נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
תשנ"ג-1992

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה – השגת יעדי תקציב

תוכן ענינים

 

פרק א': מטרת החוק

Go

3

סעיף 1

מטרת החוק

Go

3

 

פרק ב': דיני תקציב

Go

3

סעיף 2

תיקון חוק יסודות התקציב

Go

3

 

פרק ג': ביטוח לאומי

Go

3

סעיף 3

תיקון חוק הביטוח הלאומי

Go

3

סעיף 4

תיקון חוק הביטוח הלאומי

Go

3

סעיף 5

ביטול חוק יציבות המשק

Go

3

סעיף 6

תחילה ותחולה

Go

4

 

פרק ד': רשויות מקומיות

Go

4

סעיף 7

הגדרות

Go

4

סעיף 8

ארנונה כללית

Go

4

סעיף 9

סכומי הארנונה הכללית  חוק

Go

5

סעיף 9א

סייג להעלאת ארנונה

Go

5

סעיף 9ב

סייג להטלת ארנונה בשל נכס הנמצא בתחום ועד מקומי

Go

6

סעיף 10

אי הטלת ארנונה

Go

6

סעיף 11

תוספת ארנונה

Go

6

סעיף 12

הנחות בארנונה

Go

6

סעיף 13

תיקון פקודת העיריות

Go

6

סעיף 14

תיקון חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

Go

6

סעיף 15

תיקון חוק מס שבח מקרקעין

Go

6

סעיף 16

תיקון חוק מס קניה

Go

7

סעיף 17

ביטול חוק הרשויות המקומיות

Go

7

סעיף 18

תיקון פקודת המועצות המקומיות

Go

7

סעיף 19

תחולה והוראת מעבר

Go

7

סעיף 20

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

7

 

פרק ה': חישוב עלות המים והתעריפים לדמי מים

Go

7

סעיף 21

תיקון חוק המים

Go

7

סעיף 22

תיקון חוק הריבית

Go

7

 

פרק ו': ענף הלול

Go

7

סעיף 23

תיקון חוק הגליל

Go

7

סעיף 24

תיקון חוק הגליל

Go

7

סעיף 25

תיקון חוק המועצה  לענף הלול

Go

7

 

פרק ז': תיקונים שונים

Go

7

סעיף 26

תיקון חוק הבזק

Go

7

סעיף 27

תיקון חוק הליכי תכנון ובניה

Go

7

סעיף 28

תיקון חוק יציבות מחירים

Go

7

סעיף 29

תיקון חוק לעידוד השקעות הון

Go

7

סעיף 30

תיקון חוק ההסדרים משנת תשמ"ט

Go

7

סעיף 31

תיקון חוק לשכת עורכי הדין

Go

7

סעיף 32

תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב

Go

7

 


חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
תשנ"ג-1992
*

פרק א': מטרת החוק

מטרת החוק

1.    חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטלם, לדחות תחילתם או להאריך את תקפם, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1993 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב': דיני תקציב

תיקון חוק יסודות התקציב

2.    בוצע תיקון בסעיף 45 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

פרק ג': ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח הלאומי

3.    בוצעו תיקונים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

תיקון חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה)

4.    בחוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), תשנ"א-1991, בסעיף 1, המלים "בתקופת שנתיים" - יימחקו, ובסופו יבוא "עד יום כ"ח בטבת תשנ"ה (31 בדצמבר 1994)".

ביטול חוק יציבות המשק (הוראות שונות)

5.    חוק יציבות המשק (הוראות שונות), תשמ"ז-1987 - בטל.

 

תחילה ותחולה

6.    (א)  תחילתו של פרק זה ביום ח' בטבת תשנ"ג (1 בינואר 1993) (להלן - יום התחילה).

          (ב)  פסקאות (1) ו-(3) בסעיף 3 יחולו על מי שהתאריך הקובע לגביו חל ביום התחילה או אחריו, ופסקה (5) בסעיף 3 תחול לגבי דמי אבטלה המשולמים בעד תקופה שמיום התחילה ואילך.

פרק ד': רשויות מקומיות

הגדרות

7.    בפרק זה ובתקנות לפיו –

(תיקון מס' 1) תשנ"ג-1993

          "נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה", "אדמת בנין", "מחזיק" ו"דייר משנה" – כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות;

מיום 27.1.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 46 (ה"ח 2154)

"נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה", "אדמת בנין", "מחזיק" ו"דייר משנה" – כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות;

          "מועצה" – כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת העיריות וכן מועצה שנתכוננה לפי פקודת המועצות המקומיות;

(תיקון מס' 9) תשס"ו-2006

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "מדד"

(תיקון מס' 9) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 12) תשע"ג-2013

          "מדד השכר הציבורי" – מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר, תת-מגזר וענף כלכלי ראשי בסך כל השירותים הציבוריים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון שכר ותעסוקה (לוח ה/9), בעמודה "סך כולל במחירים שוטפים";

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "מדד השכר הציבורי"

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 121 (ה"ח 768)

"מדד השכר הציבורי" – מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר, לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים, לענין עובדים ישראלים, בענף סך כל השירותים הציבוריים לפי מגזר, תת-מגזר וענף כלכלי ראשי בסך כל השירותים הציבוריים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון הסטטיסטי לישראל שכר ותעסוקה (לוח ה/9), בעמודה "סך כולל במחירים שוטפים";

(תיקון מס' 9) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 12) תשע"ג-2013 (הוראת שעה) תשע"ד-2014

          "שיעור העדכון" – עדכון בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "שיעור העדכון"

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 121 (ה"ח 768)

"שיעור העדכון" – עדכון בשיעור של שמונים אחוזים מהסכום הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי;

 

בשנת הכספים 2015

הוראת שעה תשע"ד-2014

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח 853)

החלפת הגדרת "שיעור העדכון"

הנוסח:

"שיעור העדכון" – 0.75%.

 

(תיקון מס' 9) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          "שיעור עדכון המדד" – שיעור השינוי במדד שהיה ידוע ב-20 במאי של שנת הכספים הקודמת לעומת המדד שהיה ידוע ב-20 במאי של שנת הכספים שלפניה;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "שיעור עדכון המדד"

 

מיום 26.3.2014

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח 853)

"שיעור עדכון המדד" – שיעור השינוי במדד שהיה ידוע ב-20 באוקטובר במאי של שנת הכספים הקודמת לעומת המדד שהיה ידוע ב-20 באוקטובר במאי של שנת הכספים שלפניה;

(תיקון מס' 12) (הוראת שעה) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          "שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" – שיעור השינוי במדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 במאי של שנת הכספים הקודמת לעומת מדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 במאי של שנת הכספים שלפניה;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "שיעור עדכון מדד השכר הציבורי"

 

בשנת 2014 (עד יום 30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

תיקון מס' 12 הוראת שעה

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 121 (ה"ח 768)

החלפת הגדרת "שיעור עדכון מדד השכר הציבורי"

הנוסח הקודם:

"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" – שיעור השינוי במדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לעומת מדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים שלפניה;

הנוסח:

"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" – שיעור השינוי במדד השכר הציבורי, בין המדד שנקבע לחודש מסוים (להלן – חודש הייחוס), שהיה המדד האחרון הידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים 2013 לעומת מדד השכר הציבורי שנקבע לחודש שקדם ב-12 חודשים לחודש הייחוס, לפי המדגם החדש באותו לוח כמשמעותו בפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמור בהגדרה "מדד השכר הציבורי";

 

משנת הכספים 2015 (בכפוף להוראת השעה)

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח 853)

"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" – שיעור השינוי במדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר במאי של שנת הכספים הקודמת לעומת מדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר במאי של שנת הכספים שלפניה;

          "השרים" – שר האוצר ושר הפנים.

ארנונה כללית

8.       (א)  מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית, על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס.

(תיקון מס' 16) תשע"ז-2017

          (ב)  השרים יקבעו בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישוב שטחו של נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו לענין הטלת ארנונה כללית בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1) לעניין אופן חישוב שטחו של נכס.

(תיקון מס' 16) תשע"ז-2017

          (ב1) (1)   חישוב שטחו של נכס לעניין הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית שתוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע;

(2)   בחישוב שטחו של נכס לפי פסקה (1) יעוגל כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב; מחצית מטר רבוע תעוגל כלפי מטה;

(3)   על אף האמור בפסקה (2), חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (בפסקה זו – תיקון מס' 16), את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע חויב באופן יחסי לפי מספר הסנטימטרים או כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מטה (בפסקה זו – דרך חישוב שונה), תמשיך לחשב את שטח הנכסים שבתחומה באותה דרך, אלא אם כן קבעה מועצת הרשות המקומית בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי הרשות המקומית תחשב את שטח הנכסים שבתחומה בדרך האמורה בפסקה (2); רשות מקומית שלא החליטה כאמור רשאית לחשב את שטחם של נכסים שבתחומה בדרך החישוב השונה אף אם שטחם לא חושב כאמור ערב יום פרסומו של תיקון מס' 16, ואולם החל משנת הכספים 2022 יחושב שטחם של כל הנכסים שבתחומה בדרך האמורה בפסקה (2) או בדרך החישוב השונה בלבד.

(תיקון מס' 7) תשס"ד-2004

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, היה הנכס נכס שאינו משמש למגורים, והמחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – עסק), ולא שילם המחזיק את הארנונה הכללית שהוטלה עליו לפי סעיף קטן (א), כולה או חלקה, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים; בסעיף זה –

          "חוב ארנונה סופי" – חוב לתשלום ארנונה, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי הענין (בסעיף זה – הליכי ערעור), ואם הוגשו הליכי ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;

          "חברה פרטית" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

          (ד)  (1)   בסעיף קטן זה, "מצללה" – מבנה בלא קירות, המוקם בחצר, בגג, או במרפסת של בית מגורים, הנסמך על עמודי ובנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; ואולם יכול שהמבנה יהיה נסמך באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד;

(2)   על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, לגבי רשות מקומית שערב פרסומו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018, לא נכלל לפי החלטתה בדבר הארנונה הכללית לפי סעיף קטן (א) שטח מצללה הצמודה לנכס המשמש למגורים בחישוב שטחו של אותו נכס לשם הטלת הארנונה, לא ייכלל שטח המצללה האמור בחישוב שטח הנכס לשם הטלת הארנונה אך ורק משום שהמצללה האמורה כוסתה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, ובלבד שהשימוש שייעשה בשטח של המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים שעליו הוקמה המצללה, למעט שימוש לצורכי חניה או אחסנה.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 127 (ה"ח 64)

הוספת סעיף קטן 8(ג)

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1118 (ה"ח 730)

(ב) השרים יקבעו בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישוב שטחו של נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו לענין הטלת ארנונה כללית בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1) לעניין אופן חישוב שטחו של נכס.

(ב1) (1) חישוב שטחו של נכס לעניין הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית שתוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע;

(2) בחישוב שטחו של נכס לפי פסקה (1) יעוגל כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב; מחצית מטר רבוע תעוגל כלפי מטה;

(3) על אף האמור בפסקה (2), חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (בפסקה זו – תיקון מס' 16), את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע חויב באופן יחסי לפי מספר הסנטימטרים או כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מטה (בפסקה זו – דרך חישוב שונה), תמשיך לחשב את שטח הנכסים שבתחומה באותה דרך, אלא אם כן קבעה מועצת הרשות המקומית בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי הרשות המקומית תחשב את שטח הנכסים שבתחומה בדרך האמורה בפסקה (2); רשות מקומית שלא החליטה כאמור רשאית לחשב את שטחם של נכסים שבתחומה בדרך החישוב השונה אף אם שטחם לא חושב כאמור ערב יום פרסומו של תיקון מס' 16, ואולם החל משנת הכספים 2022 יחושב שטחם של כל הנכסים שבתחומה בדרך האמורה בפסקה (2) או בדרך החישוב השונה בלבד.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 850 (ה"ח 785)

הוספת סעיף קטן 8(ד)

סכומי הארנונה הכללית  חוק (מס' 4) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

9.    (א)  השרים יקבעו בתקנות, סכומים מזעריים וסכומים מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים, וכן רשאים הם לקבוע יחס בין הסכומים אשר יוטלו על כל אחד מסוגי הנכסים. הסכומים המרביים והמזעריים יעודכנו לכל שנת כספים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות.

 

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

          (ב)  סכום הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסים, בכל שנת כספים, יהיה הסכום שהגיע כדין בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת הכספים הקודמת, בלא הנחה כלשהי אם ניתנה, בתוספת שיעור העדכון, ובלבד שהסכום שיוטל כאמור לא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי שקבעו השרים בתקנות לפי סעיף קטן (א), ויהיה בכפוף לכל הוראה אחרת שנקבעה בתקנות כאמור ובכפוף לתקנות ולכללים לפי סעיף 8(ב); בתקנות לפי סעיף קטן (א) ובתקנות ובכללים לפי סעיף 8(ב) יכול שייקבע כי –

(תיקון מס' 6) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 9) תשס"ו-2006

(1)   רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה משיעור העדכון, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(2)   רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור ברישה, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור, ולענין נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו בסעיף 9ב(ב) לפקודת העיריות – גם לכל רשות מקומית המנויה בצו שניתן לפי הוראות הסעיף האמור, הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה יצוין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי הענין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור; אישור השרים לפי פסקה זו יינתן עד יום 15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, ולעניין החלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות – עד תום שישה חודשים מיום שהתקבלה החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור באותו סעיף; תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(תיקון מס' 6) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 9) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

          (ב1) השרים רשאים לקבוע, לגבי שנת כספים מסוימת, כללים מיוחדים לעדכון סכומי הארנונה הכללית וכן לעדכון הסכומים המזעריים והסכומים המרביים לארנונה הכללית (בסעיף קטן זה – כללי עדכון מיוחדים), שיחולו על אף ההוראות לפי סעיף קטן (ב); כללים כאמור ייקבעו לא יאוחר מיום 30 במאי של שנת הכספים הקודמת לשנה שלגביה הם נקבעים; קבעו השרים כללי עדכון מיוחדים לגבי שנת כספים מסוימת, תקבע הרשות המקומית את סכומי הארנונה הכללית לאותה שנה בהתאם לכללים אלה ולכללים שנקבעו לפי סעיף (8ב), ורשאית היא לפעול בהתאם להוראות שנקבעו לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ככל שנקבעו, אלא אם כן נקבע אחרת בכללי העדכון המיוחדים.

          (ג)   השרים יקבעו בתקנות כללים, שלפיהם תוטל ארנונה כללית על נכסים שהמחזיק בהם היא המדינה או תאגיד שהוקם בחוק, ויכול שעל פי כללים כאמור תוטל על סוגי נכסים מסויימים ארנונה כללית בסכום אפס.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000

          (ג1) על אף האמור בסעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, רשאים השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית בשל הנכסים המפורטים בסעיפים האמורים; בכללים כאמור ייקבע שיעור הארנונה שיוטל על סוגי הנכסים, כולם או חלקם, דרך כלל או לסוגי רשויות מקומיות, ויכול שעל פי אותם כללים תוטל ארנונה בסכום אפס.

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

          (ד)  תקנות לפי סעיף זה, יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000

          (ה)  תחילתם של הכללים לפי סעיף קטן (ג1), בראשית שנת הכספים 2000, גם אם נקבעו במהלכה.

מיום 1.1.1999

פסקה 9(ב)(2) מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 67 (ה"ח 2650)

9. (א) השרים יקבעו בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שנת כספים, השרים יקבעו בתקנות סכומים מזעריים וסכומים מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים, וכללים בדבר עדכון סכומי הארנונה הכללית, וכן רשאים הם לקבוע יחס בין הסכומים אשר יוטלו על כל אחד מסוגי הנכסים. הסכומים המרביים והמזעריים יעודכנו לכל שנת כספים בהתאם לנוסחאות שייקבעו בתקנות.

(ב) קביעת סכומים כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לכל שנת כספים לא יאוחר מששים ימים לפני תחילתה.

(ב) רשות מקומית תקבע את סכומי הארנונה הכללית לכל שנת כספים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לפי סעיפים 8(ב) ו-9(א) ובאופן שבכל שנה יעודכנו סכומי הארנונה בהתאם לנוסחה שיקבעו השרים בתקנות, ואשר תביא בחשבון מקדם התייעלות; לענין זה, "מקדם התייעלות" – שיעור ההפחתה מן העדכון כפי שיקבעו השרים, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, לשם התייעלות; בתקנות כאמור יכול שייקבע כי –

(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה מן האמור, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לנוסחה שתיקבע בתקנות;

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים כאמור, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; תחילתו של האישור בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(ג) השרים יקבעו בתקנות כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית על נכסים שהמחזיק בהם היא המדינה או תאגיד שהוקם בחוק, ויכול שעל פי כללים כאמור תוטל על סוגי נכסים מסויימים ארנונה כללית בסכום אפס.

(ד) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 1.1.2000

סעיף קטן 9(ב) מיום 1.1.2000 עד יום 31.12.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

(ב) רשות מקומית תקבע את סכומי הארנונה הכללית לכל שנת כספים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לפי סעיפים 8(ב) ו-9(א) ובאופן שבכל שנה יעודכנו סכומי הארנונה בהתאם לנוסחה שיקבעו השרים בתקנות, ואשר תביא בחשבון מקדם התייעלות; לענין זה, "מקדם התייעלות" – שיעור ההפחתה מן העדכון כפי שיקבעו השרים, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, לשם התייעלות רשות מקומית תקבע את סכומי הארנונה הכללית לשנת 2000, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לפי סעיפים 8(ב) ו-9(א), והיא רשאית לעשות כן או לתקן החלטה שקיבלה בענין זה ולפרסמה עד יום ט' באדר א' התש"ס (15 בפברואר 2000), על אף האמור בכל דין; בתקנות כאמור יכול שייקבע כי –

(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה מן האמור, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לנוסחה שתיקבע בתקנות;

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים כאמור, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; תחילתו של האישור בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(ג) השרים יקבעו בתקנות כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית על נכסים שהמחזיק בהם היא המדינה או תאגיד שהוקם בחוק, ויכול שעל פי כללים כאמור תוטל על סוגי נכסים מסויימים ארנונה כללית בסכום אפס.

(ג1) על אף האמור בסעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, רשאים השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית בשל הנכסים המפורטים בסעיפים האמורים; בכללים כאמור ייקבע שיעור הארנונה שיוטל על סוגי הנכסים, כולם או חלקם, דרך כלל או לסוגי רשויות מקומיות, ויכול שעל פי אותם כללים תוטל ארנונה בסכום אפס.

(ד) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ה) תחילתם של הכללים לפי סעיף קטן (ג1), בראשית שנת הכספים 2000, גם אם נקבעו במהלכה.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 386 (ה"ח 25)

9. (א) השרים יקבעו בתקנות סכומים מזעריים וסכומים מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים, וכללים בדבר עדכון סכומי הארנונה הכללית, וכן רשאים הם לקבוע יחס בין הסכומים אשר יוטלו על כל אחד מסוגי הנכסים. הסכומים המרביים והמזעריים יעודכנו לכל שנת כספים בהתאם לנוסחאות בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות.

(ב) רשות מקומית תקבע את סכומי הארנונה הכללית לכל שנת כספים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לפי סעיפים 8(ב) ו-9(א) ובאופן שבכל שנה יעודכנו סכומי הארנונה בהתאם לנוסחה שיקבעו השרים בתקנות, ואשר תביא בחשבון מקדם התייעלות; לענין זה, "מקדם התייעלות" – שיעור ההפחתה מן העדכון כפי שיקבעו השרים, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, לשם התייעלות בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (א); בתקנות כאמור יכול שייקבע כי –

(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה מן האמור, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לנוסחה שתיקבע לכללים שייקבעו בתקנות;

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים כאמור, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; תחילתו של האישור בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(ב1) השרים רשאים לקבוע, לגבי שנת כספים מסוימת, כללים מיוחדים לעדכון סכומי הארנונה הכללית וכן לעדכון הסכומים המזעריים והסכומים המרביים לארנונה הכללית (בסעיף קטן זה – כללי עדכון מיוחדים), שיחולו על אף הכללים שנקבעו לפי סעיף קטן (א); כללים כאמור ייקבעו לא יאוחר מיום 30 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לשנה שלגביה הם נקבעים; קבעו השרים כללי עדכון מיוחדים לגבי שנת כספים מסוימת, תקבע הרשות המקומית את סכומי הארנונה הכללית לאותה שנה בהתאם לכללים אלה ולכללים שנקבעו לפי סעיף (8ב), ורשאית היא לפעול בהתאם להוראות שנקבעו לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ככל שנקבעו, אלא אם כן נקבע אחרת בכללי העדכון המיוחדים.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 368 (ה"ח 143)

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים כאמור, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; תחילתו של האישור בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים, הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה יצוין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי הענין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור; תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים  או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

כללים לארנונה סכומי הארנונה הכללית

(א) השרים יקבעו בתקנות, סכומים מזעריים וסכומים מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים, וכללים בדבר עדכון סכומי הארנונה הכללית, וכן רשאים הם לקבוע יחס בין הסכומים אשר יוטלו על כל אחד מסוגי הנכסים. הסכומים המרביים והמזעריים יעודכנו לכל שנת כספים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות.

(ב) רשות מקומית תקבע את סכומי הארנונה הכללית לשנת 2000, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לפי סעיפים 8(ב) ו-9(א), והיא רשאית לעשות כן או לתקן החלטה שקיבלה בענין זה ולפרסמה עד יום ט' באדר א' תש"ס (15 בפברואר 2000), על אף האמור בכל דין; בתקנות כאמור יכול שייקבע כי –

(ב) סכום הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסים, בכל שנת כספים, יהיה הסכום שהגיע כדין בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת הכספים הקודמת, בלא הנחה כלשהי אם ניתנה, בתוספת שיעור העדכון, ובלבד שהסכום שיוטל כאמור לא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי שקבעו השרים בתקנות לפי סעיף קטן (א), ויהיה בכפוף לכל הוראה אחרת שנקבעה בתקנות כאמור ובכפוף לתקנות ולכללים לפי סעיף 8(ב); בתקנות לפי סעיף קטן (א) ובתקנות ובכללים לפי סעיף 8(ב) יכול שייקבע כי –

(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה מן האמור גבוה משיעור העדכון, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות;

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים כאמור להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור ברישה, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לכללים שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור, ולענין נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו בסעיף 9ב(ב) לפקודת העיריות – גם לכל רשות מקומית המנויה בצו שניתן לפי הוראות הסעיף האמור, הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה יצוין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי הענין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור; תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(ב1) השרים רשאים לקבוע, לגבי שנת כספים מסוימת, כללים מיוחדים לעדכון סכומי הארנונה הכללית וכן לעדכון הסכומים המזעריים והסכומים המרביים לארנונה הכללית (בסעיף קטן זה – כללי עדכון מיוחדים), שיחולו על אף הכללים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (ב); כללים כאמור ייקבעו לא יאוחר מיום 30 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לשנה שלגביה הם נקבעים; קבעו השרים כללי עדכון מיוחדים לגבי שנת כספים מסוימת, תקבע הרשות המקומית את סכומי הארנונה הכללית לאותה שנה בהתאם לכללים אלה ולכללים שנקבעו לפי סעיף (8ב), ורשאית היא לפעול בהתאם להוראות שנקבעו לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ככל שנקבעו, אלא אם כן נקבע אחרת בכללי העדכון המיוחדים.

 

מיום 26.3.2014

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח 853)

(ב) סכום הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסים, בכל שנת כספים, יהיה הסכום שהגיע כדין בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת הכספים הקודמת, בלא הנחה כלשהי אם ניתנה, בתוספת שיעור העדכון, ובלבד שהסכום שיוטל כאמור לא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי שקבעו השרים בתקנות לפי סעיף קטן (א), ויהיה בכפוף לכל הוראה אחרת שנקבעה בתקנות כאמור ובכפוף לתקנות ולכללים לפי סעיף 8(ב); בתקנות לפי סעיף קטן (א) ובתקנות ובכללים לפי סעיף 8(ב) יכול שייקבע כי –

(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה משיעור העדכון, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות;

(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור ברישה, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור, ולענין נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו בסעיף 9ב(ב) לפקודת העיריות – גם לכל רשות מקומית המנויה בצו שניתן לפי הוראות הסעיף האמור, הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה יצוין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי הענין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור; אישור השרים לפי פסקה זו יינתן עד יום 15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, ולעניין החלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות – עד תום שישה חודשים מיום שהתקבלה החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור באותו סעיף; תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.

(ב1) השרים רשאים לקבוע, לגבי שנת כספים מסוימת, כללים מיוחדים לעדכון סכומי הארנונה הכללית וכן לעדכון הסכומים המזעריים והסכומים המרביים לארנונה הכללית (בסעיף קטן זה – כללי עדכון מיוחדים), שיחולו על אף ההוראות לפי סעיף קטן (ב); כללים כאמור ייקבעו לא יאוחר מיום 30 באוקטובר במאי של שנת הכספים הקודמת לשנה שלגביה הם נקבעים; קבעו השרים כללי עדכון מיוחדים לגבי שנת כספים מסוימת, תקבע הרשות המקומית את סכומי הארנונה הכללית לאותה שנה בהתאם לכללים אלה ולכללים שנקבעו לפי סעיף (8ב), ורשאית היא לפעול בהתאם להוראות שנקבעו לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ככל שנקבעו, אלא אם כן נקבע אחרת בכללי העדכון המיוחדים.

סייג להעלאת ארנונה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

9א.     (א)  לא תשנה מועצה סיווג משנה של נכס שנעשה בו שיפוץ, באופן שיש בו העלאה של סכום הארנונה שהיה מוטל על אותו נכס לפי חוק זה אילולא השיפוץ.

          (ב)  נוסף לנכס שטח עקב שיפוץ שנעשה בו, רשאית המועצה, על אף האמור בסעיף קטן (א) ובכפוף להוראות חוק זה, להטיל ארנונה על השטח הנוסף לפי סיווג המשנה המתאים לאחר השיפוץ.

מיום 28.7.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 256 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 9א

סייג להטלת ארנונה בשל נכס הנמצא בתחום ועד מקומי (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

9ב.     בלי לגרוע מהוראות סעיף 9(ב)(2), ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות, לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי בתחומו, אלא לאחר שקיבל את אישור השרים לכך; הוראות סעיף 9(ב)(2) סיפה יחולו לענין אישור השרים לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 368 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 9ב

אי הטלת ארנונה (תיקון מס' 9) תשס"ו-2006

10.  לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת כספים מסויימת, תשולם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת, כשהיא מעודכנת בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב) רישה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

10. לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת כספים מסויימת, תשולם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת, כשהיא מעודכנת על פי כללים כאמור בסעיף 9(א) בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב) רישה.

תוספת ארנונה (תיקון מס' 9) תשס"ו-2006

11.  (א)  שר הפנים רשאי להתיר לרשות מקומית שאושרה לה תכנית הבראה לפי סעיף 140ד(ב) לפקודת העיריות או לפי סעיף 35ד(ב) לפקודת המועצות המקומיות, להטיל בתוך שנת הכספים שבה אושרה תכנית ההבראה כאמור, תוספת לארנונה בעד התקופה שמיום האישור ועד סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לתשלום התוספת; היתר שעל פיו מוטלים סכומי ארנונה שאינם בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב), טעון גם הסכמת שר האוצר.

          (ב)  הרשות המקומית תודיע לכל מחזיק החייב בתשלום התוספת את סכומה ומועדי תשלומה.

          (ג)   הודעה בדבר אישור תוספת, סכומיה ומועדי תשלומה – תפורסם ברשומות.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח 236)

(א) שר הפנים רשאי, בנסיבות מיוחדות, להתיר לרשות מקומית להטיל בתוך שנת הכספים רשאי להתיר לרשות מקומית שאושרה לה תכנית הבראה לפי סעיף 140ד(ב) לפקודת העיריות או לפי סעיף 35ד(ב) לפקודת המועצות המקומיות, להטיל בתוך שנת הכספים שבה אושרה תכנית ההבראה כאמור, תוספת לארנונה בעד התקופה שמיום האישור ועד סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לתשלום התוספת; היתר שעל פיו מוטלים סכומי ארנונה שאינם בהתאם לאמור בסעיף 9(א) בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב), טעון גם הסכמת שר האוצר.

הנחות בארנונה

12.  (א)  השרים יקבעו בתקנות את שיעור ההנחה המרבי שיינתן למי שישלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1995

          (ב)  שר הפנים יקבע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות אחרות בתשלומי הארנונה הכללית, ואת שיעורי ההנחה המרביים; וכן רשאי הוא לקבוע את שיעורי ההנחה המזעריים.

          (ג)   מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא אם כן נתקיימו במחזיק בנכס התנאים שנקבעו בתקנות לפי סעיף זה, ובהתאם לכללים ולשיעורים שנקבעו.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ד)  לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין יראו, על אף האמור בסעיף קטן (ג), ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), שתי דירות המשמשות למגורים בלבד שאוחדו לדירה אחת, כדירה אחת המשמשת למגורים בלבד, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין, בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס לא יובאו בחשבון קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, ולא יראו בהם הכנסה, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.

(תיקון מס' 11) תש"ע-2010 (תיקון מס' 15) תשע"ז-2017

          (ו)   (1)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנכס המשמש למגורי נכה, יחול חיוב ארנונה למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת המועצה, לרבות תנאים שקבעה, גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר בעבור הנכה; בסעיף קטן זה, "נכס המשמש למגורי נכה" – כל אחד מאלה:

(א)   נכס המשמש או הנועד לשמש, כולו או חלקו, למגורי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שאדם כאמור מתגורר בו בהתאם להפניה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

(ב)   נכס שהוא מסוגי הדיור המפורטים בפרט ב(1) לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, שנכה נפש זכאי להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור;

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו הן על שטחים בנכס המשמשים למגורי נכה והן על שטחים אחרים באותו נכס המשמשים את הנכה או את מי ששוהה בנכס לשם טיפול בנכה או מתן שירות לנכה;

(3)   הופחת חיוב הארנונה לפי הוראות פסקה (1), לא יהיה הנכה זכאי להנחה בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו.

מיום 8.1.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 23 (ה"ח 2436)

(ב) שר הפנים יקבע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות אחרות בתשלומי הארנונה הכללית, ואת שיעורי ההנחה המרביים; וכן רשאי הוא לקבוע את שיעורי ההנחה המזעריים.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 368 (ה"ח 143)

הוספת סעיף קטן 12(ד)

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח 260)

הוספת סעיף קטן 12(ה)

 

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ע מס' 2247 מיום 7.7.2010 עמ' 568 (ה"ח 322)

הוספת סעיף קטן 12(ו)

 

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 612 (ה"ח 586)

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין, בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס לא תובא יובאו בחשבון קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ולא יראו בה או תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, ולא יראו בהם הכנסה, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1016 (ה"ח 707)

(ו) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנכס המשמש למגורי נכה, יחול חיוב ארנונה למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת המועצה, לרבות תנאים שקבעה, גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר בעבור הנכה; בסעיף קטן זה, "נכס המשמש למגורי נכה" – כל אחד מאלה:

(א) נכס המשמש או הנועד לשמש, כולו או חלקו, למגורי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שאדם כאמור מתגורר בו בהתאם להפניה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

(ב) נכס שהוא מסוגי הדיור המפורטים בפרט ב(1) לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, שנכה נפש זכאי להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור;

תיקון פקודת העיריות

13.  בוצעו תיקונים בפקודת העיריות.

תיקון חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (מס' 6)

14.  בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (מס' 6), תשנ"ב-1992, בסעיף 3, במקום "מראשית שנת הכספים 1993" יבוא "מראשית שנת כספים 1994".

תיקון חוק מס שבח מקרקעין

15.  בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, סעיף 9א - בטל.

תיקון חוק מס קניה (טובין ושירותים)

16.  בחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952, סעיף 29 - בטל.

ביטול חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונת רכוש)

17.  חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונת רכוש), תשל"ה-1975 - בטל.

 

תיקון פקודת המועצות המקומיות

18.  בוצעו תיקונים בפקודת המועצות המקומיות.

תחולה והוראת מעבר

19.  (א)  הוראות סעיף 9(ב) ו-(ג) יחולו החל בשנת הכספים 1994; יתר ההוראות הקודמות של פרק זה יחולו החל בשנת הכספים 1993.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ג-1993

          (ב)  כל מועצה תתקן את החלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1993 ככל שיידרש להתאמתה לתקנות לפי פרק זה.

מיום 27.1.1993

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 46 (ה"ח 2154)

החלפת סעיף קטן 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תוך 21 ימים מיום פרסומן הראשון של תקנות לפי פרק זה תתקן מועצה את החלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1993, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)

20.  (א)  בוצעו תיקונים בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976.

          (ב)  תחילתו של סעיף זה ביום ח' באדר תשנ"ג (1 במרס 1993).

פרק ה': חישוב עלות המים והתעריפים לדמי מים

תיקון חוק המים

21.  בוצעו תיקונים בחוק המים, תשי"ט-1959.

תיקון חוק הריבית (שינוי שיעורים)

22.  בוצע תיקון בחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972.

פרק ו': ענף הלול

תיקון חוק הגליל

23.  בוצעו תיקונים בחוק הגליל, תשמ"ח-1988.

תיקון חוק הגליל (תיקון מס' 2)

24.  בוצע תיקון בחוק הגליל (תיקון מס' 2), תשנ"ב-1992.

תיקון חוק המועצה  לענף הלול (ייצור ושיווק)

25.  בוצעו תיקונים בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1964.

פרק ז': תיקונים שונים

תיקון חוק הבזק

26.  בוצעו תיקונים בסעיף 50 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982.

תיקון חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

27.  (א)  בוצעו תיקונים בחוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), תש"ן-1990.

          (ב)  בוצעו תיקונים בחוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), תשנ"ב-1992.

          (ג)   תחילתו של סעיף קטן (ב) ביום תחילתו של תיקון מס' 2.

תיקון חוק יציבות מחירים

28.  בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), תשמ"ו-1985, בסעיף 2, במקום "ז' בטבת תשנ"ג (31 בדצמבר 1992)" יבוא "י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993)".

תיקון חוק לעידוד השקעות הון

29.  (א)  בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בסעיפים 18(א), 47(א1) ו-94(א)(5א), במקום "ז' בטבת תשנ"ג (31 בדצמבר 1992)" יבוא "י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993)".

          (ב)  בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), תשנ"א-1990, בסעיף 6, ברישה, במקום "ז' בטבת תשנ"ג (31 בדצמבר 1992)" יבוא "י"ז בטבת תשנ"ד (31 בדצמבר 1993)".

תיקון חוק ההסדרים משנת תשמ"ט

30.  בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989, בסעיף 45, במקום "1992" יבוא "1993".

תיקון חוק לשכת עורכי הדין

31.  בוצעו תיקונים בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב

32.  בוצעו תיקונים בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1992.

 

 

                                        יצחק רבין                                  אברהם (בייגה) שוחט

                                                 ראש הממשלה                                                     שר האוצר

           חיים הרצוג                                          שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 10 (ה"ח תשנ"ג מס' 2143 עמ' 2).

תוקן ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 46 (ה"ח תשנ"ג מס' 2154 עמ' 44) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מס' 3), תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 256 (ה"ח תשנ"ד מס' 2269 עמ' 448) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ה מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 23 (ה"ח תשנ"ו מס' 2436 עמ' 136) – תיקון מס' 3 בסעיף 6 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ו-1995; תחילתו ביום 1.1.1996.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 67 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 4 בסעיף 17 לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; ר' סעיף 46(ב)(4) לענין תחילה.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 5 בסעיף 11 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 386 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 127 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 7 בסעיף 79 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 368 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 8 בסעיף 27 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 315 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 9 בסעיף 17 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; ר' סעיפים 18, 69 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 10 בסעיף 29 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תש"ע מס' 2247 מיום 7.7.2010 עמ' 568 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 322 עמ' 162) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 121 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 12 בסעיף 16 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013 ור' פסקה 16(3) לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 853 עמ' 428) – תיקון מס' 13 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), תשע"ד-2014; ר' סעיפים 5, 6 לענין תחולה והוראת שעה.

5. חוק זה יחול על החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2015 ואילך.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 612 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38) – תיקון מס' 14 בסעיף 81 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1016 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 707 עמ' 178) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1118 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 730 עמ' 276) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

2. (א) על אף האמור בסעיף 8(ב1)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, חישבה רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק זה, את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מעלה, רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה, שחושבו כאמור, באותה דרך, עד תום שנת הכספים 2021.

 (ב) על אף האמור בכל דין, לעניין הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים 2018 רשאית מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף 8(ב1)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, או מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין, להחליט על דרך חישוב שטח הנכסים שבתחומה, כאמור באותם סעיפים, עד ליום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017).

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 850 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 785 עמ' 184) – תיקון מס' 17; תחילתו ביום 1.1.2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות