נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, תש"ס-2000

בטחון – ותיקי מלחמת העולם ה-2 – מעמד

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – ותיקי מלחמת העולם ה-2 – מעמד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הכרה

Go

2

סעיף 3

דיור ציבורי

Go

2

סעיף 4

רכישת תרופות

Go

2

סעיף 6

מענק הטבות

Go

2

סעיף 7

אלמן ואלמנה של ותיק מלחמה נזקק

Go

2

סעיף 8

מניעת כפל הטבות

Go

2

סעיף 9

תיקון חוק זיכרון השואה והגבורה   יד ושם   מס' 2

Go

3

סעיף 10

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי   מס' 10

Go

3

סעיף 11

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 12

תחולה

Go

3

סעיף 13

תחילה

Go

3


חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, תש"ס-2000*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "אות-זיכרון" ו"תעודה" – כמשמעותם בתקנון יד ושם;

(תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

           "הטבה" – לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

"הטבה" – לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום או מאגרה, או אגרה מוקטנת;

           "השכרה ציבורית" – כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998;

           "ועדת הציון" – הועדה שמינה שר הביטחון לפי חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם, תשי"ג-1953;

           "ותיק מלחמה" – מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא שירת בתקופה שבין י"ז באלול תרצ"ט (1 בספטמבר 1939) לבין כ"ד באלול תש"ה (2 בספטמבר 1945), בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין, למעט שירות צבאי אשר חל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(2)   הוא הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושב העיר בעת המצור עליה בתקופת מלחמת העולם השניה;

           "ותיק מלחמה נזקק" – ותיק מלחמה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980;

           "מחוסר דיור" – מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;

           "מעצמות הברית" – המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות ביום ב' בטבת תש"ב (1 בינואר 1942) או שהצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה, וכן שאר המדינות אשר לחמו באותה תקופה נגד גרמניה ובני בריתה, שעה שלחמו נגדן;

       "שלטון עוין" ו"תקופת מלחמת העולם השניה" – כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950;

           "תקנון יד ושם" – תקנון יד ושם, תשכ"ט-1968.

הכרה

2.    (א)  הגיש אדם בקשה להכרה כוותיק מלחמה והתקיימו בו התנאים שבהגדרה ותיק מלחמה שבסעיף 1, תכיר בו ועדת הציון כוותיק מלחמה ותעניק לו אות-זיכרון בצירוף תעודה.

           (ב)  הוראות סעיפים 22 עד 25 לתקנון יד ושם יחולו על ועדת הציון כשהיא פועלת לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

           (ג)   הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הציון רשאי לערור עליה לפני ועדת הערעורים כמשמעותה בסעיף 26 לתקנון יד ושם.

דיור ציבורי

3.    (א)  ותיק מלחמה נזקק הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב)  שר העלייה והקליטה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר, יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לוותיקי מלחמה נזקקים מחוסרי דיור.

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח 832)

(ב) השר לקליטת העליה שר העלייה והקליטה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר, יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לוותיקי מלחמה נזקקים מחוסרי דיור.

רכישת תרופות

4.    ותיק מלחמה נזקק זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

(תיקון מס' 3)  תשע"ד-2014

5.    (בוטל).

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

אגרת מקלט טלוויזיה

5. (א) ותיק מלחמה נזקק זכאי לפטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965.

(ב) הפטור לפי סעיף זה יינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה הוא ותיק מלחמה נזקק.

מענק הטבות (תיקון מס' 1) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

6.    (א)  ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל-35% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992, זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב)  משרד העלייה והקליטה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בכל שנה, לא יאוחר מ-9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 28 (ה"ח 176)

6. (א) ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל-15% ל-25% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992, אינו זכאי למענק הטבות לפי סעיף זה זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם.

(ב) המשרד לקליטת העליה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בחודש אוגוסט של כל שנה בכל שנה, לא יאוחר מ-9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים.

מיום 20.2.2014

סעיף קטן 6(א) מיום 1.1.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח 832)

6. (א) ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל-25% ל-35% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992, זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם.

(ב) המשרד לקליטת העליה משרד העלייה והקליטה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בכל שנה, לא יאוחר מ-9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים.

אלמן ואלמנה של ותיק מלחמה נזקק (תיקון מס' 3)  תשע"ד-2014

7.    נפטר ותיק מלחמה נזקק ותכוף לפני פטירתו קיבל מענק הטבות לפי סעיף 6, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו, זכאים לקבל את מענק ההטבות לפי הסעיף האמור למשך תקופה של 3 שנים מיום פטירתו.

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 3 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

7. נפטר ותיק מלחמה נזקק ותכוף לפני פטירתו קיבל הטבות לפי סעיפים 5 או 6 מענק הטבות לפי סעיף 6, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו, זכאים לקבל את ההטבות לפי הסעיפים האמורים לקבל את מענק ההטבות לפי הסעיף האמור למשך תקופה של 3 שנים מיום פטירתו.

מניעת כפל הטבות

8.    ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.

תיקון חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם – מס' 2

9.    בחוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם, תשי"ג-1953 –

           (1)  בסעיף 2, אחרי פסקה (4א) יבוא:

"(4ב) להקים מפעל זיכרון להנצחת זכרם וגבורתם של ותיקי מלחמת העולם השניה, שחירפו נפשם במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו;";

           (2)  אחרי סעיף 2 יבוא:

"יום ציון הנצחון

                 2א.   (א)   יום הניצחון על גרמניה הנאצית יצוין מדי שנה, על פי הוראות שתורה הממשלה (להלן – יום ציון הניצחון).

                         (ב)   יום ציון הניצחון יחול ביום 9 במאי, ואולם אם חל יום ציון הניצחון ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים כאמור, רשאית הממשלה לקבוע שיום ציון הניצחון יחול סמוך ליום 9 במאי."

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – מס' 10

10.   בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, בסעיף 8(ז), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) ותיק מלחמה נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, תש"ס-2000, זכאי להנחה בשיעור 75% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות לפי כללים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר."

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2)  תשע"ד-2014

11.   שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר העלייה והקליטה ושר האוצר, להתקין תקנות לביצועו.

מיום 20.2.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח 832)

11. שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לקליטת העליה שר העלייה והקליטה ושר האוצר, להתקין תקנות לביצועו.

תחולה

12.   (א)  ותיק מלחמה שועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה לפני יום כ"ז באייר תש"ס (1 ביוני 2000) (להלן – יום התחילה), זכאי להטבה החל ביום התחילה או לאחריו, אם ביום התחילה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.

           (ב)  אדם שהגיש לועדת הציון בקשה להכרה ביום התחילה או לאחריו, וועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה, זכאי להטבה החל ביום שהוא הגיש לועדת הציון את הבקשה להכרה או לאחריו, אם ביום הגשת הבקשה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.

           (ג)   ותיק מלחמה נזקק זכאי להטבה לפי חוק זה כל עוד הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי לאותה הטבה.

           (ד)  לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

תחילה

13.   תחילתו של חוק זה ביום כ"ז באייר תש"ס (1 ביוני 2000).

                                         אהוד ברק                                           אהוד ברק

                                                   ראש הממשלה                                                      שר הביטחון

            עזר ויצמן                                         אברהם בורג

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ס מס' 1737 מיום 11.5.2000 עמ' 178 (ה"ח תש"ס מס' 2853 עמ' 306, ה"ח תש"ס מס' 2857 עמ' 320, ה"ח תש"ס מס' 2861 עמ' 330).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 28 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 176 עמ' 16) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.1.2008 ור' סעיף 2 לענין תחולה. [התיקון פורסם שוב ס"ח תשס"ח מס' 2117 מיום 18.11.2007 עמ' 30].

ס"ח תשע"ד מס' 2434 מיום 20.2.2014 עמ' 303 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 832 עמ' 256) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 3 בסעיף 142 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 30.4.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 3 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 3 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות