נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז-1997

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מתווכים במקרקעין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מתווכים במקרקעין

תוכן ענינים

סעיף 1

פרטי חובה בהזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2

סעיף 3

הוראות מעבר

Go

2


תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-19 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרטי חובה בהזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין

1.    בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפי סעיף 9(א) לחוק, ייכללו לפחות הפרטים הבאים:

(1)  שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח;

(2)  סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: "שכירות", "מכירה";

(3)  תיאור הנכס נושא פעולת התיווך;

(4)  מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב;

(5)  הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר - לפי אחד מאלה - כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ה-1975.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997).

הוראות מעבר

3.    תקנות אלה לא יחולו על ההתקשרות בין מתווך ולקוח שביום תחילתן של תקנות אלה טרם הסתיימה.

י"ח באדר ב' תשנ"ז (27 במרס 1997)                       צחי הנגבי

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ז מס' 5821 מיום 1.4.1997 עמ' 520.

ת"ט ק"ת תשנ"ז מס' 5824 מיום 10.4.1997 עמ' 586.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות