נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965

בטחון – צה"ל – נכים – טיפול רפואי וועדות

בריאות – נכים – נכי צה"ל – טיפול רפואי וועדות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רשימה של רופאים

סעיף 2

2

Go

הרכבת ועדות רפואיות

סעיף 3

2

Go

יושבי ראש הועדות

סעיף 4

2

Go

החלטות הועדה ברוב דעות

סעיף 5

2

Go

העברת החלטה ליושבי ראש הועדה הרפואית

סעיף 6

2

Go

סדרי דיון

סעיף 7

2

Go

סדרי דיון בהחמרת פגיעה

סעיף 7א

3

Go

הזמנת מומחים

סעיף 8

3

Go

הודעת ההחלטה לנכה

סעיף 9

3

Go

נוכחות בשעת הדיונים

סעיף 10

3

Go

פרוטוקול

סעיף 11

3

Go

תיקון טעויות

סעיף 12

3

Go

סודיות

סעיף 13

3

Go

ביטול

סעיף 14

3

Go

הוראת מעבר

סעיף 15

3

Go

השם

סעיף 16


תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "נכה" – נכה שלגביו נתבקשה ועדה רפואית על ידי קצין תגמולים לקבוע את דרגת נכותו;

          "בקשה" – בקשה שהוגשה על ידי קצין תגמולים לועדה רפואית לקבוע את דרגת נכותו של נכה;

תק' תשמ"ז-1987

          "מזכיר" – מי שראש אגף השיקום או סגנו מינו לענין תקנות אלה.

מיום 6.8.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1183

הוספת הגדרת "מזכיר"

רשימה של רופאים תק' תשל"ה-1975

2.    (א)  שר הבטחון ימנה רשימה של רופאים ומהם ימנה את יושבי ראש הועדה הרפואית.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  שר הביטחון ימנה רופא ממונה על ועדות רפואיות (להלן – הממונה), אשר יפקח על ביצוע תקנות אלה.

תק' תש"ן-1990

          (ג)   הודעה המפרטת את שמות הרופאים ברשימה ואת מען הועדה הרפואית תפורסם ברשומות.

מיום 9.1.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3278 מיום 9.1.1975 עמ' 616

החלפת תקנה משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) שר הבטחון ימנה רשימה של רופאים ואחד מהם יתמנה על ידיו להיות יושב ראש הועדה הרפואית.

מיום 1.4.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 534

(ב) אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על ועדות רפואיות ויפקח על ביצוע תקנות אלה.

(ב) (ג) הודעה המפרטת את שמות הרופאים ברשימה ואת מען הועדה הרפואית תפורסם ברשומות.

מיום 26.8.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5694 מיום 27.7.1995 עמ' 1690

(ב) אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על ועדות רפואיות (להלן - הממונה) ויפקח על ביצוע תקנות אלה.

מיום 27.3.3008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 568

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על ועדות רפואיות (להלן - הממונה) ויפקח על ביצוע תקנות אלה.

הרכבת ועדות רפואיות

3.    (א)  יושב ראש הועדה הרפואית ירכיב לכל בקשה ובקשה ועדה רפואית מבין הרופאים ששמותיהם כלולים ברשימה לפי תקנה 2.

תק' תשנ"ד-1994

          (ב)  ועדה רפואית תורכב מרופא אחד או יותר, הכל כפי שיקבע יושב ראש הועדה הרפואית.

תק' תשנ"ה-1995

          (ג)   כאשר הבקשה לקביעת דרגת נכות כוללת מספר פגימות תורכב הועדה הרפואית ממומחים אשר ידונו ויחליטו בועדה באותן פגימות; במקרים שבהם לא ניתן שהרכב של ועדה רפואית אחת ידון במספר פגימות, רשאי יהיה הממונה להורות על קיום מספר הרכבים של ועדות רפואיות לאותה בקשה.

מיום 28.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1229

(ב) ועדה רפואית תורכב מרופא אחד ועד שלושה רופאים או יותר, הכל כפי שיקבע יושב ראש הועדה הרפואית.

מיום 26.8.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5694 מיום 27.7.1995 עמ' 1690

הוספת תקנת משנה 3(ג)

יושבי ראש הועדות

4.    יושב ראש הועדה הרפואית שנתמנה לפי תקנה 2(א) רשאי להטיל על חבר ועדה רפואית שהורכבה לפי תקנה 2 לישב ראש בישיבות הועדה (להלן – יושב ראש).

החלטות הועדה ברוב דעות

5.    החלטות בועדה המורכבת מיותר מחבר אחד, יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תכריע דעת יושב הראש.

העברת החלטה ליושבי ראש הועדה הרפואית

6.    (א)  ישב בראש ועדה חבר שאיננו יושב ראש הועדה הרפואית, תועבר כל החלטה של הועדה לעיונו של יושב ראש הועדה הרפואית; אישר יושב ראש הועדה הרפואית את החלטת הועדה, יודיע עליה לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.

          (ב)  יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה, בצירוף הערותיו, לדיון נוסף בועדה שנתנה את החלטתה, או להעביר את הבקשה לדיון חדש בפני ועדה בהרכב אחר.

          (ג)   על החלטת הועדה שנתקבלה בדיון נוסף או בדיון חדש לפי תקנת משנה (ב) יודיע יושב ראש הועדה הרפואית לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.

סדרי דיון

7.    (א)  יושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בבקשה, ויודיע על כך לנכה, באמצעות קצין התגמולים, לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.

          (ב)  לא התייצב הנכה לפני הועדה במועד ובמקום שנקבעו

בהודעה, רשאית הועדה לדון ולהחליט שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם אם הודיע הנכה לועדה לפני התחלת הדיון שלא יוכל להתייצב, מסיבות שאין לו שליטה עליהן, רשאי יושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש לדחות את מועד הדיון.

תק' תש"ס-2000

          (ג)   יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת הנכה לפני הועדה, כי דרגת נכות שנקבע שהיא זמנית תהיה דרגת נכות קבועה במקרים אלה:

(1)   דרגת נכותו של הנכה מ-0% עד 9%;

(2)   דרגת נכותו לא השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו לבדיקה, ומצבו הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני.

מיום 13.6.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 568

הוספת תקנת משנה 7(ג)

סדרי דיון בהחמרת פגיעה תק' תש"ס-2000

7א.     (א)  נכה שסבור כי הפגימה המוכרת החמירה, רשאי לבקש שועדה רפואית תקבע את דרגת נכותו מחדש.

          (ב)  הבקשה תוגש בכתב ויצוינו בה פרטים אלה:

(1)   שם הנכה ומענו;

(2)   נימוקי הבקשה;

(3)   התלונות העיקריות;

(4)   במה מתבטאת החמרת המצב הרפואי.

          (ג)   הנכה יצרף תיעוד רפואי מתאים שברשותו בתמיכה לבקשה להכיר בהחמרת מצבו.

          (ד)  יושב ראש הועדה הרפואית יהיה רשאי לדחות את הבקשה להכיר בהחמרת המצב, אם שוכנע שהבקשה אינה מגלה עילה או שאינה כוללת את הפרטים האמורים בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

מיום 13.6.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 568

הוספת תקנה 7א

הזמנת מומחים

8.    יושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש או הועדה רשאים להזמין מומחים רפואיים לשם מתן חוות דעת מקצועית.

הודעת ההחלטה לנכה תק' תש"ס-2000

9.    (א)  קצין התגמולים יודיע לנכה את ההחלטה שנתקבלה בועדה, ויציין בגוף ההודעה שהנכה רשאי לערער על ההחלטה לפני הועדה הרפואית העליונה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהגיעה אליו ההודעה.

          (ב)  הודעה לפי תקנת משנה (א) שנשלחה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הגיעה לתעודתה כתום ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר.

מיום 13.6.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 568

(א) קצין התגמולים יודיע לנכה את ההחלטה שנתקבלה בועדה, ויציין בגוף ההודעה שהנכה רשאי לערער על ההחלטה לפני הועדה הרפואית העליונה תוך ארבעה עשר יום ארבעים וחמישה ימים מיום שהגיעה אליו ההודעה.

נוכחות בשעת הדיונים תק' תשמ"ז-1987

10.  בדיוניה של הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, יושב ראש הועדה הרפואית, המזכיר, קצין התגמולים או מי שהוסמך על ידיו, הנכה, ומי שיושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש התירו את נוכחותו.

מיום 6.8.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1183

10. בדיוניה של הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, יושב ראש הועדה הרפואית, המזכיר, קצין התגמולים או מי שהוסמך על ידיו, הנכה, ומי שיושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש התירו את נוכחותו.

פרוטוקול

11.  דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות הצעות המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול, והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה.

תיקון טעויות תק' תש"ן-1990

12.  (א)  הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות.

          (ב)  על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה שחתמו על הפרוטוקול.

תק' תש"ן-1990

          (ג)   יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן טעות סופר בתנאי שהתיקון תואם את החלטת הועדה וכוונתה; יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון.

תק' תש"ן-1990

          (ד)  הממונה על ועדות רפואיות יהיה רשאי לבקש מועדה רפואית דיון חוזר לצורך תיקון טעות והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 11.

מיום 1.4.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 534

12. (א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות סופר.

(ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה שחתמו על הפרוטוקול.

(ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן טעות סופר בתנאי שהתיקון תואם את החלטת הועדה וכוונתה; יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון.

(ד) הממונה על ועדות רפואיות יהיה רשאי לבקש מועדה רפואית דיון חוזר לצורך תיקון טעות והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 11.

סודיות

13.  הדיונים בועדה והעיון במסמכיה הם סודיים ואין למסור את תכנם או חלק ממנו לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב ראש הועדה הרפואית לגלות מתכנם לצד מעוניין ובמידה שהתיר זאת.

ביטול

14.  תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תש"י-1950 (להלן התקנות המתבטלות) – בטלות.

הוראת מעבר

15.  כל פעולה שנעשתה לפי התקנות המתבטלות לפני יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות יראו אותה כאילו נעשתה לפי תקנות אלה; את מינוי חברי ועדה רפואית ויושב ראש הועדה שנעשה לפי התקנות המתבטלות יראו כאילו היה מינוי הרשימה ויושב ראש הועדה הרפואית לפי תקנות אלה.

השם

16.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965".

י"ח בתשרי תשכ"ו (14 באוקטובר 1965)                            לוי אשכול

                                                                                                              שר הבטחון* פורסמו ק"ת תשכ"ו מס' 1792 מיום 4.11.1965 עמ' 204.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3278 מיום 9.1.1975 עמ' 616 – תק' תשל"ה-1975.

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1183 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 534 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"ד מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1229 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5694 מיום 27.7.1995 עמ' 1690 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 568 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 568 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות