צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), תשנ"ט-1999

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

2

Go

תפקידים שיבצעו רשויות מקומיות

סעיף 1

2

Go

הסמכת מבצע התפקיד

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור:

תפקידים שיבצעו רשויות מקומיות

1.    המועצה המקומית מודיעין מוסמכת לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין כמפורט להלן:

(1)  להנפיק כדין תעודות אלה:

(א)   ספח לתעודת זהות;

(ב)   תעודת לידה;

(ג)    תעודת פטירה;

(ד)   תעודת חיים;

(ה)   תמצית רישום;

(ו)    תמצית פרטים על נוסע.

(2)  לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:

(א)   שינוי מען;

(ב)   שם פרטי ליילוד.

(3)  לקבל בקשות בנושאים אחרים שבטיפול מינהל האוכלוסין ולהעבירן לשם טיפול ללשכת מינהל האוכלוסין הקרובה.

הסמכת מבצע התפקיד

2.    (א)  ראש המועצה המקומית מודיעין רשאי באישור מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים להסמיך, בכתב, עובד הרשות המקומית מודיעין לבצע תפקידים כאמור בסעיף 1.

           (ב)  עובד הרשות המקומית מודיעין אשר הוסמך כאמור, יהיה כפוף לנוהלי העבודה הנהוגים במינהל האוכלוסין במשרד הפנים כשינויים מזמן לזמן בהודעת מינהל האוכלוסין.

תחילה

3.    תחילתו של צו זה ביום י"ז בסיון תשנ"ט (1 ביוני 1999).

ג' בסיון תשנ"ט (18 במאי 1999)                           אליהו סויסה

                                                                                                   שר הפנים* פורסם ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 972.