תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954

 

 

בטחון – צה"ל – נכים – טיפול רפואי וועדות

בריאות – נכים – נכי צה"ל – טיפול רפואי וועדות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

Go

5

סעיף 2

מינוי רופאים מוסמכים

Go

5

סעיף 3

סמכות רופא מוסמך מקומי

Go

6

סעיף 4

ערר

Go

6

סעיף 5

קבלת טיפול במוסד מוסמך

Go

6

סעיף 6

קבלת טיפול במוסד שאינו מוסמך

Go

6

 

פרק שלישי: תעודת נכה

Go

6

סעיף 7

מתן תעודת נכה

Go

6

סעיף 8

פרטי הרישום בתעודת הנכה

Go

6

סעיף 9

תוקף תעודת הנכה

Go

6

סעיף 10

החזרת תעודת נכה

Go

6

סעיף 11

הנפקת תעודה חדשה

Go

6

 

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

Go

6

סעיף 12

תשלום הוצאות הטיפול הרפואי

Go

6

סעיף 13

תשלום הוצאות אחרות

Go

7

 

פרק חמישי: ביטול בעבודה ושהייה במוסד

Go

7

 

סימן א': תגמולים עבור טיפול רפואי או מצב רפואי לנכה מובטל

Go

7

סעיף 14

תנאים לתגמול עבור טיפול רפואי

Go

7

סעיף 14א

שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה עקב טיפול רפואי

Go

7

סעיף 14ב

תשלום התגמול למעביד

Go

8

סעיף 14ב1

תנאים לתגמול עקב מצב רפואי

Go

8

סעיף 14ג

שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן חלקי עקב מצב רפואי

Go

8

סעיף 14ד

מנין השעות

Go

9

 

סימן ב': טיפול במוסד

Go

9

סעיף 15

התגמול לנכה במוסד

Go

9

סעיף 16

הפסקת טיפול והוצאה ממוסד

Go

9

 

פרק ששי: תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

Go

9

סעיף 17

מתן תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

Go

9

סעיף 18

התאמה ואימון

Go

9

סעיף 19

תיקון והחלפה

Go

9

סעיף 20

הוצאות תיקון

Go

9

 

פרק שביעי: נסיעה, כלכלה ולינה

Go

9

סעיף 21

אמצעי תחבורה

Go

9

סעיף 22

כלכלה ולינה

Go

10

סעיף 23

הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה

Go

10

 

פרק שמיני: הוראות שונות

Go

10

סעיף 24

מלווים לנכים

Go

10

סעיף 25

עונשין

Go

10

סעיף 26

סודיות

Go

10

סעיף 27

ביטול

Go

10

סעיף 28

השם

Go

10

 


תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 27 ו-29 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות תק' תשכ"ט-1969

1.    בתקנות אלה –

מיום 8.7.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 537 מיום 8.7.1955 עמ' 1268

"תגמול יומי של נכה" – החלק השלושים של התגמול החדשי המגיע לו לפי החוק;

"תגמול יומי של נכה" – החלק השלושים של התגמול החדשי או של דמי הנכות החדשיים המגיעים לו לפי החוק;

"תגמול מלא של נכה" – התגמול החדשי שהנכה היה זכאי לו לפי סעיף 5 לחוק אילו היתה דרגת נכותו 100%;

"תגמול מלא של נכה" – סכום השווה –

(א) אם אין לו יותר משלושה בני משפחה הכלולים בחישוב שכרו הקובע ל-137% משכרו הקובע,

(ב) אם יש לו יותר משלושה בני משפחה, כאמור בפסקת משנה (א) – ל-145% משכרו הקובע.

 

מיום 17.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 358

"מוסד מוסמך" – מוסד או רופא שרופא מוסמך ראשי קבעם כמוסד מוסמך לצורך תקנות אלה;

"מוסד מוסמך" – מוסד או רופא שמנהל מחלקת השיקום במשרד הבטחון (להלן – מנהל המחלקה) קבעם כמוסד מוסמך לענין תקנות אלה.

"תותבת" – כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבר כזה;

"מכשיר עזר רפואי" – נעלים אורטופדיות, קביים, מקלות, רצועות, גרבים או חגורות אלסטיות, חגורות שבר, משקפיים, מכשירים להגברת השמיעה – לרבות הסוללות המפעילות אותם – גרבים לגדמים, ולרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים האלה;

"מכשיר תנועה" – כסא על גלגלים;

"נכה המקבל גימלה" – נכה המקבל גימלה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן – חוק הגימלאות);

"גימלה יומית" – החלק השלושים של הגימלה החדשית של נכה מקבל גימלה;

"תגמול יומי של נכה" – החלק השלושים של התגמול החדשי או של דמי הנכות החדשיים המגיעים לו לפי החוק;

"תגמול יומי של נכה" –

(1) לגבי נכה המקבל גימלה – החלק השלושים של הסכום המצטרף מהגימלה החדשית והתגמול החדשי או דמי הנכות החדשיים המגיעים לנכה האמור לפי חוק הגימלאות ולפי החוק;

(2) לגבי נכה אחר – החלק השלושים של התגמול החדשי או של דמי הנכות החדשיים שמגיעים לו לפי החוק;

 

מיום 13.6.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1594

"תגמול מלא של נכה" – סכום השווה –

(א) אם אין לו יותר משלושה בני משפחה הכלולים בחישוב שכרו הקובע ל-137% משכרו הקובע,

(ב) אם יש לו יותר משלושה בני משפחה, כאמור בפסקת משנה (א) – ל-145% משכרו הקובע.

"תגמול יומי מלא של נכה" – החלק השלושים של התגמול המלא;

"יום ביטול" – יום שבו הובטל נכה מעבודתו למעלה משש שעות לרגל הצורך בטיפול רפואי שאושר לו על ידי רופא מוסמך מקומי או רופא מוסמך ראשי;

"נכה במוסד" – נכה המקבל תגמול חדשי בלבד או המקבל גם תגמול נוסף או המקבל תגמול מיוחד בלבד, והוא שוהה לרגל טיפולו הרפואי במוסד המספק לו כלכלה על חשבון המדינה.

"תגמול יומי עבור טיפול רפואי" –

(1) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק – סכום השווה לתגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי (להלן – תגמול מיוחד);

(2) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל גימלה – סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי לבין תגמולו היומי (להלן – תגמול נוסף);

"תגמול חדשי עבור טיפול רפואי" – כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק החמישי, סימן א';

"תגמול יומי מלא עבור טיפול רפואי" – החלק השלושים של התגמול החדשי עבור טיפול רפואי;

"עובד חדשי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או התעסקות עצמאית;

"עובד יומי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי;

"עבודה רגילה של נכה" - עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המשמשת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני משפחתו;

"ביטול מעבודה של נכה" - ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין יום ביטול מלא ובין יום ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או מקומי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

"יום ביטול מלא" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה לפחות שש שעות;

"יום ביטול חלקי" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה פחות משש שעות;

"נכה המובטל כליל" – נכה המובטל יום ביטול מלא, משך תקופה העולה על 30 ימי ביטול רצופים;

"נכה המובטל חלקית" – נכה המובטל יום ביטול חלקי;

"נכה שטרם שוקם" – נכה שנתמלא בו אחד מאלה:

(1) מיום שחרורו משירות צבאי אף פעם לא עבד בעבודה רגילה;

(2) מיום שחרורו משירות צבאי עבד עבודה רגילה אבל לפני הבטלתו לצורך הטיפול הרפואי לא עבד בעבודתו הרגילה;

(3) הובטל מעבודתו הרגילה תקופה פחותה מ-30 ימי ביטול רצופים;

"משפחת נכה מרובת ילדים" – משפחת נכה שיש בה לפחות שלושה בני משפחה הכלולים בחישוב שכרו הקובע של אותו נכה.

 

מיום 2.10.1963

תק' תשכ"ד-1963

ק"ת תשכ"ד מס' 1495 מיום 2.10.1963 עמ' 30

"תגמול יומי עבור טיפול רפואי" –

(1) אם הנכה מקבל הנכה אינו מקבל תגמול חדשי על פי החוק – סכום השווה לתגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי (להלן – תגמול מיוחד);

(2) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל גימלה – סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי לבין תגמולו היומי (להלן – תגמול נוסף);

"תגמול חדשי עבור טיפול רפואי" – כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק החמישי, סימן א';

"תגמול יומי מלא עבור טיפול רפואי" – החלק השלושים של התגמול החדשי עבור טיפול רפואי;

"עובד חדשי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או התעסקות עצמאית;

"עובד יומי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי;

"עבודה רגילה של נכה" - עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המשמשת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני משפחתו;

"ביטול מעבודה של נכה" - ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין יום ביטול מלא ובין יום ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או מקומי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

"יום ביטול מלא" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה לפחות שש שעות;

"יום ביטול חלקי" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה פחות משש שעות;

"נכה המובטל כליל" – נכה המובטל יום ביטול מלא, משך תקופה העולה על 30 ימי ביטול רצופים;

"נכה המובטל חלקית" – נכה המובטל יום ביטול חלקי;

"נכה שטרם שוקם" – נכה שנתמלא בו אחד מאלה:

(1) מיום שחרורו משירות צבאי אף פעם לא עבד בעבודה רגילה;

(2) מיום שחרורו משירות צבאי עבד עבודה רגילה אבל לפני הבטלתו לצורך הטיפול הרפואי לא עבד בעבודתו הרגילה;

(3) הובטל מעבודתו הרגילה תקופה פחותה מ-30 ימי ביטול רצופים;

"משפחת נכה מרובת ילדים" – משפחת נכה שיש בה לפחות שלושה ארבעה בני משפחה הכלולים בחישוב שכרו הקובע של אותו נכה.

 

מיום 30.7.1964

תק' (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1609 מיום 30.7.1964 עמ' 1634

"מוסד מוסמך" – מוסד או רופא שמנהל מחלקת השיקום שמנהל שירותי שיקום והנצחה במשרד הבטחון (להלן – מנהל המחלקה) קבעם כמוסד מוסמך לענין תקנות אלה.

 

מיום 7.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 992

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

"קצין תגמולים" – לרבות כל פקיד שנתמנה על ידי קצין תגמולים כפקיד רישום ראשי;

"מוסד" – בית חולים, בית הבראה, מרפאה, בית-מרקחת, מעבדה, מכון רנטגן, או מוסד רפואי אחר, וכן כל ארגון או שירות למתן עזרה רפואית;

"מוסד מוסמך" – מוסד או רופא  שמנהל שירותי שיקום והנצחה במשרד הבטחון (להלן – מנהל המחלקה) קבעם כמוסד מוסמך לענין תקנות אלה.

"תותבת" – כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבר כזה;

"מכשיר עזר רפואי" – נעלים אורטופדיות, קביים, מקלות, רצועות, גרבים או חגורות אלסטיות, חגורות שבר, משקפיים, מכשירים להגברת השמיעה – לרבות הסוללות המפעילות אותם – גרבים לגדמים, ולרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים האלה;

"מכשיר תנועה" – כסא על גלגלים;

"נכה המקבל גימלה" – נכה המקבל גימלה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן – חוק הגימלאות);

"גימלה יומית" – החלק השלושים של הגימלה החדשית של נכה מקבל גימלה;

"תגמול יומי של נכה" –

(1) לגבי נכה המקבל גימלה – החלק השלושים של הסכום המצטרף מהגימלה החדשית והתגמול החדשי או דמי הנכות החדשיים המגיעים לנכה האמור לפי חוק הגימלאות ולפי החוק;

(2) לגבי נכה אחר – החלק השלושים של התגמול החדשי או של דמי הנכות החדשיים שמגיעים לו לפי החוק;

"נכה במוסד" – נכה המקבל תגמול חדשי בלבד או המקבל גם תגמול נוסף או המקבל תגמול מיוחד בלבד, והוא שוהה לרגל טיפולו הרפואי במוסד המספק לו כלכלה על חשבון המדינה.

"תגמול יומי עבור טיפול רפואי" –

(1) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק – סכום השווה לתגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי (להלן – תגמול מיוחד);

(2) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל גימלה – סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא עבור טיפול רפואי לבין תגמולו היומי (להלן – תגמול נוסף);

"תגמול חדשי עבור טיפול רפואי" – כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק החמישי, סימן א';

"תגמול יומי מלא עבור טיפול רפואי" – החלק השלושים של התגמול החדשי עבור טיפול רפואי;

"עובד חדשי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או התעסקות עצמאית;

"עובד יומי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי;

"עבודה רגילה של נכה" - עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המשמשת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני משפחתו;

"ביטול מעבודה של נכה" - ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין יום ביטול מלא ובין יום ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או מקומי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

"יום ביטול מלא" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה לפחות שש שעות;

"יום ביטול חלקי" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה פחות משש שעות;

"נכה המובטל כליל" – נכה המובטל יום ביטול מלא, משך תקופה העולה על 30 ימי ביטול רצופים;

"נכה המובטל חלקית" – נכה המובטל יום ביטול חלקי;

"נכה שטרם שוקם" – נכה שנתמלא בו אחד מאלה:

(1) מיום שחרורו משירות צבאי אף פעם לא עבד בעבודה רגילה;

(2) מיום שחרורו משירות צבאי עבד עבודה רגילה אבל לפני הבטלתו לצורך הטיפול הרפואי לא עבד בעבודתו הרגילה;

(3) הובטל מעבודתו הרגילה תקופה פחותה מ-30 ימי ביטול רצופים;

"משפחת נכה מרובת ילדים" – משפחת נכה שיש בה לפחות ארבעה בני משפחה הכלולים בחישוב שכרו הקובע של אותו נכה.

          "קצין תגמולים" – לרבות כל פקיד שנתמנה על ידי קצין תגמולים כפקיד רישום ראשי;

          "מוסד" – בית חולים, בית הבראה, מרפאה, בית מרקחת, מעבדה או שירות למתן עזרה רפואית;

תק' תשס"ח-2008

          "מוסד מוסמך" – מוסד או רופא שהרופא המוסמך הראשי קבעם כמוסד לענין תקנות אלה;

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

"מוסד מוסמך" – מוסד או רופא שראש אגף השיקום במשרד הבטחון (להלן - ראש האגף) שהרופא המוסמך הראשי קבעם כמוסד לענין תקנות אלה;

          "תותבת" – כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבר כזה;

          "מכשיר עזר רפואי" – נעליים אורתופדיות, קביים, מקלות, רצועות, גרביים או חגורות אלסטיות, חגורות שבר, משקפיים, מכשירים להגברת השמיעה, לרבות הסוללות המפעילות אותם, גרביים לגדמים, ולרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים האלה;

          "מכשיר תנועה" – כסא על גלגלים;

          "נכה המקבל גימלה" – נכה המקבל תמורה כספית לתקופה מסויימת לפי אחד או יותר מן החוקים הבאים (להלן – חוקי הגימלאות):

תק' תשס"ח-2008

(1)   חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(2)   חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(3)   חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954;

(4)   חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955;

(5)   חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1956;

(6)   חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

(1) חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 התשנ"ה-1995;

          "גימלה יומית" – סכום התמיכה הכספית שנכה המקבל גימלה מקבל לפי חוקי הגימלאות כאשר סכום זה מחולק במספר ימי התקופה שבעדה ניתנת התמיכה;

          "תגמול יומי של נכה" –

(1)   לגבי נכה המקבל גימלה – סכום המצטרף מהגימלה היומית והחלק השלושים מהתגמול החדשי המגיע לנכה האמור לפי החוק;

(2)   לגבי נכה אחר – החלק השלושים של התגמול החדשי המגיע לו לפי החוק;

          "תגמול יומי בעד טיפול רפואי" –

(1)   אם הנכה אינו מקבל תגמול חדשי על פי החוק – סכום השווה לתגמולו היומי המלא של טיפול רפואי;

(2)   אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל גימלה – סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא בעד טיפול רפואי לבין תגמולו היומי;

          "תגמול חדשי בעד טיפול רפואי" – כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק החמישי, סימן א';

          "תגמול יומי מלא בעד טיפול רפואי" – החלק השלושים של התגמול החדשי בעד טיפול רפואי;

          "עובד חדשי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או התעסקות עצמאית;

          "עובד יומי" – נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי;

          "עבודה רגילה של נכה" – עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המשמשת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני משפחתו;

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

          "ביטול מעבודה של נכה עקב טיפול רפואי" – ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין אם ביטול מלא ובין אם ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי בנכותו, שאישר לנכה רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך מחוזי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

"ביטול מעבודה של נכה" – ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין אם ביטול מלא ובין אם ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או מקומי או רופא מחוזי או רופא מרחבי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

 

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1082

החלפת הגדרת "ביטול מעבודה של נכה" בהגדרת "ביטול מעבודה של נכה עקב טיפול רפואי"

הנוסח הקודם:

"ביטול מעבודה של נכה" – ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין אם ביטול מלא ובין אם ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או רופא מחוזי או רופא מרחבי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

          "ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי" – (נמחקה);

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

הוספת הגדרת "ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי"

 

מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28

מחיקת הגדרת "ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי"

הנוסח:

"ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי" – ביטול חלקי מעבודה רגילה של נכה בגלל מצב רפואי עקב נכותו המונע בעדו מלעבוד בהיקף משרה מלא, שאישר לנכה רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך מחוזי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

 

          "יום ביטול מלא" – יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה מעל לחמש שעות;

תק' תשס"ח-2008 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

          "יום ביטול חלקי מורחב" – (נמחקה);

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

החלפת הגדרת "יום ביטול חלקי" בהגדרת "יום ביטול חלקי מורחב"

הנוסח הקודם:

"יום ביטול חלקי" – יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה משלוש עד חמש שעות;

 

מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28

מחיקת הגדרת "יום ביטול חלקי מורחב"

הנוסח:

"יום ביטול חלקי מורחב" – יום שבו הובטל הנכה מעבודתו הרגילה משלוש עד חמש שעות;

 

תק' תשס"ח-2008 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

          "יום ביטול חלקי מצומצם" – (נמחקה);

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

הוספת הגדרת "יום ביטול חלקי מצומצם"

 

מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28

מחיקת הגדרת "יום ביטול חלקי מצומצם"

הנוסח:

"יום ביטול חלקי מצומצם" – יום שבו הובטל הנכה מעבודתו הרגילה פחות משלוש שעות ולא פחות משעתיים;

 

          "נכה במוסד" – נכה השוהה לרגל טיפולו הרפואי במוסד המספק לו כלכלה על חשבון המדינה;

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975 תק' תשל"ו-1975

          "נכה משוקם" – נכה שהיה בטיפול רפואי ובתוך הטיפול הרפואי סודר או הסתדר בכוחות עצמו בעבודה רגילה ועסק בה במשך שלושה חדשים לפחות לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14.

מיום 1.4.1975

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3361 מיום 26.6.1975 עמ' 2082

"נכה משוקם" – נכה שהיה בטיפול רפואי ובתוך הטיפול הרפואי סודר או הסתדר בכוחות עצמו בעבודה רגילה ועסק בה במשך שנה אחת ששה חדשים לפחות לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14;

 

מיום 1.9.1975

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3412 מיום 7.10.1975 עמ' 228

"נכה משוקם" – נכה שהיה בטיפול רפואי ובתוך הטיפול הרפואי סודר או הסתדר בכוחות עצמו בעבודה רגילה ועסק בה במשך ששה חדשים שלושה חדשים לפחות לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14;

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

מינוי רופאים מוסמכים

2.    (א)  לשם טיפול בנכים ימנה שר הבטחון -

תק' תשנ"ז-1997 תק' תשס"ח-2008

(1)   רופא מוסמך ראשי וסגן רופא מוסמך ראשי שתחום פעולתם הוא כל שטח המדינה; בהעדר הרופא המוסמך הראשי יהיו נתונות לסגן הרופא המוסמך הראשי סמכויות הרופא המוסמך הראשי;

תק' תשס"ח-2008

(2)   רופאים מוסמכים מרחביים;

תק' תשס"ח-2008

(3)   רופאים מוסמכים מחוזיים.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  הודעה על כל מינוי לפי תקנה זו ותחומי הפעולה שיוחדו למתמנה תפורסם ברשומות.

מיום 11.3.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 472

(א) לשם טיפול בנכים ימנה שר הבטחון -

(1) רופא מוסמך ראשי וסגן רופא מוסמך ראשי שתחום פעולתו פעולתם הוא כל שטח המדינה;

(2) רופאים מוסמכים נפתיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות;

(3) רופאים מוסמכים מקומיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות.

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

2. (א) לשם טיפול בנכים ימנה שר הבטחון -

(1) רופא מוסמך ראשי וסגן רופא מוסמך ראשי שתחום פעולתם הוא כל שטח המדינה; בהעדר הרופא המוסמך הראשי יהיו נתונות לסגן הרופא המוסמך הראשי סמכויות הרופא המוסמך הראשי;

(2) רופאים מוסמכים נפתיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות;

(2) רופאים מוסמכים מרחביים;

(3) רופאים מוסמכים מקומיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות.

(3) רופאים מוסמכים מחוזיים.

(ב) הודעה על כל מינוי לפי תקנה זו ותחומי הפעולה שיוחדו למתמנה תפורסם ברשומות.

סמכות רופא מוסמך מקומי תק' תש"ך-1959 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ח-2008

3.    (א)  כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 43 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מחוזי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הטיפול; טיפול רפואי לנכה בחוץ-לארץ לפי הסעיף האמור, לא ייקבע על-ידי רופא מוסמך מקומי או הרופא המוסמך הראשי אלא באישורו המוקדם של ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

תק' תשנ"ח-1998

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), על נכה שדרגת נכותו פחותה מ-10% וכן על נכה שזכאי למענק לפי החוק, יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות החולים.

מיום 17.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 359

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 27 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הטיפול.

 

מיום 1.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5890 מיום 1.4.1998 עמ' 605

3. (א) כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 43 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הטיפול; טיפול רפואי לנכה בחוץ- לארץ לפי הסעיף האמור, לא ייקבע על- ידי רופא מוסמך מקומי או הרופא המוסמך הראשי אלא באישורו המוקדם של מנהל שירותי שיקום והנצחה במשרד הבטחון.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על נכה שדרגת נכותו פחותה מ- 10% וכן על נכה שזכאי למענק לפי החוק, יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות החולים.

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

(א) כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 43 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי מחוזי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הטיפול; טיפול רפואי לנכה בחוץ-לארץ לפי הסעיף האמור, לא ייקבע על-ידי רופא מוסמך מקומי או הרופא המוסמך הראשי אלא באישורו המוקדם של מנהל שירותי שיקום והנצחה במשרד הבטחון ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

ערר תק' תשס"ח-2008

4.    (א)  נכה החולק על החלטתו של רופא מוסמך מחוזי רשאי לערור עליה לפני הרופא המוסמך המרחבי.

          (ב)  נכה החולק על החלטת רופא מוסמך מרחבי רשאי לערור עליה לפני הרופא המוסמך הראשי.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

ערעור

4. נכה החולק על החלטתו של רופא מוסמך מקומי, רשאי לערער לפני הרופא המוסמך הראשי והחלטתו תהא סופית.

קבלת טיפול במוסד מוסמך תק' תשס"ח-2008

5.    נכה שנקבע לו טיפול על ידי רופא מוסמך מחוזי או על ידי רופא מוסמך מרחבי, או על ידי רופא מוסמך ראשי, יפנה למוסד המוסמך שקבע הרופא למתן הטיפול ויקבל את הטיפול שנקבע.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

5. נכה שנקבע לו טיפול על ידי רופא מוסמך מקומי מחוזי או על ידי רופא מוסמך מרחבי, או על ידי רופא מוסמך ראשי, יפנה למוסד המוסמך שקבע הרופא למתן הטיפול ויקבל את הטיפול שנקבע.

קבלת טיפול במוסד שאינו מוסמך תק' תשס"ח-2008

6.    באין מוסד מוסמך שיכול ליתן לנכה טיפול שנקבע לו כאמור, רשאי הרופא המוסמך המחוזי לאשר לנכה, על חשבון המדינה, טיפול רפואי במוסד או אצל רופא שאינם מוסד מוסמך.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

6. באין מוסד מוסמך שיכול ליתן לנכה טיפול שנקבע לו כאמור, רשאי הרופא המוסמך הראשי הרופא המוסמך המחוזי לאשר לנכה, על חשבון המדינה, טיפול רפואי במוסד או אצל רופא שאינם מוסד מוסמך.

תק' תשע"ה-2015

פרק שלישי: תעודת נכה

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 820

החלפת פרק שלישי

הנוסח הקודם:

פרק שלישי: כרטיס נכה

מתן תעודת נכה תק' תשע"ה-2015

7.    נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10%, יקבל תעודת נכה.

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 820

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מתן כרטיס נכה

7. נכה שהוחלט עליו לפי החוק שהוא זכאי לתגמול או להענקה, ואשר דרגת נכותו נקבעה ל- 10% או למעלה מזה, יתן לו קצין התגמולים כרטיס שבו תיקבע תמונת הנכה ושייקרא "כרטיס נכה".

פרטי הרישום בתעודת הנכה תק' תשע"ה-2015

8.    בתעודת הנכה יירשמו פרטים אלה:

(1)  שם משפחה ושם פרטי של הנכה;

(2)  מספר הזהות של הנכה;

(3)  מספרה הסידורי של התביעה שהגיש הנכה להכרה לפי החוק;

(4)  תאריך תוקף התעודה;

(5)  תמונת הנכה;

(6)  סמל מדינת ישראל;

(7)  סמל הנכים כמתואר בתוספת לתקנות הנכים (סמל הנכים), התשי"ג-1953.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565

(4) שמו של הרופא המוסמך המקומי המחוזי שאליו יפנה הנכה לשם קבלת טיפול;

 

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 820

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

פרטי הרישום בכרטיס הנכה

8. בכרטיס הנכה יירשמו פרטים אלה:

(1) המבחן לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות הנכות), תשי"א-1951, המתייחס לנכות שלקה בה הנכה, או הנכות שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית העליונה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תש"י-1950, הכל לפי הענין;

(2) דרגת נכותו של הנכה;

(3) הרשות שקבעה לאחרונה את דרגת הנכות והתאריך שבו נקבעה הדרגה;

(4) שמו של הרופא המוסמך המחוזי שאליו יפנה הנכה לשם קבלת טיפול;

(5) מספרה הסידורי של התביעה שהגיש הנכה לשם קבלת תגמול או הענקה.

תוקף תעודת הנכה תק' תשע"ה-2015

9.    נקבעה לנכה הזכאי לתעודת נכה לפי תקנה 7 דרגת נכות זמנית, יהיה תוקף תעודת הנכה לפי תוקף דרגת הנכות הזמנית שנקבעה.

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 821

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

שינויים בפרטי הרישום

9. כל כרטיס יהא חתום בידי קצין התגמולים, וכל שינוי שייעשה בו לא יהיה לו תוקף אלא אם יש בצדו חתימתו של קצין התגמולים.

החזרת תעודת נכה תק' תשע"ה-2015

10.  תעודת נכה היא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירה לידי קצין תגמולים אם בוטלה הכרתו לפי החוק או אם נקבעה לו דרגת נכות הפחותה מ-10%.

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 821

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

תקפו של כרטיס נכה

10. (א) תקפו של כרטיס נכה הוא לששה חדשים מיום שהוצא, או לתקופה קצרה מזו, כפי שיקבע קצין התגמולים.

(ב) רשאי קצין התגמולים להאריך מזמן לזמן את תוקפו של כרטיס נכה לתקופה שלא תעלה בכל פעם על ששה חדשים.

הנפקת תעודה חדשה תק' תשע"ה-2015

11.  קצין תגמולים רשאי להנפיק לנכה תעודת נכה חדשה בהתקיים אחד מהתנאים אלה:

(1)  אבדן או גניבה של התעודה, ובלבד שהנכה המציא לקצין תגמולים אישור של משטרת ישראל המעיד על הגשת תלונה בעקבות אבדן התעודה או גניבתה;

(2)  בלאי או השחתה של התעודה, ובלבד שהנכה יחזיר לקצין תגמולים את תעודה הנכה הקודמת;

(3)  שינוי בפרטיו האישיים של הנכה, ובלבד שהנכה המציא לקצין תגמולים צילום תעודת זהות עדכנית המעיד על השינוי, והחזיר את תעודת הנכה הקודמת.

מיום 1.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 821

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

החזרת כרטיס

11. כרטיס הנכה הוא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירו לקצין תגמולים בכל עת שפקעה זכותו לתגמול או להענקה או כשדרגת נכותו נקבעה לפחות מ-10%.

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

תשלום הוצאות הטיפול הרפואי תק' תשס"ח-2008

12.    (א)  קיבל נכה טיפול שהוא זכאי לו לפי תקנות אלה, ולא קיבל על כך תחילה אישורו של רופא מוסמך מחוזי, רשאי הרופא לאשר לו את ההוצאות שהוציא בעד אותו טיפול, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

(1)   הנכה לא קיבל אישור מוקדם כאמור מסיבה שיש בה צידוק;

(2)   השהיית הטיפול היתה עלולה לסכן את חייו של הנכה, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו;

תק' תשס"ח-2008

(3)   הנכה קיבל את הטיפול באישור רופא מוסמך מחוזי במוסד מוסמך שהיה סמוך למקום הימצאו, או שקיבל את הטיפול באישור הרופא המוסמך המרחבי במוסד או אצל רופא מתאימים שאינם מוסד מוסמך והם הסמוכים ביותר למקום הימצאו, משום שלא היתה לו אפשרות לפנות למוסד מוסמך;

תק' תשס"ח-2008

(4)   הנכה בא במגע עם הרופא המוסמך המחוזי מיד לאחר שניתנה לו אפשרות לכך ומילא אחר הוראת אותו רופא בקשר לטיפול;

תק' תשס"ח-2008

(5)   הנכה הגיש לרופא המוסמך המחוזי תוך שבועיים מגמר הטיפול, ואם נמנע ממנו, בגלל סיבה שיש בה צידוק, מלמלא אחר הוראה זו במועד האמור - תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה חשבון וקבלות על ההוצאות שהוציא.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  הוצאות הטיפול הרפואי ישולמו בתנאים ולפי תעריפים המקובלים במוסדות מוסמכים ולא יותר מן ההוצאה בפועל.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 566

12. (א) קיבל נכה טיפול שהוא זכאי לו לפי תקנות אלה, ולא קיבל על כך תחילה אישורו של רופא מוסמך ראשי מחוזי, רשאי הרופא לאשר לו את ההוצאות שהוציא בעד אותו טיפול, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) הנכה לא קיבל אישור מוקדם כאמור מסיבה שיש בה צידוק;

(2) השהיית הטיפול היתה עלולה לסכן את חייו של הנכה, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו;

(3) הנכה קיבל את הטיפול באישור רופא מוסמך מחוזי במוסד מוסמך שהיה סמוך למקום הימצאו, או שקיבל את הטיפול באישור הרופא המוסמך המרחבי במוסד או אצל רופא מתאימים שאינם מוסד מוסמך והם הסמוכים ביותר למקום הימצאו, משום שלא היתה לו אפשרות לפנות למוסד מוסמך;

(4) הנכה בא במגע עם הרופא המוסמך המקומי המחוזי מיד לאחר שניתנה לו אפשרות לכך ומילא אחר הוראת אותו רופא בקשר לטיפול;

(5) הנכה הגיש לרופא מוסמך ראשי המוסמך המחוזי תוך שבועיים מגמר הטיפול, ואם נמנע ממנו, בגלל סיבה שיש בה צידוק, מלמלא אחר הוראה זו במועד האמור - תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה חשבון וקבלות על ההוצאות שהוציא, כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי.

(ב) הוצאות הטיפול הרפואי ישולמו בתנאים ולפי תעריפים המקובלים במוסדות מוסמכים ולא יותר מן ההוצאה בפועל.

תשלום הוצאות אחרות תק' תשס"ח-2008

13.  הוציא נכה הוצאות נסיעה, כלכלה או לינה לצורך עצמו או לצורך מלוויו בקשר לטיפול שהוצאותיו שולמו לו כאמור בתקנה 12, רשאי רופא מוסמך מחוזי לאשר תשלום ההוצאות, כולן או מקצתן.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 566

13. הוציא נכה הוצאות נסיעה, כלכלה או לינה לצורך עצמו או לצורך מלוויו בקשר לטיפול שהוצאותיו שולמו לו כאמור בתקנה 12, רשאי רופא מוסמך ראשי מחוזי לאשר תשלום ההוצאות, כולן או מקצתן.

פרק חמישי: ביטול בעבודה ושהייה במוסד

תק' תשכ"ג-1963 תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

סימן א': תגמולים עבור טיפול רפואי או מצב רפואי לנכה מובטל

מיום 13.6.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1595

הוספת כותרת סימן א'

 

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

סימן א': תגמולים עבור טיפול רפואי או מצב רפואי לנכה מובטל

 

תנאים לתגמול עבור טיפול רפואי תק' תשכ"ג-1963 תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017

14.  נכה שנתמלאו בו התנאים שלהלן יהיה זכאי לכל יום של ביטול לתגמול יומי עבור טיפול רפואי כאמור בתקנה 14א:

(1)  הוא מובטל יום ביטול אחד, מלא או חלקי;

(2)  הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי בעד אותו יום הביטול לא קיבל שכר או פיצוי עבור אבטלה ממקום עבודתו או ממקור אחר;

תק' תשל"ב-1971

(3)  אם הוא נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי ביום הביטול לא הפיק מעסקו העצמאי הכנסה העולה כדי החלק השלושים של הכנסתו הרגילה.

מיום 17.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 359

14. נכה שהובטל מעבודתו הרגילה לפחות יום ביטול אחד, וקצין התגמולים שוכנע כי מחמת הביטול פחתו הכנסותיו של הנכה מעבודתו האמורה ואין לו הכנסות מספיקות למחייתו מכל מקור אחר, ישולם לו לכל יום ביטול כאמור –

(1) אם הוא נכה שאינו מקבל תגמול חדשי – סכום השווה לתגמול יומי מלא (להלן – תגמול מיוחד);

(2) אם הוא נכה המקבל תגמול חדשי או אם הוא נכה המקבל גימלה – סכום השווה להפרש שבין התגמול היומי לבין התגמול היומי המלא (להלן – תגמול נוסף).

 

מיום 13.6.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1595

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

תגמול מיוחד ותגמול נוסף

14. נכה שהובטל מעבודתו הרגילה לפחות יום ביטול אחד, וקצין התגמולים שוכנע כי מחמת הביטול פחתו הכנסותיו של הנכה מעבודתו האמורה ואין לו הכנסות מספיקות למחייתו מכל מקור אחר, ישולם לו לכל יום ביטול כאמור –

(1) אם הוא נכה שאינו מקבל תגמול חדשי – סכום השווה לתגמול יומי מלא (להלן – תגמול מיוחד);

(2) אם הוא נכה המקבל תגמול חדשי או אם הוא נכה המקבל גימלה – סכום השווה להפרש שבין התגמול היומי לבין התגמול היומי המלא (להלן – תגמול נוסף).

 

מיום 15.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2757 מיום 15.10.1971 עמ' 102

(3) אם הוא נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי ביום הביטול לא הפיק מעסקו העצמאי הכנסה העולה כדי החלק השלושים של הכנסה כדי מחיה הכנסתו הרגילה.

 

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

תגמול תנאים לתגמול עבור טיפול רפואי

שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה עקב טיפול רפואי תק' תשל"ח-1977 תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017

14א.  (א)  התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

 

תק' תשמ"ח-1987 תק' תשפ"ב-2021

(1)   לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-147.7% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-191.5% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(2)   לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3)   לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החודשי המגיע לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

תק' תשס"ח-2008

(4)   (נמחקה);

תק' תשנ"ד-1994 תק' תשס"ח-2008

(5)   לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לשיעור התגמול האמור בפסקה (1); אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו החיובית לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

תק' תשס"ח-2008 תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

          (ב)  בתקנה זו, "הכנסה רגילה" – לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, החלק השנים-עשר מהכנסתו החיובית בשנה האחרונה, כפי שקבע פקיד שומה, בניכוי סכום המס לפי פקדות מס הכנסה, ובניכוי דמי ביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ודמי ביטוח בריאות ממלכתי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החודשית בשלושת החודשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי כאמור.

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

          (ב1) לעניין תקנה זו, נכה שנעדר מעבודתו או מעיסוקו העצמאי חלק מחודש או חלק מיום, יקבל את החלק היחסי של התגמול החודשי בעד טיפול רפואי בהתאם למספר ימי ההיעדרות או מספר שעות ההיעדרות, לפי העניין.

תק' תשמ"ח-1987 תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017

          (ג)   בתקנה זו,

          "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה;

          "השנה האחרונה" – השנה שקדמה לשנה שבה החל הטיפול הרפואי שבשלו אושר התגמול; ואולם אם אין מדובר בטיפול רפואי רצוף והנכה חזר לעבודה לאחר קבלת טיפול רפואי ונזקק לטיפול רפואי נוסף, וחלפו למעלה משנים עשר חודשים מהמועד שבו חזר לראשונה לעבודה, תהיה "השנה האחרונה" השנה שקדמה לשנה שלגביה אושר התגמול.

מיום 1.10.1962

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1595

הוספת תקנה 14א

 

מיום 7.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 994

החלפת תקנה 14א

הנוסח הקודם:

14א. (א) התגמול החדשי עבור טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה לגבי נכה המובטל כליל –

(1) אם משפחתו מרובת ילדים – ל-165% משכרו הקובע;

(2) אם משפחתו אינה מרובת ילדים – ל-160% משכרו הקובע;

(ב) (1) התגמול החדשי עבור טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה לגבי נכה המובטל חלקית לתגמול מיוחד, בין אם הוא מקבל תגמול חדשי על פי החוק או שמקבל גימלה ובין אם לאו;

(2) שיעור התגמול המיוחד האמור בפסקה (1) יהיה שווה לגבי נכה המובטל חלקית:

(א) אם משפחתו מרובת ילדים והוא –

(1) מובטל 5 שעות ליום עבודה רגילה – ל-60% משכרו הקובע;

(2) מובטל 4 שעות ליום עבודה רגילה – ל-50% משכרו הקובע;

(3) מובטל 3 שעות ליום עבודה רגילה – ל-35% משכרו הקובע;

(ב) אם משפחתו אינה מרובת ילדים והוא –

(1) מובטל 5 שעות ליום עבודה רגילה – ל-55% משכרו הקובע;

(2) מובטל 4 שעות ליום עבודה רגילה – ל-45% משכרו הקובע;

(3) מובטל 3 שעות ליום עבודה רגילה – ל-30% משכרו הקובע;

(3) אם תגמולו עבור טיפול רפואי בצירוף הכנסתו מעבודתו החלקית (להלן – הכנסה כללית) אינה מגיעה לכלל תגמול עבור טיפול רפואי שהיה מגיע לו לו היה מובטל כליל (להלן – תגמול של מובטל כליל) – יקבל תגמול עבור טיפול רפואי נוסף שישלים את הכנסתו הכללית עד לסכום התגמול של מובטל כליל.

(ג) התגמול החדשי עבור טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה לגבי נכה שטרם שוקם:

(1) אם מובטל לפחות שש שעות ליום עבודה ולו –

(א) משפחה מרובת ילדים – ל-145% משכרו הקובע;

(ב) משפחה שאינה מרובת ילדים – ל-137% משכרו הקובע;

(2) אם מובטל פחות משש שעות ליום עבודה, דינו – לגבי תגמול עבור טיפול רפואי כדין נכה המובטל חלקית כאמור בתקנת משנה (ב), אבל אין להשלים את הכנסתו הכללית מעל לאמור בפסקה (1).

 

מיום 15.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2757 מיום 15.10.1971 עמ' 102

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה – ל-80% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1) ולא יעלה על סכום המקסימום שנקבע על ידי שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1) ולא יעלה על סכום המקסימום שנקבע על ידי שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי – ל-50% מהסכום שנקבע בפסקה (1) בנוסף לתגמולים החדשיים שהוא מקבלם לפי החוק.

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לסכום הכנסתו הרגילה, ואם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה;

לענין תקנה זו לא יובא בחשבון ההכנסה הרגילה סכום העולה על סכום המקסימום שקבע שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 [נוסח משולב].

(ב) בתקנה זו ובתקנה 14 "הכנסה רגילה" – סכום ההכנסה החדשית הגבוהה ביותר תוך תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14.

 

מיום 1.4.1973 עד 30.9.1973

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3128 מיום 7.2.1974 עמ' 645

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה – ל-80%  ל-90% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה;

 

מיום 1.10.1973

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3128 מיום 7.2.1974 עמ' 645

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה – ל-90%  ל-100% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה;

 

מיום 25.12.1977

פסקה 14א(א)(1) מיום 1.4.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3796 מיום 25.12.1977 עמ' 456

החלפת תקנה 14א

הנוסח הקודם:

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה – ל-80% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1) ולא יעלה על סכום המקסימום שנקבע על ידי שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1) ולא יעלה על סכום המקסימום שנקבע על ידי שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי – ל-50% מהסכום שנקבע בפסקה (1) בנוסף לתגמולים החדשיים שהוא מקבלם לפי החוק.

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לסכום הכנסתו הרגילה, ואם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה;

לענין תקנה זו לא יובא בחשבון ההכנסה הרגילה סכום העולה על סכום המקסימום שקבע שר העבודה בתקנות לענין סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 [נוסח משולב].

(ב) בתקנה זו ובתקנה 14 "הכנסה רגילה" – סכום ההכנסה החדשית הגבוהה ביותר תוך תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14.

 

מיום 23.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3911 מיום 23.11.1978 עמ' 164

החלפת פסקה 14א(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) (א) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי ושבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה – לסכום המשלים את שכרו החדשי הבסיסי שהופחת על ידי מעבידו עקב היותו כשיר לעבודה חלקית בלבד, ובלבד שהסכום המצטרף משכרו החדשי ומהסכום המשלים כאמור לעיל, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), לא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק; אולם, אם דרגת נכותו שתיקבע על ידי ועדה רפואית תעניק לו על פי החוק תגמול חדשי העולה על הסכום המשלים כאמור, יקבל הנכה את התגמול החדשי לו הוא זכאי על פי החוק בלבד, ולא יהא זכאי לסכום המשלים לפי פסקה זו;

(ב) לנכה המובטל יום ביטול חלקי, ושבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום המשלים את שכרו המופחת בשל היותו כשיר לעבודה חלקית בלבד, כדי סכום הכנסתו הרגילה; אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול המגיע לו על פי החוק;

(ג) לנכה המובטל יום ביטול חלקי, ושבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 הוא היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהסכום המשלים את שכרו המופחת בשל היותו כשיר לעבודה חלקית בלבד עד לגובה סכום הכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

 

מיום 1.4.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1348

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו בן משפחה שהוא ילד, לסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"א י"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד ל-93% ל-83% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.5.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4636 מיום 27.5.1984 עמ' 1586

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו בן משפחה שהוא ילד, לסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ד ל-92% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ז של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד ל-83% ל-70% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4910 מיום 9.3.1986 עמ' 602

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו בן משפחה שהוא ילד, ל-92% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ז  ל-77% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד ל-70% ל-110% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.9.1986

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 329

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו בן משפחה שהוא ילד, ל-77% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ט2  ל-77% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ' של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד ל-110% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1071

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ויש לו בן משפחה שהוא ילד, ל-77% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ' של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד ל-110% מסך כל המשכורת, כאמור; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-69% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-97% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק; אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי – למחצית הסכום שנקבע בפיסקה (1), בנוסף לתגמול החודשי לו הוא זכאי על פי החוק;

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לסכום הכנסתו הרגילה; אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" – לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, סכום החלק השנים-עשר מהכנסתו השנתית האחרונה כפי שהצהיר עליה בפני פקיד השומה לענין מס הכנסה; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החדשית הממוצעת של תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היותו נכה הזכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

(ג) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשולמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

 

מיום 1.10.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5067 מיום 26.11.1987 עמ' 206

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-69% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-97% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-60% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-84% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק; אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי – למחצית הסכום שנקבע בפיסקה (1), בנוסף לתגמול החודשי לו הוא זכאי על פי החוק;

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לסכום הכנסתו הרגילה; אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" – לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, סכום החלק השנים-עשר מהכנסתו השנתית האחרונה כפי שהצהיר עליה בפני פקיד השומה לענין מס הכנסה; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החדשית הממוצעת של תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היותו נכה הזכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

(ג) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשולמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

(ג) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשולמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

 

מיום 2.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1242

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-60%  ל-63.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-84% ל-88.9% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 21.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 745

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-63.5%  ל-64.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-88.9% ל-89.9% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5362 מיום 12.6.1991 עמ' 928

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-64.2%  ל-65.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-89.9% ל-92.2% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.1991

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 688

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-65.8%  ל-68.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-92.2% ל-95.4% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 28.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1228

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לסכום הכנסתו הרגילה לשיעור התגמול האמור בפסקה (1); אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

 

מיום 13.9.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 20

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי – למחצית הסכום שנקבע בפיסקה (1), בנוסף לתגמול החודשי לו הוא זכאי על פי החוק; היה הנכה זכאי לתגמול על פי פסקה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק – לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק;

 

מיום 1.10.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 404

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-68.1%  ל-73.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-95.4% ל-102.9% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1565

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-73.5%  ל-82% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-102.9% ל-106.2% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 599

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-82%  ל-84% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-106.2% ל-108.8% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.1997

תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1097

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-84%  ל-84.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-108.8% ל-110% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.1998

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5959 מיום 11.3.1999 עמ' 489

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-84.8%  ל-86.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-110% ל-112.4% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6043 מיום 3.9.2000 עמ' 866

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-86.7%  ל-89.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-112.4% ל-116.2% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2000

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 788

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-89.6%  ל-92.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-116.2% ל-119.6% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2001

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6204 מיום 24.10.2002 עמ' 104

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-92.2%  ל-97.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-119.6% ל-125.8% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1007

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-97.0%  ל-97.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-125.8% ל-126.8% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1008

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-97.8%  ל-100.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-126.8% ל-130.4% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 47

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-100.6%  ל-101.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-130.4% ל-131.0% מהדרגה הקובעת, לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 566

שיעור התגמול לטיפול רפואי התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן מלא

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-101.1% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-131.0% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה - לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם - לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החודשי המגיע לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי - למחצית הסכום שנקבע בפיסקה (1), בנוסף לתגמול החודשי לו הוא זכאי על פי החוק; היה הנכה זכאי לתגמול על פי פסקה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק - לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק;

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית - לשיעור התגמול האמור בפסקה (1); אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה - לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו החיובית לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" - לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, סכום החלק השנים- עשר מהכנסתו השנתית האחרונה כפי שהצהיר עליה בפני פקיד השומה לענין מס הכנסה; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החדשית הממוצעת של תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" - לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, החלק השנים-עשר מהכנסתו החיובית בשנה שקדמה לשנה שבעדה מקבל הנכה תגמול לפי תקנה זו, כפי שקבע פקיד שומה, בניכוי סכום המס לפי פקדות מס הכנסה, ובניכוי דמי ביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ודמי ביטוח בריאות ממלכתי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החודשית בשלושת החודשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי כאמור.

(ג) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" - סך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

 

מיום 1.4.2008 (ר' תק' (מס' 2) תשס"ט-2009)

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 48

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-101.1% 102.2% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-131.0% 132.4% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2008

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1024

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-102.2% 103.7% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-132.4% 134.3% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1229

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-103.7% 106.8% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-134.3% 138.4% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1565

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-106.8% 107.3% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-138.4% 139.1% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1566

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-107.3% 108.4% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-139.1% 140.5% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 781

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-108.4% 111.5% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-140.5% 144.6% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2011

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 782

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-111.5% 113.9% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-144.6% 147.6% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1536

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-113.9% 118.7% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-147.6% 153.8% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1607

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-118.7% 120.4% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-153.8% 156% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-120.4% 121.9% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-156% 158% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2013

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7411 מיום 20.8.2014 עמ' 1660

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-121.9% 124.1% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-158% 160.9% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 109

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-124.7% 124.1% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-160.9% 161.7% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-124.1% 127.2% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-160.9% 165% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 769

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-127.2% 128.5% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-165% 166.7% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2016

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-127.2% 130% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-165% 168.6% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן מלא שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה עקב טיפול רפואי

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-130% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-168.6% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה – לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם – לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החודשי המגיע לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

(4) (נמחקה);

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית – לשיעור התגמול האמור בפסקה (1); אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה – לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו החיובית לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" – לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, החלק השנים-עשר מהכנסתו החיובית בשנה שקדמה לשנה שבעדה מקבל הנכה תגמול לפי תקנה זו בשנה האחרונה, כפי שקבע פקיד שומה, בניכוי סכום המס לפי פקדות מס הכנסה, ובניכוי דמי ביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ודמי ביטוח בריאות ממלכתי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החודשית בשלושת החודשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי כאמור.

(ב1) לעניין תקנה זו, נכה שנעדר מעבודתו או מעיסוקו העצמאי חלק מחודש או חלק מיום, יקבל את החלק היחסי של התגמול החודשי בעד טיפול רפואי בהתאם למספר ימי ההיעדרות או מספר שעות ההיעדרות, לפי העניין.

(ג) בתקנה זו,

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה;

"השנה האחרונה" – השנה שקדמה לשנה שבה החל הטיפול הרפואי שבשלו אושר התגמול; ואולם אם אין מדובר בטיפול רפואי רצוף והנכה חזר לעבודה לאחר קבלת טיפול רפואי ונזקק לטיפול רפואי נוסף, וחלפו למעלה משנים עשר חודשים מהמועד שבו חזר לראשונה לעבודה, תהיה "השנה האחרונה" השנה שקדמה לשנה שלגביה אושר התגמול.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2961

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-130% 131.8% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-168.6% 170.9% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2017

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-130% 134.1% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-168.6% 173.8% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2018 עד יום 30.9.2018

הוראת שעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 605

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-134.1% 135.4% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-173.8% 175.4% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 605

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-134.1% 137.4% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-173.8% 178% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2019 עד יום 30.9.2019

הוראת שעה (מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 606

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-134.1% 137.7% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-173.8% 178.4% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.10.2019

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 606

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-134.1% 140.8% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-173.8% 182.4% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9639 מיום 19.9.2021 עמ' 94

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-140.8% 144.2% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-182.4% 186.9% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

 

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9639 מיום 19.9.2021 עמ' 94

(א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה –

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל-140.8% 147.7% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד – ל-182.4% 191.5% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על פי החוק;

תשלום התגמול למעביד תק' תשמ"ב-1982 תק' תשס"ח-2008

14ב.  (א)  אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה 14א, יהיה קצין התגמולים רשאי להורות על החזרה למעביד של השכר ששולם לנכה עד לגובה סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי, ללא ניכוי התשלומים שהמעביד חייב להמשיך לשלם בעד הנכה מכוח חוק או הסכם.

          (ב)  קצין התגמולים יהיה רשאי להורות על החזרת השכר למעביד בעד פרק זמן רצוף שהוא עד שנים עשר חדשים.

מיום 1.10.1962

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1596

הוספת תקנה 14ב

 

מיום 7.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 994

החלפת תקנה 14ב

הנוסח הקודם:

נכה המובטל מעל לששה חדשים

14ב. (א) היה הנכה מובטל כליל ועברו ששה חדשים מהיום שבו התחיל לקבל תגמול עבור טיפול רפואי והרופא המוסמך הראשי סבור כי אין לצפות שהנכה יהיה מסוגל מבחינת מצבו הרפואי לחזור לעבודתו הרגילה, תוך ששת החדשים הנוספים, רשאי קצין התגמולים להורות כי במקום התגמול עבור טיפול רפואי כאמור ישולם לנכה תגמול עבור טיפול רפואי שבו התגמול החדשי עבור טיפול רפואי יהיה שווה לתגמול החגשי המשתלם לנכה "נצרך" לפי סעיף 7 לחוק, באם נתמלאו כלפיו כל יתר התנאים הדרושים לפי החוק מנצרך, פרט לדרגת נכותו.

(ב) התגמול בשביל טיפול רפואי כאמור בתקנת משנה (א) ישולם לנכה תוך תקופה שיורה קצין התגמולים, ובלבד שבכל מקרה לא תעלה על ששה חדשים.

 

מיום 1.12.1974

תק' תשל"ה-1964

ק"ת תשל"ה מס' 3286 מיום 30.1.1975 עמ' 753

14ב. אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה 14, יהיה קצין התגמולים רשאי להורות על החזרת השכר ששולם לנכה למעביד עד לגובה סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי ללא ניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1572

החלפת תקנה 14ב

הנוסח הקודם:

14ב. אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה 14, יהיה קצין התגמולים רשאי להורות על החזרת השכר ששולם לנכה למעביד עד לגובה סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי ללא ניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 566

(א) אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה 14 תקנה 14א, יהיה קצין התגמולים רשאי להורות על החזרה למעביד של השכר ששולם לנכה עד לגובה סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי, ללא ניכוי התשלומים שהמעביד חייב להמשיך לשלם בעד הנכה מכוח חוק או הסכם.

תנאים לתגמול עקב מצב רפואי תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

14ב1. נכה שרופא מוסמך מחוזי, רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך ראשי קבע לגביו, טרם הגיעו לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בתקנות אלה – גיל פרישה), כי בשל מצבו הרפואי עקב נכותו הוא יכול לעבוד בהיקף משרה חלקי, בין שהוא עובד בפועל בהיקף משרה חלקי ובין שלאו, בין שהוא עובד כשכיר ובין שבתעסוקה עצמית, יהיה זכאי לתגמול עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג; לעניין תקנה זו ותקנה 14ג, "היקף משרה חלקי" – היקף של 50% משרה או היקף של 75% משרה.

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

הוספת תקנה 14ב1

 

מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28

החלפת תקנה 14ב1

הנוסח הקודם:

14ב1. נכה שהתמלאו בו התנאים שלהלן יהיה זכאי לתגמול עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג:

(1) הוא מובטל יום ביטול חלקי מורחב או יום ביטול חלקי מצומצם עקב מצב רפואי;

(2) הוא הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי בעד אותו יום ביטול חלקי מורחב או יום ביטול חלקי מצומצם, לא קיבל שכר או פיצוי בעד אבטלה ממקום עבודתו, מעיסוקו העצמאי או ממקור אחר.

הנוסח:

14ב1. נכה שרופא מוסמך מחוזי, רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך ראשי קבע לגביו, טרם הגיעו לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בתקנות אלה – גיל פרישה), כי בשל מצבו הרפואי עקב נכותו הוא יכול לעבוד בהיקף משרה חלקי, בין שהוא עובד בפועל בהיקף משרה חלקי ובין שלאו, בין שהוא עובד כשכיר ובין שבתעסוקה עצמית, יהיה זכאי לתגמול עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג; לעניין תקנה זו ותקנה 14ג, "היקף משרה חלקי" – היקף של 50% משרה או היקף של 75% משרה.

שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן חלקי עקב מצב רפואי תק' תשס"ח-2008 תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017 (הוראת שעה)  תשפ"ב-2021

14ג.   (א)  נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 50% משרה, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א(א)(1), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.

 

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

          (ב)  נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 75% משרה זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה (א), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.

          (ג)   התגמול לפי תקנה זו כולל את כל התשלומים החלים על מעביד או על עובד מכוח כל דין או הסכם, לרבות תנאים סוציאליים.

          (ד)  קצין התגמולים רשאי להורות על תשלום התגמול לפי תקנה זו במישרין למעביד של הנכה, אם הנכה ביקש זאת.

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

          (ה)  (1)   קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם הגיעו לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר הגיעו לגיל פרישה תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור;

(2)   קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם פרישתו בפועל לגמלאות והנכה פרש בפועל לגמלאות לאחר שהגיע לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר פרישתו בפועל לגמלאות תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור.

מיום 1.10.1962

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1596

הוספת תקנה 14ג

 

מיום 7.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 994

ביטול תקנה 14ג

הנוסח הקודם:

נכה שהוא עובד יומי

14ג. היה הנכה עובד יומי אין לשלם לו תגמול יומי עבור טיפול רפואי יותר מאשר 25 פעמים משך חודש אחד.

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 566

הוספת תקנה 14ג

 

מיום 22.6.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1083

התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן חלקי שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה באופן חלקי עקב מצב רפואי

(א) נכה המובטל יום ביטול חלקי מורחב נכה מובטל יום ביטול חלקי מורחב עקב מצב רפואי, בין שעבודתו הרגילה היא בשכר חודשי ובין שהיא בתעסוקה עצמית, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א(א)(1), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק; זכאי הנכה לתגמול על פי תקנת משנה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק – לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק.

(ב) נכה המובטל יום ביטול חלקי מצומצם נכה מובטל יום ביטול חלקי מצומצם עקב מצב רפואי, בין שעבודתו הרגילה היא בשכר חודשי ובין שהיא בתעסוקה עצמית, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה (א), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק; היה הנכה זכאי לתגמול על פי תקנת משנה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק – לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק.

 

מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28

14ג. (א) נכה מובטל יום ביטול חלקי מורחב עקב מצב רפואי, בין שעבודתו הרגילה היא בשכר חודשי ובין שהיא בתעסוקה עצמית, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א(א)(1), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק; זכאי הנכה לתגמול על פי תקנת משנה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק – לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק.

(א) נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 50% משרה, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א(א)(1), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.

(ב) נכה מובטל יום ביטול חלקי מצומצם עקב מצב רפואי, בין שעבודתו הרגילה היא בשכר חודשי ובין שהיא בתעסוקה עצמית, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה (א), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק; היה הנכה זכאי לתגמול על פי תקנת משנה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק – לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק.

(ב) נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 75% משרה זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה (א), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.

(ג) התגמול לפי תקנה זו כולל את כל התשלומים החלים על מעביד או על עובד מכוח כל דין או הסכם, לרבות תנאים סוציאליים.

(ד) קצין התגמולים רשאי להורות על תשלום התגמול לפי תקנה זו במישרין למעביד של הנכה, אם הנכה ביקש זאת.

(ה) קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם פרישתו לגמלאות, והוכיח לקצין התגמולים כי בשל כך נפגעה הפנסיה המשולמת לו עם פרישתו, ישולמו לו לאחר פרישתו תגמולים בשיעור ששולם לו טרם פרישתו.

(ה) (1) קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם הגיעו לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר הגיעו לגיל פרישה תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור;

(2) קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם פרישתו בפועל לגמלאות והנכה פרש בפועל לגמלאות לאחר שהגיע לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר פרישתו בפועל לגמלאות תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור.

מנין השעות תק' תשכ"ג-1963

14ד.  לענין סימן זה – חלק משעה שהוא פחות מ-30 רגעים לא יובא במנין; חלק משעה שהוא 30 רגעים או יותר ייחשב כשעה שלמה.

מיום 1.10.1962

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1596

הוספת תקנה 14ד

סימן ב': טיפול במוסד

מיום 13.3.1962

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1596

הוספת כותרת סימן ב'

התגמול לנכה במוסד תק' תשכ"ט-1969 תק' תש"ל-1969

15.  (א)  נכה במוסד שהוא רווק, יופחת סך תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על 75% מהתגמול היומי בעד טיפול רפואי.

          (ב)  הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על נכה שתקופת שהותו במוסד אינה עולה על 14 ימים רצופים.

מיום 17.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 359

15. (א) נכה במוסד שאין בן משפחה תלוי בו, יופחת סך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על רבע מהתגמול היומי המלא ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא ישולם תגמול.

(ב) נכה במוסד שבן משפחה תלוי בו, רשאי קצין התגמולים להורות שסך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד יופחת בשיעור שיקבע קצין התגמולים ובלבד שסך כל התגמולים המופחתים בצירוף הגימלה היומית יועמד על לא פחות משלושה רבעים של התגמול היומי המלא.

 

מיום 16.6.1960

תק' (מס' 2) תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1019 מיום 16.6.1960 עמ' 1266

הוספת תקנת משנה 15(ג)

 

מיום 13.6.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1596

(א) נכה במוסד שאין בן משפחה תלוי בו, יופחת סך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על רבע מהתגמול היומי המלא עבור טיפול רפואי ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא ישולם תגמול.

(ב) נכה במוסד שבן משפחה תלוי בו, רשאי קצין התגמולים להורות שסך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד יופחת בשיעור שיקבע קצין התגמולים ובלבד שסך כל התגמולים המופחתים בצירוף הגימלה היומית יועמד על לא פחות משלושה רבעים של התגמול היומי המלא עבור טיפול רפואי.

 

מיום 2.10.1963

תק' תשכ"ד-1963

ק"ת תשכ"ד מס' 1495 מיום 2.10.1963 עמ' 30

(א) נכה במוסד שאין בן משפחה תלוי בו, יופחת סך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על רבע מהתגמול היומי המלא היומי עבור טיפול רפואי ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא ישולם תגמול.

(ב) נכה במוסד שבן משפחה תלוי בו, רשאי קצין התגמולים להורות שסך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד יופחת בשיעור שיקבע קצין התגמולים ובלבד שסך כל התגמולים המופחתים בצירוף הגימלה היומית יועמד על לא פחות משלושה רבעים של התגמול היומי המלא היומי עבור טיפול רפואי.

 

מיום 7.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 994

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. (א) נכה במוסד שאין בן משפחה תלוי בו, יופחת סך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על רבע מהתגמול היומי עבור טיפול רפואי ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא ישולם תגמול.

(ב) נכה במוסד שבן משפחה תלוי בו, רשאי קצין התגמולים להורות שסך כל תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד יופחת בשיעור שיקבע קצין התגמולים ובלבד שסך כל התגמולים המופחתים בצירוף הגימלה היומית יועמד על לא פחות משלושה רבעים של התגמול היומי עבור טיפול רפואי.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על נכה שתקופת שהותו במוסד אינה עולה על 14 ימים רצופים.

 

מיום 6.11.1969

תק' תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2477 מיום 6.11.1969 עמ' 412

(א) נכה במוסד שהוא רווק, יופחת סך תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על 75% מהתגמול היומי בעד טיפול רפואי ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא ישולם תגמול.

הפסקת טיפול והוצאה ממוסד תק' תשס"ח-2008

16.  לא קיים נכה הוראותיהם של הרופא המוסמך הראשי או של הרופא המוסמך המרחבי או של הרופא המוסמך המחוזי או של מנהל המוסד שאליו הופנה הנכה לשם קבלת טיפול, ולא הוכיח כל סיבה מספקת לאי קיום הוראות אלה, יהא הרופא המוסמך הראשי רשאי, לאחר התיעצות עם קצין התגמולים להורות על הוצאתו של הנכה מהמוסד שבו הוא נמצא, או להפסיק את הטיפול בנכה, כולו או מקצתו, לחלוטין או לתקופה מסויימת.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

16. לא קיים נכה הוראותיהם של הרופא המוסמך הראשי או של הרופא המוסמך המקומי המרחבי או של הרופא המוסמך המחוזי או של מנהל המוסד שאליו הופנה הנכה לשם קבלת טיפול, ולא הוכיח כל סיבה מספקת לאי קיום הוראות אלה, יהא הרופא המוסמך הראשי רשאי, לאחר התיעצות עם קצין התגמולים להורות על הוצאתו של הנכה מהמוסד שבו הוא נמצא, או להפסיק את הטיפול בנכה, כולו או מקצתו, לחלוטין או לתקופה מסויימת.

פרק ששי: תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

מתן תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

17.  (א)  תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה (להלן - מכשירים) יינתנו לנכה אך ורק אם הוא זכאי להם כחלק מהטיפול המגיע לו על פי החוק.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  רופא מוסמך מחוזי יקבע מי הוא הנכה הזכאי לקבל מכשירים ואיזה מהם לפי רשימת מכשירים שיקבע הרופא המוסמך הראשי או מי שהוא הסמיכו לכך.

תק' תשס"ח-2008

          (ב1) מכשירים שאינם כלולים ברשימה האמורה בתקנת משנה (ב), יינתנו לפי המלצת הרופא המוסמך המרחבי, באישור הרופא המוסמך הראשי.

          (ג)   מכשיר שנכה קיבל מהמדינה הוא רכוש המדינה, ואסור לנכה להעבירו לאחר בכל דרך שהיא או להשתמש בו שלא למטרה אשר לה ניתן המכשיר.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

(ב) רופא מוסמך ראשי מחוזי יקבע מי הוא הנכה הזכאי לקבל מכשירים ואיזה מהם לפי רשימת מכשירים שיקבע הרופא המוסמך הראשי או מי שהוא הסמיכו לכך.

(ב1) מכשירים שאינם כלולים ברשימה האמורה בתקנת משנה (ב), יינתנו לפי המלצת הרופא המוסמך המרחבי, באישור הרופא המוסמך הראשי.

התאמה ואימון

18.  (א)  נכה הזכאי למכשיר לפי תקנה 17, זכאי גם שהמכשיר יותאם לגופו ושיינתן לו האימון הדרוש לשימוש במכשיר.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  רופא מוסמך מחוזי יקבע את הצורך בהתאמה ובאימון כאמור ואת האופן, הזמן והמקום בשטח המדינה שבהם יבוצעו.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

(ב) הרופא המוסמך הראשי רופא מוסמך מחוזי יקבע את הצורך בהתאמה ובאימון כאמור ואת האופן, הזמן והמקום בשטח המדינה שבהם יבוצעו.

תיקון והחלפה

19.  (א)  נכה שקיבל מכשיר זכאי גם שהמכשיר יתוקן או יוחלף, במידה שהדבר נדרש מחמת בלאי או קלקול שלא נגרמו על ידי הנכה בצדיה או ברשלנות.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  רופא מוסמך מחוזי יקבע אם קיימים התנאים לזכות האמורה ואת האופן, הזמן והמקום שבהם יבוצעו.

תק' תשס"ח-2008

          (ג)   הוחלף מכשיר, יחזירו הנכה מיד לרופא המוסמך המחוזי או למי שהרופא המוסמך הראשי הסמיכו לעניין זה.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

(ב) הרופא המוסמך הראשי רופא מוסמך מחוזי יקבע אם קיימים התנאים לזכות האמורה ואת האופן, הזמן והמקום שבהם יבוצעו.

(ג) מכשיר שהוחלף, חייב הנכה להחזירו מיד לרופא המוסמך הראשי, אלא אם כן התיר הרופא להשאירו ברשות הנכה.

(ג) הוחלף מכשיר, יחזירו הנכה מיד לרופא המוסמך המחוזי או למי שהרופא המוסמך הראשי הסמיכו לעניין זה.

הוצאות תיקון תק' תשס"ח-2008

20.  רופא מוסמך מחוזי רשאי לאשר תשלום לנכה של הוצאות שהוציא לתיקון מכשיר, אם ראה שבלי אותו תיקון לא היה הנכה יכול להשתמש במכשיר, ובלבד שהנכה הגיש לרופא המוסמך המחוזי חשבון וקבלות על אותה הוצאה בתוך חודש מיום התיקון, ואם נמנע מסיבה מוצדקת להגיש במועד האמור – בתוך חודש מיום שחלפה הסיבה המונעת.

מיום 7.6.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1320 מיום 7.6.1962 עמ' 2042

(1) שמחיר התיקון לא יעלה על 10 ל"י 25 לירות;

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

תשלום הוצאות תיקון

20. רופא מוסמך ראשי רשאי לאשר לשלם לנכה הוצאות שהוציא לתיקון מכשיר, אם נוכח שבלי אותו תיקון לא היה הנכה יכול להשתמש במכשיר, ובלבד:

(1) שמחיר התיקון לא יעלה על 25 ל"י;

(2) שהנכה הגיש לרופא המוסמך הראשי תוך חודש מיום התיקון, ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק להגיש במועד האמור - תוך חודש מיום שחלפה המניעה, חשבון והקבלות על אותה הוצאה כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי.

פרק שביעי: נסיעה, כלכלה ולינה

אמצעי תחבורה

21.  (א)  נכה שאושר לו טיפול בו, או תיקון מכשיר שניתן לו או התאמתו או האימון בו (לכל אחד מאלה ייקרא להלן - טיפול), זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת הטיפול וחזרה משם, ובלבד שהמרחק בין מקום הימצאו של אותו נכה ובין המקום האמור הוא 5 ק"מ לפחות.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  נכה שרופא מוסמך מרחבי אישר כי מחמת מצב בריאותו או נכותו אין הוא מסוגל להגיע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת טיפול, זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום האמור וחזרה משם, גם אם המרחק הוא פחות מ-5 ק"מ.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

(ב) נכה שרופא מוסמך מקומי מרחבי אישר כי מחמת מצב בריאותו או נכותו אין הוא מסוגל להגיע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת טיפול, זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום האמור וחזרה משם, גם אם המרחק הוא פחות מ-5 ק"מ.

כלכלה ולינה תק' תשס"ח-2008

22.  נכה זכאי לקבל כלכלה ולינה כל זמן אותם נסיעה וטיפול, במידה שאין הוא מקבל אותם מהמוסד המטפל בו, על פי המקובל לגבי עובדי המדינה.

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

22. (א) נכה זכאי לקבל כלכלה ולינה כל זמן אותם נסיעה וטיפול, במידה שאין הוא מקבל אותם מהמוסד המטפל בו, על פי המקובל לגבי עובדי המדינה.

(ב) רופא מוסמך ראשי יקבע את אופן מתן הכלכלה והלינה האמורים ואת שיעורן.

הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה תק' תשס"ח-2008

23.  (א)  רשאי רופא מוסמך מחוזי להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות לצורך הנסיעה, הכלכלה והלינה האמורים בתקנות 21 ו-22 לפי התנאים שייקבעו בהיתר.

תק' תשס"ח-2008

          (ב)  רופא מוסמך מחוזי לא יאשר לנכה הוצאות לפי תקנה זו, אלא אם המציא הנכה חשבון וקבלות תוך שבועיים מזמן ההוצאה ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק להמציא במועד האמור, תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה.

תק' תשס"ח-2008

          (ג)   (נמחקה).

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 567

23. (א) רשאי רופא מוסמך ראשי מחוזי להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות לצורך הנסיעה, הכלכלה והלינה האמורים בתקנות 21 ו-22 לפי התנאים שייקבעו בהיתר.

(ב) רופא מוסמך ראשי מחוזי לא יאשר לנכה הוצאות לפי תקנה זו, אלא אם המציא הנכה חשבון וקבלות תוך שבועיים מזמן ההוצאה ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק להמציא במועד האמור, תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה.

(ג) ראה רופא מוסמך מקומי או מנהל מוסד מוסמך שהפניית נכה אל רופא מוסמך ראשי לשם קבלת היתר הסעה, לינה או כלכלה עלולה לסכן את בריאותו, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו, רשאי הוא להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בתנאים שייקבעו בהיתר. דין ההוצאות האמורות כדין הוצאות שהוצאו לפי תקנת משנה (א).

פרק שמיני: הוראות שונות

מלווים לנכים תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

24.    (א)  רופא מוסמך מחוזי רשאי לקבוע כי נכה זקוק עקב נכותו למלווה או למלווים וכן לקבוע את היקף הליווי הנדרש, ובלבד שתקופת הליווי לא תעלה על שלושה חודשים.

          (ב)  רופא מוסמך מרחבי רשאי להאריך את תקופת הליווי לפי תקנת משנה (א) לתקופה שלא תעלה על חודשיים נוספים.

          (ג)   הרופא המוסמך הראשי או סגן הרופא המוסמך הראשי רשאים לאשר ליווי לתקופה העולה על חמישה חודשים.

          (ד)  נקבע הצורך במלווה או במלווים כאמור בתקנת משנה (א) עד (ג), זכאי הנכה, לפי בחירתו, לסיוע במימון ההוצאות להעסקת המלווה ובלבד שלא יעלה על התעריפים שיקבע משרד הביטחון, או להסתייע בליווי לפי ההסדרים שייקבעו בידי משרד הביטחון.

מיום 17.12.1959

תק' תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 359

החלפת תקנת משנה 24(א)

הנוסח הקודם:

(א) רופא מוסמך מקומי, רופא מוסמך ראשי, או מנהל מוסד הנותן לפי תקנות אלה טיפול לנכה, רשאי לקבוע שהנכה זקוק למלווה או למלווים בזמן נסיעתו לצרכי הטיפול.

 

מיום 27.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 568

24. (א) רופא מוסמך ראשי רשאי לקבוע בהתאם להנחיות מנהל שירותי שיקום והנצחה שנכה זקוק למלווה או למלווים בזמן נסיעתו לצרכי הטיפול.

(ב) נקבע הצורך במלווה או במלווים כאמור, ולא נאותו בני משפחתו של הנכה לשמש לו מלווים, יעמיד לו רופא מוסמך ראשי מחוזי מלווה או מלווים.

(ג) דין מלווה לפי תקנה זו בכל הנוגע לנסיעה, כלכלה, או לינה לצורך קבלת טיפול רפואי הוא כדין נכה לפי הוראות פרק שביעי.

 

מיום 25.9.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7704 מיום 25.8.2016 עמ' 1831

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

מלווים

24. (א) רופא מוסמך ראשי רשאי לקבוע שנכה זקוק למלווה או למלווים.

(ב) נקבע הצורך במלווה או במלווים כאמור, יעמיד לו רופא מוסמך מחוזי מלווה או מלווים.

(ג) דין מלווה לפי תקנה זו בכל הנוגע לנסיעה, כלכלה, או לינה לצורך קבלת טיפול רפואי הוא כדין נכה לפי הוראות פרק שביעי.

עונשין

25.  העובר על הוראת תקנה 11, דינו - מאסר ששה חדשים, או קנס חמישים ל"י או שני הענשים כאחד.

סודיות

26.  כל המסמכים והידיעות הקשורים בטיפול בנכים הם סודיים ואין לגלותם אלא במידה שהדבר דרוש לקיום הוראה מהוראות תקנות אלה.

ביטול

27.  תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"א-1951 - בטלות.

השם

28.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954".

 

 

י"ב באדר א' תשי"ד (15 בפברואר 1954)                פנחס לבון

                                                                                            שר הבטחון

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 430 מיום 1.3.1954 עמ' 500.

תוקנו ק"ת תשט"ו מס' 537 מיום 4.8.1955 עמ' 1268 – תק' תשט"ו-1955; תחילתן ביום 8.7.1955.

ק"ת תש"ך מס' 967 מיום 17.12.1959 עמ' 358 – תק' תש"ך-1959.

ק"ת תש"ך מס' 1019 מיום 16.6.1960 עמ' 1266 – תק' (מס' 2) תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"ב מס' 1320 מיום 7.6.1962 עמ' 2042 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ג מס' 1456 מיום 13.6.1963 עמ' 1594 – תק' תשכ"ג-1963; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ק"ת תשכ"ד מס' 1495 מיום 2.10.1963 עמ' 30 – תק' תשכ"ד-1963.

ק"ת תשכ"ד מס' 1609 מיום 30.7.1964 עמ' 1634 – תק' (מס' 2) תשכ"ד-1964.

ק"ת תשכ"ד מס' 1612 מיום 6.8.1964 עמ' 1668 – תק' (מס' 3) תשכ"ד-1964; תחילתן ביום 2.10.1963.

ק"ת תשכ"ט מס' 2356 מיום 7.3.1969 עמ' 992 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2477 מיום 6.11.1969 עמ' 412 – תק' תש"ל-1969.

ק"ת תשל"ב מס' 2757 מיום 15.10.1971 עמ' 102 – תק' תשל"ב-1971.

ק"ת תשל"ד מס' 3128 מיום 7.2.1974 עמ' 645 – תק' תשל"ד-1974; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותוקף.

ק"ת תשל"ה מס' 3286 מיום 30.1.1975 עמ' 753 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.12.1974.

ק"ת תשל"ה מס' 3361 מיום 26.6.1975 עמ' 2082 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3412 מיום 7.10.1975 עמ' 228 – תק' תשל"ו-1975; תחילתן ביום 1.9.1975.

ק"ת תשל"ח מס' 3796 מיום 25.12.1977 עמ' 456 – תק' תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.4.1977.

ק"ת תשל"ט מס' 3911 מיום 23.11.1978 עמ' 164 – תק' תשל"ט-1978.

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1348 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1572 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ד מס' 4636 מיום 27.5.1984 עמ' 1586 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.5.1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4910 מיום 9.3.1986 עמ' 602 – תק' תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 1.2.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4998 מיום 19.1.1987 עמ' 329 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.9.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1071 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5067 מיום 26.11.1987 עמ' 206 – תק' תשמ"ח-1987; תחילתן ביום 1.10.1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1242 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 2.4.1989.

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 745 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5362 מיום 12.6.1991 עמ' 928 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 688 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ד מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1228 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5625 מיום 13.9.1994 עמ' 20 – תק' תשנ"ה-1994; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר (תוקנו ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 354 – תק' (תיקון) תשנ"ה-1994).

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 404 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.10.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1565 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 472 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 599 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.10.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1097 – תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5890 מיום 1.4.1998 עמ' 605 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5959 מיום 11.3.1999 עמ' 489 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.10.1998.

ק"ת תש"ס מס' 6053 מיום 3.9.2000 עמ' 866 – תק' תש"ס2000; תחילתן ביום 1.10.1999.

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 788 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.4.2000.

ק"ת תשס"ג מס' 6204 מיום 24.10.2002 עמ' 104 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן ביום 1.4.2001.

ק"ת תשס"ח מס' 6651 מיום 26.2.2008 עמ' 565 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 22 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1007 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1007 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 47 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 48 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1024 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1228 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.10.2008 ור' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1565 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1566 – תק' תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 781 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 782 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.4.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1536 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.10.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1607 – הוראת שעה תשע"ג-2013; תוקפה מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7411 מיום 20.8.2014 עמ' 1660 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.10.2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 820 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

3. יראו תעודות שניתנו לפי הפרק השלישי לתקנות העיקריות, כנוסחו לפני יום התחילה, כאילו ניתנו לפי הפרק השלישי לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה.

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 109 – הוראת שעה תשע"ו-2015; תוקפה מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן ביום 1.4.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7704 מיום 25.8.2016 עמ' 1831 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 769 – הוראת שעה תשע"ז-2017; תוקפה מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7815 מיום 23.5.2017 עמ' 1082 – תק' (מס' 2) תשע"ז-2017; ר' תקנה 7 לענין תחילה ותחולה.

7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו גם על נכה שאושר או ששולם לו תגמול עקב טיפול רפואי או מצב רפואי לפני יום התחילה.

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2961 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962 – תק' תשע"ט-2019; תחילתן ביום 1.10.2017.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 605 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.4.2018 עד יום 30.9.2018.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 605 – הוראת שעה (מס' 2) תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 606 – הוראת שעה (מס' 3) תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.4.2019 עד יום 30.9.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 606 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.10.2019.

ק"ת תשפ"ב מס' 9619 מיום 13.9.2021 עמ' 28 – הוראת שעה תשפ"ב-2021; תוקפה מיום 13.10.2021 עד יום 13.10.2022 ור' תקנה 4 לענין תחולה.

4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו גם על נכה שאושר או ששולם לו תגמול מכוח תקנה 14ג לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה.

ק"ת תשפ"ב מס' 9639 מיום 19.9.2021 עמ' 94 – תק' תשפ"ב-2021; תחילתן ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9639 מיום 19.9.2021 עמ' 94 – הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2021; תוקפה מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021.