נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960

עונשין ומשפט פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נוער – טיפול והשגחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

קטין נזקק

Go

3

סעיף 3

דרכי טיפול והשגחה

Go

3

סעיף 3א

צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת

Go

4

סעיף 3ב

בדיקה נפשית במרפאה

Go

4

סעיף 3ג

בדיקה פסיכיאטרית באשפוז

Go

4

סעיף 3ד

טיפול נפשי במרפאה

Go

4

סעיף 3ה

אשפוז לצורך טיפול פסיכיאטרי

Go

4

סעיף 3ו

מעמדו של קטין המתנגד לאשפוז פסיכיאטרי

Go

4

סעיף 3ז

בקשת קטין לאשפוז פסיכיאטרי

Go

4

סעיף 4

ערובה

Go

5

סעיף 5

העמדת ידיד

Go

5

סעיף 6

דת

Go

5

סעיף 7

זכויות האחראי וחובותיו

Go

5

סעיף 7א

קיום קשר עם קטין ואחראי על קטין בשפתם

Go

5

סעיף 8

שמיעת הקטין, האחראי והעובד הסוציאלי

Go

5

סעיף 8א

הזמנת אחראי על קטין

Go

5

סעיף 8ב

דיון בהעדר האחראי

Go

5

סעיף 8ג

מינוי אפוטרופוס לדין

Go

5

סעיף 9

העדר הקטין  מבית המשפט

Go

5

סעיף 9א

מניעת עדותו של קטין

Go

5

סעיף 9ב

דין ראיות קודמות על נזקקות

Go

5

סעיף 10

הוצאות טיפול

Go

5

סעיף 11

אמצעי חירום

Go

5

סעיף 12

החלטות ביניים

Go

5

סעיף 13

תקופות החלטות

Go

5

סעיף 14

שינוי החלטות

Go

6

סעיף 16

ערעור

Go

6

סעיף 17

פקיעת החלטות

Go

6

סעיף 18

הוצאה לפועל

Go

6

סעיף 19

פיקוח על שלום הקטין

Go

6

סעיף 20

שמירת דינים

Go

6

סעיף 22

חקירות

Go

6

סעיף 23

סודיות

Go

6

סעיף 24

הגנת קטין מפני פרסומים מזיקים

Go

6

סעיף 24א

פרסומים מותרים

Go

7

סעיף 24ב

שמירת דינים

Go

7

סעיף 24ג

צילום קטין תוך פגיעה בפרטיותו

Go

7

סעיף 25

הפרעה למילוי תפקיד

Go

7

סעיף 26

אי מילוי אחרי החלטת בית המשפט

Go

7

סעיף 27

חילוט ערובה

Go

7

סעיף 28

תיקון סעיף 389 לפקודת החוק הפלילי, 1936

Go

7

סעיף 29

ביטולים

Go

7

סעיף 30

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

Go

7


חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אחראי על קטין" – הורה לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו;

(תיקון מס' 2) תשל"א-1971

          "בית משפט" – בית משפט שלום שהוא בית משפט לנוער כמשמעותו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

מיום 23.8.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 629 מיום 23.7.1971 עמ' 141 (ה"ח 825)

החלפת הגדרת "בית משפט"

הנוסח הקודם:

"בית משפט"- בית משפט שלום;

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          "ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער" – ועדה כאמור בסעיף 24א לחוק טיפול בחולי נפש;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת הגדרת "ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער"

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          "חוק טיפול בחולי נפש" – חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת הגדרת "חוק טיפול בחולי נפש"

(תיקון מס' 19) תשע"א-2010

          "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 30;

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

הוספת הגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)"

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          "פסיכולוג מומחה" – פסיכולוג שאושר כמומחה לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת הגדרת "פסיכולוג מומחה"

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          "פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת הגדרת "פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער"

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          "פסיכיאטר מחוזי" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת הגדרת "פסיכיאטר מחוזי"

(תיקון מס' 19) תשע"א-2010

          "פקיד סעד" – (נמחקה);

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

מחיקת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

          "קטין" – מי שלא מלאו לו שמונה-עשרה שנה;

(תיקון מס' 19) תשע"א-2010 (תיקון מס' 23) תשע"ח-2018

          "רשות סעד" – מחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית או מי שנתמנה על-ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים כרשות סעד לענין חוק זה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

"רשות סעד" – לשכת סעד של רשות מקומית או מי שנתמנה על-ידי שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים כרשות סעד לענין חוק זה.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

"רשות סעד" – לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית או מי שנתמנה על-ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים כרשות סעד לענין חוק זה.

קטין נזקק

2.    קטין הוא נזקק כשנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   לא נמצא אחראי עליו;

(2)   האחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה;

(3)   הוא עשה מעשה שהוא עבירה פלילית ולא הובא בפלילים;

(4)   הוא נמצא משוטט, פושט יד או רוכל בניגוד לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;

(5)   הוא נתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש דרך קבע מקום עבירה;

(6)   שלומו הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת;

(תיקון מס' 11)  תשנ"ה-1995

(7)   הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר בסם (סינדרום גמילה).

מיום 12.4.1995

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ה מס' 1521 מיום 12.4.1995 עמ' 206 (ה"ח 2305)

הוספת פסקה 2(7)

(תיקון מס' 8)  תש"ן-1989

2א.     (בוטל).

מיום 4.7.1974

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ד מס' 736 מיום 4.7.1974 עמ' 89 (ה"ח 1078)

הוספת סעיף 2א

מיום 7.12.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 11 (ה"ח 1947)

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

2א. רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סעד או שוטר המטפלים בקטין שנפגע בבריאותו הגופנית או הנפשית ויש להם יסוד להניח כי הפגיעה נגרמה בידי האחראי על הקטין או משום שהאחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או מזניח את הטיפול או ההשגחה, ימסרו על כך לפקיד סעד.

דרכי טיפול והשגחה (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

3.    היה עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) סבור שקטין הוא נזקק ושלמען הטיפול בו וההשגחה עליו יש צורך בהחלטת בית המשפט, משום שאין הסכמת האחראי על הקטין, או שהוא מסכים אך אין הקטין מציית לו, רשאי הוא לפנות בבקשה אל בית המשפט לנקוט באחת או באחדות מהדרכים לפי סעיף זה, ומשנוכח בית המשפט כי הקטין הוא נזקק, רשאי הוא

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

3. היה פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) סבור שקטין הוא נזקק ושלמען הטיפול בו וההשגחה עליו יש צורך בהחלטת בית המשפט, משום שאין הסכמת האחראי על הקטין, או שהוא מסכים אך אין הקטין מציית לו, רשאי הוא לפנות בבקשה אל בית המשפט לנקוט באחת או באחדות מהדרכים לפי סעיף זה, ומשנוכח בית המשפט כי הקטין הוא נזקק, רשאי הוא –

(תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978

(1)   לתת לקטין או לאחראי עליו כל הוראה הנראית לבית המשפט דרושה לטיפול בקטין או להשגחה עליו, כולל לימודיו, חינוכו ושיקומו הנפשי;

מיום 6.7.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 900 מיום 6.7.1978 עמ' 148 (ה"ח 1334)

(1) לתת לקטין או לאחראי עליו כל הוראה הנראית לבית המשפט דרושה לטיפול בקטין או להשגחה עליו, כולל לימודיו, חינוכו ושיקומו הנפשי;

(2)   להעמיד ידיד לקטין שישמש גם יועץ לאחראי עליו ולקבוע סמכויותיו ותפקידיו;

(תיקון מס' 19) תשע"א-2010

(3)   להעמיד את הקטין תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה);

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

(3) להעמיד את הקטין תחת השגחתו של פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה);

(תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978

(4)   להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו, אם ראה בית-המשפט שאין דרך אחרת להבטיח את הטיפול וההשגחה, ולמסור אותו למשמורתה של רשות סעד אשר תקבע את מקום חסותו, או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול כמשמעותם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

מיום 6.7.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 900 מיום 6.7.1978 עמ' 148 (ה"ח 1334)

(4) להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו, אם ראה בית-המשפט שאין דרך אחרת להבטיח את הטיפול וההשגחה, ולמסור אותו למשמורתה של רשות סעד אשר תקבע את מקום חסותו, או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול כמשמעותם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

(5)   להורות כי הקטין ייבדק או יטופל לפי סעיפים 3ב עד 3ז;

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת פסקה 3(5)

(תיקון מס' 12)  תשנ"ו-1996

(6)   להורות על מסירת תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין, לאחראי עליו.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1585 מיום 21.3.1996 עמ' 253 (ה"ח 2474)

הוספת פסקה 3(6)

צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת (תיקון מס' 10)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 15) תשס"ב-2001

3א.     בית המשפט הדן בענינו של קטין רשאי, אם ראה צורך בכך, לתת צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, וכן לתת צו מניעת הטרדה מאיימת על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"א מס' 1352 מיום 28.3.1991 עמ' 140 (ה"ח 2002)

הוספת סעיף 3א

מיום 30.10.2001

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 10 (ה"ח 3028)

צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת

3א. בית המשפט הדן בעניינו של קטין רשאי, אם ראה צורך בכך, לתת צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, וכן לתת צו מניעת הטרדה מאיימת על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

בדיקה נפשית במרפאה (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ב.     (א)  בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות, לקטין או לאחראי על הקטין, כי על הקטין להתייצב לצורך אבחון מצבו הנפשי לבדיקה אצל פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער או אצל פסיכולוג מומחה, במקום שעליו יורה ובתנאים שיקבע, אם סבר, על סמך ראיות שהובאו בפניו, כי קיימת אפשרות של ממש כי הקטין זקוק לטיפול נפשי.

          (ב)  בצו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט להורות כי התייצבות הקטין תהיה בלווית האחראי עליו.

          (ג)   צו לפי סעיף זה יעמוד בתוקפו 30 ימים.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 317 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ב

בדיקה פסיכיאטרית באשפוז (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ג.     (א)  בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות על אשפוז הקטין בבית חולים שעליו יורה ובתנאים שיקבע, לצורך אבחון מצבו הנפשי של הקטין, אם סבר, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה והמחלה או ההפרעה עלולות לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי מיידי או להביא לנזק נפשי חמור להתפתחותו, וכי לא ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של הקטין אלא בדרך של אשפוז.

          (ב)  צו לפי סעיף זה יהיה לתקופה שקבע בית המשפט ושלא תעלה על שבעה ימים, ואולם רשאי מנהל בית החולים, אם נוכח כי הארכה כאמור חיונית לשם אבחון מצבו הנפשי של הקטין, להאריך את האשפוז לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים נוספים.

          (ג)   לענין סעיף זה, סעיפים 3ה עד 3ז, סעיף 11 וסעיף 23, "מנהל" ו-"בית חולים" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 317 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ג

טיפול נפשי במרפאה (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ד.     (א)  בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות על טיפול נפשי בקטין, במקום שעליו יורה ובתנאים שיקבע, ובלבד שנתקיים אחד מאלה:

(1)   בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי הקטין חולה במחלת נפש או אובחנה אצלו הפרעה נפשית, המצריכות טיפול פסיכיאטרי לשם מניעת סיכון פיסי לקטין או לזולתו או לשם מניעת נזק נפשי חמור להתפתחותו;

(2)   בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכולוג מומחה שבדק את הקטין, כי מצבו הנפשי של הקטין מצריך טיפול פסיכולוגי לשם מניעת נזק נפשי להתפתחותו.

          (ב)  צו לפי סעיף קטן (א) יהיה לתקופה שקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלושה חודשים; בית המשפט רשאי, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר או של פסיכולוג כאמור בסעיף קטן (א), המטפל בקטין, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 317 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ד

אשפוז לצורך טיפול פסיכיאטרי (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ה.     (א)  בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות על אשפוזו של הקטין בבית חולים, לצורך קבלת טיפול נפשי, אם ראה על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   הקטין חולה במחלת נפש ונתקיימו בו העילות לאשפוז כפוי לפי הוראות סעיף 9 לחוק טיפול בחולי נפש;

(2)   הקטין חולה במחלת נפש או אובחנה אצלו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי או להביא לנזק נפשי חמור להתפתחותו אם לא יטופל בדרך של אשפוז כאמור, ובלבד שבית המשפט לא יורה על אשפוז הקטין, אלא אם כן נוכח, על סמך חוות דעת של ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער שבדקה את הקטין, כי לא ניתן לטפל בקטין אלא בדרך של אשפוז.

          (ב)  בית משפט הדן בענין אשפוזו של קטין לפי סעיף קטן (א)(2), רשאי להורות לקטין או לאחראי עליו, כי על הקטין להתייצב בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער לצורך בדיקתו.

          (ג)   צו לפי סעיף קטן (א)(2) יהיה לתקופה שקבע בית המשפט ושלא תעלה על 30 ימים; בית המשפט רשאי, על סמך המלצה של ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער, לפיה מוסיפים להתקיים בקטין התנאים לאשפוזו לפי סעיף קטן (א)(2), והמלווה בתכנית טיפול, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 318 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ה

מעמדו של קטין המתנגד לאשפוז פסיכיאטרי (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ו.      (א)  בהליך לפי סעיף 4א לחוק טיפול בחולי נפש, בענין קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים, שאינו מסכים לאשפוזו בבית חולים בידי האחראי עליו, יהיה הקטין משיב.

          (ב)  בהליך לפי סעיף זה ימנה בית המשפט לקטין עורך דין שייצגו, זולת אם הקטין בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 318 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ו

בקשת קטין לאשפוז פסיכיאטרי (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

3ז.      (א)  לבקשתו של קטין רשאי בית משפט להורות על בדיקה או על טיפול בו לפי סעיפים 3ב עד 3ה, אף אם לא נתקיימו כל התנאים המנויים בהם ולמרות התנגדותו של האחראי על הקטין, ובלבד שנתקיימו שניים אלה:

(1)   לקטין מלאו חמש עשרה שנים;

(2)   בית המשפט נוכח כי הקטין מבין את מהות הבדיקה או הטיפול ואת השלכותיהם והוא מעונין להיבדק או לקבל טיפול.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יורה בית משפט על אשפוזו של קטין בבית חולים לצורך בדיקה או טיפול אלא לאחר שנוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי מצבו הנפשי של הקטין מצריך אשפוזו בבית חולים לצורך בדיקה או טיפול.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 318 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

הוספת סעיף 3ז

ערובה

4.    רשאי בית המשפט לחייב את הקטין ואת האחראי עליו במתן ערובה למילוי הוראותיו של בית המשפט.

העמדת ידיד

5.    לא יעמיד בית המשפט ידיד אלא בהסכמתו.

דת

6.    בבחירת ידיד ובבחירת מקום חסותו של קטין יושם לב בין השאר לדתו של הקטין.

זכויות האחראי וחובותיו

7.    הוראות חוק זה אינן גורעות מזכויות האחראי על קטין ומחובותיו כלפיו לפי דין אחר, אלא במידה שבית המשפט הגבילן לצרכי חוק זה.

קיום קשר עם קטין ואחראי על קטין בשפתם (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

7א.     (א)  קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות המתרגם תתועד בכתב.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לעכב נקיטת אמצעי חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו.

מיום 13.8.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 295 (ה"ח 526)

הוספת סעיף 7א

שמיעת הקטין, האחראי והעובד הסוציאלי (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

8.    לא יתן בית משפט החלטה לפי חוק זה אלא לאחר שעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) הגיש לו תסקיר ולאחר שנתן לקטין, לאחראי עליו ולעובד הסוציאלי הזדמנות לטעון טענותיהם ולהציע הצעותיהם; על תסקיר כאמור יחולו הוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 319 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

8. לא ינקוט בית המשפט באחת הדרכים לפי סעיף 3 ולא יתן החלטה אחרת לפי חוק זה לא יתן בית משפט החלטה לפי חוק זה אלא לאחר שפקיד סעד הגיש לו תסקיר ולאחר שנתן לקטין, לאחראי עליו ולפקיד הסעד הזדמנות לטעון טענותיהם ולהציע הצעותיהם; על תסקיר כאמור יחולו הוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

שמיעת הקטין, האחראי ופקיד הסעד והעובד הסוציאלי

8. לא יתן בית משפט החלטה לפי חוק זה אלא לאחר שפקיד סעד שעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) הגיש לו תסקיר ולאחר שנתן לקטין, לאחראי עליו ולפקיד הסעד ולעובד הסוציאלי הזדמנות לטעון טענותיהם ולהציע הצעותיהם; על תסקיר כאמור יחולו הוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

הזמנת אחראי על קטין (תיקון מס' 9)  תש"ן-1990

8א.     הזמין בית המשפט אחראי על קטין להתייצב בפניו בהליך לפי חוק זה והאחראי על הקטין לא התייצב, רשאי בית המשפט לצוות על הבאתו ויחולו לענין זה סעיפים 73 עד 73ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים.

מיום 10.8.1990

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ן מס' 1329 מיום 10.8.1990 עמ' 198 (ה"ח 2001)

הוספת סעיף 8א

דיון בהעדר האחראי (תיקון מס' 12) תשנ"ו-1996

8ב.     על אף הוראות סעיפים 8 ו-8א לא יוזמן אחראי על קטין לדיון בענין קטין ולא יהיה נוכח בו, אם הדיון הוא בענין חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996, אלא אם כן הורה בית משפט אחרת.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1585 מיום 21.3.1996 עמ' 253 (ה"ח 2474)

הוספת סעיף 8ב

מינוי אפוטרופוס לדין (תיקון מס' 14)  תש"ס-1999

8ג.     בית המשפט הדן בענינו של קטין, רשאי, בכל עת, למנות לקטין אפוטרופוס לדין, או לענינים הנובעים מן ההליך שבפניו, אם מצא כי הדבר דרוש לטובת הקטין ולשם שמירה על עניניו.

מיום 18.11.1999

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ס מס' 1717 מיום 18.11.1999 עמ' 26 (ה"ח 2721)

הוספת סעיף 8ג

העדר הקטין  מבית-המשפט

9.    על אף האמור בסעיף 8, רשאי בית המשפט להימנע מהזמין קטין לפניו, אם הוא סבור שהקטין אינו מסוגל להבין את הענין או שהבאתו עלולה לסכן את שלומו.

מניעת עדותו של קטין (תיקון מס' 4) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 17) תשס"ח-2008

9א.     בית המשפט רשאי להימנע מהזמין קטין כעד בהליכים לפי חוק זה, או להפסיק עדותו, אם היה סבור שמתן העדות עלול לסכן את שלומו של הקטין; במקרה זה רשאי הוא לקבל כראיה עדות שגבה ורשם חוקר ילדים, לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955, או זכרון דברים או דין-וחשבון שרשם חוקר ילדים בשעת חקירה או לאחריה.

מיום 26.11.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 2 (ה"ח 928)

הוספת סעיף 9א

מיום 30.7.2009

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 716 (ה"ח 224, ה"ח 221)

9א. בית המשפט רשאי להימנע מהזמין קטין כעד בהליכים לפי חוק זה, או להפסיק עדותו, אם היה סבור שמתן העדות עלול לסכן את שלומו של הקטין; במקרה זה רשאי הוא לקבל כראיה עדות שגבה ורשם חוקר נוער חוקר ילדים, לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955, או זכרון דברים או דין-וחשבון שרשם חוקר נוער חוקר ילדים בשעת חקירה או לאחריה.

דין ראיות קודמות על נזקקות (תיקון מס' 4) תשל"ב-1971

9ב.     בית המשפט, בבואו להחליט אם קטין הוא נזקק לפי סעיף 2(2) ו-(5), רשאי לקבל כראיה עדויות שהושמעו לאותו ענין לגבי אחיו ואחיותיו של הקטין, ובלבד שלא יכריע על סמך עדויות אלה בלבד; בית המשפט ישמע את העדויות מחדש אם ביקש זאת אחד הצדדים.

מיום 26.11.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 2 (ה"ח 928)

הוספת סעיף 9ב

הוצאות טיפול

10.  רשאי בית המשפט לחייב את הקטין ואת הוריו לשאת בהוצאות הכרוכות בטיפול ובהשגחה לפי חוק זה, בין בשלמותן ובין בחלקן, וחיוב זה כוחו יפה גם לאחר שפקעה ההחלטה בדבר דרכי הטיפול וההשגחה.

אמצעי חירום (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

11.  (א)  היה עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) סבור כי קטין הוא נזקק ונשקפת לו סכנה תכופה או שהוא זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא לנקוט בכל האמצעים הדרושים לדעתו למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול אף ללא הסכמת האחראי על הקטין, ובלבד שלא יוחזק קטין יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו אלא באישור בית המשפט.

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי להסמיך עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) להורות ללא הסכמת האחראי על הקטין, כי הקטין ייבדק בדיקה פסיכיאטרית או כי יאושפז בבית חולים, אך רשאי העובד הסוציאלי לנקוט אחת מאלה:

(1)   לפנות בענינו של הקטין לפסיכיאטר מחוזי, על מנת שישקול אם להורות כי הקטין יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית לפי סעיף 6 לחוק טיפול בחולי נפש;

(2)   להביא קטין לבית חולים לשם בדיקה רפואית, נפשית וגופנית, בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער, לצורך החלטה לפי סעיף 5 לחוק טיפול בחולי נפש.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 319 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

11. (א) היה פקיד סעד סבור כי קטין הוא נזקק ונשקפת לו סכנה תכופה או שהוא זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא לנקוט בכל האמצעים הדרושים לדעתו למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול אף ללא הסכמת האחראי על הקטין, ובלבד שלא יוחזק קטין יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו אלא באישור בית המשפט.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי להסמיך פקיד סעד להורות ללא הסכמת האחראי על הקטין, כי הקטין ייבדק בדיקה פסיכיאטרית או כי יאושפז בבית חולים, אך רשאי פקיד הסעד לנקוט אחת מאלה:

(1) לפנות בענינו של הקטין לפסיכיאטר מחוזי, על מנת שישקול אם להורות כי הקטין יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית לפי סעיף 6 לחוק טיפול בחולי נפש;

(2) להביא קטין לבית חולים לשם בדיקה רפואית, נפשית וגופנית, בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער, לצורך החלטה לפי סעיף 5 לחוק טיפול בחולי נפש.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

11. (א) היה פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) סבור כי קטין הוא נזקק ונשקפת לו סכנה תכופה או שהוא זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא לנקוט בכל האמצעים הדרושים לדעתו למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול אף ללא הסכמת האחראי על הקטין, ובלבד שלא יוחזק קטין יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו אלא באישור בית המשפט.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי להסמיך פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) להורות ללא הסכמת האחראי על הקטין, כי הקטין ייבדק בדיקה פסיכיאטרית או כי יאושפז בבית חולים, אך רשאי פקיד הסעד העובד הסוציאלי לנקוט אחת מאלה:

(1) לפנות בענינו של הקטין לפסיכיאטר מחוזי, על מנת שישקול אם להורות כי הקטין יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית לפי סעיף 6 לחוק טיפול בחולי נפש;

(2) להביא קטין לבית חולים לשם בדיקה רפואית, נפשית וגופנית, בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער, לצורך החלטה לפי סעיף 5 לחוק טיפול בחולי נפש.

החלטות ביניים (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

12.  רשאי בית המשפט בהחלטת ביניים, אף לפני שמיעת הקטין או האחראי עליו ולפני קבלת תסקיר, להורות על נקיטת אמצעים זמניים לגבי הקטין ולאשר אמצעי חירום שננקטו לגביו על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה); החלטת ביניים כאמור תפקע כעבור שלושים יום מיום הינתנה אם לא הוארכה תקופת תקפה כאמור בסעיף 14.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

12. רשאי בית המשפט בהחלטת ביניים, אף לפני שמיעת הקטין או האחראי עליו ולפני קבלת תסקיר, להורות על נקיטת אמצעים זמניים לגבי הקטין ולאשר אמצעי חירום שננקטו לגביו על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה); החלטת ביניים כאמור תפקע כעבור שלושים יום מיום הינתנה אם לא הוארכה תקופת תקפה כאמור בסעיף 14.

תקופות החלטות

13.  החלטה של בית המשפט, לפי חוק זה לא תינתן לתקופה העולה על שלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט להאריך תקפה מדי פעם לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

שינוי החלטות (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

14.  רשאי בית המשפט, לפי בקשת הקטין, האחראי עליו, ידיד, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או כל אדם שהוטלה עליו חובה בהחלטה לפי חוק זה, לשנות החלטה שניתנה לפי חוק זה, להאריך או לקצר תקופת תקפה, לבטלה או לתת הוראות להוצאתה לפועל; ואולם רשאי בית המשפט שלא להיזקק לבקשה כאמור אלא אחת לשלושה חדשים.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

14. רשאי בית המשפט, לפי בקשת הקטין, האחראי עליו, ידיד, פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או כל אדם שהוטלה עליו חובה בהחלטה לפי חוק זה, לשנות החלטה שניתנה לפי חוק זה, להאריך או לקצר תקופת תקפה, לבטלה או לתת הוראות להוצאתה לפועל; ואולם רשאי בית המשפט שלא להיזקק לבקשה כאמור אלא אחת לשלושה חדשים.

(תיקון מס' 21) תשע"ב-2012

15.  (בוטל).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

פטור על ידי שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים

15. על אף האמור בסעיף 14, רשאי שר הסעד שר הרווחה והשירותים החברתיים בכל עת, אם היה סבור שטובת הקטין דורשת זאת, לפטור את הקטין וכל אדם אחר מן החובות שהוטלו עליהם לפי סעיף 3, פסקאות (2), (3) או (4), בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד שהאחראי על הקטין הסכים לכך.

מיום 2.8.2012

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 611 (ה"ח 692)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

פטור על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים

15. על אף האמור בסעיף 14, רשאי שר הרווחה והשירותים החברתיים בכל עת, אם היה סבור שטובת הקטין דורשת זאת, לפטור את הקטין וכל אדם אחר מן החובות שהוטלו עליהם לפי סעיף 3, פסקאות (2), (3) או (4), בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד שהאחראי על הקטין הסכים לכך.

ערעור (תיקון מס' 2) תשל"א-1971

16.  החלטה של בית המשפט לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד, שהוא שופט נוער כמשמעותו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

מיום 23.8.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 629 מיום 23.7.1971 עמ' 141 (ה"ח 825)

16. החלטה של בית המשפט לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד, שהוא שופט נוער כמשמעותו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

פקיעת החלטות

17.  החלטה של בית משפט לפי חוק זה, למעט החלטה לפי סעיף 10, תפקע במלאות לקטין שמונה עשרה שנה.

הוצאה לפועל (תיקון מס' 4) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

18.  (א)  החלטה לפי חוק זה תוצא לפועל על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) אם לא הורה בית המשפט על הוצאה לפועל בדרך אחרת.

(תיקון מס' 4) תשל"ב-1971

          (ב)  בית המשפט רשאי, לשם ביצוע הוראות חוק זה, לכפות התייצבותו של קטין לפניו או לפני מוסד שצויין בהחלטתו.

(תיקון מס' 4) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

          (ג)   לשם ביצוע צווי חירום לפי סעיף 11, זכאי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה.

(תיקון מס' 4) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

          (ד)  קטין שעזב ללא רשות מקום חסות שנקבע לו על פי חוק זה, זכאי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לשם מילוי תפקידו האמור בסעיף קטן (א), לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה, ומוסמך שוטר לעצור את הקטין ולהחזירו למקום החסות.

מיום 26.11.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 2 (ה"ח 928)

18. (א) החלטה לפי חוק זה תוצא לפועל על ידי פקיד סעד אם לא הורה בית המשפט על הוצאה לפועל בדרך אחרת.

(ב) בית המשפט רשאי, לשם ביצוע הוראות חוק זה, לכפות התייצבותו של קטין לפניו או לפני מוסד שצויין בהחלטתו.

(ג) לשם ביצוע צווי חירום לפי סעיף 11, זכאי פקיד סעד לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה.

(ד) קטין שעזב ללא רשות מקום חסות שנקבע לו על פי חוק זה, זכאי פקיד סעד, לשם מילוי תפקידו האמור בסעיף קטן (א), לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה, ומוסמך שוטר לעצור את הקטין ולהחזירו למקום החסות.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

18. (א) החלטה לפי חוק זה תוצא לפועל על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) אם לא הורה בית המשפט על הוצאה לפועל בדרך אחרת.

(ב) בית המשפט רשאי, לשם ביצוע הוראות חוק זה, לכפות התייצבותו של קטין לפניו או לפני מוסד שצויין בהחלטתו.

(ג) לשם ביצוע צווי חירום לפי סעיף 11, זכאי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה.

(ד) קטין שעזב ללא רשות מקום חסות שנקבע לו על פי חוק זה, זכאי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לשם מילוי תפקידו האמור בסעיף קטן (א), לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה, ומוסמך שוטר לעצור את הקטין ולהחזירו למקום החסות.

פיקוח על שלום הקטין (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

19.  עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) יפקח על שלומו של הקטין כל עוד החלטה לפי חוק זה עומדת בתקפה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

19. פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) יפקח על שלומו של הקטין כל עוד החלטה לפי חוק זה עומדת בתקפה.

שמירת דינים (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

20.  (א)  הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי חוק זה באות להוסיף על סמכויותיו לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          (ב)  סמכויות בית המשפט לפי סעיפים 3ב עד 3ז, באות להוסיף על הסמכויות הנתונות לפסיכיאטר מחוזי או לאחרים בחוק טיפול בחולי נפש.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 319 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

20. (א) הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי חוק זה באות להוסיף על סמכויותיו לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

(ב) סמכויות בית המשפט לפי סעיפים 3ב עד 3ז, באות להוסיף על הסמכויות הנתונות לפסיכיאטר מחוזי או לאחרים בחוק טיפול בחולי נפש.

(תיקון מס' 2) תשל"א-1971

21.  (בוטל).

מיום 23.8.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 629 מיום 23.7.1971 עמ' 141 (ה"ח 825)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

21. שר המשפטים רשאי, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, לקבוע ששופט פלוני ישמש, לתקופה שיקבע ושלא תפחת משנה אחת, רק בשפיטה לפי חוק זה ובשפיטה בעניינים פליליים שפקודת העבריינים הצעירים, 1937, חלה עליהם.

חקירות (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

22.  נודע לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) על קטין נזקק, רשאי הוא להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, אף שלא נצטווה על ידי בית המשפט.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

22. נודע לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) על קטין נזקק, רשאי הוא להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, אף שלא נצטווה על ידי בית המשפט.

סודיות (תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 19) תשע"א-2010 (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

23.  (א)  עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          (ב)  אשפוז של קטין לצורך אבחנה או טיפול, לא יתועד במסמכים או במאגרי מידע של מערכת בריאות הנפש, למעט בתיק האישי או הרפואי של הקטין בבית החולים, אלא אם כן אובחן כחולה במחלת נפש המסכנת אותו או את זולתו.

(תיקון מס' 11א) תשנ"ה-1995

          (ג)   מי שהגיעה אליו ידיעה בקשר לבדיקה, לטיפול או לאשפוז פסיכיאטריים של קטין, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה הנדרשת על פי דין.

מיום 1.6.1995

תיקון מס' 11א

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 319 (ה"ח 2247, ה"ח 2252)

23. (א) פקיד סעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

(ב) אשפוז של קטין לצורך אבחנה או טיפול, לא יתועד במסמכים או במאגרי מידע של מערכת בריאות הנפש, למעט בתיק האישי או הרפואי של הקטין בבית החולים, אלא אם כן אובחן כחולה במחלת נפש המסכנת אותו או את זולתו.

(ג) מי שהגיעה אליו ידיעה בקשר לבדיקה, לטיפול או לאשפוז פסיכיאטריים של קטין, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה הנדרשת על פי דין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

(א) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

מיום 13.8.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 295 (ה"ח 526)

(א) עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

הגנת קטין מפני פרסומים מזיקים (תיקון מס' 1) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 13) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 18) תש"ע-2010

24.  (א)  אלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(תיקון מס' 18) תש"ע-2010

(1)   המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה:

(א)   הקטין הובא בפני בית משפט;

(תיקון מס' 19) תשע"א-2010

(ב)   עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה;

(ג)    הקטין ניסה להתאבד או התאבד;

(ד)   דבר שיש בו כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות;

(תיקון מס' 18) תש"ע-2010

(ה)   הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות, ואולם אין בכך כדי למנוע פרסום דמותו של בגיר שמייחסים לו עבירה;

(תיקון מס' 18) תש"ע-2010

(ו)    נעברה בקטין עבירת מין, עבירת אלימות, עבירה של התעללות, או שנעברה בו עבירה בידי האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק העונשין, למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים או פגיעת איבה, כהגדרתן בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, או מעשה טרור, או עד להם;

(תיקון מס' 20) תשע"א-2011

(ו1)  הקטין חשוד, נאשם או עד במשפט פלילי או שהוא בעל דין או עד במשפט אחר הקשור בעבירה לפי סעיפים 208, 214, 345 עד 352, 368ג, 374א או 377א(5) עד (7) לחוק העונשין;

(ז)    דבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס;

(ח)   דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים;

(תיקון מס' 20) תשע"א-2011

(ט)   דבר בעניין מצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של קטין בהליך משפטי, למעט דבר שגילויו אינו מהווה פגיעה של ממש בפרטיותו של הקטין;

(תיקון מס' 16) תשס"ד-2004

(2)   המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו 5 שנים ויש בפרסום כדי לזהותו.

(תיקון מס' 13) תשנ"ח-1998

          (א1) בסעיף זה –

          "קטין" – קטין הנמצא בישראל או שמקום מושבו, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הוא בישראל;

          "בן משפחתו" – ילדו, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו.

          (ב)  לענין סעיף זה אין נפקא מינה, אם הקטין או האחראי עליו הסכים לפרסום או לא הסכים.

מיום 20.8.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 539 מיום 20.8.1968 עמ' 223 (ה"ח 763)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

איסור פרסום

24. המפרסם בלי רשות בית המשפט שמו של קטין שהובא לפני בית המשפט או שפקיד סעד פועל לגביו לפי חוק זה, וכן המפרסם כל דבר העשוי להביא לזיהויו של קטין כאמור, דינו- מאסר ששה חודשים.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 239 (ה"ח 1902)

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

(1) המפרסם שמו של קטין הנמצא בישראל, או שמקום מושבו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הוא בישראל (להלן בסעיף זה – "קטין"), או המפרסם כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא בפני בית משפט או כי פקיד סעד פועל לגביו לפי חוק זה, או כי קטין ניסה להתאבד או התאבד, או שיש בהם כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות או לרמוז שהוא ילדו, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות;

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1585 מיום 21.3.1996 עמ' 253 (ה"ח 2474)

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

(1) המפרסם שמו של קטין הנמצא בישראל, או שמקום מושבו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הוא בישראל (להלן בסעיף זה-"קטין"), או המפרסם כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא בפני בית משפט או כי פקיד סעד פועל לגביו לפי חוק זה, או כי קטין ניסה להתאבד או התאבד, או שיש בהם כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות או לרמוז שהוא ילדו, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות או שיש בהם כדי לגלות פרט המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי אידס או לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים.

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח2662)

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

(1) המפרסם שמו של קטין הנמצא בישראל, או שמקום מושבו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הוא בישראל (להלן בסעיף זה-"קטין"), או המפרסם כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא בפני בית משפט או כי פקיד סעד פועל לגביו לפי חוק זה, או כי קטין ניסה להתאבד או התאבד, או שיש בהם כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות או לרמוז שהוא ילדו, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות; או שיש בהם כדי לגלות פרט המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי אידס או לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים.

(2) המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו תשע שנים, ויש בפרסום כדי לזהותו.

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

(1) המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה:

(א) הקטין הובא בפני בית משפט;

(ב) פקיד סעד פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה;

(ג) הקטין ניסה להתאבד או התאבד;

(ד) דבר שיש בו כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות;

(ה) הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות;

(ו) נעברה בקטין עבירת מין, עבירת אלימות, עבירה של התעללות, או שנעברה בו עבירה בידי האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(ז) דבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס;

(ח) דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים;

(2) המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו 9 שנים ויש בפרסום כדי לזהותו.

(א1) בסעיף זה –

"קטין" – קטין הנמצא בישראל או שמקום מושבו, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הוא בישראל;

"בן משפחתו" – ילדו, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו.

מיום 11.3.2004

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ד מס' 1930 מיום 11.3.2004 עמ' 312 (ה"ח 24)

(2) המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו 9 5 שנים ויש בפרסום כדי לזהותו.

מיום 23.3.2010

תיקון מס' 18

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 448 (ה"ח 240)

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה:

(א) הקטין הובא בפני בית משפט;

(ב) פקיד סעד פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה;

(ג) הקטין ניסה להתאבד או התאבד;

(ד) דבר שיש בו כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות;

(ה) הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות, ואולם אין בכך כדי למנוע פרסום דמותו של בגיר שמייחסים לו עבירה;

(ו) נעברה בקטין עבירת מין, עבירת אלימות, עבירה של התעללות, או שנעברה בו עבירה בידי האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 לחוק העונשין, למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים או פגיעת איבה, כהגדרתן בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, או מעשה טרור, או עד להם;

(ז) דבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס;

(ח) דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים;

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

(א) אלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה:

(א) הקטין הובא בפני בית משפט;

(ב) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה;

(ג) הקטין ניסה להתאבד או התאבד;

(ד) דבר שיש בו כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות;

(ה) הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות, ואולם אין בכך כדי למנוע פרסום דמותו של בגיר שמייחסים לו עבירה;

(ו) נעברה בקטין עבירת מין, עבירת אלימות, עבירה של התעללות, או שנעברה בו עבירה בידי האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק העונשין, למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים או פגיעת איבה, כהגדרתן בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, או מעשה טרור, או עד להם;

(ז) דבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס;

(ח) דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים;

מיום 16.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2316 מיום 17.8.2011 עמ' 1141 (ה"ח 359)

הוספת פסקאות 24(א)(1)(ו1), 24(א)(1)(ט)

פרסומים מותרים (תיקון מס' 1)  תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 18)  תש"ע-2010

24א.  סעיף 24 לא יחול על פרסום שהתיר בית המשפט ועל פרסום כאמור בפסקה (1) לסעיף 24(א) שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות, חקירת מוות או חיפוש אחרי קטינים שנעלמו כשאין להימנע מהפרסום.

מיום 20.8.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 539 מיום 20.8.1968 עמ' 223 (ה"ח 763)

הוספת סעיף 24א

מיום 23.3.2010

תיקון מס' 18

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 448 (ה"ח 240)

24א. סעיף 24 לא יחול על פרסום שהתיר בית המשפט ועל פרסום כאמור בפסקה (1) לסעיף 24(א) שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת פשעים עבירות, חקירת מוות או חיפוש אחרי קטינים שנעלמו כשאין להימנע מהפרסום.

שמירת דינים (תיקון מס' 1)  תשכ"ח-1968

24ב.  סעיפים 24 ו-24א באים להוסיף על איסורי פרסום על פי כל דין ולא לגרוע מהם.

מיום 20.8.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 539 מיום 20.8.1968 עמ' 223 (ה"ח 763)

הוספת סעיף 24ב

צילום קטין תוך פגיעה בפרטיותו (תיקון מס' 18)  תש"ע-2010

24ג.   ההגנות המנויות בסעיף 18(2)(ב) ו-(ד) ו-(3) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לא יחולו על צילום קטין שנעשה בנסיבות המנויות בסעיף 24(א)(1), תוך פגיעה בפרטיותו של הקטין כמשמעותה בסעיף 2(1) לחוק האמור, למעט צילום לפי סעיף 24א או צילום של התרחשות עבירה.

מיום 23.3.2010

תיקון מס' 18

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 449 (ה"ח 240)

הוספת סעיף 24ג

הפרעה למילוי תפקיד (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

25.  המפריע לרשות סעד, לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לידיד או לאדם אחר שהוטל עליו תפקיד לפי חוק זה מלמלא תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

25. המפריע לרשות סעד, לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לידיד או לאדם אחר שהוטל עליו תפקיד לפי חוק זה מלמלא תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים.

אי-מילוי אחרי החלטת בית המשפט

26.  מי שאינו ממלא אחרי החלטת בית המשפט לפי חוק זה, למעט החלטה לפי סעיף 10, דינו – מאסר ששה חדשים; אולם רשאי בית המשפט להחליט כי לא ישא הנאשם בענשו, כולו או מקצתו, אלא אם לא ימלא אחרי החלטת בית המשפט תוך התקופה שיקבע.

חילוט ערובה

27.  נתן הנאשם ערובה לפי סעיף 4 והורשע באישום לפי הסעיפים 25 או 26, רשאי בית המשפט להחליט על חילוט הערובה, כולה או מקצתה, במקום להטיל עונש או נוסף על העונש שיטיל עליו.

תיקון סעיף 389 לפקודת החוק הפלילי, 1936

28.  בסעיף 389 לפקודת החוק הפלילי, 1936, במקום סעיף קטן (5) יבואו סעיפים קטנים אלה:

"(5)  ראה בית המשפט כי מתן צו לפי סעיף זה סובל דיחוי, יעביר את הענין לבית המשפט המוסמך לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960.

(6)   לענין חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, דין צו לפי סעיף זה כדין החלטה לפי החוק האמור."

ביטולים

29.  בטלים –

(1)   הסעיפים 16 ו-17 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937;

(2)   סעיף 36 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 19) תשע"א-2010

30.  (א)  שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט תקנות סדרי דין.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לעניין חוק זה.

          (ג)   השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח 915)

30. שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה. הוא ימנה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד לעניין חוק זה הוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון. והוא רשאי להתקין תקנות – למעט תקנות סדרי דין – לביצועו; שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין חוק זה.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח 507)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

ביצוע ותקנות

30. שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה. הוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון. והוא רשאי להתקין תקנות – למעט תקנות סדרי דין – לביצועו; שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין חוק זה.

                                      דוד בן-גוריון                 יוסף בורג

                                                 ראש הממשלה                        שר הסעד

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ך מס' 311 מיום 14.7.1960 עמ' 52 (ה"ח תשי"ט מס' 367 עמ' 104).

תוקן ס"ח תשכ"ח מס' 539 מיום 20.8.1968 עמ' 223 (ה"ח תשכ"ח מס' 763 עמ' 136) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"א מס' 629 מיום 23.7.1971 עמ' 141 (ה"ח תשכ"ט מס' 825 עמ' 161) – תיקון מס' 2 בסעיף 46 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971; תחילתו חודש מיום פרסומו.

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח תשל"א מס' 915 עמ' 61) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), תשלא-1971.

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 2 (ה"ח תשל"א מס' 928 עמ' 159) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשל"ד מס' 736 מיום 4.7.1974 עמ' 89 (ה"ח תשל"ג מס' 1078 עמ' 404) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשל"ח מס' 900 מיום 6.7.1978 עמ' 148 (ה"ח תשל"ח מס' 1334 עמ' 147) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק העונשין (תיקון מס' 3), תשל"ח-1978.

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 239 (ה"ח תשמ"ח מס' 1902 עמ' 290) – תיקון מס' 7.

ס"ח תש"ן מס' 1290 מיום 7.12.1989 עמ' 11 (ה"ח תשמ"ט מס' 1947 עמ' 146) – תיקון מס' 8 בסעיף 4 לחוק העונשין (תיקון מס' 26), תש"ן-1989.

ס"ח תש"ן מס' 1329 מיום 10.8.1990 עמ' 198 (ה"ח תש"ן מס' 2001 עמ' 223, 229) – תיקון מס' 9 בסעיף 7 לחוק העונשין (תיקון מס' 30), תש"ן-1990.

ס"ח תשנ"א מס' 1352 מיום 28.3.1991 עמ' 140 (ה"ח תש"ן מס' 2002 עמ' 232) – תיקון מס' 10 בסעיף 14 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ה מס' 1521 מיום 12.4.1995 עמ' 206 (ה"ח תשנ"ה מס' 2305 עמ' 10) – תיקון מס' 11 בסעיף 6 לחוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1525 מיום 1.6.1995 עמ' 316 (ה"ח תשנ"ד מס' 2247 עמ' 224, ה"ח תשנ"ד מס' 2252 עמ' 316) – תיקון מס' 11א.

ס"ח תשנ"ו מס' 1585 מיום 21.3.1996 עמ' 253 (ה"ח תשנ"ו מס' 2474 עמ' 399) – תיקון מס' 12 בסעיף 4 לחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996.

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח תשנ"ח מס' 2662 עמ' 128) – תיקון מס' 13.

ס"ח תש"ס מס' 1717 מיום 18.11.1999 עמ' 26 (ה"ח תשנ"ח מס' 2721 עמ' 375) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 10 (ה"ח תשס"א מס' 3028 עמ' 769) – תיקון מס' 15 בסעיף 13 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001.

ס"ח תשס"ד מס' 1930 מיום 11.3.2004 עמ' 312 (ה"ח הכנסת תשס"ג מס' 24 עמ' 96) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשס"ח מס' 2171 מיום 30.7.2008 עמ' 716 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 224 עמ' 468, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 221 עמ' 254) – תיקון מס' 17 בסעיף 52 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 448 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 240 עמ' 358) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 76 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 19 בסעיף 6 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2316 מיום 17.8.2011 עמ' 1141 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 359 עמ' 42) – תיקון מס' 20; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 611 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 692 עמ' 856) – תיקון מס' 21.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 295 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 526 עמ' 16) – תיקון מס' 22; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 740 עמ' 28) – תיקון מס' 23 בסעיף 6 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות