נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

 

 

מסים – מיסוי מקרקעין – מס שבח מקרקעין

מסים – מיסוי מקרקעין – מס רכישה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מיסוי מקרקעין

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

14

סעיף 1

הגדרות

Go

14

סעיף 2

שליטה

Go

16

סעיף 3

הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו'

Go

16

סעיף 4

הורשה אינה מכירה

Go

16

סעיף 4א

העברה אגב גירושין

Go

16

סעיף 5

פעולות נוספות שהנן "מכירה"

Go

17

 

פרק שני: הטלת המס

Go

18

סעיף 6

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

Go

18

סעיף 7

הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין

Go

18

סעיף 7א

החלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין

Go

18

סעיף 8

רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה

Go

18

סעיף 9

מס רכישה

Go

18

סעיף 9

מס רכישה

Go

18

סעיף 9ב

הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת   הוראת שעה

Go

23

סעיף 9ג

הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן   הוראת שעה

Go

23

סעיף 9ד

הפחתת שיעורי מס הרכישה   הוראת שעה

Go

24

סעיף 11

צירוף תקופות חכירה

Go

24

סעיף 13

הקניית זכויות שונות באיגוד

Go

24

סעיף 15

חובת תשלום המס

Go

24

סעיף 16

תנאים לתקפן של עסקאות

Go

26

סעיף 16א

הטלת מס שבח ומס רכישה באזור

Go

28

 

פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה

Go

29

סעיף 17

שווי המכירה

Go

29

סעיף 19

יום המכירה

Go

29

סעיף 21

שווי הרכישה

Go

30

סעיף 22

שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים

Go

30

סעיף 24

שווי הרכישה במכירת חכירה

Go

30

סעיף 25

איסור כפל שווי רכישה

Go

30

סעיף 26

שווי הרכישה בהורשה

Go

30

סעיף 27

שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון

Go

31

סעיף 28

שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'

Go

31

סעיף 29

שווי רכישה ללא תמורה

Go

31

סעיף 29ב

שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין   הוראת שעה

Go

31

סעיף 30

שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים

Go

31

סעיף 31

שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק

Go

31

סעיף 32

שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין

Go

31

סעיף 33

זכויות במקרקעין  שנתקבלו לפני תחילת חוק זה

Go

32

סעיף 34

שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק

Go

32

סעיף 35

שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק

Go

32

סעיף 36

שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית

Go

32

סעיף 37

יום הרכישה

Go

32

 

פרק רביעי: ניכויים

Go

33

סעיף 39

הניכויים המותרים

Go

33

סעיף 39א

ניכוי הוצאות ריבית ריאלית

Go

34

סעיף 40

חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין

Go

35

סעיף 42

איסור ניכויי כפל

Go

35

סעיף 46

הוצאות שלא יותרו

Go

36

 

פרק חמישי: סכום המס

Go

36

סעיף 47

הגדרות

Go

36

סעיף 48א

המס על השבח

Go

37

סעיף 48א1

הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת   הוראת שעה

Go

41

סעיף 48ב

השבח   חלק מההכנסה החייבת

Go

41

סעיף 48ג

שיעור מיוחד להפקעה

Go

42

 

פרק חמישי 1: פטור לדירת מגורים מזכה

Go

42

סעיף 49

הגדרה וחזקה

Go

42

סעיף 49א

תנאים לפטור

Go

43

סעיף 49ב

פטור לדירת מגורים מזכה

Go

43

סעיף 49ג

חזקת דירת מגורים יחידה

Go

44

סעיף 49ד

חזקת דירת מגורים נוספת

Go

44

סעיף 49ה

פטור חד פעמי   הוראה מיוחדת

Go

44

סעיף 49ו

סייג לדירה שנתקבלה במתנה

Go

45

סעיף 49ז

כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה

Go

45

סעיף 49ז1

פטור על תשלומי איזון

Go

46

סעיף 49ח

כללים למגורי קבע

Go

46

 

פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין

Go

46

סעיף 49י

הגדרות

Go

46

סעיף 49י1

הוראה מיוחדת במימוש זכות

Go

47

 

פרק חמישי 3: חילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה

Go

47

סעיף 49יא

פטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין

Go

47

סעיף 49יא1

פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית

Go

48

סעיף 49יב

פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים

Go

49

סעיף 49יג

פטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות

Go

49

סעיף 49יד

החזר מס ודחיית מס

Go

50

סעיף 49טז

שלילת פטור

Go

50

סעיף 49טז1

אי שלילת פטור לדירת מגורים מזכה

Go

50

סעיף 49יז

פטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין

Go

50

סעיף 49יח

תחולת הפרק

Go

50

 

פרק חמישי 4: פינוי ובינוי

Go

50

סעיף 49יט

הגדרות וחזקות

Go

51

סעיף 49כ

יום המכירה

Go

52

סעיף 49כא

חובת הודעה ודיווח

Go

52

סעיף 49כב

פטור ממסים

Go

52

סעיף 49כב1

מכירת יחידת מגורים חלופית על ידי קשיש לכל אדם

Go

53

סעיף 49כב2

מכירת יחידת מגורים חלופית מקשיש ליזם

Go

53

סעיף 49כג

יום, שווי רכישה ושווי מכירה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת

Go

54

סעיף 49כד

פטור ממס רכישה

Go

54

סעיף 49כה

שווי הרכישה של היזם

Go

54

סעיף 49כו

פטור נוסף

Go

55

סעיף 49כז

פטור ליחידה אחרת

Go

55

סעיף 49כז1

זכות ביחידת מגורים חלופית כדירת מגורים

Go

55

סעיף 49כט

תחולת הפרק

Go

55

סעיף 49ל

מתחם להתחדשות עירונית   הוראות מיוחדות

Go

55

סעיף 49לא

הסמכה

Go

55

 

פרק חמישי 5: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

Go

55

סעיף 49לב

הגדרות

Go

55

סעיף 49לב1

יום המכירה

Go

56

סעיף 49לב2

חובת הודעה ודיווח

Go

56

סעיף 49לג

פטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק

Go

56

סעיף 49לג1

פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה

Go

56

סעיף 49לד

פטור ממס וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף

Go

57

סעיף 49לה

סייג לפטור

Go

57

סעיף 49לו

פטור נוסף

Go

57

סעיף 49לו1

זכות ביחידת מגורים חלופית כדירת מגורים

Go

57

סעיף 49לו2

תחולה   הוראת שעה

Go

57

 

פרק חמישי 6: העברת מפעל לאזור מוטב – הוראת שעה

Go

58

סעיף 49לז

הגדרות

Go

58

סעיף 49לח

פטור ממס בהעברת מפעל לאזור מוטב

Go

58

סעיף 49לט

הסכום הפטור

Go

59

סעיף 49מ

ייחוס ניכויים

Go

59

סעיף 49מא

החזר מס ודחיית מס

Go

60

סעיף 49מב

שלילת פטור נוסף

Go

60

סעיף 49מג

הסמכה

Go

60

 

פרק ששי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום

Go

60

סעיף 50

מכירה החייבת במס הכנסה

Go

60

סעיף 51

הסכם למכירה

Go

60

סעיף 52

הסכם לעשות פעולה

Go

61

סעיף 53

יפוי כוח לבצע מכירה

Go

61

סעיף 54

העברת שליטה פטורה ממס

Go

61

סעיף 55

מניעת מס כפל

Go

61

סעיף 56

פטור מאגרת העברת מקרקעין

Go

61

סעיף 59

פעולות באיגוד שנקבעו

Go

61

סעיף 60

מכירה למדינה לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים

Go

61

סעיף 61

מוסדות ציבור

Go

62

סעיף 62

מתנות לקרובים

Go

62

סעיף 63

פטור על ויתור וללא תמורה

Go

62

סעיף 64

פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין

Go

62

סעיף 65

פטור בהחלפות מסויימות

Go

62

סעיף 66

פטור בחלוקת קרקע למתיישבים

Go

62

סעיף 67

פטור באיחוד וחלוקה

Go

62

סעיף 68

פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית

Go

63

סעיף 69

העברה מסויימת של זכות מנאמן

Go

63

סעיף 70

פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים

Go

63

סעיף 71

העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד

Go

63

סעיף 71א

רווח נוסף בפירוק

Go

64

סעיף 72

פטור לרשות הפתוח וכו'

Go

65

סעיף 72א

שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה

Go

65

סעיף 72ב

שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד

Go

65

 

פרק שישי 1: מס מכירה

Go

65

 

פרק שביעי: הצהרות ושומה

Go

65

סעיף 73

הצהרות

Go

65

סעיף 74

הודעה על נאמנות

Go

66

סעיף 75

הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו

Go

66

סעיף 75א

הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי

Go

67

סעיף 76

מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים

Go

67

סעיף 76א

הגשת הצהרה באופן מקוון

Go

67

סעיף 77

פטור מהצהרות בעסקאות מסויימות

Go

67

סעיף 78

שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין

Go

67

סעיף 79א

הנמקה במיטב השפיטה ומתן זכות טיעון

Go

68

סעיף 81

הודעה על חיוב במס באיגוד

Go

68

סעיף 82

שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש

Go

68

סעיף 84

סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות

Go

68

סעיף 85

תיקון שומה

Go

68

סעיף 85א

תיקון שומה בשינויי מבנה

Go

68

סעיף 86

הודעות שומה

Go

69

 

פרק שמיני: השגה וערעור

Go

69

סעיף 87

השגה

Go

69

סעיף 87א

החלטה בהשגה

Go

69

סעיף 88

ערר

Go

69

סעיף 89

ועדת ערר

Go

69

סעיף 90

ערעור לבית המשפט העליון

Go

69

 

פרק תשיעי: תשלום המס וגבייתו

Go

69

סעיף 90א

תשלום לאחר הודעה על סכום מס

Go

69

סעיף 91

תשלום יתרת מס על פי שומה

Go

70

סעיף 91א

ריבית על דחיית מועד תשלום

Go

70

סעיף 92

גביית המס

Go

70

סעיף 93

גביית המס במכירה מאונס

Go

70

סעיף 94

ריבית בשל פיגור בתשלום

Go

70

סעיף 94א

קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה

Go

71

סעיף 94ב

קנס על פיגור בתשלום

Go

71

סעיף 94ג

סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס

Go

71

סעיף 94ד

זקיפת תשלומים

Go

71

סעיף 95

קנס על גרעון

Go

71

סעיף 95א

גביית מס בנסיבות מיוחדות

Go

72

סעיף 95ב

בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות

Go

72

 

פרק עשירי: סמכויות

Go

73

סעיף 96

סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס

Go

73

סעיף 97

חקירות וחיפושים

Go

73

 

פרק אחד עשר: עבירות וענשים

Go

73

סעיף 98

עבירות ועונשים

Go

73

סעיף 98א

תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת

Go

74

סעיף 99

עבירות על ידי תאגיד

Go

74

סעיף 100

חבות לתשלום המס

Go

74

סעיף 101

כופר כסף

Go

74

 

פרק שנים- עשר: הוראות שונות

Go

74

סעיף 102

החזרת מס בביטול מכירה

Go

74

סעיף 103

החזרת מס שנגבה בטעות

Go

74

סעיף 103א

הפרשי הצמדה וריבית על החזר

Go

74

סעיף 103ב

סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

Go

74

סעיף 104

זיכוי ממס שבח במס עזבון

Go

74

סעיף 105

שמירת סוד

Go

74

סעיף 105א

מאגר מידע

Go

74

סעיף 106

הסכמה על ידי חברות שיכון

Go

75

סעיף 107

הארכת מועד

Go

75

סעיף 108

פגמים וליקויים

Go

75

סעיף 109

מסירת הודעות

Go

75

סעיף 109א

ייצוג נישום בידי רואה חשבון

Go

75

סעיף 110

סדרי דין ואגרות בועדות ערר

Go

75

סעיף 111

אצילת סמכויות

Go

75

סעיף 112

טפסים

Go

75

סעיף 113

ביטולים

Go

75

סעיף 114

אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה

Go

75

סעיף 115

ביצוע ותקנות

Go

75

 

פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר

Go

76

סעיף 116

תחילה

Go

76

סעיף 117

רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו

Go

76

סעיף 118

הצהרות על ידי איגוד מקרקעין

Go

76

סעיף 119

הצהרות על ידי נאמנים

Go

76

סעיף 120

הוראות מעבר

Go

76

 

(תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 61) תשס"ח-2008


חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963*

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 130 (ה"ח 2795)

חוק מס שבח מקרקעין מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

 

מיום 1.8.2007

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 202 (ה"ח 335)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "מקרקעין" – קרקע בישראל לרבות בתים, בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 33)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 40) תשנ"ח-1997

          "זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים; לענין זה –

"הרשאה" – למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;

"מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

"חכירה לתקופה" – התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין זה יראו כתקופת החכירה את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם;

 

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"ו מס' 1561 מיום 15.2.1996 עמ' 80 (ה"ח 2243)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין זה יראו כתקופת החכירה את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשר שנים; לענין זה –

"הרשאה" – למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;

"מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

"חכירה לתקופה" – התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם.

 

מיום 25.11.1997

תיקון מס' 40

ס"ח תשנ"ח מס' 1638 מיום 25.11.1997 עמ' 10 (ה"ח 2644)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר עשרים וחמש שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשר מעשרים וחמש שנים; לענין זה –

          "חכירה" – חכירה, חכירת משנה, חכירתה של חכירה מכל דרגה שהיא, שכירות, שכירות-משנה ושכירותה של שכירות מכל דרגה שהיא, וכן זכות חזקה ייחודית;

          "מכירה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה –

(1)   הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;

(2)   הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור;

(3)   הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה;

(4)   פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים;

          "איגוד" – חברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות, אגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, אגודה כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות 1327;

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 86) תשע"ו-2016

          "איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין, למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף 64א3(א)(2) לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

החלפת הגדרת "איגוד מקרקעין"

הנוסח הקודם:

"איגוד מקרקעין – איגוד אשר מרבית נכסיו הן זכויות במקרקעין, ולענין זה –

(1) יראו כנכסיו של איגוד כל מקרקעין ומטלטלין – כמשמעותם בפקודת הפרשנות – שיש לו, למעט זכויותיו באיגודים שנכסיהם מובאים בחשבון כאמור בפסקה (2);

(2) יראו כנכסיו של איגוד גם חלק יחסי בהתאם לזכויותיו – כאמור בסעיף 14(ג) – מנכסי איגוד אחר שפעולה בו חייבת במס;

(3) אם  נתקיים באותו איגוד אחד התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 7, יראו כנכסיו של איגוד את הנכסים האמורים בפסקה (1) חוץ ממזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים מכל סוג וכן חוץ ממטלטלין שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו.

 

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

 

מיום 6.6.2016

תיקון מס' 86

ס"ח תשע"ו מס' 2547 מיום 7.4.2016 עמ' 736 (ה"ח 1000)

"איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף 64א3(א)(2) לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

          "זכות באיגוד" – כל אחד מאלה בין שהיא מוענקת במסמכי ההתאגדות של האיגוד על פיהם או בהסכם בין חברי האיגוד:

(1)   חברות באיגוד, זכות לנכסי איגוד בשעת פירוק, זכות לרווחיו של איגוד, זכות לניהולו של איגוד או להצבעה בו;

(2)   זכות – שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לתפוס נכסי האיגוד מכוח אחת הזכויות האמורות בפסקה (1);

(3)   זכות – שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות באיגוד אחת מהזכויות האמורות בפסקאות (1) ו-(2);

(4)   זכות להורות במישרין או בעקיפין למחזיק בזכות מהזכויות האמורות בפסקה (1) על הדרך להפעיל את זכותו;

פרט לזכות מהזכויות האמורות אם היא אינה מקנה כל טובת הנאה באיגוד – שאינה שכר סביר – ואינה מקנה זכות לתפוס את נכסי האיגוד ואינה מקנה זכות לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות בו אף אחד משני הדברים האמורים;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "פעולה באיגוד" – הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" – הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

"פעולה באיגוד" - הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין ללא תמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" - הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מחברי האיגוד, במישרין או בעקיפין;

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"פעולה באיגוד" - הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" - הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מחברי האיגוד מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

          "עושה פעולה" – מי שמקנה זכות באיגוד בפעולה באיגוד;

          "שווי" של זכות פלונית – הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, ובלבד שבמכירות –

(1)   שנעשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי התמורה בעד הזכות במקרקעין או בעד זכות באיגוד נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, בין במישרין ובין בעקיפין – התמורה כאמור;

(2)   שלגביהן נקבע בחוק זה אחרת – השווי כפי שנקבע בחוק זה;

          "הורשה" – בין על פי דין ובין על פי צוואה;

          "חודש" – לרבות חלק מחודש;

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

          "דירת מגורים" – דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 144 (ה"ח 1441)

החלפת הגדרת "דירת יחיד" בהגדרת "דירת מגורים"

הנוסח הקודם:

"דירת יחיד" – דירה המשמשת בעיקרה למגורים והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד והוא או קרובו גרים בה רוב ימות השנה;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

          "קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית –

(1)   נכס שאינו דירת מגורים;

(2)   נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים;

לעניין הגדרה זו –

"גורם מארגן" – מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית, והכל בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמור;

"מסגרת חוזית" – מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי;

"תמורה" – במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 163 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "קבוצת רכישה"

          "מנהל" – מי שנתמנה על ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות להיות מנהל או סגן מנהל לענין חוק זה;

          "קרוב" לאדם פלוני –

(1)   בן-זוג;

(2)   הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3)   אח או אחות ובני-זוגם;

(4)   איגוד שהוא בשליטתו;

(תיקון מס' 15)  תשמ"ד-1984

          "מס שבח" או "מס" – כמשמעותו בסעיף 6;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "מס שבח" או "מס"

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 17)  תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 17) (תיקון) תשמ"ז-1987 צו תשנ"ד-1993

          "הפרשי הצמדה וריבית" – תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(תיקון מס' 17)  תשמ"ז-1986

"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית – ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;

(תיקון מס' 17)  תשמ"ז-1986

"תקופה עודפת" – (נמחקה);

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"

 

מיום 1.4.1987

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 6 (ה"ח 1798)

תיקון מס' 17 (תיקון)

ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 160 (ה"ח 1835)

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנידונה, בתוספת 4% לשנה מהסכום שמדובר בו (להלן ביחד – "תוספת עליית המדד") וכן בתוספת 0.5% מהסכום שמדובר בו - או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת– לכל יום שבתקופה העודפת כשהיא מתבטאת בסכום חיובי, או בהפחתת שיעור כאמור מהסכום שמדובר בו לכל יום שבתקופה העודפת כשהיא מתבטאת בסכום שלילי, ובלבד שלא יופחת סכום העולה על תוספת עליית המדד תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 12% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית - ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה (להלן – המדד היסודי) לבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה (להלן – המדד החדש) לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;

"תקופה עודפת", לגבי תקופה פלונית – מספר הימים ממועד פרסום המדד החדש עד סוף התקופה, פחות מספר הימים ממועד פרסום המדד היסודי עד תחילת התקופה;

 

מיום 1.7.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1107

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 12% 8% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

 

מיום 1.3.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 744

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 8% 6% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

 

מיום 15.6.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 2

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 6% 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), אלא אם כן נקבעה בחוק זה, לענין מסוים, תקופה אחרת;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "התקופה הקובעת"

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) אלא אם כן נקבעה בחוק זה, לענין מסוים, תקופה אחרת;

 

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

          "חוק הגנת הדייר" – חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק הגנת הדייר"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

          "חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק התכנון והבניה"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

          "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק לעידוד השקעות הון"

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "תושב חוץ"

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          "תושב ישראל" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, בשינוי זה: בכל מקום, במקום "פקיד השומה" יקראו "המנהל".

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "תושב ישראל"

שליטה

2.    רואים אדם כשולט באיגוד אם לאותו אדם, לבדו או ביחד עם קרוביו (להלן - בעל השליטה), שליטה ישירה או עקיפה בענינם של האיגוד או שבעל השליטה יכול לשלוט או זכאי לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשבעל השליטה מחזיק או רשאי לרכוש רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של האיגוד או רובו של הון המניות שהוצא או אותו חלק ממנו שהיה מזכהו, במקרה של חלוקת כל הכנסת האיגוד בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו' (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 57) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 77) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 91) תשע"ז-2017

3.    הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ או לאפוטרופוס הכללי מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף 7א, כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 (להלן – חוקי ההקנייה) – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

 

מיום 3.1.2006

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ו מס' 2049 מיום 3.1.2006 עמ' 226 (ה"ח 142)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 (להלן – חוקי ההקנייה) או לחברה כהגדרתה בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, או לגוף שנקבע לפי סעיף 64(ג) לאותו חוק, לפי אותו חוק – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

 

מיום 30.3.2014

תיקון מס' 77

ס"ח תשע"ד מס' 2449 מיום 30.3.2014 עמ' 470 (ה"ח 836)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה כהגדרתה בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, או לגוף שנקבע לפי סעיף 64(ג) לאותו חוק, לפי אותו חוק – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

 

מיום 28.6.2017

הוראת שעה – תיקון מס' 91

ס"ח תשע"ז מס' 2646 מיום 28.6.2017 עמ' 1003 (ה"ח 1125)

תיקון מס' 91 (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 70 (ה"ח 1181)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה כהגדרתה בחוק או לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ או לאפוטרופוס הכללי מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף 7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

הורשה אינה מכירה

4.    הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה.

העברה אגב גירושין (תיקון מס' 19) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

4א.     העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה.

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ב מס 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 45 (ה"ח 2090)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

4א. העברת בעלות במקרקעין העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין לגירושין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה.

פעולות נוספות שהנן "מכירה" (תיקון מס' 3)  תשכ"ח-1968

5.    (א)  מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פרעון של משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה – יראו בהן לענין חוק זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ח-1968

          (ב)  שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה – העברה), יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(1)   חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 97) תשפ"ב-2021

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה או של בניין לשכירות מוסדית כהגדרתם בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק, יראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1ב) (נמחקה);

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(2)   לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(3)   לענין סעיף קטן זה –

"יום רכישה", "שווי רכישה" – כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" – כהגדרתה בסעיף 47.

(תיקון מס' 24)  תשנ"ג-1993

          (ג)   (1)   מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2)   במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3)   מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו-91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(4)   לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" – החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(א)   לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ב)   טרם הסתיימה חלוקת העזבונות.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          (ה)  ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך כאמור בסעיף 100א1 לפקודה, יראו, לעניין מס שבח, את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד מקרקעין, שבשלה נרשמו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת רווחי השערוך, כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש ביום האמור, ויחולו לעניין זה הוראות לפי סעיף 100א1 לפקודה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.4.1968

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ח מס' 534 מיום 9.8.1968 עמ' 181 (ה"ח 769)

5. (א) מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פרעון של משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה – יראו בהן לענין חוק זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין. 

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום שרכש הנישום את הנכס עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את שווי המלאי העסקי כמחיר שעלה הנכס לנישום.

 

מיום 26.3.1993

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ג מס' 1417 מיום 26.3.1993 עמ' 98 (ה"ח 2152)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

 

מיום 3.7.1997

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ז מס' 1628 מיום 3.7.1997 עמ' 178 (ה"ח 2601)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום שרכש הנישום את הנכס מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את שווי המלאי העסקי כמחיר שעלה הנכס לנישום ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

 

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה היום והשווי שהיו נקבעים לגבי הזכות אילו לא היתה ההעברה;

(1ב) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(1א), לא יראו את ההעברה כמכירה לענין מתן הקלות, פטור ממס או שיעורי מס מופחתים לפי חוק זה.

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

(ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו- 91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור.

(ד) (1) במכירת זכות במקרקעין, במקרקעין שהם נכס קבוע אשר שונה ייעודה ממלאי עסקי לנכס קבוע באותו עסק (בסעיף זה – שינוי ייעוד), בתקופה שאינה עולה על 18 חודשים שלפני יום המכירה, יחול, על אף האמור בחוק זה, שיעור המס שהיה חל אילו נמכרה הזכות סמוך לפני שינוי הייעוד;

(2) האמור בפסקה (1) לא יחול על זכות ששונה ייעודה לפני יום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), ובלבד שהוגש דוח או נמסרה הודעה לפקיד השומה בדבר שינוי הייעוד לפני אותו יום.

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה היום והשווי שהיו נקבעים לגבי הזכות אילו לא היתה ההעברה יראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(1ב) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(1א), לא יראו את ההעברה כמכירה לענין מתן הקלות, פטור ממס או שיעורי מס מופחתים לפי חוק זה.

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

(ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו- 91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(א) לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(ב) טרם הסתיימה חלוקת העזבונות.

(ד) (1) במכירת זכות במקרקעין, במקרקעין שהם נכס קבוע אשר שונה ייעודה ממלאי עסקי לנכס קבוע באותו עסק (בסעיף זה – שינוי ייעוד), בתקופה שאינה עולה על 18 חודשים שלפני יום המכירה, יחול, על אף האמור בחוק זה, שיעור המס שהיה חל אילו נמכרה הזכות סמוך לפני שינוי הייעוד;

(2) האמור בפסקה (1) לא יחול על זכות ששונה ייעודה לפני יום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), ובלבד שהוגש דוח או נמסרה הודעה לפקיד השומה בדבר שינוי הייעוד לפני אותו יום.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת סעיף קטן 5(ה)

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 97

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 250 (ה"ח 1443)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה – העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה או של בניין לשכירות מוסדית כמשמעותו בפרק שביעי 1 כהגדרתם בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק יראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

פרק שני: הטלת המס

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

6.    (א)  מס שבח מקרקעין (להלן - המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

(תיקון מס' 6)  תשל"ה-1975

          (ב)  השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על שווי הרכישה לאחר הוספת התוספות עליו ולאחר שינוכו מאותו סכום הניכויים המותרים לפי חוק זה יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין (תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

7.    המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין

7. המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין אם נתקיים לפחות אחד מתנאים אלה:

(1) איגוד המקרקעין שבו נעשתה הפעולה הוא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר;

(2) על המקרקעין נשוא הזכות במקרקעין שבבעלות איגוד המקרקעין אין בנין כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961;

(3) מרבית המקרקעין שבהם יש זכות לאיגוד המקרקעין שבו נעשתה הפעולה משמשים למגורי יחידים או שהם משמשים רק לייצור הכנסה מן המקורות המפורטים בפסקאות (3) ו-(6) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה; 

(4) באותה פעולה הוקנתה על ידי בעל השליטה באיגוד השליטה לאחר;

(5) הפעולה בוצעה תוך שנה לאחר היום שהוטל על הפעולה באותו איגוד מס לפי פסקה (4) ואותה פעולה לפי מהותה ולפי נסיבות הענין מהווה שלב נוסף בעסקה בה הוקנתה השליטה.

 

 

החלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

7א.     (א)  לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד מקרקעין יהיה המחיר המקורי לפי הוראות חלק ה' וחלק ה'2 האמורים.

          (ב)  לענין חיוב במס רכישה ולענין חיוב במס על פי הסכם כמשמעותו בסעיף 196 לפקודה, יחולו הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ג)   לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי חוק זה.

          (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת -

(1)   יקבע את ההוראות הנדרשות לביצוע סעיף זה;

(2)   רשאי לקבוע הוראות לענין מכירת אופציה באיגוד מקרקעין כהגדרתה בפרק חמישי 2;

(3)   רשאי לקבוע נסיבות שבהתקיימן יחולו, לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין, על אף הוראות סעיף קטן (א), הוראות חוק זה;

(4)   רשאי לקבוע כי בנסיבות מסוימות על פעולה באיגוד מקרקעין, שהיה איגוד מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה, יחולו, על אף הוראות סעיף קטן (ג), הוראות חלק ה' לפקודה לענין שיעורי המס החלים על הפעולה.

מיום 30.9.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 221 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

7א. (א) לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד מקרקעין יהיה המחיר המקורי לפי הוראות חלק ה' וחלק ה'2 האמורים.

(ב) לענין חיוב במס רכישה ולענין חיוב במס על פי הסכם כמשמעותו בסעיף 196 לפקודה, יחולו הוראות חוק זה.

(ג) לענין שיעור המס לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי חוק זה ובלבד שאותו איגוד היה איגוד מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה; לא התקיים באיגוד התנאי האמור בסעיף קטן זה, יחולו שיעורי המס הקבועים בחלק ה' לפקודה.

רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה (תיקון מס' 13) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 56) תשס"ה-2005

8.    רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס 2007 ייראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 101 לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחוייבים.

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

חיוב במס על פעולות שקדמו להעברת שליטה

8. הוקנו בפעולה באיגוד לבעל שליטה באיגוד מקרקעין תוך שנתיים לפני שרכש את השליטה זכויות באותו איגוד על ידי מי שהיה בעל השליטה בו, ולדעת המנהל אותה הקנייה והפעולה שעליה הוטל מס לפי סעיף 7(4) מהוות, לפי מהותן ולפי נסיבות הענין, שלבים בעסקה אחת שנעשתה מתוך כוונה להקנות שליטה – יהא מי שעשה פעולה כאמור חייב במס.

 

מיום 19.4.1983

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ג מס' 1081 מיום 19.4.1983 עמ' 104 (ה"ח 1610)

הוספת סעיף 8

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 56

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 808 (ה"ח 186)

8. רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס 2007 ייראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 101 לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחוייבים.

 

מס רכישה (תיקון מס' 5) תשל"ה-1974 (תיקון מס' 8) תש"ם-1980

מס רכישה (תיקון מס' 5) תשל"ה-1974 (תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 69) תשע"א-2011

9.    (א)  במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          (ב)  (1)   בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה שהיתה חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי – כאמור בפסקה (1א) – משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד; לעניין סעיף קטן זה, "פעולה באיגוד" – הענקת זכות באיגוד, לרבות הקצאתה, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד, והכול בין בתמורה ובין שלא בתמורה; לעניין זה, "הקצאה" – כל הנפקה של זכויות באיגוד;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

(1א) החלק היחסי האמור בפסקה (1) הוא כיחס החלק של הזכויות הנמכרות באיגוד המקרקעין לכלל הזכויות באותו איגוד, ואם הזכויות הנמכרות, כולן או חלקן, מעניקות רק זכות לנכסי האיגוד בעת פירוקו (בסעיף זה – זכויות בפירוק) – כיחס האמור או כיחס שבין הזכויות בפירוק הנמכרות כאמור, לכלל הזכויות בפירוק, לפי הגבוה מביניהם;

(2)   פעולה באיגוד מקרקעין לא תהא חייבת במס בולים החל עליה לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995  הודעה (מס' 4) תשנ"ו-1996

          (ג)   במכירת זכות במקרקעין שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום ט"ו בשבט התשנ"ה (16 בינואר 1995) ועד יום כ"ג בטבת התשנ"ו (15 בינואר 1996), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 385,060 שקלים חדשים - 0.5%;

(2)   על חלק השווי העולה על 385,060 שקלים חדשים ועד 597,640 שקלים חדשים - 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 597,640 שקלים חדשים - 4.5%;

(תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 95) תש"ף-2020 (תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א), (ג1ב), (ג1ג) ו-(ג1ו) –

 

 

 

          "בנין" – בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה; ובבנין שבנייתו טרם הסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

          "דירת מגורים" – כל אחת מאלה:

(1)   דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2)   זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995  (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

          (ג1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשנ"ו (16 בינואר 1996) עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 443,605 שקלים חדשים - 0.5%;

(2)   על חלק השווי העולה על 443,605 שקלים חדשים ועד 688,505 שקלים חדשים - 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 688,505 שקלים חדשים - 4.5%.

(תיקון מס' 45)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 59) תשס"ח-2007 הודעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          (ג1א)(1)[1] במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום כ"ה באייר התשע"ג (5 במאי 2013), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 969,330 שקלים חדשים - 3.5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 969,330 שקלים חדשים - 5%.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(2)[2]  (א)   על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים מיום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007) עד יום כ"ה באייר התשע"ג (5 במאי 2013) (בפסקת משנה זו – הדירה) והתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2)   בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

(תיקון מס' 59) תשס"ח-2007

ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 1,139,320 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 1,139,320 שקלים חדשים ועד 1,601,210 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 1,601,210 שקלים חדשים - 5%;

(ב)   לענין פסקה זו -

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1)   "יחיד תושב ישראל" – (נמחקה);

                                        "דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

(2)   יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי - כרוכש אחד;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

(3)   לעניין סעיף קטן זה, שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" – כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "דירת מגורים" שבסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          (ג1ב) (1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2), שנעשתה בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג (6 במאי 2013) עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים – 7%;

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(2)   (א)   יחיד שרכש דירת מגורים בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג (6 במאי 2013) עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013) והתקיים בו אחד התנאים כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג1א)(2)(א), ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים – 5%;

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(ב)   לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף קטן (ג1א)(2)(ב) ו-(3).

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

          (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 7%;

(ד)   על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדישם ועד 15,000,000 – 8%;

(ה)   על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

(2)   על אף הוראות פסקה (1), יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו (בפסקה משנה זו – הדירה), והתקיים בו אחד מאלה:

(א)   הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(תיקון מס' 85 הוראת שעה) תשע"ו-2016

(ב)   ב-24 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – ב-12 החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – ב-12 החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

(תיקון מס' 93) תשע"ח-2018

(ב1) (1)   רכש את הדירה בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן לאחר שרכש דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה (בפסקת משנה זו – הדירה בקבוצת הרכישה), ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה היתה היא דירתו היחידה:

(א)   ארבע שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך אותה תקופה, או אם שוכנע המנהל כי חל באותה תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה;

(ב)   6.5 שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם החזקה בדירה בקבוצת הרכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש באותה תקופה;

(2)   הוראות פסקת משנה (1) יחולו בהתקיים כל אלה:

(א)   העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה, לפי העניין, חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה;

(ב)   הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה;

(ג)    אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה, היתה הדירה דירתו היחידה;

(3)   בפסקת משנה זו –

"התחלת בנייה" – עבודות להקמת הבניין, למעט עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע;

"עיכוב מהותי" – עיכוב בהמשך הבנייה או כל האטה בקצב התקדמות הבנייה שאינה מקובלת ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה.

(ג)    הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א);

ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בפסקה (3);

(3)   (א)   על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 – 3.5%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5%;

(ד)   על חלק השווי העולה על 4,500,000 ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;

(ה)   על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(4)   בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 85) תשע"ו-2016

(א)   "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3);

(ב)   "תושב ישראל" – לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כמשמעותם בסעיף 14(א) לפקודה;

(ג)    יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן הזוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי – כרוכש אחד;

(ד)   שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" – כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "דירת מגורים" שבסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

          (ג1ד) (בוטל).

(תיקון מס' 95) תש"ף-2020

          (ג1ה) (בוטל).

(תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          (ג1ו) (1)  על אף האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (ג1ג), במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלקו ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2) של הסעיף הקטן האמור, שנעשתה בתקופה שמיום תחילתו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 5,348,565 שקלים חדשים – 8%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים חדשים – 10%;

(2)   שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את התקופה הקבועה בפסקה (1) לתקופה נוספת של שנתיים.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 59) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 95)  תש"ף-2020 (תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          (ג2) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג ו-(ג1ו), יתואמו בהתאם לעליית המדד ב-16 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 ש"ח;

 

 

 

 

 

          בסעיף זה –

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "המדד" – מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 95)  תש"ף-2020 (תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          "המדד הבסיסי" –

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) – המדד שפורסם ביום י"ד בשבט התשנ"ה (15 בינואר 1995);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1א)(1) – המדד שפורסם ביום כ"ז בטבת התשנ"ט (15 בינואר 1999);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1א)(2) – המדד שפורסם ביום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ג) – המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ו) – המדד שפורסם ביום ב' בשבט התשפ"א (15 בינואר 2021).

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 95)  תש"ף-2020 (תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          (ג3) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי השווי הקבועים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ו), כפי שהם מעודכנים עקב עליית המדד.

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 95)  תש"ף-2020 (תיקון מס' 98) תשפ"ב-2021

          (ג4) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו להעלות את הסכומים הקבועים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ו), מעבר לשיעור עליית המדד.

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

          (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים למתן פטור ממס הרכישה, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע, באישור כאמור, כללים שונים לסוגי חייבים ולסוגי מקרקעין.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

          (ה)  דין מס הרכישה לכל דבר וענין, למעט פטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי - כדין המס.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

          (ו)   (בוטל).

רבדים לסעיף 9

(תיקון מס' 23)  תשנ"ג-1992

9א.     (בוטל).

מיום 1.4.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 619 מיום 2.4.1971 עמ' 80 (ה"ח 932)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 18.10.1974

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ה מס' 746 מיום 18.10.1974 עמ' 2 (ה"ח 1125)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א. (א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית אשר לה משתלמת תוספת האגרה מכוח חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט – 1959, שליש מן המס, למעט תוספת המס, וכן אותו חלק של תוספת המס שסכומו כסכום תוספת האגרה שהיתה משתלמת לפי החוק האמור אילו היתה הזכות נמכרת כאמור בסעיף 9(א) או (ב).

(ב) שר האוצר יתקין בהסכמת שר הפנים תקנות לביצוע סעיף זה. 

 

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 144 (ה"ח 1441)

(א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים מס ותוספת מס ומס רכישה – 60% מהמס ושליש מתוספת המס ממס הרכישה.

 

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 18א

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 106 (ה"ח 1815)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

העברה לרשויות המקומיות

9א. (א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים מס ומס רכישה – 60% מהמס ושליש ממס הרכישה.

(ב) היו המקרקעין מצויים בתחומן של מספר רשויות מקומיות, יחולק ביניהן הסכום שיש להעבירו כאמור, לפי שווי המקרקעין שבתחומה של כל אחת מהרשויות המקומיות.

 

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

העברה לרשויות מקומיות

9א. בכל שנת כספים יעביר אוצר המדינה לרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, 60% מהמס ושליש ממס הרכישה כמפורט להלן:

(1) שיעורים מהמס וממס הרכישה, כפי שיקבעו שר האוצר ושר הפנים בצו, יועברו לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים המס ומס הרכישה, ויכול ששיעורים אלה יהיו אפס;

(2) היתרה תועבר לרשויות המקומיות כחלק מהמענק הכללי הניתן לפי חוק תקציב שנתי.

 

המסמכים באתר מוגנים בזכות יוצרים. ייתכן כי הוטמנו סימנים מזהים להגנה על הזכויות

הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת – הוראת שעה  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

9ב.     על אף האמור בסעיף 9(ג1א) לחוק העיקרי יחולו הוראות אלה:

(1)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (1) שבסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (ב) שבפסקה (1) כאילו במקום "5%" בא "4.5%" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) -  כאילו במקום "5%" בא "4.75%";

(2)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) לסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ועד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (א)(3) שבפסקה (2), כאילו במקום "5%" בא "4.5%" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - כאילו במקום "5%" בא "4.75%";

(3)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) שבסעיף 9(גא1), שנעשתה בתקופה הקובעת על ידי רוכש שהוא זכאי יקראו את פסקת משנה (א)(1) שבפסקה (2) כאילו במקום "0.5%" בא "0%"; לענין זה, "זכאי" - כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב- 1992;

(4)  האמור בסעיף זה לא יחול על רכישת זכויות במקרקעין כאמור בפסקאות (1) עד (3) באחת מאלה:

(א)   מכירה לקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 19(4) והמונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף;

(ב)   מכירה בלא תמורה.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 222 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 9ב

הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן – הוראת שעה  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

9ג.     (א)  במכירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, במקרקעין שהם נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, לדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הזכות הנמכרת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) החזיק הדייר בנכס, בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה;

(2)   לאחר המכירה לא חל חוק הגנת הדייר על השכירות בנכס.

          (ב)  התקיימו לגבי מכירת הזכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) גם הוראות סעיף 9ב(3), ישולם מס הרכישה לפי הוראות אותו סעיף או לפי הוראות סעיף זה, לפי בחירת הדייר הרוכש.

          (ג)   בסעיף זה, "דייר" ו"נכס" - כהגדרתם בחוק הגנת הדייר.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 222 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 9ג

הפחתת שיעורי מס הרכישה – הוראת שעה (הוראת שעה)  תשס"ה-2005 (הוראת שעה) (תיקון) תשס"ז-2007 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007 הודעה תשס"ח-2007

9ד[3].    (א)  על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום ט"ז באב התשס"ז (31 ביולי 2007), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 634,650 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 634,650 שקלים חדשים ועד 787,000 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 787,000 שקלים חדשים – 5%.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שמיום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007) ועד ליום י"ט בחשוון התשס"ח (31 באוקטובר 2007) יקראו כאילו בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "550,000" יבוא "850,000", ובכל מקום, במקום "682,020" יבוא "1,300,000"[4].

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.7.2005 עד יום 31.7.2007

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 819 (ה"ח 186)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 26 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 9ד

הנוסח:

הפחתת שיעורי מס הרכישה – הוראת שעה

9ד. (א) על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 550,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 550,000 שקלים חדשים ועד 682,020 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 682,020 שקלים חדשים – 5%.

(ב) הוראות סעיף 9(ג1א)(2), (ג2) ו-(ג3) יחולו, בשינויים המחויבים.

 

מיום 16.7.2005

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6468 מיום 19.3.2006 עמ' 579

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 832

(1) על חלק השווי שעד 550,000 שקלים חדשים 559,350 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 550,000 שקלים חדשים 559,350 שקלים חדשים ועד 682,020 שקלים חדשים 693,600 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 682,020 שקלים חדשים 693,600 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 16.10.2005

הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6468 מיום 19.3.2006 עמ' 580

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 832

(1) על חלק השווי שעד 559,350 שקלים חדשים 581,725 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 559,350 שקלים חדשים 581,725 שקלים חדשים ועד 693,600 שקלים חדשים 721,345 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 693,600 שקלים חדשים 721,345 שקלים חדשים  – 5%.

 

מיום 16.1.2006

הודעה (מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6468 מיום 19.3.2006 עמ' 580

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 832

(1) על חלק השווי שעד 581,725 שקלים חדשים 594,795 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 581,725 שקלים חדשים 594,795 שקלים חדשים ועד 721,345 שקלים חדשים 737,550 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 721,345 שקלים חדשים 737,550 שקלים חדשים  – 5%.

 

מיום 16.4.2006

הודעה (מס' 4) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו  מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 783

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 832

(1) על חלק השווי שעד 594,795 שקלים חדשים 596,050 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 594,795 שקלים חדשים 596,050 שקלים חדשים ועד 737,550 שקלים חדשים 739,120 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 737,550 שקלים חדשים 739,120 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 16.7.2006

הודעה (מס' 5) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6506 מיום 8.8.2006 עמ' 1058

(1) על חלק השווי שעד 596,050 שקלים חדשים 574,865 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 596,050 שקלים חדשים 574,865 שקלים חדשים ועד 739,120 שקלים חדשים 712,850 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 739,120 שקלים חדשים  712,850 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 16.10.2006

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6534 מיום 15.11.2006 עמ' 255

(1) על חלק השווי שעד 574,865 שקלים חדשים 575,490 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 574,865 שקלים חדשים 575,490 שקלים חדשים ועד 712,850 שקלים חדשים 713,625 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 712,850 שקלים חדשים 713,625 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 1.1.2007 עד יום 31.12.2007

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

9ד. (א) על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 575,490 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 575,490 שקלים חדשים ועד 713,625 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 713,625 שקלים חדשים – 5%.

(ב) הוראות סעיף 9(ג1א)(2), (ג2) ו-(ג3) יחולו, בשינויים המחויבים.

 

מיום 16.1.2007

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 542

(1) על חלק השווי שעד 575,490 שקלים חדשים 557,420 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 575,490 שקלים חדשים 557,420 שקלים חדשים ועד 713,625 שקלים חדשים 691,240 שקלים חדשים –3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 713,625 שקלים חדשים 691,240 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 16.4.2007

הודעה (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6591 מיום 6.5.2007 עמ' 947

(1) על חלק השווי שעד 557,420 שקלים חדשים 600,400 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 557,420 שקלים חדשים 600,400 שקלים חדשים ועד 691,240 שקלים חדשים 744,520 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 691,240 שקלים חדשים 744,520 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 16.7.2007

הודעה (מס' 4) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6610 מיום 22.8.2007 עמ' 1119

(1) על חלק השווי שעד 600,400 שקלים חדשים 602,260 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 600,400 שקלים חדשים 602,260 שקלים חדשים ועד 744,520 שקלים חדשים 746,820 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 744,520 שקלים חדשים 746,820 שקלים חדשים – 5%.

 

מיום 31.7.2007 עד יום 31.10.2007

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 26 (ה"ח 335)

9ד. (א) על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ט"ז באב התשס"ז (31 ביולי 2007), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 550,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 550,000 שקלים חדשים ועד 682,020 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 682,020 שקלים חדשים – 5%.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שמיום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007) ועד ליום י"ט בחשוון התשס"ח (31 באוקטובר 2007) יקראו כאילו בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "550,000" יבוא "850,000", ובכל מקום, במקום "682,020" יבוא "1,300,000".

(ב) הוראות סעיף 9(ג1א)(2), (ג2) ו-(ג3) יחולו, בשינויים המחויבים.

 

מיום 16.10.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6621 מיום 8.11.2007 עמ' 99

(1) על חלק השווי שעד 602,260 שקלים חדשים 634,650 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 602,260 שקלים חדשים 634,650 שקלים חדשים ועד 746,820 שקלים חדשים 787,000 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 746,820 שקלים חדשים 787,000 שקלים חדשים – 5%.

(תיקון מס' 34)  תשנ"ז-1997

10.  (בוטל).

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 34

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 עמ' 70 (ה"ח 2567)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

הטלת המס בחכירה

10. בכפוף לאמור בסעיף 24 ובסעיף 42(א) – דין מכירת חכירה כדין מכירת כל הזכויות שיש למוכר במקרקעין שבהן ניתנה המכירה.

צירוף תקופות חכירה

11.  (א)  בחכירת אותם המקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירה שהן רצופות בזו אחר זו או שהן חופפות זו על זו בחלקן, יראו את כל החוכרים כחוכר אחד, ואת החכירות שנעשו על ידיהם כחכירה אחת, שתקופתה כמועד תחילת החכירה המוקדמת ביותר ומסתיימת בתום החכירה שסיומה המאוחר ביותר.

          (ב)  בחכירת אותם מקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירה שאינן רצופות אך שההפסקה ביניהן אינה עולה על ששה חדשים, יראו את כל החוכרים כחוכר אחד, ואת החכירות שנעשו על ידיהם כחכירה אחת שתקופתה היא כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

12.  (בוטל).

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 180 (ה"ח 1654)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. בפעולה באיגוד מקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תכנה מכירת זכות במקרקעין חייבת במס, יוטל המס, לפי בקשת עושה הפעולה, בדרך הקבועה בסעיף 6.

 

מיום 30.9.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 223 (ה"ח 3087)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

הטלת מס על פעולה באיגוד כעל מכירה

12. פעולה באיגוד מקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תכנה מכירת זכות במקרקעין, יראוה, לפי בקשת עושה הפעולה, כאילו היא מכירת הזכות במקרקעין בידי עושה הפעולה, ולענין חישוב השבח והמס יחולו הוראות אלה:

(1) יום הרכישה יהיה יום רכישת הזכות באיגוד בידי עושה הפעולה או היום שבו רכש האיגוד את הזכות במקרקעין, לפי המאוחר, ואולם –

(א) אם עושה הפעולה רכש את זכותו באיגוד בנסיבות הפטורות ממס לפי סעיפים 62 או 69, יהיה יום הרכישה – היום שהיה נקבע כיום רכישה לפי סעיף זה אילו נעשתה הפעולה בידי מי שממנו רכש עושה הפעולה את הזכות;

(ב) אם רכישת הזכות במקרקעין בידי האיגוד היתה פטורה ממס לפי סעיפים 64 , 65 או 70, יהיה יום הרכישה – היום שהיה נקבע כיום רכישה אילו נמכרה הזכות במקרקעין בידי האיגוד או יום רכישת הזכות באיגוד בידי עושה הפעולה, לפי המאוחר;

(2) יותרו בניכוי ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיפים 43 עד 45, שהוצאו בקשר לזכות במקרקעין.

הקניית זכויות שונות באיגוד

13.  (א)  הוקנו לאדם בעיסקות נפרדות זכות באיגוד מקרקעין וזכות במקרקעין של אותו האיגוד, והיה המנהל סבור כי הם מהווים שלבים שונים של עסקה אחת, יראו את בעל הזכות באיגוד כאילו הוא הקנה את כל הזכויות שהוקנו והמס ישולם לפי מהותה של אותה עסקה.

          (ב)  לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ההקניות היו במכירות בלבד או בפעולות באיגוד בלבד או בצירופן ואם היו על ידי האיגוד בלבד או על ידי בעל הזכות באיגוד בלבד או על ידי שניהם יחדיו.

          (ג)   פעולות באיגוד מקרקעין והקניית זכויות שסעיף קטן (א) חל עליהן, שניתן לראות בהן מכירה של זכות מסויימת במקרקעין, יראו אותן כמכירה אחת שתאריכה הוא יום המכירה לפי חוק זה שבו לדעת המנהל הושלמה המכירה.

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

14.  (בוטל).

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

חישוב המס חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין

14. (א) בכפוף להוראות הסעיפים 38 ו- 43 עד 45, המס המשתלם השבח בפעולה באיגוד מקרקעין הוא חלק יחסי – כאמור בסעיף קטן (ג) – מהמס שבו היה מתחייב האיגוד מהשבח שהיה לאיגוד לפי חוק זה אילו מכר את כל זכויותיו במקרקעין ביום הפעולה.

(ב) בחישוב המס השבח כאמור בסעיף קטן (א) יובא בחשבון גם חלק יחסי – כאמור בסעיף קטן (ג) – מהזכויות במקרקעין של איגוד מקרקעין שלאותו איגוד זכויות בו.

(ג) החלק היחסי האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא כיחס החלק בנכסי איגוד המקרקעין שהזכות המוקנית מזכה את בעליה בנכסי אותו האיגוד בעת פירוקו, לכלל נכסי אותו האיגוד; ואם אין הזכות מזכה לחלק בנכסי האיגוד בעת פירוקו, יהיה החלק היחסי כיחס שבין אותה זכות לכלל הזכויות באיגוד מאותו סוג. 

(ד) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק זה בקשר לקביעת השווי, התוספות והניכויים.

 

מיום 30.9.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 223 (ה"ח 3087)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין

14. (א) בכפוף להוראות הסעיפים 38 ו- 43 עד 45, השבח בפעולה באיגוד מקרקעין הוא חלק יחסי – כאמור בסעיף קטן (ג) –מהשבח שהיה לאיגוד לפי חוק זה אילו מכר את כל זכויותיו במקרקעין ביום הפעולה.

(ב) בחישוב השבח כאמור בסעיף קטן (א) יובא בחשבון גם חלק יחסי – כאמור בסעיף קטן (ג) – מהזכויות במקרקעין של איגוד מקרקעין שלאותו איגוד זכויות בו.

(ג) החלק היחסי האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא כיחס החלק בנכסי איגוד המקרקעין שהזכות המוקנית מזכה את בעליה בנכסי אותו האיגוד בעת פירוקו, לכלל נכסי אותו האיגוד; ואם אין הזכות מזכה לחלק בנכסי האיגוד בעת פירוקו, יהיה החלק היחסי כיחס שבין אותה זכות לכלל הזכויות באיגוד מאותו סוג. 

(ד) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק זה בקשר לקביעת השווי, והניכויים.

חובת תשלום המס (תיקון מס' 70) תשע"א-2011

15.  (א)  חובת תשלום המס היא: במכירת זכות במקרקעין - על המוכר, ובפעולה באיגוד - על עושה הפעולה.

(תיקון מס' 72) תשע"ב-201 (תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף בלבד יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו, בשיעורים כמפורט להלן מהתמורה שנקבעה בהסכם ביניהם (בסעיף זה – מקדמה):

(1)   במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא לפני כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) – 15% מהתמורה;

(2)   במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה מיום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ואילך – 7.5% מהתמורה;

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), במכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני-אדם – 7.5% מהתמורה.

(תיקון מס' 72) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ג)   סכום על חשבון המקדמה כאמור בסעיף קטן (ב), יועבר למנהל מכל תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר על פי המועדים שנקבעו בחוזה ביניהם, מיד לאחר ששולמו למוכר מעל 40% מהתמורה או במועד מסירת ההצהרה לפי סעיף 73(ג), לפי המאוחר; עלה סך התשלום ששילם הרוכש למוכר על 40% מהתמורה במסגרת תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר במועד מסוים, יועבר למנהל אותו חלק מהתשלום העולה על 40%, הכל עד גובה המקדמה.

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ג1) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו לעניין מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה, ואולם בסעיף הקטן האמור, בכל מקום, במקום "40%" יקראו "80%".

(תיקון מס' 72) תשע"ב-2011

          (ד)  על תשלום מקדמה יחולו הוראות אלה:

(1)   יראו את המקדמה כאילו שולמה למנהל על ידי המוכר על חשבון המס שהוא חייב בו;

(2)   על אף האמור בכל דין ובהסכם בין המוכר והרוכש, יראו את המקדמה כאילו שולמה למוכר מאת הרוכש על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ביניהם;

(3)   (א)   היתה המקדמה גבוהה מסכום המס שהמוכר חייב בו לפי שומה שנעשתה לפי הוראות סעיף 78(ב)(1) או (2), על פי החלטה של המנהל בהשגה שניתנה לפי סעיף 87 או על פי החלטה של ועדת ערר שניתנה לפי סעיף 89, יוחזר עודף הסכום למוכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר;

(ב)   שוכנע המנהל כי מכירת זכות במקרקעין לא הושלמה בשל נסיבות התלויות במוכר בלבד, באופן שהחזקה במקרקעין לא נמסרה לרוכש או לא ניתנה לפקודתו כמתחייב לפי הסכם המכירה, רשאי הרוכש לבקש מהמנהל כי סכום המקדמה שלא הוחזר למוכר לפי הוראות פסקת משנה (א) יוחזר לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר; אין באמור כדי לפגוע בזכויות הצדדים להסכם לפי כל דין;

(4)   לעניין הוראות סעיף 16, יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב בו המוכר ובלבד שהמקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות פסקה (3)(ב);

(5)   על תשלום המקדמה לא יחולו הוראות סעיפים 94 ו-94ב.

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ה)  (1)   המנהל רשאי להקטין את השיעורים הקבועים בסעיף קטן (ב), מיוזמתו וכן לבקשת המוכר או הרוכש שהוגשה עד למועד הקבוע להגשת ההצהרה לפי סעיף 73; הבקשה תהיה מנומקת בכתב ויצורפו לה מסמכים להוכחת סכום המס שיחול על המכירה;

(2)   המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה עד למועד המאוחר מבין אלה:

(א)   20 ימים ממועד הגשת הבקשה;

(ב)   המועד האחרון למשלוח ההודעה של המנהל לפי סעיף 78(א);

(3)   לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור בפסקה (2), יראו את הבקשה לעניין שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ו)   (1)   המוכר או הרוכש רשאים להגיש למנהל בקשה מנומקת לבחינת ההחלטה אשר ניתנה בעניינם לפי סעיף קטן (ה)(1), בתוך 14 ימים מיום שנמסרה למוכר או לרוכש ההחלטה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה בהסתמך על המסמכים אשר צורפו לבקשה;

(2)   לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור בפסקה (1), יראו את הבקשה לעניין שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ז)   מי שהחליט בבקשה להקטנת שיעור המקדמה לפי סעיף קטן (ה) לא ידון בבקשה לבחינת ההחלטה לפי סעיף קטן (ו).

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ח)  הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על עסקאות אלה:

(1)   מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1;

(2)   מכירת זכות במקרקעין בידי גוף מהגופים המנויים בסעיף 72;

(3)   מכירת זכות במקרקעין שמתקיימות לגביה הוראות סעיף 2ב(א) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

(4)   מכירת זכות במקרקעין, מסוג שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 78) תשע"ד-2014

          (ט)  שילם רוכש את המקדמה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ושילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, יראו זאת, לעניין הוראות סעיף 16, כאילו שולם המס שהרוכש חייב בו, אם התקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 89) תשע"ז-2016

(1)   חלפו 60 ימים מיום הצהרתו לפי סעיף 73(ג) או 30 ימים מהיום שהמציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

(2)   לא נעשתה לגבי המכירה שומה לעניין מס רכישה לפי סעיף 78(ב);

(3)   המקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות סעיף קטן (ד)(3)(ב);

(4)   אם ביקש הרוכש הקלה או פטור ממס רכישה בהתאם להוראות לפי סעיף 9 – הוא הגיש את המסמכים להוכחת זכאותו להקלה או לפטור כאמור.

מיום 31.3.2011

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 402 (ה"ח 541)

15. (א) חובת תשלום המס היא: במכירת זכות במקרקעין - על המוכר, ובפעולה באיגוד - על עושה הפעולה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף בלבד, ואינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו, בשיעורים כמפורט להלן מהתמורה שנקבעה בהסכם ביניהם (בסעיף זה – מקדמה):

(1) במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא לפני כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) – 15% מהתמורה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה מיום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ואילך – 7.5% מהתמורה.

(ג) סכום על חשבון המקדמה כאמור בסעיף קטן (ב), יועבר למנהל מכל תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר על פי המועדים שנקבעו בחוזה ביניהם, לאחר ששולמו למוכר 40% מהתמורה; עלה סך התשלום ששילם הרוכש למוכר על 40% מהתמורה במסגרת תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר במועד מסוים, יועבר למנהל אותו חלק מהתשלום העולה על 40%, הכל עד גובה המקדמה.

(ד) על תשלום מקדמה יחולו הוראות אלה:

(1) יראו את המקדמה כאילו שולמה למנהל על ידי המוכר על חשבון המס שהוא חייב בו;

(2) על אף האמור בכל דין ובהסכם בין המוכר והרוכש, יראו את המקדמה כאילו שולמה למוכר מאת הרוכש על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ביניהם;

(3) (א) היתה המקדמה גבוהה מסכום המס שהמוכר חייב בו לפי שומה שנעשתה לפי הוראות סעיף 78(ב)(1) או (2), על פי החלטה של המנהל בהשגה שניתנה לפי סעיף 87 או על פי החלטה של ועדת ערר שניתנה לפי סעיף 89, יוחזר עודף הסכום למוכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר;

(ב) שוכנע המנהל כי מכירת זכות במקרקעין לא הושלמה בשל נסיבות התלויות במוכר בלבד, באופן שהחזקה במקרקעין לא נמסרה לרוכש או לא ניתנה לפקודתו כמתחייב לפי הסכם המכירה, רשאי הרוכש לבקש מהמנהל כי סכום המקדמה שלא הוחזר למוכר לפי הוראות פסקת משנה (א) יוחזר לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר; אין באמור כדי לפגוע בזכויות הצדדים להסכם לפי כל דין;

(4) לעניין הוראות סעיף 16, יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב בו המוכר ובלבד שהמקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות פסקה (3)(ב);

(5) על תשלום המקדמה לא יחולו הוראות סעיפים 94 ו-94ב.

(ה) המוכר או הרוכש רשאים לבקש מהמנהל, במועד הגשת ההצרה שהוגשה לפי סעיף 73, להקטין את השיעורים הקבועים בסעיף קטן (ב)(1) או (2); הבקשה תהיה מנומקת בכתב ויצורפו לה מסמכים להוכחת סכום המס שיחול על המכירה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה במסגרת הודעתו בדבר סכום המס לפי סעיף 78(א), במועד הקבוע בסעיף האמור; הוראות סעיף 88 לא יחולו על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 31.5.2014 (בוטל)

תיקון מס' 72

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 45 (ה"ח 573)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1196

צו (תיקון) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7292 מיום 1.10.2013 עמ' 38

צו (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7322 מיום 1.1.2014 עמ' 406

צו (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7348 מיום 27.2.2014 עמ' 714

תיקון מס' 72 (תיקון)

ס"ח תשע"ד מס' 2453 מיום 1.6.2014 עמ' 559 (ה"ח 852)

ביטול סעיפים קטנים 15(ב) עד 15(ה)

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 78

ס"ח תשע"ד מס' 2453 מיום 1.6.2014 עמ' 558 (ה"ח 852)

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף בלבד, ואינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו, בשיעורים כמפורט להלן מהתמורה שנקבעה בהסכם ביניהם (בסעיף זה – מקדמה):

(1) במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא לפני כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) – 15% מהתמורה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה מיום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ואילך – 7.5% מהתמורה;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), במכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני-אדם – 7.5% מהתמורה.

(ג) סכום על חשבון המקדמה כאמור בסעיף קטן (ב), יועבר למנהל מכל תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר על פי המועדים שנקבעו בחוזה ביניהם, לאחר ששולמו למוכר 40% מהתמורה מיד לאחר ששולמו למוכר מעל 40% מהתמורה או במועד מסירת ההצהרה לפי סעיף 73(ג), לפי המאוחר; עלה סך התשלום ששילם הרוכש למוכר על 40% מהתמורה במסגרת תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר במועד מסוים, יועבר למנהל אותו חלק מהתשלום העולה על 40%, הכל עד גובה המקדמה.

(ג1) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו לעניין מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה, ואולם בסעיף הקטן האמור, בכל מקום, במקום "40%" יקראו "80%".

(ד) על תשלום מקדמה יחולו הוראות אלה:

(1) יראו את המקדמה כאילו שולמה למנהל על ידי המוכר על חשבון המס שהוא חייב בו;

(2) על אף האמור בכל דין ובהסכם בין המוכר והרוכש, יראו את המקדמה כאילו שולמה למוכר מאת הרוכש על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ביניהם;

(3) (א) היתה המקדמה גבוהה מסכום המס שהמוכר חייב בו לפי שומה שנעשתה לפי הוראות סעיף 78(ב)(1) או (2), על פי החלטה של המנהל בהשגה שניתנה לפי סעיף 87 או על פי החלטה של ועדת ערר שניתנה לפי סעיף 89, יוחזר עודף הסכום למוכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר;

(ב) שוכנע המנהל כי מכירת זכות במקרקעין לא הושלמה בשל נסיבות התלויות במוכר בלבד, באופן שהחזקה במקרקעין לא נמסרה לרוכש או לא ניתנה לפקודתו כמתחייב לפי הסכם המכירה, רשאי הרוכש לבקש מהמנהל כי סכום המקדמה שלא הוחזר למוכר לפי הוראות פסקת משנה (א) יוחזר לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי הרוכש עד יום ההחזר; אין באמור כדי לפגוע בזכויות הצדדים להסכם לפי כל דין;

(4) לעניין הוראות סעיף 16, יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב בו המוכר ובלבד שהמקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות פסקה (3)(ב);

(5) על תשלום המקדמה לא יחולו הוראות סעיפים 94 ו-94ב.

(ה) המוכר או הרוכש רשאים לבקש מהמנהל, במועד הגשת ההצרה שהוגשה לפי סעיף 73, להקטין את השיעורים הקבועים בסעיף קטן (ב)(1) או (2); הבקשה תהיה מנומקת בכתב ויצורפו לה מסמכים להוכחת סכום המס שיחול על המכירה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה במסגרת הודעתו בדבר סכום המס לפי סעיף 78(א), במועד הקבוע בסעיף האמור; הוראות סעיף 88 לא יחולו על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה.

(ה) (1) המנהל רשאי להקטין את השיעורים הקבועים בסעיף קטן (ב), מיוזמתו וכן לבקשת המוכר או הרוכש שהוגשה עד למועד הקבוע להגשת ההצהרה לפי סעיף 73; הבקשה תהיה מנומקת בכתב ויצורפו לה מסמכים להוכחת סכום המס שיחול על המכירה;

(2) המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה עד למועד המאוחר מבין אלה:

(א) 20 ימים ממועד הגשת הבקשה;

(ב) המועד האחרון למשלוח ההודעה של המנהל לפי סעיף 78(א);

(3) לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור בפסקה (2), יראו את הבקשה לעניין שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

(ו) (1) המוכר או הרוכש רשאים להגיש למנהל בקשה מנומקת לבחינת ההחלטה אשר ניתנה בעניינם לפי סעיף קטן (ה)(1), בתוך 14 ימים מיום שנמסרה למוכר או לרוכש ההחלטה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה בהסתמך על המסמכים אשר צורפו לבקשה;

(2) לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור בפסקה (1), יראו את הבקשה לעניין שיעור המקדמה כאילו התקבלה.

(ז) מי שהחליט בבקשה להקטנת שיעור המקדמה לפי סעיף קטן (ה) לא ידון בבקשה לבחינת ההחלטה לפי סעיף קטן (ו).

(ח) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על עסקאות אלה:

(1) מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1;

(2) מכירת זכות במקרקעין בידי גוף מהגופים המנויים בסעיף 72;

(3) מכירת זכות במקרקעין שמתקיימות לגביה הוראות סעיף 2ב(א) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

(4) מכירת זכות במקרקעין, מסוג שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ט) שילם רוכש את המקדמה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ושילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, יראו זאת, לעניין הוראות סעיף 16, כאילו שולם המס שהרוכש חייב בו, אם התקיימו כל אלה:

(1) חלפו 90 ימים מיום הצהרתו לפי סעיף 73(ג) או 30 ימים מהיום שהמציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

(2) לא נעשתה לגבי המכירה שומה לעניין מס רכישה לפי סעיף 78(ב);

(3) המקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש לפי הוראות סעיף קטן (ד)(3)(ב);

(4) אם ביקש הרוכש הקלה או פטור ממס רכישה בהתאם להוראות לפי סעיף 9 – הוא הגיש את המסמכים להוכחת זכאותו להקלה או לפטור כאמור.

 

מיום 30.5.2018 עד יום 30.4.2020

תיקון מס' 89

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 211 (ה"ח 1083)

(ט) שילם רוכש את המקדמה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ושילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, יראו זאת, לעניין הוראות סעיף 16, כאילו שולם המס שהרוכש חייב בו, אם התקיימו כל אלה:

(1) (א) חלפו 90 ימים לגבי רכישה על ידי רוכש שלא מתקיימים בו התנאים אשר קבע המנהל לפי סמכותו בפסקת משנה (ב) – חלפו 60 ימים מיום הצהרתו לפי סעיף 73(ג) או 30 ימים מהיום שהמציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

(ב) לגבי רכישה על ידי מי שמתקיימים בו תנאים אשר קבע המנהל – הוא המציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, והמנהל אישר ששולם המס המגיע על פי שומה שנעשתה לפי סעיף 78(ב) בשל המכירה שבה הגיעה לידי המוכר הזכות הנרכשת בידי מי שמתקיימים בו תנאים כאמור;

 

מיום 30.4.2020

תיקון מס' 89

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 211 (ה"ח 1083)

(ט) שילם רוכש את המקדמה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ושילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, יראו זאת, לעניין הוראות סעיף 16, כאילו שולם המס שהרוכש חייב בו, אם התקיימו כל אלה:

(1) חלפו 90 ימים חלפו 60 ימים מיום הצהרתו לפי סעיף 73(ג) או 30 ימים מהיום שהמציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

תנאים לתקפן של עסקאות

16.    (א)[5] (1)   תקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין החייבות במס מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום הפעולה.

ואלה התנאים:

(א)   שולם עליהן המס;

(ב)   ניתנו עליהן הצהרות המוכר והקונה או עושה הפעולה על פי הפרק השביעי ושולם עליהן המס המגיע על פי ההצהרות;

(ג)    הקונה זכות במקרקעין או הרוכש את הזכות באיגוד המקרקעין פירט בהצהרתו את שם המוכר ומענו, את הזכות שרכש ואת התמורה בעדה והפקיד אצל המנהל פקדון, כערובה לתשלום המס, בשיעור 20% משווי המכירה של הזכות במקרקעין, או שניתנו בטוחות להנחת דעתו של המנהל;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

(2)   מכירת זכות במקרקעין לא תירשם בפנקס המקרקעין, אלא אם כן המנהל אישר שהיא פטורה ממס או ששולם המס המגיע על פי שומה שנעשתה לפי הוראות סעיף 78(ב)(1) או (2); לא נעשתה שומה כאמור, תירשם המכירה אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת להנחת דעתו של המנהל, לגבי ההפרש שבין 20% מהתמורה לבין המס ששולם לפי השומה העצמית כמשמעותה בסעיף 78(א) או (ב)(3), להבטחת תשלום המס שיגיע; תוקפה של ערבות או ערובה כאמור יהיה לתקופה שיקבע המנהל, ובלבד שלא תעלה על תשעה חודשים מיום שנמסרה למנהל ההצהרה כאמור בסעיף 73, ולגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה – ובלבד שהומצא גם אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, לפי סעיף 136 לחוק האמור, שהמס המגיע לפי אותו חוק בשל אותה מכירה שולם או שניתנה ערובה לתשלומו במועדו;

(תיקון מס' 89) תשע"ז-2016

(2א) על אף האמור בפסקה (2), ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיף 49, בהצהרתו לפי סעיף 73(א), פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, תירשם מכירת הזכות בפנקסי המקרקעין, אם אישר המנהל כי התקיימו התנאים כאמור ותנאים אלה:

(א)   הצהרת המוכר והצהרת הרוכש נמסרו במועד הקבוע בסעיף 73, לפי העניין;

(ב)   חלפו 10 ימים מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

(ג)    הרוכש שילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, ושומתו לא מותנית בהתקיימות תנאי עתידי;

(ד)   לא נעשתה לגבי המכירה שומה לפי סעיף 78(ב);

(ה)   הזכאות לפטור ממס שבח אינה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי;

(ו)    התמורה המשתלמת בעד הזכות במקרקעין לא הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר;

(3)   לענין סעיף קטן זה, "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" החייבות במס – למעט מכירה או פעולה כאמור שסעיף 93 דן בהן.

(תיקון מס' 83) תשע"ו-2015

          (א1) (1)   בסעיף קטן זה, "יישוב מיעוטים" – יישוב ש-80% לפחות מתושביו אינם יהודים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(2)   נמכרה זכות במקרקעין שבתחומי יישוב מיעוטים, ומכירה קודמת של אותה זכות, שנעשתה לפני יום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015) ושלא מתקיימים לגביה התנאים שבסעיף קטן (א), לא נרשמה בפנקסי המקרקעין (בסעיף קטן זה – מכירה קודמת שאינה רשומה), יחולו הוראות אלה:

(א)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), תוקפה של המכירה הקודמת שאינה רשומה לא יותנה בקיום התנאים המפורטים באותו סעיף קטן;

(ב)   מכירת הזכות במקרקעין תירשם בפנקס המקרקעין, בהתקיים האמור בסעיף קטן (א)(2), על אף המכירה הקודמת שאינה רשומה, ובלבד שהמנהל אישר כי הרוכש דיווח, לגבי כל מכירה קודמת שאינה רשומה, על פרטי הזכות במקרקעין, פרטי העסקה ופרטי הצדדים לה, הידועים לו; הצהיר הרוכש כי לא ידועים לו פרטי העסקאות הקודמות, יראו אותו כמי שהפרטים אינם ידועים לו;

(3)   אין בהוראות פסקה (2) כדי לגרוע מחובתו של צד למכירה קודמת שאינה רשומה להצהיר עליה על פי הוראות הפרק השביעי ולשלם את המס החל בשלה;

(4)   על אף האמור בסעיף 11א(1) לפקודת המסים (גבייה), נרשמה מכירת זכות במקרקעין בפנקס המקרקעין לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יהיה מס הרכישה שלא שולם במכירה קודמת שאינה רשומה, שעבוד על אותה זכות במקרקעין;

(5)   הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף האמור בסעיף 12 לפקודת המסים (גבייה).

          (ב)  לא יהיה תוקף למכירת זכות במקרקעין או לפעולה באיגוד שהיא יפוי כוח לטובת הקונה או לפקודתו, אלא אם בנוסף להוראות סעיף קטן (א), הופקד יפוי- הכוח - או העתק ממנו שאושר על ידי נוטריון ציבורי - אצל המנהל, במקום שנקבע בתקנות, תוך שבעה ימים מיום שניתן, ואם ניתן בחוץ לארץ - תוך שלושים יום מיום שניתן.

          (ג)   פעולה באיגוד תהא תקפה אם מסר עושה הפעולה הודעה בדבר הפעולה שנעשתה וכן כי לדעתו האיגוד שבו נעשתה אינו איגוד מקרקעין, אך אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובתו של האיגוד או של עושה פעולה בו לגבי כל אחריות המוטלת עליהם לפי חוק זה, לרבות המס, אם יתברר כי הם חייבים בו.

          (ד)  סעיף זה לא יחול לגבי תקפן של מכירות ופעולות שנעשו על ידי מי שפטור ממס לפי חוק זה או שאין להצהיר עליהן לפי חוק זה.

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

          (ה)  (בוטל).

          (ו)   שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכות שביושר או בזכות שנרכשה בתמורה ובתום לב על ידי צד שלישי.

(תיקון מס' 89) תשע"ז-2016

          (ז)   (1)   רשם המקרקעין שרשם זכות במקרקעין בהתבסס על אישור המנהל להתקיימות התנאים לפי סעיף 15(ט) או 16(א)(2א), ולא אישר המנהל ששולם מס הרכישה, ירשום רשם המקרקעין בפנקס המקרקעין הערה, כי טרם ניתן אישור המנהל שנעשתה שומה לעניין מס רכישה לפי סעיף 78(ב) ושהושלם תשלום המס לפיה או שהעסקה פטורה ממס, וכי ככל שיש חוב שטרם שולם בגינה, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גבייה);

(2)   הערה כאמור בפסקה (1) לא תמנע ביצוע עסקאות בזכות במקרקעין ולא תגביל כל פעולה בפנקס המקרקעין והיא תימחק בידי רשם המקרקעין רק לאחר שאישר המנהל, בהודעה ששלח לרשם ולמי שנרשמה לו זכות במקרקעין, כי העסקה היתה פטורה ממס או ששולם המס המגיע בשלה.

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 144 (ה"ח 1441)

החלפת פסקה 16(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) מכירת זכות במקרקעין החייבת במס לא תירשם בפנקס המקרקעין, אלא אם אישר המנהל ששולם המס או שהיא פטורה ממס.

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

ביטול סעיף קטן 16ה

הנוסח הקודם:

(ה) סעיף זה לא יחול לגבי תקפן של פעולות באיגוד שעליהן מוטל מס לפי סעיף 8.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 164 (ה"ח 541)

החלפת פסקה 16(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) מכירת זכות במקרקעין החייבת במס לא תירשם בפנקס המקרקעין אלא אם אישר המנהל שהיא פטורה ממס או ששולם המס המגיע על פי שומה עצמית כמשמעותה בסעיף 73 או על פי שומה זמנית או סופית שנעשו תוך תשעים ימים מקבלת ההצהרה או השומה הזמנית, לפי הענין; לא נעשו שומה זמנית או סופית כאמור או שסכום המס ששולם על פי השומה העצמית הוא פחות מ- 20% משווי התמורה - תירשם המכירה אם ניתנה ערבות בנקאית, או ערובה אחרת להנחת דעתו של המנהל, לגבי ההפרש שבין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת תשלום המס שיגיע על פי שומה; תקפה של ערובה כאמור יהיה לתקופה של שבעה חדשים מיום מתן ההצהרה או השומה העצמית;

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 83

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 234 (ה"ח 951)

הוספת סעיף קטן 16(א1)

 

מיום 1.1.2017

פסקה 16(א)(2א) מיום 30.5.2018 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תיקון מס' 89

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 211 (ה"ח 1083)

(א) (1) תקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין החייבות במס מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום הפעולה.

ואלה התנאים:

(א) שולם עליהן המס;

(ב) ניתנו עליהן הצהרות המוכר והקונה או עושה הפעולה על פי הפרק השביעי ושולם עליהן המס המגיע על פי ההצהרות;

(ג) הקונה זכות במקרקעין או הרוכש את הזכות באיגוד המקרקעין פירט בהצהרתו את שם המוכר ומענו, את הזכות שרכש ואת התמורה בעדה והפקיד אצל המנהל פקדון, כערובה לתשלום המס, בשיעור 20% משווי המכירה של הזכות במקרקעין, או שניתנו בטוחות להנחת דעתו של המנהל;

(2) מכירת זכות במקרקעין לא תירשם בפנקס המקרקעין, אלא אם כן המנהל אישר שהיא פטורה ממס או ששולם המס המגיע על פי שומה שנעשתה לפי הוראות סעיף 78(ב)(1) או (2); לא נעשתה שומה כאמור, תירשם המכירה אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת להנחת דעתו של המנהל, לגבי ההפרש שבין 20% מהתמורה לבין המס ששולם לפי השומה העצמית כמשמעותה בסעיף 78(א) או (ב)(3), להבטחת תשלום המס שיגיע; תוקפה של ערבות או ערובה כאמור יהיה לתקופה שיקבע המנהל, ובלבד שלא תעלה על תשעה חודשים מיום שנמסרה למנהל ההצהרה כאמור בסעיף 73, ולגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה – ובלבד שהומצא גם אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, לפי סעיף 136 לחוק האמור, שהמס המגיע לפי אותו חוק בשל אותה מכירה שולם או שניתנה ערובה לתשלומו במועדו;

(2א) על אף האמור בפסקה (2), ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיף 49, בהצהרתו לפי סעיף 73(א), פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, תירשם מכירת הזכות בפנקסי המקרקעין, אם אישר המנהל כי התקיימו התנאים כאמור ותנאים אלה:

(א) הצהרת המוכר והצהרת הרוכש נמסרו במועד הקבוע בסעיף 73, לפי העניין;

(ב) חלפו 10 ימים מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

(ג) הרוכש שילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, ושומתו לא מותנית בהתקיימות תנאי עתידי;

(ד) לא נעשתה לגבי המכירה שומה לפי סעיף 78(ב);

(ה) הזכאות לפטור ממס שבח אינה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי;

(ו) התמורה המשתלמת בעד הזכות במקרקעין לא הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר;

(3) לענין סעיף קטן זה, "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" החייבות במס – למעט מכירה או פעולה כאמור שסעיף 93 דן בהן.

(ז) (1) רשם המקרקעין שרשם זכות במקרקעין בהתבסס על אישור המנהל להתקיימות התנאים לפי סעיף 15(ט) או 16(א)(2א), ולא אישר המנהל ששולם מס הרכישה, ירשום רשם המקרקעין בפנקס המקרקעין הערה, כי טרם ניתן אישור המנהל שנעשתה שומה לעניין מס רכישה לפי סעיף 78(ב) ושהושלם תשלום המס לפיה או שהעסקה פטורה ממס, וכי ככל שיש חוב שטרם שולם בגינה, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גבייה);

(2) הערה כאמור בפסקה (1) לא תמנע ביצוע עסקאות בזכות במקרקעין ולא תגביל כל פעולה בפנקס המקרקעין והיא תימחק בידי רשם המקרקעין רק לאחר שאישר המנהל, בהודעה ששלח לרשם ולמי שנרשמה לו זכות במקרקעין, כי העסקה היתה פטורה ממס או ששולם המס המגיע בשלה.

 

מיום 30.5.2018 עד יום 31.12.2017 (יש לשים לב כי תאריך תחילת הוראת השעה מאוחר לסיומה)

תיקון מס' 89 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 212 (ה"ח 1083)

(2א) על אף האמור בפסקה (2), ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיף 49, בהצהרתו לפי סעיף 73(א), פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, תירשם מכירת הזכות בפנקסי המקרקעין, אם אישר המנהל כי התקיימו התנאים כאמור ותנאים אלה:

(א) הצהרת המוכר והצהרת הרוכש נמסרו במועד הקבוע בסעיף 73, לפי העניין;

(ב) חלפו 10 ימים 20 ימים מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

 

מיום 1.1.2018 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 89 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 212 (ה"ח 1083)

(2א) על אף האמור בפסקה (2), ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיף 49, בהצהרתו לפי סעיף 73(א), פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, תירשם מכירת הזכות בפנקסי המקרקעין, אם אישר המנהל כי התקיימו התנאים כאמור ותנאים אלה:

(א) הצהרת המוכר והצהרת הרוכש נמסרו במועד הקבוע בסעיף 73, לפי העניין;

(ב) חלפו 10 ימים 17 ימים מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-21 וה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 89 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 212 (ה"ח 1083)

(2א) על אף האמור בפסקה (2), ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיף 49, בהצהרתו לפי סעיף 73(א), פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, תירשם מכירת הזכות בפנקסי המקרקעין, אם אישר המנהל כי התקיימו התנאים כאמור ותנאים אלה:

(א) הצהרת המוכר והצהרת הרוכש נמסרו במועד הקבוע בסעיף 73, לפי העניין;

(ב) חלפו 10 ימים 14 ימים מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר;

הטלת מס שבח ומס רכישה באזור (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

16א.  (א)  בסעיף זה –

          "אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1א) יחיד שהוא תושב ישראל;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, והוא תושב אזור;

(2)   חבר-בני-אדם שהוא תושב ישראל;

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

          "חבר בני אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "תושב אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "זכות במקרקעין המצויים באזור" – זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים באזור, לרבות הרשאה כאמור בהגדרה "זכות במקרקעין" שבסעיף 1, להשתמש במקרקעין המצויים באזור, שנתן הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור שמינה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, או מי מטעמו, או שההרשאה להשתמש ניתנה מכוח הרשאה כאמור, והכל אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;

(תיקון מס' 29)  תשנ"ה-1994

          "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד (4 במאי 1994).

          "מקרקעין" – קרקע לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ב)  אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראוהו לענין חוק זה כמוכר או כרוכש זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים בישראל.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ג)   חבר-בני-אדם שאינו תושב ישראל ושאזרח ישראלי חבר בו, ושאזרח ישראלי בעל שליטה בו, במישרין או בעקיפין, המוכר או הרוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראו לענין חוק זה את האזרח הישראלי כמוכר או כרוכש חלק יחסי מהזכות במקרקעין, ותחול הוראה זו: לענין חישוב השבח והמס, יום הרכישה הוא היום שבו רכש האזרח הישראלי את זכויותיו בחבר-בני-האדם או היום שבו רכש חבר-בני-האדם את הזכות במקרקעין, לפי המאוחר;

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא יראו מכירתה של דירה בידי חבר-בני-אדם כמכירת דירת מגורים לענין פטור על פי פרק חמישי 1.

          (ה)  חבר-בני-אדם שיש לו מקרקעין באזור ואשר היה נחשב איגוד מקרקעין אילו היה איגוד והמקרקעין היו בישראל, יראו את חבר-בני-האדם כאיגוד מקרקעין, את האזרח הישראלי שעשה פעולה בחבר – כעושה פעולה באיגוד, ואת האזרח הישראלי הרוכש זכות בחבר – כרוכש זכות באיגוד מקרקעין.

(תיקון מס' 87) תשע"ו-2016

          (ו)   (1)   אזרח ישראלי החייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, יופחת מסכום המס שהוא חייב בו כל סכום מס או אגרה ששילם לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד, וכשחבותו של האזרח היא על פי סעיף קטן (ג) יופחת חלק יחסי מהסכום ששילם כאמור חבר-בני-האדם שהוא חבר בו;

(2)   שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מכירה או פעולה באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון אותה אגרה (בפסקה זו – סכום המקדמה);  ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי שולם המס לפי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר שהוכח לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו –

"האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד" – סכום האגרה שהאזרח הישראלי חייב בתשלומו לפי הדין החל באזור לעניין רישום מקרקעין, לשלטונות האזור, בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד שבשלה הוא חייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, ואם חבותו של האזרח היא לפי סעיף קטן (ג) – חלקו היחסי של האזרח בסכום האגרה שחבר בני האדם שהוא חבר בו חייב בתשלומו;

"סכום המס" – סכום מס השבח או מס הרכישה ששולם, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור.

          (ז)   לענין סעיף זה, "חלק יחסי" – חלקו של האזרח הישראלי בזכויות לרווחי חבר-בני-האדם או חלקו בנכסי החבר בעת פירוק, לפי הגבוה.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 69 (ה"ח 2299)

(א) בסעיף זה -

"אזרח ישראלי" - כל אחד מאלה:

(1) מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו;

(2) חבר- בני- אדם שהוא תושב ישראל;

"חבר- בני- אדם" ו"תושב ישראל" - כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה;

"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"מקרקעין" - קרקע לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 439 (ה"ח 105)

(א) בסעיף זה –

"אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

(1) מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו;

(1א) יחיד שהוא תושב ישראל;

(1ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, והוא תושב אזור;

(2) חבר-בני-אדם שהוא תושב ישראל;

"חבר-בני-אדם" ו"תושב ישראל" – כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה;

"תושב ישראל" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

"זכות במקרקעין המצויים באזור" – זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים באזור, לרבות הרשאה כאמור בהגדרה "זכות במקרקעין" שבסעיף 1, להשתמש במקרקעין המצויים באזור, שנתן הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור שמינה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, או מי מטעמו, או שההרשאה להשתמש ניתנה מכוח הרשאה כאמור, והכל אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים;

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"מקרקעין" – קרקע לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

(ב) אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראוהו לענין חוק זה כמוכר או כרוכש זכות במקרקעין כרוכש זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים בישראל.

(ג) חבר-בני-אדם שאינו תושב ישראל ושאזרח ישראלי חבר בו ושאזרח ישראלי בעל שליטה בו, במישרין או בעקיפין, המוכר או הרוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראו לענין חוק זה את האזרח הישראלי כמוכר או כרוכש חלק יחסי מהזכות במקרקעין, ותחול הוראה זו: לענין חישוב השבח והמס, יום הרכישה הוא היום שבו רכש האזרח הישראלי את זכויותיו בחבר-בני-האדם או היום שבו רכש חבר-בני-האדם את הזכות במקרקעין, לפי המאוחר;

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 157 (ה"ח 768)

(א) בסעיף זה –

"אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

(1) מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו;

(1א) יחיד שהוא תושב ישראל;

(1ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, והוא תושב אזור;

(2) חבר-בני-אדם שהוא תושב ישראל;

"חבר-בני-אדם" ו"תושב ישראל" – כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה;

"חבר בני אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

"תושב ישראל" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

"זכות במקרקעין המצויים באזור" – זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים באזור, לרבות הרשאה כאמור בהגדרה "זכות במקרקעין" שבסעיף 1, להשתמש במקרקעין המצויים באזור, שנתן הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור שמינה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, או מי מטעמו, או שההרשאה להשתמש ניתנה מכוח הרשאה כאמור, והכל אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים;

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"מקרקעין" – קרקע לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

 

מיום 23.6.2016

תיקון מס' 87

ס"ח תשע"ו מס' 2557 מיום 23.6.2016 עמ' 934 (ה"ח 1036)

(ו) (1) אזרח ישראלי החייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, יופחת מסכום המס שהוא חייב בו כל סכום מס או אגרה ששילם לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד, וכשחבותו של האזרח היא על פי סעיף קטן (ג) יופחת חלק יחסי מהסכום ששילם כאמור חבר-בני-האדם שהוא חבר בו;

(2) שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מכירה או פעולה באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון אותה אגרה (בפסקה זו – סכום המקדמה);  ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי שולם המס לפי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר שהוכח לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו –

"האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד" – סכום האגרה שהאזרח הישראלי חייב בתשלומו לפי הדין החל באזור לעניין רישום מקרקעין, לשלטונות האזור, בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד שבשלה הוא חייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, ואם חבותו של האזרח היא לפי סעיף קטן (ג) – חלקו היחסי של האזרח בסכום האגרה שחבר בני האדם שהוא חבר בו חייב בתשלומו;

"סכום המס" – סכום מס השבח או מס הרכישה ששולם, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור.

פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה

שווי המכירה

17.  (א)  שווי המכירה הוא שווי ביום המכירה של הזכות במקרקעין הנמכרת כשהיא נקיה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום.

          (ב)  שווי המכירה של זכות במקרקעין שהופקעה הוא השווי שנקבע לענין הפיצויים בשל ההפקעה.

          (ג)   שווי המכירה במכירה של זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שסעיף 5 דן בהן, ואיננה הפקעה - הוא התמורה שנתקבלה במכירת הזכות.

(תיקון מס' 38) תשנ"ז-1997

          (ד)  נקבע בהסכם המכירה כי המס ישולם על ידי הקונה, רשאי המנהל לקבוע את שווי המכירה בדרך של גילום מלא; לענין זה, "גילום מלא" - התמורה בהסכם המכירה, בתוספת סכום המס שהיה על המוכר לשלם על מנת שתיוותר בידו התמורה האמורה, אילו הקונה לא היה מקבל על עצמו את תשלום המס.

מיום 3.7.1997

תיקון מס' 38

ס"ח תשנ"ז מס' 1627 מיום 3.7.1997 עמ' 176 (ה"ח 2601)

הוספת סעיף קטן 17(ד)

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

18.  (בוטל).

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 145 (ה"ח 1441)

שווי מכירה בדירת יחיד בדירת מגורים

18. (א) שווי המכירה בזכות בעלות של דירת יחיד דירת מגורים ושאין עמה מסירת חזקה – הוא שוויה ביום המכירה כאמור בסעיף 17, כשהיא פנויה.

(ב) הוכיח המוכר כי בתום שנה מיום המכירה הוסיפו להחזיק בדירת היחיד בדירת המגורים ששוי מכירתה נקבע לפי סעיף קטן (א) – המוכר או קרובו שהחזיקו בה ערב המכירה, יהיה שווי המכירה שווי הזכות שנמכרה בלבד, והמנהל יקבע את המס בהתאם לכך.

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

שווי מכירה בדירת מגורים

18. (א) שווי המכירה בזכות בעלות של דירת מגורים ושאין עמה מסירת חזקה – הוא שוויה ביום המכירה כאמור בסעיף 17, כשהיא פנויה.

(ב) הוכיח המוכר כי בתום שנה מיום המכירה הוסיפו להחזיק בדירת המגורים ששוי מכירתה נקבע לפי סעיף קטן (א) – המוכר או קרובו שהחזיקו בה ערב המכירה, יהיה שווי המכירה שווי הזכות שנמכרה בלבד, והמנהל יקבע את המס בהתאם לכך.

יום המכירה

19.  "יום המכירה" או "יום הפעולה" לענין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד, ואולם -

(1)  במכירה או בפעולה באיגוד באמצעות הליכי הוצאה לפועל - היום שבו הושלמה המכירה או הפעולה על ידי הרשות המוסמכת לכך;

(2)  בהפקעה - היום שבו הועמד הפיצוי בעד הזכות שהופקעה לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו; ואולם, אם נקבע על ידי בית משפט סופית כי הפיצוי שיש לשלמו בעד הזכות - למעט הריבית עליו - עולה ב- 50% על הסכום שהועמד לרשות מי שהזכות הופקעה ממנו, יהיה יום המכירה יום מתן פסק הדין הסופי;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 65) תשס"ט-2009

(3)  במכירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל - יום אישור העסקה בידי מנהל רשות מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

(3א) במכירת זכות במקרקעין המותנית בהתקיימות תנאי עתידי שלפיו יוגדלו אפשרויות הניצול של הזכות לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, שתמורתה הושפעה מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה אינה בכסף – יום אישור התכנית;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

(4)  (א)   במכירה בתקופה הקובעת של חלק מזכות במקרקעין, שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין (להלן - עסקת קומבינציה) - יום מכירת החלק כאמור או אם בחר זאת המוכר - המוקדם מבין יום סיום הבניה או יום מכירת הזכויות ביתרת המקרקעין, כולן או מקצתן, על ידי המוכר (להלן - יום התקיים התנאי) ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   החל במועד ההתקשרות בעסקת הקומבינציה ועד למכירת הזכויות במקרקעין שבידי הרוכש, היו הזכויות האמורות מלאי עסקי בידי הרוכש;

(2)   המוכר אינו קרוב של הרוכש;

(3)   בתוך 30 ימים מיום עסקת הקומבינציה, מסר המוכר הודעה למנהל בהתאם לכללים שקבע המנהל, על בחירתו בהחלת הוראות פסקה זו.

(ב)   לענין פסקה זו -

(1)   יראו את זכויותיו של המוכר במקרקעין הגובלים זה בזה כזכות אחת במקרקעין;

ת"ט תשס"ה-2004

(2)   "סיום הבניה" - המועד המוקדם מבין אלה: המועד שבו הבנין או חלק הבנין, לפי הענין, שנבנה על יתרת המקרקעין, ראוי לשימוש, או מועד קבלת אישור לאספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבנין, לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה (להלן - אישור לאספקת שירותים);

(3)   "קרוב", לענין המוכר - לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו; ולענין זה, "שליטה" -  כמשמעותה בסעיף 2 בשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום "רובו של הון המניות" יבוא "20% או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של הסכום" יבוא "20% או יותר";

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(4)   "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

הוספת פסקה 19(3)

 

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 223 (ה"ח 3087)

הוספת פסקה 19(4)

 

מיום 7.11.2001

ת"ט תשס"ה-2004

ס"ח תשס"ה מס' 1960 מיום 28.10.2004 עמ' 3

(ב) לענין פסקה זו -

(1) יראו את זכויותיו של המוכר במקרקעין הגובלים זה בזה כזכות אחת במקרקעין;

(2) "סיום הבניה" - המועד המוקדם מבין אלה: המועד שבו הבנין או חלק הבנין, לפי הענין, שנבנה על יתרת המקרקעין, ראוי לשימוש, או מועד קבלת אישור לאספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבנין, לפי סעיף 235 265 לחוק התכנון והבניה (להלן - אישור לאספקת שירותים);

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 439 (ה"ח 105)

הוספת פסקת משנה 19(4)(ב)(4)

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 65

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 328 (ה"ח 436)

(3) במכירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל - יום אישור העסקה בידי מנהל מינהל רשות מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך;

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 164 (ה"ח 541)

הוספת פסקה 19(3א)

(תיקון מס' 70) תשע"א-2011

20.  (בוטל).

מיום 31.3.2011

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"א מס' 2281 מיום 15.3.2011 עמ' 403 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

יום המכירה כשלא נמסרו הצהרות

20. (א) נודע למנהל על המכירה או פעולה באיגוד שלא המוכר ולא הקונה או עושה הפעולה ומי שהוקנתה לו הזכות באיגוד הצהירו עליה כדין, יקבע המנהל לצורך חישוב המס שחייבים בו בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד, את היום שבו לדעתו, לפי נסיבות הענין, נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד.

(ב) סעיף זה יחול, בשינויים המחוייבים, גם אם הוברר למנהל שהצהרות הקונה והמוכר או עושה הפעולה ומי שהוקנתה לו הזכות באיגוד בדבר יום המכירה או יום הפעולה באיגוד אינן נכונות.

שווי הרכישה (תיקון מס' 6) תשל"ה-1975

21.  (א)  בכפוף להוראות הסעיפים 22 עד 36, שווי הרכישה של זכות במקרקעין לענין חישוב השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר.

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) - נקבע שוויה של זכות במקרקעין בקשר עם הרכישה לענין מס שבח, יהיה שווי הרכישה לענין חישוב השבח - השווי שנקבע כאמור.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

21. (א) בכפוף להוראות הסעיפים 22 עד 36, שווי הרכישה של זכות במקרקעין לענין חישוב השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר בהוספת ההוצאות הניתנות לניכוי על פי סעיף 39 שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד תום מחצית התקופה מיום הרכישה ועד יום המכירה, או אם הותרו למוכר ניכויים על פי פסקה (12), לאותו סעיף – מהיום שנקבע כיום רכישת אותה הזכות לפי סעיף 37 או 38 ועד תום מחצית התקופה מאותו יום הרכישה ועד יום המכירה (בחוק זה – התוספות).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) נקבע שוויה של זכות במקרקעין בקשר עם הרכישה לענין מס שבח, יהיה שווי הרכישה לענין חישוב השבח – השווי שנקבע כאמור ובהוספת התוספות;

(2) לא נקבע שוויה של הזכות במקרקעין לענין מס שבח ושולמו על הרכישה אגרות העברת המקרקעין, יהיה שווי הרכישה לענין חישוב השבח – השווי שנקבע לענין תשלום האגרה האמורה ובהוספת התוספות

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) נקבע שוויה של זכות במקרקעין בקשר עם הרכישה לענין מס שבח, יהיה שווי הרכישה לענין חישוב השבח – השווי שנקבע כאמור;

(2) לא נקבע שוויה של הזכות במקרקעין לענין מס שבח ושולמו על הרכישה אגרות העברת המקרקעין, יהיה שווי הרכישה לענין חישוב השבח – השווי שנקבע לענין תשלום האגרה האמורה.

שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים

22.  שווי הרכישה במכירת זכות בחלק מסויים או בלתי מסויים במקרקעין - הוא חלק יחסי משווי הרכישה לפי פרק זה, של הזכות שממנה נמכר החלק, כיחס שבין החלק הנמכר לכלל הזכות.

(תיקון מס' 15)  תשמ"ד-1984

23.  (בוטל).

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 145 (ה"ח 1441)

שווי הרכישה בדירת יחיד בדירת מגורים

23. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהיא דירת יחיד דירת מגורים, הוא שוויה ביום רכישתה על ידי המוכר, כשהיא פנויה.

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

 שווי הרכישה בדירת מגורים

23. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, הוא שוויה ביום רכישתה על ידי המוכר, כשהיא פנויה.

שווי הרכישה במכירת חכירה (תיקון מס' 40)  תשנ"ח-1997

24.  (א)  שווי הרכישה במכירת חכירה יהיה חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות במקרקעין שרכש המוכר שיחסו לכלל אותו שווי כיחס שווי המכירה של החכירה לשווי שהיה נקבע לפי סעיף 17 או 18 אילו מכר המוכר ביום מכירת החכירה את כל הזכות במקרקעין שרכש.

(תיקון מס' 40)  תשנ"ח-1997

          (ב)  במכירת זכות במקרקעין, שבהם נמכרה חכירה בעבר, ייקבע שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שרכש המוכר בהתאם להוראות סעיף 25.

(תיקון מס' 40)  תשנ"ח-1997

          (ג)   לעניין סעיף זה ולעניין סעיפים 25 ו-42, "מכירת חכירה" - כמשמעות כל מכירה במועד המכירה.

מיום 25.11.1997

תיקון מס' 40

ס"ח תשנ"ח מס' 1638 מיום 25.11.1997 עמ' 10 (ה"ח 2644)

24. (א) שווי הרכישה במכירת חכירה יהיה חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות במקרקעין שרכש המוכר שיחסו לכלל אותו שווי כיחס שווי המכירה של החכירה לשווי שהיה נקבע לפי סעיף 17 או 18 אילו מכר המוכר ביום מכירת החכירה את כל הזכות במקרקעין שרכש.

(ב) במכירת זכות במקרקעין, שבהם נמכרה חכירה בעבר, ייקבע שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שרכש המוכר בהתאם להוראות סעיף 25.

(ג) לענין סעיף זה ולעניין סעיפים 25 ו- 42, "מכירת חכירה" -  כמשמעות כל מכירה במועד המכירה.

איסור כפל שווי רכישה (תיקון מס' 40) תשנ"ח-1997

25.  במכירת זכות במקרקעין, שבהם נמכרה חכירה בעבר, תיחשב כשווי הרכישה של הזכות במקרקעין יתרת שווי הרכישה לאחר הפחתת הסכומים שנקבעו כשווי הרכישה במכירות חכירה קודמות באותם מקרקעין.

מיום 25.11.1997

תיקון מס' 40

ס"ח תשנ"ח מס' 1638 מיום 25.11.1997 עמ' 10 (ה"ח 2644)

החלפת סעיף 25

הנוסח הקודם:

שווי הרכישה במכירת זכויות במקרקעין שיש עליהן חכירה

25. שווי הרכישה במכירת זכויות במקרקעין שבהן נמכרה חכירה בעבר על-ידי אותו מוכר והחכירה עודנה בתקפה ותקופתה עולה על עשר שנים, יהיה חלק יחסי משווי הרכישה של כל הזכויות במקרקעין שבהן ניתנה החכירה שיחסו לכלל אותו שווי כיחס שווי המכירה שנקבע לפי חוק זה לזכויות האמורות במקרקעין, לאותו שווי המכירה בתוספת שווי אותה חכירה שעודנה בתקפה ביום המכירה.

שווי הרכישה בהורשה (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

26.  (א)  שווי הרכישה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, שהגיעה למוכר או לעושה הפעולה בדרך הורשה או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת אותה הוא כלהלן:

(1)   נפטר המוריש לפני כ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981) - שוויה ביום פטירת המוריש, ואם נקבע שוויה לצורך מס עזבון - השווי שנקבע כאמור; ובלבד שאם המנהל סבור שהשווי שנקבע לצורך מס עזבון גבוה משוויה של הזכות לפי חוק זה ביום פטירת המוריש, והמוכר או עושה הפעולה לא הוכיחו שהשווי שנקבע לצורך מס עזבון שונה מהשווי שהוצהר עליו בדו"ח שהוגש לפי חוק מס עזבון, התש"ט- 1949, יהא שווי הרכישה של הזכות - שוויה ביום פטירת המוריש;

(2)   נפטר המוריש בכ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981) או לאחר מכן - השווי שהיה נקבע לפי חוק זה אילו נמכרה בידי המוריש.

          (ב)  קבע המנהל, על פי סעיף קטן (א)(1) שווי רכישה שונה מהשווי שנקבע לצורך מס עזבון, ומס העזבון ששולם בשל הזכות במקרקעין גבוה ממס העזבון שהיה מתחייב בו החייב במס אילו שווי הזכות לצורך מס עזבון היה שווי הרכישה שקבע המנהל, יזוכה המוכר או עושה הפעולה ממס השבח שהוא חייב בו, בסכום השווה להפרש שבין המס ששולם בשל הזכות לבין מס העזבון שהיה מתחייב בו כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום ההפרש האמור, מיום תשלום מס העזבון עד יום המכירה.

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 160 (ה"ח 1526)

26. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהגיעה למוכר בדרך הורשה או בהעברה ללא תמורה כאמור בסעיף 3(א)(4) לחוק מס עזבון, תש"ט – 1949, או על ידי ויתורו של אחר על זכותו לרשת אותה, הוא שוויה ביום פטירת המוריש, ואם נקבע שוויה לצורך מס עזבון – השווי שנקבע כאמור. ואולם אם נפטר המוריש אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981), יהא שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה בידי המוריש.

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

26. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהגיעה למוכר בדרך הורשה או בהעברה ללא תמורה כאמור בסעיף 3(א)(4) לחוק מס עזבון, תש"ט – 1949, או על ידי ויתורו של אחר על זכותו לרשת אותה, הוא שוויה ביום פטירת המוריש, ואם נקבע שוויה לצורך מס עזבון – השווי שנקבע כאמור. ואולם אם נפטר המוריש אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981), יהא שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה בידי המוריש.

שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

27.  שווי הרכישה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שהגיעה למוכר או לעושה הפעולה בהעברה ללא תמורה שחל עליה סעיף 3(א)(3) לחוק מס עזבון, התש"ט-1949, הוא השווי לפי סעיף 26(א)(1), ובלבד שאם מסר המוכר, במועד הקבוע בסעיף 73, הצהרה לגבי רכישת הזכות, ושילם לפני מות המוריש את מס הרכישה שהוא חייב בו, יהיה השווי, אם ביקש זאת המוכר או עושה הפעולה, לפי הסיפה של סעיף 29.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

שווי הרכישה כשהמוכר בנה על הקרקע

27. (א) שווי הרכישה של זכות בעלות במקרקעין ובבנין שנבנה עליהם לאחר הרכישה על ידי המוכר, הוא שווים של המקרקעין לפי פרק זה בתוספת הוצאות הבניה. היתה הבניה שלא בהמשך אחד יצורפו רק הוצאות הבניה של החלק של הבנין שנבנה בהמשך אחד ושהוצאות בנייתו היו גדולות יותר מן ההוצאות על בניית חלק אחר.

(ב) לענין סעיף זה יראו בניה שנעשתה שלא בהמשך אחד אך שההפסקה בין גמר בניית חלק אחד למשנהו לא עלתה על ששה חדשים, כבניה שנעשתה בהמשך אחד.

(ג) בסעיף זה ובסעיף 48(ב) "גמר בניה" – כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – 1961, או כמשמעותו בפקודת מס רכוש עירוני, 1940 לפי הענין. 

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 181 (ה"ח 1654)

הוספת סעיף 27

שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'

28.  שווי הרכישה בזכות במקרקעין שהוקנתה כאמור בסעיף 3, הוא השווי שהיה נקבע לפי פרק זה, אילו נמכרה הזכות על ידי מי שממנו הוקנתה אותה זכות.

שווי רכישה ללא תמורה (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 49) תשס"ב-2002

29.  שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה על ידי המוכר ללא תמורה הוא שוויה ביום קבלתה, ואולם אם מכירתה למוכר היתה פטורה ממס לפי הסעיפים 62, 63, 66 ו-69, יהיה שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 182 (ה"ח 1654)

29. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה על ידי המוכר ללא תמורה הוא שוויה ביום קבלתה, ואולם אם מכירתה למוכר היתה פטורה ממס לפי הסעיפים 62, 63, 66, 67 ו-69, יהיה שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 163 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

29. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה על ידי המוכר ללא תמורה הוא שוויה ביום קבלתה, ואולם אם מכירתה למוכר היתה פטורה ממס לפי הסעיפים 62, 63, 66 67 ו-69 62, 63, 66 ו-69, יהיה שוויה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.

 

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

29א.  (בוטל).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 163 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 29א

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

ביטול סעיף 29א

הנוסח הקודם:

שווי רכישה של זכות במקרקעין לאחר איחוד או חלוקה

29א. (א) שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהתקבלה על ידי המוכר במכירה פטורה ממס לפי סעיף 67, יהיה שווי הרכישה שהיה נקבע לפי פרק זה לזכות במקרקעין שמכר אותו המוכר במכירה הפטורה כאמור; היתה המכירה פטורה כאמור בסעיף 67(א)(2), יופחת משווי הרכישה לפי סעיף זה שווי הרכישה שנקבע לזכות שבשלה שולם סכום הפרש, כהגדרתה בסעיף 67(ב).

(ב) לזכות שבשלה שולם סכום הפרש, כהגדרתה בסעיף 67(ב), שנרכשה על ידי משלם סכום הפרש במכירה פטורה ממס כאמור בסעיף 67(א)(2) – ייקבע שווי רכישה לפי פרק זה.

(ג) בסעיף זה, "מכירה פטורה ממס לפי סעיף 67" – לרבות מכירה ששולם בשלה סכום הפרש, כאמור בסעיף 67(א)(2).

שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה  (הוראת שעה) (מס' 2) תשס"ב-2002

29ב.  (א)  למונחים המופיעים בסעיף זה, שמשמעותם מפורשת בפרק חמישי 3, תהא המשמעות הנודעת להם בפרק האמור.

          (ב)  שווי הרכישה של זכות חלופית הוא שווי הרכישה שהיה נקבע לפי פרק זה לזכות הנמכרת; ואולם אם פחת שוויה של הזכות החלופית המתואמת משווי המכירה של הזכות הנמכרת, יופחת משווי הרכישה כאמור שווי הרכישה שנקבע ליתרת הזכות הנמכרת.

          (ג)   שווי הרכישה של חלק הזכות החלופית הוא שווי הרכישה שהיה נקבע לפי פרק זה לזכות הנמכרת.

          (ד)  שווי הרכישה של יתרת הזכות הנמכרת, כאמור בסעיף 49יא(ג)(2), הוא שווי הרכישה שהיה נקבע לפי פרק זה לזכות הנמכרת כשהוא מוכפל ביחס שבין יתרת הזכות הנמכרת לבין שווי המכירה של הזכות הנמכרת.

          (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), שווי הרכישה של הזכות החלופית הנוספת הוא שוויה ביום רכישתה.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ו)   הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית, זכות במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 49יג וזכות למגורים בבית אבות.

מיום 23.5.2002 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 223 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 29ב

 

מיום 7.11.2001

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

החלפת סעיף קטן (ו)

הנוסח הקודם:

(ו) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית וזכות למגורים בבית אבות.

שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים

30.  שווי הרכישה בזכות במקרקעין של איגוד שרכישתם על ידי האיגוד היתה פטורה ממס לפי סעיף 70, יהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו מכר אותה האדם שממנו נתקבלה.

שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

31.    (א)  שווי הרכישה של זכות במקרקעין או של זכות באיגוד מקרקעין שמכירתה לבעליה היתה פטורה ממס לפי סעיף 71, יהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי האיגוד שממנו נתקבלה.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), שווי הרכישה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כאמור באותו סעיף קטן, יהיה שוויה ביום שהמוכר רכש את הזכות באיגוד שמכוחה התקבלה הזכות במקרקעין, או שוויה ביום רכישתה בידי האיגוד, לפי המאוחר, בהתקיים שניים אלה:

(1)   ערב פירוקו היה האיגוד איגוד מקרקעין;

(2)   יום הרכישה של הזכות באיגוד שמכוחה התקבלה הזכות במקרקעין קדם ליום פרסומו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), התשס"ה-2005.

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

31. (א) שווי הרכישה של זכות במקרקעין או של זכות באיגוד מקרקעין שמכירתה לבעליה היתה פטורה ממס לפי סעיף 71, יהיה השווי שהיה נקבע לפי פרק זה אילו נמכרה על ידי האיגוד שממנו נתקבלה, ואם היה האיגוד ערב פירוקו איגוד מקרקעין – שוויה ביום שהמוכר רכש את הזכות באיגוד שמכוחה נתקבלה הזכות במקרקעין על ידי המוכר או שוויה ביום רכישתה על ידי האיגוד, לפי התאריך המאוחר יותר.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שווי הרכישה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כאמור באותו סעיף קטן, יהיה שוויה ביום שהמוכר רכש את הזכות באיגוד שמכוחה התקבלה הזכות במקרקעין, או שוויה ביום רכישתה בידי האיגוד, לפי המאוחר, בהתקיים שניים אלה:

(1) ערב פירוקו היה האיגוד איגוד מקרקעין;

(2) יום הרכישה של הזכות באיגוד שמכוחה התקבלה הזכות במקרקעין קדם ליום פרסומו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), התשס"ה-2005.

שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין (תיקון מס' 15)  תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

32.  שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה כאמור בסעיף 64, או בחליפין הפטורים ממס לפי סעיפים 65, 67 או 68, יהיה שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שהופקעה או שנתן בחליפין ובחליפין כאמור בסעיפים 65 ו-67 ששולם עמהם גם הפרש בכסף או בשווה כסף, יהיה שווי הרכישה חלק יחסי משווי הרכישה כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 182 (ה"ח 1654)

32. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה כאמור בסעיף 64, או בחליפין הפטורים ממס לפי הסעיפים 65 או 68, יהיה שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שהופקעה או שנתן בחליפין ובחליפין כאמור בסעיף 65 ששולם עמהם גם הפרש בכסף או בשווה כסף, יהיה שווי הרכישה חלק יחסי משווי הרכישה כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

32. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה כפיצוי בעד זכות אחרת במקרקעין שהופקעה כאמור בסעיף 64, או בחליפין הפטורים ממס לפי הסעיפים 65 או 68 לפי סעיפים 65 , 67 או 68, יהיה שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שהופקעה או שנתן בחליפין ובחליפין כאמור בסעיף 65 בסעיפים 65ו-67 ששולם עמהם גם הפרש בכסף או בשווה כסף, יהיה שווי הרכישה חלק יחסי משווי הרכישה כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

זכויות במקרקעין  שנתקבלו לפני תחילת חוק זה

33.  סעיפים 28 עד 32 לא יחולו לענין קביעת השבח והמס במכירתם של מקרקעין שנתקבלו על ידי המוכר לפני תחילת חוק זה.

שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק

34.  שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנרכשה לפני תחילתו של חוק זה בדרך חליפין של מקרקעין במקרקעין שאין עמהם תמורה אחרת הוא השווי לפי פרק זה של המקרקעין שנתן בחליפין.

שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק

35.  שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילתו של חוק זה אך לאחר תחילתו של חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט- 1949, יהיה שווי הרכישה שהיה נקבע אילו נמכרה על ידי נותן המתנה.

שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית

36.  לענין קביעת שווי הרכישה של זכות במקרקעין שלאחר רכישתה הופקע חלק ממנה ללא מתן פיצוי - יראו את ההפקעה כאילו לא היתה.

יום הרכישה

37.  "יום הרכישה" לענין חישוב השבח והמס:

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1)   לגבי זכות במקרקעין שנרכשה לאחר תחילתו של חוק זה -

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(א)   היום שנקבע לפי סעיף 19 או 20 כיום המכירה לגבי מי שממנו רכש המוכר את הזכות; ואולם לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיפים 28, 30, או לפי התנאי שבסעיף 29 כשווי שהיה נקבע אילו מכר אותה האדם שממנו רכש אותה המוכר, יהיה יום הרכישה, היום שהיה נקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו מכר אותה אותו אדם.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ב)   לגבי זכות במקרקעין שנרכשה מאיגוד בעת פירוקו וששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 31 – היום שבו נרכשה הזכות באיגוד שמכוחה נתקבלה הזכות במקרקעין על ידי המוכר, או היום בו נרכשה הזכות במקרקעין על ידי האיגוד, לפי התאריך המאוחר יותר.

(ג)    לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 32 יהיה יום הרכישה - היום שנקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו נמכרה הזכות במקרקעין שהופקעה או שהוחלפה.

(ד)   אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין במכירה שפסקה (א) אינה חלה עליה - היום שבו רכש את הזכות.

(ה)   אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין ולאחר מכן ניתן זיכוי של מס השבח ששולם בעת רכישתו, לפי סעיף 104 - היום שבו נפטר מי שממנו נרכשה הזכות האמורה.

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

(ו)    לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(1), לרבות שווי רכישה שנקבע כאמור מכוח סעיף 27 - יום פטירת המוריש.

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

(ז)    לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(2), או לפי הסיפה של סעיף 29 כשחל על המוכר סעיף 27 - היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו מכר אותה המוריש.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ח)   (נמחקה);

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ט)   לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ב), (ג), ו-(ד) – יום הרכישה של הזכות הנמכרת כמשמעותה בסעיף האמור, ולגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ה) – היום שבו נרכשה אותה זכות; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית, זכות במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 49יג וזכות למגורים בבית אבות כמשמעותם בפרק חמישי 3.

(2)   לגבי זכות במקרקעין או זכות באיגוד שנרכשו לפני תחילתו של חוק זה -

(א)   במכירה ששולם בה מס שבח, לפי חוק מס שבח מקרקעין תש"ט- 1949 - היום שנקבע כיום המכירה באותה עסקה;

(ב)   במכירה או בפעולה באיגוד שלא שולם בהן מס שבח כאמור -

(1)   במכירה שניתנה לה הסכמה לפי פקודת העברת קרקעות - יום מתן ההסכמה;

(2)   במכירה של זכות שנתקבלה בחליפין כאמור בסעיף 34 - היום בו נרכשה הזכות שהוחלפה;

(3)   במכירה ששווי רכישת הזכות שנמכרה בה נקבע לפי סעיף 35 - היום שבו נרכשה הזכות על ידי מי שממנו קיבל אותה המוכר;

(4)   בכל מקרה אחר - היום שבו רכש את הזכות למעשה.

(תיקון מס' 33)  תשנ"ו-1996

(2א) לגבי זכות במקרקעין שמקורה בהרשאה במקרקעי ישראל - ביום שבו ניתנה למוכר לראשונה הרשאה לשימוש באותם מקרקעין.

(3)   אולם, על אף האמור בסעיף זה, אם הוכיח המוכר, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא היה בעל הזכות שביושר בזכות במקרקעין בתאריך מוקדם יותר, יראה המנהל אותו תאריך כיום הרכישה.

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 160 (ה"ח 1526)

הוספת פסקת משנה 37(1)(ו)

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 182 (ה"ח 1654)

(ו) אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד בדרך ירושה ממוריש שנפטר אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981) או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת ירושה ממוריש כאמור – היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו מכר אותה המוריש.

(ו) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(1), לרבות שווי רכישה שנקבע כאמור מכוח סעיף 27 - יום פטירת המוריש.

(ז) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(2), או לפי הסיפה של סעיף 29 כשחל על המוכר סעיף 27 - היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו מכר אותה המוריש.

 

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"ו מס' 1561 מיום 15.2.1996 עמ' 80 (ה"ח 2243)

הוספת פסקה 37(2א)

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 163 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת פסקת משנה 37(1)(ח)

 

מיום 23.5.2002 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 224 (ה"ח 3087)

הוספת פסקת משנה 37(1)(ט)

 

מיום 12.4.2005

פסקת משנה 37(1)(ט) מיום 7.11.2001

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

(1) לגבי זכות במקרקעין או זכות באיגוד שנרכשו שנרכשה לאחר תחילתו של חוק זה -

(א) היום שנקבע לפי סעיף 19 או 20 כיום המכירה או הפעולה לגבי מי שממנו רכש המוכר או עושה הפעולה את הזכות; ואולם לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיפים 28, 30, או לפי התנאי שבסעיף 29 כשווי שהיה נקבע אילו מכר אותה האדם שממנו רכש אותה המוכר, יהיה יום הרכישה, היום שהיה נקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו מכר אותה אותו אדם.

(ב) לגבי זכות במקרקעין שנרכשה מאיגוד בעת פירוקו וששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 31–  יום רכישתה על ידי האיגוד שממנו נתקבלה; ואם היה האיגוד ערב פירוקו איגוד מקרקעין – היום שבו נרכשה הזכות באיגוד שמכוחה נתקבלה הזכות במקרקעין על ידי המוכר, או היום בו נרכשה הזכות במקרקעין על ידי האיגוד, לפי התאריך המאוחר יותר.

(ג) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 32 יהיה יום הרכישה - היום שנקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו נמכרה הזכות במקרקעין שהופקעה או שהוחלפה.

(ד) אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין במכירה שפסקה (א) אינה חלה עליה - היום שבו רכש את הזכות.

(ה) אם המוכר רכש את הזכות במקרקעין ולאחר מכן ניתן זיכוי של מס השבח ששולם בעת רכישתו, לפי סעיף 104 - היום שבו נפטר מי שממנו נרכשה הזכות האמורה.

(ו) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(1), לרבות שווי רכישה שנקבע כאמור מכוח סעיף 27 - יום פטירת המוריש.

(ז) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 26(א)(2), או לפי הסיפה של סעיף 29 כשחל על המוכר סעיף 27 - היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו מכר אותה המוריש.

(ח) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29א(א) – היום שהיה נקבע לפי פרק זה לרכישת הזכות במקרקעין שמכר המוכר במכירה הפטורה, כהגדרתה בסעיף 29א(ג), לגבי הזכות שבשלה שולם סכום הפרש, כהגדרתה בסעיף 67(ב), ואשר שווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29א(ב)- היום שבו נרכשה אותה הזכות.

(ט) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ב), (ג), ו-(ד) – יום הרכישה של הזכות הנמכרת ולגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ה) – היום שבו נרכשה אותה זכות; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית, וזכות למגורים בבית אבות כמשמעותם בפרק חמישי 3.

(ט) לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ב), (ג), ו-(ד) – יום הרכישה של הזכות הנמכרת כמשמעותה בסעיף האמור, ולגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיף 29ב(ה) – היום שבו נרכשה אותה זכות; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית, זכות במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 49יג וזכות למגורים בבית אבות כמשמעותם בפרק חמישי 3.

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

38.  (בוטל).

מיום 30.9.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 224 (ה"ח 3087)

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

יום הרכישה בפעולה באיגוד

38. בחישוב המס, שאיגוד חייב בו, הנעשה לצורך תשלום מס בשל פעולה באיגוד יראו כיום הרכישה, את יום רכישת הזכות באיגוד שבו נעשתה הפעולה על ידי החייב במס או יום רכישת הזכות במקרקעין על ידי האיגוד, הכל לפי המאוחר יותר; אולם אם נתקבלה הזכות על ידי המוכר בנסיבות הפטורות ממס לפי הסעיפים 62 , 69 ו-70 – היום שהיה נקבע כיום הרכישה אילו נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו רכש המוכר את הזכות.

פרק רביעי: ניכויים

הניכויים המותרים (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

39.  לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה, לרבות כל אחד מאלה, אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודה:

 

(תיקון מס' 6)  תשל"ה-1975

(1)   כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת; ולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, שהוכח למנהל שעבדו בעל הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, אם התמורה בעד אותה עבודה - אילו היתה משתלמת - לא היתה ניתנת לניכוי לפי סעיף 32(4) לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 8)  תש"ם-1980 (תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

(2)   במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית, הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(2א) סכום ששולם למי שהחזיק במקרקעין שנה או יותר בעד פינויים, ובלבד שאינו קרובו של המוכר; לענין זה, "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

(3)   עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של מקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הניכוי בשל כל המקרקעין לפי פסקה זו לא יעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהם כאמור;

(4)   אגרות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א);

(5)   דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

(6)   דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר עם נסיבות העסקה המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

(7)   שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(7א) שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך, ששולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין, השבחתה ומכירתה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(7ב) הוצאות שהוציא החוכר או בעל הזכות במקרקעין, לפי הענין, לשם הוכחת זכותו במקרקעין;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

(8)   מס רכוש עירוני - לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית;

(תיקון מס' 61) תשס"ח-2008

(8א) (נמחקה);

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 65) תשס"ט-2009

(9)   במכירת חכירה – כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה, בעד חכירת הזכות, ולרבות בעד דמי חכירה מהוונים או דמי היוון, ששולמו בשלה לרשות מקרקעי ישראל;

(10)  היתה משכנתה על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת -  דמי עמילות המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ-2% מסכום המשכנתה שטרם נפרע;

(11)  כל סכום ששילם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת כמס השבחה לפי פקודת בנין ערים, 1936, או לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או לפי פקודה שבוטלה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, או מס השבחה אחר או תשלום חובה כיוצא באלה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(11א) הוצאות כאמור בסעיף 17(11) לפקודה, לרבות בשל הליכי השגה, ערר וערעור;

(תיקון מס' 6)  תשל"ה-1975 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(12)  במכירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי סעיפים 26(א)(2), 28, 29 סיפה, 29ב, 30 עד 34 ו-49כג –

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(א)   אם נתקבלה הזכות ללא תמורה או שנתקבלה אגב הליכי גירושין וחלו עליה הוראות סעיף 4א – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 39א, שהוציא האדם שממנו נתקבלה הזכות;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ב)   אם נתקבלה הזכות בחליפין, פטורים ממס כאמור בסעיף 32 או 34 - ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 39א שהוציא המוכר בקשר לזכות שהוא נתן בחליפין ואם נתקבלה הזכות בחליפין ששולם עמהם גם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף כאמור בסעיף 32 - חלק יחסי מהוצאות כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ג)    אם הזכות היא זכות חלופית כהגדרתה בסעיף 49יא – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 39א, שהוציא המוכר בשל הזכות הנמכרת, כהגדרתה בסעיף 49יא, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 3; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית וזכות למגורים בבית אבות, כמשמעותם בפרק חמישי 3;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ד)   אם הזכות היא יחידה מגורים חלופית, כהגדרתה בסעיף 49יט – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או סעיף 39א, שהוציא המוכר בשל יחידת המגורים הנמכרת, כמשמעותה בסעיף 49כב, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 4; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין יחידת מגורים חלופית או יחידה אחרת, שהתקבלה בתמורה ליחידה אחרת נמכרת, כאמור בסעיף 49כז.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

39. ואלה הניכויים המותרים לשם קביעת סכום השבח:

(1) כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, למעט הוצאות כאמור שחושבו כחלק משווי הרכישה לפי סעיף 27; ולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, שהוכח למנהל שעבדו בעל הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, אם התמורה בעד אותה עבודה - אילו היתה משתלמת - לא היתה ניתנת לניכוי לפי סעיף 32(4) לפקודת מס הכנסה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית – למעט דירת יחיד – הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

(3) עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס שבין סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של מקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הניכוי בשל כל המקרקעין לפי פסקה זו לא יעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהם כאמור;

(4) אגרות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א);

(5) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

(6) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר עם נסיבות העסקה המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

(7) שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה;

(8) מס רכוש עירוני - לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית, חוץ אם הם הותרו למעשה כניכוי לפי פקודת מס הכנסה;

(9) במכירת חכירה – כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה;

(10) היתה משכנתה של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת - דמי עמילות ששילם המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ-2% מסכום המשכנתה שטרם נפרע;

(11) כל סכום ששילם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת כמס השבחה לפי פקודת בנין ערים, 1936, או לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או לפי פקודה שבוטלה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, או מס השבחה אחר או תשלום חובה כיוצא באלה;

(12) במכירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי הסעיפים 28, 30 עד 34 והסיפה של סעיף 29 –

(א) אם נתקבלה הזכות ללא תמורה – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה שהוציא האדם שממנו נתקבלה הזכות;

(ב) אם נתקבלה הזכות בחליפין כאמור בסעיף 32 או 34 – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה שהוציא המוכר בקשר לזכות שהוא נתן בחליפין.

והכל בניכוי כל סכום שהותר כתוספת לפי סעיף 21(א).

 

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 145 (ה"ח 1441)

(2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית – למעט דירת יחיד דירת מגורים – הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

 

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 182 (ה"ח 1654)

39. ואלה הניכויים המותרים לשם קביעת סכום השבח: אלה ההוצאות המותרות בניכוי לשם קביעת סכום השבח, אם אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה:

(1) כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת; ולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, שהוכח למנהל שעבדו בעל הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, אם התמורה בעד אותה עבודה - אילו היתה משתלמת - לא היתה ניתנת לניכוי לפי סעיף 32(4) לפקודת מס הכנסה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית – למעט דירת מגורים – הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

(3) עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס שבין סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של מקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הניכוי בשל כל המקרקעין לפי פסקה זו לא יעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהם כאמור;

(4) אגרות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א);

(5) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

(6) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר עם נסיבות העסקה המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

(7) שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה;

(8) מס רכוש עירוני - לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית, חוץ אם הם הותרו למעשה כניכוי לפי פקודת מס הכנסה;

(9) במכירת חכירה – כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה;

(10) היתה משכנתה של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת - דמי עמילות ששילם המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ-2% מסכום המשכנתה שטרם נפרע;

(11) כל סכום ששילם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת כמס השבחה לפי פקודת בנין ערים, 1936, או לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או לפי פקודה שבוטלה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, או מס השבחה אחר או תשלום חובה כיוצא באלה;

(12) במכירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי הסעיפים 28, 30 עד 34 והסיפה של סעיף 29 –

(א) אם נתקבלה הזכות ללא תמורה – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה שהוציא האדם שממנו נתקבלה הזכות;

(ב) אם נתקבלה הזכות בחליפין פטורים ממס כאמור בסעיף 32 או 34 – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה שהוציא המוכר בקשר לזכות שהוא נתן בחליפין ואם נתקבלה הזכות בחליפין ששולם עמהם גם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף כאמור בסעיף 32 - חלק יחסי מהוצאות כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

 

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 224 (ה"ח 3087)

39. אלה ההוצאות המותרות בניכוי לשם קביעת סכום השבח במכירת זכות במקרקעין, אם אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה:

(1) כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת; ולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, שהוכח למנהל שעבדו בעל הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, אם התמורה בעד אותה עבודה - אילו היתה משתלמת - לא היתה ניתנת לניכוי לפי סעיף 32(4) לפקודת מס הכנסה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית – הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

(3) עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס שבין סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של מקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הניכוי בשל כל המקרקעין לפי פסקה זו לא יעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהם כאמור;

(4) אגרות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א);

(5) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

(6) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר עם נסיבות העסקה המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

(7) שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה;

(8) מס רכוש עירוני - לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית;

(8א) מס מכירה לפי פרק שישי 1 ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין;

 

מיום 12.4.2005

פסקה 39(11א) מיום 7.11.2001

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 440 (ה"ח 105)

39. אלה ההוצאות המותרות בניכוי לשם קביעת סכום השבח במכירת זכות במקרקעין, אם אינן לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי ההוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה, לרבות כל אחד מאלה, אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודה:

(1) כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת; ולענין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, שהוכח למנהל שעבדו בעל הזכות במקרקעין וקרוביו להשבחת המקרקעין, אם התמורה בעד אותה עבודה - אילו היתה משתלמת - לא היתה ניתנת לניכוי לפי סעיף 32(4) לפקודת מס הכנסה;

(2) במכירת זכות במקרקעין שיש עמה זכות חזקה ייחודית – הסכום שהוציא המוכר בין היום שבו רכש את הזכות לבין יום מכירתה, לרכישת אותה זכות חזקה ייחודית הנמכרת;

(2א) סכום ששולם למי שהחזיק במקרקעין שנה או יותר בעד פינויים, ובלבד שאינו קרוב של המוכר; לענין זה "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

(3) עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם, חלק יחסי מהוצאות אלה כיחס שבין סכום עליית השווי של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, לבין סכום עליית שוויים של מקרקעין אלה ושל הסמוכים להם יחד, ובלבד שסכום הניכוי בשל כל המקרקעין לפי פסקה זו לא יעלה על סכום ההוצאות שהוציא עליהם כאמור;

(4) אגרות ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א);

(5) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם;

(6) דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם, אלא אם שוכנע המנהל שבקשר עם נסיבות העסקה המיוחדות שהוסברו לו שולמו דמי תיווך גבוהים יותר;

(7) שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה;

(7א) שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך, ששולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין, השבחתה ומכירתה;

(7ב) הוצאות שהוציא החוכר או בעל הזכות במקרקעין, לפי הענין, לשם הוכחת זכותו במקרקעין;  

(8) מס רכוש עירוני - לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית;

(8א) מס מכירה לפי פרק שישי 1 ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין;

(9) במכירת חכירה – כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה בעד חכירת הזכות, ולרבות בעד דמי חכירה מהוונים או דמי היוון, ששולמו בשלה למינהל מקרקעי ישראל;

(10) היתה משכנתה של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת - דמי עמילות ששילם המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ-2% מסכום המשכנתה שטרם נפרע;

(11) כל סכום ששילם המוכר על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת כמס השבחה לפי פקודת בנין ערים, 1936, או לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או לפי פקודה שבוטלה על ידי אחת משתי הפקודות האמורות, או מס השבחה אחר או תשלום חובה כיוצא באלה;

(11א) הוצאות כאמור בסעיף 17(11) לפקודה, לרבות בשל הליכי השגה, ערר וערעור;

(12) במכירת זכות במקרקעין ששווי הרכישה שלה נקבע לפי הסעיפים 28 ,  30 עד 34 והסיפה של סעיף 29 לפי סעיפים 26(א)(2), 28, 29 סיפה, 29ב, 30 עד 34 ו-49כג

(א) אם נתקבלה הזכות ללא תמורה או שנתקבלה אגב הליכי גירושין וחלו עליה הוראות סעיף 4א – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 39א שהוציא האדם שממנו נתקבלה הזכות;

(ב) אם נתקבלה הזכות בחליפין פטורים ממס כאמור בסעיף 32 או 34 – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף או לפי סעיף 39א זה שהוציא המוכר בקשר לזכות שהוא נתן בחליפין ואם נתקבלה הזכות בחליפין ששולם עמהם גם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף כאמור בסעיף 32 - חלק יחסי מהוצאות כאמור, כיחס שווי הזכות במקרקעין שקיבל בתמורה, לתמורה כולה.

(ג) אם הזכות היא זכות חלופית כהגדרתה בסעיף 49יא – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או לפי סעיף 39א, שהוציא המוכר בשל הזכות הנמכרת, כהגדרתה בסעיף 49יא, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 3; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית וזכות למגורים בבית אבות, כמשמעותם בפרק חמישי 3;

(ד) אם הזכות היא יחידה מגורים חלופית, כהגדרתה בסעיף 49יט – ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף זה או סעיף 39א, שהוציא המוכר בשל יחידת המגורים הנמכרת, כמשמעותה בסעיף 49כב, שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 4; הוראות פסקת משנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין יחידת מגורים חלופית או יחידה אחרת, שהתקבלה בתמורה ליחידה אחרת נמכרת, כאמור בסעיף 49כז.

 

מיום 1.8.2007

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 202 (ה"ח 335)

מחיקת פסקה 39(8א)

הנוסח הקודם:

(8א) מס מכירה לפי פרק שישי 1 ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 65

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 328 (ה"ח 436)

(9) במכירת חכירה – כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה, בעד חכירת הזכות, ולרבות בעד דמי חכירה מהוונים או דמי היוון, ששולמו בשלה למינהל לרשות מקרקעי ישראל;

ניכוי הוצאות ריבית ריאלית  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

39א.  (א)  במכירת זכות במקרקעין יותרו בניכוי לשם קביעת סכום השבח, נוסף על ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 39, תשלומי ריבית ריאלית, אם אינם מותרים בניכוי לפי הפקודה, ששילם המוכר, החל ביום הרכישה עד 90 ימים לאחר יום המכירה, בשל הלוואה שקיבל, ושהתקיימו לגביה כל אלה:

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1)   (נמחקה);

(2)   ההלוואה התקבלה לאחד מאלה:

(א)   לרכישה או להשבחה של הזכות במקרקעין סמוך לרכישה או להשבחה;

(ב)   לשם פירעון של יתרת ההלוואה כאמור בפסקה (א);

(תיקון מס' 58) תשס"ז-2007

(3)   ההלוואה אינה מקרוב; לעניין זה –

"קרוב" – לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו;

"שליטה" – כמשמעותה בסעיף 2 ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום "רובו של הון המניות" ייקרא "20% או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של הסכום" ייקרא "20% או יותר של הסכום";

(4)   לגבי זכות במקרקעין שאינה רשומה בפנקסי חשבונות המנוהלים בשיטת החשבונאות הכפולה - ההלוואה מובטחת במשכנתה או במשכון שנרשמו לגבי הזכות במקרקעין או שנרשמה לגבי ההלוואה הערת אזהרה בשל התחייבות לרישום משכנתה, כאמור, ובלבד שהרישום הראשון מביניהם נעשה סמוך לקבלת ההלוואה.

          (ב)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א), אשר בהתקיימם יותר הניכוי לפי סעיף זה, וכן את השיטה לחישוב הריבית הריאלית, הגבלת שיעורה, דרכי ההוכחה לייחוס ההלוואה והוצאות הריבית לזכות במקרקעין.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 224 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 39א

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 442 (ה"ח 105)

(א) במכירת זכות במקרקעין שיום רכישתה הוא יום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) (בסעיף זה – היום הקובע) או לאחריו, יותרו בניכוי לשם קביעת סכום השבח, נוסף על ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 39, תשלומי ריבית ריאלית, אם אינם מותרים בניכוי לפי הפקודה, ששילם המוכר, החל ביום הרכישה עד יום המכירה עד 90 ימים לאחר יום המכירה, בשל הלוואה שקיבל, ושהתקיימו לגביה כל אלה:

(1) ההלוואה, לרבות הלוואה כאמור בפסקה (2)(ב), התקבלה ביום הקובע או לאחריו;

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ז מס' 2107 מיום 2.8.2007 עמ' 429 (ה"ח 294)

(3) ההלוואה אינה מקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 19(4) והמונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף; לעניין זה –

"קרוב" – לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו;

"שליטה" – כמשמעותה בסעיף 2 ובשינויים אלה: בכל מקום בסעיף האמור, במקום "רובו של הון המניות" ייקרא "20% או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו של הסכום" ייקרא "20% או יותר של הסכום";

חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

40.  (א)  היתה הזכות הנמכרת, חלק מזכות במקרקעין או חלק מסוים במקרקעין, יותר חלק יחסי של הניכויים המותרים לפי סעיפים 39 ו-39א (להלן - הניכויים המותרים), כיחס החלק הנמכר אל הזכות בשלמותה.

          (ב)  במכירת זכות במקרקעין כאמור בסעיפים 49יא(ג), 49כב(א)(2) ו-67(א)(2), יותר חלק יחסי של הניכויים המותרים, כיחס חלק הזכות הנמכרת החייבת במס לפי אותם סעיפים.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ג)   במכירת זכות חלופית יותרו הניכויים המותרים, בהתאם להוראות אלה:

(1)   הניכויים המותרים שהם הוצאות בשל הזכות הנמכרת שמכירתה היתה פטורה ממס לפי הוראות פרק חמישי 3, יותרו כנגד השבח כמפורט להלן:

(א)   היה שווי הזכות החלופית המתואמת כשווי המכירה של הזכות הנמכרת – כנגד השבח במכירת הזכות החלופית;

(ב)   עלה שווי הזכות החלופית המתואמת על שווי המכירה של הזכות הנמכרת – כנגד השבח במכירת חלק הזכות החלופית;

(2)   הניכויים המותרים שהם הוצאות בשל הזכות החלופית, יותרו כנגד השבח במכירת חלק הזכות החלופית וכנגד השבח במכירת הזכות החלופית הנוספת, כיחס שבין חלק הזכות החלופית והזכות החלופית הנוספת, לכלל הזכות החלופית הנוספת.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ד)  הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם לענין קרקע חקלאית נמכרת או חלופית, דירת מגורים נמכרת או חלופית או זכות במקרקעין שנמכרה כאמור בסעיף 49יג וזכות למגורים בבית אבות.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

          (ה)  למונחים המופיעים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) שמשמעותם מפורשת בפרק חמישי 3, תהא המשמעות הנודעת להם בפרק האמור.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

40. הייתה הזכות הנמכרת חלק מסויים או בלתי מסויים במקרקעין או בזכות באיגוד, יותר חלק יחסי של התוספות ושל הניכויים המותרים, כיחס החלק הנמכר אל הזכות בשלמותה.

 

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 225 (ה"ח 3087)

החלפת סעיף 40

הנוסח הקודם:

חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות

40. הייתה הזכות הנמכרת חלק מסויים או בלתי מסויים במקרקעין או בזכות באיגוד, יותר חלק יחסי של הניכויים המותרים, כיחס החלק הנמכר אל הזכות בשלמותה.

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 442 (