה ימיים; ציוד בטיחות ששר האוצר קבע אותם בצו;

(6) ספרי קודש ותשמישי קדושה, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר הדתות קבע אותם בצו;

(7) ספרים ועתונים;

(8) סחורות המשמשות כרגיל ללימוד, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות קבע אותם בצו;

(9) זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, זבל ודשנים כימיים, בעלי חיים, חמרי חיטוי ומשמידי חרקים מהסוגים המשמשים בחקלאות, ספינות דיג, ציוד מיוחד המשמש למשקי חלב, עופות, צאן, דבורים ודיג;

(10) חמרים רפואיים למשק החי, למעט אלה ששר האוצר בהתייעצות עם שר החקלאות קבע אותם בצו;

(11) מכונות ומכשירים המיוחדים לחקלאות לתעשיה ולמלאכה, לייצור מאור וכוח, וחלקיהם המיוחדים להם, למעט מכונות ומכשירים מהסוגים ששר האוצר קבע אותם בצו;

(12) מכונות ומכשירים מיוחדים לרכבות, לתעופה, לקידוח מים ולשאיבה ולשאיבתם;

(13) פחם וחמרי דלק;

(14) טבק ומוצרי טבק.

הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי תוספת זו כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור.

 

מיום 5.11.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ט מס' 1691 מיום 5.11.1998 עמ' 19 (ה"ח 2730)

החלפת פרט 11

הנוסח הקודם:

(11) מכונות ומכשירים המיוחדים לחקלאות לתעשיה ולמלאכה, לייצור מאור וכוח, וחלקיהם המיוחדים להם, למעט מכונות ומכשירים מהסוגים ששר האוצר קבע אותם בצו;

 

 

                                     דוד בן-גוריון

                                                ראש הממשלה

         יוסף שפרינצק                                       לוי אשכול

           יושב ראש הכנסת                                                    שר האוצר

     ממלא מקום נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ב מס' 110 מיום 3.9.1952 עמ' 344 (ה"ח תשי"ב מס' 112 עמ' 180).

תוקן ס"ח תשי"ד מס' 153 מיום 3.6.1954 עמ' 113 (ה"ח תשי"ד מס' 198 עמ' 122) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"ח מס' 243 מיום 13.2.1958 עמ' 60 (ה"ח תשי"ז מס' 317 עמ' 322) – תיקון מס' 2; ר' סעיפים 23, 24 לענין תחילה והוראות מעבר.

ס"ח תשכ"ב מס' 364 מיום 15.3.1962 עמ' 44 (ה"ח תשכ"א מס' 450 עמ' 116) – תיקון מס' 3. ת"ט ס"ח תשכ"ב מס' 365 מיום 29.3.1962 עמ' 57.

ס"ח תשכ"ח מס' 531 מיום 3.7.1968 עמ' 157 (ה"ח תשכ"ח מס' 771 עמ' 202) – תיקון מס' 4 בסעיף 9(2) לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968.

ס"ח תשל"א מס' 608 מיום 3.12.1970 עמ' 8 (ה"ח תש"ל מס' 888 עמ' 190) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח תשל"ו מס' 1233 עמ' 202) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 1.7.1976. ת"ט ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 3.

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 946 – צו תשמ"ב-1982; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ד מס' 1107 מיום 23.2.1984 עמ' 62 (ה"ח תשמ"ד מס' 1652 עמ' 82) – תיקון מס' 7 בסעיף 16 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59), תשמ"ד-1984; ר' סעיף 18(י)(2), 18(י)(4) לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 274 (ה"ח תשמ"ו מס' 1767 עמ' 92) – תיקון מס' 8 בסעיף 44 לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 6), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.10.1986 אך ר' סעיפים 49(ג), 50 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 159 (ה"ח תשמ"ז מס' 1835 עמ' 261) בתיקון מס' 9; תחילתו ביום 1.10.1986.

ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 159 (ה"ח תשמ"ז מס' 1835 עמ' 261) – תיקון מס' 9 בסעיף 7 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 75 – השכרת דירה למגורים), תשמ"ז-1987; תחילתו ביום 1.10.1986.

ס"ח תש"ן מס' 1328 מיום 10.8.1990 עמ' 190 (ה"ח תש"ן מס' 1965 עמ' 43) – תיקון מס' 10; תחילתו ביום 1.1.1991.

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח תשנ"ג מס' 2143 עמ' 2) – תיקון מס' 11 בסעיף 16 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992; תחילתו ביום 1.1.1993.

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 355 (ה"ח תשנ"ה מס' 2404 עמ' 480) – תיקון מס' 12 בסעיף 23 לחוק לתיקון פקודת המכס (מס' 12), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 31 (ה"ח תשנ"ז מס' 2627 עמ' 370) – תיקון מס' 13 בסעיף 4 בחוק לתיקון פקודת המכס (מס' 15), תשנ"ח-1997; תחילתו ביום 1.1.1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 185 (ה"ח תשנ"ז מס' 2596 עמ' 228) – תיקון מס' 14 בסעיף 2 לחוק שמירת סודיות (חריגים בחוקי מס) (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1691 מיום 5.11.1998 עמ' 19 (ה"ח תשנ"ח מס' 2730 עמ' 436) – תיקון מס' 15 [במקור מס' 14].

ס"ח תשס"ב מס' 1854 מיום 27.6.2002 עמ' 465 (ה"ח תשס"ב מס' 3049 עמ' 124)  – תיקון מס' 16 [במקור מס' 15] בסעיף 26 לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 23), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.7.2002.

ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 123 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 43 עמ' 90) – תיקון מס' 17 בסעיף 43 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 66 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 18 בסעיף 26 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשע"ד מס' 2458 מיום 15.7.2014 עמ' 592 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 771 עמ' 911) – תיקון מס' 19 בסעיף 6 לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 736 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 771 עמ' 911) – תיקון מס' 20 בסעיף 6 לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ה מס' 2482 מיום 16.12.2014 עמ' 81 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 877 עמ' 844) – תיקון מס' 21; תחילתו ביום 1.1.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 242 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566) – תיקון מס' 22 בסעיף 21 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 286 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566, 1604) – תיקון מס' 23 בסעיף 12 לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2015; ר' סעיף 13 לענין תחולה.

13. הוראות חוק מס קנייה, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1199 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928 עמ' 696) – תיקון מס' 24 בסעיף 116 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2702 מיום 12.3.2018 עמ' 277 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1150 עמ' 1230) – תיקון מס' 25 בסעיף 68 לחוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28) תשע"ח-2018.

[1] סמכות השר הואצלה למנהל רשות המסים: י"פ תשע"ט מס' 8105 מיום 7.2.2019 עמ' 7470.

[2] היתר גילוי לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים: י"פ תשע"ד מס' 6861 מיום 21.8.2014 עמ' 7664; לראש הממונה על הביטחון במערכת הביטחון או למי שהוא הסמיכו לעניין זה: י"פ תשע"ה מס' 7072 מיום 8.7.2015 עמ' 7137; לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור או למי שהוא הסמיכו לעניין זה: י"פ תשע"ז מס' 7373 מיום 8.11.2016 עמ' 514.

[3] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. סמכויות ראש הממשלה הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336.