Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – משקולות ומידות

תוכן ענינים

 

פרק א': כללי

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 1א

הפקדת תקנים ומסמכים

Go

7

סעיף 1ב

יחידות מדידה

Go

7

סעיף 1ג

בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת

Go

7

סעיף 1ד

ביטול אישור וביטול חותם

Go

7

סעיף 1ה

אופן ביטול החותם

Go

7

סעיף 1ו

מקום החותם

Go

8

סעיף 1ז

צורת החותם

Go

8

סעיף 1ח

מקום ביצוע הבדיקה

Go

8

סעיף 1ט

חובת הספקת מטען בדיקה

Go

8

סעיף 1י

חובת מתן סיוע בבדיקה

Go

8

סעיף 1יא

מכשיר מדידה שאינו בשימוש מסחרי

Go

8

 

פרק א'1: מידות-אורך

Go

8

סעיף 1יב

נקיבה

Go

8

סעיף 2

הרכב

Go

8

סעיף 3

דגם

Go

8

סעיף 4

קצוות מידת אורך

Go

8

סעיף 5

ערך נקוב

Go

8

סעיף 6

ציון ערך נקוב

Go

8

סעיף 7

שינות

Go

8

סעיף 8

סימון השנתות

Go

8

סעיף 9

רוחב הקווים

Go

9

סעיף 10

מספור השנתות

Go

9

סעיף 11

ביצוע המבחן

Go

9

סעיף 12

תחומי טעות

Go

9

סעיף 13

מקום החיתום

Go

9

 

פרק ב': מידות-קיבול

Go

9

סעיף 14

נקיבה

Go

9

סעיף 15

הרכב

Go

9

סעיף 16

דגם

Go

9

סעיף 17

הורקה מלאה

Go

9

סעיף 18

ערך נקוב

Go

9

סעיף 19

שינות

Go

9

סעיף 20

מרחק בין שנתות

Go

10

סעיף 21

ציון ערך נקוב

Go

10

סעיף 22

ציון שנתות

Go

10

סעיף 23

סימון ערכים נקובים

Go

10

סעיף 24

סימון של קיבול מלא ושל שנתות

Go

10

סעיף 25

רוחב הקווים או הסימנים

Go

10

סעיף 26

ביצוע המבחן

Go

10

סעיף 27

תחומי טעות

Go

10

סעיף 28

מקום התיחום

Go

11

 

פרק ג'

Go

11

סעיף 29

הגדרות

Go

11

סעיף 30

שנתות

Go

11

סעיף 31

מצב תקין של משאבה

Go

11

סעיף 32

סימון משאבה

Go

11

סעיף 33

מקום לקביעת חותם הכיול

Go

11

סעיף 34

תהליך מבחן

Go

12

סעיף 34א

קצב ההזרמה

Go

12

סעיף 35

טעויות מותרות

Go

12

סעיף 36

מקום החיתום

Go

12

סעיף 37

מחיקת חותם כיול במקום אחד

Go

12

סעיף 38

הסרת חותם כיול

Go

12

סעיף 39

תיקון וחיתום על ידי בעל משאבה

Go

12

סעיף 40

תוקף חותם של בעל משאבה

Go

12

סעיף 40א

הקמת משאבה חדשה

Go

12

סעיף 41

חובה להציג שלט

Go

12

סעיף 42

חובת החזרה לציון האפס

Go

12

סעיף 43

הגשת עזרה למבקר

Go

13

סעיף 43א

הגדרות

Go

13

סעיף 43ב

עמידה בפני בלאי ושלט סימון

Go

13

סעיף 43ג

אישור מוקדם של הדגם

Go

13

סעיף 43ד

התקן להטיית כמויות מוצרי נפט

Go

13

סעיף 43ה

הוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר

Go

13

סעיף 43ו

הרכבת שסתום

Go

13

סעיף 43ז

כיוון הזרימה של מוצרי הנפט

Go

13

סעיף 43ח

הזרמה באמצעות משאבה

Go

14

סעיף 43ט

הזרמה מכוח הגרביטציה

Go

14

סעיף 43י

הפעלה ידנית

Go

14

סעיף 43יא

ציון כמויות

Go

14

סעיף 43יב

הדפסת התוצאות

Go

14

סעיף 43יג

התקן ההדפסה

Go

14

סעיף 43יד

פעולת ציון של המונה

Go

14

סעיף 43טו

החזרת הציון לאפס

Go

14

סעיף 43טז

סטיה מותרת בהתקן ההדפסה

Go

14

סעיף 43יז

התקן לסיכום כללי

Go

14

סעיף 43יח

סימון מד הנפט

Go

14

סעיף 43יט

סימון המונה

Go

15

סעיף 43כ

מקום לחותם

Go

15

סעיף 43כא

בחינת המערכת לפי תקן משנה

Go

15

סעיף 43כב

תנאי עריכת הבחינה

Go

15

סעיף 43כג

טעות מותרת בכיול

Go

15

סעיף 43כד

טעות מותרת בכיול שנית

Go

15

סעיף 43כו

מחיקת חותם

Go

15

סעיף 43כז

דין חותם או התקן פגועים

Go

15

סעיף 43כח

הודעה על הסרת חותם

Go

15

סעיף 43כט

חותם של בעל המערכת

Go

15

סעיף 43ל

דין חותם של בעל המערכת

Go

15

סעיף 43לא

הגשת עזרה למבקר

Go

15

סעיף 43לב

מדידת כמויות

Go

15

סעיף 43לג

הוראות שימוש

Go

16

 

פרק ד' – משקולות מטריות

Go

16

סעיף 44

פרשנות

Go

16

סעיף 45

ערך אמיתי של שקילה באוויר

Go

16

סעיף 46

ציון שם המסמך

Go

16

סעיף 47

תדירות הבקרה המטרולוגית

Go

16

סעיף 48

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

16

סעיף 49

יחידות מדידה

Go

16

סעיף 50

טעות מרבית מותרת

Go

16

סעיף 51

בקרה מטרולוגית

Go

17

סעיף 52

איסור התאמת מסה

Go

18

סעיף 53

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

18

סעיף 54

יחידת מדידה

Go

18

סעיף 55

הטעות המרבית המותרת

Go

18

סעיף 56

בקרה מטרולוגית

Go

18

סעיף 57

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

18

סעיף 58

יחידות מדידה

Go

18

סעיף 59

טעות מרבית מותרת

Go

18

סעיף 60

בקרה מטרולוגית

Go

18

סעיף 61

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

19

סעיף 62

יחידות מדידה

Go

19

סעיף 63

טעות מרבית מותרת

Go

19

סעיף 64

בקרה מטרולוגית

Go

20

 

פרק ה': מכונות שקילה

Go

20

סעיף 65

פרשנות

Go

21

סעיף 66

תדירות בקרה מטרולוגית

Go

21

סעיף 67

דרישות למכונת שקילה אלקטרונית

Go

21

 

חלק 1 – מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי

Go

22

סעיף 68

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

22

סעיף 69

סימון

Go

22

סעיף 70

יחידות מדידה

Go

22

סעיף 71

הטעות המרבית המותרת

Go

22

סעיף 72

בקרה מטרולוגית

Go

22

סעיף 73

תדירות בקרה מטרולוגית

Go

22

 

חלק 2 – מאזני גשר ומאזניים לא-אוטומטיים אחרים

Go

23

סעיף 74

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

23

סעיף 75

סימון

Go

23

סעיף 76

יחידת מדידה

Go

23

סעיף 77

בקרה מטרולוגית

Go

23

סעיף 78

הטעות המרבית המותרת

Go

24

סעיף 79

דרישות נוספות

Go

24

 

חלק 1: מאזני סרט

Go

24

סעיף 80

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

24

סעיף 81

סימון

Go

24

סעיף 82

יחידת מדידה

Go

25

סעיף 83

טעות מרבית מותרת

Go

25

סעיף 84

בקרה מטרולוגית

Go

25

 

חלק 2: מאזני שקילה ומיון

Go

25

סעיף 85

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

25

סעיף 86

סימון

Go

25

סעיף 87

יחידות מדידה

Go

26

סעיף 88

טעות מרבית מותרת

Go

26

סעיף 89

בקרה מטרולוגית

Go

26

 

חלק 3: מאזני מילוי

Go

27

סעיף 90

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

27

סעיף 91

סימון

Go

27

סעיף 92

יחידות מדידה

Go

27

סעיף 93

טעות מרבית מותרת

Go

27

סעיף 94

בקרה מטרולוגית

Go

27

 

חלק 4: מאזני רכבת

Go

28

סעיף 95

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

28

סעיף 96

סימון

Go

28

סעיף 97

יחידות מדידה

Go

28

סעיף 98

טעות מרבית מותרת

Go

28

סעיף 99

בקרה מטרולוגית

Go

28

 

חלק 5: מאזני הופר

Go

29

סעיף 100

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

29

סעיף 101

סימון

Go

29

סעיף 102

יחידת מדידה

Go

30

סעיף 102א

טעות מרבית מותרת

Go

30

סעיף 102ב

בקרה מטרולוגית

Go

30

 

חלק 6: מאזני רכב

Go

30

סעיף 102ג

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

30

סעיף 102ד

סימון

Go

31

סעיף 102ה

יחידת מדידה

Go

31

סעיף 102ו

טעות מרבית מותרת

Go

31

סעיף 102ז

בדיקה מטרולוגית

Go

31

 

חלק 7 – מכונות שקילה מדידה ואריזה

Go

32

סעיף 102ח

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

32

סעיף 102ט

סימון

Go

32

סעיף 102י

טעות מרבית מותרת

Go

33

סעיף 102יא

בקרה מטרולוגית

Go

33

סעיף 102יב

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

33

סעיף 102יג

סימון

Go

33

סעיף 102יד

יחידת מדידה

Go

34

סעיף 102טו

טעות מרבית מותרת

Go

34

סעיף 102טז

בקרה מטרולוגית

Go

34

סעיף 102יז

אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

34

סעיף 102יח

סימון

Go

34

סעיף 103

יחידות מדידה

Go

35

סעיף 104

טעות מרבית מותרת

Go

35

סעיף 105

בקרה מטרולוגית

Go

35

 

פרק ו': מכשיר לבדיקת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב

Go

35

סעיף 106

הגדרה

Go

35

סעיף 107

סימון, אפיונים פיזיקליים וטכניים

Go

35

סעיף 108

יחידת מדידה

Go

35

סעיף 109

טעות מרבית מותרת

Go

35

סעיף 110

בקרה מטרולוגית

Go

35

סעיף 111

תדירות הבקרה המטרולוגית

Go

36

 

פרק ז': הוראות שונות

Go

36

סעיף 112

אגרות מידות אורך

Go

36

סעיף 113

אגרות מידות קיבול

Go

36

סעיף 114

אגרות משאבות ומדי תידלוק

Go

36

סעיף 115

אגרות משקולות

Go

37

סעיף 116

אגרות מכונות שקילה

Go

37

סעיף 116א

הצמדה

Go

37

סעיף 117

עונשין

Go

38

סעיף 118

ביטול תקנות

Go

38

סעיף 119

הוראות מעבר

Go

38

סעיף 120

השם

Go

38

 


תקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947, אני מתקין תקנות אלה:

תק' תשס"ז-2007

פרק א': כללי

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 788

הוספת פרק א'

הגדרות תק' תשס"ז-2007

1.       בתקנות אלה –

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 788

הוספת תקנה 1

          "דרגת דיוק" (Accuracy Class) – דרגה של מכשירי מדידה העומדים בדרישות מטרולוגיות מסוימות המכוונות להגביל את אי-ודאות מכשיר מדידה לגבולות שנקבעו בתנאי הפעלה נתונים;

          "חותם" – הטבעה בלחץ על גבי מכשיר מדידה לשם אישור רשמי; ויכול שהחותם יהיה תווית נייר המודבקת על גבי המכשיר כאמור;

          "מטרולוגיה חוקית" (Legal Metrology) – פעילות טכנולוגית, מינהלית וחוקית לווידוא שימוש אמין במערכות מדידה;

          "OIML" – הארגון הבין-לאומי למטרולוגיה חוקית International Organization of Legal Metrology, שמוציא מזמן לזמן סדרת המלצות (R), מסמכים (D), מילונים (V) ומדריכים (G);

          "ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "EN" – (European Standard) תקן של מדינות אירופה;

          "NIST" – המכון הלאומי לסטנדרטים וטכנולוגיה של ארה"ב National Institute of Standard and Technology (USA) שמוציא מזמן לזמן תקנות, המלצות ומדריכים;

          "ASTM" – הארגון האמריקני לבדיקות וחומרים (American Society For Testing And Materials) שמוציא מזמן לזמן תקנים;

          "ANSI" – מכון התקנים האמריקאי (American National Standards Institute) שמוציא מזמן לזמן תקנים;

          "EC" – האיחוד האירופי (European Community) שמוציא מזמן לזמן דירקטיבות;

          "BS" – תקנים בריטיים (British Standards);

          "WELMEC" – האיחוד האירופי למטרולוגיה חוקית (European Cooperation In Legal Metrology) שמוציא מזמן לזמן מדריכים;

          "דגם" (Type) – סוג של מכשיר מדידה בעל תכונות, תפקודים, מבנה ומראה ייחודים שהוגדרו במפרט היצרן ושהיצרן נתן לו מספר קטלוגי ייחודי;

          "בקרה מטרולוגית" (Metrological Control) – כל הפעולות שנועדו להבטיח אמינות מטרולוגית של מכשיר מדידה, לרבות אישור דגם, התאמה לדגם מאושר, אימות, אימות מחדש וביקורת, ובלבד שלא נאמר אחרת בתקנות אלה;

          "טעות מרבית מותרת" (Maximum permissible error) – הערך המרבי (חיובי או שלילי) של טעות מותרת שנקבע בתקנות אלה.

הפקדת תקנים ומסמכים תק' תשס"ז-2007

1א.     (א)  התקנים הישראלים הנזכרים בתקנות אלה מופקדים לעיון הציבור במכון התקנים וביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המשרד) וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.

          (ב)  מסמכים שאינם ישראליים, הנזכרים בתקנות אלה (להלן – המסמכים) מופקדים ביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד, וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 789

הוספת תקנה 1א

יחידות מדידה תק' תשס"ז-2007

1ב.     (א)  לא יינתנו כינויים, קיצורים ומשמעויות ליחידות מדידה ולא ייעשה בהן שימוש, אלא לפי –

(1)   התקנים הישראליים המפורטים להלן:

(א)   ת"י 1000 על כל חלקיו – המערכת הבין-לאומית של יחידות: כללי שימוש, מיוני 1983;

(ב)   ת"י 22 על כל חלקיו – קיצורים של יחידות מדידה: כללים, מאוגוסט 1974;

(2)   מסמך O IML D2: Legal units of measurements, הבא להוסיף על האמור בתקנים הישראליים המפורטים בפסקה (1).

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 789

הוספת תקנה 1ב

בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת תק' תשס"ז-2007

1ג.     (א)  בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת של מכשיר מדידה, כאמור בתקנות אלה, יהיו לפי המסמכים המפורטים בתקנות, ואולם המפקח רשאי –

(1)   להוסיף דרישות או לשנותן, אם ראה טעם בכך משיקולים של טובת הציבור או משיקולים של התקדמות טכנולוגית;

(2)   לפטור מהדרישות או לשנותן, אם ראה שאינן מתאימות לתנאים הייחודים של מדינת ישראל.

          (ב)  המפקח יוציא הודעה על החלטתו כאמור בסעיף קטן (א) ויפרסמה באתר האינטרנט של המשרד וכן ישלח אותה למי שהיא חלה עליו.

          (ג)   על החלטה לפי תקנה זו ניתן להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שפורסמה או נשלחה הודעה כאמור.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 789

הוספת תקנה 1ג

ביטול אישור וביטול חותם תק' תשס"ז-2007

1ד.     (א)  המפקח רשאי בהודעה לאסור על שימוש במכשיר מדידה, לבטל כל אישור שנתן לו וכן את חיתומו אם אין המכשיר עומד בדרישות תקנות אלה או מנימוק אחר שיפרט בהודעתו.

          (ב)  ההודעה למחזיק במכשיר המדידה (להלן – המחזיק) על האיסור תהיה בכתב ותישלח, יחד עם מועד ביטול תעודת האישור והחותם.

          (ג)   על ההחלטה לאסור או לבטל כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המחזיק להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שקיבל את ההודעה.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 789

הוספת תקנה 1ד

אופן ביטול החותם תק' תשס"ז-2007

1ה.     (א)  חותם של מכשיר מדידה יבוטל על ידי הסרת החותם ממקומו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ביטול חותם למשקולת יכול שיהיה על ידי סימון עליו של כוכב בעל 6 קצוות.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1ה

מקום החותם תק' תשס"ז-2007

1ו.      (א)  חותם או תווית חותם ימוקמו על מכשיר המדידה, במקום המשמש לגישה למנגנון כיוון, שינוי או תיקון.

          (ב)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חיתום מכונת שקילה אלקטרונית יהיה גם באמצעות קוד גישה אלקטרוני שיאשר מבקר.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1ו

צורת החותם תק' תשס"ז-2007

1ז.      המפקח יקבע מזמן לזמן את צורת החותם ותדירות החלפתו; הודעה על קביעתו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1ז

מקום ביצוע הבדיקה תק' תשס"ז-2007

1ח.     (א)  אימות ואימות מחדש של מכשיר מדידה, בין אם הוא מחובר למקומו חיבור של קבע ובין אם לאו, ייעשה במקום הימצאו של המכשיר בתנאים של שימוש.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להורות על ביצוע אימות ואימות מחדש במקום אחר ולא במקום הימצא מכשיר מדידה, אם ראה שאינו מתאים לבדיקה.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1ח

חובת הספקת מטען בדיקה תק' תשס"ז-2007

1ט.     בעל מכשיר מדידה, המשתמש בו, יצרנו או מתקנו (כל אלה להלן – המחזיקים) יספק, על פי דרישת המבקר, מטען במשקל מספיק וכן אמצעים אחרים הדרושים לבדיקת המכשיר.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1ט

חובת מתן סיוע בבדיקה תק' תשס"ז-2007

1י.      (א)  בבדיקת מכשיר המדידה יגישו המחזיקים למבקר כל עזרה לצורך מילוי תפקידו, לפי דרישתו.

          (ב)  לצורך בדיקת מכשיר המדידה במקום הימצאו, יבטיחו המחזיקים – על פי דרישת המבקר – את העברת מטען הבדיקה וכל אמצעי אחר, אל המכשיר וממנו כדרוש.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1י

מכשיר מדידה שאינו בשימוש מסחרי תק' תשס"ז-2007

1יא.    (א)  קבע המפקח כי מכשיר מדידה אינו מיועד לשימוש מסחרי, יטביע בו היצרן או היבואן תווית שאינה ניתנת להסרה, כי המכשיר אסור בשימוש מסחרי ואינו בפיקוח המפקח על משקלות ומידות; במכשיר שאינו מיועד לשימוש מסחרי כאמור, תיערך בדיקת אימות לפי מדגם בלבד, כפי שיורה המפקח, לפי הענין.

          (ב)  המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לפטור דגם כלשהו של מכשיר מדידה שאינו מיועד לשימוש מסחרי מהוראות תקנות אלה.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

הוספת תקנה 1יא

תק' תשס"ז-2007

פרק א'1: מידות-אורך

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 788

פרק א' א'1: מידות-אורך

נקיבה תק' תשס"ז-2007

1יב.    מידת-אורך תהיה ישרה לחלוטין ונקיה מפגמים וחזקה למדי כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך הנקוב כאמור בפרק זה.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 788

1. 1יב. מידת-אורך תהיה ישרה לחלוטין ונקיה מפגמים וחזקה למדי כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך הנקוב כאמור בפרק זה.

הרכב

2.    מידת-אורך תהיה עשויה מתכת שאינה מתכת רכה, או מעץ קשה, שן, סרט ארוג, או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח.

דגם

3.    מידת-אורך תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.

קצוות-מידת-אורך

4.    למידת-אורך שאינה עשויה ממתכת יהיו בשני קצוותיה שפיות-מתכת, שסומררו אליה הדק היטב. למידת-אורך מעץ עם ידית על קצה מותר שלא תהיה שפית מתכת באותו קצה, אם בקצה הידית הסמוך לקצה המידה יש שקע לאצבע.

ערך נקוב

5.    מידת-אורך תהיה באחד הערכים הנקובים הרשומים בטור א' של הלוח שבתקנה 12(א) או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.

ציון ערך נקוב

6.    ערכה הנקוב של מידת-אורך והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה.

שינות

7.    שינות של מידת-אורך יהיה אחיד לכל אורך המידה ויהיה בשיעור יחידות אורך כאמור בתקנה 104(א)(1) עד (4), או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה, או פי שנים או פי חמישה משיעורים אלה.

סימון השנתות

8.    שינות במידת-אורך יסומן בקווים. הקווים המסמנים מילימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים סנטימטרים. הקווים המסמנים סנטימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים דצימטרים. הקווים יהיו ניצבים לאורך המידה.

רוחב הקווים

9.    רוחב הקווים האמורים בתקנה 8 יהיה אחיד ולא יעלה על –

(1)  0.2 מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של 1, 2 או 5 מילימטרים;

(2)  מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של סנטימטר או יותר.

מספור השנתות

10.  שנתות של דצימטרים ומטרים יהיו ממוספרות. במידות שארכן אינו עולה על 2 מטרים יצויינו ערכי הדצימטרים בסנטימטרים. מותר למספר את השנתות של סנטימטרים.

ביצוע המבחן

11.  (א)  מידת-אורך תיבחן על ידי השוואה עם תקן-משני של מידת-אורך.

          (ב)  במידות-אורך שיש בהן שינות, יבחן המבקר את השנתות הממוספרות.

תחומי טעות

12.  (א)  בשעת כיול של מידת-אורך שערכה הנקוב רשום בטור א' של הלוח שלהלן תותר טעות יתר או חסר (להלן בתקנות אלה - טעות) שלא תעלה על הרשום בטור ב' לצדו של אותו ערך נקוב:

טור א'

טור ב'

ערך נקוב

הטעות המותרת

50 ס"מ או ½ מ'

1 מ"מ

1 מ'

1 מ"מ

2 מ'

2 מ"מ

5 מ'

3 מ"מ

10 מ'

4 מ"מ

20 מ'

6 מ"מ

          (ב)  אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א' של הלוח, בהתאם לתקנה 5, יקבע באישור גם את הטעויות המותרות כאמור למידת-אורך מאותו ערך נקוב.

          (ג)   בשעת כיול-שנית של מידת-אורך כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה על פי שנים מהטעויות האמורות.

          (ד)  הטעות המותרת בחלקי אורך של מידת-אורך תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בארכה המלא של המידה, אך לא פחות ממילימטר בשעת כיול ו-2 מילימטרים בשעת כיול-שנית או בשעת בקורת.

מקום החיתום

13.  מידת-אורך תחותם בחותם הכיול בקרבת ראשית המידה וסופה.

פרק ב': מידות-קיבול

נקיבה

14.  מידת-קיבול תהיה חזקה למדי בכל חלקיה כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך נקוב כאמור בפרק זה.

הרכב

15.  (א)  מידת-קיבול תהיה עשויה מזכוכית, חרס, אלומיניום, ניקל, בדיל, פלדה, פלדת-אל-חלד, נחושת, פליז, ברונזה, מתכת מצופה אמאיל, ברזל מצופה בדיל, ברזל מצופה ניקל, ברזל מצופה אבץ, פלדה מצופה אבץ או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח; מידות-קיבול בערך נקוב של ½62 מיליליטר או 1/16 ליטר או 125 מיליליטר או 1/8 ליטר לא יהיו עשויות מזכוכית או חרס.

          (ב)  אין להשתמש במידות-קיבול העשויות מברזל או פלדה מצופי אבץ במכירת חמרי מזון נוזלים.

דגם

16.  מידת-קיבול תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.

הורקה מלאה

17.  מידת-קיבול תהיה עשויה באופן שתתרוקן לגמרי כשהיא נטויה בזווית של º120 מהאנך.

ערך נקוב

18.  מידת-קיבול תהיה באחד הערכים הנקובים הרשומים בטור א' של הלוח בתקנה 27(א), או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.

שינות

19.  שינות של מידת-קיבול יהיה אחיד. השנתות יהיו בשיעור של יחידות קיבול כאמור בתקנה 104(א)(5) עד (7), או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה או פי שנים או פי חמישה משיעורים אלה, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח; במידה בערך הנקוב של ליטר מותר שינות של רבעי ליטר.

מרחק בין שנתות

20.  במידות-קיבול העשויות מזכוכית או חרס ושיש בהן שינות יהיה המרחק המינימלי בין שנתות רצופות שני מילימטרים.

ציון ערך נקוב

21.  ערכה הנקוב של מידת-קיבול והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה. הסימונים ייעשו על דופנה החיצוני של המידה.

ציון שנתות

22.  במידות-קיבול, שיש בהן שינות, תסומן בערכה הנקוב כל שנת, כל שנת שניה, כל שנת חמישית, כל שנת עשירית, או שנתות אחרות שאושרו על ידי המפקח; במידות שקיבולן המלא הוא ליטר ושיש בהן שינות של רבעי ליטר, תסומן בערכה הנקוב כל שנת.

סימון ערכים נקובים

23.  (א)  במידות-קיבול העשויות מזכוכית או חרס יסומנו הערכים הנקובים האמורים בתקנה 21 בצריבה, בחקיקה על ידי סילון חול, או באופן אחר שאושר על ידי המפקח.

          (ב)  במידות-קיבול העשויות ממתכת יסומנו הערכים הנקובים האמורים בתקנה 21 בטביעה; ניזוק בטביעה חיפוי כל שהוא, יסומנו הערכים הנקובים על רצועת בדיל או על שלט מפליז, שיולחמו הדק היטב אל המידה; רצועת הבדיל או השלט מפליז שעליה רשום הערך הנקוב של המידה יהיו גדולים למדי כדי להיחתם בחותם הכיול.

סימון של קיבול מלא ושל שנתות

24.  (א)  קיבולה המלא של מידת-קיבול ושנתותיה יסומנו באופן ברור בקווים או בסימנים חדים אחרים, שאינם ניתנים להימחק, על הדופן החיצוני של מידות העשויות מזכוכית ועל הדופן הפנימי של מידות אחרות; במידות העשויות מזכוכית יהיו הסימנים צרובים, חקוקים על ידי סילון חול, או מסומנים באופן אחר שאושר על ידי המפקח.

          (ב)  במידות-קיבול שאין בהן שנתות אין צורך בקו או בסימן לציון הקיבול המלא, אם הוא מוגדר על ידי שפת המידה, על ידי תחתית זרה העליון, או על ידי תחתית הזרבובית ובכדי-חלב - על ידי תחתית הצוואר המאונך.

רוחב הקווים או הסימנים

25.  רוחב הקווים או הסימנים האמורים בתקנה 24(א) יהיה אחיד ולא יעלה על –

(1)   חצי-מילימטר – במידות העשויות מזכוכית;

(2)   מילימטר – במידות אחרות.

ביצוע המבחן

26.  (א)  מידת-קיבול תיבחן על ידי השוואה עם תקן-משני של מידת-קיבול תוך מילוי התקן במים או בנוזל מתאים אחר והרקתו לתוך המידה הנבחנת; במידות-קיבול, שיש בהן שנתות, יבחן המבקר גם את השנתות הממוספרות.

          (ב)  סומנו הקיבול והשנתות כאמור בתקנה 24(א), תיבחן המידה עד האמצע של הקו או הסימן. נבחנת מידת קיבול העשויה מזכוכית במים, תיחשב תחתיתו של המניסקוס כמפלס המים.

          (ג)   המפקח רשאי לאשר ביצוע מבחן באופן אחר.

תחומי טעות

27.  (א)  בשעת כיול של מידת-קיבול, שערכה הנקוב רשום בטור א' של הלוח שלהלן תותר טעות שלא תעלה על הרשום בטור ב' לצדו של אותו ערך נקוב:

טור א'

טור ב'

ערך נקוב

הטעות המותרת

10 מ"ל

0.5 מ"ל

20 מ"ל

0.5 מ"ל

50 מ"ל

0.5 מ"ל

½62 מ"ל או 1/16 ל'

1 מ"ל

100 מ"ל

1 מ"ל

125 מ"ל או 1/8 ל'

2 מ"ל

200 מ"ל

2 מ"ל

250 מ"ל או ¼ ל'

2.5 מ"ל

500 מ"ל או ½ ל'

5 מ"ל

1 ל'

5 מ"ל

2 ל'

10 מ"ל

5 ל'

25 מ"ל

10 ל'

50 מ"ל

15 ל'

50 מ"ל

20 ל'

50 מ"ל

30 ל'

75 מ"ל

          (ב)  אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א' של הלוח, בהתאם לתקנה 18, יקבע באישור גם את הטעויות המותרות למידת-קיבול מאותו ערך נקוב.

          (ג)   בשעת כיול-שנית של מידת-קיבול כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה על פי שנים מהטעויות האמורות.

          (ד)  הטעות המותרת בשנתות של מידת-קיבול תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בקיבולה המלא של המידה, אך לא פחות משיעורים אלה:

(1)   בשעת כיול –

(א)   0.5 מיליליטרים – במידות העשויות מזכוכית;

(ב)   2 מיליליטרים – במידות אחרות שערכן הנקוב עולה על 100 מיליליטרים;

(2)   בשעת כיול-שנית או בקורת – פי שנים מהאמור בפסקה (1), הכל לפי הענין.

מקום התיחום

28.  (א)  חותם הכיול יושם על יד סימן הערך הנקוב של מידת-קיבול.

          (ב)  במידות העשויות ממתכת יהיה חותם הכיול טבוע במקום האמור בתקנת משנה (א); יינזק על ידי כך חיפוי כל שהוא – הוא יהיה טבוע ברצועת הבדיל או שלט הפליז האמורים בתקנה 23(ב).

          (ג)   במידות העשויות מזכוכית או חרס ייצרב חותם הכיול במקום כאמור בתקנת משנה (א), ייחקק בו על ידי סילון של חול, או יושם בו באופן אחר שאושר על ידי המפקח.

תק' תשל"ט-1979

פרק ג'

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1823

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': משאבות למדידת כמויות חמרי דלק

תק' תשל"ט-1979

חלק א'

משאבות למדידת כמויות חמרי דלק

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1823

הוספת כותרת חלק א'

הגדרות

29.  בפרק זה –

          "חומר דלק" – חומר דלק נוזל;

          "תחנה" – מקום שבו מוכרים חומר דלק;

          "בעל תחנה" – לרבות כל מי שפועל בשמו;

          "מד-דלק" – מנגנון המיועד למדידת חומר דלק;

          "מונה" – סידור לציון כמויות חמרי דלק שנמדדו במד-דלק;

          "משאבה" – כלי למדידת קיבול של חומר דלק, שהותקן במקום קבוע בתחנה, המצוייד במנגנון שאיבה, מד-דלק ומונה.

שנתות

30.  השנתות של המונה יהיו אחידות והן יהיו בשיעור של ליטר, החלק העשירי של ליטר, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח.

מצב תקין של משאבה

31.  משאבה תהיה מותאמת כדי דיוקה המקסימלי וכל חלקיה יהיו במצב תקין.

סימון משאבה

32.  (א)  על משאבה יסומנו שם היצרן שלה ומספר זיהויה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש.

          (ב)  על משאבה יסומן באותיות גדולות וברורות ובמקום בולט לעין סוג חומר הדלק שאותו היא מודדת ומוסרת.

מקום לקביעת חותם הכיול

33.  (א)  על סידורי ההתאמה של מד-דלק יוכן מקום לחותם הכיול באופן שסידורי ההתאמה, אחרי החיתום, לא יהיו ניתנים להתאמה, לתיקון או לשינוי אחר מבלי שיוסר או ייפגע חותם הכיול או חוט המתכת המחזיק אותו.

          (ב)  המפקח רשאי לקבוע כי מקומות לחותם הכיול כאמור יוכנו גם על חלקים אחרים של המשאבה באופן שיקבע.

תהליך מבחן

34.  (א)  משאבה נבחנת על ידי מדידה של כמות חומר דלק מסויימת במשאבה ובתקן-משני של מידת-קיבול והשוואת תוצאות המדידות.

          (ב)  המבקר רשאי לעשות מספר של מדידות והשוואות כאמור בתקנת משנה (א) ובכמויות של חומר דלק כפי שייראה לו; מספר המדידות וההשוואות לא יהיה פחות משנים והכמות בכל מדידה והשוואה לא תהיה פחות מ-5 ליטר.

קצב ההזרמה תק' תש"ם-1980

34א.  שתי המדידות הראשונות בבחינת משאבות בנדון ייעשו בידי המבקר אחת בקצב הזרמה מהיר והשניה בקצב הזרמה איטי; לענין תקנה זו –

                 "קצב הזרמה מהיר" – הקצב המהיר ביותר שאפשר להפיק מהמשאבה הנבחנת;

                 "קצב הזרמה איטי" – הזרמה של כ-20 ליטר בדקה או הזרמה המצויינת כאיטית על המשאבה על ידי היצרן.

מיום 9.7.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1811

הוספת תקנה 34א

טעויות מותרות תק' תשל"א-1970

35.  (א)  בשעת כיול של משאבה תותר בהשוואה כאמור בתקנה 34 טעות עד 0.4% מהכמות שצויינה במונה; הטעות הממוצעת שנקבעה בכל ההשוואות לפי תקנה 34(ב) לא תעלה על 0.2% והפער שבין תוצאות ההשוואה של כמויות זהות כנקובות במונה לא יעלה על 0.4% מהכמות הנקובה כאמור.

          (ב)  בשעת כיול-שנית של משאבה או בשעת בקורתה כאמור יותרו טעות ופער, הכל לפי הענין, פי אחד וחצי מאלה האמורים בתקנת משנה (א).

מיום 1.1.1971

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2621 מיום 8.10.1970 עמ' 8

החלפת תקנה 35

הנוסח הקודם:

טעויות מותרות

35. (א) בשעת כיול של משאבה תותר בהשוואה כאמור בתקנה 34 טעות עד 0.4% מהכמות שצוינה במונה. הטעות הממוצעת שנקבעה בכל ההשוואות לפי תקנה 34(ב) לא תעלה על חצי הטעות האמורה.

(ב) בשעת כיול-שנית של משאבה או בשעת בקורתה כאמור תותר טעות פי אחד וחצי מהטעות האמורה בתקנת משנה (א).

מקום החיתום

36.  משאבה תחותם בחותם הכיול במגופת עופרת שתושם באופן ובמקומות כאמור בתקנה 33.

מחיקת חותם כיול במקום אחד

37.  חותמה משאבה בחותם הכיול ביותר ממקום אחד ונמחק חותם הכיול רק במקום אחד, יראו את המשאבה כבלתי מכויילת ובלתי מחותמת.

הסרת חותם כיול

38.  לא יסיר אדם חותם-כיול, לא יפגע בו ולא יסיר את חוט המתכת המחזיק את חותם הכיול ולא יפגע בו אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה כאמור.

תיקון וחיתום על-ידי בעל משאבה

39.  אחרי הסרה או פגיעה כאמור בתקנה 38 יהיה מותר לבעל משאבה לתקן או להתאים את המשאבה, ובלבד –

(1)  שיושם מיד אחרי ביצוע התיקון או ההתאמה, במקום חותם הכיול, חותם של בעל המשאבה שאושר על ידי המפקח;

(2)  שבעל המשאבה יודיע למבקר בכתב על התיקון או ההתאמה לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.

תוקף חותם של בעל משאבה

40.  (א)  הוסר חותם-כיול או נפגע או הוסר חוט המתכת המחזיק אותו או נפגע, יראו אותו חותם כנמחק, אלא אם הושם במקומו חותם כאמור בתקנה 39.

          (ב)  משאבה שעליה הושם חותם כאמור בתקנת משנה (א), יראוה כמכויילת ומחותמת בהתאם להוראות תקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול.

הקמת משאבה חדשה תק' תשל"א-1970

40א.  הוקמה בתחנה משאבת-דלק חדשה, תיראה המשאבה, כמכויילת וכמחותמת בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול ובלבד שנתמלאו שתי אלה:

(1)  הושם עליה חותם של בעל המשאבה, שאושר על ידי המפקח בהתאם לתקנה 39;

(2)  בעל המשאבה הודיע למבקר בכתב על הקמת המשאבה וחיתומה כאמור לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.

מיום 1.1.1971

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2621 מיום 8.10.1970 עמ' 9

הוספת תקנה 40א

חובה להציג שלט

41.  בעל תחנה יציג על המונה של משאבה בלתי מכויילת ובלתי מחותמת שלט בולט לעין המציין שהמשאבה אינה בשימוש למכירת חומר דלק.

חובת החזרה לציון האפס

42.  לא יתחיל אדם להוציא דלק למכירה ממשאבה שהיא מצויידת בסידור להחזרת ציון הכמות הנמדדת על המונה לשנת האפס, אלא אם החזיר תחילה את הציון האמור לשנת האפס.

הגשת עזרה למבקר

43.  בעל תחנה יגיש למבקר במילוי תפקידיו כל עזרה סבירה שהמבקר ידרוש.

תק' תשל"ט-1979

חלק ב'

מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1823

הוספת כותרת חלק ב'

הגדרות תק' תשל"ט-1979

43א.  בחלק זה –

          "מערכת" – מכשיר למדידת קיבול לכמויות של מוצרי נפט, מותקן על מיכלית ומורכב מהחלקים הבאים, כולם או מקצתם: משאבה, מסננת, מפרדי אוויר, מד נפט, מונה, צינור הוצאות נפט, שסתומים וברזים וכן חלקים אחרים שאושרו בידי המפקח;

          "בעל מערכת" – לרבות פועלו, סוכנו, שכירו, או כל מי שפועל במקומו, בשמו או בעדו;

          "מוצר נפט" – סולר או קרוסין (נפט) כמוגדר בתקן הישראלי מס' 100;

          "מיכלית" – כלי רכב להובלת מוצרי נפט;

          "מסננת" – התקן להפרדת גופים זרים ומישקעים ממוצר נפט, קודם למדידתו;

          "מפריד אוויר" – התקן להפרדת אוויר וגז ממוצר נפט, קודם למדידתו;

          "שסתום הפסקה" – שסתום להפסיק באופן אוטומטי זרימת הנוזל, כדי למנוע כניסת אוויר או גז למד-הנפט;

          "מד נפט" – מנגנון למדידת כמויות של נפט – שאושר בידי המפקח;

          "מונה" – מנגנון לציון כמויות של מוצר נפט שנמדדו במד הנפט;

          "צינור הוצאת נפט" – צינור גמיש להוצאת כמויות של מוצר נפט, שנמדדו במד הנפט;

          "ספיקה מקסימלית" – כמות מקסימלית של מוצר נפט אשר מדידתה במערכת במשך דקה אחת לא תגרום לטעות העולה על הטעות המקסימלית המותרת.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1823

הוספת תקנה 43א

עמידה בפני בלאי ושלט-סימון תק' תשל"ט-1979

43ב.  המערכת תהיה בכל חלקיה, מחמרים שיהיה בהם כדי להבטיח עמידה בפני בלאי ללא פגיעה בדרך שימושה הרגיל במסחר במשך שתי תקופות כיול לפחות (תקופת כיול – שנת לוח אחת), ויהיה עליה שלט שיסומנו בו באופן ברור, קריא ובר-קיימא –

(1)  שם היצרן;

(2)  סימני זיהוי של דגם המערכת;

(3)  סימני זיהוי של המערכת;

(4)  סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם המערכת נועדת.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ב

אישור מוקדם של הדגם תק' תשל"ט-1979

43ג.   (א)  דגם המערכת טעון אישור מוקדם מאת המפקח.

          (ב)  אישור המפקח יינתן על סמך תרשים זרימה.

          (ג)   תרשים הזרימה המאושר יימצא בתא המיכלית.

          (ד)  לא ייעשה כל שינוי בדגם המערכת אלא באישורו של המפקח.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ג

התקן להטיית כמויות מוצרי נפט תק' תשל"ט-1979

43ד.  לא יהיה במערכת התקן להטיית כמויות של מוצר הנפט אחרי מדידתן במד הנפט.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ד

 

הוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר תק' תשל"ט-1979

43ה.  להוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר ישמשו צינורית או התקן ממתכת שאושרו לכך בידי המפקח והמיועדים לזרימת גז ואוויר ממפריד האוויר אל האטמוספירה, או אל תא אחסון של המיכלית, או אל כלי קיבול שנמצא למטרה זו על המיכלית, או אל צינור הפריקה לאחר מד הנפט, אך לא אל צינור המיועד לזרימת מוצר הנפט אל מד הנפט.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ה

הרכבת שסתום תק' תשל"ט-1979

43ו.   אם המערכת הפסיקה את זרימת מוצר הנפט אל המונה עקב הכנסות של גז או סכנת הכנסות של גז או אוויר למונה, יהיה מותר להמשיך במדידת הנפט רק אחרי שהגז או האוויר יורחקו; כדי לאפשר את ביצוע הרחקתם כאמור, יורכב במערכת שסתום הפסקה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ו

כיוון הזרימה של מוצרי הנפט תק' תשל"ט-1979

43ז.   המערכת תהיה בנויה באופן שזרימת מוצרי הנפט בה תהיה אפשרית רק בכיוון אל קצה צינור ההוצאה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ז

הזרמה באמצעות משאבה תק' תשל"ט-1979

43ח.  (א)  מוזרם מוצר הנפט מתא איחסון של המיכלית באמצעות משאבה, יהיה בקצה ההוצאה שסתום כדי להבטיח כי המערכת והצינור עד השסתום יהיו בכל עת מלאים במוצר נפט, הן כאשר אין זרימת מוצר נפט (במצב הסטטי) הן בעת זרימת הנפט (במצב הקינטי של מוצר הנפט).

          (ב)  השסתום יותאם ללחץ הפעולה של המערכת ופתיחתו תהיה אפשרית אך ורק תחת לחץ מוצר הנפט במצבו הקינטי, אחרי שהשסתום הובא למצב פעולה; מותר להרכיב עין תצפית בקצה צינור ההוצאה ובמקומות הגבוהים של המערכת, כדי לאפשר בדיקת מצב המילוי של המערכת, ובלבד שעין התצפית לא תורכב אלא אחרי מד הנפט.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1824

הוספת תקנה 43ח

הזרמה מכוח הגרביטציה תק' תשל"ט-1979

43ט.  מוזרם מוצר מתא אחסון של המיכלית בכח הגרביטציה, יהיה קצה צינור ההוצאה פתוח ("Dry hose").

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43ט

הפעלה ידנית תק' תשל"ט-1979

43י.   לשם הפעלה או הפסקה של זרימת מוצר נפט דרך המערכת, יותקנו ברז או שסתום שיופעלו ביד על ידי המפעיל.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43י

ציון כמויות תק' תשל"ט-1979

43יא. (א)  המונה יציין את כמויות מוצר הנפט שנמדדו בליטרים.

          (ב)  המקום, שבו מופיע ציון הכמות במונה, יהיה מוגן על ידי זכוכית שקופה בעלת חוזק מתאים או חומר אחר בעל חוזק ושקיפות דומים.

          (ג)   ציון הכמויות יהיה ברור, קריא וחד משמעי; לשם כך יישמרו הזכוכית או החומר האחר האמורים בתקנת משנה (ב) במצב נקי.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43יא

הדפסת התוצאות תק' תשל"ט-1979

43יב. מותר שיהיה במונה התקן להדפסת תוצאות המדידה המצויינת במונה; שינות סולם-הדירוג של התקן ההדפסה יהיה זהה לזה של התקן ציון התוצאות.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43יב

התקן ההדפסה תק' תשל"ט-1979

43יג.  בהתקן ההדפסה יקויימו דרישות אלה:

(1)  תהיה אפשרות להכניס גליון הדפסה אל תוך ההתקן רק לפני התחלת פעולת המדידה ואפשר יהיה להוציא ממנו את הגליון רק אחרי גמר פעולת המדידה;

(2)  ההתקן ידפיס על גליון הדפסה את הכמות שצוינה על ידי המונה בתחילת פעולת המדידה; הכמות שצוינה על ידי המונה בגמר פעולת המדידה תודפס בגמר הפעולה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43יג

פעולת ציון של המונה תק' תשל"ט-1979

43יד. פעולת הציון של המונה תהיה אפשרית רק בפעולתה הנכונה של המערכת ובכיוון קדימה בלבד, חוץ מהחזרת הציון לאפס.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43יד

החזרת הציון לאפס תק' תשל"ט-1979

43טו. החזרת הציון לאפס במונה-מדפיס תיעשה בידי האדם המפעיל את הידית המיועדת לכך, באופן שאחרי הפעלת המונה לא תהיה אפשרות לנפק דלק אלא אם פעולת ההחזרה לאפס הושלמה והכמויות שנופקו הודפסו על כרטיס.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43טו

סטיה מותרת בהתקן ההדפסה תק' תשל"ט-1979

43טז. (א)  בהחזרה לאפס תותר סטיה מציון האפס שלא תעלה על 1/5 של אורך הרווח בין שנת האפס והשנה שלאחריה.

          (ב)  בין הכמות המצויינת בהתקן הציון של המונה והכמות המודפסת בהתקן ההדפסה תותר סטיה שלא תעלה על ערך רווח אחד של השינות.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43טז

התקן לסיכום כללי תק' תשל"ט-1979

43יז.  מותר שיהיה במונה התקן שיסכם את כל הכמויות שנמדדו בפעולות מדידה נפרדות שצויינו והודפסו כל אחד לחוד בהתקני הציון וההדפסה; גודל הספרות המשמשות לציוני ההתקן לסיכום לא יעלה על מחצית גודל הספרות שבהתקן הציון.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1825

הוספת תקנה 43יז

סימון מד הנפט תק' תשל"ט-1979

43יח. על מד הנפט יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר-קיימא –

(1)  שם היצרן;

(2)  סימני זיהוי של דגם מד הנפט;

(3)  סימני זיהוי של מד הנפט;

(4)  סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם מיועד מד הנפט;

(5)  ציון הספיקה המקסימלית והמינימלית של מד הנפט.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43יח

סימון המונה תק' תשל"ט-1979

43יט. על המונה יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר-קיימא –

(1)  שם היצרן;

(2)  סימן זיהוי של המונה;

(3)  כל סימן אחר שהמפקח יורה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43יט

מקום לחותם תק' תשל"ט-1979

43כ.  על המונה של מד הנפט ועל כל חלק אחר של המערכת, כפי שיורה המפקח בהודעה כללית או מיוחדת, יהיו מקומות להשחלת חותם הכיול באופן שאחרי ההחתמה בחותם הכיול לא תהיה אפשרות להתאים, לתקן, לכוון או לשנות את מד הנפט, המונה או החלקים האחרים, אלא אחרי שהוסרו או ניזקו חותם הכיול או החפץ המחזיק אותו.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כ

בחינת המערכת לפי תקן משנה תק' תשל"ט-1979

43כא. המערכת תיבחן על ידי מדידה חוזרת של כמויות מוצר נפט מאותו סוג או צמיגות אשר להם היא מיועדת, שנמדדו במערכת; המדידה החוזרת תיעשה בכלים שאושרו לכך בידי המפקח כתקן משנה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כא

תנאי עריכת הבחינה תק' תשל"ט-1979

43כב. מבקר רשאי לבחון את המערכת בכל דרגת ספיקה, מהספיקה המקסימלית ועד לספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על מד הנפט בהתאם לתקנה 43יח, ובלבד –

(1)  שמספר המדידות לא יהיה פחות משלוש בספיקה הקטנה ביותר או פחות משניים בכל אחת מהספיקות שבהן נבחנת המערכת;

(2)  כמות מוצר הנפט בכל אחת מהמדידות לא תקטן מהכמות הזורמת דרך המערכת במשך דקה אחת בספיקה המקסימלית.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כב

טעות מותרת בכיול תק' תשל"ט-1979

43כג. בשעת כיול של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא עד 0.2% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כג

טעות מותרת בכיול שנית תק' תשל"ט-1979

43כד. בשעת כיול-שנית של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא טעות עד 0.3% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כד

מחיקת חותם תק' תשל"ט-1979

43כו. לגבי מחיקת חותם כיול ממערכת יחולו השינויים המחוייבים מתקנות 109 עד 111.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1826

הוספת תקנה 43כו

דין חותם או התקן פגועים תק' תשל"ט-1979

43כז. הוחתמה מערכת בחותם כיול ביותר מאחד ההתקנים האמורים בתקנה 43כ, ונמחק או הוסר או נפגע חותם הכיול באחד ההתקנים האלה, או בהתקנים אחרים, וכן אם הוסרו או נפגעו התקנים שחתומים במערכת, תיראה המערכת כבלתי מכויילת ובלתי מוחתמת.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43כז

הודעה על הסרת חותם תק' תשל"ט-1979

43כח.       לא יסיר אדם חותם כיול ממערכת, וכן לא יסיר התקן הנושא חותם כיול ולא יפגע בו, אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43כח

חותם של בעל המערכת תק' תשל"ט-1979

43כט.       אחרי הסרה או פגיעה כאמור בתקנה 43כז או 43כח יהיה מותר לבעל המערכת לכוונן את המערכת, לתקנה או לשנותה, או להוסיף ולהשתמש בה כמות שהיא, בתנאי שיתקיימו שני אלה:

(1)  מיד אחרי ביצוע הכיוונון, התיקון או השינוי, ועל כל פנים לפני השימוש תחותם המערכת בחותם של בעל המערכת, שאושר לצורך זה על ידי המפקח;

(2)  בעל המערכת יודיע על הכיוונון, השינוי או השימוש לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ביצועם.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43כט

דין חותם של בעל המערכת תק' תשל"ט-1979

43ל.  מערכת שהוחתמה בחותם של בעל המערכת כאמור בתקנה 43כט יראו אותה עד להחתמה בחותם כיול המכויילת ומחותמת בהתאם לתקנות אלה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43ל

הגשת עזרה למבקר תק' תשל"ט-1979

43לא. בעל מערכת יגיש למבקר, במילוי תפקידיו, כל עזרה שהמבקר עשוי לדרוש, ויעמיד לרשותו של המבקר מוצרי נפט כפי שיידרשו לו לשם מילוי תפקידיו לפי תקנות אלה.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43לא

מדידת כמויות תק' תשל"ט-1979

43לב. לא יתחיל אדם למדוד כמויות של מוצרי נפט במערכת, ולא יתחיל להוציא ממנה מוצרי נפט לשם מכירה, אלא אם התקיימו שני אלה:

(1)  המערכת מלאה במוצר נפט העומד להימדד או להימכר;

(2)  ציון המונה של המערכת עומד באפס.

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43לב

הוראות שימוש תק' תשל"ט-1979

43לג. לא ישתמש אדם במערכת לצורך מדידת מוצרי נפט אלא אם מתקיימים בה שני אלה:

(1)  המערכת מכויילת למדידת מוצר נפט העומד להימדד;

(2)  הספיקה שבה מבוצעת המדידה אינה עולה על הספיקה המקסימלית ואינה קטנה מהספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על פי תקנה 43יח(5).

מיום 1.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4022 מיום 31.8.1979 עמ' 1827

הוספת תקנה 43לג

תק' תשס"ז-2007

פרק ד' – משקולות מטריות

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 790

החלפת פרק ד'

לנוסח פרק ד' לפני החלפתו

תק' תשס"ז-2007

סימן א': פרשנות

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת סימן א'

פרשנות תק' תשס"ז-2007

44.  בפרק זה –

          "משקולת" (Weight) – מידת מסה מוגדרת מבחינת תכונות פיזיקליות ומטרולוגיות;

          "משקולת כבדה" – משקולת שנועדה לשקול מסה גבוהה של מכונת שקילה בעלת כושר שקילה גבוה מ-50 ק"ג;

          "משקולת משושה" – משקולת בעלת שש פאות;

          "משקולת מיוחדת" – משקולת שמידת המסה שלה שונה מן הקבוע למשקולת במסמכי
ה-
OIML.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 44

תק' תשס"ז-2007

סימן ב': כללי

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת סימן ב'

ערך אמיתי של שקילה באוויר תק' תשס"ז-2007

45.  חישוב ערך אמיתי של שקילה באוויר, למשקולת מטרית, יהיה לפי המסמך:

OIML D28: Conventional value of the result of weighing in air.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 45

ציון שם המסמך תק' תשס"ז-2007

46.  יצרן של משקולת מטרית יציין בתעודה שתצורף לה את שם המסמך, כאמור בפרק זה, שלפי מפרטו יוצרה המשקולת וכן את דרגת הדיוק שלה.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 46

תדירות הבקרה המטרולוגית תק' תשס"ז-2007

47.  (א)  תדירות בקרה מטרולוגית למשקולת מטרית תהיה כמפורט להלן:

(1)   אישור דגם – כל עשר שנים;

(2)   אימות מחדש – כפי שצוין בהודעת המפקח, לפי סעיף 7(4) לפקודה;

(3)   בדיקת דיוק –

דרגת דיוק E – כל חמש שנים;

דרגת דיוק F – כל שלוש שנים;

דרגת דיוק M – אחת לשנה;

(4)   ביקורת – לפי החלטת המפקח.

          (ב)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המפקח רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, לבדוק את מידת ההתאמה של המשקולת לדגם שאושר.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 47

תק' תשס"ז-2007

סימן ג': משקולת בדרגת דיוק E1 עד M3

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת סימן ג'

אפיונים פיזיקליים וטכניים תק' תשס"ז-2007

48.  אפיונים פיזיקליים וטכניים של משקולת בסימן זה יהיו לפי מסמך OIML R111: Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3 (להלן – OIML R111).

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 48

יחידות מדידה תק' תשס"ז-2007

49.  יחידות המדידה המותרות למשקולת הנדונה בסימן זה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:

(1)  מיליגרם – מ"ג או mg;

(2)  גרם – ג' או g;

(3)  קילוגרם – ק"ג או kg.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 49

טעות מרבית מותרת תק' תשס"ז-2007

50.  הטעות המרבית המותרת למשקולת הנדונה בסימן זה תהיה לפי הטבלה שלהלן:

טעות מרבית מותרת במיליגרמים (±)

ערך מסה נקוב

M3

M2-3

M2

M1-2

M1

F2

F1

E2

E1

2500000

1600000

800000

500000

250000

80000

25000

-

-

5000 ק"ג

1000000

600000

300000

200000

100000

30000

10000

-

-

2000 ק"ג

500000

300000

160000

100000

50000

16000

5000

1600

-

1000 ק"ג

250000

160000

80000

50000

25000

8000

2500

800

-

500 ק"ג

100000

60000

30000

20000

10000

3000

1000

300

-

200 ק"ג

50000

30000

16000

10000

5000

1600

500

160

-

100 ק"ג

25000

16000

8000

5000

2500

800

250

80

25

50 ק"ג

10000

-

3000

-

1000

300

100

30

10

20 ק"ג

5000

-

1600

-

500

160

50

16

5

10 ק"ג

2500

-

800

-

250

80

25

8

2.5

5 ק"ג

1000

-

300

-

100

30

10

3

1

2 ק"ג

500

-

160

-

50

16

5

1.6

0.5

1 ק"ג

250

-

80

-

25

8

2.5

0.8

0.25

500 ג'

100

-

30

-

10

3

1

0.3

0.1

200 ג'

50

-

16

-

5

1.6

0.5

0.16

0.05

100 ג'

30

-

10

-

3

1

0.3

0.1

0.03

50 ג'

25

-

8

-

2.5

0.8

0.25

0.08

0.025

20 ג'

20

-

6

-

2

0.6

0.2

0.06

0.02

10 ג'

16

-

5

-

1.6

0.5

0.16

0.05

0.016

5 ג'

12

-

4

-

1.2

0.4

0.12

0.04

0.012

2 ג'

10

-

3

-

1

0.3

0.1

0.03

0.01

1 ג'

-

-

2.5

-

0.8

0.25

0.08

0.025

0.008

500 מ"ג

-

-

2

-

0.6

0.2

0.06

0.02

0.006

200 מ"ג

-

-

1.6

-

0.5

0.16

0.05

0.016

0.005

100 מ"ג

-

-

-

-

0.4

0.12

0.04

0.012

0.004

50 מ"ג

-

-

-

-

0.3

0.1

0.03

0.01

0.003

20 מ"ג

-

-

-

-

0.25

0.08

0.025

0.008

0.003

10 מ"ג

-

-

-

-

0.2

0.06

0.02

0.006

0.003

5 מ"ג

-

-

-

-

0.2

0.06

0.02

0.006

0.003

2 מ"ג

 

 

 

 

0.2

0.06

0.02

0.006

0.003

1 מ"ג

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 791

הוספת תקנה 50

בקרה מטרולוגית תק' תשס"ז-2007

51.  בקרה מטרולוגית למשקולות בסימן זה תהיה לפי מסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:

הבדיקה (לפי דרגת דיוק)

הבקרה

אישור דגם

אימות

אימות מחדש

ביקורת

מגנטיזם

E

-

F

-

M

-

רגישות לשדה מגנטי

E

-

-

F

-

-

M

-

-

-

-

סימון וחותמת

E

F

M

מבנה וחומר

E

F

M

טיב שטח

E

+

+

-

F

+

+

-

M

+

+

-

משקל סגולי

E

-

-

F

-

-

-

M

-

-

-

טעות

E

-

F

-

M

-

+ = בדיקה חזותית בלבד.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 793

הוספת תקנה 51

איסור התאמת מסה תק' תשס"ז-2007

52.  לא תבוצע התאמת מסה למשקולת בדרגת דיוק E1, E2, F1; בתקנה זו, "התאמת מסה" – הוספה או הסרה של חומר.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 793

הוספת תקנה 52

תק' תשס"ז-2007

סימן ד': משקולת כבדה

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 793

הוספת סימן ד'

אפיונים פיזיקליים וטכניים תק' תשס"ז-2007

53.  האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת כבדה יהיו לפי המסמך:

OIML R47 Standard weights for testing of high capacity weighing machines.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 793

הוספת תקנה 53

יחידת מדידה תק' תשס"ז-2007

54.  יחידת המדידה המותרת למשקולת כבדה תהיה קילוגרם וכינויה ק"ג או kg.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 794

הוספת תקנה 54

הטעות המרבית המותרת תק' תשס"ז-2007

55.  הטעות המרבית המותרת למשקולת כבדה תהיה לפי הטבלה שלהלן:

טעות מרבית מותרת בגרמים

דרגת דיוק

0.5/10,000

דרגת דיוק

1/10,000

דרגת דיוק

1.7/10,000

דרגת דיוק

3.3/10,000

ערך מסה נקוב בק"ג

2,5

5

8,5

17

50

5

10

17

33

100

10

20

33

66

200

25

50

85

170

500

50

100

170

330

1,000

100

200

330

660

2,000

250

500

850

1,700

5,000

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 794

הוספת תקנה 55

בקרה מטרולוגית תק' תשס"ז-2007

56.  בקרה מטרולוגית למשקולת כבדה תהיה לפי מסמך OIML R111 ובהתאם לטבלה שלהלן:

הבדיקה

הבקרה

אישור דגם

אימות

אימות מחדש

ביקורת

סימון וחותמת

מבנה וחומר

טיב שטח

-

-

משקל סגולי

-

-

טעות

-

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 794

הוספת תקנה 56

תק' תשס"ז-2007

סימן ה': משקולת משושה

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 794

הוספת סימן ה'

אפיונים פיזיקליים וטכניים תק' תשס"ז-2007

57.  האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת משושה יהיו לפי המסמך: OIML R52 Hexagonal weights – metrological and technical requirements.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 794

הוספת תקנה 57

יחידות מדידה תק' תשס"ז-2007

58.  יחידות המדידה המותרות למשקולת משושה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:

(1)  גרם – ג' או g;

(2)  קילוגרם – ק"ג או kg.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 795

הוספת תקנה 58

טעות מרבית מותרת תק' תשס"ז-2007

59.  הטעות המרבית המותרת למשקולת משושה תהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

טעות מרבית מותרת במיליגרמים

ערך מסה נקוב

100 ±

100 ג'

100 ±

200 ג'

250 ±

500 ג'

500 ±

1 ק"ג

1000 ±

2 ק"ג

2500 ±

5 ק"ג

5000 ±

10 ק"ג

10000 ±

20 ק"ג

25000 ±

50 ק"ג

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 795

הוספת תקנה 59

בקרה מטרולוגית תק' תשס"ז-2007

60.  בקרה מטרולוגית של משקלות משושה תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:

הבדיקה

הבקרה

אישור דגם

אימות

אימות מחדש

ביקורת

סימון וחותמת

מבנה וחומר

טיב שטח

-

-

משקל סגולי

-

-

טעות

-

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 795

הוספת תקנה 60

תק' תשס"ז-2007

סימן ו': משקולת מיוחדת

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 795

הוספת סימן ו'

אפיונים פיזיקליים וטכניים תק' תשס"ז-2007

61.  האפיונים הפיזיקליים והטכניים של משקולת מיוחדת יהיו לפי מסמכים אלה:

(1)  ASTM E617 Weights – Metrological and technical requirements (להלן – ASTM E617);

(2)  NIST H105-1 Specifications and Tolerances for Field Standard Weights (NIST Class F) Troemner Ultra Class (להלן – NIST H105-1);

(3)  NIST H-44 Specifications, Tolerances and other technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (להלן – NIST H-44).

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 795

הוספת תקנה 61

יחידות מדידה תק' תשס"ז-2007

62.  יחידות המדידה המותרות למשקולת מיוחדת יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:

(1)  מיליגרם – מ"ג או mg;

(2)  גרם – ג' או g;

(3)  קילוגרם – ק"ג או kg.

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 796

הוספת תקנה 62

טעות מרבית מותרת תק' תשס"ז-2007

63.  הטעות המרבית המותרת למשקולת מיוחדת תהיה לפי הטבלה שלהלן:

NIST

Troemner Ultra Class

ASTM E617

ערך מסה נקוב

H44

H105-1

דרגת דיוק 4

דרגת דיוק 3

דרגת דיוק 2

דרגת דיוק 1

דרגת דיוק 0

דרגת דיוק F

0.1

0.05

0.10

0.005

0.050

0.025

0.014

0.010

0.005

1 מ"ג

0.1

0.05

0.12

0.005

0.050

0.025

0.014

0.010

0.005

2 מ"ג

0.1

0.05

0.14

0.005

0.052

0.026

0.014

0.010

0.005

3 מ"ג

0.1

0.05

0.17

0.005

0.055

0.028

0.014

0.010

0.005

5 מ"ג

0.3

0.15

0.21

0.005

0.060

0.030

0.014

0.010

0.005

10 מ"ג

0.4

0.2

0.26

0.005

0.070

0.035

0.014

0.010

0.005

20 מ"ג

0.6

0.3

0.30

0.005

0.075

0.038

0.014

0.010

0.005

30 מ"ג

0.8

0.4

0.35

0.005

0.085

0.042

0.014

0.010

0.005

50 מ"ג

1.0

0.5

0.43

0.005

0.100

0.050

0.025

0.010

0.005

100 מ"ג

1.5

0.8

0.54

0.005

0.120

0.060

0.025

0.010

0.005

200 מ"ג

2.0

1.0

0.61

0.005

0.140

0.070

0.025

0.010

0.005

300 מ"ג

3.0

1.5

0.72

0.005

0.160

0.080

0.025

0.010

0.005

500 מ"ג

4.0

2

0.90

0.017

0.200

0.100

0.054

0.034

0.017

1 ג'

6.0

3

1.1

0.017

0.260

0.130

0.054

0.034

0.017

2 ג'

8.0

4

1.3

0.017

0.300

0.150

0.054

0.034

0.017

3 ג'

10.0

5

1.5

0.017

0.360

0.180

0.054

0.034

0.017

5 ג'

15.0

8

2.0

0.025

0.500

0.250

0.074

0.050

0.025

10 ג'

20.0

10

4.0

0.037

0.700

0.350

0.100

0.074

0.037

20 ג'

30.0

15

6.0

0.044

0.900

0.450

0.150

0.074

0.037

30 ג'

40.0

20

10

0.07

1.200

0.600

0.250

0.120

0.060

50 ג'

70.0

35

20

0.15

2.000

1.000

0.500

0.250

0.130

100 ג'

100.0

50

40

0.3

4.000

2.000

1.000

0.500

0.250

200 ג'

150.0

75

60

0.45

6.000

3.000

1.500

0.750

0.380

300 ג'

175.0

88

70

0.7

10.00

5.000

2.500

1.200

0.600

500 ג'

250.0

125

100

1.5

20.00

10.00

5.000

2.500

1.300

1 ק"ג

400.0

200

200

3.0

40.00

20.00

10.00

5.000

2.500

2 ק"ג

500.0

250

300

4.5

60.00

30.00

15.00

7.500

3.800

3 ק"ג

800.0

400

500

7.0

100.0

50.00

25.00

12.00

6.000

5 ק"ג

1000

500

1000

15.0

200.0

100.0

50.00

25.00

13.00

10 ק"ג

1500

750

2000

30.0

400.0

200.0

100.0

50.00

25.00

20 ק"ג

-

-

 

37.0

500.0

250.0

125.0

62.00

31.00

25 ק"ג

-

-

3000

45.0

600.0

300.0

150.0

75.00

38.00

30 ק"ג

-

-

5000

-

1000

500.0

250.0

125.00

63.00

50 ק"ג

-

-

10000

-

2000

-

-

-

-

100 ק"ג

-

-

20000

-

4000

-

-

-

-

200 ק"ג

-

-

30000

-

6000

-

-

-

-

300 ק"ג

-

-

50000

-

10000

-

-

-

-

500 ק"ג

-

-

-

-

20000

-

-

-

-

1000 ק"ג

-

-

-

-

40000

-

-

-

-

2000 ק"ג

-

-

-

-

60000

-

-

-

-

3000 ק"ג

-

-

-

-

g 100

-

-

-

-

5000 ק"ג

מיום 3.6.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6584 מיום 3.5.2007 עמ' 796

הוספת תקנה 63

בקרה מטרולוגית תק' תשס"ז-2007

64.  בקרה מטרולוגית למשקלות מיוחדת תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:

הבדיקה

הבקרה

דרגת הדיוק

אישור דגם

אימות

אימות מחדש

ביקורת

מגנטיזם

0

-

1

-

-

U

-

N

-

-

סימון וחותמת

0

1

U

N

מבנה וחומר

0

-

1

-

-

U

-

N

-

-

טיב שטח

0

-

1

-

-

-

U

-

N

-

-

-

משקל סגולי

0

-

-