נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – ניירות ערך

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

16

סעיף 1

הגדרות

Go

16

 

פרק ב': רשות ניירות ערך

Go

21

סעיף 2

כינון הרשות

Go

21

סעיף 3

הרכב הרשות ומינוי חבריה

Go

21

סעיף 4

תקופת כהונת חברים

Go

21

סעיף 5

איסור עשיית עסקה בניירות ערך

Go

21

סעיף 6

פקיעת חברות ומינוי חליף

Go

22

סעיף 6א

גמול

Go

22

סעיף 7

תקפן של פעולות

Go

22

סעיף 8

הרשות   תאגיד

Go

22

סעיף 9

הרשות   גוף מבוקר

Go

22

סעיף 9א

ניהול הרשות

Go

22

סעיף 9ב

פרסום החלטות

Go

22

סעיף 10

עובדי הרשות

Go

22

סעיף 10א

הגבלות לאחר פרישה

Go

22

סעיף 10ב

הגבלות מיוחדות

Go

23

סעיף 10ג

מתן היתר

Go

23

סעיף 11

תקציב

Go

23

סעיף 12

הנוהל וסדרי הטיפול בבקשות

Go

23

סעיף 12א

אצילת סמכויות

Go

23

סעיף 13

סודיות

Go

23

סעיף 14

דו"חות

Go

23

 

פרק ג': תשקיף והיתר לפרסומו

Go

23

סעיף 15

הצעה ומכירה לציבור

Go

23

סעיף 15א

פעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור

Go

24

סעיף 15ב

סייגים לתחולה

Go

25

סעיף 15ג

מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות ערך

Go

27

סעיף 15ד

הצעה או מכירה לעובדים של תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל

Go

27

סעיף 15ה

כללים מיוחדים

Go

27

סעיף 15ו

תקנות

Go

27

סעיף 16

תשקיף

Go

27

סעיף 17

תקנות בדבר פרטים בטיוטת תשקיף ובתשקיף

Go

27

סעיף 17א

מכירה במחיר אחיד

Go

28

סעיף 17ב

בטלות התחייבויות מוקדמות

Go

28

סעיף 17ג

דרכי הצעת ניירות ערך ומכירתם

Go

28

סעיף 17ד

תקנות בדבר סימון, מספור, הפצה והודעה משלימה

Go

29

סעיף 17ה

חתם מתמחר

Go

29

סעיף 17ו

חובת תום לב

Go

29

סעיף 18

טיוטת תשקיף

Go

29

סעיף 19

פטור מגילוי

Go

29

סעיף 20

דרישות הרשות בדבר פרטי התשקיף

Go

29

סעיף 20א

נהלי בדיקה

Go

30

סעיף 21

היתר לפרסום התשקיף

Go

30

סעיף 21א

הנפקות לשם מתן אשראי לבעלי זיקה

Go

30

סעיף 22

אישור טיוטת התשקיף והתשקיף, והחתימה עליהם

Go

30

סעיף 23

תאריך התשקיף ופרסומו

Go

31

סעיף 23א

תשקיף מדף

Go

31

 

פרק ד': הזמנות על פי התשקיף

Go

32

סעיף 24

התקופה להגשת הזמנות

Go

32

סעיף 25

תיקון תשקיף במקרים מיוחדים

Go

32

סעיף 25א

תיקון תשקיף לבקשת המציע או עקב פרסום דו"חות כספיים

Go

33

סעיף 25ב

דין תיקון לתשקיף ותשקיף מתוקן

Go

33

סעיף 25ג

תיקון טעות סופר בתשקיף

Go

33

סעיף 26

ביטול הזמנות

Go

33

סעיף 27

החזרת תשלומים

Go

33

סעיף 28

השקעת כספי הזמנות

Go

33

סעיף 29

אחריות הדירקטורים

Go

34

סעיף 30

הודעה על תוצאות ההצעה

Go

34

 

פרק ה': אחריות לתשקיף

Go

34

סעיף 31

אחריות לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף

Go

34

סעיף 32

אחריותם של מומחים

Go

34

סעיף 32א

אחריות לנזק בשל מידע צופה פני עתיד

Go

34

סעיף 33

שלילת אחריות

Go

35

סעיף 34

אחריות רבים

Go

35

סעיף 34א

איסור שיפוי

Go

35

סעיף 35

ביטול רכישה

Go

35

 

פרק ה'1: תעודות התחייבות

Go

35

 

סימן א': הגדרות

Go

35

סעיף 35א

הגדרות

Go

36

סעיף 35א1

סייג לתחולה

Go

36

 

סימן ב': מינוי נאמן וכשירותו ומרשם הנאמנים

Go

36

סעיף 35ב

חובת מינוי נאמן

Go

36

סעיף 35ג

חברת נאמנות

Go

37

סעיף 35ג3

רשימת נסיבות המעידות על פגם במהימנות

Go

37

סעיף 35ה

סייגים לשמש נאמן למחזיקים בסדרה מסוימת של תעודות התחייבות

Go

37

סעיף 35ו

שטר הנאמנות

Go

37

סעיף 35ז

שינויים בשטר הנאמנות

Go

37

סעיף 35ז1

הגבלות לעניין שינוי בטוחות

Go

38

 

סימן ג': חובות הנאמן, סמכויותיו והגבלות על פעולותיו

Go

38

סעיף 35ח

חובות הנאמן

Go

38

סעיף 35ח1

חובות דיווח של הנאמן

Go

39

סעיף 35ח2

מרשם של מחזיקים בתעודות התחייבות

Go

40

סעיף 35ח3

תוכן המרשם של מחזיקים בתעודות התחייבות

Go

40

סעיף 35ט

ייצוג בידי הנאמן ונפקות חתימתו על שטר הנאמנות

Go

40

סעיף 35ט1

סמכות הנאמן והמחזיקים להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות

Go

40

סעיף 35י

דיווח או העברת מידע לנאמן, ממנפיק או מחבר בורסה

Go

41

סעיף 35יא

איסור רכישה והחזקה של תעודות התחייבות

Go

41

סעיף 35יב

הגבלות על ביצוע עסקאות בניירות ערך

Go

41

 

סימן ד': אסיפת מחזיקים

Go

41

סעיף 35יב1

אסיפת מחזיקים

Go

41

סעיף 35יב2

סדר היום באסיפת מחזיקים

Go

42

סעיף 35יב3

הצבעה באסיפת מחזיקים

Go

42

סעיף 35יב4

חובת מחזיק בתעודות התחייבות

Go

42

סעיף 35יב5

מחזיק בתעודות התחייבות שהוא בעל שליטה

Go

42

סעיף 35יב6

כינוס אסיפת מחזיקים על ידי בית המשפט

Go

42

סעיף 35יב7

הודעה על אסיפת מחזיקים ותוכנה

Go

42

סעיף 35יב8

תקנות לעניין החלטות באסיפת מחזיקים

Go

42

סעיף 35יב9

הוכחת בעלות בתעודות התחייבות

Go

43

סעיף 35יב10

כינוס אסיפה על ידי בית משפט

Go

43

סעיף 35יב11

אסיפה בישראל

Go

43

סעיף 35יב12

דחיית אסיפת מחזיקים

Go

43

סעיף 35יב13

מניין חוקי באסיפת מחזיקים

Go

43

סעיף 35יב14

מניין חוקי באסיפת מחזיקים נדחית

Go

43

סעיף 35יב15

יושב ראש אסיפת מחזיקים

Go

43

סעיף 35יב16

הצבעה במניין קולות

Go

43

סעיף 35יב17

רוב באסיפת מחזיקים

Go

43

סעיף 35יב18

הכרזה כראיה

Go

43

סעיף 35יב19

חופש ההתנאה

Go

44

סעיף 35יב20

פנייה למחזיקי תעודות ההתחייבות

Go

44

סעיף 35יב21

תקנות

Go

44

סעיף 35יב22

פרוטוקולים באסיפת מחזיקים

Go

44

סעיף 35יב23

פגמים בכינוס

Go

44

סעיף 35יב24

המועד הקובע לבעלות בתעודות התחייבות

Go

44

סעיף 35יב26

כינוס אסיפת מחזיקים לצורכי התייעצות

Go

45

 

סימן ה': הוראות כלליות

Go

45

סעיף 35יג

תקפן של פעולות

Go

45

סעיף 35יד

סיום כהונתו של נאמן

Go

45

סעיף 35טו

התייצבות הרשות בהליכים

Go

45

סעיף 35טז

הצעת ניירות ערך בידי המדינה

Go

45

סעיף 35טז2

פטור מהוראות הפרק

Go

46

 

פרק ה'2: כתבי אופציה

Go

46

סעיף 35טז3

הגדרות

Go

46

סעיף 35טז4

מחזיק בכתב אופציה

Go

46

סעיף 35טז5

מרשם המחזיקים בכתבי אופציה

Go

46

סעיף 35טז6

תוכן מרשם המחזיקים בכתבי אופציה

Go

46

סעיף 35טז7

הוכחת בעלות בכתבי אופציה

Go

46

סעיף 35טז8

הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה

Go

46

סעיף 35טז9

תקנות

Go

47

 

פרק ה'3: ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל

Go

47

סעיף 35יז

רישום למסחר של ניירות ערך של תאגיד חוץ

Go

47

סעיף 35יח

קביעת בורסה בתוספת השלישית

Go

47

סעיף 35יט

שינוי התוספות

Go

47

סעיף 35כ

מסמך רישום

Go

47

סעיף 35כא

פטור מגילוי

Go

48

סעיף 35כב

פרסום מסמך הרישום

Go

48

סעיף 35כג

המועד לרישום למסחר

Go

48

סעיף 35כד

סמכות להורות על השלמת פרטים

Go

48

סעיף 35כו

עיכוב הליכים בתובענה בישראל

Go

48

סעיף 35כז

מחיקה מן המסחר

Go

48

סעיף 35כח

מחיקה מן המסחר ביוזמת תאגיד החוץ

Go

49

סעיף 35כט

תשקיף של תאגיד שהואגד בישראל שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל

Go

49

סעיף 35ל

תאגיד שהואגד מחוץ לישראל שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל

Go

49

סעיף 35לא

חובת דיווח של תאגיד חוץ

Go

50

סעיף 35לב

מעבר ממתכונת דיווח אחת לאחרת

Go

50

סעיף 35לג

החלפת מתכונת דיווח

Go

51

 

פרק ה'3א: רישום למסחר על ידי בורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה

Go

51

סעיף 35לג1

תנאים לרישום למסחר על ידי בורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה

Go

51

סעיף 35לג2

אי תחולת הוראות פרק ו'

Go

51

סעיף 35לג3

תקנות לעניין רישום מניות למסחר לפי פרק ה'3א ומחיקה מהמסחר של מניות כאמור

Go

51

סעיף 35לג4

הוראות לבורסה לעניין הבחנה וגילוי מידע

Go

51

סעיף 35לג5

אגרות בעד רישום מניות למסחר לפי פרק ה'3א והמסחר בהן

Go

52

 

פרק ה'4: ניירות ערך מיוחדים

Go

52

סעיף 35לד

הצעה לציבור של ניירות ערך מיוחדים

Go

52

סעיף 35לה

מסמך הצעה לציבור

Go

52

סעיף 35לו

סמכות להורות על השלמת פרטים

Go

52

סעיף 35לז

חובת דיווח של מנפיק ניירות ערך מיוחדים

Go

52

סעיף 35לח

אחריות של מנפיק ניירות ערך מיוחדים

Go

52

 

פרק ה'5: הצעה באמצעות רכז הצעה

Go

52

סעיף 35לט

מרשם הרכזים

Go

52

סעיף 35מ

רישום במרשם

Go

53

סעיף 35מא

סירוב לרשום מבקשת במרשם הרכזים

Go

53

סעיף 35מב

ביטול רישום במרשם הרכזים

Go

53

סעיף 35מג

התנהלות תקינה והוגנת של רכז הצעה

Go

53

סעיף 35מד

חובות דיווח של רכז הצעה

Go

53

סעיף 35מה

פיקוח הרשות על רכז הצעה

Go

53

סעיף 35מו

איסור עיסוק בלא רישום

Go

54

 

פרק ו': דו"ח שוטף

Go

54

סעיף 36

חובת דיווח של תאגידים

Go

54

סעיף 36א

סמכות להורות על דרך הצגת פרטים

Go

55

סעיף 36ב

חובת דיווח של ערב

Go

55

סעיף 36ג

פטור מדיווח

Go

55

סעיף 36ד

התאמות בפרטי דיווח לתאגיד שנכלל במדד ת"א טק עילית

Go

55

סעיף 37

חובת הודעה של בעל ענין או של נושא משרה בכירה

Go

56

סעיף 38

צו בית המשפט

Go

57

סעיף 38א

הוראה להפסקת המסחר

Go

57

סעיף 38ב

אחריות אזרחית של בעל ענין או של נושא משרה בכירה

Go

57

סעיף 38ג

אחריות לנזק בשל פרט מטעה בדוח, בהודעה או במסמך

Go

57

 

פרק ז': הוראות נוספות בענין הנפקות הצעות לציבור ודו"ח שוטף

Go

58

סעיף 39

אישור שר האוצר

Go

58

סעיף 39א

החלת הוראות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה או תעודות ההתחייבות שלה מוצעות לציבור בישראל

Go

58

סעיף 44

עיון במסמכים

Go

58

סעיף 44א

הגבלה על נותן חוות דעת

Go

58

סעיף 44א1

פרט מטעה

Go

58

 

פרק ז'1: דיווח אלקטרוני

Go

58

סעיף 44ב

דרכי דיווח

Go

58

סעיף 44ג

אבטחת מידע

Go

58

סעיף 44ד

ביצוע ותקנות

Go

59

סעיף 44ה

סמכות הרשות

Go

59

סעיף 44ו

מאשר חתימה

Go

59

 

פרק ז'2: דואר אלקטרוני מאובטח ומערכת הצבעה אלקטרונית

Go

59

 

סימן א': דואר אלקטרוני מאובטח

Go

59

סעיף 44ח

המצאת מסר אלקטרוני מאושר

Go

59

סעיף 44ט

חזקת המצאה

Go

60

סעיף 44י

תקנות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח

Go

60

סעיף 44יא

כללי הרשות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח

Go

60

 

סימן ב': מערכת הצבעה אלקטרונית

Go

60

סעיף 44יא1

הגדרות

Go

60

סעיף 44יא2

מערכת הצבעה אלקטרונית

Go

60

סעיף 44יא3

הפרדה מבנית

Go

61

סעיף 44יא4

סמכות הרשות

Go

61

סעיף 44יא5

נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית

Go

61

סעיף 44יא6

תוצאות ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

Go

62

 

פרק ז'3: זירת סוחר לחשבונו העצמי

Go

62

סעיף 44יב

הגדרות

Go

62

סעיף 44יב1

איסור הצעת מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים

Go

62

סעיף 44יג

רישיון לניהול זירת סוחר

Go

62

סעיף 44יד

חובה לעמוד בדרישות למתן רישיון

Go

63

סעיף 44יד1

איסור ניהול זירת סוחר ללקוחות מחוץ לישראל שמוצע בה מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים

Go

63

סעיף 44טו

איסור הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית

Go

63

סעיף 44טז

איסור על עיסוקים נוספים

Go

63

סעיף 44יז

התנהלות תקינה והוגנת

Go

63

סעיף 44יח

כללים בתקנון לניהול זירת סוחר

Go

64

סעיף 44יט

איסור ניצול לקוח

Go

64

סעיף 44כ

פיקוח הרשות

Go

64

סעיף 44כא

אחריות חברה בעלת רישיון זירה

Go

64

סעיף 44כב

חובת הודעה של בעל עניין ונושא משרה בחברה בעלת רישיון זירה

Go

64

סעיף 44כג

ביטול או התלייה של רישיון זירה

Go

65

סעיף 44כד

היתר בעל שליטה

Go

65

סעיף 44כה

העברת אמצעי שליטה

Go

65

סעיף 44כו

ביטול היתר שליטה

Go

65

סעיף 44כז

הוראות למי שפעל בלא היתר שליטה

Go

65

סעיף 44כח

חובת הודעה לרשות לעניין בחינת מהימנות

Go

66

סעיף 44כט

תקנות לעניין פרק ז'3

Go

66

סעיף 44ל

סייג לתחולה

Go

66

 

פרק ח': בורסה ומסלקה

Go

66

 

סימן א': הגדרות

Go

66

סעיף 44לא

הגדרות

Go

66

 

סימן ב': בורסה

Go

67

סעיף 45

רישיון בורסה

Go

67

סעיף 45א

תנאים ושיקולים למתן רישיון בורסה

Go

67

סעיף 45ב

בקשה לרישיון בורסה

Go

67

סעיף 45ג

דיווח על שינוי בפרטי הבקשה לרישיון בורסה או במסמכים שצורפו לה

Go

67

סעיף 45ד

תנאים ברישיון בורסה

Go

67

סעיף 45ה

ביטול רישיון בורסה או התלייתו

Go

68

סעיף 45ו

חובת הודעה לרשות

Go

68

סעיף 45ז

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בבורסה

Go

68

סעיף 45ח

העברת אמצעי שליטה בבורסה

Go

69

סעיף 45ט

שינוי או ביטול היתר

Go

69

סעיף 45י

חובת הודעה על פגם במהימנות

Go

69

סעיף 45יא

הוראות למי שפעל בלא היתר

Go

69

סעיף 45יב

פעילות בורסה

Go

70

סעיף 45יג

עיסוקים מותרים לבורסה

Go

70

סעיף 45יד

הגבלה על ביצוע עסקה בידי בורסה לחשבונה העצמי

Go

70

סעיף 45טו

קביעת נהלים והקצאת משאבים ליישומם

Go

70

סעיף 45טז

חובה לפרסם עמלות מסחר וסליקה

Go

71

סעיף 45יז

לקוח המבקש לפתוח חשבון ניירות ערך

Go

71

סעיף 46

תקנון הבורסה

Go

71

סעיף 46ב

שוויון זכויות ההצבעה

Go

73

סעיף 46ג

חובת מחזיקי מניות יסוד

Go

73

סעיף 47

ערעור ועתירה על החלטות הבורסה

Go

73

סעיף 48

שינויים של תקנון הבורסה

Go

73

סעיף 49

פרסום תקנון הבורסה וההנחיות לגביו

Go

73

סעיף 49א

איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה

Go

74

סעיף 49ב

פטור מתחולת ההוראות לפי פרק זה

Go

74

סעיף 50

רציפות פעולתה של מערכת למסחר בניירות ערך

Go

74

 

סימן ג': מסלקה

Go

74

סעיף 50א

חובת רישוי ויציבות מסלקה

Go

75

סעיף 50א1

עיסוקים מותרים למסלקה

Go

79

סעיף 50א2

המועד, הדרך והתנאים לקבלת הוראת סליקה במסלקה

Go

79

סעיף 50א3

סופיות הסליקה במסלקות

Go

79

סעיף 50א4

סופיות הסליקה בהליכי חדלות פירעון או פירוק לגבי חבר מסלקה

Go

79

סעיף 50א5

המשך פעילות של חבר מסלקה בהליכי חדלות פירעון או פירוק

Go

81

סעיף 50א6

הודעה על הליכי חדלות פירעון או פירוק או מינוי כונס נכסים

Go

81

סעיף 50א7

ברירת הדין

Go

81

סעיף 50א8

הליך חדלות פירעון זר לגבי חבר מסלקה

Go

81

סעיף 50ב

חובות מסלקה

Go

82

 

סימן ד': ממשל תאגידי

Go

82

 

סימן משנה א': הגדרות ותחולה

Go

82

סעיף 50ב1

הגדרות

Go

82

סעיף 50ב2

תחולת הוראות חוק החברות

Go

82

 

סימן משנה ב': בורסה – ממשל תאגידי

Go

82

סעיף 50ב3

דירקטוריון של בורסה

Go

82

סעיף 50ב4

כשירות למינוי דירקטור בבורסה

Go

83

סעיף 50ב5

כשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי בבורסה

Go

83

סעיף 50ב6

תקופת כהונה של דירקטור בלתי תלוי ושל יושב ראש דירקטוריון

Go

83

סעיף 50ב7

הפסקת כהונה של דירקטור בלתי תלוי שמונה לפי המלצת ועדת האיתור

Go

83

סעיף 50ב8

השתתפות בוועדות

Go

84

סעיף 50ב9

כינוס ישיבות הדירקטוריון

Go

84

סעיף 50ב10

תפקידי הדירקטוריון

Go

84

סעיף 50ב11

ועדת ביקורת

Go

84

סעיף 50ב12

ועדת תגמול

Go

85

סעיף 50ב13

ועדת האיתור

Go

85

סעיף 50ב14

מינוי ופיטורים של המנהל הכללי ושל נושאי משרה

Go

85

סעיף 50ב15

מבקר פנימי

Go

85

סעיף 50ב16

אישור מינוי נושא משרה

Go

85

סעיף 50ב17

עסקאות עם בעלי עניין

Go

86

סעיף 50ב18

איסור עשיית עסקה בניירות ערך

Go

86

 

סימן משנה ג': מסלקה – ממשל תאגידי

Go

86

סעיף 50ב19

תחולת הוראות סימן משנה ב' על מסלקה

Go

86

 

סימן ה': פיקוח הרשות

Go

87

סעיף 50ג

פיקוח הרשות על פעולות המסלקה

Go

87

סעיף 51

פיקוח הרשות על פעולות הבורסה

Go

87

סעיף 52

דו"ח על פעולות הבורסה

Go

87

 

פרק ח'1: הגבלת השימוש במידע פנים

Go

87

סעיף 52א

הגדרות

Go

87

סעיף 52ב

שימוש במידע פנים

Go

88

סעיף 52ג

שימוש במידע בידי איש פנים

Go

89

סעיף 52ד

שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים

Go

89

סעיף 52ה

חזקה בדבר ניצול מידע פנים

Go

89

סעיף 52ו

מידע שאינו מידע פנים

Go

89

סעיף 52ז

הגנות

Go

89

סעיף 52ח

ריווח משימוש במידע פנים

Go

90

סעיף 52ט

עסקאות בניירות ערך בידי עובד בורסה

Go

90

סעיף 52י

קיום עסקה

Go

90

 

פרק ח'2: אחריות בשל הפרת הוראות

Go

91

סעיף 52יא

אחריות של מנפיק

Go

91

סעיף 52יב

אחריות של נאמן

Go

91

סעיף 52יג

שלילת אחריות

Go

91

סעיף 52יד

אחריות רבים

Go

91

סעיף 52יד1

דחיית פירעון התחייבות כלפי בעל שליטה בתאגיד מדווח בקשיים

Go

91

 

פרק ח'3: הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

92

סעיף 52טו

הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

92

סעיף 52טז

הודעה על כוונת חיוב

Go

92

סעיף 52יז

זכות טיעון

Go

92

סעיף 52יח

החלטת הרשות ודרישת תשלום

Go

93

סעיף 52יט

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

93

סעיף 52כ

סכומים מופחתים

Go

93

סעיף 52כא

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

93

סעיף 52כב

המועד לתשלום עיצום כספי

Go

93

סעיף 52כג

פריסת תשלום עיצום כספי

Go

93

סעיף 52כד

ריבית פיגורים

Go

94

סעיף 52כה

גבייה

Go

94

סעיף 52כו

עיכוב תשלום והחזר

Go

94

סעיף 52כז

פרסום ודיווח מיידי על דרישת תשלום

Go

94

סעיף 52כח

עיצום כספי והליך פלילי

Go

94

סעיף 52כט

עיצום כספי והליך אכיפה מינהלי

Go

94

סעיף 52ל

שינוי התוספת החמישית והתוספת השישית

Go

94

 

פרק ח'4: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

Go

95

 

סימן א': ועדת האכיפה המינהלית

Go

95

סעיף 52לא

הגדרות

Go

95

סעיף 52לב

ועדת האכיפה המינהלית

Go

95

סעיף 52לג

מותבי ועדת האכיפה המינהלית

Go

95

סעיף 52לד

סייגים למינוי

Go

95

סעיף 52לה

פקיעת כהונה והעברה מכהונה

Go

96

סעיף 52לו

גמול

Go

96

סעיף 52לז

איסור על ניגוד עניינים בעניין מסוים

Go

96

סעיף 52לח

היעדרות של חבר מותב

Go

96

סעיף 52לט

סדרי דין

Go

96

סעיף 52מ

ראיות

Go

96

סעיף 52מא

סודיות דיוני הוועדה והחומר המוגש לה

Go

96

סעיף 52מב

דיווח על החלטות מותבי הוועדה

Go

96

 

סימן ב': בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי

Go

97

סעיף 52מג

בירור הפרה

Go

97

סעיף 52מד

החלטה על חקירה או בירור מינהלי

Go

97

סעיף 52מה

החלטה על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי

Go

97

סעיף 52מו

הודעה על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי

Go

97

סעיף 52מז

זכות לקבלת מידע

Go

98

סעיף 52מח

זכות טיעון

Go

98

סעיף 52מט

ההליך לפני המותב

Go

98

סעיף 52נ

פרוטוקולים

Go

98

סעיף 52נא

החלטת המותב

Go

98

 

סימן ג': אמצעי האכיפה המינהלייים

Go

99

סעיף 52נב

הטלת אמצעי אכיפה מינהלי

Go

99

סעיף 52נג

עיצום כספי

Go

99

סעיף 52נד

תשלום לנפגע ההפרה

Go

99

סעיף 52נה

נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

Go

100

סעיף 52נו

איסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח

Go

100

סעיף 52נז

ביטול או התליה של רישיון, אישור או היתר

Go

100

סעיף 52נח

אמצעי אכיפה  על תנאי

Go

100

סעיף 52נט

מגבלת זמן לעניין הטלת אמצעי האכיפה

Go

100

 

סימן ד': הוראות כלליות

Go

101

סעיף 52ס

פרסום ודיווח מיידי על החלטה אם להטיל אמצעי אכיפה

Go

101

סעיף 52סא

סמכות בית המשפט בעתירה

Go

101

סעיף 52סב

אישור החלטות המותב

Go

102

סעיף 52סג

עיכוב ביצוע ההחלטה והחזר

Go

102

סעיף 52סד

אחריות מנהל כללי ושותף ולמעט שותף מוגבל

Go

102

סעיף 52סה

הליך אכיפה מינהלי והליך פלילי

Go

102

סעיף 52סו

הליך מינהלי נגד נושא משרה בכירה בתאגיד בנקאי ובגוף מוסדי

Go

102

סעיף 52סז

הטעיית הרשות

Go

103

סעיף 52סח

שינוי התוספת השביעית

Go

103

 

פרק ט': עונשין

Go

103

סעיף 53

הפרת הוראות של חוק זה

Go

103

סעיף 54

תרמית בקשר לניירות ערך

Go

105

 

פרק ט'1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

106

 

סימן א': סמכות יושב ראש הרשות להתקשר בהסדר

Go

106

סעיף 54א

הגדרות

Go

106

סעיף 54ב

סמכות יושב ראש הרשות להתקשר בהסדר

Go

106

סעיף 54ג

פרסום ודיווח מיידי

Go

106

סעיף 54ד

הסכמת חשוד וראיות שמסר אינן ראיה בהליך פלילי או מינהלי

Go

107

 

סימן ב': סמכות פרקליט מחוז להתקשר בהסדר

Go

107

סעיף 54ה

סמכות פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להפסקת הליכים המותנית בתנאים

Go

107

סעיף 54ו

פרסום ודיווח מיידי

Go

107

סעיף 54ז

הסכמת חשוד וראיות שמסר אינן ראיה בהליך פלילי או מינהלי

Go

108

 

פרק ט'2: שיתוף פעולה עם רשות חוץ

Go

108

סעיף 54יא1

הגדרות

Go

108

סעיף 54יא2

אישור בקשה לסיוע

Go

108

סעיף 54יא3

סמכות היועץ המשפטי לממשלה

Go

108

סעיף 54יא4

הסמכה לבצע  פעולות סיוע

Go

108

סעיף 54יא5

הסמכה להעביר ידיעות ומסמכים

Go

108

סעיף 54יא6

הדדיות

Go

109

סעיף 54יא7

תקנות

Go

109

סעיף 54יא8

תוקפן של תקנות

Go

109

סעיף 54יא9

סייג להעברת ידיעות ומסמכים

Go

109

 

פרק י': הוראות שונות

Go

109

סעיף 54יא10

הגדרות

Go

109

סעיף 54יב

פטור

Go

109

סעיף 55

הוראות מעבר

Go

110

סעיף 55א

אגרות

Go

110

סעיף 55ב

פרסום הודעה בעיתון

Go

110

סעיף 55ג

מימון תובענות ייצוגיות

Go

110

סעיף 55ד

סמכות לדחות את המועד לכינוס אסיפה

Go

110

סעיף 56

ביצוע ותקנות

Go

110

סעיף 56א

סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים

Go

111

סעיף 56א1

בקרה על פעולות בבורסה

Go

111

סעיף 56א2

מינוי חוקר וחוקר בכיר

Go

111

סעיף 56ב

סמכויות חיפוש ותפיסה

Go

111

סעיף 56ב1

סמכות לבקש צו זמני לתפיסת רכוש

Go

112

סעיף 56ג

סמכויות חקירה

Go

113

סעיף 56ג1

סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור

Go

113

סעיף 56ג2

הודעה למשטרת ישראל

Go

113

סעיף 56ד

צו מניעה וצו מניעה זמני

Go

113

סעיף 56ה

סודיות

Go

113

סעיף 56ו

ביקורת

Go

114

סעיף 56ז

מסים ונזיקין אזרחיים

Go

114

סעיף 56ח

איסור שיפוי וביטוח

Go

114

סעיף 57

תיקון פקודת החברות

Go

114

סעיף 58

תחילה

Go

115

סעיף 59

סייג לתחולה

Go

115

 

תוספת ראשונה

Go

115

 

תוספת שניה

Go

116

 

תוספת שנייה א'

Go

116

 

תוספת שלישית

Go

116

 

תוספת שלישית א'

Go

117

 

תוספת שלישית א'1

Go

117

 

תוספת שלישית ב'

Go

117

 

תוספת רביעית

Go

118

 

תוספת רביעית א'

Go

120

 

תוספת רביעית ב'

Go

120

 

תוספת חמישית

Go

120

 

תוספת שישית

Go

123

סעיף 1

ת"ט תשע"ב 2012

Go

123

 

תוספת שביעית

Go

123

 


חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 11) תשנ"א-1990 (תיקון מס' 14)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 20) תש"ס-2000 (תיקון מס' 40) תש"ע-2010

          "ניירות ערך" – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, למעט ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או בידי בנק ישראל, שנתקיים בהם אחד מאלה:

(1)   הם אינם מקנים זכות השתתפות או חברות בתאגיד ואינם ניתנים להמרה או למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור;

(2)   הם מונפקים לפי חיקוק מיוחד;

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"א מס' 1334 מיום 13.12.1990 עמ' 22 (ה"ח 2006)

"ניירות ערך" – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד;

 

מיום 2.10.1994

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ד מס' 1480 מיום 23.8.1994 עמ' 344 (ה"ח 2258)

"ניירות ערך" – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד;

 

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

"ניירות ערך" – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד למעט ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה, שנתקיים בהם אחד מאלה:

(1) הם אינם מקנים זכות השתתפות או חברות בתאגיד ואינם ניתנים להמרה או למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור;

(2) הם מונפקים לפי חיקוק מיוחד;

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 40

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

"ניירות ערך" – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, למעט ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או בידי בנק ישראל, שנתקיים בהם אחד מאלה:

(תיקון מס' 25) תשס"ה-2004

          "ניירות ערך מסחריים" – ניירות ערך המונפקים בידי תאגיד, שהם התחייבות התאגיד לשלם למחזיק סכום כסף, במועד שאינו מוקדם משבעה ימים מיום ההצעה ואינו מאוחר מתום שנה מהיום האמור, ואשר אינם ניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 94 (ה"ח 2785)

הוספת הגדרת "ניירות ערך מסחריים"

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 18 (ה"ח 111)

החלפת הגדרת "ניירות ערך מסחריים"

הנוסח הקודם:

"ניירות ערך מסחריים" – ניירות ערך הנסחרים בבורסה ושהונפקו בידי חברה על פי תשקיף, שהם התחייבות החברה לשלם למחזיק, במועד שאינו מוקדם משבעה ימים מיום ההנפקה ואינו מאוחר משנה מיום ההנפקה, סכום התחייבות, וסכום זה אינו צמוד למדד כלשהו, למחירו של דבר או לשער חליפין;

          "חברה" - לרבות חברה נכרית כמשמעותה בפקודת החברות;

          "חברה-בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 64) תשע"ז-2017

          "חברת רישומים" – חברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת ניירות ערך, לרבות יחידות של קרן סגורה כמשמעותן בחוק להשקעות משותפות, בעד אחרים, וכן כל תאגיד אחר שקבע שר האוצר בהתייעצות עם הרשות;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

החלפת הגדרות

הנוסח הקודם:

"חברה שלובה" – חברה אשר חברה אחרת – שאינה חברה-אם שלה – מחזיקה בעשרה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות אחד או יותר ממנהליה, או שעשרה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת מושקעים בה, בין במניות ובין בצורה אחרת;

 

מיום 6.8.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 252 (ה"ח 2887)

"חברת רישומים" – חברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת ניירות ערך בעד אחרים, וכן כל תאגיד אחר שקבע שר האוצר בהתייעצות עם הרשות;

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1070 (ה"ח 1103)

"חברת רישומים" – חברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת ניירות ערך, לרבות יחידות של קרן סגורה כמשמעותן בחוק להשקעות משותפות, בעד אחרים, וכן כל תאגיד אחר שקבע שר האוצר בהתייעצות עם הרשות;

 

 

          "מנהל", לענין חברה - כמשמעותו בפקודת החברות; ולענין אגודה שיתופית או תאגיד אחר - מי שממלא באגודה או בתאגיד תפקיד מקביל לתפקידו של מנהל חברה;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

          "מנהל כספי אחרים" – כל אחד מאלה:

(1)   מנהל קרן כמשמעותו בסעיף 4 לחוק להשקעות משותפות, המבצע פעולה בניירות ערך בעבור קרנות שבניהולו בהתאם להוראות החוק האמור;

(2)   חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל, המבצעת פעולה בניירות ערך בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה;

(3)   מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח המשקיע כספים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה כהגדרתן בחוק האמור;

(4)   תאגיד הפועל מחוץ לישראל, שהוא בעל מאפיינים דומים לאלה של מי מהמנויים בפסקאות (1) עד (3), ובלבד שניתן אישור לכך מגורם מוסמך במדינה שבה הוא פועל;

מיום 3.7.2016

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 316 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "מנהל כספי אחרים"

          "רשם", לענין חברה ותאגיד אחר - רשם החברות, אולם לענין אגודה שיתופית - רשם האגודות השיתופיות;

          "מנפיק" - מי שמנפיק או הנפיק את ניירות הערך המוצעים לציבור;

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

          "מסלקה" – כהגדרתה בסעיף 44לא;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

הוספת הגדרת "מסלקה"

          "מציע" - מי שמציע ניירות ערך לציבור;

(תיקון מס' 20) תש"ס-2000

          "הצעה לציבור" - פעולה המיועדת להניע ציבור לרכוש ניירות ערך; בלי לגרוע מכלליות האמור, גם אלה:

(1)   רישום ניירות ערך למסחר בבורסה;

(2)   פניה לציבור להציע הצעות לרכישת ניירות ערך.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

החלפת הגדרת "הצעה לציבור"

נוסח קודם:

"הצעה לציבור" – לרבות פניה לציבור להזמין ניירות ערך;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "הודעה משלימה" – הודעה בהתאם לסעיף 16(א1)(2);

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "הודעה משלימה"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "הצעה בדרך של זכויות" – הצעה של המנפיק לבעלי ניירות ערך שלו או לבעלי סוג ניירות ערך שלו לרכשות ניירות ערך נוספים שלו;

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "הצעה בדרך של זכויות"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "התחייבות חיתומית" – התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף אם לא ירכוש אותם הציבור או התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף כדי למכור אותם לציבור;

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "התחייבות חיתומית"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "חתם" – מי שהתחייב בהתחייבות חיתומית;

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "חתם"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "חתם מתמחר" – חתם אשר נוטל חלק בקביעת המחיר שבו יוצעו ניירות הערך על פי התשקיף;

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "חתם מתמחר"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "מכירה" – מכירה של ניירות ערך, לרבות הנפקתם;

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "מכירה"

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "מפיץ" – מי שלא התחייב בהתחייבות חיתומית על פי התשקיף, אך התחייב לפעול כדי למכור את ניירות הערך המוצעים, כולם או חלקם, בתמורה לעמלת הפצה.

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "מפיץ"

          "רכישת ניירות ערך" - לרבות רכישה דרך הקצאה שעה שהניירות מונפקים לראשונה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "החזקה" ו"רכישה", לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

החלפת הגדרת "החזקה" ו"רכישה"

הנוסח הקודם:

"החזקה" ו"רכישה", לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה – בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת, וכשמדובר בהחזקה או רכישה על ידי חברה – גם על ידי חברה-בת או חברה שלובה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד –

(תיקון מס' 11) תשנ"א-1990

(1)   תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2)   (נמחק);

(3)   (נמחק);

(4)   אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים"

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"א מס' 1334 מיום 13.12.1990 עמ' 22 (ה"ח 2006)

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל מניות המחזיק אחוז אחד או יותר מהון המניות המונפק שלו או עם חברה בת שלו בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) תאגיד יחד עם דירקטור שלו או עם בן משפחה של הדירקטור;

(3) תאגיד יחד עם תאגיד אחר שבשליטתו של דירקטור בתאגיד;

(4) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "בן משפחה"

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "שליטה"

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחד מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "אמצעי שליטה"

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          "הון עצמי", של תאגיד – הון התאגיד כמשמעותו לפי כללי חשבונאות מקובלים החלים על התאגיד, ואם לפי כללים אלה כולל הון התאגיד גם את החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה – בניכוי זכויות אלה;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "הון עצמי"

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

החלפת הגדרת "הון עצמי"

הנוסח הקודם:

"הון עצמי" - הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה" – כמשמעותו בתקנים ובפרשנויות שאומצו בידי הוועדה לתקני חשבונאות בין-לאומיים (IASB International Accounting Standard Board);

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"

(תיקון מס' 9) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 11)  תשנ"א-1990

          "בעל ענין", בתאגיד –

(1)   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –

(א)   יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(תיקון מס' 19)  תש"ס-2000

(ב)   החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(2)   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "בעל ענין"

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"א מס' 1334 מיום 13.12.1990 עמ' 22 (ה"ח 2006)

"בעל ענין", בתאגיד

(1) מי שמחזיק בעשרה אחוזים בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות עשרה אחוזים או יותר מהדירקטורים דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים;

(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 19

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 110 (ה"ח 2828)

(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

          "דו"חות כספיים" - מאזן, דו"ח ריווח והפסד ודו"חות אחרים שנקבעו בתקנות;

          "פרט מטעה" - לרבות דבר העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          "תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

החלפת הגדר "מוסד בנקאי"

הנוסח הקודם:

"מוסד בנקאי" – כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

          "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 44לא;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "בורסה"

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

החלפת הגדרת "בורסה"

הנוסח הקודם:

"בורסה" – בורסה לניירות ערך שקיבלה רשיון לפי סעיף 45;

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 35) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

"בורסה בחו"ל" – חברה המנהלת מערכת למסחר בניירות ערך כהגדרתה בסעיף 44לא, שוק מוסדר או רשימת מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, המנויים בתוספת השניה או השלישית;

מיום 6.8.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 252 (ה"ח 2887)

הוספת הגדרת "בורסה בחו"ל"

 

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

"בורסה בחו"ל" – בורסה לניירות ערך, שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או רשימת מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, המנויים בתוספת השניה או השלישית;

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

"בורסה בחו"ל" – בורסה לניירות ערך חברה המנהלת מערכת למסחר בניירות ערך כהגדרתה בסעיף 44לא, שוק מוסדר או רשימת מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, המנויים בתוספת השניה או השלישית;

 

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

          "חבר בורסה" – מי שהוא חבר הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

הוספת הגדרת "חבר בורסה"

(תיקון מס' 35) תשס"ח-2008

          "שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, באופציות או בחוזים עתידיים, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם במדינה שבה הוא מתנהל, ואם המסחר מתנהל ביותר ממדינה אחת – על ידי מי שרשאי לקבעם באחת מן המדינות שבהן הוא מתנהל;

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

הוספת הגדרת "שוק מוסדר"

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

          "תאגיד חוץ" - תאגיד שהואגד בישראל וניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל;

מיום 6.8.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 252 (ה"ח 2887)

הוספת הגדרת "תאגיד חוץ"

(תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

          "הדין הזר" - הדין החל על תאגיד חוץ בשל רישום ניירות ערך שלו למסחר בבורסה בחו"ל, לרבות כללי אותה הבורסה בחו"ל;

מיום 6.8.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 252 (ה"ח 2887)

הוספת הגדרת "הדין הזר"

(תיקון מס' 14) תשנ"ד-1994

          "תאגיד" - (נמחקה);

מיום 2.10.1994

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ד מס' 1480 מיום 23.8.1994 עמ' 344 (ה"ח 2258)

מחיקת הגדרת "תאגיד"

הנוסח הקודם:

"תאגיד" – לרבות קרן להשקעות משותפות בנאמנות.

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 14) תשנ"ד-1994

          "חוק להשקעות משותפות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994;

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת הגדרת "חוק להשקעות משותפות"

 

מיום 2.10.1994

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ד מס' 1480 מיום 23.8.1994 עמ' 344 (ה"ח 2258)

"חוק להשקעות משותפות" – חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961 חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

 

 

(תיקון מס' 20) תש"ס-2000

          "תאגיד מדווח" – תאגיד שהוראות סעיף 36 חלות עליו ולא ניתן לו פטור מתחולתן;

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת הגדרת "תאגיד מדווח"

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "גורם מאשר", "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;

מיום 2.11.2003

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 70 (ה"ח 7)

הוספת הגדרת "גורם מאשר", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני"

 

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

"גורם מאשר", "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

          "דיווח אלקטרוני" – הגשת מסמך לרשות באמצעות מסר אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, ניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט;

מיום 2.11.2003

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 70 (ה"ח 7)

הוספת הגדרת "דיווח אלקטרוני"

(תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "אישור הגעה אלקטרוני" – אישור החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, בדבר הגעתו של מסר אלקטרוני מאושר שנשלח אל תיבת דואר אלקטרוני מאובטח;

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

הוספת הגדרת "אישור הגעה אלקטרוני"

(תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "מנגנון הזדהות מאובטח" – מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותוכנה, הניתן לשליטתו הבלעדית של בעליו, והמאפשר את זיהוי בעליו באופן ייחודי;

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

הוספת הגדרת "מנגנון הזדהות מאובטח"

(תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "מסר אלקטרוני מאושר" – מסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת;

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

הוספת הגדרת "מסר אלקטרוני מאושר"

(תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "מערכת דואר אלקטרוני מאובטח" – מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא מספקת לשולח אישור הגעה אלקטרוני;

(2)   היא מאפשרת גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערכת, רק באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח;

(3)   היא נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש עבודתה, לצורך הבטחת מהימנות המידע שבה;

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

הוספת הגדרת "מערכת דואר אלקטרוני מאובטח"

(תיקון מס' 38) תשס"ט-2009

          "תיבת דואר אלקטרוני מאובטח" – תיבת דואר אלקטרוני במערכת דואר אלקטרוני מאובטח;

מיום 13.2.2013

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ט מס' 2204 מיום 27.7.2009 עמ' 284 (ה"ח 386)

הוספת הגדרת "תיבת דואר אלקטרוני מאובטח"

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

          "מחשב", "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

מיום 2.11.2003

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 70 (ה"ח 7)

הוספת הגדרת "מחשב", "חומר מחשב" ו"פלט"

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

          "חוק חתימה אלקטרונית" – חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 2.11.2003

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 70 (ה"ח 7)

הוספת הגדרת "חוק חתימה אלקטרונית"

(תיקון מס' 35) תשס"ח-2008

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 68) תשע"ח-2018

          "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 409 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

(תיקון מס' 35) תשס"ח-2008

          "חוק הייעוץ" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חוק איסור הלבנת הון"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חוק המעצרים"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

          "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 316 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על הביטוח"

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

          "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 316 (ה"ח 896)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על קופות גמל"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חוקר" – מי שמונה לפי סעיף 56א2(א);

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חוקר"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חוקר בכיר" – מי שמונה לפי סעיף 56א2(ב);

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חוקר בכיר"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "חפץ" – כהגדרתו בפקודת מעצר וחיפוש;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "חפץ"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "משרדי הרשות" – מקום שיושב ראש הרשות הכריז עליו, בהודעה שפורסמה ברשומות, כמשרדי הרשות;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "משרדי הרשות"

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד);

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "נושא משרה בכירה"

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          "גורם מפוקח" – כל אחד מהגורמים המפורטים להלן, וכן בעל שליטה, דירקטור ונושא משרה בכירה בכל אחד מהם:

(1)   תאגיד מדווח;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(2)   תאגיד המציע ניירות ערך שלו לציבור;

(תיקון מס' 50) תשע"ב-2012

(3)   נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה'1;

(4)   חתם;

(5)   מפיץ;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(5א) רכז הצעה כמשמעותו בסעיף 15ב(4א)(א);

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

(6)   בורסה וחבר בורסה;

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

(7)   מסלקה וחבר מסלקה כהגדרתו בסעיף 50א;

(תיקון מס' 66) תשע"ח-2017

(8)   חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3 וכן מי שמציע בזירת סוחר מסחר במכשיר פיננסי בניגוד להוראות סעיף 44יב1 או מי שמנהל זירת סוחר בניגוד להוראות סעיף 44יד1;

(9)   בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;

(תיקון מס' 50) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(10)  מנהל קרן ונאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

(11)  משקיע המנוי בפרט (2) או (3) לתוספת הראשונה;

(12)  תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(13)  מי שמבצע את הפעולות שאותן רשאי לבצע גורם מהגורמים המנויים בפסקאות (1) עד (12), אף שהוא אינו רשאי לבצען;

(14)  מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות אשר אינו טעון רישיון לפי סעיף 3 לחוק הייעוץ;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "גורם מפוקח"

 

מיום 8.11.2012

תיקון מס' 50

ס"ח תשע"ב מס' 2380 מיום 8.8.2012 עמ' 678 (ה"ח 628)

(3) נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה'1;

(4) חתם;

(5) מפיץ;

(6) חבר בורסה;

(7) מסלקה;

(8) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3;

(9) בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;

(10) מנהל קרן או נאמן כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

 

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 316 (ה"ח 896)

(2) תאגיד המציע לראשונה ניירות ערך שלו לציבור;

(3) נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה'1;

(4) חתם;

(5) מפיץ;

(5א) רכז הצעה כמשמעותו בסעיף 15ב(4א)(א);

(6) חבר בורסה;

(7) מסלקה;

(8) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3;

(9) בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;

(10) מנהל קרן כמשמעותו ונאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

(11) משקיע המנוי בפרט (2) או (3) לתוספת הראשונה;

(12) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת;

(13) מי שמבצע את הפעולות שאותן רשאי לבצע גורם מהגורמים המנויים בפסקאות (3) (1) עד (12), אף שהוא אינו רשאי לבצען;

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

(6) חבר בורסה;

(6) בורסה וחבר בורסה;

(7) מסלקה וחבר מסלקה כהגדרתו בסעיף 50א;

 

מיום 26.1.2018

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"ח מס' 2664 מיום 26.10.2017 עמ' 2 (ה"ח 1138)

(8) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3 וכן מי שמציע בזירת סוחר מסחר במכשיר פיננסי בניגוד להוראות סעיף 44יב1 או מי שמנהל זירת סוחר בניגוד להוראות סעיף 44יד1;

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "עבירת ניירות ערך" – עבירה כמפורט להלן:

(1)   עבירה לפי חוק זה;

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(3)   עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו-425 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1) או (6);

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(4)   עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1), (3) או (6);

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(5)   עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 ו-246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (1), (3), (4) או (6);

(6)   עבירה לפיל כל חיקוק אחר ששר המשפטים והשר לביטחון הפנים קבעו בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "עבירת ניירות ערך"

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 206 (ה"ח 489)

(2) עבירה לפי חוק להשקעות משותפות;

(3) עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו-425 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1), (2) או (6) או בקשר לעבירה על חוק הייעוץ לפי פסקאות (1) או (6);

(4) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1) עד (3) או (6) או בקשר לעבירה על חוק הייעוץ לפי פסקאות (1), (3) או (6);

(5) עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 ו-246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (1) עד (4) או (6) או בקשר לעבירה על חוק הייעוץ לפי פסקאות (1), (3), (4) או (6);

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "פקודת הפרוצדורה הפלילית" – פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "פקודת הפרוצדורה הפלילית"

(תיקון מס' 37) תשס"ט-2008

          "פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 70 (ה"ח 169)

הוספת הגדרת "פקודת מעצר וחיפוש"

פרק ב': רשות ניירות ערך

כינון הרשות

2.    מוקמת בזה רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) שתפקידה יהיה שמירת עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כנקבע בחוק זה.

הרכב הרשות ומינוי חבריה (תיקון מס' 3) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 5) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 6) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

3.    (א)  הרשות תהיה מורכבת מחברים שימנה שר האוצר ושמספרם לא יעלה על שלושה עשר; החברים ימונו קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה, ואחד מהם יהיה עובד בנק ישראל.

מיום 20.4.1973

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ג מס' 695 מיום 20.4.1973 עמ' 142 (ה"ח 1041)

(א) הרשות תהיה של שבעה חברים תשעה חברים שימנה שר האוצר, קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה ובהם אחד מעובדי בנק ישראל.

 

מיום 11.8.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 211 (ה"ח 1359)

(א) הרשות תהיה של תשעה אחד עשר חברים שימנה שר האוצר, קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה ובהם אחד מעובדי בנק ישראל.

 

מיום 20.5.1981

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1024 מיום 20.5.1981 עמ' 264 (ה"ח 1483)

החלפת סעיף 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) הרשות תהיה של אחד עשר חברים שימנה שר האוצר, קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה ובהם אחד מעובדי בנק ישראל.

          (ב)  שר האוצר ימנה אחד מחברי הרשות ליושב-ראש הרשות ואחד מהם למשנה ליושב ראש.

מיום 11.8.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 211 (ה"ח 1359)

(ב) שר האוצר ימנה אחד מחברי הרשות ליושב-ראש הרשות, אחד מהם למשנה ליושב ראש ואחד מהם לסגן יושב-ראש.

 

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

(ב) שר האוצר ימנה אחד מחברי הרשות ליושב-ראש הרשות, אחד מהם למשנה ליושב ראש ואחד מהם לסגן יושב-ראש ואחד מהם למשנה ליושב ראש.

          (ג)   לא יתמנה אדם לחבר הרשות אם נתקיים בו אחד מאלה –

(תיקון מס' 63) תשע"ז-2017

(1)   הוא חבר בורסה;

(2)   הוא עוסק במסחר בניירות ערך, אם על חשבונו ואם על חשבון אחרים;

(3)   הוא מועסק על ידי אדם כאמור בפסקאות (1) עד (2);

(תיקון מס' 6) תשמ"א-1981

(4)   הוא אינו עובד המדינה ואינו עובד בנק ישראל, ולדעת שר האוצר עלולים עיסוקיו האחרים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר הרשות.

לענין הוראה זו לא יראו את בנק ישראל כמי שעוסק במסחר בניירות ערך.

מיום 20.5.1981

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1024 מיום 20.5.1981 עמ' 264 (ה"ח 1483)

הוספת פסקה 3(ג)(4)

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 676 (ה"ח 1062)

(1) הוא חבר בבורסה לניירות ערך חבר בורסה;

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          (ד)  הודעה על מינוי חבר הרשות, יושב-ראש הרשות או משנה ליושב-ראש – תפורסם ברשומות.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

(ד) הודעה על מינוי חבר הרשות, יושב-ראש הרשות או סגן יושב-ראש משנה ליושב ראש – תפורסם ברשומות.

תקופת כהונת חברים

4.    (א)  תקופת כהונתו של חבר הרשות תהיה שלוש שנים מיום מינויו, אלא שמתוך הממונים לראשונה יכהנו שנים לשנתיים ושנים לשנה אחת.

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          (ב)  תקופת כהונתו של יושב ראש הרשות תהיה חמש שנים מיום שנתמנה לראשונה ליושב ראש ומשתמה תקופת כהונה זו יכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים כל אחת.

          (ג)   חבר הרשות שתמה תקופת כהונתו יכול שיתמנה מחדש.

(תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          (ד)  שר האוצר רשאי לבטל את מינויו של חבר הרשות שנעדר, ללא סיבה מוצדקת לדעת השר, מארבע ישיבות רצופות של הרשות או משש ישיבות תוך שנת כספים אחת, אחרי שניתנה לחבר הרשות הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו; הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על חבר הרשות שמינויו בוטל כאמור.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

4. (א) תקופת כהונתו של חבר הרשות תהיה שלוש שנים מיום מינויו, אלא שמתוך הממונים לראשונה יכהנו שנים לשנתיים ושנים לשנה אחת.

(ב) תקופת כהונתו של יושב ראש הרשות תהיה חמש שנים מיום שנתמנה לראשונה ליושב ראש ומשתמה תקופת כהונה זו יכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים כל אחת.

(ב) (ג) חבר הרשות שתמה תקופת כהונתו יכול שיתמנה מחדש.

(ד) שר האוצר רשאי לבטל את מינויו של חבר הרשות שנעדר, ללא סיבה מוצדקת לדעת השר, מארבע ישיבות רצופות של הרשות או משש ישיבות תוך שנת כספים אחת, אחרי שניתנה לחבר הרשות הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו; הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על חבר הרשות שמינויו בוטל כאמור.

איסור עשיית עסקה בניירות ערך (תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 23) תשס"ד-2004

5.    (א)  חבר הרשות לא יעשה עסקה בניירות ערך, אלא בהיתר של שר האוצר[1]; היתר כזה יכול שיהיה כללי או לגבי סוגי ניירות ערך מסויימים.

 

(תיקון מס' 23) תשס"ד-2004

          (ב)  חבר הרשות יודיע לרשות ולשר האוצר, תוך שבעה ימים לאחר מינויו, על ניירות הערך שהוא מחזיק בהם.

(תיקון מס' 6) תשמ"א-1981

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו על עובדי משרד האוצר הממלאים תפקידים מקצועיים או מינהליים בעניני ניירות ערך, אלא שההודעה לפי סעיף קטן (ב) תימסר לגביהם לשר האוצר בלבד.

מיום 20.5.1981

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1024 מיום 20.5.1981 עמ' 264 (ה"ח 1483)

הוספת סעיף 5(ג)

 

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

(א) חבר הרשות לא ירכוש ניירות ערך, אלא בהיתר של שר האוצר; היתר כזה יכול שיהיה כללי או לגבי סוגי ניירות ערך מסויימים.

 

מיום 28.6.2004

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ד מס' 1946 מיום 28.6.2004 עמ' 427 (ה"ח 93)

איסור רכישה של ניירות ערך עשיית עסקה בניירות ערך

5. (א) חבר הרשות לא ירכוש ניירות ערך לא יעשה עסקה בניירות ערך, אלא בהיתר של שר האוצר; היתר כזה יכול שיהיה כללי או לגבי סוגי ניירות ערך מסויימים.

(ב) חבר הרשות יודיע לרשות ולשר האוצר, תוך שבעה ימים לאחר מינויו, על ניירות הערך שהוא או בן זוגו מחזיקים בהם מחזיק בהם; כן יודיע להם, תוך שבעה ימים, על כל רכישה או מכירה של ניירות ערך על ידיו או על ידי בן זוגו.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו על עובדי משרד האוצר הממלאים תפקידים מקצועיים או מינהליים בעניני ניירות ערך, אלא שההודעה לפי סעיף קטן (ב) תימסר לגביהם לשר האוצר בלבד.

פקיעת חברות ומינוי חליף

6.    (א)  חבר הרשות שהיה לחבר בורסה או החל לעסוק או להיות מועסק כאמור בסעיף 3(ג) או הפר הוראות סעיף 5 או הורשע בעבירה שיש עמה קלון או פשט רגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית-המשפט - יעבירו שר האוצר מכהונתו.

          (ב)  חבר הרשות מקרב עובדי המדינה או עובדי בנק ישראל שחדל להיות עובד המדינה או עובד בנק ישראל, תפקע חברותו ברשות עם חדלו להיות עובד כאמור.

          (ג)   חבר הרשות שהתפטר או שהוברר שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידיו או נפטר או הועבר מכהונתו או פקעה חברותו ברשות - ימנה שר האוצר חבר אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.

גמול (תיקון מס' 15)  תשנ"ז-1997

6א.     (א)  חבר הרשות לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו.

          (ב)  הרשות רשאית לשלם לחבריה גמול עבור השתתפות בישיבות הרשות, בשיעורים ולפי כללים שיקבע שר האוצר.

מיום 26.6.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1626 מיום 26.6.1997 עמ' 179 (ה"ח 2595)

הוספת סעיף 6א

תקפן של פעולות

7.    סמכויות הרשות ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.

הרשות – תאגיד

8.    (א)  הרשות תהיה תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

(תיקון מס' 5) תשל"ח-1978

          (ב)  יושב-ראש הרשות, המשנה ליושב ראש או חבר אחר שהורשה לכך על-ידי הרשות, רשאי לייצג את הרשות.

הרשות – גוף מבוקר

9.    הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

ניהול הרשות (תיקון מס' 9) תשמ"ח-1988

9א.     יושב ראש הרשות ממונה על פעולות הרשות ועל ביצוע החלטותיה.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת סעיף 9א

פרסום החלטות (תיקון מס' 9) תשמ"ח-1988

9ב.     הרשות תפרסם את החלטותיה שלדעתה יש בהן חשיבות עקרונית.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת סעיף 9ב

 

עובדי הרשות

10.  (א)  הרשות רשאית להעסיק עובדים לפי תקן שיאושר על ידי שר האוצר; קבלתם של עובדי הרשות, מינויים, תנאי עבודתם, שכרם   וגימלאותיהם יהיו כשל עובדי המדינה.

          (ב)  הוראות הסעיפים 3(ג) ו-5 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על עובדי הרשות הממלאים בה תפקידים מקצועיים או מינהליים[2].

הגבלות לאחר פרישה (תיקון מס' 15) תשנ"ז-1997

10א.  (א)  עובד הרשות שטיפל אגב מילוי תפקידיו ברשות בענין פלוני, לא ייצג אדם באותו ענין כלפי הרשות אחרי פרישתו מעבודתו ברשות.

          (ב)  עובד הרשות שפרש לא ייצג אדם לפני עובד הרשות שהיה כפוף לו ערב פרישתו ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות, בין לעצמו ובין לצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד, והכל אם טרם חלפה שנה מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.

          (ג)   עובד הרשות שפרש לא יקבל, במשך שלושה חודשים מיום פרישתו, זכות או טובת הנאה מאדם שעמד בקשרים עם הרשות במשך השנה שקדמה ליום פרישתו של העובד, אלא אם כן קיבל היתר לכך מיושב ראש הרשות; יושב ראש הרשות ידווח על מתן היתר כאמור למליאת הרשות.

          (ד)  עובד הרשות שפרש לא יהיה רשאי להיות בעל ענין בחבר בורסה מכוח החזקת מניות כל עוד לא עברה שנה מיום פרישתו, ולא יהיה רשאי להיות עובד של חבר בורסה כל עוד לא עברו שלושה חודשים מיום פרישתו, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה לפי סעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט–1969, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 12 ו-13 לחוק האמור.

          (ה)  עובד הרשות שפרש לא יהיה רשאי לעסוק במסחר בניירות ערך, הן על חשבונו והן על חשבון אחרים, כל עוד לא עברו שלושה חודשים מיום פרישתו, אלא אם כן קיבל היתר לכך מיושב ראש הרשות; יושב ראש הרשות ידווח על מתן היתר כאמור למליאת הרשות.

מיום 26.6.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1626 מיום 26.6.1997 עמ' 179 (ה"ח 2595)

הוספת סעיף 10א

הגבלות מיוחדות (תיקון מס' 15) תשנ"ז-1997

10ב.  שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי –

(1)   לקבוע הוראות בדבר הגבלות מיוחדות שיחולו על עובדי הרשות שהוסמכו לפי סעיפים 56א עד 56ג לאחר פרישתם; ההגבלות המיוחדות ייקבעו בשים לב לסמכויות ולנושאים הכרוכים בתפקידם;

(2)   להסמיך אדם להתיר לעובד כאמור בפסקה (1) שפרש לחרוג מההגבלות המיוחדות.

מיום 26.6.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1626 מיום 26.6.1997 עמ' 179 (ה"ח 2595)

הוספת סעיף 10ב

מתן היתר (תיקון מס' 15) תשנ"ז-1997

10ג.   (א)  מי שהוסמך לתת היתר לפי סעיפים 10א או 10ב רשאי להתנותו בתנאים.

          (ב)  לא יינתן היתר לפי סעיפים 10א או 10ב אלא אם כן נוכח נותן ההיתר כי אין בפעולה שלגביה התבקש ההיתר משום פגיעה בטוהר המידות.

מיום 26.6.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1626 מיום 26.6.1997 עמ' 179 (ה"ח 2595)

הוספת סעיף 10ג

תקציב

11.  הרשות תערוך מדי שנה הצעת תקציב ותגישה לשר האוצר; התקציב טעון אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

הנוהל וסדרי הטיפול בבקשות

12.  (א)  הרשות תקבע את נוהלי ישיבותיה ודיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה.

 

(תיקון מס' 5) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

          (ב)  חמישה חברי הרשות, כשביניהם היושב-ראש, או המשנה ליושב-ראש, יהיו מנין חוקי בישיבות הרשות.

מיום 11.8.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 211 (ה"ח 1359)

(ב) ארבעה חמישה חברי הרשות, כשביניהם היושב-ראש, המשנה ליושב ראש או סגן היושב-ראש, יהיו מנין חוקי בישיבות הרשות.

 

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

(ב) חמישה חברי הרשות, כשביניהם היושב-ראש, המשנה ליושב ראש או סגן היושב-ראש, או המשנה ליושב ראש יהיו מנין חוקי בישיבות הרשות.

          (ג)   החלטות הרשות יתקבלו ברוב דעות, כשהנמנעים אינם באים במנין המצביעים.

(תיקון מס' 13) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 35) תשס"ח-2008

          (ד)  סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפים ייקבעו על ידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות; ורשאית הרשות לקבוע כאמור סדרי טיפול נפרדים שיחולו על בקשות להתיר פרסום של תשקיפים מהסוגים המנויים בתוספת שלישית א'; שר האוצר רשאי, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת האמורה.

מיום 2.3.1994

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ד מס' 1452 מיום 2.3.1994 עמ' 75 (ה"ח 2226)

החלפת סעיף 12(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפים ייקבעו על ידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות.

 

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת פסקה 12(ד)(5)

 

מיום 17.4.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

(ד) סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפים ייקבעו על ידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות; ורשאית הרשות לקבוע כאמור סדרי טיפול נפרדים שיחולו על בקשות להתיר פרסום של תשקיפים – תשקיפים מהסוגים המנויים בתוספת שלישית א'; שר האוצר רשאי, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת האמורה.

(1) המוצאים במסגרת החלטת הפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, אם ועדת השרים לעניני הפרטה קבעה שבנסיבות הענין, החלת סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה;

(2) לצורך מכירת המניות כהגדרתן בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993;

(3) המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונה העצמי הוא לא פחות מסכום שקבעה הרשות, באישור שר האוצר; הודעה על קביעה כאמור תימסר לוועדת הכספים של הכנסת ותפורסם ברשומות;

(4) המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה החייבת, לפי דין, לערוך דו"חות כספיים מאוחדים עם דו"חות כספיים של מספר חברות אחרות, או לערוך דו"חות כספיים שכלולות בהם השקעות במספר חברות אחרות בשיטת השווי המאזני, אם לדעת הרשות החלת סדרי טיפול נפרדים על תשלובת של חברות כאמור מוצדקת בנסיבות הענין;

(5) של ניירות ערך מסחריים.

(תיקון מס' 19)  תש"ס-2000

(ה) הרשות רשאית לקבוע, באישור שר האוצר, סדרי טיפול בדוחות כאמור בסעיף 36(ג), דרך כלל או לפי סוגים; הכללים יפורסמו ברשומות.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 19

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 110 (ה"ח 2828)

הוספת סעיף 12(ה)

אצילת סמכויות (תיקון מס' 5) תשל"ח-1978

12א.  (א)  הרשות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדה של שלושה לפחות מבין חבריה.

          (ב)  רוב חברי ועדה יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

מיום 11.8.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 909 מיום 11.8.1978 עמ' 211 (ה"ח 1359)

הוספת סעיף 12א

סודיות (תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

13.  אין לגלות מדיוניה של הרשות, או מהחומר שהוגש לה או שהוגש לחבריה מכוח היותם חברי הרשות, אלא בהסכמת הרשות או יושב ראש הרשות, או כאמור בסעיף 44; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

13. אין לגלות מדיוניה של הרשות, או מהחומר שהוגש לה או שהוגש לחבריה מכוח היותם חברי הרשות, אלא בהסכמת הרשות או יושב ראש הרשות, או כאמור בסעיף 44; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.

דו"חות

14.  הרשות תמסור דו"חות על פעולותיה לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת, לפי דרישתם ולפחות אחת לשנה.

(תיקון מס' 43)  תש"ע-2010

14א.  (בוטל).

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 43

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח 484)

ביטול סעיף 14א

הנוסח הקודם:

ערעור על החלטת הרשות

14א. הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות, רשאי לערער עליה לבית המשפט המחוזי.

פרק ג': תשקיף והיתר לפרסומו

הצעה ומכירה לציבור (תיקון מס' 20) תש"ס-2000 (תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

15.    (א)  לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או על פי טיוטת תשקיף שאושרה ונחתמה כאמור בסעיף 22 והוגשה לרשות.

 

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          (ב)  לא יעשה אדם מכירה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו.

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

הוספת סעיפים 15(ג) ו-15(ד)

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 94 (ה"ח 2785)

(ד) הרשות רשאית לפטור מציע מלפרסם תשקיף בתנאי שניירות הערך לא יירשמו למסחר בבורסה והם יוצעו רק לתאגידים בנקאיים, למבטחים או לקופות גמל למשקיעים מסווגים; בסעיף קטן זה "משקיעים מסווגים" – כל אחד מאלה

(1) "תאגיד בנקאי" – למעט חברת שירותים משותפת – הרוכש בעבור עצמו או בעבור משקיעים מסווגים;

(2) "מבטח" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(3) "קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה;

(4) "קרן נאמנות" – קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(5) "מנהל תיקים" ו"יועץ השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995, שהם חברה, ובלבד שהם רוכשים את נייר הערך בעבור עצמם, ולענין מנהל תיקים גם בעבור לקוחות שהם משקיעים מסווגים;

(6)  חבר בורסה, ובלבד שהוא רוכש את נייר הערך בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים מסווגים;

(7) תאגיד שעיסוקו בתחום שוק ההון, הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים מסווגים.

 

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

החלפת סעיף 15

הנוסחה קודם:

הצעה לציבור רק על-פי תשקיף

15.  (א)  לא יציע אדם ניירות ערך לציבור אלא על-פי תשקיף שהרשות התירה פרסומו.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על הצעת ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה בניירות ערך הרשומים בה למסחר.

(ג) הרשות רשאית לפטור מתחולת סעיף קטן (א) הצעת ניירות ערך מאת מפרק, נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים, מנהל עזבון או אפוטרופוס, או מציע אחר שאינו המנפיק, והכל בתנאים שקבע שר האוצר בתקנות לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; בתקנות לפי סעיף קטן זה ניתן לקבוע חובה על המנפיק ליתן מידע למציע.

(ד) הרשות רשאית לפטור מציע מלפרסם תשקיף בתנאי שניירות הערך לא יירשמו למסחר בבורסה והם יוצעו רק למשקיעים מסווגים; בסעיף קטן זה "משקיעים מסווגים" – כל אחד מאלה –

(1) "תאגיד בנקאי" – למעט חברת שירותים משותפת – הרוכש בעבור עצמו או בעבור משקיעים מסווגים;

(2) "מבטח" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(3) "קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה;

(4) "קרן נאמנות" – קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(5) "מנהל תיקים" ו"יועץ השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995, שהם חברה, ובלבד שהם רוכשים את נייר הערך בעבור עצמם, ולענין מנהל תיקים גם בעבור לקוחות שהם משקיעים מסווגים;

(6)  חבר בורסה, ובלבד שהוא רוכש את נייר הערך בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים מסווגים;

(7) תאגיד שעיסוקו בתחום שוק ההון, הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים מסווגים.

 

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הצעה לציבור – רק על פי תשקיף

הצעה ומכירה לציבור

15. (א) לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או על פי טיוטת תשקיף שאושרה ונחתמה כאמור בסעיף 22 והוגשה לרשות.

(ב) לא יעשה אדם מכירה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו.

 

 

פעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור (תיקון מס' 20)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

15א.  (א)  לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1)   הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2)   הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" – מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(תיקון מס' 35) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 49) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 68) תשע"ח-2018

(3)   הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(4)   פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך, שאינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה, ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה (1) או למשקיעים כאמור בפסקה (7), ושבפרסום תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות המשקיעים או למספרם כאמור;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(4א) הצעה של מפרק, כונס נכסים או ממונה אחר שמינו רשות מינהלית או בית משפט למכור ניירות ערך למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה (1) או למשקיעים כאמור בפסקה (7), שייבחרו בהליך שהודיע עליו המפרסם, ובלבד שבהצעה תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות המשקיעים או למספרם כאמור;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

(5)   משא ומתן בין מציע לבין אדם השוקל להתחייב בהתחייבות חיתומית, ובלבד שמתקיימים באותו אדם תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג);

(6)   מתן הסברים, באסיפה של עובדי תאגיד או של עובדי תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור או השולט בו, בקשר לפרטי הצעת ניירות ערך של התאגיד לעובדים כאמור, ובלבד שלא יינתן מידע אודות תאגיד מדווח שלא פורסם עד מועד האסיפה בתשקיף של התאגיד או בדוח שהוגש לפי פרק ו'; באסיפה יירשם פרוטוקול שיועמד לרשות העובדים;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

(7)   הצעה או מכירה למשקיעים שהם אחד מהמפורטים בסעיף קטן (ב).

          (ב)  במנין המשקיעים לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון כל אלה:

(תיקון מס' 35) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(1)   משקיע הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף לתוספת הראשונה או לגרוע ממנה;

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

(2)   משקיע שהתאגד מחוץ לישראל, אם סברה הרשות כי בידו היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך ואשר היה נכלל בתשקיף, אילו פורסם;

(3)   בעל שליטה, מנהל כללי או דירקטור בתאגיד שניירות ערך שלו מוצעים, או תאגיד בשליטת התאגיד שניירות ערך שלו מוצעים.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

פעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור

(א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" – מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (בחוק זה – חוק החברות), או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי סעיף 350 או 351 לחוק החברות, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

(4) פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך –

(א) למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לענין פסקת משנה (1), שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם;

(ב) למשקיעים כאמור בפסקה (7);

(5) (א)  משא ומתן בין מציע לבין תאגיד השוקל להתחייב בקשר להצעה מתוכננת של ניירות ערך לציבור, לרכוש את ניירות הערך אם לא ירכוש אותם הציבור, ובלבד שמתקיימים בתאגיד כאמור תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג);

(ב) משא ומתן בין תאגידים השוקלים נטילת התחייבות כאמור בפסקת משנה (א).

(5) משא ומתן בין מציע לבין אדם השוקל להתחייב בהתחייבות חיתומית, ובלבד שמתקיימים באותו אדם תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג);

(6) מתן הסברים, באסיפה של עובדי תאגיד או של עובדי תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור או השולט בו, בקשר לפרטי הצעת ניירות ערך של התאגיד לעובדים כאמור, ובלבד שלא יינתן מידע אודות תאגיד מדווח שלא פורסם עד מועד האסיפה בתשקיף של התאגיד או בדוח שהוגש לפי פרק ו'; באסיפה יירשם פרוטוקול שיועמד לרשות העובדים;

(7) הצעה או מכירה למשקיעים שהם אחד מהמפורטים בסעיף קטן (ב).

 

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 260 (ה"ח 334)

15א. (א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" - מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (בחוק זה - חוק החברות), או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי סעיף 350 או 351 לחוק החברות, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

(4) פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך –

(א) למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לענין פסקת משנה (1), שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם;

(ב) למשקיעים כאמור בפסקה (7);

(5) משא ומתן בין מציע לבין אדם השוקל להתחייב בהתחייבות חיתומית, ובלבד שמתקיימים באותו אדם תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג);

(6) מתן הסברים, באסיפה של עובדי תאגיד או של עובדי תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור או השולט בו, בקשר לפרטי הצעת ניירות ערך של התאגיד לעובדים כאמור, ובלבד שלא יינתן מידע אודות תאגיד מדווח שלא פורסם עד מועד האסיפה בתשקיף של התאגיד או בדוח שהוגש לפי פרק ו'; באסיפה יירשם פרוטוקול שיועמד לרשות העובדים;

(7) הצעה או מכירה למשקיעים שהם אחד מהמפורטים בסעיף קטן (ב).

(ב) במנין המשקיעים לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון כל אלה:

(1) תאגיד הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף לתוספת הראשונה או לגרוע ממנה;

(2) תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל, אם סברה הרשות כי בידו היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך ואשר היה נכלל בתשקיף, אילו פורסם;

(3) בעל שליטה, מנהל כללי או דירקטור בתאגיד שניירות ערך שלו מוצעים, או תאגיד בשליטת התאגיד שניירות ערך שלו מוצעים.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 207 (ה"ח 489)

(ב) במנין המשקיעים לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון כל אלה:

(1) תאגיד משקיע הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף לתוספת הראשונה או לגרוע ממנה;

(2) תאגיד משקיע שהתאגד מחוץ לישראל, אם סברה הרשות כי בידו היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך ואשר היה נכלל בתשקיף, אילו פורסם;

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 507 (ה"ח 582)

(א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" - מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי סעיף 350 או 351 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

 

מיום 31.12.2015

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 316 (ה"ח 896)

(א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" – מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

(4) פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך –

(א) למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לענין פסקת משנה (1), שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם;

(ב) למשקיעים כאמור בפסקה (7);

(4) פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך, שאינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה, ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה (1) או למשקיעים כאמור בפסקה (7), ושבפרסום תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות המשקיעים או למספרם כאמור;

(4א) הצעה של מפרק, כונס נכסים או ממונה אחר שמינו רשות מינהלית או בית משפט למכור ניירות ערך למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה (1) או למשקיעים כאמור בפסקה (7), שייבחרו בהליך שהודיע עליו המפרסם, ובלבד שבהצעה תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות המשקיעים או למספרם כאמור;

 

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 409 (ה"ח 1027)

(א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –

(1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;

(2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" – מניות שחברה מקצה בלא תמורה לכל המחזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;

(3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה בהליך לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב בהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;

סייגים לתחולה  (תיקון מס' 20) תש"ס-2000

15ב.  סעיף 15 לא יחול על פעולות אלה:

          (1)  (א)   הצעת ניירות ערך שהנפיק תאגיד מדווח לעובדי התאגיד, לרבות לעובדי תאגיד בשליטתו, שנעשית במסגרת תכנית תגמול לעובדים, במתאר שיכלול פרטים בדבר ההצעה וניירות הערך המוצעים, כפי שייקבע בתקנות, וכן הפניה לדוח התקופתי האחרון, לדוחות הכספיים ביניים ולדוחות המיידיים שהוגשו אחריו, הכל לפי פרק ו'; דינו של מתאר לכל דבר וענין כדין דוח לפי סעיף 36; בתקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו גם הוראות בדבר מבנה המתאר, צורתו ודרכי מסירתו לעובדים;

(ב)   הצעת ניירות ערך של תאגיד מדווח, בידי המדינה, לרבות ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש לניירות ערך של תאגיד כאמור המונפקים בידי המדינה, לעובדי אותו תאגיד, לרבות לעובדי תאגיד בשליטתו, אגב הפרטה שלא על פי תשקיף, הנעשית במתאר לפי פסקת משנה (א);

          (2)  (א)   הצעת ניירות ערך שהנפיק תאגיד שאינו תאגיד מדווח וניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר מחוץ לישראל לעובדיו, לרבות לעובדי תאגיד בשליטתו, במסגרת תכנית תגמול לעובדים, ובלבד שהתמורה בהצעה והשיעור מההון המונפק והנפרע של התאגיד אשר יוקצה לעובדים על פי ההצעה האמורה יחד עם אלה שהתקבלו והוקצו כאמור במהלך השנה שקדמה להצעה, אינם עולים על הסכום והשיעור שנקבעו בתקנות; התאגיד ימסור העתק של התכנית לכל עובד הזכאי לניירות הערך המוצעים;

(ב)   הצעת ניירות ערך של תאגיד שאינו תאגיד מדווח, בידי המדינה, לרבות ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש לניירות ערך של תאגיד כאמור, המונפקים בידי המדינה, לעובדי אותו תאגיד לרבות לעובדי תאגיד בשליטתו, אגב הפרטה שלא על פי תשקיף, שנתקיימו לגביה הסייגים הקבועים בפסקת משנה (א);

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(3)  הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר; למעט הצעה כאמור שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   המציע הוא תאגיד שאינו מנהל כספי אחרים וניירות הערך שלו מוצעים על פי ההצעה;

(2)   המציע הוא תאגיד שאינו מנהל כספי אחרים הנמצא בשליטת תאגיד שניירות הערך שלו מוצעים על פי ההצעה;

(תיקון מס' 42) תש"ע-2010

(3א) הצעה תוך כדי המסחר בזירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב, של ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה;

(4)  הצעה של תאגיד שאינו תאגיד מדווח, למספר משקיעים אף אם הוא עולה על המספר הקבוע בתקנות לפי סעיף 15א(א)(1), לרבות הצעה כאמור שהתאגיד ובעל מניות בו מציעים על פיה כאחד, אם התמורה שנתקבלה בה והשיעור מהון התאגיד המונפק והנפרע שהוקצה בה, אינם עולים על התמורה והשיעור המרביים להצעה אחת, שנקבע בתקנות, ובלבד שנתקיימו בה שני אלה:

(א)   השיעור מהון התאגיד שהוקצה בהצעה כאמור בצירוף השיעור מהון התאגיד שהוקצה בידיו בהצעות קודמות שלא על פי תשקיף, לא יעלה על השיעור מהון התאגיד שנקבע בתקנות;

(ב)   מספר המשקיעים בהצעה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר התאגיד ניירות ערך בפועל בהצעות קודמות שלא על פי תשקיף, אינו עולה על המספר שנקבע בתקנות;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(4א) הצעת ניירות ערך של תאגיד שהתאגד בישראל ואינו תאגיד מדווח, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א)   ההצעה נעשית על ידי חברה המרכזת את ההצעה ומשמשת מתווכת להצעה ולמכירה של ניירות הערך באמצעות אתר אינטרנט, ונרשמה במרשם הרכזים לפי הוראות פרק ה'5 (בחוק זה – רכז ההצעה);

(ב)   התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור בצירוף התמורה שהתקבלה בהצעות אחרות של התאגיד המציע לפי פסקה זו, במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה, אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה;

(ג)    התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור ממשקיע בודד אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה;

(ד)   התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור ממשקיע בודד בצירוף התמורה שהתקבלה מאותו משקיע בהצעות אחרות לפי פסקה זו, במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה, אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה; לעניין זה, "הצעות אחרות" – לרבות הצעות של תאגידים מציעים אחרים לפי פסקה זו;

(ה)   תנאים והגבלות נוספים שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה; תנאים כאמור יכול שיכללו הטלת חובות על הגורמים המשתתפים בהצעה כאמור, לרבות חובות רישום ברשות ותנאי כשירות;

תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 65) תשע"ז-2017

(4ב) הצעת ניירות ערך של תאגיד שהתאגד בישראל ואינו תאגיד מדווח, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א)   התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור לגיוס חוב מהציבור בצירוף התמורה שהתקבלה בהצעות אחרות של ניירות ערך של התאגיד לפי פסקה זו, אינה עולה על מיליון שקלים חדשים; בחישוב סכום התמורה כאמור, יובאו בחשבון סכומי החוב שהוצעו לפי פסקה זו וטרם נפרעו;

(ב)   ההצעה נעשית על פי הסדר לגיוס חוב מהציבור שנקבע לפי הוראות פרק ג'3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016;

(5)  רישום ניירות ערך למסחר בבורסה אגב –

(א)   הצעה לציבור על פי תשקיף;

(ב)   הצעה שלא לציבור של ניירות ערך של חברה רשומה, כמשמעותה בסעיף 46(א)(4);

(ג)    הצעה של ניירות ערך הנמנים עם סוג ניירות ערך הרשום למסחר בבורסה, המופנית לציבור מחוץ לישראל, לרבות רישום ניירות ערך למסחר בבורסה מחוץ לישראל;

(ד)   מימוש או המרה של ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה בניירות ערך אחרים, שהוצעו כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב);

(ה)   הקצאת ניירות ערך שפסקה (1) בסעיף זה או פסקאות (א)(2) ו-(3) בסעיף 15א חלות עליה;

(תיקון מס' 62) תשע"ז-2017

(6)  (א)   רישום מניות של תאגיד למסחר בבורסה, על ידי הבורסה, בהתאם להוראות פרק ה'3א;

(ב)   הצעה בדרך של זכויות שנעשית מחוץ לישראל על ידי התאגיד שמניותיו רשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה (א), ומופנית לכלל בעלי המניות מסוג המניות הרשומות למסחר כאמור;

(ג)    הצעת ניירות ערך שנעשית מחוץ לישראל ומופנית לכלל בעלי המניות מסוג המניות הרשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה (א), בתמורה למניותיהם;

בסעיף זה –

          "התמורה" – לרבות תמורה בשל מימוש או המרה של ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה;

          "הפרטה" – הצעת ניירות ערך בידי המדינה לשם יישום החלטת הפרטה לפי פרק ח1 בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, או החלטת ממשלה לפי סעיף 8(ב) לחוק האמור, או הצעה כאמור בהליך של מכירה לפי פרק ז' בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          "הצעה" – לרבות מכירה.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15ב

 

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 492 (ה"ח 103)

הוספת הגדרת "הצעה"

 

מיום 26.5.2015

תיקון מס' 42

ס"ח תש"ע מס' 2243 מיום 15.6.2010 עמ' 536 (ה"ח 491)

הוספת פסקה 15ב(3א)

 

מיום 31.12.2015

פסקה 15ב(3) מיום 3.7.2016

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 317 (ה"ח 896)

(3) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר; למעט הצעה כאמור שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) המציע הוא תאגיד שאינו מנהל כספי אחרים וניירות הערך שלו מוצעים על פי ההצעה;

(2) המציע הוא תאגיד שאינו מנהל כספי אחרים הנמצא בשליטת תאגיד שניירות הערך שלו מוצעים על פי ההצעה;

(3א) הצעה תוך כדי המסחר בזירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב, של ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה;

(4) הצעה של תאגיד שאינו תאגיד מדווח, למספר משקיעים אף אם הוא עולה על המספר הקבוע בתקנות לפי סעיף 15א(א)(1), לרבות הצעה כאמור שהתאגיד ובעל מניות בו מציעים על פיה כאחד, אם התמורה שנתקבלה בה והשיעור מהון התאגיד המונפק והנפרע שהוקצה בה, אינם עולים על התמורה והשיעור המרביים להצעה אחת, שנקבע בתקנות, ובלבד שנתקיימו בה שני אלה:

(א) השיעור מהון התאגיד שהוקצה בהצעה כאמור בצירוף השיעור מהון התאגיד שהוקצה בידיו בהצעות קודמות שלא על פי תשקיף, לא יעלה על השיעור מהון התאגיד שנקבע בתקנות;

(ב) מספר המשקיעים בהצעה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר התאגיד ניירות ערך בפועל בהצעות קודמות שלא על פי תשקיף, אינו עולה על המספר שנקבע בתקנות;

(4א) הצעת ניירות ערך של תאגיד שהתאגד בישראל ואינו תאגיד מדווח, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) ההצעה נעשית על ידי חברה המרכזת את ההצעה ומשמשת מתווכת להצעה ולמכירה של ניירות הערך באמצעות אתר אינטרנט, ונרשמה במרשם הרכזים לפי הוראות פרק ה'5 (בחוק זה – רכז ההצעה);

(ב) התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור בצירוף התמורה שהתקבלה בהצעות אחרות של התאגיד המציע לפי פסקה זו, במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה, אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה;

(ג) התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור ממשקיע בודד אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה;

(ד) התמורה שהתקבלה בהצעה כאמור ממשקיע בודד בצירוף התמורה שהתקבלה מאותו משקיע בהצעות אחרות לפי פסקה זו, במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה, אינה עולה על התמורה שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה; לעניין זה, "הצעות אחרות" – לרבות הצעות של תאגידים מציעים אחרים לפי פסקה זו;

(ה) תנאים והגבלות נוספים שקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה; תנאים כאמור יכול שיכללו הטלת חובות על הגורמים המשתתפים בהצעה כאמור, לרבות חובות רישום ברשות ותנאי כשירות;

תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 65

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1087 (ה"ח 1127)

הוספת פסקה 15ב(4ב)

 

מיום 28.2.2018

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"ז מס' 2623 מיום 30.3.2017 עמ' 568 (ה"ח 1062)

הוספת פסקה 15ב(6)

מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות ערך (תיקון מס' 20)   תש"ס-2000 (תיקון מס' 21)  תש"ס-2000

15ג.   (א)  על אף האמור בסעיף 15ב(3), יראו כהצעה לציבור –

(1)   הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר, אשר הוקצו למציע על ידי מנפיק בהצעה לפי סעיף 15א(א)(1), (4) או (7), או בהצעה מחוץ לישראל שנעשתה שלא על פי תשקיף אם טרם חלפה התקופה שנקבעה בתקנות מיום ההקצאה, או אם טרם חלפו התקופות הנוספות שנקבעו בתקנות והתקיים בכל אחת מהתקופות הנוספות אחד מאלה:

(א)   כמות ניירות הערך המוצעת עולה על הכמות שנקבעה בתקנות;

(ב)   השיעור מההון המונפק והנפרע של התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, עולה על השיעור שנקבע בתקנות;

האמור בפסקה זו יחול גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך התקופה או התקופות הנוספות כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהמציע או מתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או מהמרה של ניירות ערך שהוקצו כאמור בפסקה זו;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2015

(2)   (נמחקה).

          (ב)  האמור בפסקה (א) לא יחול על הצעה תוך כדי המסחר בבורסה, בידי המדינה או בידי מי שרכש ניירות ערך שהוצעו בידי המדינה אגב הפרטה כמשמעותה בסעיף 15ב.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15ג

 

מיום 6.8.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תש"ס מס' 1749 מיום 6.8.2000 עמ' 252 (ה"ח 2887)

(א) על אף האמור בסעיף 15ב(3), יראו כהצעה לציבור –

(1) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר, אשר הוקצו למציע על ידי מנפיק בהצעה לפי סעיף 15א(א)(1), (4) או (7), או בהצעה מחוץ לישראל שנעשתה שלא על פי תשקיף אם טרם חלפה התקופה שנקבעה בתקנות מיום ההקצאה, או אם טרם חלפו התקופות הנוספות שנקבעו בתקנות והתקיים בכל אחת מהתקופות הנוספות אחד מאלה:

(א) כמות ניירות הערך המוצעת עולה על הכמות שנקבעה בתקנות;

(ב) השיעור מההון המונפק והנפרע של התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, עולה על השיעור שנקבע בתקנות;

האמור בפסקה זו יחול גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך התקופה או התקופות הנוספות כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהמציע או מתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או מהמרה של ניירות ערך שהוקצו כאמור בפסקה זו;

(2) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר, אשר הוקצו לתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים שלא על פי תשקיף, אם טרם חלפה התקופה שנקבעה בתקנות מיום שהוקצו ניירות הערך לתאגיד כאמור.

 

מיום 3.7.2016

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 317 (ה"ח 896)

מחיקת פסקה 15ג(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך הרשומים בה למסחר, אשר הוקצו לתאגיד בשליטת התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים שלא על פי תשקיף, אם טרם חלפה התקופה שנקבעה בתקנות מיום שהוקצו ניירות הערך לתאגיד כאמור.

הצעה או מכירה לעובדים של תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל (תיקון מס' 20)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

15ד.  הרשות רשאית לפטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל ואינו תאגיד מדווח, המציע או המוכר ניירות ערך שלו לעובדיו ולעובדי תאגיד בשליטתו, בישראל, במסגרת תכנית תגמול לעובדים, אם נוכחה כי חוקי המדינה שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר מבטיחים די הצורך את עניניו של ציבור העובדים בישראל, בדומה לנדרש על פי סעיף 15ב(1), והיא רשאית להתנות מתן פטור כאמור בתנאים שתקבע, כדי להבטיח כי יהיו בפני העובדים כל הפרטים הנדרשים לפי סעיף 15ב(1), לרבות תרגום מסמכי ההצעה לעברית ומסירתם לידי העובדים.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15ד

 

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 493 (ה"ח 103)

הצעה או מכירה לעובדים של תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל

15ד. הרשות רשאית לפטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל ואינו תאגיד מדווח, המציע או המוכר ניירות ערך שלו לעובדיו ולעובדי תאגיד בשליטתו, בישראל, במסגרת תכנית תגמול לעובדים, אם נוכחה כי חוקי המדינה שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר מבטיחים די הצורך את עניניו של ציבור העובדים בישראל, בדומה לנדרש על פי סעיף 15ב(1), והיא רשאית להתנות מתן פטור כאמור בתנאים שתקבע, כדי להבטיח כי יהיו בפני העובדים כל הפרטים הנדרשים לפי סעיף 15ב(1), לרבות תרגום מסמכי ההצעה לעברית ומסירתם לידי העובדים.

כללים מיוחדים (תיקון מס' 20) תש"ס-2000

15ה.  הרשות רשאית לקבוע, באישור שר האוצר, כללים שיאפשרו לה לפטור מציע מהוראות הנוגעות לפרטים בתשקיף, למבנהו ולצורתו, כולן או מקצתן, לסוגים של הצעות, מציעים, תאגידים או ניירות ערך; הכללים יפורסמו ברשומות.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15ה

תקנות (תיקון מס' 20)  תש"ס-2000

15ו.   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יתקין תקנות לפי סעיפים 15א עד 15ג; תקנות לפי סעיף זה יותקנו לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה.

מיום 24.5.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 161 (ה"ח 2845)

הוספת סעיף 15ו

תשקיף (תיקון מס' 9)  תשמ"ח-1988

16.  (א)  תשקיף יכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו, וכל פרט ששר האוצר קבע בתקנות לפי סעיף 17.

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

          (א1) (1)   בהצעה שאינה הצעה בדרך של זכויות ניתן –

(א)   שלא לכלול בתשקיף פרטים לגבי חתם ומפיץ כמפורט בתקנות לפי סעיף 17ד(א)(2) וכל פרט המתחייב מהם;

(ב)   לשנות, לאחר פרסום התשקיף ולפני תחילת התקופה להגשת הזמנות, את תנאי ניירות הערך המוצעים לרבות מחירם וכמותם, לעומת אלה הנקובים בתשקיף, וכן כל פרט נוסף בתשקיף אשר ישתנה כתוצאה מהשינוי האמור, כמפורט בתקנות לפי סעיף 17ד (א)(2), ובלבד שהיקף השינוי לא יעלה על מה שיקבע השר בתקנות לפי סעיף 17ד(א)(3);

(2)   פרטים שלא נכללו בתשקיף או ששונו בו כאמור בפסקה (1), ייכללו בהודעה משלימה שיפרסם המציע באופן ובמועד שיקבע השר לפי סעיף 17ד(א)(2) וייחשבו, ממועד פרסומם, לחלק בלית נפרד מהתשקיף.

(תיקון מס' 45) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. (א) שר האוצר יתקין, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות בדבר הפרטים שיש לכלול בתשקיף ובדבר מבנה התשקיף וצורתו.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יתייחסו לכל ענין החשוב, לדעת שר האוצר, למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים ויכול שיתייחסו בין השאר לענינים אלה:

(1) דו"חות כספיים של המנפיק ושל חברות-בת שלו, מידת פירוטם ועקרונות חשבוניים לעריכתם;

(2) חוות דעת של רואה החשבון של המנפיק על הדו"חות האמורים, דרך עריכתה, פרטיה, מבנה וצורתה;

(3) חוות דעת של עורך דין בדבר הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולניירות הערך האחרים של המנפיק, בדבר סמכות המנפיק להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המוצעת ובדבר מינוי מנהלי המנפיק;

(4) שמות האנשים המחזיקים באחוז שייקבע – ושלא יקטן מחמישה אחוזים – מניירות הערך של המנפיק או של חברה-בת של המנפיק, מכוח ההצבעה שבהם או מהסמכות למנות מנהליהם, והתקשרויות אחרות של מחזיקים אלה עם המנפיק.

(ג) שר האוצר רשאי להתקין תקנות לפי סעיף זה אם דרך כלל ואם לסוגים של ניירות ערך, של מנפיקים או מציעים או של הצעות לציבור או לפי כל סיווג אחר.

 

מיום 21.3.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 493 (ה"ח 103)

הוספת סעיף 16(א1)

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 207 (ה"ח 489)

ביטול סעיף קטן 16(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא יהיה בתשקיף פרט מטעה.

תקנות בדבר פרטים בטיוטת תשקיף ובתשקיף (תיקון מס' 9) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

17.  (א)  שר האוצר יתקין, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות בדבר הפרטים שיש לכלול בטיוטת תשקיף ובתשקיף, ובדבר המבנה שלהם וצורתם.

          (ב)  תקנות לפי סעיף זה יכול שיתייחסו, בין השאר, לעניינים אלה:

(1)   דו"חות כספיים של המנפיק, של חברות-בנות שלו ושל חברות קשורות שלו, מידת פירוטם ועקרונות חשבונאיים לעריכתם;

(2)   נושאים ופרטים שאליהם תתייחס חוות דעתו של רואה חשבון על הדו"חות האמורים בפסקה (1) וצורת חוות הדעת;

(תיקון מס' 23) תשס"ד-2004

(3)   חוות דעת של עורך דין בנושאים שענינם הנפקת ניירות הערך והצעתם, לרבות סמכות המנפיק והמציע להנפיקם ולהציעם בצורה המוצעת, וכן בכל ענין משפטי אחר, והכל כפי שנקבע בתקנות;

(4)   אישור של עורך דין על קבלת ההיתרים הדרושים לפי דין להצעת ניירות הערך לציבור;

(תיקון מס' 11) תשנ"א-1990

(5)   פרטים על בעל ענין במנפיק ותיאור התקשרויותיו עם המנפיק;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

(6)   מחיר ניירות הערך המוצעים; לענין זה, "מחיר" – לרבות טווח מחירים.

(תיקון מס' 11) תשנ"א-1990

          (ג)   בעל ענין חייב למסור למנפיק את הפרטים הדרושים למנפיק כדי למלא את חובותיו לפי תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ב)(5).

          (ד)  שר האוצר רשאי להתקין תקנות לפי סעיף זה דרך כלל או לסוגים של ניירות ערך, של מנפיקים, של מציעים או של הצעות לציבור, או לפי כל סיווג אחר.

 

מיום 1.11.1988

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 188 (ה"ח 1843)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. (א) מציע המגיש לרשות טיוטה של תשקיף, חייב להודיע לה על כל דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים, וכן -

(1) על כל חברה שלובה של המנפיק;

(2) על כל מפעל או עסק שהמנפיק עומד לרכוש או רכש תוך תקופה שנקבעה בתקנות לפי סעיף 16.

(ב) המציע חייב למסור לרשות, לפי דרישתה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בטיוטת התשקיף, לפרטים האמורים בסעיף קטן (א) ולכל דבר אחר שהרשות תדרוש הבהרתו.

(ג) נעשתה ההצעה שלא בידי המנפיק, יחולו הוראות סעיף זה גם על המנפיק.

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"א מס' 1334 מיום 13.12.1990 עמ' 22 (ה"ח 2006)

(ב) תקנות לפי סעיף זה יכול שיתייחסו, בין השאר, לעניינים אלה:

(1) דו"חות כספיים של המנפיק, של חברות-בנות שלו ושל חברות קשורות שלו, מידת פירוטם ועקרונות חשבונאיים לעריכתם;

(2) נושאים ופרטים שאליהם תתייחס חוות דעתו של רואה חשבון על הדו"חות האמורים בפסקה
(1) וצורת חוות הדעת;

(3) חוות דעת של עורך דין, שתתייחס לענינים אלה:

(א) הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולניירות הערך האחרים של המנפיק;

(ב) סמכות המנפיק להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המוצעת;

(ג) מינוי הדירקטורים של המנפיק;

(ד) תיאור ההסכמים הנזכרים בתשקיף שהמנפיק צד להם;

(ה) תיאור הערבויות והשעבודים הנזכרים בתשקיף שנתן המנפיק והם תקפים במועד פרסום התשקיף;

(ו) תיאור ההליכים המשפטיים הנזכרים בתשקיף שהמנפיק צד להם במועד פרסום התשקיף;