תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965

בטחון – צה"ל – נכים – דרגות נכות

בריאות – נכים – נכי צה"ל – דרגות נכות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת דרגת נכות מיוחדת

Go

2

סעיף 2

החלטה נפרדת או משולבת

Go

2

סעיף 3

ערעור

Go

2

סעיף 4

סדרי הדיון

Go

2

סעיף 5

דרגת נכות מיוחדת

Go

2

סעיף 6

השם

Go

3


תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:

קביעת דרגת נכות מיוחדת

1.    דרגת נכות מיוחדת לענין סעיף 7(ד) לחוק תיקבע על ידי הועדה הרפואית שמונתה לצורך סעיף 10 לחוק.

מיום 2.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1368א

1. דרגת נכות מיוחדת לענין סעיף 7(ב) 7(ד) לחוק תיקבע על ידי הועדה הרפואית שמונתה לצורך סעיף 10 לחוק.

החלטה נפרדת או משולבת

2.    ועדה רפואית כאמור בתקנה 1 רשאית לקבוע דרגת נכות מיוחדת לנכה הן בהחלטה מיוחדת והן כחלק מהחלטה שאיננה מיוחדת.

ערעור

3.    על החלטת ועדה רפואית אפשר לערער בפני הועדה הרפואית העליונה שמונתה לצורך סעיף 12 לחוק.

סדרי הדיון

4.    ועדה רפואית וועדה עליונה תדון בענין שהובא בפניה בהתאם להוראות תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965, ותקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ"ד-1964, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

דרגת נכות מיוחדת

5.    (א)  דרגת נכות מיוחדת תיקבע בשל אחת מאלה:

(1)   שיתוק מלא בשתי הגפיים התחתונות;

(2)   שיתוק מלא בחצי הגוף (המיפלג);

(2א) שיתוק בארבע גפיים, שאחוזי הנכות כתוצאה ממנו עולים על 100% ומתוכם 80% לפחות נקבעו על שיתוק בגפיים התחתונות;

(3)   קטיעת שתי גפיים תחתונות;

(4)   קטיעת שתי גפיים עליונות;

(4א) קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא בדרגת נכות של 60% או יותר;

(4ב) קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה;

(5)   קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה נוספת, למעט פגיעת נפש, שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר; לעניין פסקה זו, "פגיעת נפש" – למעט הפרעות בתר חבלתיות כאמור בפרט 34א בתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש"ל-1969;

(6)   עיוורון מלא או מעשי בשתי העיניים;

בפסקה זו, "עיוורון מעשי" - אחת מאלה:

(א)   חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר;

(ב)   צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.

(7)   נכות כתוצאה מכוויות, אשר סך הכל המצטרף מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית שניה, למבחנים על הפגימות שנפגם הוא 150, ובלבד שדרגת נכות של 30% מתוכו נקבעה על צלקות הפנים;

(8)   פגיעת ראש:

בפסקה זו, "פגיעת ראש" - פגיעה במערכת העצבים המרכזית הגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, או לאי- תפקוד מלא של שתי הגפיים, או צירוף של אלה; לענין זה, "הפרעה חמורה" - הפרעה בתפקוד אברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה נזקק הנכה, בקביעות, לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים.

           (ב)  דרגת נכות מיוחדת תיקבע –

(1)   לפי פסקאות (1), (2), (2א), (3), (4), (6) או (8) בתקנת משנה (א) – רק לנכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% לצמיתות או לתקופה של 36 חודשים לפחות;

(2)   לפי פסקאות (4א), (4ב), (5) או (7) בתקנת משנה (א) – רק לנכה שנקבעה לו דרגת נכות כמפורט בפסקאות האמורות לצמיתות או לתקופה של 36 חודשים לפחות.

מיום 18.8.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1921 מיום 18.8.1966 עמ' 2689

(3) קטיעת שתי גפיים תחתונות מעל הברך;

(4) קטיעת שתי גפיים עליונות;

(5) עיוורון מלא בשתי עינים.

(5) עיוורון מלא או מעשי בשתי עינים;

בפסקה זו "עיוורון מעשי" – אחת מאלה:

(א) חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר;

(ב) צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.

מיום 7.12.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3791 מיום 7.12.1977 עמ' 407

הוספת פסקה 5(6)

מיום 17.3.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4101 מיום 17.3.1980 עמ' 1172

(5) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה בגפה נוספת שנקבעה לה דרגת נכות של 30% או יותר;

(5) (6) עיוורון מלא או מעשי בשתי עינים;

בפסקה זו "עיוורון מעשי" – אחת מאלה:

(א) חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר;

(ב) צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.

(6) (7) נכות כתוצאה מכוויות, אשר סך הכל המצטרף מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית שניה, למבחנים על הפגימות שנפגם הוא 150, ובלבד שדרגת נכות של 30% מתוכו נקבעה על צלקות הפנים;

מיום 16.9.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1431

5. לא תיקבע דרגת נכות מיוחדת אלא לנכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% לצמיתות או לתקופה של שלושים וששה חדשים לפחות בגלל אחת מאלה:

(1) שיתוק מלא בשתי הגפים התחתונות;

(2) שיתוק מלא בחצי הגוף (המיפלג);

(3) קטיעת שתי גפיים תחתונות;

(4) קטיעת שתי גפיים עליונות;

(4א) קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא בדרגת נכות של 60% או יותר;

(4ב) קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה;

(5) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה בגפה נוספת שנקבעה לה דרגת נכות של 30% או יותר;

(6) עיוורון מלא או מעשי בשתי עינים;

בפסקה זו "עיוורון מעשי" – אחת מאלה:

(א) חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר;

(ב) צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.

(7) נכות כתוצאה מכוויות, אשר סך הכל המצטרף מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית שניה, למבחנים על הפגימות שנפגם הוא 150, ובלבד שדרגת נכות של 30% מתוכו נקבעה על צלקות הפנים;

(8) פגיעת ראש:

בפסקה זו, "פגיעת ראש" - פגיעה במערכת העצבים המרכזית הגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, או לאי- תפקוד מלא של שתי הגפיים, או צירוף של אלה; לענין זה, "הפרעה חמורה" - הפרעה בתפקוד אברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה נזקק הנכה, בקביעות, לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים.

מיום 6.8.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199

הוספת פסקה 5(2א)

מיום 2.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1368א

5. לא תיקבע דרגת נכות מיוחדת אלא לנכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% לצמיתות או לתקופה של שלושים וששה חדשים לפחות בגלל אחת מאלה:

(א) דרגת נכות מיוחדת תיקבע בשל אחת מאלה:

(1) שיתוק מלא בשתי הגפיים התחתונות;

(2) שיתוק מלא בחצי הגוף (המיפלג);

(2א) שיתוק בארבע גפיים, שאחוזי הנכות כתוצאה ממנו עולים על 100% ומתוכם 80% לפחות נקבעו על שיתוק בגפיים התחתונות;

(3) קטיעת שתי גפיים תחתונות;

(4) קטיעת שתי גפיים עליונות;

(4א) קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא בדרגת נכות של 60% או יותר;

(4ב) קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה;

(5) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה בגפה נוספת שנקבעה לה דרגת נכות של 30% או יותר;

(5) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה נוספת, למעט פגיעת נפש, שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר; לעניין פסקה זו, "פגיעת נפש" – למעט הפרעות בתר חבלתיות כאמור בפרט 34א בתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש"ל-1969;

(6) עיוורון מלא או מעשי בשתי העיניים;

בפסקה זו, "עיוורון מעשי" - אחת מאלה:

(א) חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר;

(ב) צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.

(7) נכות כתוצאה מכוויות, אשר סך הכל המצטרף מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית שניה, למבחנים על הפגימות שנפגם הוא 150, ובלבד שדרגת נכות של 30% מתוכו נקבעה על צלקות הפנים;

(8) פגיעת ראש:

בפסקה זו, "פגיעת ראש" - פגיעה במערכת העצבים המרכזית הגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, או לאי- תפקוד מלא של שתי הגפיים, או צירוף של אלה; לענין זה, "הפרעה חמורה" - הפרעה בתפקוד אברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה נזקק הנכה, בקביעות, לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים.

(ב) דרגת נכות מיוחדת תיקבע –

(1) לפי פסקאות (1), (2), (2א), (3), (4), (6) או (8) בתקנת משנה (א) – רק לנכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% לצמיתות או לתקופה של 36 חודשים לפחות;

(2) לפי פסקאות (4א), (4ב), (5) או (7) בתקנת משנה (א) – רק לנכה שנקבעה לו דרגת נכות כמפורט בפסקאות האמורות לצמיתות או לתקופה של 36 חודשים לפחות.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965".

ח' בחשון תשכ"ו (3 בנובמבר 1965)                        לוי אשכול

                                                                                                  שר הבטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ו מס' 1798 מיום 18.11.1965 עמ' 296.

תוקנו ק"ת תשכ"ו מס' 1921 מיום 18.8.1966 עמ' 2689 – תק' תשכ"ו-1966.

ק"ת תשל"ח מס' 3791 מיום 7.12.1977 עמ' 406 – תק' תשל"ח-1977.

ק"ת תש"ם מס' 4101 מיום 17.3.1980 עמ' 1172 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1431 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1198 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1368א – תק' תשע"ב-2012.