נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ציבור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים

Go

2

סעיף 3

מועד הרכישה   מה הוא

Go

3

סעיף 4

חישוב האחוז המקסימלי

Go

3

סעיף 5

התאמת פקודת הקרקעות

Go

3

סעיף 6

השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים

Go

3

סעיף 7

ביטול רכישה

Go

3

סעיף 8

הצמדת פיצויים

Go

3

סעיף 9א

תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת

Go

4

סעיף 10

סייג

Go

4

סעיף 11

מסים ותשלומי חובה

Go

4

סעיף 12

סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה

Go

4

סעיף 13

תנאי לתשלום פיצויים

Go

4

סעיף 13א

דרכי הפקדה

Go

5

סעיף 13ב

פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים   סייג לתחולה

Go

5

סעיף 14

ביצוע

Go

5


חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חלקה" – בשטח שבו נעשה סידור זכויות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – חלקת רישום הרשומה לפי אותה פקודה; בכל מקום אחר – יחידת הרישום בפנקסי המקרקעין, ובאין פנקסים כאלה – שטח קרקע רצוף שבבעלות של אדם אחד או של מספר בני אדם ביחד;

           "חוק רכישה" –

אחד מאלה:

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943;

פקודת בנין ערים, 1936;

פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943;

פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן);

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

מיום 18.3.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 551 מיום 18.3.1969 עמ' 52 (ה"ח 801)

"חוק רכישה" –

אחד מאלה:

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943;

פקודת בנין ערים, 1936;

פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943;

פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן);

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

           "חלקה מקורית" – חלקה כפי שהיתה ערב הרכישה הראשונה לפי כל חוק רכישה.

הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים

2.    (א)  נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה חלקה, לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל רכישות אלה ביחד, על אחוז מקסימלי משטח החלקה המקורית כמפורט בסעיף זה, ועל העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.

           (ב)  האחוז המקסימלי לענין סעיף זה הוא 40 – אם בין הרכישות היתה רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וזאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), ו-25 – בכל מקרה אחר.

           (ג)   היתה בחלקה פלונית רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה האחוז המקסימלי של כל הרכישות באותה החלקה, מכוח חוקי רכישה אחרים ביחד, כאמור בסעיף קטן (א) – 25.

מיום 18.3.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 551 מיום 18.3.1969 עמ' 52 (ה"ח 801)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה החלקה, לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל רכישות אלה ביחד, על עשרים וחמישה אחוז למאה משטח החלקה המקורית, ובעד העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.

מועד הרכישה   מה הוא

3.    המועד שבו רואים שטח כנרכש מכוח חוק רכישה לענין חוק זה, הוא:

(1)   ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 – המועד שבו פורסמה ברשומות ההודעה לפי סעיף 5(1) לאותה פקודה בדבר הכוונה לרכוש לצרכי ציבור את החלקה או כל חלק ממנה;

(2)   ברכישה מכוח פקודת בנין ערים, 1936 – המועד של תחילת תקפה של תכנית בנין עיר, הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה יופקעו ללא תשלום פיצויים, או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה, או הקובעת הוראה כיוצאת באלה שמטרתה להוציא את החלקה או כל חלק ממנה מידי בעליה ללא תשלום פיצויים;

(3)   ברכישה מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 – מועד תחילתו של הצו המטיל את הפקודה על הדרך שמדובר בה באותו צו;

(4)   ברכישה מכוח פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) – מועד ביצוע ההפקעה לפי סעיף 5(3) לאותה פקודה;

(5)   ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 – המועד שבו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה לפי סעיף 190(ב) לאותו חוק, ואם היו לה בעלים אחדים – המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור.

מיום 18.3.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 551 מיום 18.3.1969 עמ' 52 (ה"ח 801)

הוספת פסקה 3(5)

חישוב האחוז המקסימלי

4.    לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים –

(1)   אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי סעיף 20א לפקודת בנין ערים, 1936, ולפי סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(2)   אין נפקא מינה אם בעודף החלקה המקורית, הנשאר אחרי הרכישה הראשונה וכל רכישה שלאחריה, חל שינוי בקנין, או שינוי עקב חלוקתה של החלקה ליחידות רישום אחדות או עקב איחודה עם חלקות אחרות;

(3)   מביאים בחשבון גם רכישות שהיו לפני תחילתו של חוק זה.

מיום 18.3.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 551 מיום 18.3.1969 עמ' 52 (ה"ח 801)

החלפת פסקה 4(1)

הנוסח הקודם:

(1) אין מביאים בחשבון רכישות מכוח חלוקה חדשה לפי סעיף 20א לפקודת בנין ערים, 1936;

התאמת פקודת הקרקעות

5.    מקום שיש לשלם פיצויים מכוח הוראות חוק זה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יבוא, לענין סעיף 20(2)(ב) לאותה פקודה, עשרים וחמישה אחוז למאה משטח החלקה המקורית במקום רבע מכלל שטחו של המגרש שנלקח.

השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים

6.    מקום שיש לשלם פיצויים בעד רכישה מכוח הוראות חוק זה, יהא האדם שרכש חלק מהחלקה המקורית מכוח חוק רכישה, תוך שנה אחת לפני שרכש החייב בתשלום פיצויים כאמור, חייב להשתתף בתשלום אותם הפיצויים לפי חלקו ברכישות.

ביטול רכישה

7.    בטלה רכישה לפי חוק רכישה, אין מביאים אותה בחשבון לענין חוק זה מיום הביטול.

הצמדת פיצויים

8.       (א)  נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך, לפי זה:

(1)   הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב);

(2)   ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.

           (ב)  (1)   הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;

(2)   על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

           (ג)   נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:

(1)   (נמחקה);

(2)[1]  לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;

(3)   (נמחקה).

           (ד)  נרכשו זכויות במקרקעין מכוח הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, למעט הרשאה כאמור שניתנה לרשות הפיתוח, תובא בחשבון, לענין חישוב ההצמדה, רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 148 (ה"ח 1210)

הוספת סעיף 8

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 120 (ה"ח 1327)

8. (א) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, למעט פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1942, ופקודת הדרכים (רחבן והתוויתן), ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה על שווי הזכויות בלבד, לפי זה:

(1) הריבית תחושב מיום פרסום ההודעה על הרכישה ברשומות (להלן – ההודעה) ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות בבנק הדואר לפי האמור בסעיף קטן (ב);

(2) ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו פורסמה ההודעה חל מועד הרכישה.

(ב) על הפקדת סכום בבנק הדואר לזכות בעל הזכויות תשלח לו הרשות הרוכשת הודעה בדואר רשום.

(ב) (1) הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל האפוטרופוס הכללי.

(2) על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

(ג) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:

(1) ההצמדה תהיה בשיעור 70%;

(2) לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ועד לחודש מרס 1974 תחול ריבית בשיעור של 6% לשנה ;

(3) הפרשי ההצמדה שישולמו עקב רכישה אחת לא יעלו על 500,000 לירות.

(ד) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, למעט הרשאה כאמור שניתנה לרשות הפיתוח, תובא בחשבון, לענין חישוב ההצמדה, רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977.

מיום 6.3.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1010 מיום 6.3.1981 עמ' 124 (ה"ח 1513)

מחיקת פסקה 8(ג)(3)

הנוסח הקודם:

(3) הפרשי ההצמדה שישולמו עקב רכישה אחת לא יעלו על 500,000 לירות.

מיום 1.4.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 107 (ה"ח 2178)

(א) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993), וריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן התשנ"ג (1 באפריל 1993) ואילך על שווי הזכויות בלבד, לפי זה:

(1) הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב);

(2) ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.

(ב) (1) הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל האפוטרופוס הכללי או אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה בלבד;

(2) על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

(ג) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:

(1) ההצמדה תהיה בשיעור 70%;

(2) לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ועד לחודש מרס 1974 תחול ריבית בשיעור של 6% לשנה 1977;

(3) (נמחקה).

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 537 (ה"ח 29)

(ג) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:

(1) (נמחקה);

(2) לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 365 (ה"ח 237)

(א) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), וריבית צמודה על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) ואילך על שווי הזכויות בלבד עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך, לפי זה:

(1) הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב);

(2) ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.

(ב) (1) הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל האפוטרופוס הכללי או אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה בלבד הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז.

(2) על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

9.    (בוטל).

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 149 (ה"ח 1210)

הוספת סעיף 9

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 120 (ה"ח 1327)

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום י"א בניסן תש"מ (31 במרס 1980) או עד תום עשר שנים מיום פרסום ההודעה ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

מיום 6.3.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1010 מיום 6.3.1981 עמ' 124 (ה"ח 1513)

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום י"א בניסן תש"מ (31 במרס 1980) י"ז בניסן התשמ"ג (31 במרס 1983) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

מיום 21.3.1984

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ד מס' 1112 מיום 21.3.1984 עמ' 90 (ה"ח 1667)

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום י"ז בניסן התשמ"ג (31 במרס 1983) ט' בניסן התשמ"ה (31 במרס 1985) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

מיום 17.11.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1163 מיום 17.11.1985 עמ' 57 (ה"ח 1740)

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום ט' בניסן התשמ"ה (31 במרס 1985) י"ג בניסן התשמ"ח (31 במרס 1988) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 155 (ה"ח 1883)

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום י"ג בניסן התשמ"ח (31 במרס 1988) ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

מיום 1.4.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 107 (ה"ח 2178)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

הגבלת תקופת ההצמדה

9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד יום ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה, לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.

תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת

9א.     (א)  תוך תשעים יום מיום שקיבל רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין או מיום איתור בעל הזכויות, לפי המאוחר ביניהם, רוכש הזכויות ישלם לבעל הזכויות שנרכשו, על חשבון פיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.

           (א1)        לא קנה רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין בתוך תשעים ימים מיום שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות), וברכישה מכוח חוק רכישה שלפיו אין חובה לפרסם הודעה כאמור – בתוך תשעים ימים מהיום שבו רשאי רוכש הזכויות לדרוש את מסירת ההחזקה במקרקעין, זכאי בעל הזכויות שנרכשו לדרוש מרוכש הזכויות את הפיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, כנגד מסירת החזקתו במקרקעין; דרש בעל הזכויות שנרכשו פיצויים כאמור, ישלם לו רוכש הזכויות, בתוך תשעים ימים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.

           (ב)  (בוטל).

מיום 9.7.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 120 (ה"ח 1327)

הוספת סעיף 9א

מיום 1.4.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 107 (ה"ח 2178)

9א. (א) תוך תשעים יום מיום שקיבל רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין או מיום איתור בעל הזכויות, לפי המאוחר ביניהם, רוכש הזכויות ישלם לבעל הזכויות שנרכשו, על חשבון פיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, את הסכום שלדעת רוכש הזכויות זכאי לו בעל הזכויות.

(ב) מי שקיבל תשלום לפי סעיף קטן (א), ולא הגיש לבית המשפט תוך שנה מיום קבלתו תביעה לתשלום ההפרש שהוא זכאי לו לדעתו, רואים אותו כאילו הסכים כי הסכום ששולם לו הינו מלוא הסכום שהוא זכאי לו, ובלבד שבשעה שקיבל את התשלום הוסבר לו תכנו של סעיף קטן זה.

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 365 (ה"ח 237)

9א. (א) תוך תשעים יום מיום שקיבל רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין או מיום איתור בעל הזכויות, לפי המאוחר ביניהם, רוכש הזכויות ישלם לבעל הזכויות שנרכשו, על חשבון פיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, את הסכום שלדעת רוכש הזכויות זכאי לו בעל הזכויות את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.

(א1) לא קנה רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין בתוך תשעים ימים מיום שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות), וברכישה מכוח חוק רכישה שלפיו אין חובה לפרסם הודעה כאמור – בתוך תשעים ימים מהיום שבו רשאי רוכש הזכויות לדרוש את מסירת ההחזקה במקרקעין, זכאי בעל הזכויות שנרכשו לדרוש מרוכש הזכויות את הפיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, כנגד מסירת החזקתו במקרקעין; דרש בעל הזכויות שנרכשו פיצויים כאמור, ישלם לו רוכש הזכויות, בתוך תשעים ימים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.

(ב) מי שקיבל תשלום לפי סעיף קטן (א), ולא הגיש לבית המשפט תוך שנה מיום קבלתו תביעה לתשלום ההפרש שהוא זכאי לו לדעתו, רואים אותו כאילו הסכים כי הסכום ששולם לו הינו מלוא הסכום שהוא זכאי לו, ובלבד שבשעה שקיבל את התשלום הוסבר לו תכנו של סעיף קטן זה.

סייג

10.   על אף האמור בסעיף 8, אם קבע בית משפט כי בעל הזכויות שנרכשו מנע, שלא כדין, את מסירת החזקה במקרקעין, לא ישולמו לו הפרשי הצמדה וריבית, לפי כל דין, אלא בנסיבות מיוחדות שקבע בית המשפט ומנימוקים שיירשמו.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 149 (ה"ח 1210)

הוספת סעיף 10

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 120 (ה"ח 1327)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. הוראות סעיף 8 לא יחולו לגבי תקופה שבה מנע בעל הזכויות שנרכשו את מסירת ההחזקה במקרקעין.

מיום 1.4.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 107 (ה"ח 2178)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. על אף האמור בסעיף 8 לא תחול הצמדת הפיצויים -

(1) לגבי תקופה שבה מנע בעל הזכויות שנרכשו את מסירת ההחזקה במקרקעין;

(2) כאשר הזכויות במקרקעין נרכשו לתקופה מסויימת והפיצויים בעד הזכויות נקבעו בהתחשב בשווי המשתנה של הזכויות.

מסים ותשלומי חובה

11.   (א)  תשלום הפיצויים או הפקדתם לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשנת הרכישה.

           (ב)  לא שילם בעל הזכויות את התשלומים האמורים, רשאי רוכש הזכויות לשלמם מתוך הפיצויים שעליו לשלם.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 149 (ה"ח 1210)

הוספת סעיף 11

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 121 (ה"ח 1327)

(א) תשלום הפיצויים לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד יום פרסום ההודעה מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשנת הרכישה.

מיום 6.3.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1010 מיום 6.3.1981 עמ' 124 (ה"ח 1513)

(א) תשלום הפיצויים או הפקדתם אצל האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד יום פרסום ההודעה מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשנת הרכישה.

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח 237)

(א) תשלום הפיצויים או הפקדתם אצל האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשנת הרכישה.

סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה

12.   שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את שיעורי הריבית וההצמדה האמורים בסעיף 8.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 149 (ה"ח 1210)

הוספת סעיף 12

תנאי לתשלום פיצויים

13.   תשלום פיצויים על פי חוק זה, למעט הסכום המשולם לפי סעיף 9א, מותנה בכך שבעל הזכויות שנרכשו ויתר בכתב על כל תביעה ותשלום הקשורים לרכישת הזכויות.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 121 (ה"ח 1327)

הוספת סעיף 13

דרכי הפקדה

13א.   שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הפקדת הפיצויים אצל החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות פרטים שיש למסור לחשב הכללי בעת ההפקדה.

מיום 6.3.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1010 מיום 6.3.1981 עמ' 124 (ה"ח 1513)

הוספת סעיף 13א

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח 237)

13א. שר המשפטים שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הפקדת הפיצויים אצל האפוטרופוס הכללי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות פרטים שיש למסור לאפוטרופוס הכללי לחשב הכללי בעת ההפקדה.

פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים   סייג לתחולה

13ב.   על אף האמור בכל דין, החל ביום תחילתו של תיקון מס' 3 (בסעיף זה – המועד הקובע), יחולו הוראות סעיף 20 לפקודת הקרקעות וכן הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק זה, רק על רכישה כמפורט להלן:

(1)  רכישה לפי הוראות חוק רכישה שנעשתה לפני המועד הקובע;

(2)  רכישה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או רכישה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה שניתנה לה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות, בין שנעשתה לפני המועד הקובע ובין לאחריו.

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח 237)

הוספת סעיף 13ב

ביצוע

14.   שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 148 (ה"ח 1210)

8. 13. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 121 (ה"ח 1327)

13. 14. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

   שניאור זלמן שזר              לוי אשכול                  פנחס ספיר

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                         שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ד מס' 428 מיום 25.6.1964 עמ' 122 (ה"ח תשכ"ד מס' 592 עמ' 58).

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 551 מיום 18.3.1969 עמ' 52 (ה"ח תשכ"ט מס' 801 עמ' 34) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 148 (ה"ח תשל"ו מס' 1210 עמ' 49) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ח מס' 893 מיום 10.4.1978 עמ' 120 (ה"ח תשל"ח מס' 1327 עמ' 104) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 7 לענין תחילה.

ס"ח תשמ"א מס' 1010 מיום 6.3.1981 עמ' 124 (ה"ח תשמ"א מס' 1513 עמ' 213) – תיקון מס' 4. תוקן ס"ח תשמ"ב מס' 1057 מיום 4.8.1982 עמ' 204 (ה"ח תשמ"ב מס' 1591 עמ' 238) – תיקון מס' 4 (תיקון).

ס"ח תשמ"ד מס' 1112 מיום 21.3.1984 עמ' 90 (ה"ח תשמ"ד מס' 1667 עמ' 173) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשמ"ו מס' 1163 מיום 17.11.1985 עמ' 57 (ה"ח תשמ"ה מס' 1740 עמ' 241) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 155 (ה"ח תשמ"ח מס' 1883 עמ' 188) – תיקון מס' 7; ר' סעיף 2 בענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 107 (ה"ח תשנ"ג מס' 2178 עמ' 142) – תיקון מס' 8; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 537 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 29 עמ' 474) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 365 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 237 עמ' 414) – תיקון מס' 10 בסעיף 23 לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), תש"ע-2010.

[1] סעיף המשנה יחול על פיצויים, כולם או חלקם, שטרם שולמו לפני יום 6.8.2003 או שהיה תלוי ועומד לגביהם הליך בבית משפט ביום 27.5.2003.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות