נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987

 

 

בטחון – צה"ל – נכים – תגמולים ושיקום

בריאות – נכים – נכי צה"ל – תגמולים ושיקום

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – תגמולים ושיקום

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

ועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה

סעיף 2

3

Go

ממונה

סעיף 3

3

Go

ועדת ערר

סעיף 4

3

Go

מועד להגשת בקשה למימון לימודים

סעיף 5

4

Go

איחור בהגשת בקשה למימון לימודים

סעיף 6

4

Go

בקשה למימון לימודים

סעיף 7

4

Go

מימון לימודים לנכה משוקם

סעיף 8

4

Go

סמכויות מנהל הלשכה

סעיף 9

5

Go

דחיית בקשה

סעיף 10

5

Go

ערעור על החלטת מנהל הלשכה

סעיף 11

5

Go

טיפול בבקשה

סעיף 12

5

Go

סמכויות הועדה

סעיף 13

5

Go

סמכויות הממונה

סעיף 14

5

Go

סיג למימון לימודים

סעיף 15

5

Go

מימון לימודים לתלמיד שלא מן המנין

סעיף 16

5

Go

תשלומים למימון השיקום

סעיף 17

10

Go

תקופת המימון

סעיף 18

10

Go

הודעה על החלטה

סעיף 19

10

Go

ערעור על החלטת ועדה או ממונה

סעיף 20

10

Go

סמכויות ועדת ערר

סעיף 21

10

Go

סופיות ההחלטות

סעיף 22

10

Go

מועד ביצוע המימון

סעיף 23

10

Go

סיום המימון

סעיף 24

10

Go

חובות הנכה

סעיף 25

11

Go

הפסקת מימון השיקום

סעיף 26

11

Go

מסירת הודעת החלטה

סעיף 27

11

Go

ביטול

סעיף 28

11

Go

תחולה

סעיף 29

 


תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

          "נכה" - נכה שדרגת נכותו היא 10% או יותר שהינו חסר מקצוע, או שעקב נכותו המוכרת אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודתו;

          "נכה משוקם" - נכה שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)   מיום היותו נכה קיבל מהמדינה עזרה ממשית לכינון עסק, להכשרה מקצועית, או להשתלמות מקצועית במוסד להשכלה גבוהה;

(2)   יש לו מקור קבוע של הכנסה המספיקה למחייתו;

(3)   הוא בעל השכלה או מקצוע המאפשרים לו לעסוק בעבודתו;

          "הכנסה" - הכנסתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו ושל יתר בני משפחתו התלויים בו;

          "מחיה" - מחייתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו יחד ושל יתר בני משפחתו התלויים בו;

          "שיקום נכה" - השתלמותו או הכשרתו של נכה במוסד להשכלה גבוהה או במוסד לשם רכישת מקצוע שהתעסקות בו דורשת הכשרה או השתלמות ותשמש לנכה מקור תעסוקה והכנסה כדי מחייתו;

          "מימון שיקום" - אמצעים כספיים לשיקומו של נכה לרבות מענקים;

          "האגף" - אגף השיקום שבמשרד הבטחון;

          "מנהל הלשכה" - מנהל לשכת שיקום מחוזית שהקים האגף;

          "ממונה" - הממונה על הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה באגף השיקום;

          "רופא מוסמך" - רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מקומי שנתמנה לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954;

          "מוסד" - כל אחד מאלה:

(1)   מוסד להשכלה גבוהה אשר הלימודים בו מקנים תואר אקדמי, או מתקיימים בו לימודי הכנה לקראת לימודים במוסד המקנה תואר אקדמי;

(2)   מוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית כתלמיד, כחניך, כשוליה או כעובד;

(3)   מפעל של תעשיה, סחר או מלאכה, מורה פרטי שהאגף הכיר בהם כמוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית או השכלה;

          "שכר לימוד" - לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד ותשלומי חובה אחרים שגובה מוסד;

          "ועדה" - הועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה, לפי תקנה 2.

ועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה

2.    (א)  ועדה תפעל בכל לשכה מחוזית בהרכב זה:

(1)   מנהל הלשכה והוא ישמש יושב ראש;

(2)   עובד שיקום - חבר;

(3)   פקיד השמה - חבר;

(4)   רופא מוסמך בלשכה - חבר;

תק' תשמ"ח-1988

(5)   נציג ארגון נכי צה"ל - חבר.

          (ב)  חברי הועדה יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.

          (ג)   רוב חברי הועדה יהווה מנין חוקי בישיבותיה.

          (ד)  החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים יכריע היושב ראש.

          (ה)  הועדה תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשות למימון לימודים של נכה לתקופה של עד שנים עשר חדשים.

מיום 21.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 496

הוספת פסקה 2(א)(5)

ממונה

3.    הממונה יהיה מוסמך לדון ולהחליט בענינים הבאים:

1.    בקשות למימון לימודים לתקופה העולה על שנים עשר חדשים בתכנית הלימודים במלואה;

2.    בקשה למימון לימודים של נכה משוקם;

3.    בכל ענין אחר שתקנות אלה הקנו לו סמכות לדון בו.

ועדת ערר

4.    (א)  ליד האגף תוקם ועדת ערר שתפקידה יהיה לדון בערעורים על החלטות הועדה והממונה (להלן - ועדת הערר) שזה הרכבה:

(1)   מנהל היחידה הארצית לשיקום והוא ישמש יושב ראש;

(2)   רופא מוסמך ראשי - חבר;

(3)   יושב ראש ארגון נכי צה"ל או מי שימונה על ידו - חבר.

          (ב)  חברי ועדת הערר יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.

          (ג)   רוב חברי ועדת הערר יהווה מנין חוקי בישיבותיה.

          (ד)  החלטות ועדת הערר יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב ראש.

מועד להגשת בקשה למימון לימודים

5.    (א)  נכה המבקש מימון שיקומו יגיש בקשה בכתב, למנהל לשכת השיקום שבאיזור מגוריו, לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שבו נמסרה לו החלטה של הועדה הרפואית או של הועדה הרפואית העליונה, לפי הענין, שקבעה בראשונה את דרגת נכותו.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 5, רשאי הממונה להאריך את המועד להגשת בקשה אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות זאת ונתקיימו תנאים אלה:

(1)   ההשהיה בהגשת הבקשה נבעה ממצבו הרפואי של הנכה או מהיזקקותו לטיפול רפואי עקב נכותו או מטעמים מיוחדים שלנכה אין שליטה עליהם;

(2)   ההשהיה בהגשת הבקשה לא הביאה להגדלה ניכרת של הנטל שעל אוצר המדינה.

איחור בהגשת בקשה למימון לימודים תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

6.    (א)  הוראות תקנה 5(א) לא יחולו על נכה שהחל בהשתלמות או בלימודים שלא בדרך בקשת מימון השיקום; נכה כאמור רשאי להגיש למימון המשך שיקומו בכל עת ובלבד שתקופת הלימוד כאמור בתקנה 18(2) לא תמה, הוכיח לועדה או לממונה כי מתחילת שיקומו עד הגשת בקשתו למימון המשך השיקום למד ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות בנסיבות הענין.

          (ב)  מימון המשך שיקומו של הנכה יהיה לתקופה הדרושה להשלמת לימודיו מיום הגשת בקשתו כאמור בתקנה 18.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

          (ג)   הממונה רשאי לאשר לנכה מימון שכר הלימוד גם בעד התקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה למימון הלימודים, החל בתאריך זכאותו לתגמולים, אם מצא הממונה כי התקיימו תנאים אלה:

(1)   הנכה החל כבר בלימודיו במועד שבעדו משלמים תגמולים;

(2)   הגשת הבקשה באיחור נבעה מסיבות שאינן תלויות בנכה.

מיום 9.6.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5111 מיום 9.6.1988 עמ' 878

6. (א) הוראות תקנה 5(א) לא יחולו על נכה שהחל בהשתלמות או בלימודים שלא בדרך בקשת מימון השיקום; נכה כאמור רשאי להגיש למימון המשך שיקומו בכל עת ובלבד שתקופת הלימוד כאמור בתקנה 18(2) לא תמה, הוכיח לועדה או לממונה כי מתחילת שיקומו עד הגשת בקשתו למימון המשך השיקום למד ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות בנסיבות הענין.

(ב) מימון המשך שיקומו של הנכה יהיה לתקופה הדרושה להשלמת לימודיו מיום הגשת בקשתו כאמור בתקנה 18.

(ג) הממונה רשאי לאשר לנכה מימון שכר הלימוד גם בעד התקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה למימון הלימודים, החל בתאריך זכאותו לתגמולים, אם מצא הממונה כי התקיימו תנאים אלה:

(1) הנכה החל כבר בלימודיו במועד שבעדו משלמים תגמולים;

(2) הגשת הבקשה באיחור נבעה מסיבות שאינן תלויות בנכה.

בקשה למימון לימודים

7.    בבקשה למימון לימודים כאמור בתקנה 5 או 6 יציין הנכה את המקצוע שברצונו לרכוש ואת שם המוסד שבו הוא רוצה להשתלם.

מימון לימודים לנכה משוקם

8.    (א)  על אף האמור בתקנה 5(א) יהיה הממונה רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לאשר מימון שיקום לנכה משוקם בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנה 17, אם שוכנע כי התמלא אחד התנאים האלה:

(1)   חלה החמרה בנכותו המוכרת אשר מונעת ממנו להמשיך ולעסוק בעבודתו;

(2)   הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו;

(3)   הלימודים המבוקשים מהווים תנאי לשילובו ההתחלתי או להמשך העסקתו במקום עבודתו.

          (ב)  לענין תקנה זו יהיו לממונה הסמכויות המסורות למנהל הלשכה לפי תקנות 9 ו-10.

          (ג)   נכה משוקם יגיש בקשה בכתב למנהל לשכת השיקום שבאיזור מגוריו.

סמכויות מנהל הלשכה

9.    (א)  מנהל הלשכה רשאי לחקור נכה המבקש מימון שיקומו, בכל הענינים, שלדעתו יש להם נגיעה לבקשתו של אותו נכה.

          (ב)  מנהל הלשכה רשאי לדרוש מהנכה להמציא לו ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשתו, בדבר מצבו האישי, נכותו, מצב בריאותו, השכלתו, משלח ידו, הכשרתו המקצועית, מקום עבודתו לפני התגייסותו או ערב הגשת בקשתו וכן בדבר מצבו הכלכלי.

          (ג)   מנהל הלשכה רשאי לבקש ממומחים, ממוסדות להשכלה, מדע או כלכלה ומאיגודים מקצועיים חוות דעת, בנוגע לבקשה של הנכה או הנכה המשוקם למימון שיקום.

דחיית בקשה

10.  לא נתן נכה תשובה או שנתן תשובה בלתי מלאה או בלתי נכונה לאחת השאלות שמנהל הלשכה הציג לפניו לפי תקנה 9(א), או לא המציא ראיות לאימות תשובותיו כאמור בתקנה 9(ב), אף על פי שיש באפשרותו לתת תשובה, או להמציא ראיה כאמור, רשאי מנהל הלשכה לדחות בקשתו ולא להביא את הענין לדיון לפני הועדה או לפני הממונה (להלן - דחיית בקשה).

ערעור על החלטת מנהל הלשכה

11.  הנכה רשאי לערער לפני הממונה על דחיית בקשה בידי מנהל הלשכה תוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו, והחלטת הממונה תהיה סופית.

טיפול בבקשה

12.  (א)  מנהל הלשכה ירשום על כל בקשה של נכה למימון לימודים -

(1)   את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבקשה, ורשאי הוא להמליץ על המוסד שבו רצוי, לדעתו, לאפשר לנכה לקבל את הכשרתו המקצועית או להשתלם, בין שהוא המוסד הנזכר בבקשה ובין שהוא במוסד אחר;

(2)   את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה, תוך ציון התקופה הדרושה להשתלמות או להכשרה מקצועית שמבקש הנכה.

          (ב)  מנהל הלשכה יעביר לועדה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה ללימודים, להשתלמות או לקבלת הכשרתו המקצועית של הנכה היא עד שנים עשר חדשים, בצירוף כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).

          (ג)   מנהל הלשכה יעביר לממונה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה עולה על שנים עשר חדשים, בצירוף כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).

סמכויות הועדה

13.  (א)  הועדה רשאית לדחות את הבקשה, או לאשר, כולו או חלקו, את מימון הכשרתו המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצע בידי הנכה בבקשתו, או המומלץ בידי מנהל הלשכה, בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד אחר, שבו אפשר, לדעתה, לקבל את ההכשרה המקצועית או את ההשתלמות שהנכה מבקש הכל לתקופת מימון שלא תעלה על שנים עשר חדשים.

          (ב)  לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 9.

סמכויות הממונה

14.  (א)  הממונה רשאי לדחות את הבקשה או לאשר, כולו או חלקו, את מימון ההכשרה המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצעת בידי הנכה בבקשתו או המומלצת בידי מנהל הלשכה, בתנאים ובסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט באותו אופן על מוסד אחר שבו אפשר, לדעתו, לקבל את ההכשרה המקצועית שהנכה מבקש.

          (ב)  לממונה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 9.

סיג למימון לימודים

15.  (א)  לא יאושר לנכה מימון שיקומו במוסד, אלא אם כן יש בידו תעודת בגרות או תעודה אחרת הנדרשת כדי להתקבל למוסד שבו עומדים לאשר לו את ההשתלמות.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 15(א) רשאים הועדה או הממונה לאשר לנכה מימון לשעורי הכנה להשגת תעודת בגרות או תעודה אחרת, אם שוכנעו כי השגת תעודת הבגרות או תעודה אחרת היא המסגרת השיקומית המתאימה לנכה, בתנאי שמימון זה לא יאושר, אלא לתקופת למודים של שנים עשר חדשים.

מימון לימודים לתלמיד שלא מן המנין

16.  (א)  על אף האמור בתקנה 15 רשאים הועדה או הממונה לאשר מימון שנת לימודים ראשונה לנכה, שהוכיח כי מוסד מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המנין, אם שוכנעו כי קיים סיכוי סביר שבתום שנת למודים זו ימלא הנכה את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין.

          (ב)  תנאי למימון המשך השיקום הוא שהנכה יוכיח שעמד בכל דרישות המוסד.

          (ג)   לא עמד הנכה בדרישות המוסד יחולו עליו הוראות תקנה 26.

תשלומים למימון השיקום

17.  (א)  מימון השיקום יינתן כמענק ויכלול את אלה:

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

(1)   במוסד להשכלה גבוהה ובמוסד להכשרה מקצועית – שכר הלימוד השנתי לפי ההוצאה בפועל ובלבד שלא יעלה על 22,000 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בספטמבר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) החל בשנת 2012 בהתאם לשינוי המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון – המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2011;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(2)   הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי לימוד בשיעור שיאושר בידי הועדה או הממונה בהתאם להנחיותיו של ראש האגף בענין;

תק' תשפ"א-2020

(3)   תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א)   מ-10% עד 18% – ל-67.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-98.7% מהדרגה הקובעת;

(ב)   מ-19% עד 39% – ל-98.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-140.8% מהדרגה הקובעת;

(ג)    מ-40% עד 100% – ל-140.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-197.2% מהדרגה הקובעת.

          (ב)  כל סכום אשר יקבל הנכה כמילגה מכל מקור שהוא, תוך תקופת המימון, ינוכה מסך כל התשלומים המגיעים לו לפי תקנת משנה (א).

          (ג)   נשתנתה דרגת נכותו של נכה שאושר לו מימון השיקום, ינתן המימון בהתאם לדרגת נכותו מזמן לזמן, ואם ירדה דרגת נכותו מ-10% יראוהו כנכה משוקם שדרגת נכותו היא 10% ומימון השיקום יינתן עד תום שנת הלימודים במוסד או תום התקופה הדרושה להכשרתו המקצועית, לפי המוקדם.

תק' תשמ"ט-1989

          (ד)  בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

מיום 1.10.1988

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5173 מיום 26.3.1989 עמ' 591

17. (א) מימון השיקום יינתן כמענק ויכלול את אלה:

(1) שכר הלימוד בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה השתלמות שאושרה לו;

(2) הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי לימוד בשיעור שיאושר בידי הועדה או הממונה בהתאם להנחיותיו של ראש האגף בענין;

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-34% ל-29% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-50% ל-43% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-50% ל-43% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-69% ל-60% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-69% ל-60% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-97% ל-84% מהדרגה הקובעת.

(ב) כל סכום אשר יקבל הנכה כמילגה מכל מקור שהוא, תוך תקופת המימון, ינוכה מסך כל התשלומים המגיעים לו לפי תקנת משנה (א).

(ג) נשתנתה דרגת נכותו של נכה שאושר לו מימון השיקום, ינתן המימון בהתאם לדרגת נכותו מזמן לזמן, ואם ירדה דרגת נכותו מ-10% יראוהו כנכה משוקם שדרגת נכותו היא 10% ומימון השיקום יינתן עד תום שנת הלימודים במוסד או תום התקופה הדרושה להכשרתו המקצועית, לפי המוקדם.

(ד) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" - סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד כ"ב של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

 

מיום 2.4.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1243

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-29% ל-30.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-43% ל-45.5% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-43% ל-45.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-60% ל-63.5% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-60% ל-63.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-84% ל-88.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 30.11.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5230 מיום 30.11.1989 עמ' 87

(1) במוסד להשכלה גבוהה שכר הלימוד בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה השתלמות שאושרה לו;

(1א) במוסד להכשרה מקצועית -

לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל;

הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר לימוד שנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ.

בפסקה זו, "מוסד חינוך מוכר" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; "מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

 

מיום 21.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 745

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-30.7% ל-31% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-45.5% ל-46% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-45.5% ל-46% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-63.5% ל-70.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-63.5% ל-70.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-88.9% ל-98.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 911

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-31% ל-31.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-46% ל-47.2% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-46% ל-47.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-70.7% ל-72.5% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-70.7% ל-72.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-98.9% ל-101.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1991

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 688

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-31.8% ל-32.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-47.2% ל-48.8% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-47.2% ל-48.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-72.5% ל-75.0% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-72.5% ל-75.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-101.4% ל-104.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 405

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-32.9% ל-35.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-48.8% ל-52.6% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-48.8% ל-52.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-75.0% ל-80.9% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-75.0% ל-80.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-104.9% ל-113.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1565

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-35.5% ל-39.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-52.6% ל-57.6% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-52.6% ל-57.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-80.9% ל-82% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-80.9% ל-82% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-113.2% ל-114.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1996

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 600

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-39.4% ל-40.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-57.6% ל-59% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-57.6% ל-59% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-82% ל-84% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-82% ל-84% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-114.4% ל-117.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1100

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-40.4% ל-40.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-59% ל-59.6% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-59% ל-59.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-84% ל-84.8% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-84% ל-84.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-117.3% ל-118.5% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 24.10.1997

תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1242

(1) במוסד להשכלה גבוהה שכר הלימוד השנתי בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה השתלמות שאושרה לו; שכר הלימוד השנתי לא יעלה על שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים שהמדינה משתתפת בתקציבם;

"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;

(1א) במוסד להכשרה מקצועית -

לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל;

הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר לימוד שנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ.

בפסקה זו, "מוסד חינוך מוכר" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; "מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח–1958, למעט מכללה אקדמית;

"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;

 

מיום 1.10.1998

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5959 מיום 11.3.1999 עמ' 491

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-40.8% ל-41.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-59.6% ל-60.9% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-59.6% ל-60.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-84.8% ל-86.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-84.8% ל-86.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-118.5% ל-121.1% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6053 מיום 3.9.2000 עמ' 866

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-41.7% ל-43.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-60.9% ל-63.0% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-60.7% ל-63.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-86.7% ל-89.6% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-86.7% ל-89.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-121.1% ל-125.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1999

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6053 מיום 3.9.2000 עמ' 866

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-41.7% ל-43.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-60.9% ל-63.0% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-60.7% ל-63.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-86.7% ל-89.6% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-86.7% ל-89.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-121.1% ל-125.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2000

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 788

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-43.1% ל-44.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-63.0% ל-64.8% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-63.0% ל-64.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-89.6% ל-92.2% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-89.6% ל-92.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-125.2% ל-128.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2001

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6204 מיום 24.10.2002 עמ' 103

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-44.4% ל-46.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-64.8% ל-68.2% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-64.8% ל-68.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-92.2% ל-97.0% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-92.2% ל-97.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-128.9% ל-135.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1008

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-46.7% ל-47.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-68.2% ל-68.8% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-68.2% ל-68.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-97.0% ל-97.8% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-97.0% ל-97.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-135.6% ל-136.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1008

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-47.1% ל-48.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-68.8% ל-70.7% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-68.8% ל-70.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-97.8% ל-100.6% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-97.8% ל-100.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-136.7% ל-140.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 48

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-48.4% ל-48.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-70.7% ל-71.0% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-70.7% ל-71.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-100.6% ל-101.1% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-100.6% ל-101.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-140.6% ל-141.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2008 (ר' תק' (מס' 2) תשס"ט-2009)

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 48

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-48.6% ל-49.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-71.0% ל-71.8% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-71.0% ל-71.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-101.1% ל-102.2% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-101.1% ל-102.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-141.3% ל-142.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2008

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1025

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-49.1% ל-49.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-71.8% ל-72.8% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-71.8% ל-72.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-102.2% ל-103.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-102.2% ל-103.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-142.8% ל-144.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1229

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-49.8% ל-51.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-72.8% ל-75.0% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-72.8% ל-75.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-103.7% ל-106.8% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-103.7% ל-106.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-144.9% ל-149.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1566

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-51.3% ל-51.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-75.0% ל-75.4% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-75.0% ל-75.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-106.8% ל-107.3% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-106.8% ל-107.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-149.3% ל-150.1% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1566

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-51.6% ל-52.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-75.4% ל-76.1% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-75.4% ל-76.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-107.3% ל-108.4% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-107.3% ל-108.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-150.1% ל-151.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 782

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-52.1% ל-53.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-76.1% ל-78.3% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-76.1% ל-78.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-108.4% ל-111.5% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-108.4% ל-111.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-151.6% ל-156.0% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2011

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 782

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-53.6% ל-54.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-78.3% ל-79.9% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-78.3% ל-79.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-111.5% ל-113.9% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-111.5% ל-113.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-156.0% ל-159.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.9.2011

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 966

(1) במוסד להשכלה גבוהה שכר הלימוד השנתי בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה השתלמות שאושרה לו; שכר הלימוד השנתי לא יעלה על שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים שהמדינה משתתפת בתקציבם;

"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;

(1א) במוסד להכשרה מקצועית -

לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל;

הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר לימוד שנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ.

בפסקה זו, "מוסד חינוך מוכר" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; "מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;

(1) במוסד להשכלה גבוהה ובמוסד להכשרה מקצועית – שכר הלימוד השנתי לפי ההוצאה בפועל ובלבד שלא יעלה על 22,000 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בספטמבר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) החל בשנת 2012 בהתאם לשינוי המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון – המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2011;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

 

מיום 1.10.2011

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1537

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -

(א) מ-10% עד 18% - ל-54.7% ל-57.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-79.9% ל-83.3% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-79.9% ל-83.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-113.9% ל-118.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-113.9% ל-118.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-159.3% ל-166.0% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-57.0% ל-57.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-83.3% ל-84.5% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-83.3% ל-84.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-118.7% ל-120.4% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-118.7% ל-120.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-166.0% ל-168.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-57.8% ל-58.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-84.5% ל-85.6% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-84.5% ל-85.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-120.4% ל-121.9% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-120.4% ל-121.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-168.4% ל-170.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2013

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7411 מיום 20.8.2014 עמ' 1661

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-58.5% ל-59.6% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-85.6% ל-87.1% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-85.6% ל-87.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-121.9% ל-124.1% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-121.9% ל-124.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-170.6% ל-173.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-59.6% ל-59.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-87.1% ל-87.5% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-87.1% ל-87.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-124.1% ל-124.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-124.1% ל-124.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-173.7% ל-174.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-59.6% ל-61.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-87.1% ל-89.3% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-87.1% ל-89.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-124.1% ל-127.2% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-124.1% ל-127.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-173.7% ל-178.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-61.1% ל-61.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-89.3% ל-90.2% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-89.3% ל-90.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-127.2% ל-128.5% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-127.2% ל-128.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-178.2% ל-180.1% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2016

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-61.1% ל-62.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-89.3% ל-91.2% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-89.3% ל-91.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-127.2% ל-130% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-127.2% ל-130% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-178.2% ל-182.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-62.4% ל-63.2% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-91.2% ל-92.4% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-91.2% ל-92.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-130% ל-131.8% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-130% ל-131.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-182.2% ל-184.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2017

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% - ל-62.4% ל-64.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-91.2% ל-94% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% - ל-91.2% ל-94% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-130% ל-134.1% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% - ל-130% ל-134.1% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-182.2% ל-187.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2018 עד יום 30.9.2018

הוראת שעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 607

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% – ל-64.3% ל-64.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-94% ל-94.9% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% – ל-94% ל-94.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-134.1% ל-135.4% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% – ל-134.1% ל-135.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-187.9% ל-189.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 607

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% – ל-64.3% ל-65.9% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-94% ל-96.3% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% – ל-94% ל-96.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-134.1% ל-137.4% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% – ל-134.1% ל-137.4% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-187.9% ל-192.5% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2019 עד יום 30.9.2019

הוראת שעה (מס' 3) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 608

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% – ל-64.3% ל-66% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-94% ל-96.5% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% – ל-94% ל-96.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-134.1% ל-137.7% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% – ל-134.1% ל-137.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-187.9% ל-192.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2019

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 608

(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא –

(א) מ-10% עד 18% – ל-64.3% ל-67.5% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-94% ל-98.7% מהדרגה הקובעת;

(ב) מ-19% עד 39% – ל-94% ל-98.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-134.1% ל-140.8% מהדרגה הקובעת;

(ג) מ-40% עד 100% – ל-134.1% ל-140.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד – ל-187.9% ל-197.2% מהדרגה הקובעת.

תקופת המימון תק' תש"ן-1989

18.  (א)  תקופת המימון של שיקום לתלמיד במוסד היא התקופה המקובלת להכשרה המקצועית או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום או לקבלת תואר מקצועי או אקדמי שיזכהו בהתחלת התעסקות או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

          (ב)  תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת נכותו מ- 10% עד 18% היא מחצית תקופת הלימודים המקובלת אולם לא פחות משנתיים.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

          (ג)   (נמחקה).

מיום 9.6.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5111 מיום 9.6.1988 עמ' 878

(ב) תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת נכותו מ- 10% עד 18% היא מחצית תקופת הלימודים המקובלת אולם לא פחות משנתיים.

(ג) תקופת המימון להשכלה גבוהה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% לא תפחת משנתיים.

 

מיום 30.11.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5230 מיום 30.11.1989 עמ' 87

(א) תקופת המימון של שיקום לתלמיד במוסד היא התקופה המקובלת להכשרה המקצועית או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום או לקבלת תואר מקצועי או אקדמי שיזכהו בהתחלת התעסקות או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.

הודעה על החלטה

19.  הודעה על החלטת הועדה או הממונה ימסור מנהל הלשכה לנכה בכתב.

ערעור על החלטת ועדה או ממונה

20.  נכה רשאי לערער על החלטת הועדה או הממונה לפני ועדת הערר, על יסוד הנימוקים שיביא לפניה תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה.

סמכויות ועדת ערר

21.  ועדת הערר רשאית לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הועדה, או הממונה.

סופיות ההחלטות

22.  החלטה שהודעה עליה נמסרה לנכה לפי תקנה 19 והנכה לא ערער לפי תקנה 20, וכן החלטת ועדת הערר שניתנה לאחר דיון בערעור לפי תקנה 21, היא סופית.

מועד ביצוע המימון

23.  מועד מתן המימון יהיה -

(1)  לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(1), כפי שהוסכם בין הועדה או הממונה ובין המוסד שבו ניתנה לנכה ההשתלמות שאושרה לו;

(2)  לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(2), כפי שיקבעו הועדה או הממונה;

(3)  לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(3), בסופו של כל חודש.

סיום המימון

24.  מימון שיקום יסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(1)  הועדה או הממונה החליטו להפסיק את המימון מחמת שהנכה לא ממלא אחר הוראות תקנה 25;

(2)  בתום התקופה הנזכרת בתקנה 18.

חובות הנכה

25.  נכה שאושר לו שיקום חייב -

(1)  למלא אחר ההוראות המחייבות במוסד שבו אושרו לו הלימודים, ובכלל זה להשתתף בשיעורים, בעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות;

(2)  להוכיח למנהל הלשכה, בתום זמן הלימודים הנהוג במוסד האמור, כי עמד בהצלחה בבחינות הדרושות.

הפסקת מימון השיקום

26.  הוראות תקנה 25 מחייבות את הנכה בכל תקופת מימון שיקומו כאמור בתקנה 18, ואם הפר אחת מההוראות האמורות, רשאים הועדה או הממונה להפסיק את מימון שיקומו; במקרה זה יראו כל סכומים שהנכה קיבל על חשבון שיקומו לפי תקנות אלה עד יום הפסקת המימון כמילווה מהמדינה, שהנכה חייב להחזירו במועדים, בשיעורים ובתנאים על פי כללים שיקבעו הועדה או הממונה.

מסירת הודעת החלטה

27.  הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לנכה לפי המען הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לנכה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנשלחה.

ביטול

28.  בטלות -

(1)  תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה), תשל"ג-1973;

(2)  תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית), תשל"ד-1974.

תחולה

29.  תקנות אלה יחולו לגבי שנת הלימודים תשמ"ח-1987 ואילך.

 

 

כ"ג באב תשמ"ז (18 באוגוסט 1987)                      יצחק רבין

                                                                                            שר הבטחון

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 40.

תוקנו ק"ת תשמ"ח: מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 496 – תק' תשמ"ח-1988. מס' 5111 מיום 9.6.1988 עמ' 878 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5173 מיום 26.3.1989 עמ' 591 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.10.1988. מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1243 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 2.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5230 מיום 30.11.1989 עמ' 87 – תק' תש"ן-1989.

ק"ת תשנ"א: מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 745 – תק' תשנ"א-1991. מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 911 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 688 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 404 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.10.1994. מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1565 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 600 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.10.1996. מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1100 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.4.1997. מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1242 – תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ט מס' 5959 מיום 11.3.1999 עמ' 491 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.10.1998.

ק"ת תש"ס מס' 6053 מיום 3.9.2000 עמ' 866 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.10.1999.

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 788 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.4.2000.

ק"ת תשס"ג מס' 6204 מיום 24.10.2002 עמ' 103 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן ביום 1.4.2001.

ק"ת תשס"ח: מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1008 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006. עמ' 1008 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 48 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008. עמ' 48 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 1.4.2008. מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1025 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.4.2008. מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1229 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.10.2008 ור' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1566 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010. עמ' 1566 – תק' תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"ב: מס' 7091 מיום 16.2.2012 עמ' 782 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011. עמ' 782 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.4.2011. מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 966 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.9.2011 ור' תקנה 2 לענין תחולה. מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1537 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.10.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608 – הוראת שעה תשע"ג-2013; תוקפה מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 עמ' 1608 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7411 מיום 20.8.2014 עמ' 1661 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.10.2013.

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110 – הוראת שעה תשע"ו-2015; תוקפה מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7566 מיום 29.10.2015 עמ' 110 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן ביום 1.4.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770 – הוראת שעה תשע"ז-2017; תוקפה מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 770 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8184 מיום 3.3.2019 עמ' 2962 – תק' תשע"ט-2019; תחילתן ביום 1.10.2017.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 606 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.4.2018 עד יום 30.9.2018.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 607 – הוראת שעה (מס' 2) תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 607 – הוראת שעה (מס' 3) תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.4.2019 עד יום 30.9.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 8937 מיום 25.11.2020 עמ' 608 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.10.2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות