נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק-יסוד: מקרקעי ישראל

דיני חוקה  – חוקי יסוד

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ישראל

תוכן ענינים

סעיף 1

איסור העברת בעלות

Go

2

סעיף 2

היתר על פי חוק

Go

2

סעיף 3

הגדרה

Go

2


חוק-יסוד: מקרקעי ישראל*

איסור העברת בעלות

1.    מקרקעי ישראל, והם המקרקעים בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקימת לישראל, הבעלות בהם לא תועבר, אם במכר ואם בדרך אחרת.

היתר על פי חוק

2.    סעיף 1 לא יחול על סוגי מקרקעין וסוגי עסקאות שנקבעו לענין זה בחוק.

הגדרה

3.    בחוק זה "מקרקעין" - קרקע, בתים, בנינים וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע.

      יצחק בן-צבי                                                דוד בן-גוריון

         נשיא המדינה                                                                  ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 56 (ה"ח תש"ך מס' 413 עמ' 34).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות