נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), תשס"א-2001

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה – השגת יעדי תקציב

תוכן ענינים

פרק א': מטרת החוק

Go

3

סעיף 1

מטרת החוק

Go

3

פרק ב': רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 2

הוראות לענין תקנות הארנונה לשנת 2001

Go

3

פרק ג': תחבורה

Go

3

סעיף 3

תיקון פקודת התעבורה   מס' 53

Go

3

סעיף 4

תיקון חוק ביטוח רכב מנועי

Go

3

סעיף 5

תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים   מס' 17

Go

3

סעיף 6

תיקון חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים

Go

3

סעיף 7

תיקון חוק הכניסה לישראל   מס' 8

Go

3

פרק ד': בריאות

Go

3

סעיף 8

תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 1999    מס' 2

Go

3

פרק ה': מלאי דלק

Go

3

סעיף 9

הגדרות

Go

3

סעיף 10

אחזקת מלאי

Go

3

סעיף 11

דיווח

Go

4

סעיף 12

מירשם

Go

4

סעיף 13

עיצום כספי

Go

4

סעיף 14

עדכון סכום העיצום הכספי

Go

4

סעיף 15

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

4

סעיף 16

הפרשי הצמדה וריבית

Go

4

סעיף 17

גביה

Go

4

סעיף 18

שמירת אחריות פלילית

Go

4

סעיף 19

ערעור על עיצום כספי

Go

4

סעיף 20

תקנות וביצוע

Go

4

סעיף 21

הוראות מעבר

Go

4

פרק ו': דיור ציבורי

Go

4

סעיף 22

תיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

Go

4

פרק ז': ביטוח לאומי

Go

4

סעיף 24

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 42

Go

4

סעיף 25

חוק הביטוח הלאומי   תחולה

Go

4

פרק ח': העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

Go

5

סעיף 26

תיקון חוק העסקת עובדים על ידי בלני כוח אדם   מס' 2

Go

5

סעיף 27

תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני  כוח אדם

Go

5

סעיף 28

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

Go

5

סעיף 29

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם   תחילה

Go

5

פרק ט': שונות

Go

5

סעיף 30

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים   מס' 5

Go

5

סעיף 31

תיקון חוק פעוטות בסיכון

Go

5

סעיף 32

תיקון חוק שירות התעסוקה   מס' 11

Go

5

סעיף 33

תחולה

Go

5


חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), תשס"א-2001*

פרק א': מטרת החוק

מטרת החוק

1.    חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2001 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב': רשויות מקומיות

הוראות לענין תקנות הארנונה לשנת 2001

2.    (א)  בשנת הכספים 2001 יחולו, על אף האמור בכל דין, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), תש"ס-2000 (בסעיף זה – התקנות), בשינויים המחויבים, ואולם –

(1)   בתקנה 1, בהגדרה "הסכום החדש", במקום "בתוספת שיעור של 4.8 אחוזים" יבוא "בתוספת שיעור של עד 1.25 אחוזים";

(2)   בתקנה 5, בפסקה (13), במקום "4.8%" יבוא "עד 1.25%";

(3)   בתקנה 6, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (11), ייווסף 1.25% ממנו, ובפסקה (12), במקום "4.8%" יבוא "1.25%";

(4)   בתקנה 9(ג), במקום "כ"ד באדר ב' תש"ס (31 במרס 2000)" יבוא "כ"ב באייר תשס"א (15 במאי 2001)".

           (ב)  על אף האמור בכל דין –

(1)   החלטת מועצת רשות מקומית לענין ארנונה כללית לשנת 2001, שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2001;

(2)   מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן, ולפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2001, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום ז' באייר תשס"א (30 באפריל 2001); התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001).

           (ג)   תחילתו של סעיף זה ביום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001).

בוצעו תיקונים:

פרק ג': תחבורה

תיקון פקודת התעבורה – מס' 53

3.    בפקודת התעבורה [נוסח חדש], בסעיף 14ה(א), הוחלפה פסקה (1).

תיקון חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר – מס' 3)

4.    בחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר), תשנ"ז- 1997.

תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – מס' 17

5.    בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

תיקון חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים

6.    בחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, תשנ"ז-1997.

תיקון חוק הכניסה לישראל – מס' 8

7.    בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

פרק ד': בריאות

תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 1999 –  מס' 2

8.    בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999.

פרק ה': מלאי דלק

הגדרות

9.    בפרק זה –

           "דלק" – נפט ניגר (הידרוקרבונים), וכן אספלט ופחמימנים של נפט כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד איתו, וכן מוצרים המיוצרים בזיקוק, לרבות אלה המיוצרים בשלבים השונים של תהליך הזיקוק;

           "חברת דלק" – חברה העוסקת בזיקוק, בייצוא, בייבוא או בשיווק של דלק, וכן חברה העוסקת במתן שירותי תשתית של דלק;

           "מינהל הדלק" – מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות;

           "מירשם" – מירשם חברות הדלק כאמור בסעיף 12;

           "מנהל" – מנהל מינהל הדלק;

           "מלאי" – כמות הדלק שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק האזרחי, בהתאם לצורכי המשק ולתקופה כפי שקבע;

           "מלאי ביטחוני" – כמות הדלק שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק בהתאם לצורכי הצבא ולצרכים ביטחוניים במשק הדלק, ולתקופה כפי שנקבעה בהסכמה כאמור;

           "השר" – שר התשתיות הלאומיות.

אחזקת מלאי

10.   (א)  חברת דלק תחזיק על חשבונה מלאי, בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.

           (ב)  חברת דלק תחזיק, על חשבון אוצר המדינה, מלאי ביטחוני בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.

           (ג)   כללים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייקבעו, בין השאר, בהתחשב בכמות הדלק שחברת הדלק מזקקת, מייצאת, מייבאת או משווקת, לפי הענין, ולגבי חברה העוסקת במתן שירותי תשתית, בהתחשב בכמות הדלק נושא שירותיה; בכללים יכול שייקבעו הוראות בדבר פטור לחברות דלק בהתאם לעיסוקן.

דיווח

11.   חברת דלק תדווח למנהל במועדים, במתכונת ובפירוט שקבע השר על כל ענין הנדרש לביצוע הוראות פרק זה, וכן תמציא למנהל מידע ומסמכים לפי דרישה.

מירשם

12.   (א)  במינהל הדלק ינוהל מירשם של חברות הדלק בהתאם לעיסוקן; חברת דלק תירשם במירשם לפני תחילת עיסוקה, ותוסיף לעסוק בעיסוקה רק כל עוד היא רשומה במירשם.

           (ב)  המנהל רשאי למחוק מן המירשם חברת דלק שאינה ממלאת אחר הוראות פרק זה, כולן או מקצתן.

           (ג)   השר רשאי לקבוע סוגי חברות דלק שיהיו פטורות מרישום במירשם.

עיצום כספי

13.   (א)  היה למנהל יסוד סביר להניח כי חברת דלק עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

(1)   לא החזיקה מלאי בהתאם להוראות לפי סעיף 10(א) או (ב);

(2)   לא דיווחה למנהל או לא המציאה לו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 11;

(3)   עסקה בעיסוקה בלי שהיתה רשומה במירשם כנדרש לפי הוראות סעיף 12(א) או 21(ב) ובלא שהיתה פטורה מרישום לפי סעיף 12(ג).

           (ב)  בהפרה נמשכת ייתוסף על העיצום הכספי הקבוע בסעיף קטן (א) עיצום כספי, בשיעור החלק ה-20 מהעיצום הכספי האמור, לכל יום שבו נמשכת ההפרה לאחר שנמסרה לחברה המפרה דרישת המנהל לפי סעיף 15.

עדכון סכום העיצום הכספי

14.   עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

15.   עיצום כספי ישולם לפי דרישת המנהל בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

הפרשי הצמדה וריבית

16.   לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

גביה

17.   עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995, ופקודת המסים (גביה).

שמירת אחריות פלילית

18.   (א)  אין בהוראות סעיף 13 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל ההפרה כתב אישום בשל עבירה לפי כל חיקוק, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו; לענין זה, "תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב- 1982.

           (ב)  הוגש נגד חברת דלק כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא תחויב החברה בשל ההפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילמה – יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

ערעור על עיצום כספי

19.   (א)  על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערור לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום שהודע לחברת הדלק על הטלת העיצום הכספי.

           (ב)  אין בהגשת הערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או הורה בית המשפט אחרת.

           (ג)   התקבל הערר, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

           (ד)  על החלטת בית משפט השלום בערר ניתן לערער לבית משפט מחוזי ברשות; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

תקנות וביצוע

20.   השר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בענין פיקוח וניהול המלאי.

הוראות מעבר

21.   (א)  הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), תשמ"ח-1988, ימשיכו לחול, כל עוד לא שונו או בוטלו וככל שאינן סותרות את הוראות פרק זה.

           (ב)  חברה שהיתה חברת דלק ערב תחילתו של חוק זה, תירשם במירשם לא יאוחר מיום י' בתמוז תשס"א (1 ביולי 2001).

פרק ו': דיור ציבורי

תיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

22.   בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח-1998.

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

23.   (בוטל).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח 3043)

23. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, לא יחול בתקופה שמיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004), ולא יהיה אדם זכאי להטבות על פיו בתקופה שמיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 141 (ה"ח 64)

23. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, לא יחול בתקופה שמיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד י"ט בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2004) י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ולא יהיה אדם זכאי להטבות על פיו בתקופה שמיום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה.

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 359 (ה"ח 236)

23. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, לא יחול בתקופה שמיום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), ולא יהיה אדם זכאי להטבות על פיו בתקופה שמיום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה.

מיום 7.8.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 853 (ה"ח 135)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

אי תחולת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)

23. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, לא יחול בתקופה שמיום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001) עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), ולא יהיה אדם זכאי להטבות על פיו בתקופה שמיום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה.

פרק ז': ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 42

24.   בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי).

חוק הביטוח הלאומי – תחולה

25.   הוראות סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 24(1) לחוק זה ולוח ח' לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה, יחולו על מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום י' בתמוז תשס"א (1 ביולי 2001) ואילך.

פרק ח': העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

תיקון חוק העסקת עובדים על ידי בלני כוח אדם – מס' 2

26.   בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (בפרק זה – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם), אחרי סעיף 21 יבוא: סעיף 21א.

תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני  כוח אדם (תיקון)

27.   בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון), תש"ס-2000 (בפרק זה – החוק המתקן).

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון) – הוראה מיוחדת

28.   על אף הוראות סעיף 6 לחוק המתקן, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, כל תקופת העסקה של עובד קבלן כוח אדם, שהיתה לפני יום ח' בניסן תשס"א (1 באפריל 2001), לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם – תחילה

29.   תחילתו של סעיף 27(1) לחוק זה ושל סעיף 21א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כנוסחו בסעיף 26 לחוק זה, ביום ד' בשבט תשס"א (28 בינואר 2001).

פרק ט': שונות

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים – מס' 5

30.   (א)  בחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994 (בסעיף זה – חוק קליטת חיילים משוחררים), הוחלף סעיף 11(ב).

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

           (ב)  (1)   סעיף 11(ב) לחוק קליטת חיילים משוחררים, כנוסחו בסעיף קטן (א), יחול לגבי חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר אחרי יום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001);

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

(2)   לגבי חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר לפני יום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), הסכומים לפי סעיפים 9(א) ו-10 כנוסחם ערב תחילתו של חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 4), התש"ס-2000 –

(א)   יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש מרס 1994 ועד חודש דצמבר 2002, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(ב)   יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2004, לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנזכרת בפסקה (1) בתוספת שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 2003 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 444 (ה"ח 3115)

(ב) (1) סעיף 11(ב) לחוק קליטת חיילים משוחררים, כנוסחו בסעיף קטן (א), יחול לגבי חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר אחרי יום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001);

(2) לגבי חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר לפני יום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), הסכומים לפי סעיפים 9(א) ו-10 כנוסחם ערב תחילתו של חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 4), התש"ס-2000 –

(א) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש מרס 1994 ועד חודש דצמבר 2002, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(ב) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2004, לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנזכרת בפסקה (1) בתוספת שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 2003 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

תיקון חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום)

31.   בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000.

תיקון חוק שירות התעסוקה – מס' 11

32.   (א)  בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 (בסעיף זה – חוק שירות התעסוקה), הוסף סעיף 18א.

           (ב)  תחילתו של סעיף 18א לחוק שירות התעסוקה, כנוסחו בסעיף קטן (א), ביום כ"א בתמוז תשס"ב (1 ביולי 2002).

תחולה

33.   תחילתו של חוק זה ביום ח' בניסן תשס"א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.

                                       אריאל שרון                                        סילבן שלום

                                                   ראש הממשלה                                                       שר האוצר

            משה קצב                                         אברהם בורג

              נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 227 (ה"ח תשס"א מס' 2929 עמ' 56).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, ה"ח תשס"ב מס' 3065 עמ' 205, ה"ח תשס"ב מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 1 בסעיף 34 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 444 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – תיקון מס' 2 בסעיף 36 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.7.2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 141 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 3 בסעיף 96 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 359 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 4 בסעיף 67 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תשס"ח מס' 2180 מיום 7.8.2008 עמ' 853 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 135 עמ' 82) – תיקון מס' 5 בסעיף 9 לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 3), תשס"ח-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות