נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ"ה-1964

רבדים בחקיקה

מסים – מס רכוש וקרן פיצויים – נזק – תשלום פיצויים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הודעה על אזור מוגבל, אזור נפגע וצמח פגיע

Go

3

סעיף 3

שיעורי הפיצויים

Go

3

סעיף 4

הודעה על נזק בצורת ותביעה לפיצויים

Go

4

סעיף 5

איחור במסירת הודעה או בהגשת תביעה

Go

4

סעיף 6

החלטת המנהל ומועד תשלום הפיצויים

Go

4

סעיף 6א

תיקון החלטת המנהל

Go

4

סעיף 6ב

ניכויים

Go

4

סעיף 7

ועדת בצורת

Go

4

סעיף 8

ערר

Go

4

סעיף 9

ועדות ערר

Go

5

סעיף 9א

ערעור לבית משפט מחוזי

Go

5

סעיף 10

ערבות למילווה

Go

5

סעיף 11

סמכויות

Go

5

סעיף 12

אצילת סמכויות

Go

5

סעיף 13

עונשין

Go

5

סעיף 14

תחילה

Go

5

סעיף 15

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 16

השם

Go

6

תוספת ראשונה

Go

6

תוספת שניה

Go

6


תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ"ה-1964*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 36 ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשכ"ז-1967

           "אזור מוגבל" - האזור המפורט בתוספת הראשונה, ואשר בעד נזק הבצורת שנגרם בו לא ישולמו פיצויים;

מיום 31.12.1964

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1302

החלפת הגדרת "אזור מוגבל"

הנוסח הקודם:

"אזור מוגבל – אזור אשר עבור נזק הבצורת שנגרם בו לא ישולמו פיצויים; אזור מוגבל ייקבע על ידי שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, בהודעה שתפורסם ברשומות.

           "אזור הנגב" - האזור המפורט בתוספת השניה;

           "אזור נפגע" –

(1)   אזור הנגב;

(2)   אזור שאינו אזור מוגבל וששר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, הודיע עליו בהודעה שתפורסם ברשומות שהוא אזור נפגע; והכל לגבי כל הצמחים הפגיעים או לגבי צמח פגיע מסויים שבאותו אזור, כפי ששר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, הודיע בהודעה שתפורסם ברשומות ולתקופה שנקבעה באותה הודעה;

           "נזק בצורת" - אי נביטת צמח פגיע או נביטתו ללא יבול או יבול מועט או כל נזק אחר שנגרם ליבול הצמח הפגיע באזור נפגע מחמת כמות משקעים בלתי מספקת או שלא בעתם;

תק' תשל"א-1971

           "שוויו של נזק בצורת" - שוויו של נזק בצורת לגבי כל הצמחים הפגיעים הוא, הוצאות העיבוד לאחר שתנוכה מהן התמורה שהתקבלה או התמורה שעשוי היה הניזוק לקבל אילו מכר במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון את כל הצמחים הפגיעים שצמחו לו באותה שנה, באזור נפגע;

           ולענין זבל ירוק - הוצאות עיבודו כפול מידת הנזק הממוצע של כל הצמחים הפגיעים שאינם זבל ירוק, של אותו ניזוק באזור הנפגע;

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524

"שוויו של נזק בצורת" - שוויו של נזק בצורת לגבי כל סוג של צמח פגיע לגבי כל הצמחים הפגיעים הוא, הוצאות העיבוד לאחר שתנוכה מהן התמורה שהתקבלה או התמורה שעשוי היה הניזוק לקבל אילו מכר במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון את כל הצמחים הפגיעים מאותו סוג שצמחו לו באותה שנה, באזור נפגע;

ולענין זבל ירוק - הוצאות עיבודו כפול מידת הנזק הממוצע של כל הצמחים הפגיעים שאינם זבל ירוק, של אותו ניזוק באזור הנפגע;

תק' תשל"א-1971

           "הוצאות העיבוד" - ההוצאות הדרושות לעיבוד וייצור סבירים בשנה מסויימת, לצורך גידול הצמח הפגיע באיזור נפגע - הכל כפי שקבע המנהל בתחשיב לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, ובלבד שאם העיבוד והייצור שנעשו נופלים במידה בלתי סבירה מהקבוע בתחשיב - יופחתו ההוצאות בהתאם לכך;

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524

החלפת הגדרת "הוצאות העיבוד"

הנוסח הקודם:

"הוצאות העיבוד" – הוצאות העיבוד והייצור שהוצאו בשנה מסויימת על ידי ניזוק לצורך גידול כל הצמחים הפגיעים מאותו סוג באזור נפגע, או ההוצאות שהוצאו לרכישתם של צמחים אלה, ובלבד שאם עלו ההוצאות כאמור על ההוצאות המחושבות שנקבעו בתחשיב על ידי המנהל לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת – לא יותר מההוצאות שנקבעו כאמור;

           "ועדת בצורת" - הועדה המייעצת שמונתה לפי תקנה 7;

           "מידת הנזק" - היחס שבין שוויו של נזק בצורת להוצאות העיבוד;

           "ניזוק" - מי שהיה בעל היבול של הצמח שנגרם לו נזק בצורת או מי שעתיד היה להיות בעל יבול הצמח לו הניב הצמח אלמלא נגרם נזק בצורת;

           "צמח פגיע" - צמח - לרבות הזרע של אותו צמח - ששר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, הודיע עליו בהודעה שתפורסם ברשומות כי הוא צמח פגיע;

           "שנה" - שנים עשר החדשים המתחילים באחד ביוני של כל שנה.

הודעה על אזור מוגבל, אזור נפגע וצמח פגיע תק' תשכ"ז-1967

2.    הודעה בדבר אזור נפגע ובדבר צמח פגיע תפורסם בכל שנה בה היה נזק בצורת לא יאוחר מ-31 במאי של אותה שנה.

מיום 1.6.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1897 מיום 24.6.1966 עמ' 2314

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) הודעה בדבר אזור מוגבל לגבי שנה מסויימת תפורסם לא יאוחר מ-1 ביוני של אותה שנה.

מיום 31.12.1964

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1302

2. (א) הודעה בדבר אזור מוגבל לגבי שנה מסויימת תפורסם לא יאוחר מ-1 ביוני של אותה שנה, ובלבד שבשנה המתחילה ב-1 ביוני 1966 מותר לפרסם את ההודעה עד שלושים ביוני של אותה שנה.

(ב) הודעה בדבר אזור נפגע ובדבר צמח פגיע תפורסם בכל שנה בה היה נזק בצורת לא יאוחר מ-31 במאי של אותה שנה.

שיעורי הפיצויים

3.    (א)  ניזוק זכאי לפיצויים בשיעור משוויו של נזק בצורת כמפורט להלן:

(1)   לגבי נזק בצורת שנגרם באזור הנגב –

                         (א)   לתושב - 100%

                         (ב)   למי שאינו תושב - 50%

תק' תשל"א-1971

(2)   לגבי נזק בצורת שנגרם באזור נפגע שאינו אזור הנגב - שיעורים שונים לפי מידת נזק הבצורת שנגרם לניזוק כמפורט להלן:

(א)   לתושב ולחקלאי שאינו תושב ועיקר הכנסתו מחקלאות - אם מידת הנזק היא 20% לפחות - 60%, ובעד כל אחוז נוסף של מידת הנזק - 0.5% נוספים;

(ב)   למי שאינו נמנה עם המפורטים בפסקת משנה (א) - אם מידת הנזק היא 20% לפחות - מחצית השיעורים המפורטים באותה פסקה.

           (ב)  (1)   שיעורי הפיצויים המפורטים בתקנת משנה (א) ישולמו בעד נזק בצורת שנגרם בשטח של 100 הדונם הראשונים;

(2)   בעד נזק בצורת שנגרם במאתיים דונמים נוספים ישולמו מחצית השיעורים המפורטים בתקנת משנה (א);

(3)   בעד נזק בצורת שנגרם בשטחים נוספים לא ישולמו פיצויים;

תק' תשל"א-1971

(4)   לענין פסקאות (1) ו-(2) יובא בחשבון תחילה השטח ששווי הנזק בו הוא הגדול ביותר.

           (ג)   היה הניזוק תאגיד יחולו הוראות אלה:

(1)   לגבי תאגיד שהוא קיבוץ כמשמעותו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה, או מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת להתיישבות חקלאית ששומתם נעשית בדרך הקבועה לגבי קיבוצים על פי הוראת נציב מס הכנסה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה (להלן - תאגיד שיתופי) וכן לגבי תאגיד שחבריו הם תאגידים שיתופיים - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב), במספר כל חברי התאגידים השיתופיים;

(2)   לגבי תאגיד אחר - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר חברי התאגיד, אך לא יותר מאשר פי שבע;

(3)   לגבי תאגיד שחבריו הם תאגידים שיתופיים יחד עם חברים אחרים (להלן - תאגיד כולל) ינהגו כך:

(א)   היה מספר התאגידים שבתאגיד הכולל שבעה או יותר - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר כל חברי התאגידים השיתופיים בלבד;

(ב)   היה מספר התאגידים השיתופיים שבתאגיד הכולל פחות משבעה - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר שהוא צירוף של מספר חברי התאגידים השיתופיים, עם אותו מספר מתוך החברים האחרים שיש בו כדי להשלים את מספר חברי התאגיד הכולל לשבעה לכל היותר;

תק' תשל"א-1971

(4)   בקביעת מספר חברי התאגיד לענין תקנת משנה זו יובא בחשבון מספר חברי התאגיד ביום 31 במרס של השנה שבה נגרם נזק הבצורת.

           (ד)  בתקנה זו "תושב" - ניזוק שמקום מגוריו הקבוע במשך שנים-עשר חדשים רצופים, לפחות, היה באזור הנפגע ונגרם לו נזק באותו אזור ובאותה תקופה, או חקלאי שעיקר הכנסתו מחקלאות ושמקום מגוריו היה במשך 12 חדשים רצופים, לפחות, במקום הסמוך לאזור הנפגע ונגרם לו באותה תקופה נזק בצורת באזור הנפגע הסמוך למקום מגוריו; וכן הבעל הרשום של הקרקע באזור הנפגע או החוכר שלה לתקופה של 49 שנים לפחות, אף אם מקום מגוריו איננו באותו אזור. לענין זה, מקום מגוריו של תאגיד - מקום המגורים של מרבית חברי התאגיד.

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 525

3. (א) ניזוק זכאי לפיצויים בשיעור משוויו של נזק בצורת כמפורט להלן:

(1) לגבי נזק בצורת שנגרם באזור הנגב –

(א) לתושב - 100%

(ב) למי שאינו תושב - 50%

(2) לגבי נזק בצורת שנגרם באזור נפגע שאינו אזור הנגב – שיעורים שונים לפי מידת נזק הבצורת שנגרם לניזוק כמפורט להלן -

(א) לתושב ולחקלאי שאינו תושב ועיקר הכנסתו מחקלאות –

לא עלתה מידת הנזק על 20%                                              -     0   

עלתה מידת הנזק על 20% אך לא עלתה על 50%                  -70%

עלתה מידת הנזק על 50% אך לא עלתה על 75%                  -80%

עלתה מידת הנזק על 75%                                                   -90%

(ב) למי שפסקת משנה (א) אינה חלה עליו – מחצית השיעורים המפורטים באותה פסקה.

(2) לגבי נזק בצורת שנגרם באזור נפגע שאינו אזור הנגב - שיעורים שונים לפי מידת נזק הבצורת שנגרם לניזוק כמפורט להלן:

(א) לתושב ולחקלאי שאינו תושב ועיקר הכנסתו מחקלאות - אם מידת הנזק היא 20% לפחות - 60%, ובעד כל אחוז נוסף של מידת הנזק - 0.5% נוספים;

(ב) למי שאינו נמנה עם המפורטים בפסקת משנה (א) - אם מידת הנזק היא 20% לפחות - מחצית השיעורים המפורטים באותה פסקה.

(ב) (1) שיעורי הפיצויים המפורטים בתקנת משנה (א) ישולמו בעד נזק בצורת שנגרם בשטח של 100 הדונם הראשונים;

(2) בעד נזק בצורת שנגרם במאתיים דונמים נוספים ישולמו מחצית השיעורים המפורטים בתקנת משנה (א);

(3) בעד נזק בצורת שנגרם בשטחים נוספים לא ישולמו פיצויים;

(4) לענין פסקאות (1) ו-(2) יובא בחשבון תחילה השטח ששווי הנזק בו הוא הגדול ביותר.

(ג) היה הניזוק תאגיד יחולו הוראות אלה:

(1) לגבי תאגיד שהוא קיבוץ כמשמעותו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה, או מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת להתיישבות חקלאית ששומתם נעשית בדרך הקבועה לגבי קיבוצים על פי הוראת נציב מס הכנסה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה (להלן - תאגיד שיתופי) וכן לגבי תאגיד שחבריו הם תאגידים שיתופיים - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב), במספר כל חברי התאגידים השיתופיים;

(2) לגבי תאגיד אחר - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר חברי התאגיד, אך לא יותר מאשר פי שבע;

(3) לגבי תאגיד שחבריו הם תאגידים שיתופיים יחד עם חברים אחרים (להלן - תאגיד כולל) ינהגו כך:

(א) היה מספר התאגידים שבתאגיד הכולל שבעה או יותר - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר כל חברי התאגידים השיתופיים בלבד;

(ב) היה מספר התאגידים השיתופיים שבתאגיד הכולל פחות משבעה - יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר שהוא צירוף של מספר חברי התאגידים השיתופיים, עם אותו מספר מתוך החברים האחרים שיש בו כדי להשלים את מספר חברי התאגיד הכולל לשבעה לכל היותר;

(4) בקביעת מספר חברי התאגיד לענין תקנת משנה זו יובא בחשבון מספר חברי התאגיד ביום 31 במרס של השנה שבה נגרם נזק הבצורת.

  (ד) בתקנה זו "תושב" - ניזוק שמקום מגוריו הקבוע במשך שנים-עשר חדשים רצופים, לפחות, היה באזור הנפגע ונגרם לו נזק באותו אזור ובאותה תקופה, או חקלאי שעיקר הכנסתו מחקלאות ושמקום מגוריו היה במשך 12 חדשים רצופים, לפחות, במקום הסמוך לאזור הנפגע ונגרם לו באותה תקופה נזק בצורת באזור הנפגע הסמוך למקום מגוריו; וכן הבעל הרשום של הקרקע באזור הנפגע או החוכר שלה לתקופה של 49 שנים לפחות, אף אם מקום מגוריו איננו באותו אזור. לענין זה, מקום מגוריו של תאגיד - מקום המגורים של מרבית חברי התאגיד.

הודעה על נזק בצורת ותביעה לפיצויים

4.    (א)  ניזוק ימסור למנהל הודעה על נזק בצורת לא יאוחר מ-30 יום לפני מועד הקציר של יבול הצמח שנגרם לו נזק בצורת, או לחרישתו מחדש של השדה בו נזרע או נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת, הכל לפי המוקדם יותר (להלן - הודעה על נזק).

           (ב)  התובע תשלום פיצויים עבור נזק בצורת יגיש למנהל תביעה תוך 30 יום לאחר סיום מועד האסיף של יבול השדה בו נזרע או נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת או לאחר מסירת הודעה על נזק כמפורט בתקנת משנה (א) במקרה שלא נתקבל כל יבול מהשדה בו נזרע או נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת (להלן - תביעה).

           (ג)   הודעה על נזק תימסר ותביעה תוגש על גבי טפסים שייקבעו על ידי המנהל, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד החקלאות או עם מי שייקבע על ידיו.

איחור במסירת הודעה או בהגשת תביעה

5.    הוגשה תביעה לאחר המועד שנקבע או אם הוגשה תביעה במועד אך לא נמסרה הודעה על נזק או שנמסרה לאחר המועד שנקבע, לא ישולמו פיצויים בגין אותה תביעה, אבל רשאי המנהל לשלם פיצויים, כולם או מקצתם, אם הוכח להנחת דעתו כי היתה סיבה סבירה לאיחור בהגשת התביעה או לאי מסירת ההודעה על נזק או למסירתה באיחור.

החלטת המנהל ומועד תשלום הפיצויים

6.    (א)  המנהל יחליט בתביעה שהוגשה לו, בין אם הוגשה במועד ובין אם הוגשה לאחריו, לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, תוך 120 יום מיום הגשת התביעה, והודעה על החלטתו תישלח לניזוק.

תק' תשמ"ז-1986

           (ב)  על סכום הפיצויים יווספו הפרשי הצמדה וריבית, החל באחד ביולי שלאחר השנה שבה היה נזק בצורת עד יום התשלום.

תק' תשמ"ד-1984

           (ג)   הפיצויים שייקבעו בהחלטה ישולמו לניזוק, תוך 20 יום מיום מתן ההחלטה.

תק' תשל"א-1971 תק' תשמ"ד-1984

           (ד)  המנהל רשאי לשלם לניזוק מקדמות על חשבון הפיצויים שיגיעו לו.

תק' תשמ"ד-1984

           (ה)  מקדמה ששילם המנהל כאמור בתקנת משנה (ד), יראוה כתשלום של חלק מהפיצויים ומלוא הריבית שנצברה על אותו חלק.

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 525

הוספת תקנת משנה 6(ג)

מיום 1.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187

6. (א) המנהל יחליט בתביעה שהוגשה לו, בין אם הוגשה במועד ובין אם הוגשה לאחריו, לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, תוך 120 יום מיום הגשת התביעה, והודעה על החלטתו תישלח לניזוק.

(ב) לסכום הפיצויים תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 33(א)(1) לחוק החל באחד ביולי של השנה שבה היה נזק בצורת ועד יום התשלום.

(ב) (ג) הפיצויים שייקבעו בהחלטה ישולמו לניזוק תוך 20 יום מיום מתן ההחלטה.

(ג) (ד) המנהל רשאי לשלם לניזוק מקדמות על חשבון הפיצויים שיגיעו לו.

(ה) מקדמה ששילם המנהל כאמור בתקנת משנה (ד) יראוה כתשלום של חלק מהפיצויים ומלוא הריבית שנצברה על אותו חלק.

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 122

החלפת תקנת משנה 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לסכום הפיצויים תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 33(א)(1) לחוק החל באחד ביולי של השנה שבה היה נזק בצורת ועד יום התשלום.

תיקון החלטת המנהל תק' תשל"א-1971

6א.     (א)  המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, לתקן החלטה לפי תקנה 6(א) תוך ארבע שנים מיום שניתנה, אם ראה כי היתה בה טעות.

           (ב)  תיקון החלטה דינה כהחלטה לפי תקנה 6(א).

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ז-1986

           (ג)   שולמו לניזוק פיצויים, לרבות מקדמה, בסכום יתר על סכום הפיצויים שנקבע בהחלטת המנהל, יוחזר סכום היתר תוך תשעים יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.

תק' תשמ"ד-1984

           (ד)  על החזר סכום היתר כאמור בתקנת משנה (ג), יחולו הוראות סעיף 33א לחוק, ולענין זה יראו את סכום היתר כחוב מס.

תק' תשנ"ח-1998

           (ה)  את סכום היתר כאמור בתקנת משנה (ג), יראו כאילו היה מס כמשמעותו בפקודת המסים (גביה).

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524

הוספת תקנת משנה 6א

מיום 1.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187

6א. (א) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, לתקן החלטה לפי תקנה 6(א) תוך ארבע שנים מיום שניתנה, אם ראה כי היתה בה טעות.

(ב) תיקון החלטה דינה כהחלטה לפי תקנה 6(א).

(ג) שולמו לניזוק פיצויים, לרבות מקדמה, בסכום יתר על סכום הפיצויים שנקבע בהחלטת המנהל, יוחזר סכום היתר תוך תשעים יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר, בתוספת ריבית על סכום היתר בשיעור הקבוע בסעיף 33(א)(1) לחוק מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.

(ד) על החזר סכום היתר כאמור בתקנת משנה (ג), יחולו הוראות סעיף 33א לחוק, ולענין זה יראו את סכום היתר כחוב מס.

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 122

(ג) שולמו לניזוק פיצויים, לרבות מקדמה, בסכום יתר על סכום הפיצויים שנקבע בהחלטת המנהל, יוחזר סכום היתר תוך תשעים יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר, בתוספת ריבית על סכום היתר בשיעור הקבוע בסעיף 33(א)(1) לחוק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 382

הוספת תקנת משנה 6א(ה)

ניכויים תק' תשל"א-1971

6ב.     מסכום הפיצויים המגיעים לניזוק לפי תקנות אלה, ינוכה סכום המס שהניזוק חייב בתשלומו ושמועד תשלומו הגיע עד יום תשלום הפיצויים בפועל, זולת אם החליט המנהל החלטה אחרת.

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524

הוספת תקנת משנה 6ב

ועדת בצורת

7.    (א)  שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, ימנה ועדה מייעצת לעניני בצורת שתהיה בת ארבעה חברים מהם שנים נציגי משרד החקלאות ושנים נציגי משרד האוצר; יושב ראש הועדה יתמנה מבין נציגי משרד האוצר.

תק' תשל"א-1971

           (ב)  סמכויותיה של ועדת הבצורת הן לייעץ למנהל בכל הענינים הקשורים בתביעות לתשלום פיצוי נזקי בצורת, וכן לייעץ בעריכת תחשיבים לצורך קביעת שויו של נזק, והיא רשאית להיעזר במילוי תפקידיה בועדות משנה שימונו על ידה מבין חבריה ושלא מבין חבריה, בין בדרך כלל ובין לענין מסויים.

מיום 4.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524

(ב) סמכויותיה של ועדת הבצורת הן לייעץ למנהל בכל הענינים הקשורים בתביעות לתשלום פיצוי נזקי בצורת, וכן עריכת תחשיבים וכן לייעץ בעריכת תחשיבים לצורך קביעת שויו של נזק, והיא רשאית להיעזר במילוי תפקידיה בועדות משנה שימונו על ידה מבין חבריה ושלא מבין חבריה, בין בדרך כלל ובין לענין מסויים.

ערר

8.    הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל לפי תקנה 6(א), רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה, לערור עליה לפני ועדת ערר, על גבי טופס שייקבע על ידי המנהל.

ועדות ערר תק' תשכ"ה-1965

9.    (א)  לצורך תקנות 8 ו-15(ג) יוקמו ועדות ערר של שלושה מהם - אחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים, אחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר החקלאות, ואחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר האוצר; ובלבד שלפחות שנים מתוך חברי ועדת הערר לא יהיו עובדי מדינה. שופט שנקבע כחבר ועדת ערר ברשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים לא ייחשב לענין תקנה זו כעובד מדינה. החבר מתוך הרשימה שתקיבע על ידי שר המשפטים ישמש כיושב ראש.

תק' תשמ"ג-1983

           (ב)  ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת המנהל, לבטלה או לשנותה, לאשר, להגדיל או להפחית את סכום הפיצויים שנקבע על ידי המנהל.

           (ג)   לועדת ערר יהיו אותן סמכויות שאפשר להעניק לפי סעיף 5 ו-5א לפקודת ועדות חקירה, וכן הסמכות להיכנס או להרשות אדם אחר להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות וכן לדרוש מבעל המקום או המחזיק בו למסור לה כל ידיעה או מסמך הנמצאים ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה ועל בעל מקום או מחזיק כאמור למלא אחר דרישת ועדת הערר.

           (ד)  רשימות החברים שנקבעו על ידי השרים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו ברשומות.

מיום 19.8.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2583

(א) לצורך תקנות 8 ו-15(ג) יוקמו ועדות ערר של שלושה שייבחרו מהםהאחד אחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים, האחד אחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר החקלאות, והאחד ואחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר האוצר; ובלבד שלפחות שנים מתוך חברי ועדת הערר לא יהיו עובדי מדינה. שופט שנקבע כחבר ועדת ערר ברשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים לא יחשב לענין תקנה זו כעובד מדינה. החבר מתוך הרשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים ישמש כיושב ראש.

מיום 27.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4455 מיום 27.1.1983 עמ' 682

(ב) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת המנהל, לבטלה או לשנותה, לאשר, להגדיל או להפחית את סכום הפיצויים שנקבע על ידי המנהל והחלטתה תהא סופית.

ערעור לבית משפט מחוזי תק' תשמ"ג-1983

9א.     (א)  על החלטת ועדת הערר ניתן לערער, בבעיה משפטית, לבית המשפט המחוזי תוך 30 ימים מיום שהובאה ההחלטה לידי המערער.

           (ב)  הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מענה של ועדת הערר.

           (ג)   הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים.

           (ד)  משהוגש ערעור, יודיע מזכיר בית המשפט המחוזי לועדת הערר על הגשתו, ויושב ראש הועדה יעביר לבית המשפט את פרוטוקול הועדה וכל חומר שהועדה נזקקה לו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.

מיום 27.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4455 מיום 27.1.1983 עמ' 682

הוספת תקנה 9א

ערבות למילווה

10.   ניזוק הזכאי לקבל פיצויים אלא שמועד תשלומם טרם נקבע רשאי המנהל לערוב בעדו למילווה ולקבוע תנאים ובטחונות לערבותו, אם בדרך כלל אם למילווה מסויים או לסוג מסויים של מילווה.

סמכויות

11.   המנהל, חברי ועדת הבצורת וחברי ועדת משנה לפי תקנה 7(ב) רשאים לדרוש מניזוק כי ימסור להם תוך תקופה שיקבעו, ידיעות, הצהרות, חשבונות או כל פרטים אחרים הנוגעים להוצאות העיבוד והייצור, הנוגעים ליבול או למכירתו וכן יראה להם כל יבול, צמח או אזור נפגע וכל מסמך או תעודה שימצאו לנכון בשביל מילוי תפקידיהם על פי תקנות אלה ועל הניזוק למלא אחר דרישות המנהל, וכן רשאים הם להיכנס או להרשות אדם אחר להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות.

אצילת סמכויות

12.   המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מעובדי משרדו מסמכויותיו לפי תקנות אלה.

עונשין

13.   העובר על הוראה מההוראות שבתקנות 9(ג) ו-11 או מי שהפריע לאדם במילוי תפקידו לפי תקנות אלה, דינו - קנס 1,000 לירות.

תחילה

14.   תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3(ב) ו-(ג), היא מיום ט"ו בניסן תשכ"א (1 באפריל 1961).

הוראות מעבר

15.   (א)  על אף האמור בתקנה 2 רשאי שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, לפרסם תוך 30 יום מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות:

(1)   הודעה בדבר אזור נפגע ובדבר צמח פגיע לגבי צמח שנזרע או נשתל בתקופה מיום תחילתן של תקנות אלה עד יום כ' בסיון תשכ"ד (31 במאי 1964);

(2)   הודעה בדבר אזור מוגבל לשנה המתחילה ב-1 ביוני 1964.

           (ב)  החלטות שניתנו על ידי המנהל בענין פיצוי עבור נזק בצורת בתקופה מ-1 באפריל 1961 עד יום פרסום תקנות אלה ברשומות יראו אותן כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.

           (ג)   הרואה עצמו מקופח בהחלטות המנהל שניתנו כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי תוך 30 יום מיום פרסום התקנות ברשומות, לערור בפני ועדת ערר, על גבי טופס שיקבע המנהל.

השם

16.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ"ה-1964".

תק' תשכ"ז-1967

תוספת ראשונה

שטח האזור המוגבל יהיה השטח מדרום לקו המותחם על ידי נקודות הציון שלהן:

אורך

רוחב

090

082

096

080

098

080

079

105

082

108

111

083

085

114

084

116

083

119

086

123

1305

0900

0890

1305

1330

0889

1354

0882

1372

0856

0846

1367

1379

0826

0828

1385

1396

0865

           האזור המוגבל מסומן בקו אדום במפה אשר העתק ממנה מצוי בכל משרדי מס רכוש וקרן פיצויים.

מיום 31.12.1964

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1302

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

(תקנה 1)

שטח אזור הנגב יהיה השטח אשר מותחם על ידי הקווים המקשרים את נקודות הציון כדלהלן:

בצפון:

תיאור המקום      נקודות ציון במפה

אורך רוחב

נקודת חיתוך כביש החוף עזה עם גבול שביתת הנשק עם מצרים 107 106

צפונית לארז 109 108

צפונית לאור הנר 112 107

צפונית לברור חיל 116 107

צפונה מרוחמה 122 101

צפונה מבית קמה 127 96

צפונה מדביר 133 92

צפונה מצקלג 135 89

הצטלבות כביש להב דהריה עם גבול שביתת הנשק עם ירדן 138 88

במזרח: גבול שביתת הנשק עם ירדן.

בדרום: 

תיאור המקום      נקודות ציון במפה

אורך רוחב

דרומה לנירים 090 082

צפונה למגן 096 080

צפונה לכביש הרעב 098 080

צפונה לאורים 105 081

צפונה לפטיש 108 082

צפונה למסלול 111 083

צפונה לרנן 114 085

צפונה מבטחה 116 084

צפונה מחוות נסיונות גילת 119 083

צפונה ממשמר הנגב 123 086

דרומה מדביר 133 091

מפגש כביש חברון בגבול שביתת הנשק עם ירדן 143 083

במערב: גבול שביתת הנשק עם מצרים.

אזור הנגב מסומן בקו אדום במפה אשר העתק ממנה מצוי בכל משרדי מס רכוש וקרן פיצויים.

תק' תשכ"ז-1967

תוספת שניה

שטח אזור הנגב יהיה השטח המותחם ע"י הקווים כדלהלן:

בדרום: הקו המותחם הצפוני של האזור המוגבל המפורט בתוספת הראשונה.

במזרח: גבול שביתת הנשק עם ירדן.

בצפון: קו המקשר את נקודות הציון שלהלן:

אורך

רוחב

107

106

108

109

112

107

116

107

122

101

127

96

133

96

135

96

138

96

במערב: גבול שביתת הנשק עם מצרים.

           אזור הנגב מסומן בקו כחול במפה אשר העתק ממנה מצוי בכל משרדי מס רכוש וקרן פיצויים.

מיום 31.12.1964

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1302

הוספת התוספת השניה

א' בשבט תשכ"ה (6 בדצמבר 1964)                        פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1665 מיום 31.12.1964 עמ' 1040.

תוקנו ק"ת תשכ"ה מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2583 – תק' תשכ"ה-1965.

ק"ת תשכ"ו מס' 1897 מיום 24.6.1966 עמ' 2314 – תק' תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.6.1966.

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1302 – תק' תשכ"ז-1967; תחילתן ביום 31.12.1964.

ק"ת תשל"א מס' 2660 מיום 4.2.1971 עמ' 524 – תק' תשל"א-1971.

ק"ת תשמ"ג מס' 4455 מיום 27.1.1983 עמ' 682 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.7.1984.

ק"ת תשמ"ז מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 122 – תק' תשמ"ז-1986; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 382 – תק' תשנ"ח-1998.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות