נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המפלגות, תשנ"ב-1992

 

 

דיני חוקה  – כנסת – מפלגות

תוכן ענינים

 

פרק א': הוראות בדבר רישום מפלגה, מוסדותיה ותקנונה ובחירות מקדימות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 2

ייסוד מפלגה

Go

6

סעיף 3

רשם המפלגות

Go

6

סעיף 4

בקשה לרישום מפלגה

Go

6

סעיף 5

סייגים לרישום מפלגה

Go

6

סעיף 6

התנגדות לרישום מפלגה

Go

6

סעיף 7

רישום בפנקס

Go

6

סעיף 8

סייגים לרישום מפלגה

Go

6

סעיף 9

שינוי שם ומטרות

Go

7

סעיף 10

שינוי תקנון או מען

Go

7

סעיף 11

ייחוד התואר מפלגה

Go

7

סעיף 12

תעודת רישום ופרסום הודעה על רישום מפלגה

Go

7

סעיף 13

מפלגה תאגיד

Go

7

סעיף 14

תקנון

Go

7

סעיף 15

חברות במפלגה אחת בלבד

Go

7

סעיף 16

בחירת מועמדים

Go

8

סעיף 17

בחירות מקדימות

Go

8

סעיף 17א

פרסום סקר בבחירות מקדימות

Go

8

סעיף 17ב

היעדרות מעבודה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות

Go

8

סעיף 18

מוסדות

Go

8

סעיף 19

מוסד לביקורת

Go

9

סעיף 19א

הודעה על רשימת מועמדים

Go

9

סעיף 19ב

באי כוח המפלגה

Go

9

סעיף 20

חברי המפלגה

Go

9

סעיף 20א

מסירת פרטים מזהים ממרשם האוכלוסין

Go

9

סעיף 21

איסור פעילות כלכלית עסקית

Go

9

סעיף 21א

תאגיד מפלגתי

Go

10

סעיף 22

החלת חוק בחירות לגופים ציבוריים

Go

10

סעיף 23

עבירות בחירות

Go

10

סעיף 24

ניהול חשבונות

Go

10

סעיף 24א

הוראות לגבי אדם שמסר הודעה על התמודדות בבחירות לכנסת לפני שנרשם כחבר מפלגה

Go

10

סעיף 25

הכנסות המפלגה

Go

12

סעיף 25א

הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים

Go

13

סעיף 25ב

פטור ממס שבח, ממס מכירה וממס רכישה

Go

13

סעיף 25ג

הוראות לענין מס ערך מוסף

Go

13

סעיף 25ד

שמירת זכויות

Go

13

סעיף 26

פירוק מפלגה לפי צו בית משפט

Go

13

סעיף 27

פירוק מרצון

Go

13

סעיף 28

עונשין

Go

14

 

פרק ב': מימון בחירות מקדימות

Go

14

 

סימן א': הוראות בעניין תרומות והוצאות

Go

14

סעיף 28א

הגדרות

Go

14

סעיף 28ב

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שהוא נבחר הציבור

Go

15

סעיף 28ב1

פעילות פוליטית של נבחר הציבור שלא בקשר לבחירות מקדימות

Go

15

סעיף 28ב2

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שאינו נבחר הציבור

Go

16

סעיף 28ב3

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מי שנבחר בידי גוף מצומצם

Go

16

סעיף 28ד

איסור תרומות

Go

16

סעיף 28ד1

הלוואה וערבות

Go

16

סעיף 28ד2

תרומה מקיבוץ

Go

16

סעיף 28ו

תרומה מתורם בודד

Go

16

סעיף 28ח

תקרה כוללת של תרומות והוצאות

Go

17

סעיף 28ט

תקרה כוללת של תרומות והוצאות לפי החלטת מפלגה

Go

18

סעיף 28ט1

תחולת ההגבלות בעניין תרומות והוצאות

Go

18

סעיף 28יב

תרומה לחבר בני אדם והוצאה על ידיו

Go

18

סעיף 28יז

החזרת תרומות

Go

18

סעיף 28יח

שימוש ביתרה

Go

19

סעיף 28יח1

עדכון סכומים

Go

19

 

סימן ב': דיווח ובקרה

Go

19

סעיף 28יח2

הודעות מפלגה למבקר המדינה ולרשם

Go

19

סעיף 28יח3

חוות דעת של מבקר המדינה

Go

19

סעיף 28יט

ניהול חשבונות

Go

19

סעיף 28כ

הודעת מועמד

Go

19

סעיף 28כא

דיווח על תורמים ותרומות ופרסומו

Go

20

סעיף 28כב

דוח על מערכת חשבונות

Go

20

סעיף 28כג

סמכויות מבקר המדינה לצורך ביקורת מערכת חשבונות של מועמד

Go

20

סעיף 28כד

דוח מבקר המדינה

Go

21

סעיף 28כד1

הנחיות מבקר המדינה

Go

21

 

סימן ג': אכיפה ועונשין

Go

21

סעיף 28כה

פסילת מועמד

Go

21

סעיף 28כה1

תוצאות הביקורת

Go

21

סעיף 28כה2

גביה של סכומים שיש להעביר לאוצר המדינה

Go

22

סעיף 28כה3

איסור שימוש בנכסי ציבור

Go

22

סעיף 28כו

עונשין

Go

22

סעיף 28כז

עבירה שבוצעה בידי מי שהוסמך על ידי מועמד או בידי מי שפעל למענו

Go

23

סעיף 28כז1

איסור שימוש בכספי תרומות לתשלום סכומים שיש להעביר לאוצר המדינה

Go

23

סעיף 28כח

שמירת דינים

Go

23

 

סימן ד': הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות מזכות

Go

23

סעיף 28כט

הגדרות   סימן ד'

Go

23

סעיף 28ל

תחולה

Go

24

סעיף 28לא

הודעות מפלגה לעניין בחירות מקדימות מזכות

Go

24

סעיף 28לב

תקרה כוללת של תרומות והוצאות בבחירות מקדימות מזכות

Go

24

סעיף 28לג

איסור תרומות, הלוואות וערבות לעניין מועמד זכאי

Go

25

סעיף 28לד

הזכות למענק של מועמד זכאי

Go

25

סעיף 28לה

תנאים לתשלום המענק

Go

25

סעיף 28לו

הלוואה למועמד שאינו מועמד זכאי

Go

25

סעיף 28לז

מענק למועמד שאינו מועמד זכאי שהיה לחבר הכנסת

Go

27

סעיף 28לח

מענק למועמד שאינו מועמד זכאי שלא היה לחבר הכנסת

Go

27

סעיף 28לט

החזרת כספים שלא הוצאו

Go

27

סעיף 28מ

גבייה

Go

27

סעיף 28מא

הוראות לעניין חשב הכנסת

Go

28

 

פרק ג': הוראות שונות

Go

28

סעיף 29

סייג לתחולה

Go

28

סעיף 29א

עיון במסמכים

Go

28

סעיף 30

תיקון חוק העמותות

Go

28

סעיף 31

תיקון חוק הבחירות לכנסת

Go

28

סעיף 32

תיקון חוק מימון מפלגות

Go

28

סעיף 33

ביצוע ותקנות

Go

28

סעיף 34

תחילה

Go

28

סעיף 35

פרסום

Go

28


חוק המפלגות, תשנ"ב-1992*

(תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

פרק א': הוראות בדבר רישום מפלגה, מוסדותיה ותקנונה ובחירות מקדימות

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת כותרת פרק א'

 

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1055 (ה"ח 713)

פרק א': הוראות בדבר רישום מפלגה, מוסדותיה ותקנונה ובחירות מקדימות

 

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "מפלגה" – חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים;

          "חוק המימון" – חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973;

(תיקון מס' 4) תשנ"ה-1995

          "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין או זכויות.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432 (ה"ח 2175)

הוספת הגדרת "נכס"

ייסוד מפלגה

2.    מאה בני אדם או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, רשאים לייסד מפלגה על ידי רישומה בפנקס המפלגות.

רשם המפלגות

3.    שר המשפטים ימנה אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית המשפט המחוזי להיות רשם המפלגות (להלן – הרשם); הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

בקשה לרישום מפלגה

4.    (א)  בקשה לרישום מפלגה (להלן – הבקשה) תוגש בידי מייסדיה לרשם; הבקשה תפרט את השם המוצע למפלגה, מטרותיה ומענה, וכן את השם, שנת הלידה, מספר הזהות, משלח היד והמען של כל חבר מייסד החתום על בקשת הרישום; לבקשה יצורף תקנון המפלגה.

(תיקון מס' 27 – הוראת שעה)  תשפ"א-2020

          (א1) (פקע).

 

(תיקון מס' 27 – הוראת שעה)  תשפ"א-2020

          (ב)  הודעה על הגשת הבקשה תפורסם תוך ארבעה עשר ימים מהגשתה, ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים; פרטי ההודעה ייקבעו בתקנות.

          (ג)   הרשם ימציא העתקים מן הבקשה לחברי ועדת הבחירות המרכזית, לבאי-כוח הסיעות בכנסת, ואם הוגשו אותה שעה רשימות מועמדים בבחירות לכנסת – לבאי-כוח רשימות אלו.

מיום 29.2.1996 עד 29.5.1996

הוראת שעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 120 (ה"ח 2499)

(ב) הודעה על הגשת הבקשה תפורסם תוך ארבעה עשר ימים ארבעה ימים מהגשתה, ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים; פרטי ההודעה ייקבעו בתקנות.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 26 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח 839)

(א1) על אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף 33 לעניין הדרך להוכחת עמידה בדרישת האזרחות הקבועה בסעיף 2, הרשם רשאי לבדוק, בעצמו או על ידי מי מטעמו, אם מייסד מפלגה הוא אזרח ישראלי בעת הגשת בקשה לרישום מפלגה לפי סעיף זה.

(ב) הודעה על הגשת הבקשה תפורסם תוך ארבעה עשר ימים ארבעה ימים מהגשתה, ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים; פרטי ההודעה ייקבעו בתקנות.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 27 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 194 (ה"ח 869)

(א1) על אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף 33 לעניין הדרך להוכחת עמידה בדרישת האזרחות הקבועה בסעיף 2, הרשם רשאי לבדוק, בעצמו או על ידי מי מטעמו, אם מייסד מפלגה הוא אזרח ישראלי בעת הגשת בקשה לרישום מפלגה לפי סעיף זה.

(ב) הודעה על הגשת הבקשה תפורסם תוך ארבעה עשר ימים ארבעה ימים מהגשתה, ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים; פרטי ההודעה ייקבעו בתקנות.

סייגים לרישום מפלגה

5.    לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחת מאלה:

(1)   שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2)   הסתה לגזענות;

(תיקון מס' 12) תשס"ב-2002

(2א) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל;

(3)   יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

מיום 22.5.2002

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ב מס' 1845 מיום 29.2.1996 עמ' 120 (ה"ח 2499)

הוספת פסקה 5(2א)

התנגדות לרישום מפלגה

6.    (א)  כל אזרח ישראל בגיר שהוא תושב הארץ רשאי להתנגד לרישום מפלגה.

(תיקון מס' 27 – הוראת שעה)  תשפ"א-2020

          (ב)  ההתנגדות תוגש לרשם בכתב, בצירוף הנמקות, תוך שלושים ימים מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת הבקשה.

(תיקון מס' 27 – הוראת שעה)  תשפ"א-2020

          (ג)   הרשם יחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה; החלטת הרשם ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון, תוך שלושים ימים מיום שניתנה.

(הוראת שעה) (מס' 2) תשנ"ו-1996

          (ד)  סירב הרשם לרשום מפלגה יעביר הרשם את דבר הסירוב ונימוקיו לאישור בית המשפט העליון.

(הוראת שעה) (מס' 2) תשנ"ו-1996

          (ה)  (פקע).

עד יום 29.5.1996

הוראת שעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 120 (ה"ח 2499)

(ב) ההתנגדות תוגש לרשם בכתב, בצירוף הנמקות, תוך שלושים ימים עשרה ימים מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת הבקשה.

(ג) הרשם יחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה; החלטת הרשם ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון, תוך שלושים ימים מיום שניתנה שבעה ימים מיום שנמסרה לבאי כוח הצדדים.

(ד) סירב הרשם לרשום מפלגה יעביר הרשם בהקדם האפשרי את דבר הסירוב ונימוקיו לאישור בית המשפט העליון.

(ה) החלטת בית המשפט העליון לפי סעיף זה תימסר לרשם בתוך שבעה ימים מיום שהוגש הערעור או הועבר דבר הסירוב.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 26 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח 839)

(ב) ההתנגדות תוגש לרשם בכתב, בצירוף הנמקות, תוך שלושים ימים עשרה ימים מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת הבקשה.

(ג) הרשם יחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה; החלטת הרשם ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון, תוך שלושים ימים מיום שניתנה.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 27 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 194 (ה"ח 869)

(ב) ההתנגדות תוגש לרשם בכתב, בצירוף הנמקות, תוך שלושים ימים עשרה ימים מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת הבקשה.

(ג) הרשם יחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה; החלטת הרשם ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון, תוך שלושים ימים מיום שניתנה.

רישום בפנקס

7.    לא סירב הרשם לרשום מפלגה, או שסירובו נדחה על ידי בית המשפט העליון, או לא הוגשו התנגדויות, או שנדחו ההתנגדויות שהוגשו, ירשום הרשם את המפלגה בפנקס המפלגות.

סייגים לרישום מפלגה (תיקון מס' 11) תשס"ב-2001

8.    (א)  לא תירשם מפלגה בשם העלול להטעות או בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

(תיקון מס' 11)  תשס"ב-2001

          (א1) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תירשם מפלגה בשם הזהה, או בשם הדומה עד כדי להטעות, לשם של אחד מאלה:

(1)   מפלגה רשומה או שהיתה רשומה;

(2)   תאגיד שקיימת זיקה בינו לבין המפלגה המבקשת להירשם, הרשום כדין בישראל, או שהיה רשום כדין בישראל, חדל להתקיים, וטרם חלפו שישה חודשים מיום שחדל להתקיים כאמור; בפסקה זו, "חדל להתקיים" -  לרבות אחד מאלה:

לענין עמותה - עמותה שהסתיים פירוקה מרצון, או שחוסלה, לפי הוראות סעיפים 47 או 54 לחוק העמותות, תש"ם-1980;

לענין חברה - חברה שחוסלה לפי סעיפים 315 או 339 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

לענין אגודה שיתופית - אגודה שבוטל רישומה לפי סעיף 50 לפקודת האגודות השיתופיות;

לענין שותפות - שותפות שנמחקה מהרישום או שחוסלה לפי סעיף 73 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

(תיקון מס' 11)  תשס"ב-2001

          (ב)  (1)   נרשמה מפלגה בשם שאין לרשמו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שונה השם תוך הזמן שנקבע בדרישת הרשם, רשאי הוא לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים להורות למפלגה לשנות את שמה;

(תיקון מס' 11)  תשס"ב-2001

(2)   על דרישת הרשם לפי פסקה (1) רשאית המפלגה לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים, בתוך 30 ימים לאחר שנמסרה לה הודעה על הדרישה;

(תיקון מס' 11)  תשס"ב-2001

(3)   חלפו 30 ימים מתום תקופת הזמן שנקבעה בדרישת הרשם כאמור בפסקה (1) ולא הוגשה עתירה לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים לפי הוראות פסקאות
(1) ו-(2), רשאי כל אדם לעתור לבית המשפט האמור להורות למפלגה לשנות את שמה; הוגשה עתירה לפי פסקה זו, יהיו המפלגה והרשם משיבים בעתירה.

מיום 14.11.2001

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 עמ' 16 (ה"ח 3027)

8. (א) לא תירשם מפלגה בשם העלול להטעות או בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או בשם הזהה לשם של מפלגה רשומה או שהיתה רשומה או בשם הדומה עד כדי להטעות לשמה של מפלגה כאמור.

(א1) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תירשם מפלגה בשם הזהה, או בשם הדומה עד כדי להטעות, לשם של אחד מאלה:

(1) מפלגה רשומה או שהיתה רשומה;

(2) תאגיד שקיימת זיקה בינו לבין המפלגה המבקשת להירשם, הרשום כדין בישראל, או שהיה רשום כדין בישראל, חדל להתקיים, וטרם חלפו שישה חודשים מיום שחדל להתקיים כאמור; בפסקה זו, "חדל להתקיים" - לרבות אחד מאלה:

לענין עמותה - עמותה שהסתיים פירוקה מרצון, או שחוסלה, לפי הוראות סעיפים 47 או 54 לחוק העמותות, תש"ם-1980;

לענין חברה - חברה שחוסלה לפי סעיפים 315 או 339 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

לענין אגודה שיתופית - אגודה שבוטל רישומה לפי סעיף 50 לפקודת האגודות השיתופיות;

לענין שותפות - שותפות שנמחקה מהרישום או שחוסלה לפי סעיף 73 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

(ב) (1) נרשמה מפלגה בשם שאין לרשמו לפי סעיף קטן (א) לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שונה השם תוך הזמן שנקבע בדרישת הרשם, רשאי הוא לבקש מבית המשפט המחוזי בירושלים לצוות על המפלגה לשנות את שמה לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים להורות למפלגה לשנות את שמה;

(2) על דרישת הרשם לפי פסקה (1) רשאית המפלגה לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים, בתוך 30 ימים לאחר שנמסרה לה הודעה על הדרישה;

(3) חלפו 30 ימים מתום תקופת הזמן שנקבעה בדרישת הרשם כאמור בפסקה (1) ולא הוגשה עתירה לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים לפי הוראות פסקאות (1) ו-(2), רשאי כל אדם לעתור לבית המשפט האמור להורות למפלגה לשנות את שמה; הוגשה עתירה לפי פסקה זו, יהיו המפלגה והרשם משיבים בעתירה.

שינוי שם ומטרות  (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

9.    החלטת מפלגה לשנות את שמה או מטרה ממטרותיה טעונה רישום בידי הרשם, ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 8 ו-12.

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 120 (ה"ח 2499)

9. החלטת מפלגה לשנות את שמה או מטרה ממטרותיה טעונה רישום בידי הרשם, ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 8 ו-12.

שינוי תקנון או מען

10.  מפלגה תודיע לרשם על כל שינוי בתקנונה או במענה, והוא ירשום את השינויים.

ייחוד התואר מפלגה

11.  חבר בני אדם שלא נרשם בפנקס המפלגות על פי הוראות חוק זה, לא ישא שם הכולל את המלה "מפלגה", או כל צורה דקדוקית הנגזרת ממנה.

תעודת רישום ופרסום הודעה על רישום מפלגה

12.  רשם הרשם מפלגה בפנקס המפלגות יתן לה תעודת רישום, יודיע על כך ליושב-ראש הכנסת וליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויפרסם הודעה על כך ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים.

מפלגה תאגיד

13.  (א)  מפלגה רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          (ב)  למבקר המדינה יהיו, לגבי ניהול הענינים הכספיים של המפלגה ולענין ביצוע חוק זה, כל הסמכויות שהוענקו לו בחוק-יסוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

(ב) למבקר המדינה יהיו, לגבי ניהול הענינים הכספיים של המפלגה ולענין ביצוע חוק זה, כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה [נוסח משולב], תשי"ח-1958 בחוק-יסוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר.

תקנון

14.  (א)  למפלגה יהיה תקנון והיא תתנהל על פיו.

          (ב)  התקנון יכלול הוראות בדבר:

(1)   התנאים לקבלת חברים למפלגה, השעייתם והוצאתם ממנה;

(2)   הזכויות והחובות של החברים;

(3)   מוסדות וסדרים בדבר הליכים משמעתיים נגד חבר המפלגה ואמצעי המשמעת;

(4)   הסמכות של סניפי המפלגה באזורי הארץ;

(5)   קביעת מוסדות המפלגה, תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם, ודרך קביעתם של מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת;

(6)   מועדי התכנסות מוסדות המפלגה וסדרי הדיון בהם;

(7)   הוראות בדבר ניהול ענייני המפלגה לפי חוק זה.

חברות במפלגה אחת בלבד

15.  לא יירשם אדם כחבר ביותר ממפלגה אחת, אך יכול אדם להיות חבר במפלגה ובמערך הכולל אותה מפלגה; לענין זה, "מערך" – מסגרת משותפת למפלגה או למפלגות או לחוגי ציבור.

(הוראת שעה)  תשנ"ו-1996

15א. (פקע).

מיום 23.1.1996 עד יום 29.5.1996

הוראת שעה תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 48 (ה"ח 2483)

הוספת סעיף 15א

הנוסח:

בחינת חברות ביותר ממפלגה אחת

15א. (א) מפלגה תגיש לרשם, במועדים ובאופן שייקבעו על-ידיו, את רשימת מספר הזהות של כל חבריה.

(ב) לרשימה שתועבר, יצורף תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, חתום בידי מי שהוסמך לכך על-ידי המפלגה (להלן – האחראי מטעם המפלגה), המאשר כי הרשימה כוללת את מספרי הזהות של כל חברי המפלגה, נכון למועד שייקבע על ידי הרשם.

(ג) הרשם יבדוק את הרשימות שהוגשו לו לפי סעיף קטן (א), ואם מצא כי אדם רשום כחבר ביותר ממפלגה אחת, יודיע לאותו אדם, כי בתוך 10 ימים מיום משלוח ההודעה הוא רשאי לפעול כמפורט בסעיף קטן (ד), וכי אם לא יפעל כאמור, יורה על מחיקת שמו מהרשימות של כל המפלגות שבהן הוא רשום כחבר.

(ד) אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי להגיש לרשם, בתוך 10 ימים מיום שנשלחה לו ההודעה, בקשה להישאר רשום כחבר במפלגה אחת בלבד מהמפלגות שבהן הוא רשום כחבר, בציון שמה; בבקשה יפרט המבקש את הסיבות לרישומו כחבר ביותר ממפלגה אחת.

(ה) הגיש אדם בקשה להירשם כחבר במפלגה פלונית לפי סעיף קטן (ד) – יורה הרשם ליתר המפלגות שבהן הוא רשום כחבר למחוק את שמו מרשימות חבריהן; לא הגיש אדם בקשה כאמור או שלא פירט בבקשתו את הסיבות לרישומו כחבר ביותר ממפלגה אחת, יורה הרשם לכל המפלגות שבהן הוא רשום כחבר למחוק את שמו מרשימות חבריהן.

(ו) האחראי מטעם המפלגה ימחק מרשימת חברי המפלגה את שמו של כל מי שהרשם הורה על מחיקת שמו לפי סעיף קטן (ה) ויודיע על כך לרשם בתוך שבועיים מיום קבלת ההוראה.

(ז) בקשות והודעות לפי סעיף זה יוגשו על גבי טפסים שיקבע הרשם.

(ח) הוראות סעיף 28כט לא יחולו על רשימות שהוגשו לפי סעיף זה.

(ט) בסעיף זה, "חבר" – לרבות מי שהתפקד למפלגה או מי שהוא בעל זכות הצבעה למוסדותיה.

בחירת מועמדים

16.  מועמדי מפלגה לבחירות לכנסת ייקבעו בהליך שיוגדר בתקנון.

בחירות מקדימות  (תיקון מס' 5) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

17.  קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה ייבחרו בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד-1954 (להלן – חוק הבחירות לגופים ציבוריים).

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

בחירות מוקדמות מקדימות

17. קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה כאמור בסעיף 16, ייבחרו  בבחירות מוקדמות בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המוקדמות הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד-1954 (להלן – חוק הבחירות לגופים ציבוריים).

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34 (ה"ח 101)

17. קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה כאמור בסעיף 16, ייבחרו בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות הוראות סעיפים 8 עד 12 בחוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד-1954 (להלן – חוק הבחירות לגופים ציבוריים).

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

17. קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה כאמור בסעיף 16, ייבחרו בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות הוראות סעיפים 8 עד 12 בחוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד-1954 (להלן – חוק הבחירות לגופים ציבוריים).

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

17. קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה כאמור בסעיף 16, ייבחרו בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד-1954 (להלן – חוק הבחירות לגופים ציבוריים).

פרסום סקר בבחירות מקדימות (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

17א.  (א)  הוראות סעיף 16ה לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, יחולו על בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בסעיף קטן (א), במקום ההגדרה ""מתמודד בבחירות", "תקופת בחירות"", יקראו ""מועמד", "תקופת בחירות" – כהגדרתם בסעיף 28א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992";

(2)   בסעיף קטן (ב), בפסקה (4), בסופה יקראו "והאם היא נמנית עם הגוף הבוחר, עם אלה שהזדהו כתומכי המפלגה שלגביה נערך הסקר או עם כלל הציבור";

(3)   בסעיף קטן (ה), ברישה, במקום "לועדת הבחירות המרכזית" יקראו "לרשם המפלגות";

ת"ט תשס"ט-2008

(4)   בסעיף קטן (ח), במקום "בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות" יקראו "ביום השלישי שלפני יום הבחירות".

        (ב)   העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

          (ג)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן למועמד או למי שהצו מכוון כלפיו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי סעיף זה או המשכתו.

מיום 12.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2186 מיום 12.11.2008 עמ' 21 (ה"ח 263)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 12.11.2008

ת"ט תשס"ט-2008

ס"ח תשס"ט מס' 2194 מיום 1.12.2008 עמ' 126

(4) בסעיף קטן (ח), במקום "יום שישי" "בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות" יקראו "ביום השלישי שלפני יום הבחירות".

היעדרות מעבודה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

17ב.  (א)  בסעיף זה –

          "בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לתפקיד יושב ראש המפלגה או חבר הכנסת;

          "חופשה שנתית" ו"פנקס חופשה" – כמשמעותם בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

          "עובד חינוך" – עובד הוראה וגננת, לרבות סייעת בגן ילדים ומטפלת במעון יום.

          (ב)  עובד זכאי להיעדר מעבודתו ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות שבהן הוא זכאי להצביע במפלגה שהוא חבר בה, ובלבד שמסר למעסיקו הודעה על כך ועל משך ההיעדרות הצפוי 14 ימים מראש לפחות; ההיעדרות לפי סעיף זה לא תעלה במצטבר על שני ימי עבודה מלאים בשנה.

          (ג)   נעדר עובד מעבודתו לפי סעיף קטן (ב) יום או חצי יום, דין ההיעדרות כדין חופשה שנתית; ואולם אם אין לזכות העובד ימי חופשה שנתית או שמשך ההיעדרות הוא קצר מחצי יום, לא ישולם שכר בעד ההיעדרות לפי סעיף קטן (ב); היעדרות העובד כאמור לחצי יום, על חשבון חופשה שנתית, אינה גורעת מזכותו לניצול חצי יום החופשה הנותר לפי סעיף 6(א) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951.

          (ד)  הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו לעניין עובד חינוך בכפוף להליכי אישור חופשה הנהוגים לגביו.

          (ה)  מעסיק ישמור בסוד מידע שמסר לו עובד לגבי היעדרות כאמור בסעיף זה, לא יגלה מידע כאמור ולא יעשה בו כל שימוש, ובכלל זה לא ירשום בפנקס חופשה כל פרט לגבי המפלגה שבה נערכו הבחירות המקדימות.

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1055 (ה"ח 713)

הוספת סעיף 17ב

מוסדות

18.  למפלגה יהיו המוסדות הבאים:

(1)   מוסד מרכזי;

(2)   גוף המופקד על ניהול עניני המפלגה ועל ביצוע החלטות;

(3)   מוסד לביקורת;

(4)   כל מוסד אחר שייקבע בתקנון.

מוסד לביקורת

19.  לכל מפלגה יהיה מוסד לביקורת; כחבר המוסד לביקורת יכול להיבחר כל חבר המפלגה, למעט חבר הנהלה או חבר בית הדין.

הודעה על רשימת מועמדים  (תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ב-2001

19א.  משקבעה מפלגה את רשימת המועמדים מטעמה ואת סדרם ברשימה, בבחירות לכנסת, תודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים.

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 120 (ה"ח 2499)

הוספת סעיף 19א

 

החל מהבחירות לכנסת השש עשרה

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 6 (ה"ח 3027)

19א. משקבעה מפלגה את רשימת המועמדים מטעמה ואת סדרם ברשימה, בבחירות לכנסת ולראש הממשלה, או את המועמד מטעמה לראש הממשלה בבחירות מיוחדות, תודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים.

 

באי כוח המפלגה  (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ב-2001

19ב.  מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו לענין רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת, ותודיע עליהם לרשם לפחות יום אחד לפני תום המועד להגשת רשימת המועמדים; הרשם יעביר את ההודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

הוספת סעיף 19ב

 

החל מהבחירות לכנסת השש עשרה

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 6 (ה"ח 3027)

19ב. מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו לענין רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת או לענין המועמד בבחירות לראש הממשלה, ותודיע עליהם לרשם לפחות יום אחד לפני תום המועד להגשת רשימת המועמדים; הרשם יעביר את ההודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

חברי המפלגה  (תיקון מס' 7) תשנ"ט-1999

20.  (א)  אזרח ישראל שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, המקיים את התנאים שנקבעו בתקנון לחברות במפלגה, רשאי להיות חבר במפלגה, ובלבד שאינו חבר במפלגה אחרת.

          (ב)  החברות במפלגה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

(תיקון מס' 5) תשנ"ו-1996

          (ג)   מפלגה תקיים רישום של חבריה, לרבות חברי המפלגה בסניפיה; הרישום יכלול את מספר הזהות של כל חבר ויהווה ראיה לכאורה לחברות במפלגה.

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

(ג) מפלגה תקיים רישום של חבריה, לרבות חברי המפלגהבסניפיה; הרישום יהווה ראיה הרישום יכלול את מספר הזהות של כל חבר ויהווה ראיה לכאורה לחברות במפלגה.

 

מיום 31.1.1999

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ט מס' 1700 מיום 31.1.1999 עמ' 70 (ה"ח 2792)

(א) אזרח ישראל בגיר ותושב הארץ שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, המקיים את התנאים שנקבעו בתקנון לחברות במפלגה, רשאי להיות חבר במפלגה, ובלבד שאינו חבר במפלגה אחרת.

מסירת פרטים מזהים ממרשם האוכלוסין (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 19) תשע"ה-2015

20א.  (א)  בסעיף זה –

          "בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, וכן בחירות לתפקיד אחר במוסד של המפלגה, והכל אם רוב חברי המפלגה זכאים להשתתף בהן;

          "חבר מפלגה" – לרבות מי שביקש בכתב ובמפורש להירשם כחבר מפלגה;

          "פרטים מזהים" – שם משפחה, שם פרטי, מען, מספר הזהות במרשם האוכלוסין, ואם נפטר.

          (ב)  (1)   מפלגה רשאית לפנות לשר הפנים ב-75 הימים שלפני עריכת בחירות מקדימות ולבקש עדכון ואימות הפרטים המזהים של חברי המפלגה בלבד, לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות המקדימות;

(2)   לבקשה תצורף התחייבות בכתב כי עדכון ואימות הפרטים הזהים מתבקש רק על חברי המפלגה וכי לא ייעשה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, לרבות העברתו לאחר, אלא למטרות המפורטות בפסקה (1); התחייבות כאמור תיחתם בידי מי שעומד בראש הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה ועל ביצוע החלטותיה כאמור בסעיף 18(2) ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה כאמור בסעיף 39(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

          (ג)   שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות בעניין –

(1)   אופן הליך העדכון והאימות, ובלבד שיובטח כי לא ייחשף במסגרתו, בפני כל גורם שאינו המפלגה, כל מידע על זהות חברי המפלגה;

(2)   מספר הימים לביצוע הליך העדכון והאימות מיום הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

          (ד)  מפלגה תיידע בכתב את המבקש להירשם כחבר בה כי פרטיו המזהים יעודכנו ויאומתו לפי הוראות סעיף זה.

          (ה)  העושה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, שלא לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה או ניהול הבחירות המקדימות כאמור בסעיף קטן (ב)(1), דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מיום 29.5.2013

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2360 מיום 29.5.2012 עמ' 423 (ה"ח 452)

הוספת סעיף 20א

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

(א) בסעיף זה –

"בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, וכן בחירות לתפקיד אחר במוסד של המפלגה, והכל אם רוב חברי המפלגה זכאים להשתתף בהן;

"חבר מפלגה" – לרבות מי שביקש בכתב ובמפורש להירשם כחבר מפלגה;

"פרטים מזהים" – שם משפחה, שם פרטי, מען, מספר הזהות במרשם האוכלוסין, ואם נפטר.

איסור פעילות כלכלית עסקית (תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

21.  (א)  מפלגה לא תעסוק במישרין או בעקיפין בפעילות כלכלית-עסקית.

 

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

          (ב)  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תהא מפלגה בעלת ענין בתאגיד, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום; לענין זה, "בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

          (ג)   מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי כמשמעותו בסעיף 21א, לעשות את אלה:

(1)   לרכוש נכס מכל סוג, למכרו, להשכירו או להחזיקו;

(2)   לנהל את כספי המפלגה ולהשקיעם.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

          (ד)  מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ומהוראות חוק המימון, מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי –

(1)   להוציא לאור עיתונים או כתבי עת של המפלגה, להדפיסם ולהפיצם, ובלבד שפעילות זו תנוהל במשק כספים סגור;

(2)   לקיים פעילות חינוך תנועתי.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432 (ה"ח 2175)

21. (א) מפלגה לא תעסוק במישרין או בעקיפין בפעילות כלכלית-עסקית.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תהא מפלגה בעלת ענין בתאגיד, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום; לענין זה, "בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

(ג) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי כמשמעותו בסעיף 21א, לעשות את אלה:

(1) לרכוש נכס מכל סוג, למכרו, להשכירו או להחזיקו;

(2) לנהל את כספי המפלגה ולהשקיעם.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ומהוראות חוק המימון, מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי –

(1) להוציא לאור עיתונים או כתבי עת של המפלגה, להדפיסם ולהפיצם, ובלבד שפעילות זו תנוהל במשק כספים סגור;

(2) לקיים פעילות חינוך תנועתי.

תאגיד מפלגתי (תיקון מס' 4) תשנ"ה-1995

21א.  (א)  מבלי לגרוע מהוראות סעיף 21, רשאית מפלגה שהחזיקה ערב תחילתו של חוק זה בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי שליטה בתאגיד, להמשיך ולהחזיק בהם ובלבד שהוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תאגיד כאמור (להלן – תאגיד מפלגתי).

          (ב)  מפלגה שבחרה לפעול כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על פרטיו של התאגיד המפלגתי לרשם המפלגות ותציין בהודעתה את פירוט הנכסים שבבעלותו של התאגיד המפלגתי ביום תחילתו של חוק זה; ההודעה תהיה בטופס שייקבע.

          (ג)   מפלגה תהא אחראית לגרום לכל שינוי במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי, כמשמעותם בדין שמכוחו הוא הוקם, הנדרש עקב תחולתו של חוק זה; הודעה על השינויים תישלח לרשם הממונה על רישומו של אותו תאגיד ולרשם המפלגות.

          (ד)  אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מתאגיד מפלגתי להעביר את נכסיו, כולם או מקצתם, למפלגה המחזיקה בו באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן (א).

          (ה)  בסעיף זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף 21א

החלת חוק בחירות לגופים ציבוריים

22.  לפי בקשת מפלגה, רשאי שר המשפטים בצו, בשינויים המחוייבים, להחיל על בחירות הנערכות לועידה הכללית של המפלגה את חוק הבחירות לגופים ציבוריים.

עבירות בחירות

23.  בבחירות למוסד ממוסדות המפלגה יחולו הסעיפים 8 עד 12 מחוק הבחירות לגופים ציבוריים, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

ניהול חשבונות

24.  מפלגה תנהל ספרי חשבונות, מאזנים ודו"חות לפי הנחיות מבקר המדינה.

הוראות לגבי אדם שמסר הודעה על התמודדות בבחירות לכנסת לפני שנרשם כחבר מפלגה (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012

24א.  (א)  בסעיף זה –

          "הודעה על התמודדות" – הודעה ברבים על כוונה להתמודד בבחירות לכנסת או איסוף תרומות, והכל לפי סעיף קטן (ב);

          "הוצאה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, והכל לשם התמודדות בבחירות לכנסת;

          "תקופת הבחירות" – כהגדרתה בחוק המימון;

          "תקופת ההסדר" – התקופה שתחילתה ביום מסירת הודעה על התמודדות וסיומה ביום שבו מוסר ההודעה נרשם כחבר או כמייסד של מפלגה שבה הוא מתכוון להתמודד בבחירות לכנסת הבאה או ביום שבו מוסר ההודעה נכלל ברשימת המועמדים של מפלגה לכנסת, לפי המוקדם, או ביום שבו הודיע כי חזר בו מכוונתו להתמודד כאמור; ואולם התקופה כאמור לא תחל אלא בחלוף שנתיים מיום תחילת כהונתה של הכנסת שבה נמסרה ההודעה על ההתמודדות או ביום תחילתה של תקופת הבחירות – אם הבחירות הוקדמו, לפי המוקדם;

          "תרומה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אלא אם כן ניתנה על ידי אדם שמסר הודעה על התמודדות או על ידי בן משפחתו, כהגדרתו בסעיף 28ו(ה), והכל לשם התמודדות בבחירות לכנסת.

          (ב)  אדם שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שתגיש מפלגה שאינו חבר בה, אף אם טרם נרשמה, יודיע על כך למבקר המדינה בכתב ובלא דיחוי, ולעניין סעיף זה יראו איסוף תרומות בסכום שנתי מצטבר שלא יפחת מ-50,000 שקלים חדשים, כהודעה ברבים; אדם כאמור יודיע למבקר המדינה בכתב ובלא דיחוי גם על קיום התנאים לסיומה של תקופת ההסדר.

          (ג)   מבקר המדינה יקבע את תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם וכן את סיומה, בין השאר בהסתמך על הודעה על התמודדות שנמסרה לו לפי סעיף קטן (ב), או ביוזמתו או לפי פנייה אליו, ויפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

          (ד)  קבע מבקר המדינה את תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם, יחולו לגביו הוראות אלה בתקופת ההסדר:

(1)   הוא ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות;

(2)   הוא ימסור למבקר המדינה הודעה על כך תרומה שקיבל בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה, בציון שם התורם וכתובתו, וסכום התרומה בשקלים חדשים או במטבע חוץ; מבקר המדינה יפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פירוט התרומות עם קבלת ההודעה על כך;

(3)   (א)   הוא לא יקבל מאדם ומבני ביתו הסמוכים על שולחנו או ממי שתלויים בו מבחינה כלכלית, תרומות ששוויין עולה על 10,000 שקלים חדשים בשנה; לעניין זה יראו הלוואה שאינה מתאגיד בנקאי או ערבות להלוואה כתרומה, והן לא יעלו על סכום התרומה המותר;

(ב)   הוא לא יקבל תרומה מתאגיד כהגדרתו בסעיף 28ד(א), בארץ או בחוץ לארץ;

(ג)    הוא לא יקבל תרומה מקטין;

(ד)   הוא לא יקבל תרומה אלא לאחר שהוא או מי מטעמו בדק ואימת את זהותו ואת מענו של התורם ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם;

(ה)   הוא לא יקבל תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 25) תשע"ט-2019

(ו)    נעשתה תרומה באמצעי תשלום, יחולו הוראות סעיף 28כג(ד), בשינויים המחויבים;

(4)   הוא יחזיר לתורם תרומה שהתקבלה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, או את חלקה שהוא מעל למותר, מיד כשנוגע לו על כך; התקבלה תרומה בעילום שם, יעבירנה, מיד כשנודע לו על כך, לאוצר המדינה.

          (ה)  נותרו בידי אדם שמסר הודעה על התמודדות כספים שמקורם בתרומות לאחר תום תקופת ההסדר, יחזירם לתורמים, ואם לא ניתן לעשות כן – יעבירם לאוצר המדינה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 8ד לחוק המימון.

          (ו)   אחת היא אם התרומות לפי סעיף זה ניתנו לאדם שמסר הודעה על התמודדות, או לכל אדם או חבר בני אדם הפועלים מטעמו או למענו ובזיקה אליו; תרומה שניתנה לאדם או לחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שפעולותיו מכוונות לסייע בהתמודדות בבחירות של אדם שמסר הודעה על התמודדות, רואים אותה כתרומה שניתנה לאדם שמסר הודעה על התמודדות.

          (ז)   מבקר המדינה יקבע הנחיות לביצוע הוראות סעיף זה ויפרסמן באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה; הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי סעיף זה יינתנו בדרך שיקבע המבקר ורשאי הוא, בכל עת, לקבוע שלהודעה יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

          (ח)  מצא מבקר המדינה כי אדם שמסר הודעה על התמודדות עשה אחד מאלה, יעביר אותו אדם לאוצר המדינה, בהתאם להוראות סעיף 28כה2, בשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין, ומבקר המדינה רשאי להפחית סכומים אלה אם סבר כי קיימים טעמים המצדיקים זאת:

(1)   קיבל תרומה בסכום העולה על הסכום המותר לפי סעיף זה – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה החורג מהסכום המותר;

(2)   קיבל תרומה אסורה אחרת לפי סעיף זה – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;

(3)   לא מילא אחר ההוראות הנוגעות לניהול מערכת החשבונות שלו, כפי שנקבעו לפי סעיף זה או בהנחיות מבקר המדינה – סכום שגובהו 15% מסך ההוצאות שהוציא לפי קביעת מבקר המדינה.

          (ט)  מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:

(1)   ניהל חשבונות של תרומות והוצאות, בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(1);

(2)   קיבל תרומה, הלוואה או ערבות בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(3);

(3)   לא החזיר תרומה שהתקבלה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר, או לא העביר לאוצר המדינה תרומה שהתקבלה בעילום שם, בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(4);

(4)   השתמש בתרומות שנשארו בידיו לאחר תום תקופת ההסדר או לא החזירן לתורמים או לא העבירן לאוצר המדינה, בניגוד להוראות סעיף קטן (ה);

(5)   לא מסר למבקר המדינה מידע, הודעה או תצהיר לפי דרישת המבקר או לא דיווח על קבלת תרומות, בניגוד להוראות סעיף זה.

          (י)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאיסור לפי כל חוק, או מחובה החלה על מפלגה לפי חוק המימון; הוראות פרק ב' בעניין תרומות והוצאות יחולו על מועמד בבחירות מקדימות שהסתיימה לגביו תקופת ההסדר, ואין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כאמור.

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2351 מיום 1.4.2012 עמ' 314 (ה"ח 447)

הוספת סעיף 24א

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 25 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(ד) קבע מבקר המדינה את תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם, יחולו לגביו הוראות אלה בתקופת ההסדר:

(1) הוא ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות;

(2) הוא ימסור למבקר המדינה הודעה על כך תרומה שקיבל בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה, בציון שם התורם וכתובתו, וסכום התרומה בשקלים חדשים או במטבע חוץ; מבקר המדינה יפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פירוט התרומות עם קבלת ההודעה על כך;

(3) (א) הוא לא יקבל מאדם ומבני ביתו הסמוכים על שולחנו או ממי שתלויים בו מבחינה כלכלית, תרומות ששוויין עולה על 10,000 שקלים חדשים בשנה; לעניין זה יראו הלוואה שאינה מתאגיד בנקאי או ערבות להלוואה כתרומה, והן לא יעלו על סכום התרומה המותר;

(ב) הוא לא יקבל תרומה מתאגיד כהגדרתו בסעיף 28ד(א), בארץ או בחוץ לארץ;

(ג) הוא לא יקבל תרומה מקטין;

(ד) הוא לא יקבל תרומה אלא לאחר שהוא או מי מטעמו בדק ואימת את זהותו ואת מענו של התורם ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם;

(ה) הוא לא יקבל תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים;

(ו) נעשתה תרומה בכרטיס חיוב באמצעי תשלום, יחולו הוראות סעיף 28כג(ד), בשינויים המחויבים;

הכנסות המפלגה (תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

25.  (א)  לא יהיו למפלגה הכנסות לבד מאלה:

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(1)   דמי חבר ומגביות בקרב חברי המפלגה במסגרת הסכומים המותרים בחוק המימון;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(2)   כספים שהתקבלו לפי חוק המימון או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(2א) כספים שהתקבלו על פי החלטת הסתדרות העובדים הכללית החדשה למימון מערכות הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה לצורכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(2ב) הפרשי הצמדה וריבית בשל הלוואה שנתנה המפלגה לסיעה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה או לרשימת מועמדים המתמודדת בבחירות להסתדרות זו, לצורך מימון מערכת הבחירות שלה בהסתדרות זו, ובלבד שהסיעה בהסתדרות או רשימת המועמדים קשורה אליה ומזוהה עמה;

(3)   תרומות שהתקבלו לפי חוק המימון;

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(3א) (א)   כספים שהתקבלו ממועמדים בבחירות פנימיות במפלגה כהשתתפות בהוצאות המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

(1)   הסכום שייגבה ממועמד לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים לכל מערכת של בחירות פנימיות;

(2)   שימוש בכספים שהתקבלו לפי פסקה זו יהיה רק לארגון הבחירות הפנימיות שבהן משתתפים המועמדו שמהם נגבו;

(3)   סך כל הסכומים שתגבה מפלגה בכל מערכת בחירות פנימיות מהמועמדים לא יעלה על ההוצאות שהוציאה המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות;

(תיקון מס' 24) תשע"ח-2018

(א1) (נמחקה);

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

(ב)   לענין חוק המימון, לא יראו סכומים כאמור בפסקה זו כתרומה;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(4)   כספים שהתקבלו מפעולה המותרת לפי סעיף 21;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(5)   כספים שהתקבלו מתאגיד מפלגתי הפועל בהתאם לקבוע בסעיפים 21 ו-21א;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(6)   הכנסות שמקורן בכספים שהתקבלו לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 6)   תשנ"ו-1996

          (ב)  הוראות סעיף זה וסעיף 24 יחולו מיום הגשת הבקשה לרישום; המפלגה תהיה אחראית לפעולות שנעשו בתקופה זו.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 433 (ה"ח 2175)

(1) דמי חבר;

(1) דמי חבר ומגביות בקרב חברי המפלגה במסגרת הסכומים המותרים בחוק המימון;

(2) כספים שהתקבלו לפי חוק המימון או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993;

(2א) כספים שהתקבלו על פי החלטת הסתדרות העובדים הכללית החדשה למימון מערכות הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה לצורכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי;

(3) תרומות שהתקבלו לפי חוק המימון;

(4) הכנסות שמקורן בכספים שהתקבלו על פי סעיף זה או מנכסים שנועדו לפעילותה של המפלגה, גם אם אינם משמשים לפעילותה אותה שעה.

(4) כספים שהתקבלו מפעולה המותרת לפי סעיף 21;

(5) כספים שהתקבלו מתאגיד מפלגתי הפועל בהתאם לקבוע בסעיפים 21 ו-21א;

(6) הכנסות שמקורן בכספים שהתקבלו לפי סעיף זה.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

25. (א) לא יהיו למפלגה הכנסות לבד מאלה:

(1) דמי חבר ומגביות בקרב חברי המפלגה במסגרת הסכומים המותרים בחוק המימון;

(2) כספים שהתקבלו לפי חוק המימון או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג–1993;

(2א) כספים שהתקבלו על פי החלטת הסתדרות העובדים הכללית החדשה למימון מערכות הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה לצורכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי;

(3) תרומות שהתקבלו לפי חוק המימון;

(4) כספים שהתקבלו מפעולה המותרת לפי סעיף 21;

(5) כספים שהתקבלו מתאגיד מפלגתי הפועל בהתאם לקבוע בסעיפים 21 ו-21א;

(6) הכנסות שמקורן בכספים שהתקבלו לפי סעיף זה.

(ב) הוראות סעיף זה וסעיף 24 יחולו מיום הגשת הבקשה לרישום; המפלגה תהיה אחראית לפעולות שנעשו בתקופה זו.

 

מיום 26.1.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1921 מיום 26.1.2004 עמ' 150 (ה"ח 29)

הוספת פסקה 25(א)(3א)

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

(א) לא יהיו למפלגה הכנסות לבד מאלה:

(1) דמי חבר ומגביות בקרב חברי המפלגה במסגרת הסכומים המותרים בחוק המימון;

(2) כספים שהתקבלו לפי חוק המימון או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993;

(2א) כספים שהתקבלו על פי החלטת הסתדרות העובדים הכללית החדשה למימון מערכות הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה לצורכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי;

(3) תרומות שהתקבלו לפי חוק המימון;

(3א) (א) כספים שהתקבלו ממועמדים בבחירות פנימיות במפלגה כהשתתפות בהוצאות המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

(1) הסכום שייגבה ממועמד לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים לכל מערכת של בחירות פנימיות;

(2) שימוש בכספים שהתקבלו לפי פסקה זו יהיה רק לארגון הבחירות הפנימיות שבהן משתתפים המועמדו שמהם נגבו;

(3) סך כל הסכומים שתגבה מפלגה בכל מערכת בחירות פנימיות מהמועמדים לא יעלה על ההוצאות שהוציאה המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות;

(א1) יתרה שהעביר לה מועמד בבחירות מקדימות לפי הוראות סעיף 28יח(ב);

(ב) לענין חוק המימון, לא יראו סכומים אלה כאמור בפסקה זו כתרומה;

 

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 526 (ה"ח 678)

הוספת פסקה 25(א)(2ב)

 

מיום 7.1.2018

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 98 (ה"ח 737)

מחיקת פסקה 25(א)(3א)(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) יתרה שהעביר לה מועמד בבחירות מקדימות לפי הוראות סעיף 28יח(ב);

הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

25א.  (א)  מפלגה תגיש לרשם, בתוך 90 ימים מיום רישומה בפנקס המפלגות, הודעה על נכסיה והתחייבויותיה; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם והיא תכלול כל מידע שידרוש הרשם בכתב בעניינים אלה.

          (ב)  מפלגה שאינה מחויבת למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לפי סעיף 10(ג) לחוק המימון, לגבי שנת כספים או חלק ממנה, תגיש לרשם, בתוך עשרה שבועות מתום השנה, הודעה כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הרשם לדרוש שהודעה כאמור תכלול, בין השאר, מידע על פעילות חינוך תנועתי לפי סעיף 21(ד)(2) ותאגידים מפלגתיים לפי סעיף 21א, לרבות זכות במקרקעין של תאגידים כאמור.

          (ג)   מפלגה שמחויבת למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לפי סעיף 10(ג) לחוק המימון, לגבי שנת כספים או חלק ממנה, תגיש לרשם, במועד שבו עליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג), (ג1) ו-(ו) לחוק האמור –

(1)   הודעה שתכלול מידע על זכויותיה במקרקעין, פעילות חינוך תנועתי לפי סעיף 21(ד)(2), ותאגידים מפלגתיים לפי סעיף 21א, לרבות זכויות במקרקעין של תאגידים כאמור; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם ותכלול כל מידע שידרוש הרשם בכתב בעניינים אלה;

(2)   דוחות כספיים מבוקרים הכוללים מאזן שנתי ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים כפי שהיא מגישה למבקר המדינה.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 433 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף 25א

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

25א. מפלגה תגיש לרשם, תוך 180 ימים מיום רישומה בפנקס המפלגות, ומדי שנה ביום 1 בינואר ותוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים, הודעה על נכסיה והתחייבויותיה באותה שנה; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם והיא תפרט כל נכס מנכסיה, ואת הזיקה של המפלגה או של גוף שקדם לה, לנכס, תוך פירוט מהות הזכות לה טוענת המפלגה בנכס; ההודעה תכלול כל מידע אחר שידרוש הרשם בכתב לענין זה.

 

מיום 5.3.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 190 (ה"ח 417)

החלפת סעיף 25א

הנוסח הקודם:

הודעה על נכסי המפלגה

25א. מפלגה תגיש לרשם, תוך 180 ימים מיום רישומה בפנקס המפלגות, ותוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים, הודעה על נכסיה והתחייבויותיה באותה שנה; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם והיא תפרט כל נכס מנכסיה, ואת הזיקה של המפלגה או של גוף שקדם לה, לנכס, תוך פירוט מהות הזכות לה טוענת המפלגה בנכס; ההודעה תכלול כל מידע אחר שידרוש הרשם בכתב לענין זה.

פטור ממס שבח, ממס מכירה וממס רכישה (תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9) תשס"א-2001

25ב.  (א)  מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין, כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן – זכות), למפלגה, ללא תמורה, תהא פטורה ממס שבח מקרקעין, ממס מכירה וממס רכישה אם נתקיימו כל אלה:

(1)   הזכות היתה כלולה, בהודעה הראשונה שמסרה המפלגה לרשם המפלגות לפי סעיף 25א או נמסרה בהודעה לפי סעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), תשנ"ה-1995;

(2)   הזכות נרשמה על שם המפלגה בפנקסים או במרשמים המתנהלים על פי דין, תוך עשר שנים מיום תחילתו של חוק המפלגות (תיקון מס' 4), תשנ"ה-1995, אלא אם כן היתה מניעה לרישומה על פי כל דין, ובלבד שהיא נרשמה תוך זמן סביר ממועד הסרת המניעה.

          (ב)  במכירת זכות במקרקעין או בהענקת זכות באיגוד מקרקעין עליהן חל סעיף קטן (א), על ידי המפלגה לה נמכרה או הועברה הזכות, יראו לענין חישוב השבח את הזכות כאילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 433 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף 25ב

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"א מס' 1793 מיום 14.6.2001 עמ' 404 (ה"ח 2986)

פטור ממס שבח וממס רכישה, ממס מכירה וממס רכישה

(א) מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין, כמשמעותן בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן – זכות), למפלגה, ללא תמורה, תהא פטורה ממס שבח מקרקעין, ממס מכירה וממס רכישה אם נתקיימו כל אלה:

הוראות לענין מס ערך מוסף (תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

25ג.   מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין כאמור בסעיף 25ב, יראו אותן כעסקאות המנויות בסעיף 30(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 434 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף 25ג

שמירת זכויות (תיקון מס' 4) תשנ"ה-1995

25ד.  רישום הבעלות בנכס על שם מפלגה בהתאם לחוק זה או בהתאם לסעיף 7 לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), תשנ"ה-1995, לא יפגע בכל זכות, שעבוד, עיקול או זכות אחרת של צד שלישי בנכס; כל טענה שעמדה למעביר הנכס כנגד צד שלישי לפני הרישום כאמור, תעמוד אף למפלגה שעל שמה נרשם הנכס.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 434 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף 25ד

פירוק מפלגה לפי צו בית משפט

26.  פירוק של מפלגה לפי צו של בית המשפט, יהיה כדרך שמפרקים עמותה, בשינויים המחוייבים.

פירוק מרצון

27.  (א)  מפלגה רשאית על פי החלטה של שני שלישים מחברי המוסד המרכזי שלה, להחליט על פירוק מרצון; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים בישיבת המוסד המרכזי שעליה ניתנה לכל חברי המוסד המרכזי הודעה מראש של 21 ימים לפחות.

          (ב)  העתק מההחלטה יוגש לרשם.

          (ג)   הפירוק יחל כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר.

עונשין

28.  (א)  מי שעשה אחת מאלה:

(1)   שילם עבור אחר דמי חברות או דמי התפקדות או כל תשלום אחר המתחייב כדי להקנות זכות הצבעה בבחירות פנימיות במפלגה (להלן – זכות הצבעה);

(2)   השמיט, הוסיף או שינה שלא כחוק רשימה של בעלי זכות הצבעה;

(3)   ניסה להשפיע על בעל זכות הצבעה להצביע תוך הבטחת טובת הנאה;

(4)   מנע מאדם, ללא סיבה חוקית, מלקבל זכות הצבעה;

(5)   הקנה זכות הצבעה למי שאינו זכאי לכך;

(6)   הפריע למהלך הסדיר של בחירות פנימיות;

(7)   התערב שלא כדין במנין הקולות;

(8)   נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מלהצביע;

(9)   הצביע בבחירות פנימיות יותר מפעם אחת;

(10)  נתן הצהרה כוזבת בענין חברותו או אי חברותו במפלגה,

דינו – מאסר שנה.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995 צו תש"ע-2010

          (א1) לא מילאה מפלגה אחר הוראות סעיפים 21, 24, 25 או 25א, דינה – קנס 513,000 שקלים חדשים; ואולם על הוראה בסעיף 25 שנקבע עונש לעבירה עליה בחוק המימון, יחולו הוראות חוק המימון.

          (ב)  האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בחוק הבחירות לגופים ציבוריים, או מכל חוק אחר.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 434 (ה"ח 2175)

הוספת סעיף קטן 28(א1)

 

מיום 11.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 995

(א1) לא מילאה מפלגה אחר הוראות סעיפים 21, 24, 25 או 25א, דינה – קנס 250,000 339,000 שקלים חדשים; ואולם על הוראה בסעיף 25 שנקבע עונש לעבירה עליה בחוק המימון, יחולו הוראות חוק המימון.

 

מיום 30.11.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 124

(א1) לא מילאה מפלגה אחר הוראות סעיפים 21, 24, 25 או 25א, דינה – קנס 339,000 458,000 שקלים חדשים; ואולם על הוראה בסעיף 25 שנקבע עונש לעבירה עליה בחוק המימון, יחולו הוראות חוק המימון.

 

מיום 13.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 948

(א1) לא מילאה מפלגה אחר הוראות סעיפים 21, 24, 25 או 25א, דינה – קנס 458,000 513,000 שקלים חדשים; ואולם על הוראה בסעיף 25 שנקבע עונש לעבירה עליה בחוק המימון, יחולו הוראות חוק המימון.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 5)  תשנ"ו-1996

פרק ב': מימון בחירות מקדימות

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת פרק ב'

 

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

פרק ב': מימון בחירות מוקדמות מקדימות

 

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

סימן א': הוראות בעניין תרומות והוצאות

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

הוספת כותרת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28א.  בחוק זה –

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28א

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34 (ה"ח 101)

בפרק זה ובסעיף 17

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

בפרק זה ובסעיף 17

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

28א. בפרק זה בחוק זה

 

 

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 19) תשע"ה-2015

          "בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, חבר מועצת רשות מקומית, תפקיד בהסתדרות הכללית החדשה, בהסתדרות העובדים הלאומית, בהסתדרות הציונית העולמית או תפקיד אחר במפלגה או מטעמה;

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

הוספת הגדרת "בחירות מקדימות"

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34 (ה"ח 101)

"בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת כל מועמדי המפלגה או חלקם, לתפקיד מסוים, שזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, בין במסגרת ארצית, בין במסגרת אזורית ובין במסגרת רשות מקומית, הכל לפי הענין;

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

"בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת כל מועמדי המפלגה או חלקם, לתפקיד מסוים, שזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, בין במסגרת ארצית, בין במסגרת אזורית ובין במסגרת רשות מקומית, הכל לפי הענין;

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

החלפת הגדרת "בחירות מקדימות"

הנוסח הקודם:

"בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת כל מועמדי המפלגה או חלקם, לתפקיד מסוים, שזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, בין במסגרת ארצית, בין במסגרת אזורית ובין במסגרת רשות מקומית, הכל לפי הענין;

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

"בחירות מקדימות" – בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, חבר מועצת רשות מקומית, תפקיד בהסתדרות הכללית החדשה, בהסתדרות העובדים הלאומית, בהסתדרות הציונית העולמית או תפקיד אחר במפלגה או מטעמה;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          "הוצאה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, למעט פעילות אישית בהתנדבות שערכה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב;

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34 (ה"ח 101)

הוספת הגדרת "הוצאה"

הנוסח:

"הוצאה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג;

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

הוספת הגדרת "הוצאה"

הנוסח:

"הוצאה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג;

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "הוצאה"

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          "מועמד" – מי שהוא נבחר הציבור או מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים, בעל-פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות; לעניין זה, "התנהגות" – לרבות הוצאה או קבלת תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות;

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

"מועמד" – מי שעומד לבחירה בבחירות מקדימות לתפקיד של יושב-ראש המפלגה או מועמד מטעם המפלגה לאחד מאלה: ראש הממשלה, שר, חבר-הכנסת, ראש רשות מקומית, או חבר מועצת רשות מקומית;

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 34 (ה"ח 101)

החלפת הגדרת "מועמד"

הנוסח:

"מועמד" – מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים על כוונתו, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, להתמודד, בבחירות מקדימות, לתפקיד של יושב ראש המפלגה או להיות מועמד מטעמה לאחד מאלה: ראש הממשלה, שר או חבר הכנסת; לענין זה, "התנהגות" – לרבות הוצאה או גיוס תרומות למטרת קידום מועמדותו בבחירות מקדימות;

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת הגדרת "מועמד"

הנוסח:

"מועמד" – מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים על כוונתו, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, להתמודד, בבחירות מקדימות, לתפקיד של יושב ראש המפלגה או להיות מועמד מטעמה לאחד מאלה: ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית; לענין זה, "התנהגות" – לרבות הוצאה או גיוס תרומות למטרת קידום מועמדותו בבחירות מקדימות;

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

החלפת הגדרת "מועמד"

הנוסח הקודם:

"מועמד" - מי שעומד לבחירה בבחירות מקדימות לתפקיד של יושב-ראש המפלגה או מועמד מטעם המפלגה לאחד מאלה: ראש הממשלה, שר, חבר-הכנסת, ראש רשות מקומית, או חבר מועצת רשות מקומית;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 19) תשע"ה-2015

          "נבחר הציבור" – ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית;

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "נבחר הציבור"

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

"נבחר הציבור" – ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית;

 

          "רשות מקומית" – כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 19) תשע"ה-2015

          "תקופת בחירות" – אחת מאלה:

(1)   תקופת שתחילתה ביום החלטה של מפלגה על קיום בחירות מקדימות וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות; מפלגע תקבע את מועד הבחירות המקדימות בתוך שישה חודשים מיום החלטתה כאמור;

(2)   לעניין מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, או חבר הכנסת – גם תקופה שתחילתה ביום הקובע כהגדרתו בחוק המימון וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות, ואם מפלגה לא החליטה על קיום בחירות מקדימות בתוך 30 ימים מהיום הקובע האמור – יהיה סופה בתום אותם 30 ימים;

(3)   החלה תקופת בחירות לפי פסקה (1) או (2) והחליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות או החליטה שלא יתקיימו בחירות מקדימות – תקופה שסופה ביום ההחלטה;

לעניין הגדרה זו, הסתיימה תקופת בחירות בלי שהתקיימו בחירות מקדימות לפי פסקה (2) או (3) והחליטה המפלגה לאחר מכן על קים בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בתוך 120 ימים מהיום שבו הסתיימה תקופת בחירות כאמור, ייחשבו שתי התקופות, לעניין ההגבלות על תקרת הסכום מתורם בודד ועל תקרת הסכומים הכוללת של תרומות והוצאות לפי פרק זה כאילו היו תקופה אחת;

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 580 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "תקופת בחירות"

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

(2) לעניין מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, או חבר הכנסת – גם תקופה שתחילתה ביום הקובע כהגדרתו בחוק המימון וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות, ואם מפלגה לא החליטה על קיום בחירות מקדימות בתוך 30 ימים מהיום הקובע האמור – יהיה סופה בתום אותם 30 ימים;

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          "תרומה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות, שערכה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 581 (ה"ח 130)

"תרומה" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות, והכל במסגרת מימון מערכת בחירות של מועמד שערכה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב.

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שהוא נבחר הציבור (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ב.  (א)  מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות, בעל עת, והכל לפי הוראות פרק זה.

 

(תיקון מס' 24) תשע"ח-2017

          (ב)  (1)   מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות, הן לעניין תקרת הסכום מתורם בודד והן לעניין התקרה הכוללת של תרומות, לפי התפקיד שעליו הוא מתכוון להתמודד, המפלגה שבה הוא חבר ומספר בעלי זכות הבחירה לאותו תפקיד במפלגה, ובלבד שהסכומים לא יעלו על התקרות המותרות לאותן בחירות לפי סעיפים 28ח או 28ט; התחילה תקופת בחירות במפלגה והתמודד המועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה, רשאי הוא לקבל השלמה לתקרת הסכום מתורם בודד ומכלל התורמים לפי התקרות המותרות לעניין תפקידים אלה;

(2)   מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות כאמור בפסקה (1) רק לאחר שמסר הודעה למבקר המדינה שבה יפרט את הפרטים כאמור באותה פסקה; חל שינוי באחד הפרטים יודיע על כך המועמד למבקר המדינה ויחולו הוראות פסקה (1) לפי ההודעה המעודכנת.

          (ג)   מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי להשתמש בתרומות שקיבל לפי פרק זה, בתקופת בחירות בלבד ורק למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

          (ד)  הוצאה שהוציא מועמד לפני תקופת הבחירות, שלא מכספי תרומות לפי פרק זה, למימון טובין או שירותים שנעשה בהם שימוש בתקופת הבחירות המקדימות או למימון תעמולה ישירה ומובהקת לבחירתו בבחירות מקדימות תיחשב כחלק מההוצאה הכוללת לעניין סעיפים 28ח או 28ט.

(תיקון מס' 20) תשע"ו-2016

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), היה למועמד גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות אף אם בשלו לא חרג מתקרת ההוצאות המותרת לאותן בחירות מקדימות לפי סעיפים 28ח או 28ט, יכסה את הגירעון בתוך חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות, ורשאי הוא להשתמש לשם כך בתרומות שקיבל לפי פרק זה לאחר אותן בחירות מקדימות ואולם לעניין סעיף 28ו יראו תרומות כאמור כתרומה במסגרת הבחירות המקדימות הבאות.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ב

 

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

28ב. (א) ההגבלות שבפרק זה יחולו בתשעת החודשים שלפני יום הבחירות (להלן – תקופת הבחירות).

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), החליטה מפלגה על עריכת בחירות תוך פחות מתשעה חודשים מיום קבלת ההחלטה, תחל תקופת הבחירות ויחולו ההגבלות שבפרק זה בתום שבועיים מעת קבלת ההחלטה.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), החליטה מפלגה בתוך תקופת הבחירות להקדים את מועד הבחירות, תחל תקופת הבחירות ויחולו ההגבלות במועד שבו היתה מתחילה תקופת הבחירות אלמלא הוקדמו; החליטה מפלגה כאמור בטרם החלה תקופת הבחירות – יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי הענין.

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 35 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28ב

הנוסח:

תקופת הבחירות המקדימות לכנסת השבע עשרה

28ב. תקופת הבחירות המקדימות לכנסת השבע עשרה היא התקופה שנקבעה לפי סעיף 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק המפלגות (בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה) (הוראת שעה), התשס"ו-2005 (להלן – הוראת שעה זו), או התקופה שמיום תחילתה של הוראת שעה זו, הכל לפי המוקדם.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28ב

הנוסח:

תקופת הבחירות המקדימות

28ב. תקופת הבחירות המקדימות היא התקופה שנקבעה לפי סעיף 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן – הוראת שעה זו), או התקופה שמיום תחילתה של הוראת שעה זו, הכל לפי המוקדם.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 581 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28ב

הנוסח הקודם:

תקופת הבחירות

28ב. (א) ההגבלות שבפרק זה יחולו בתשעת החודשים שלפני יום הבחירות (להלן – תקופת הבחירות).

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), החליטה מפלגה על עריכת בחירות תוך פחות מתשעה חודשים מיום קבלת ההחלטה, תחל תקופת הבחירות ויחולו ההגבלות שבפרק זה בתום שבועיים מעת קבלת ההחלטה.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), החליטה מפלגה בתוך תקופת הבחירות להקדים את מועד הבחירות, תחל תקופת הבחירות ויחולו ההגבלות במועד שבו היתה מתחילה תקופת הבחירות אלמלא הוקדמו; החליטה מפלגה כאמור בטרם החלה תקופת הבחירות – יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי הענין.

 

מיום 21.8.2016

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ו מס' 2581 מיום 21.8.2016 עמ' 1251 (ה"ח 657)

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), היה למועמד גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות שבשלו לא חרג אף אם בשלו לא חרג מתקרת ההוצאות המותרת לאותן בחירות מקדימות לפי סעיפים 28ח או 28ט, יכסה את הגירעון בתוך שישה חודשים חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות, ורשאי הוא להשתמש לשם כך בתרומות שקיבל לפי פרק זה לאחר אותן בחירות מקדימות ויראו שימוש כאמור כהוצאה במסגרת התקרה המותרת לבחירות המקדימות הבאות ואולם לעניין סעיף 28ו יראו תרומות כאמור כתרומה במסגרת הבחירות המקדימות הבאות.

 

מיום 7.1.2018

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 98 (ה"ח 737)

(ב) (1) מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות, הן לעניין תקרת הסכום מתורם בודד והן לעניין התקרה הכוללת של תרומות, לפי התפקיד שעליו הוא מתכוון להתמודד, המפלגה שבה הוא חבר ומספר בעלי זכות הבחירה לאותו תפקיד במפלגה, ובלבד שהסכומים לא יעלו על התקרות המותרות להתמודדות לתפקיד של חבר הכנסת במפלגה שבה הוא חבר לאותן בחירות לפי סעיפים 28ח או 28ט; התחילה תקופת בחירות במפלגה והתמודד המועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה, רשאי הוא לקבל השלמה לתקרת הסכום מתורם בודד ומכלל התורמים לפי התקרות המותרות לעניין תפקידים אלה;

פעילות פוליטית של נבחר הציבור שלא בקשר לבחירות מקדימות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ב1. (א)  לא יראו בפעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור שלא בתקופת הבחירות, ובכלל זה קשר עם ציבור הבוחרים, דיווח על פעילות, ארגון כנסים פוליטיים או השתתפות בהם, כפעילות במסגרת התמודדות בבחירות מקדימות, ולא יראו הוצאה שהוציא נבחר הציבור בפעילות כאמור כהוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 28ב(ג), לא ישתמש נבחר הציבור בתרומה שקיבל לפי פרק זה למימון פעילות פוליטית שגרתית, כאמור בסעיף קטן (א), ולא יקבל תרומה אחרת למימונה.

מיום 29.7.2007 עד יום 7.8.2008

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

הוספת סעיף 28ב1

הנוסח:

תקופת הבחירות המקדימות לענין הוראת השעה הנוספת

28ב1. לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, יחול סעיף 28ב כנוסחו לפני יום כ' בשבט התשס"ז (8 בפברואר 2007), בשינויים אלה:

(1) במקום סעיף קטן (א) שבו יבוא:

"(א) תקופת הבחירות תהיה בתשעת החודשים שלפני יום הבחירות.";

(2) בסעיף קטן (ב), המילים "ויחולו ההגבלות שבפרק זה" – יימחקו;

(3) בסעיף קטן (ג), המילים "ויחולו ההגבלות" – יימחקו.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 582 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ב1

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שאינו נבחר הציבור (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

28ב2. (א)  המגבלות והאיסורים שבפרק זה על קבלת תרומות ועל הוצאת הוצאות יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור בתקופת בחירות, וכן תחול הוראת סעיף 28ב(ד) גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות, יהא מקור כספי ההוצאה אשר יהא.

          (ב)  הוראות סימן ב' לפרק זה יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 582 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ב2

 

מיום 12.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2186 מיום 12.11.2008 עמ' 21 (ה"ח 263)

(א) המגבלות והאיסורים שבפרק זה על קבלת תרומות ועל הוצאת הוצאות יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור בתקופת בחירות, וכן תחול הוראת סעיף 28ב(ד) גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות, יהא מקור כספי ההוצאה אשר יהא.

עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מי שנבחר בידי גוף מצומצם (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ב3. מי שנבחר או נקבע להיות מועמד של מפלגה לאחר מהתפקידים המנויים בהגדרה "בחירות מקדימות" על ידי גוף שמספר חבריו אינו עולה על 50, לא יקבל תרומה למימון הליך בחירתו או קביעתו כאמור, ולא יוציא לשם כך הוצאה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים; המועמד ימסור למבקר המדינה הודעה כאמור בסעיף 28כב(ב).

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 582 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ב3

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ג.   (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ג

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 35 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28ג

הנוסח:

הודעה על מועד בחירות

28ג. (א) מפלגה תודיע לרשם ולמבקר המדינה על מועד בחירות מקדימות שפרק זה דן בהן, בתוך שבעה ימים מיום תחילתה של הוראת שעה זו; נקבע מועד הבחירות במועד מאוחר יותר, תודיע על כך המפלגה כאמור בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד; ההודעה תכלול את מספר בעלי זכות הבחירה, במסגרת ארצית או אזורית, לפי הענין.

(ב) שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על כך המפלגה לרשם ולמבקר המדינה בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד החדש; חל שינוי במספר בעלי זכות הבחירה שעליו הודיעה המפלגה בהודעתה הראשונה לפי סעיף קטן (א), לא יהיה בו כדי לשנות את הסכום הכולל כאמור בסעיף 28ח.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 116 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28ג

הנוסח:

הודעה על מועד בחירות

28ג. (א) מפלגה תודיע לרשם ולמבקר המדינה על מועד בחירות מקדימות שפרק זה דן בהן, בתוך שבעה ימים מיום תחילתה של הוראת שעה זו; נקבע מועד הבחירות במועד מאוחר יותר, תודיע על כך המפלגה כאמור בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד; ההודעה תכלול את מספר בעלי זכות הבחירה, במסגרת ארצית או אזורית, לפי הענין.

(ב) שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לרבות בדרך של ביטול הבחירות, תודיע על כך המפלגה לרשם ולמבקר המדינה בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד החדש; תקופת הבחירות המקדימות לפי סעיף 28ב תחל מהמועד שבו נקבעו לראשונה הבחירות המקדימות; חל שינוי במספר בעלי זכות הבחירה שעליו הודיעה המפלגה בהודעתה הראשונה לפי סעיף קטן (א), לא יהיה בו כדי לשנות את הסכום הכולל כאמור בסעיף 28ח.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 582 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28ג

הנוסח הקודם:

הודעה לרשם

28ג. מפלגה תודיע לרשם על מועד בחירות שפרק זה דן בהן.

איסור תרומות (תיקון מס' 1) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ד.  (א)  מועמד לא יקבל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ, ותאגיד כאמור לא ייתן תרומה למועמד; לענין זה, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה; הוראה זו לא תחול על סיוע שמגישה מפלגה לכל המועמדים שהם חבריה המתמודדים באותן בחירות מקדימות.

          (ב)  מועמד לא יקבל תרומה מקטין.

          (ג)   מועמד לא יקבל תרומה אלא לאחר שזהותו ומענו של התורם נבדקו ואומתו בידי המועמד או מטעמו, ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם.

          (ד)  מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא ייתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ד

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 582 (ה"ח 130)

איסור תרומות מתאגיד

28ד. (א) מועמד לא יקבל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ, ותאגיד כאמור לא ייתן תרומה למועמד; לענין זה, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה; הוראה זו לא תחול על סיוע שמגישה מפלגה לכל המועמדים שהם חבריה המתמודדים באותה מערכת בחירות באותן בחירות מקדימות.

(ב) מועמד לא יקבל תרומה מקטין.

(ג) מועמד לא יקבל תרומה אלא לאחר שזהותו ומענו של התורם נבדקו ואומתו בידי המועמד או מטעמו, ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם.

(ד) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא ייתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים.

הלוואה וערבות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ד1. (א)  מועמד רשאי לקבל הלוואה מתאגיד בנקאי למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, ובלבד שתקופת פירעונה לא תעלה על שנה וסכומה לא יעלה על מחצית התקרה הכוללת של הוצאות לפי סעיף 28ח; לא עלה סכום ההלוואה על 50,000 שקלים חדשים רשאי המועמד לקבל את ההלוואה אף אם עלה סכומה על מחצית התקרה הכוללת כאמור; מועמד יודיע לתאגיד הבנקאי כי ההלוואה נועדה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ומה התקרה הכוללת של הוצאות המותרת לו.

          (ב)  מועמד אינו רשאי לקבל הלוואה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות אלא ממי שרשאי לתרום לפי פרק זה, והלוואה כאמור של מלווה בודד ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית תהיה בסכום שלא יעלה על סכום התרומה המותר, ויראו הלוואה כאמור כתרומה.

          (ג)   ערבות הלוואה לפי סעיף זה תהיה ממי שרשאי לתרום לפי פרק זה, וערבות כאמור של ערב בודד ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית לא תעלה על סכום התרומה המותר, ויראו ערבות כאמור כתרומה.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 583 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ד1

תרומה מקיבוץ (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ד2. בלי לגרוע מהוראות כל דין, קיבוץ רשאי לתרום למועמד שהוא חבר בו והמועמד רשאי לקבל, במקום תרומות אישיות של החברים בו, תרומה אחת ששווייה אינו עולה על 15% מהסכומים כאמור בסעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין, או תרומות שצירופן אינו עולה על שיעור זה; בסעיף זה, "קיבוץ" – לרבות מושב שיתופי, מושב עובדים וכפר שיתופי שסווגו ככאלה לפי פקודת האגודות השיתופיות.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 583 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ד2

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ה.  (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ה

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 315

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 100 104 ש"ח.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5612 מיום 5.7.1994 עמ' 1165

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 104 111 ש"ח.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 464

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 111 119 ש"ח.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1559

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 119 123 ש"ח.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 316

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 123 129 ש"ח.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1415

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 129 139 ש"ח.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 285

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 139 144 ש"ח.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 889

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 144 151 ש"ח.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 213

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 151 156 ש"ח.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 993

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 156 158 ש"ח.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5943 מיום 23.12.1998 עמ' 211

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 158 168 ש"ח.

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5986 מיום 30.6.1999 עמ' 1022

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 168 167 ש"ח.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 219

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 167 170 ש"ח.

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 688

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 170 170 ש"ח.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 924

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 170 179.02 ש"ח.

 

מיום 2.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 327

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 182.19 183 ש"ח.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 583 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28ה

הנוסח הקודם:

הגבלת תרומות

28ה. (א) מועמד לא יקבל תרומה מקטין או תרומה שניתנה בעילום שם; תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי המועמד או מטעמו – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(ב) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא יתן למועמד, תרומה בשטרי כסף או במעות העולה על 183 שקלים חדשים.

תרומה מתורם בודד (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 הודעה תשפ"א-2021

28ו.   (א)  (1)   תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,420 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2)   החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3)   לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

          (ב)  בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,420 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,250 שקלים חדשים.

          (ג)   בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1)   תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2)   היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,670 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

          (ד)  תרומות של אדם ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית יראו אותן כתרומה אחת.

          (ה)  המועמד ובני משפחתו רשאים לתרום, יחד, למימון התמודדות המועמד בבחירות מקדימות, סכום כאמור בסעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין; לעניין זה, "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן הורה של בן זוגו של המועמד.

          (ו)   תרומה לפי סעיף זה לא תעלה על התקרה הכוללת של תרומות לפי סעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 170 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ו

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 315

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 5,000 5,200 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5612 מיום 5.7.1994 עמ' 1165

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 5,200 5,531 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 464

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 5,531 5,947 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1559

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 5,947 6,127 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 316

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 6,127 6,408 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1415

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 6,408 6,889 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 285

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 6,889 7,114 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 889

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 7,114 7,445 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 213

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 7,445 7,695 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 993

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 7,695 7,810 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5943 מיום 23.12.1998 עמ' 211

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 7,810 8,326 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5986 מיום 30.6.1999 עמ' 1022

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 8,326 8,276 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 219

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 8,276 8,442 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 688

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 8,442 8,450 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 924

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 8,450 8,898.11 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

מיום 2.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 327

(א) מועמד על יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 9,056.71 9,118 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, או הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 35 (ה"ח 101)

28ו. (א) מועמד לא יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 9,118 ש"ח עשרת אלפים שקלים חדשים, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי ארבעה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (א).

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 117 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

28ו. (א) מועמד לא יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 9,118 ש"ח עשרת אלפים שקלים חדשים, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי ארבעה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (א).

 

מיום 29.7.2007 עד יום 7.8.2008

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח 167)

הוספת סעיף קטן 28ו(ג)

הנוסח:

(ג) לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, בתקופה האמורה בהוראת השעה הנוספת וכל עוד לא התחילה תקופת בחירות מקדימות במפלגה, יוכל מועמד לקבל מתורם ויוכל תורם לתת למועמד סכום כאמור בסעיף קטן (א); התחילה תקופת בחירות במפלגה ועמד המועמד לבחירה לתפקיד כאמור בסעיף קטן (ב), יוכל מועמד לקבל מאותו תורם ויוכל אותו תורם לתת למועמד את השלמת הסכום לסכום האמור בסעיף קטן (ב).

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 583 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28ו

הנוסח הקודם:

הגבלת תרומה מאדם למועמד

28ו. (א) מועמד לא יקבל מתורם במערכת בחירות מסויימת, ותורם לא יתן למועמד באותה מערכת בחירות, תרומה ששוויה עולה על 9,118 ש"ח, או תרומות שצירופן עולה על סכום זה; לענין זה יראו תרומות של התורם ושל בני משפחתו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית – כתרומה אחת; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, וכן ילד, אח, הורה, ובן זוגם של כל אחד מאלה.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי ארבעה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (א).

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6974 מיום 3.2.2011 עמ' 634

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 10,000 10,820 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 10,000 10,820 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 30,000 32,460 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 40,000 43,280 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 509

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 10,820 11,100 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 10,820 11,100 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 32,460 33,290 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 43,280 44,380 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 572

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,100 11,260 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,100 11,260 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 33,290 33,770 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 44,380 45,020 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 487

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,260 11,480 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,260 11,480 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 33,770 34,420 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,020 45,880 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7602 מיום 7.1.2016 עמ' 580

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,480 11,377 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,480 11,377 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,420 34,111 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,880 45,468 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 589

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,377 11,343 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,377 11,343 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,111 34,008 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,468 45,331 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7917 מיום 1.1.2018 עמ' 734

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,343 11,380 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,343 11,380 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,008 34,110 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,331 45,470 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1837

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,380 11,520 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,380 11,520 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,110 34,520 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 45,470 46,010 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9093 מיום 13.1.2021 עמ' 1542

(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת שווייה אינו עולה על 11,520 11,420 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופת שתחילתה ביום ה-15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה-14 לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות;

(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה-14 לאחר הבחירות המקדימות;

(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות – תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), תרומות שצירופן אינו עולה על 11,520 11,420 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 34,520 34,250 שקלים חדשים.

(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:

(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;

(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 46,010 45,670 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ו1. (בוטל).

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 156 (ה"ח 2335)

הוספת סעיף 28ו1

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 35 (ה"ח 101)

(ב) ניתנה תרומה כאמור בסעיף קטן (א), בסכום העולה על זה שנקבע בסעיף 28ו, יודיע מיד התורם, בכתב, למוסד לביקורת של המפלגה למבקר המדינה על פרטי התרומה ויצהיר שנתקיימו בה הוראות סעיף קטן (א).

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 117 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

(ב) ניתנה תרומה כאמור בסעיף קטן (א), בסכום העולה על זה שנקבע בסעיף 28ו, יודיע מיד התורם, בכתב, למוסד לביקורת של המפלגה למבקר המדינה על פרטי התרומה ויצהיר שנתקיימו בה הוראות סעיף קטן (א).

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 584 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28ו1

הנוסח הקודם:

תרומה

28ו1. (א) הוראת סעיף 28ו לא תחול על תרומה של בן משפחה של המועמד; לענין זה, "בן משפחה של המועמד" – ילד, הורה, אח, דוד ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן בן זוגו של המועמד או הורה של בן זוגו, ובלבד שנותן התרומה לא קיבל, בתוך שנתיים שקדמו למתן התרומה, תרומה ששוויה עולה על הסכום שנקבע בסעיף 28ו.

(ב) ניתנה תרומה כאמור בסעיף קטן (א), בסכום העולה על זה שנקבע בסעיף 28ו, יודיע מיד התורם, בכתב, למוסד לביקורת של המפלגה על פרטי התרומה ויצהיר שנתקיימו בה הוראות סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ז.   (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ז

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 584 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28ז

הנוסח הקודם:

הגבלה כוללת על תרומות

28ז. לא יתן אדם למועמדים שונים באותה מערכת בחירות, תרומות שצירופן עולה על פי שלושה מהשווי האמור בסעיף 28ו.

תקרה כוללת של תרומות והוצאות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 הודעה תשפ"א-2021

28ח.  (א)  מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

       מספר בעלי זכות הבחירה                                                      הסכום הכולל

(1)  עד 50                               לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,710 שקלים חדשים;

(2)  51 עד 9,999                      5,710 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3)  10,000 עד 99,999              176,960 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4)  100,000 ומעלה                  462,380 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

          (ב)  בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה יהיה הסכום לעניין סעיף קטן (א) פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, יהיה הסכום כאמור פי ארבעה מן הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א).

          (ג)   התמודד מועמד לתפקיד כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לתפקיד חבר הכנסת, באותה מפלגה, בתוך 120 ימים, רשאי הוא לקבל תרומות ולהוציא הוצאות, כמפורט להלן, לפי הגבוה:

(1)   בשווי כולל שלא יעלה על הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א) להתמודדות על שני התפקידים;

(2)   מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות שלו לראשות המפלגה או לראשות הממשלה, לרבות עקב פרישתו מהתמודדות לתפקיד כאמור, ועד תום תקופת הבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת – בשווי כולל שלא יעלה על 25% מהסכומים המפורטים בסעיף קטן (א).

          (ד)  התמודד מועמד לאותו תפקיד בבחירות מקדימות חוזרות, רשאי הוא לקבל תרומות ולהוציא הוצאות מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות ועד תום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות החוזרות, בשווי כולל שלא יעלה על 25% מהסכומים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ח

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5569 מיום 30.12.1993 עמ' 315

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 150,000 156,000 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 300,000 312,000 ש"ח.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5612 מיום 5.7.1994 עמ' 1165

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 156,000 165,918 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 312,000 331,836 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה מליון 1,104,960 ש"ח.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 464

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 165,918 178,392 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 331,836 356,783 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,104,960 1,188,031 ש"ח.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1559

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 178,392 183,802 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 356,783 367,604 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,188,031 1,224,063 ש"ח.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 316

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 183,802 192,218 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 367,604 384,436 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,224,063 1,280,112 ש"ח.

 

מיום 23.1.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1558 מיום 24.1.1996 עמ' 49 (ה"ח 2483)

הוספת סעיף קטן 28ח(ד)

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1415

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 192,218 206,645 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 384,436 413,290 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,280,112 1,376,195 ש"ח.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 285

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 206,645 213,408 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 413,290 426,816 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,376,195 1,421,234 ש"ח.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 889

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 213,408 223,327 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 426,816 446,654 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,421,234 1,487,290 ש"ח.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 213

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 223,327 230,841 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 446,654 461,682 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,487,290 1,537,333 ש"ח.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 993

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 230,841 234,297 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 461,682 468,594 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,537,333 1,560,347 ש"ח.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5943 מיום 23.12.1998 עמ' 211

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 234,297 249,776 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 468,594 499,552 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,560,347 1,663,434 ש"ח.

 

מיום 7.2.1999

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 76 (ה"ח 2800)

(ד) פחתה תקופת הבחירות מתשעה חודשים, יפחתו הסכומים הקבועים בסעיף זה בהתאם ליחס שבין תקופת הבחירות לבין פרק זמן של תשעה חדשים והרשם תשעה חודשים ובלבד שלא יפחתו ממחצית הסכומים הקבועים בסעיף זה; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5986 מיום 30.6.1999 עמ' 1022

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 249,776 248,277 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 499,552 496,555 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,663,434 1,653,453 ש"ח.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 219

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 248,277 253,243 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 496,555 506,486 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,653,453 1,686,522 ש"ח.

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 688

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 253,243 253,496 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 506,486 506,992 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,686,522 1,688,239 ש"ח.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 924

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 253,496 266,939.13 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 506,992 533,878.26 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,688,239 1,777,767.88 ש"ח.

 

מיום 2.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 327

[ר' סעיף 2 להודעה לעניין תקופת בחירות מופחתת]

(א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 271,696.96 273,566 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות בחירה על 150,000 רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 543,393.91 547,134 ש"ח.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,809,474.53 1,821,933 ש"ח.

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 35 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28ח

הנוסח:

הגבלה כוללת של הוצאה והכנסה

28ח. (א) מועמד לא יקבל תרומות בשווי כולל העולה על הסכום שנקבע בסעיף זה, ולא יוציא למימון מערכת הבחירות המקדימות שלו ועד תום 14 ימים לאחר סיום הבחירות המקדימות, סכום העולה על אותו הסכום, לפי מספר בעלי זכות הבחירה לענין אותו מועמד, כאמור בהודעה שנמסרה לפי סעיף 28ג(א) כדלקמן:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 500 50,000 שקלים חדשים

(2) 501 עד 5,000 275,000 שקלים חדשים

(3) 5001 ומעלה 400,000 שקלים חדשים.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי חמישה מן הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א), לפי הענין; התמודד מועמד לתפקיד כאמור בסעיף קטן זה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה מפלגה יחולו כל אלה:

(1) הסכום הכולל להתמודדות על שני התפקידים יהיה הסכום שלפי סעיף קטן זה;

(2) סכום ההוצאות של המועמד לתפקיד של חבר הכנסת, מיום שהסתיימה מערכת הבחירות שלו לראשות הממשלה או לראשות המפלגה עד תום 14 ימים לאחר סיום הבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת, לא יעלה על 40% מהסכום הנקוב בסעיף קטן (א).

(ג) התחילה תקופת בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה לפי סעיף 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתה של הוראת שעה זו, ולא הסתיימה עד תחילתה של הוראת שעה זו, יחולו ההגבלות על סכומי תרומות והוצאות לפי סעיף זה וסעיף 28ו כנוסחו בהוראת שעה זו, על התקופה כולה, אלא אם כן נקבעו סכומים מרביים נמוכים יותר לפי הוראות סעיף 28ט כנוסחו בהוראת שעה זו.

(ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מועמד שהתמודד לתפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה מפלגה, אם מערכת הבחירות המקדימות במפלגה לתפקיד ראש הממשלה או ראש המפלגה הסתיימה לפני תחילתה של הוראת שעה זו; על הבחירות המקדימות של אותו מועמד לתפקיד של חבר הכנסת יחולו סעיפים קטנים (א) ו-(ג), לפי הענין.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 117 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28ח

הנוסח:

הגבלה כוללת של הוצאה והכנסה

28ח. (א) מועמד לא יקבל תרומות בשווי כולל העולה על הסכום שנקבע בסעיף זה, ולא יוציא למימון מערכת הבחירות המקדימות שלו ועד תום 14 ימים לאחר סיום הבחירות המקדימות, סכום העולה על אותו הסכום, לפי מספר בעלי זכות הבחירה לענין אותו מועמד, כאמור בהודעה שנמסרה לפי סעיף 28ג(א) כדלקמן:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 500 50,000 שקלים חדשים

(2) 501 עד 275,000 5,000 שקלים חדשים

(3) 5,001 ומעלה 400,000 שקלים חדשים.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי חמישה מן הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א), לפי הענין; התמודד מועמד לתפקיד כאמור בסעיף קטן זה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה מפלגה יחולו כל אלה:

(1) הסכום הכולל להתמודדות על שני התפקידים יהיה הסכום שלפי סעיף קטן זה;

(2) סכום ההוצאות של המועמד לתפקיד של חבר הכנסת, מיום שהסתיימה מערכת הבחירות שלו לראשות הממשלה או לראשות המפלגה, לרבות עקב פרישתו מהתמודדות לתפקיד כאמור, עד תום 14 ימים לאחר סיום הבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת, לא יעלה על 40% מהסכום הנקוב בסעיף קטן (א).

(ג) התחילה תקופת בחירות מקדימות לפי סעיף 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתה של הוראת שעה זו, ולא הסתיימה עד תחילתה של הוראת שעה זו, יחולו ההגבלות על סכומי תרומות והוצאות לפי סעיף זה וסעיף
28ו כנוסחם בהוראת שעה זו, על התקופה כולה, אלא אם כן נקבעו סכומים מרביים נמוכים יותר לפי הוראות סעיף 28ט כנוסחו בהוראת שעה זו.

(ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מועמד שהתמודד לתפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה מפלגה, אם מערכת הבחירות המקדימות במפלגה לתפקיד ראש הממשלה או ראש המפלגה הסתיימה לפני תחילתה של הוראת שעה זו; על הבחירות המקדימות של אותו מועמד לתפקיד של חבר הכנסת יחולו סעיפים קטנים (א) ו-(ג), לפי הענין.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 584 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28ח

הנוסח הקודם:

הגבלה כוללת של הכנסה והוצאה

28ח. (א) מועמד לא יקבל במערכת בחירות אחת תרומות בשווי כולל העולה על 273,566 ש"ח, ולא יוציא מועמד, באותה מערכת בחירות, למימון מערכת הבחירות שלו, סכום העולה על הסכום האמור; קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי להערכתו יעלה מספר בעלי זכות הבחירה על 150,000, רשאי הוא להעלות את הסכום האמור עד 547,134 שקלים חדשים.

(ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש  הממשלה או של יושב-ראש המפלגה, ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה 1,821,933 שקלים חדשים.

(ג) לענין פרק זה, "הוצאה למימון מערכת בחירות" – בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ-לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג.

(ד) פחתה תקופת הבחירות מתשעה חודשים, יפחתו הסכומים הקבועים בסעיף זה בהתאם ליחס שבין תקופת הבחירות לבין פרק זמן של תשעה חודשים ובלבד שלא יפחתו ממחצית הסכומים הקבועים בסעיף זה; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6974 מיום 3.2.2011 עמ' 634

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,000 5,410 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5000 5,410 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 155,000 167,720 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 405,000 438,230 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 509

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,410 5,550 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,410 5,550 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 167,720 172,000 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 438,230 449,410 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 572

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,550 5,630 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,550 5,630 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 172,000 174,480 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 449,410 455,890 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 488

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,630 5,740 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,630 5,740 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 174,480 177,810 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 455,890 464,600 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7602 מיום 7.1.2016 עמ' 580

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,740 5,689 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,740 5,689 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 177,810 176,215 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 464,600 460,432 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 589

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,689 5,672 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,689 5,672 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 176,215 175,682 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 460,432 459,040 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7917 מיום 1.1.2018 עמ' 734

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,672 5,690 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,672 5,690 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 175,682 176,210 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 459,040 460,420 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1837

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,690 5,760 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,690 5,760 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 176,210 178,320 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 460,420 465,930 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9093 מיום 13.1.2021 עמ' 1542

(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל

(1) עד 50 לעניין תרומות – 0 שקלים חדשים; לעניין הוצאות – 5,760 5,710 שקלים חדשים;

(2) 51 עד 9,999 5,760 5,710 שקלים חדשים ועוד 15 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-50 בוחרים;

(3) 10,000 עד 99,999 178,320 176,960 שקלים חדשים ועוד 2.75 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-10,000 בוחרים;

(4) 100,000 ומעלה 465,930 462,380 שקלים חדשים ועוד 2 שקלים חדשים לכל בוחר מעל ל-100,000 בוחרים.

תקרה כוללת של תרומות והוצאות לפי החלטת מפלגה (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ט.  (א)  מפלגה רשאית, בתוך שבעה ימים מתחילתה של תקופת בחירות, לקבוע סכומים מרביים נמוכים מהסכומים המפורטים בסעיף 28ח לבחירות מקדימות שונות, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים, בשים לב לתפקיד ולמספר בעלי זכות הבחירה.

          (ב)  מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 24 שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם את קביעת המפלגה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל את ההודעה, והקביעה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28ט

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 36 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28ט

הנוסח:

הגבלה כוללת על פי החלטת המפלגה

28ט. (א) מפלגה רשאית, עד יום ד' בכסלו התשס"ו (5 בדצמבר 2005), לקבוע בתקנון או בהחלטת המוסד המוסמך לכך, ובגבולות האמורים בסעיף 28ח, סכומים מרביים נמוכים יותר מהסכומים הקבועים בסעיף האמור למערכות בחירות שונות, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים, בשים לב לאופי התפקיד ולהיקף בעלי הזכות לבחור.

(ב) מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה או החלטה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 24 שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם את קביעת המפלגה או החלטתה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל את ההודעה, והקביעה או ההחלטה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 118 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28ט

הנוסח:

הגבלה כוללת על פי החלטת המפלגה

28ט. (א) מפלגה רשאית, בתוך שבעה ימים מיום פרסומה של הוראת שעה זו, או בתוך שבעה ימים מיום החלטה על קיום בחירות מקדימות, לפי הענין, לקבוע בתקנון או בהחלטת המוסד המוסמך לכך, ובגבולות האמורים בסעיף 28ח, סכומים מרביים נמוכים יותר מהסכומים הקבועים בסעיף האמור למערכות בחירות שונות, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים, בשים לב לאופי התפקיד ולהיקף בעלי הזכות לבחור.

(ב) מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה או החלטה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 24 שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם את קביעת המפלגה או החלטתה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל את ההודעה, והקביעה או ההחלטה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 585 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28ט

הנוסח הקודם:

הגבלה כוללת על-פי החלטת המפלגה

28ט. מפלגה רשאית לקבוע בתקנון או בהחלטת המוסד המוסמך לכך, ובגבולות האמורים בסעיף 28ח, סכומים מרביים שונים למערכות בחירות שונות, ורשאית היא לקבוע כאמור סכומים מרביים נמוכים יותר מהסכומים הקבועים בסעיף האמור, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים בשים לב לאופי התפקיד ולהיקף בעלי הזכות לבחור; לא נקבעו סכומים מרביים כאמור, יבואו במקום הסכומים האמורים בסעיף 28ח – מחציתם.

תחולת ההגבלות בעניין תרומות והוצאות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28ט1.       בלי לפגוע בכלליות האמור בסימן זה, אחת היא אם התרומות ניתנו למועמד או לכל אדם או חבר בני אדם הפועל מטעם המועמד, או למענו ובזיקה אליו, או שההוצאות הוצאו בידי מועמד או בידי אדם או חבר בני אדם כאמור.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28ט1

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28י.   (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28י

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28י

הנוסח הקודם:

הוצאה מוקדמת

28י. הוצאה שהוציא מועמד למימון מערכת הבחירות שלו בתקופת הבחירות תיחשב כחלק מההוצאה הכוללת לענין סעיפים 28ח ו-28ט, אף אם נעשתה לפני תקופת הבחירות.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יא. (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יא

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28יא

הנוסח הקודם:

תמורה חומרית

28יא. תמורה חומרית שמקבל מועמד לצורך פעילותו השוטפת, אף אם נעשה בה שימוש במערכת הבחירות, לא יראו אותה כתרומה או כהוצאה לענין סעיפים 28ו עד 28ט, ככל שהיקפה אינו עולה על זה שהיה לפני תקופת הבחירות; "תמורה חומרית" – העמדת רכב או הוצאות לרכב, משרד או שירותי משרד.

תרומה לחבר בני-אדם והוצאה על-ידיו (תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יב. תרומה שניתנה לאדם או לחבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רואים אותה כתרומה שניתנה למועמד, והוצאה שהוצאה על-ידי אדם או חבר-בני-אדם כאמור למימון מערכת הבחירות של מועמד, רואים אותה כהוצאה שהוצאה על-ידי המועמד לאותה מטרה.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יב

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 36 (ה"ח 101)

28יב. תרומה שניתנה לאדם או לחבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהמוסד לביקורת של המפלגה שמבקר המדינה קבע כי פעולותיו מכוונות בעיקרן להביא לבחירתו של מועמד, רואים אותה כתרומה שניתנה למועמד, והוצאה שהוצאה על-ידי אדם או חבר-בני-אדם כאמור למימון מערכת הבחירות של מועמד, רואים אותה כהוצאה שהוצאה על-ידי המועמד לאותה מטרה.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 118 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

28יב. תרומה שניתנה לאדם או לחבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהמוסד לביקורת של המפלגה שמבקר המדינה קבע כי פעולותיו מכוונות בעיקרן להביא לבחירתו של מועמד, רואים אותה כתרומה שניתנה למועמד, והוצאה שהוצאה על-ידי אדם או חבר-בני-אדם כאמור למימון מערכת הבחירות של מועמד, רואים אותה כהוצאה שהוצאה על-ידי המועמד לאותה מטרה.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

28יב. תרומה שניתנה לאדם או לחבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהמוסד לביקורת של המפלגה קבע כי פעולותיו מכוונות בעיקרן שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רואים אותה כתרומה שניתנה למועמד, והוצאה שהוצאה על-ידי אדם או חבר-בני-אדם כאמור למימון מערכת הבחירות של מועמד, רואים אותה כהוצאה שהוצאה על-ידי המועמד לאותה מטרה.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יג.  (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יג

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 36 (ה"ח 101)

28יג. תרומות מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, או כסף או שווה-כסף שניתן למועמד מקיבוץ או מאגודה חקלאית שהוא חבר בהם, והכל אם לדעת המוסד לביקורת של המפלגה מבקר המדינה הן בסכום סביר בנסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לעניין סעיף 28ד; לענין זה –

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 118 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

28יג. תרומות מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, או כסף או שווה-כסף שניתן למועמד מקיבוץ או מאגודה חקלאית שהוא חבר בהם, והכל אם לדעת המוסד לביקורת של המפלגה מבקר המדינה הן בסכום סביר בנסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לעניין סעיף 28ד; לענין זה –

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28יג

הנוסח הקודם:

תרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית

28יג. תרומות מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, או כסף או שווה-כסף שניתן למועמד מקיבוץ או מאגודה חקלאית שהוא חבר בהם, והכל אם לדעת המוסד לביקורת של המפלגה הן בסכום סביר בנסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לעניין סעיף 28ד; לענין זה –

"קיבוץ" – לרבות מושב שיתופי וכל אגודה שיתופית להתיישבות שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה;

"אגודה חקלאית" – אגודה שיתופית חקלאית אחרת שחבריה אישית הסמיכוה לתרום למועמד.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יד. (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 171 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יד

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 36 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28יד

הנוסח:

חוות דעת של מבקר המדינה

28יד. (א) מועמד, או מי שמבקר המדינה קבע לגביו, לפי סעיף 28יב, כי פעולותיו מכוונות בעיקרן להביא לבחירתו של מועמד, רשאים לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם תרומה מסוימת, הוצאה מסוימת או סוג מסוים של הוצאות, מהווים תרומה או הוצאות למימון מערכת הבחירות.

(ב) חוות הדעת תינתן בתוך עשרה ימי עבודה ותימסר למועמד; היתה הבקשה של מי שמבקר המדינה קבע לגביו לפי סעיף 28יב, תימסר חוות הדעת גם לו.

(ג) מבקר המדינה רשאי למסור את חוות הדעת לכל המפלגות או לפרסמה ברבים.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 118 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28יד

הנוסח:

חוות דעת של מבקר המדינה

28יד. (א) מועמד, או מי שמבקר המדינה קבע לגביו, לפי סעיף 28יב, כי פעולותיו מכוונות בעיקרן להביא לבחירתו של מועמד, רשאים לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם תרומה מסוימת, הוצאה מסוימת או סוג מסוים של הוצאות, מהווים תרומה או הוצאות למימון מערכת הבחירות.

(ב) חוות הדעת תינתן בתוך עשרה ימי עבודה ותימסר למועמד; היתה הבקשה של מי שמבקר המדינה קבע לגביו לפי סעיף 28יב, תימסר חוות הדעת גם לו.

(ג) מבקר המדינה רשאי למסור את חוות הדעת לכל המפלגות או לפרסמה ברבים.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28יד

הנוסח הקודם:

סמכות המוסד לביקורת

28יד. התעורר ספק אם תרומה שניתנה למועמד או הוצאה שהוא הוציא הן למימון מערכת הבחירות, רשאי המוסד לביקורת של מפלגה, מיזמתו או על-פי פניה, להכריע בענין.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28טו. (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28טו

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 36 (ה"ח 101)

אי תחולת סעיף 28טו

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 118 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

אי תחולת סעיף 28טו

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28טו

הנוסח הקודם:

הצמדה

28טו. הסכומים הנקובים בפרק זה יעודכנו בינואר וביולי של כל שנה על-פי השינויים במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים על-פי סעיף זה.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28טז. (בוטל).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28טז

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

ביטול סעיף 28טז

הנוסח הקודם:

הגבלה למערכת בחירות אחת

28טז. הסכומים שבפרק זה יחולו לענין מערכת בחירות אחת; ואולם בבחירות חוזרות לאותו תפקיד או משרה, רשאי המועמד לקבל תרומות ולהוציא סכום נוסף למימון אותה מערכת בחירות, בשיעור שלא יעלה על 25% מהסכום המקורי.

החזרת תרומות (תיקון מס' 1) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1995

28יז.  (א)  נתקבלה תרומה בניגוד להוראות חוק זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על-פיו, יחזיר המועמד לתורם, מיד משנודע לו על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר.

          (ב)  נתקבלה תרומה בעילום שם, יעבירנה המועמד, מיד משנודע לו על כך, לאוצר המדינה.

          (ג)   נתקבלה תרומה המעלה את הסך הכולל של התרומות מעל לסכום המרבי המותר לפי פרק זה, יחזיר המועמד את הסכום העודף, מיד משנודע לו על כך ולא יאוחר מתום עשרה שבועות לאחר יום הבחירות, למי שנתנו, ואם לא ניתן לקבוע ממי ניתנה התרומה – יעביר את הסכום האמור לאוצר המדינה.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יז

 

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 156 (ה"ח 2335)

(א) נתקבלה תרומה בניגוד להוראות חוק זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על-פיו, או שלא בתקופת הבחירות, יחזיר המועמד לתורם, מיד משנודע לו על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר.

שימוש ביתרה  (תיקון מס' 1) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 15) תשס"ט-2008

28יח. (א)  לא הוציא מועמד את מלוא הסכום המותר על פי פרק זה עד תום תקופת הבחירות, ונשארה בידו יתרה, רשאי הוא להמשיך ולהחזיק בה ולהשתמש בה למימון התמודדותו בבחירות המקדימות הבאות לאותו תפקיד או להתמודדותו בבחירות מקדימות לתפקיד אחר, המתקיימות בתוך שלוש שנים, לפי המאוחר, והכל בכפוף להגבלות החלות על הבחירות המקדימות האמורות; לענין זה, "יתרה" – סכומים שמקורם בתרומות.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 24) תשע"ח-2018

          (ב)  לא נעשה ביתרה שימוש כאמור, יחזיר המועמד את היתרה לתורמים או יעבירנה לאוצר המדינה מיד עם תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יח

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

28יח. (א) לא הוציא מועמד את מלוא הסכום המותר על פי פרק זה עד תום תקופת הבחירות, ונשארה בידו יתרה, רשאי הוא להמשיך ולהחזיק בה ולהשתמש בה למימון מערכת הבחירות הבאה התמודדותו בבחירות המקדימות הבאות לאותו תפקיד או משרה, או למערכת בחירות אחרת המתקיימת תוך שנתיים להתמודדותו בבחירות מקדימות לתפקיד אחר, המתקיימות בתוך שלוש שנים, לפי המאוחר, והכל בכפוף להגבלות החלות על מערכת הבחירות המאוחרת הבחירות המקדימות האמורות; לענין זה, "יתרה" – סכומים שמקורם בתרומות.

(ב) לא נעשה ביתרה שימוש כאמור, יחזיר המועמד את היתרה לתורמים או יעבירנה לאוצר המדינה למפלגה מיד עם תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א), ואם לא היה ניתן להעבירה לתורמים או למפלגה – יעבירנה לאוצר המדינה.

 

מיום 12.11.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ט מס' 2186 מיום 12.11.2008 עמ' 21 (ה"ח 263)

(א) לא הוציא מועמד את מלוא הסכום המותר על פי פרק זה עד תום תקופת הבחירות, ונשארה בידו יתרה, רשאי הוא להמשיך ולהחזיק בה ולהשתמש בה למימון התמודדותו בבחירות המקדימות הבאות לאותו תפקיד או להתמודדותו בבחירות מקדימות לתפקיד אחר, המתקיימות בתוך שלוש שנים, לפי המאוחר, והכל בכפוף להגבלות החלות על הבחירות המקדימות האמורות; לענין זה, "יתרה" – סכומים שמקורם בתרומות.

 

מיום 7.1.2018

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 98 (ה"ח 737)

(ב) לא נעשה ביתרה שימוש כאמור, יחזיר המועמד את היתרה לתורמים או יעבירנה למפלגה יעבירנה לאוצר המדינה מיד עם תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א), ואם לא היה ניתן להעבירה לתורמים או למפלגה – יעבירנה לאוצר המדינה.

עדכון סכומים (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יח1. הסכומים הנקובים באלפי שקלים חדשים המפורטים בסעיפים 28ו ו-28ח יעודכנו בינואר של כל שנה לפי העלייה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הסכומים שהשתנו יעוגלו לעשרת השקלים החדשים הקרובים; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על עדכון הסכומים לפי סעיף זה.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28יח1

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

סימן ב': דיווח ובקרה

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

הוספת כותרת סימן ב'

הודעות מפלגה למבקר המדינה ולרשם (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יח2. (א)        מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מועד בחירות מקדימות בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד כאמור; שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור, לרבות בדרך של ביטול הבחירות או החלטה שלא יתקיימו, תודיע על כך המפלגה למבקר המדינה ולרשם בתוך שלושה ימים מהיום שבו שונה המועד.

          (ב)  מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מספר בעלי זכות הבחירה, על הסכומים שרשאים המועמדים לקבל ולהוציא לפי סעיף 28ח או 28ט, בהתייחס לתפקיד ולמספר בעלי זכות הבחירה ואת שמות המועמדים, עם היוודע לה נתונים אלה ולא יאוחר מעשרים ימים לפני יום הבחירות המקדימות.

(תיקון מס' 19) תשע"ה-2015

          (ג)   מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על הליך קביעה לתפקיד מועמד ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת וראש רשות מוקמית, בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה בדבר הקביעה.

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

          (ד)  נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לתפקיד יושב ראש המפלגה או חבר הכנסת, יפרסם הרשם באתר האינטרנט שלו מידע על מועד הבחירות כאמור כפי שנמסר לו בהודעה.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 586 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28יח2

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

(ג) מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על הליך קביעה לתפקיד מועמד ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת וראש רשות מוקמית, בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה בדבר הקביעה.

 

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1055 (ה"ח 713)

הוספת סעיף קטן 28יח2(ד)

חוות דעת של מבקר המדינה (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יח3. (א)        מפלגה, מועמד, מי שפועל מטעמו או למענו ובזיקה אליו, או מי שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רשאים לבקש ממבקר המדינה חוות דעת האם כסף, שווה כסף, התחייבות מכל סוג או פעילות אחרת, שקיבלו או שהוציאו או שבדעתם לקבל או להוציא, הם תרומה או הוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות של המועמד, ורשאים הם לבקש חוות דעת כאמור גם ביחס לסוג מסוים של הכנסות או של הוצאות.

          (ב)  חוות הדעת כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למבקש בתוך עשרה ימי עבודה מיום הבקשה.

          (ג)   מבקר המדינה רשאי למסור את חוות הדעת לכל המפלגות או לפרסמה ברבים.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 587 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 28יח3

ניהול חשבונות  (תיקון מס' 1) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28יט. (א)  המועמד ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון התמודדותו בבחירות מקדימות בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות.

 

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          (א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לעניין מועמד שאינו נבחר הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת בחירות.

          (ב)  המועמד וכן מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות, יהא אחראי לביצוע הוראות סעיף זה.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

          (ג)   מערכת החשבונות וחשבונות הבנק יעמדו לביקורת של מבקר המדינה.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28יט

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 37 (ה"ח 101)

28יט. (א) תרומות שקיבל מועמד, או הוצאות שהוציא למערכת הבחירות, ינוהלו לפי ההוראות הבאות:

(1) כספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד;

(2) תנוהל מערכת חשבונות לפי הנחיות הרשם מבקר המדינה וירשמו בה את ההכנסות וההוצאות, לפי אותן הנחיות; ורשאי הרשם מבקר המדינה לקבוע בהנחיותיו הוראות שונות לפי סכומי ההוצאות;

(3) הרשם מבקר המדינה רשאי, מיזמתו או לפי בקשה, להוציא הנחיות מיוחדות ככל שיהיה דרוש בנסיבות הענין.

(ב) המועמד וכן מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות, יהא אחראי לביצוע הוראות סעיף זה.

(ג) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק יעמדו לביקורת של המוסד לביקורת של המפלגה מבקר המדינה.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 119 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

28יט. (א) תרומות שקיבל מועמד, או הוצאות שהוציא למערכת הבחירות, ינוהלו לפי ההוראות הבאות:

(1) כספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד;

(2) תנוהל מערכת חשבונות לפי הנחיות הרשם מבקר המדינה וירשמו בה את ההכנסות וההוצאות, לפי אותן הנחיות; ורשאי הרשם מבקר המדינה לקבוע בהנחיותיו הוראות שונות לפי סכומי ההוצאות;

(3) הרשם מבקר המדינה רשאי, מיזמתו או לפי בקשה, להוציא הנחיות מיוחדות ככל שיהיה דרוש בנסיבות הענין.

(ב) המועמד וכן מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות, יהא אחראי לביצוע הוראות סעיף זה.

(ג) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק יעמדו לביקורת של המוסד לביקורת של המפלגה מבקר המדינה.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 587 (ה"ח 130)

28יט. (א) תרומות שקיבל מועמד, או הוצאות שהוציא למערכת הבחירות, ינוהלו לפי ההוראות הבאות:

(1) כספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד;

(2) תנוהל מערכת חשבונות לפי הנחיות הרשם וירשמו בה את ההכנסות וההוצאות, לפי אותן הנחיות; ורשאי הרשם לקבוע בהנחיותיו הוראות שונות לפי סכומי ההוצאות;

(3) הרשם רשאי, מיזמתו או לפי בקשה, להוציא הנחיות מיוחדות ככל שיהיה דרוש בנסיבות הענין.

(א) המועמד ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון התמודדותו בבחירות מקדימות בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות.

(א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לעניין מועמד שאינו נבחר הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת בחירות.

(ב) המועמד וכן מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות, יהא אחראי לביצוע הוראות סעיף זה.

(ג) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק יעמדו לביקורת של המוסד לביקורת של המפלגה מבקר המדינה.

הודעת מועמד (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28כ.  מועמד יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום שבו פתח חשבון בנק לפי סעיף 28יט, הודעה שבה יאשר כי קרא את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות ולניהול חשבונות בבחירות מקדימות כפי שנקבעו לפי חוק זה ובהנחיות מבקר המדינה, וכי הוא מודע להן וכן יפרט את הפרטים כאמור בסעיף 28ב(ב)(1).

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 172 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28כ

 

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 156 (ה"ח 2335)

28כ. מועמד ימסור למוסד לביקורת של המפלגה סמוך לפני הבחירות, במועד שקבעה המפלגה, את רשימת התורמים שתרומת כל אחד מהם עד למועד האמור עלתה על חמישית מהסכום המרבי הנקוב בסעיף 28ו; המוסד לביקורת רשאי לפרסם המוסד לביקורת יפרסם את הרשימה לפני הבחירות, בדרך שיקבע; המוסד לביקורת יגיש את הרשימה למבקר המדינה על פי דרישתו, אם עלה חשד למעשה פלילי.

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 37 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28כ

הנוסח:

פרסום רשימת תורמים ותרומות

28כ. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה 7 ימים לפני הבחירות המקדימות, רשימה של התורמים לפי סעיפים 28ו ו-28ו1 ושל התרומות שקיבל למימון מועמדותו בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת שעה זו; הרשימה תכלול את סכום התרומה שנתן כל תורם.

(ב) מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שהתקבלה לאחר מסירת הרשימה לפי סעיף קטן (א), לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת התרומה.

(ג) מבקר המדינה יפרסם לאחר יום הבחירות המקדימות, בדרך שיקבע, את שמות התורמים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) אשר תרמו 1,000 שקלים חדשים או יותר ואת הסכומים שתרמו, והוא רשאי, על פי שיקול דעתו, לפרסם גם את שמות אלה שתרמו סכומים קטנים יותר; מבקר המדינה לא יפרסם תרומה שהתקבלה ערב תחילתה של הוראת שעה זו ואשר המועמד החזירה לתורם.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 119 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28כ

הנוסח:

פרסום רשימת תורמים ותרומות

28כ. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה, שבעה ימים לפני הבחירות המקדימות, רשימה של התורמים לפי סעיפים 28ו ו-28ו1 ושל התרומות שקיבל למימון מועמדותו בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת שעה זו; הרשימה תכלול את סכום התרומה שנתן כל תורם.

(ב) מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שהתקבלה לאחר מסירת הרשימה לפי סעיף קטן (א), לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת התרומה.

(ג) מבקר המדינה יפרסם לאחר יום הבחירות המקדימות, בדרך שיקבע, את שמות התורמים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) אשר תרמו 1,000 שקלים חדשים או יותר ואת הסכומים שתרמו, והוא רשאי, על פי שיקול דעתו, לפרסם גם את שמות אלה שתרמו סכומים קטנים יותר; מבקר המדינה לא יפרסם תרומה אשר המועמד החזירה לתורם.

(ד) מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות, ימסור למבקר המדינה תצהיר המאשר כי לא קיבל תרומות בתקופה כאמור.

 

מיום 29.7.2007 עד יום 7.8.2008

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 415 (ה"ח 167)

הוספת סעיף קטן 28כ(ה)

הנוסח:

(ה) לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, תכלול הרשימה האמורה בסעיף קטן (א) תורמים ותרומות בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת השעה הנוספת ועד יום מסירת הרשימה כאמור באותו סעיף קטן, ואם התקיימה יותר ממערכת בחירות מקדימות אחת באותה התקופה, תכלול הרשימה שלפי סעיף קטן זה תורמים ותרומות החל מתום מערכת הבחירות המקדימות הקודמת.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 587 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28כ

הנוסח הקודם:

פרסום מוקדם

28כ. מועמד ימסור למוסד לביקורת של המפלגה סמוך לפני הבחירות, במועד שקבעה המפלגה, את רשימת התורמים שתרומת כל אחד מהם עד למועד האמור עלתה על חמישית מהסכום המרבי הנקוב בסעיף 28ו; המוסד לביקורת יפרסם את הרשימה לפני הבחירות, בדרך שיקבע; המוסד לביקורת יגיש את הרשימה למבקר המדינה על פי דרישתו, אם עלה חשד למעשה פלילי.

דיווח על תורמים ותרומות ופרסומו (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

28כא. (א)  מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם בתוך 14 ימים מיום שקיבל או שהחזיר את התרומה ואולם בתקופה שתחילה ביום ה-14 שלפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה-14 שאחריו, ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או שהחזיר כאמור לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלתה או החזרתה; מבקר המדינה יפרסם את המידע כאמור בסעיף קטן זה עם קבלתו.

          (ב)  מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות, ימסור למבקר המדינה הודעה המאשרת כי לא קיבל תרומות בתקופה כאמור; קיבל תרומה לאחר מסירת התצהיר ועד היום ה-14 שאחרי יום הבחירות המקדימות, יחולו הוראות סעיף קטן (א).

          (ג)   מועמד ימסור רשימה והודעה כאמור בסעיף זה, אף אם פרש מן ההתמודדות.

          (ד)  הוראות סעיף זה יחולו גם על מועמד שאינו נבחר הציבור.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 173 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28כא

 

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 156 (ה"ח 2335)

(ב) יחד עם הדוח האמור בסעיף קטן (א) ימסור המועמד רשימה של כל התורמים ובה פרטים מזהים של כל תורם; המוסד לביקורת רשאי לפרסם את הרשימה, בדרך שיקבע. הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור.

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 37 (ה"ח 101)

החלפת סעיף 28כא

הנוסח:

דוח של המועמד

28כא. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה לא יאוחר מארבעה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות דוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון מערכת הבחירות; התמודד המועמד על תפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה, רשאי הוא להגיש דוח כאמור לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות.

(ב) מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בסעיף קטן (א), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 119 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

החלפת סעיף 28כא

הנוסח:

דוח של המועמד

28כא. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה לא יאוחר מארבעה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות דוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון מערכת הבחירות; התמודד המועמד על תפקיד של ראש הממשלה או ראש המפלגה, רשאי הוא למסור דוח כאמור לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות.

(ב) מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בסעיף קטן (א), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 587 (ה"ח 130)

החלפת סעיף 28כא

הנוסח הקודם:

דוח של המועמד

28כא. (א) מועמד ימסור למוסד לביקורת של המפלגה במועד שקבעה המפלגה, אך לא יאוחר מעשרה שבועות לאחר יום הבחירות, דוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון מערכת הבחירות.

(ב) יחד עם הדוח האמור בסעיף קטן (א) ימסור המועמד רשימה של כל התורמים ובה פרטים מזהים של כל תורם; המוסד לביקורת רשאי לפרסם את הרשימה, בדרך שיקבע. הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור.

דוח על מערכת חשבונות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 24) תשע"ח-2018

28כב. (א)  (1)   מועמד ימסור למבקר המדינה, לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות, דוח כספי על הכנסותיו והוצאותיו בשל הבחירות המקדימות ועל נכסים והתחייבויות בשל בחירות אלה; לדוח יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, המאמת את נכונות האמור בו ושלמותו;

(2)   מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בפסקה (1), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובלבד שסך ההארכות לא יעלה על ארבעה שבועות.

          (ב)  מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות ימסור למבקר המדינה הודעה המאשרת זאת; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מועמד כאמור בסעיף 28ב3 והוא ימסור למבקר המדינה הודעה על הוצאותיו.

          (ג)   מועמד שבעת הגשת הדוח לפי סעיף זה הוא נבחר הציבור ונטל הלוואה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, ימסור למבקר המדינה בסוף כל שנה, עד לפירעונה המלא של ההלוואה, דיווח על החלק שנפרע באותה השנה ומקורות המימון ששימשו לפירעונו.

(תיקון מס' 20) תשע"ו-2016

          (ד)  היה למועמד גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות כאמור בסעיף 28ב(ה), ימסור למבקר המדינה, עם כיסוי הגירעון, דוח על כיסויו שבו יפרט את המקורות לכיסוי הגירעון ואת המועד שבו כוסה.

(תיקון מס' 24) תשע"ח-2018

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על מועמד שפרש מההתמודדות.

מיום 13.8.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1431 מיום 13.8.1993 עמ' 173 (ה"ח 2133)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 432

הוספת סעיף 28כב

 

לענין בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה

הוראת שעה תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2037 מיום 1.12.2005 עמ' 37 (ה"ח 101)

28כב. המועמד יצרף לדוח ולרשימות האמורים בסעיפים 28כ ו-28כא תצהיר המאמת את נכונות האמור בהם ושלמותו שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

לענין בחירות מקדימות שחלק מתקופת הבחירות שלהן עד יום 7.8.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2082 מיום 8.2.2007 עמ' 119 (ה"ח 280)

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2106 מיום 29.7.2007 עמ' 414 (ה"ח 167)

28כב. המועמד יצרף לדוח ולרשימות האמורים בסעיפים 28כ ו-28כא תצהיר המאמת את נכונות האמור בהם ושלמותו שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 588 (