תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף),
תשנ"א-1991

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – בתים משותפים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הינתקות מהי

Go

2

סעיף 3

תנאים המאפשרים הינתקות

Go

2

סעיף 4

תנאים כלליים לביצוע הינתקות

Go

2

סעיף 5

תנאים טכניים לאופן ביצוע ההינתקות

Go

2

סעיף 6

הוכחת הינתקות

Go

2

סעיף 7

בדיקת הינתקות ובדיקה חוזרת

Go

2

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

2


תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף),
תשנ"א-1991*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מערכת מרכזית" – מערכת מרכזית, בבית משותף, לחימום מים או להסקה, או משולבת לשתי התכליות האמורות;

          "בודק" – מי שמנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והתשתית הסמיכו לענין תקנות אלה.

הינתקות מהי

2.    הינתקות ממערכת מרכזית היא ניתוק באמצעות צינור, תעלה או אבזר אחר, של הקשר בינה ובין –

(1)   אם היא מערכת מרכזית להסקה בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברה של חום או לפיזור חום;

(2)   אם היא מערכת מרכזית לחימום מים בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברת מים חמים מן המערכת המרכזית;

(3)   אם היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה – המיתקנים כאמור בפסקאות (1) ו-(2).

תנאים המאפשרים הינתקות

3.    (א)  בעל דירה בבית משותף המבקש להינתק ממערכת מרכזית רשאי לעשות כן בסייגים האמורים בסעיף 59(ב)(א) לחוק, ורק אם ההינתקות תיעשה בדרך שלא תפגע –

(1)   באספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות בבית;

(2)   בבידוד התרמי של המערכת המרכזית;

(3)   בתפקוד המערכת המרכזית בשל התקנת אבזר במהלך ההינתקות באופן העלול לגרום להחלדה, לסתימה או לנזילה במערכת;

(4)   בחזות הבית המשותף.

          (ב)  היתה המערכת המרכזית מחוברת בטור לא ניתן יהיה לבצע הינתקות; לענין זה, "מערכת מרכזית מחוברת בטור" – מערכת שבה מחוברות שתי דירות או יותר לאותם קווים ראשיים של הספקה או החזרת מים באותה קומה.

תנאים כלליים לביצוע הינתקות

4.    (א)  בעל דירה הרוצה לנתק דירתו ממערכת מרכזית חייב למסור הודעה על כך, בנוסח שבתוספת, לנציגות הבית המשותף, 15 ימים לפחות לפני ביצוע ההינתקות.

תק' תשנ"ב-1992

          (ב)  נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תזמין נציגות הבית המשותף בודק לבדיקה לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה; התשלום הכולל לבודק בעד שתי הבדיקות, יהיה כאמור בתקנה 1 לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991.

תק' תשנ"ב-1992

          (ג)   קביעות הבודק יינתנו בכתב, ונציגות הבית המשותף תמציא עותק מהם לבעל הדירה שהחליט לנתק דירתו מהמערכת המרכזית.

          (ד)  באישור ייקבע שההינתקות נעשתה על פי הוראות תקנות אלה, כי מקום הניתוק נסגר בחוט ברזל וחותם וכי המערכת פועלת לאחר ההינתקות כפי שפעלה קודם.

מיום 12.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 655

החלפת תקנות משנה 4(ב), 4(ג)

הנוסח הקודם:

(ב) לשם ביצוע ההינתקות חייב בעל דירה להזמין, על חשבונו, בודק לבדיקת המערכת המרכזית לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה, ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה (להלן – האישור).

(ג) האישור יינתן בכתב ובעל הדירה שביצע הינתקות ימציא העתק ממנו לנציגות הבית המשותף.

תנאים טכניים לאופן ביצוע ההינתקות תק' תשנ"ג-1993

5.    (א)  ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על-ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה, כמפורט להלן:

(1)   מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בחדר מדרגות וברזי ניתוק.

יש לסגור הברזים, לחתוך את שני הצינורות שבין הברזים לדירה, לפרק מהברזים את קטע הצינור החתוך ולאטום על-ידי הברגת פקקים בקצוות החפשיים של הברזים בכיוון הדירה;

בפקקים יהיה קדח בולט בראשם, שדרכו יעבור חוט מתכת עם חותם קבוע המחובר אל נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק ולהרכבה מחדש;

(2)   מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בין הקומות – ללא ברזי ניתוק.

יש לרוקן את המים של הזקיפים או של המערכת, לחתוך בשני מקומות את שני הצינורות המחברים את הזקיפים לדירה המתנתקת, להסיר את קטע הצינור החתוך משניהם ולאטום על-ידי ריתוך את הקצוות החתוכים;

(3)   מערכת מרכזית לאספקת מים חמים.

כאשר קיימים ברזים למחליף החום או ברז ניתוק מהזקיף תיעשה ההינתקות כאמור בפסקה (1); בהעדר ברזים או ברז – תיעשה ההינתקות כאמור בפסקה (2).

          (ב)  מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם.

מיום 25.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 998

החלפת תקנת משנה 5(א)

הנוסח הקודם:

(א) ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה, כמפורט להלן:

(1) הסקה –

כאשר זוג צינורות בחדר המדרגות מזינים כל דירה בנפרד או אם קיימים בדירה או מחוצה לה שני ברזים ראשיים המנתקים את הדירה בשלמותה, תיעשה ההינתקות על ידי הברגת פקק בברז בכיוון מוצא המים אל הדירה; בפקק יהיה קדח בולט בראשו שדרכו יועבר חוט מתכת עם חותם אל כל נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק ולהרכבה מחדש, כגון הברז;

(2) מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בין הקומות –

יש לרוקן את המים של הזקיפים או של המערכת, לפרק את ברז הרדיאטור ולסגור את הצינור המחבר למערכת המרכזית בפקק שבראשו קדח ושדרכו יעבור חוט מתכת הסגור בחותם והקשור לצינור באופן שלא יהיה ניתן לפירוק והרכבה מחדש;

(3) מים חמים –

כאשר ישנם שני ברזים כאמור בפסקה (1) תיעשה ההינתקות כאמור באותה פסקה, ובהעדר ברזים יש לרוקן את המים מן המערכת המרכזית, לחתוך את הצינורות שבין ההסתעפות מהמערכת המרכזית לדוד, לאטום בפקק במקום ההינתקות ולחברו, באמצעות חוט מתכת עם חותם שיעבור דרך קדח בפקק, עם נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק והרכבה מחדש.

הוכחת הינתקות

6.      בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית - עליו הראיה.

בדיקת הינתקות ובדיקה חוזרת

7.    (א)  נעשתה ההינתקות בתוך הדירה, רשאית נציגות הבית המשותף לדרוש – בהודעה בכתב לבעל הדירה או למחזיק בה, לפי הענין – להכנס לדירה כדי לבדוק את הניתוק, במועד סביר שיתואם בין הצדדים מראש, ובלבד שיחול בתוך 4 ימים מיום מתן ההודעה.

          (ב)  סירב בעל הדירה או המחזיק בה, לפי הענין, לאפשר לנציגות הבית המשותף לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רואים אותו כמי שלא ביצע הינתקות לענין סעיף 59ב, ויחולו הוראות סעיף 72 לחוק בדבר הכרעת המפקח בסכסוך בין בעלי הדירות בבית משותף.

          (ג)   בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) רשאית נציגות הבית המשותף לערוך 4 פעמים בשנה לכל היותר.

הוראת מעבר

8.    בעל דירה שניתק דירתו ממערכת מרכזית קודם לתחילתן של תקנות אלה, חייב לדאוג לכך שהניתוק ימלא אחר כל הדרישות על פי תקנות אלה תוך 3 חודשים ממועד תחילתן.

תוספת

(תקנה 4(א))

[הודעה על כוונת הינתקות ממערכת חימום מרכזית]

כ"ט בכסלו תשנ"א (16 בדצמבר 1990)                               יובל נאמן

                                                                                                      שר האנרגיה והתשתית* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5325 מיום 25.1.1991 עמ' 451.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 655 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ג מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 998 – תק' תשנ"ג-1993; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.