Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – בתים משותפים

תוכן ענינים

סעיף 1

הוצאות הכרוכות בהינתקות

Go

2

סעיף 2

הוצאות להחזקה תקינה

Go

2

סעיף 3

הוצאות שוטפות

Go

2

סעיף 4

הוראות מעבר

Go

2


תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב(ד) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוצאות הכרוכות בהינתקות תק' תשנ"ב-1992

1.    (א)  בעל דירה שהתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף (להלן - המתנתק), ישא בתשלום כל ההוצאות הכרוכות בהינתקות, לרבות אלה:

(1)   עלות השינויים הדרושים במיתקנים ובצינורות של הבית כדי שאספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות לא ייפגעו;

תק' תשנ"ב-1992

(2)   תשלום לבודק שהזמינה נציגות הבית כאמור בתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991 (להלן - תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות)).

תק' תשנ"ב-1992 הודעה תשע"ד-2014

          (ב)  התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 780.31 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

תק' תשנ"ב-1992

          (ג)   היתה בדיקת המערכת בידי הבודק בלתי שגרתית מחמת המבנה המיוחד של הבית או מטעמים מיוחדים אחרים, רשאי המפקח, לפי בקשת נציגות הבית, לאשר תשלום העולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב).

מיום 12.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 654

1. (א) בעל דירה שהתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף (להלן - המתנתק), ישא בתשלום כל ההוצאות הכרוכות בהינתקות, לרבות אלה:

(1) עלות השינויים הדרושים במיתקנים ובצינורות של הבית כדי שאספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות לא ייפגעו;

(2) תשלום לבודק שהזמינה נציגות הבית לבדיקת ביצוע ההינתקות לפי הוראות תקנות כאמור בתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991 (להלן - תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות)).

(ב) התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 300 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ג) היתה בדיקת המערכת בידי הבודק בלתי שגרתית מחמת המבנה המיוחד של הבית או מטעמים מיוחדים אחרים, רשאי המפקח, לפי בקשת נציגות הבית, לאשר תשלום העולה על הסכום האמור בתקנת משנה (ב).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 537

(ב) התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 300 736.04 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1174

(ב) התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 736.04 751.91 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 720

(ב) התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 751.91 765.69 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 994

(ב) התשלום האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעלה על 765.69 780.31 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

הוצאות להחזקה תקינה

2.    המתנתק ישא בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה של המערכת המרכזית, לרבות תיקונים והחלפת מיתקן, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

הוצאות שוטפות

3.    (א)  המתנתק ישתתף בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, באחוזים מהתשלום בעד הוצאות אלה שהיה חל עליו אילולא התנתק, כלהלן:

(1)   אם המערכת המרכזית היא לחימום מים בלבד - 25%;

(2)   אם המערכת המרכזית היא להסקה בלבד - 40%;

(3)   אם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה - 35%.

          (ב)  חישוב ההשתתפות של המתנתק באחוזים כאמור בסעיף קטן (א) יהיה על בסיס המחיר של כמות הדלק הדרושה להפעלת המערכת המרכזית לכל הדירות בבית.

הוראות מעבר

4.    (א)  מי שהתנתק לפני תחילתן של תקנות אלו, ומילא אחר הוראת תקנה 5 לתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות), ישא בהוצאות על-פי תקנות אלו מיום שהתנתק או מיום תחילתו של חוק המקרקעין (תיקון מס' 10), תשמ"ח-1987, לפי המאוחר יותר.

          (ב)  הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף לפני תחילתן של תקנות אלה, על שיעור ההשתתפות של המתנתק בהוצאות, או קבע המפקח או בית משפט מוסמך את שיעור ההשתתפות כאמור, יהיה תוקפה של הסכמה או של קביעה כאמור עד יום תחילתן של תקנות אלה, וממועד זה ואילך יחולו הוראות תקנות אלה, זולת אם הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים, ביניהם, אחרת.

כ"ב בטבת תשנ"א (8 בינואר 1991)                        דן מרידור

                                                                                           שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5325 מיום 25.1.1991 עמ' 450.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 654 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"א: מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 537 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011. מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1174 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 720 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 994 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.