נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנ"ג-1993

דיני חוקה  – כנסת – מפלגות

תוכן ענינים

פרק א': הליכי רישום

Go

2

סעיף 1

הגשת בקשה

Go

2

סעיף 2

דרישת מסמכים נוספים

Go

2

סעיף 3

פרסום הודעה על הגשת בקשה

Go

2

סעיף 4

עיון בבקשות

Go

2

סעיף 5

התנגדות לרישום מפלגה

Go

2

סעיף 6

החלטת סירוב

Go

2

סעיף 7

רישום בפנקס

Go

2

סעיף 8

הודעה על הרישום ותעודה

Go

2

סעיף 9

עיון בפנקס

Go

2

פרק ב': בקשות לשינויים ודיווח

Go

2

סעיף 10

שינוי שם או מטרה

Go

2

סעיף 11

דיווח

Go

3

סעיף 12

מחיקה מהפנקס

Go

3

סעיף 13

מען

Go

3

סעיף 14

תשלום הוצאות פרסום

Go

3

סעיף 15

הוראת מעבר לענין מפלגות קיימות

Go

3

פרק ג': מימון בחירות מקדימות – הודעות, הנחיות ורישום

Go

3

סעיף 16

הודעה על מועד הבחירות

Go

3

סעיף 17

דרישת מסמכים ופרטים

Go

3

סעיף 18

פרסום הנחיות

Go

3

סעיף 19

קובץ הרישומים

Go

3

סעיף 20

עיון בקובץ

Go

3

פרק ד': הודעות על תאגידים מפלגתיים, נכסים והתחייבויות

Go

3

סעיף 21

הודעה על תאגידים ונכסיהם

Go

3

סעיף 22

הודעה על נכסי מפלגה

Go

3

סעיף 23

קובץ נכסים

Go

3

פרק ה': הודעה על רשימת המועמדים לכנסת ולראש הממשלה

Go

4

סעיף 24

הודעה על מועמדי המפלגה

Go

4

סעיף 25

הודעה על באי כוח המפלגה

Go

4

סעיף 26

קובץ הודעות

Go

4

סעיף 27

תחילה

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב), 12 ו-33 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הליכי רישום

הגשת בקשה תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

1.    (א)  בקשה לרישום מפלגה תוגש בידי מייסדיה לפי טופס 1 שבתוספת; חתימות המייסדים על הבקשה יאומתו בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו; כל חותם יצרף לבקשה אישור מאת משרד הפנים על היותו אזרח ישראל ותצהיר על היותו תושב ישראל; התצהיר ואימות החתימה יהיו לפי טופס 2 שבתוספת.

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

          (ב)  טופס הבקשה ימולא בהדפסה לכל פרטיו, ויימסר לרשם במשרדו, בחמישים עותקים ובמספר עותקים נוסף שידרוש הרשם, לשם הפצתה לפי סעיף 4(ג) לחוק.

          (ג)   לבקשה יצורפו חמישה עותקים מן המסמכים הבאים:

(1)   תקנון המפלגה;

(2)   מסמך שבו יפורטו מטרותיה המוצהרות של המפלגה;

(3)   כל מסמך נוסף להבהרת המטרות, כגון אמנת היסוד של המפלגה, מצעה בבחירות האחרונות לכנסת וכל מסמך כיוצא באלה, ככל שישנו.

          (ד)  לא תקובל בקשה אלא אם כן קויימו כל הדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ג), וצורף לה אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), תשנ"ג-1993 (להלן - תקנות האגרות).

מיום 25.5.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5600 מיום 25.5.1994 עמ' 882

החלפת תקנות משנה 1(א), 1(ב)

הנוסח הקודם:

(א) בקשה לרישום מפלגה תוגש בידי מייסדיה לפי טופס 1 שבתוספת; חתימות המייסדים על הבקשה יאומתו בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו; אישור על האימות לפי טופס 2 שבתוספת, יצורף לבקשה; כל חותם יצרף לבקשה אישור מאת משרד הפנים על היותו אזרח ישראל ותצהיר על היותו תושב ישראל.

(ב) טופס הבקשה ימולא לכל פרטיו ויימסר לרשם במשרדו, במאה עותקים ובמספר עותקים נוסף שידרוש הרשם לשם הפצתה לפי סעיף 4(ג) לחוק.

דרישת מסמכים נוספים

2.    הרשם רשאי לדרוש מן המבקשים כל מסמך נוסף על האמור בתקנה 1, או הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לו לצורך מילוי תפקידו.

פרסום הודעה על הגשת בקשה

3.    העתונים שבהם יפרסם הרשם, בנוסף לרשומות, הודעה על הגשת הבקשה יהיו שלושה עתונים יומיים לפחות, שמהם שניים לפחות בשפה העברית: אחד עתון בוקר והשני עתון צהריים; בהודעה יפורטו תאריך הגשת הבקשה, השם המוצע למפלגה, עיקרי מטרותיה ומענה כפי שנרשמו בבקשה, וכן שמותיהם ומעניהם של עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה.

עיון בבקשות

4.    (א)  המעונין לעיין בבקשה לרישומה של מפלגה, רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם במועד שיקבע.

          (ב)  בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בבקשה לפי תקנות האגרות.

          (ג)   הוגשה בקשה לפי תקנת משנה (ב), יהיה המבקש רשאי לקבל העתק צילומי או דף מחשב מבקשת הרישום ונספחיה, לאחר תשלום האגרה המתאימה לפי תקנות האגרות.

התנגדות לרישום מפלגה

5.    (א)  התנגדות לרישום מפלגה, על פי סעיף 6(א) לחוק, תימסר לרשם או תישלח לו בדואר רשום, בחמישה עותקים, לפי טופס 4 שבתוספת, לא יאוחר מ-30 ימים מתאריך פרסום ההודעה ברשומות על הגשת בקשה לרישום. לטופס ההתנגדות יצורפו תעודה מאת משרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית של המתנגד ותצהיר שלו על היותו תושב ישראל, וכן תצהיר לאימות העובדות שבנימוקי ההתנגדות, אם הביא עובדות.

          (ב)  הרשם רשאי לבקש את תגובתם של מבקשי הרישום להתנגדות ולקבוע מועד להגשתה.

          (ג)   החלטת הרשם לקבל את ההתנגדות או לדחותה, תינתן תוך 30 ימים מיום שההתנגדות נתקבלה במשרדו, או תוך 30 ימים מהיום שקבע להגשת תגובה, לפי המאוחר, והיא תימסר למתנגד ולמבקשי הרישום או תישלח להם בדואר רשום.

          (ד)  בהחלטת הרשם כאמור בתקנת משנה (ג), יצויין כי על פי סעיף 6(ג) לחוק ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.

החלטת סירוב

6.    העברת החלטתו של הרשם לסרב לרשום מפלגה, לאישור בית המשפט העליון לפי סעיף 6(ד) לחוק, תיעשה בהודעה שישגר אל רשם בית המשפט; העתק ההודעה יישלח למבקשי הרישום, ואם היתה התנגדות לרישום - תישלח ההודעה גם למתנגד.

רישום בפנקס

7.    (א)  צורת פנקס המפלגות ופרטיו יהיו לפי טופס 5 שבתוספת.

          (ב)  רישום מפלגה בפנקס המפלגות וכל שינוי בו, ייעשו בחתימת הרשם.

הודעה על הרישום ותעודה

8.    (א)  פרסום הודעה בעתונים על רישום מפלגה בפנקס ייעשה בשלושה עתונים יומיים לפחות, כפי שנקבעו בתקנה 3.

          (ב)  תעודת רישום של מפלגה בפנקס המפלגות, שיתן לה הרשם לפי סעיף 12 לחוק, תהיה לפי טופס 6 שבתוספת.

עיון בפנקס

9.    המבקש לעיין בפנקס המפלגות יהא רשאי לעשות כן במשרד הרשם במועד שיקבע הרשם; כמו-כן יהיה המבקש רשאי לקבל העתק מן הרישום; בקשה לעין בפנקס או לקבלת העתק רישום תוגש לפי טופס 7 שבתוספת בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בפנקס לפי תקנות האגרות.

פרק ב': בקשות לשינויים ודיווח

שינוי שם או מטרה

10.  בקשה לענין סעיף 9 לחוק, לרישום שינויים בשמה או במטרה ממטרותיה של מפלגה תוגש בכתב, בדרך שמוגשת בקשה לרישום מפלגה, ויחולו עליה הוראות תקנות 1 עד 8 בשינויים כמפורט להלן ובשינויים אחרים המחוייבים לפי הענין:

(1)  לענין תקנה 1(א), הבקשה תיחתם בידי מי שהסמיכה לכך המפלגה, אך במקום אימות חתימה ואישור עליה יצורף כתב ההסמכה;

(2)  לענין תקנה 1(ג), במקום המצורפים הנקובים בה יצורפו ההחלטה על השינוי, ואם היה שינוי מטרה – מסמך המעיד על המטרה החדשה;

(3)  תעודה על רישום השינוי תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.

דיווח

11.  מפלגה תודיע לרשם בכתב, בדואר רשום, על כל אחד מאלה:

(1)  כל שינוי שחל בתקנונה או במענה;

(2)  צו שנתן בית המשפט לפירוקה; להודעה יצורף העתק מאושר מן הצו;

(3)  החלטה שנתקבלה במפלגה על פירוקה מרצון; להודעה יצורף העתק מן ההחלטה.

מחיקה מהפנקס

12.  (א)  קיבל הרשם הודעה על פירוק המפלגה כאמור בתקנה 11, ימחק את רישומה מפנקס המפלגות, בתום חמישה עשר ימים מן היום שנתקבלה ההחלטה על פירוק מרצון, או ביום שלאחר היום שנקבע לפירוקה, אם נקבע.

          (ב)  היה הפירוק של מפלגה לפי צו בית המשפט, ימחק הרשם את הרישום ביום שקיבל הודעה על הפירוק בצירוף הצו.

מען

13.  הודעה על מען הרשם תפורסם ברשומות.

תשלום הוצאות פרסום

14.  הודעה שיש לפרסמה לפי סעיפים 4(ב), 9 או 12 לחוק, תפורסם בידי הרשם לאחר שהמבקשים או המפלגה הנוגעת בדבר, לפי הענין, שילמו לו את הוצאות הפרסום במלואן, בדרך ובמועד שהורה.

הוראת מעבר לענין מפלגות קיימות

15.  הוראות תקנות אלה יחולו גם על מפלגה הקיימת ביום תחילתן, אולם הבקשה לרישומה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת בתוך תקופת תקפו של חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), תשנ"ג-1993, ותיחתם כפי שנקבע בסעיף 1 לחוק האמור.

תק' תשנ"ד-1994 תק' תשנ"ז-1996

פרק ג': מימון בחירות מקדימות – הודעות, הנחיות ורישום

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

הוספת פרק ג'

מיום 14.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 110

פרק ג': מימון בחירות מוקדמות מקדימות – הודעות, הנחיות ורישום

הודעה על מועד הבחירות תק' תשנ"ד-1994

16.  (א)  הודעת מפלגה לרשם על מועד בחירות לפי סעיף 28ג לחוק תהיה בכתב, ותישלח אליו בדואר רשום או במסירה אישית במשרדו, לא יאוחר מיום תחילת תקופת הבחירות.

          (ב)  בהודעה יצויינו מהות התפקיד שלשמו נועדו הבחירות, המועד שנקבע לעריכתן, ואם קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי לפי הערכתו מספר בעלי זכות הבחירה בהן עולה על 150,000 - אישור על כך.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

הוספת תקנה 16

דרישת מסמכים ופרטים תק' תשנ"ד-1994

17.  הרשם רשאי לדרוש מן המפלגה פרטים נוספים על האמור בתקנה 16(ב), ובכלל זה הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לרשם לצורך מילוי תפקידו.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

הוספת תקנה 17

פרסום הנחיות תק' תשנ"ד-1994

18.  הרשם יפרסם ברשומות את הנחיותיו לענין ניהול מערכת החשבונות הנוגעים לתרומות שקיבל מועמד ולהוצאות שהוציא במערכת הבחירות, ולענין ביצוע סעיפים 28כ ו-28כא לחוק.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

הוספת תקנה 18

קובץ הרישומים תק' תשנ"ד-1994 תק' תשנ"ז-1996

19.  הרשם ינהל במשרדו, באופן שיקבע, קובץ רישומים נפרד לכל מערכת של בחירות מקדימות (להלן – הקובץ), שייפתח עם קבלת ההודעה לפי תקנה 16.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

הוספת תקנה 19

מיום 14.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 110

19. הרשם ינהל במשרדו, באופן שיקבע, קובץ רישומים נפרד לכל מערכת של בחירות מוקדמות מקדימות (להלן – הקובץ), שייפתח עם קבלת ההודעה לפי תקנה 16.

עיון בקובץ תק' תשנ"ד-1994

20.  (א)  המעונין לעיין בקובץ רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם, במועד שהוא יקבע.

          (ב)  בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 10 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות האגרות, והוראות תקנה 4(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 623

הוספת תקנה 20

תק' תשנ"ו-1995

פרק ד': הודעות על תאגידים מפלגתיים, נכסים והתחייבויות

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 206

הוספת פרק ד'

הודעה על תאגידים ונכסיהם תק' תשנ"ו-1995

21.  (א)  הודעת מפלגה לרשם, בהתאם לסעיף 21א(ב) לחוק, על פרטי התאגיד המפלגתי שבשליטתה ועל פירוט הנכסים שהיו בבעלותו ביום תחילת החוק תהיה לפי טופס 11 שבתוספת.

          (ב)  הודעתה של מפלגה לרשם על שינויים במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שבשליטתה, בהתאם לסעיף 21א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 12 שבתוספת.

          (ג)   ההודעות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) של סעיף 21א לחוק יימסרו לנמעניהן במשרדיהם או יישלחו אליהם בדואר רשום בשלושה העתקים, כשהן מודפסות לכל פרטיהן וחתומות ביד מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה (להלן - המודיע), תוך ציון פרטיו האישיים, כמפורט בטופס המתאים; חתימת המודיע תאומת בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו.

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 206

הוספת תקנה 21

הודעה על נכסי מפלגה תק' תשנ"ו-1995

22.  (א)  הודעתה של מפלגה שנרשמה לפני קבלתו של חוק המפלגות (תיקון מס' 4), תשנ"ה-1995, על נכסיה והתחייבויותיה כאמור בסעיף 7(ב) לחוק האמור, תהיה לפי טופס 13 שבתוספת.

          (ב)  הוראות תקנה 21(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הודעות המפלגה לפי סעיף 25א לחוק ועל הודעתה כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 206

הוספת תקנה 22

קובץ נכסים תק' תשנ"ו-1995

23.  (א)  הרשם ינהל במשרדו קובץ להודעותיה של כל מפלגה, בנפרד, על נכסיה והתחייבויותיה ועל נכסי התאגידים שבשליטתה או שיש לה זיקה אליהם או זכות בהם מכל סוג (להלן – קובץ הנכסים).

          (ב)  בקשה לעיון בקובץ הנכסים תוגש לרשם לפי טופס 14 שבתוספת ויחולו עליה הוראות תקנה 20 בשינויים המחוייבים.

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 207

הוספת תקנה 23

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

פרק ה': הודעה על רשימת המועמדים לכנסת ולראש הממשלה

מיום 31.3.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712

הוספת פרק ה'

הודעה על מועמדי המפלגה תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

24.  הודעת מפלגה לרשם על רשימת המועמדים שנקבעה מטעמה בבחירות לכנסת ועל סדרם ברשימה, בהתאם לסעיף 19א לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות), והודעתה על קביעת המועמד מטעמה לראש הממשלה בבחירות מיוחדות לפי אותו סעיף לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ד) לחוק הבחירות.

מיום 31.3.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712

הוספת תקנה 24

הודעה על באי כוח המפלגה תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

25.  (א)  הודעת מפלגה לרשם על קביעת בא-כוחה וממלא מקומו, בהתאם לסעיף 19ב לחוק, תפרט, ביחס לכל אחד מהם, את שמו המלא, מספר זהותו, מענו, מספרי הטלפון שלו במשרדו ובביתו ומספר הפקסימיליה שלו.

          (ב)  ההודעה תמולא בהדפסה לכל פרטיה, תיחתם בידי מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, תוך ציון פרטיו האישיים על פי תקנת משנה (א), תאומת בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו ותימסר לרשם במשרדו, בשלושה עותקים.

מיום 31.3.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712

הוספת תקנה 25

קובץ הודעות תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

26.  הרשם ינהל במשרדו קובץ נפרד להודעותיה של כל מפלגה על פי תקנות 24 ו-25.

מיום 31.3.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712

הוספת תקנה 24

תחילה תק' תשנ"ד-1994 תק' תשנ"ו-1995 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

27.  תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

מיום 3.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622

16 21. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 206

21 24. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

מיום 31.3.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712

24 27. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.

תוספת

טופס 1

(תקנה 1(א))

[בקשה לרישום מפלגה]

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

טופס 2

(תקנה 1(א))

[תצהיר]

טופס 3

(תקנה 4(ב))

[בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה]

טופס 4

(תקנה 5(א))

[הודעה על התנגדות לרישום מפלגה בפנקס המפלגות]

 

טופס 5

(תקנה 7(א))

פנקס המפלגות

תאריך הרישום בפנקס      

דף מספר:      

שם המפלגה:      

עיקר מטרותיה:      

מענה:      

בקשה לרישומה בפנקס הוגשה ביום:      

דבר הגשת הבקשה פורסם בילקוט הפרסומים חוברת/שנה עמ'       מיום      

ובעתונים:       מיום       עמ'      

ו-      מיום       עמ'      

ו-      מיום       עמ'      

 התנגדויות לרישום, וההחלטות בהן:      

אגרת רישום בסך       שקלים חדשים שולמה ביום       לפי אישור      

                      ______________                          ______________

                                       חותם הרשם                                                    חתימת הרשם

הערות: ראה שינויים ברישום בנספחים הר"מ לדף זה:

                                                                       

מס' השינוי             בנספח מס'             עמ' מיום               אישור תשלום אגרת שינוי מיום

טופס 6

(תקנה 8(ב))

משרד המשפטים

לשכת רשם המפלגות

תעודת רישום בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, תשנ"ב-1992

(מס' התעודה:      )

זאת לתעודה כי (שם המפלגה) נרשמה ביום       בפנקס המפלגות, בהתאם לחוק האמור.

ולראיה באתי על החתום:

                      ______________                         _______________

                                       חותם הרשם                                              חתימת רשם המפלגות

טופס 7

(תקנה 9)

אל: רשם המפלגות, ירושלים

]בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום[

טופס 8

(תקנה 10(ב))

משרד המשפטים

לשכת רשם המפלגות

תעודת רישום

שינוי שם או מטרה של מפלגה

לפי חוק המפלגות, תשנ"ב-1992

(מס' תעודה      )

          זאת לתעודה כי ביום       נרשם בפנקס המפלגות לגבי (שם המפלגה) שינוי כמפורט להלן:      

                         ____________                              ____________

                                       חותם הרשם                                                    רשם המפלגות

טופס 9

(תקנה 15)

]בקשה לרישום מפלגה קיימת[

 

תק' תשנ"ד-1994 תק' תשנ"ז-1996

טופס 10

(תקנה 20(ב))

]בקשה לעיון בקובץ רישומים – בחירות מקדימות[

תק' תשנ"ו-1995

טופס 11

(תקנה 21(א))

]הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי[[1]

 

תק' תשנ"ו-1995

טופס 12

(תקנה 21(ב))

]הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי[

תק' תשנ"ו-1995

 טופס 13

(תקנה 22(א))

]הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה[

תק' תשנ"ו-1995

 טופס 14

(תקנה 23(ב))

]בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה[

ח' בניסן תשנ"ג (30 במרס 1993)                                        דוד ליבאי

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5514 מיום 4.4.1993 עמ' 722.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5579 מיום 3.2.1994 עמ' 622 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5600 מיום 25.5.1994 עמ' 882 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ו מס' 5719 מיום 5.12.1995 עמ' 206 – תק' תשנ"ו-1995 (ת"ט ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 280).

ק"ת תשנ"ו מס' 5742 מיום 31.3.1996 עמ' 712 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 110 – תק' תשנ"ז-1996.

[1] "תאגיד מפלגתי" הוגדר בסעיף 21א(א) לחוק כתאגיד שערב תחילתו של החוק (ביום 9.4.1993) החזיקה בו מפלגה "בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי השליטה בו".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות