נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי המלחמה בנאצים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

5

סעיף 2

רשות מוסמכת

Go

6

סעיף 3

ועדת ערעור

Go

6

סעיף 4א

תגמולים

Go

6

סעיף 4ב

תגמול למחוסר פרנסה

Go

6

סעיף 4ג

תגמולים מיוחדים

Go

7

סעיף 4ד

תגמול לפי הכנסה

Go

7

סעיף 4ד1

שמירת הטבות

Go

8

סעיף 4ה

דרכי החישוב של הכנסה נוספת

Go

8

סעיף 4ו

תיאום דרגת משכורת

Go

8

סעיף 5

העלאת שיעורי תגמולים

Go

8

סעיף 6

דרגת נכות

Go

8

סעיף 6א

ליווי בוועדה רפואית

Go

8

סעיף 7

בקשות

Go

8

סעיף 8

תחילת התגמול

Go

9

סעיף 9

תשלום התגמול

Go

9

סעיף 10

התנהגות רעה חמורה

Go

9

סעיף 11

בדיקות

Go

9

סעיף 12

סירוב לקבל טיפול רפואי

Go

9

סעיף 12א

ועדה רפואית עליונה

Go

10

סעיף 12ב

ערעור לפני בית המשפט המחוזי

Go

10

סעיף 13

נטילת תגמול

Go

10

סעיף 13א

תגמולים אחרי פטירתו של נכה

Go

10

סעיף 14

ערעור

Go

11

סעיף 14א

תקנות סדרי דין

Go

11

סעיף 15

החלטות חדשות

Go

11

סעיף 16

המרת תגמול

Go

11

סעיף 17

הפחתה עקב תשלום בחוץ  לארץ

Go

11

סעיף 18

החזרת תגמולים ששולמו שלא כדין

Go

11

סעיף 19

עיכוב זמני של התגמולים

Go

11

סעיף 20

יתרות תגמולים

Go

11

סעיף 21

הארכת מועדים

Go

12

סעיף 22

סמכויות עזר

Go

12

סעיף 23

דין נכה במאסר

Go

12

סעיף 24

טיפול רפואי

Go

12

סעיף 24א

ביטוח למקרה מוות

Go

12

סעיף 24ב

רכישת תרופות

Go

12

סעיף 24ג

דיור ציבורי

Go

12

סעיף 24ד

מניעת כפל הטבות

Go

12

סעיף 25

סמל

Go

12

סעיף 25א

תקנות בדבר הכנסה

Go

12

סעיף 26

עבירות

Go

12

סעיף 27

ביצוע ותקנות

Go

13

סעיף 28

תחולה

Go

13

סעיף 29

תחילת תוקף

Go

13

 


חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "שירות מלחמתי" – שירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית, בתקופה שבין יום י"ז באלול תרצ"ט (1 בספטמבר 1939) ובין יום כ"ד באלול תש"ה (2 בספטמבר 1945), או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עויין, למעט שירות צבאי שחל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949 (להלן – חוק תש"ט);

מיום 1.4.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 99 (ה"ח 271)

החלפת הגדרת "שירות מלחמתי"

הנוסח הקודם:

"שירות מלחמתי" – שירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית בתקופת מלחמת העולם השניה, או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עויין, למעט שירות צבאי שחל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949 (להלן – חוק תש"ט);

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "מעצמות הברית" – המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות מיום ב' בטבת תש"ב (1 בינואר 1942) או הצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה, וכן שאר המדינות אשר נלחמו אותה תקופה נגד גרמניה ובני בריתה, שעה שלחמו נגדם;

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "שלטון עויין" ו-"תקופת מלחמת העולם השניה" – כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950;

מיום 1.4.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 99 (ה"ח 271)

החלפת הגדרת "מעצמות הברית", "שלטון עויין" ו"תקופת מלחמת העולם השניה"

הנוסח הקודם:

"מעצמות הברית", "שלטון עויין" ו"תקופת מלחמת העולם השניה" – כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950;

          "נכות" – איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה;

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

          "נכה" – אדם שלקה בנכות בתקופת שירות מלחמתי עקב אותו שירות כתוצאה של אחת מאלה:

(1)   חבלה;

(2)   מחלה;

(3)   החמרת מחלה;

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

החלפת הגדרת "נכה"

הנוסח הקודם:

"נכה" – אדם שלקה בנכות מחמת חבלה שנחבל בה בתקופת שירות מלחמתי עקב אותו שירות.

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "בן משפחה של נכה" –

(1)   אשה, ובכלל זה אשה הגרה יחד עם הנכה והיא ידועה בציבור כאשתו;

(תיקון מס' 2) תשכ"א-1961

(2)   ילד -  ובכלל זה ילד חורג וילד מאומץ – שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, או בהגיעו לגיל שמונה עשרה לא עמד ברשות עצמו מחמת מום גופני או שכלי, וכל עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלה, אך למעט ילד חורג שאינו סמוך על שולחן הנכה ושמוחזק על ידי קרובו מלידה שאינו בן-זוגו של הנכה;

(3)   הורה, ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ, שאין לו, זולת הנכה, יותר משני ילדים העומדים ברשות עצמם והוא אחד מאלה:

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

(א)   אב שמתקיימים לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה" שטרם מלאו לו חמישים שנה;

(ב)   אב שמלאו לו חמישים שנה, ואין לו הכנסה מספקת למחייתו;

(ג)    אם שאין לה הכנסה מספקת למחייתה;

(4)   אח יתום משני הוריו, אשר טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, ואינו משתכר למחייתו, ואין לו, זולת הנכה, אח העומד ברשות עצמו, ומחסורו היה על הנכה סמוך לפני התגייסותו של הנכה לשירות;

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "בן משפחה של נכה"

 

מיום 1.4.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 162 (ה"ח 472)

החלפת פסקה 2 להגדרת "בן משפחה של נכה"

הנוסח הקודם:

(2) ילד, ובכלל זה ילד חורג וילד מאומץ, שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה;

 

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

(3) הורה, ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ, שאין לו, זולת הנכה, יותר משני ילדים העומדים ברשות עצמם והוא אחד מאלה:

(א) אב נצרך שמתקיימים לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה" שטרם מלאו לו חמישים שנה;

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "אח" - כולל אחות;

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "אח"

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

          "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה" - אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי, וכן אדם שהוכר, לפי כללים שנקבעו בתקנות, כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו;

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "נצרך"

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

החלפת הגדרת "נצרך"

הנוסח הקודם:

"נצרך" – אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו;

 

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

"נצרך" "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה" - אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי, וכן אדם שהוכר, לפי כללים שנקבעו בתקנות, כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו;

 

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957 (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

          "עומד ברשות עצמו" - אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה ולא מתקיימים לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה";

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "עומד ברשות עצמו"

 

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

"עומד ברשות עצמו" - אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה ואיננו נצרך ולא מתקיימים לגביו התנאים שבהגדרה "זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה";

 

(תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973

          "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו" - (בוטלה);

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו"

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

ביטול הגדרת "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו"

הנוסח הקודם:

"אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו" – אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי, וכן אדם שהוכר, לפי כללים שנקבעו בתקנות, כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו;

(תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

          "הכנסה מספקת למחיית אדם" - הכנסה שהוכרה לפי כללים שנקבעו בתקנות כמספקת למחייתו של אדם והתלויים בו;

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "הכנסה מספקת למחיית אדם"

(תיקון מס' 10) תשמ"א-1981 צו תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

          "השכר הקובע" – 179.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת הגדרת "השכר הקובע"

 

מיום 1.4.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 162 (ה"ח 472)

"השכר הקובע", לגבי נכה פלוני – שני שלישים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 15 14 ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה.

 

מיום 1.8.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 299 (ה"ח 665)

החלפת הגדרת "השכר הקובע"

הנוסח הקודם:

"השכר הקובע", לגבי נכה פלוני – שני שלישים מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 14 ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה.

 

מיום 1.4.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 639 מיום 2.12.1971 עמ' 6 (ה"ח 952)

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 60% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ו" "ח" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 55% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 60% 75% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ח" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 55% 68% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 75% 86% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ח" "י" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 68% 78% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1974 (בכפוף להוראת המעבר להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 143 (ה"ח 1261)

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 86% 94% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" "יב" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 78% 81% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1974 עד יום 1.4.1976

תיקון מס' 8 – הוראת מעבר

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 144 (ה"ח 1261)

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 86% 95% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 78% 86% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 6.4.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

החלפת הגדרת "השכר הקובע"

הנוסח הקודם:

"השכר הקובע", לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 94% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יב" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד –  81% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

החלפת הגדרת "השכר הקובע"

הנוסח הקודם:

"השכר הקובע" – אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה;

 

מיום 1.4.1981

צו תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 194

"השכר הקובע" – 80% 84% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1035

"השכר הקובע" – 84% 81% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" יז של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 763

"השכר הקובע" – 81% 82% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא יז יח של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1186

"השכר הקובע" – 82% 73% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא יח י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 342

"השכר הקובע" – 73% 77% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1988

צו תשמ"ט-1989 (העלאת שיעור התגמולים)

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 604

צו תשמ"ט-1989 (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים)

ק"ת תשמ"ט מס' 5177 מיום 17.4.1989 עמ' 667

"השכר הקובע" – 77% 81% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1989

צו תשמ"ט-1989 (שינוי שיעורים)

ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1259

"השכר הקובע" – 81% 85% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 338

"השכר הקובע" – 85% 85.9% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1038

"השכר הקובע" – 85.9% 88.1% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1991

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 641

"השכר הקובע" – 88.1% 91.1% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1885

"השכר הקובע" – 91.1% 98.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט/2 של הדירוג האחיד 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

החלפת הגדרת "השכר הקובע"

הנוסח הקודם:

"השכר הקובע" – 98.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1996

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1243

"השכר הקובע" – 99.3% 101.8% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 252

"השכר הקובע" – 101.8% 102.8% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1998

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 862

"השכר הקובע" – 102.8% 105.1% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1999

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 275

"השכר הקובע" – 105.1% 108.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2000

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 468

"השכר הקובע" – 108.6% 111.8% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 399

"השכר הקובע" – 111.8% 117% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

"השכר הקובע" – 117% 118% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.9.2007

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

"השכר הקובע" – 117% 118% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 182

"השכר הקובע" – 117% 118% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2008 (ר' צו מס' 2 להלן)

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 180

"השכר הקובע" – 117% 123.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2008

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1117

"השכר הקובע" – 123.9% 125.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2008

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 745

"השכר הקובע" – 125.7% 129.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

"השכר הקובע" – 129.5% 130.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

"השכר הקובע" – 129.5% 131.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

"השכר הקובע" – 138.1% 135.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

"השכר הקובע" – 131.5% 138.1% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2011 עד יום 30.4.2012

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

"השכר הקובע" – 138.1% 143.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.5.2012

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

"השכר הקובע" – 138.1% 143.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

"השכר הקובע" – 143.9% 146% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

"השכר הקובע" – 143.9% 147.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

"השכר הקובע" – 147.9% 151.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

"השכר הקובע" – 147.9% 154.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

"השכר הקובע" – 154.5% 156% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

"השכר הקובע" – 154.5% 157.8% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

"השכר הקובע" – 157.8% 159.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

"השכר הקובע" – 157.8% 162% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

"השכר הקובע" – 162% 162.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

"השכר הקובע" – 162% 164.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

"השכר הקובע" – 164.2% 166.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

"השכר הקובע" – 164.2% 167% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

"השכר הקובע" – 167% 170.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

"השכר הקובע" – 170.7% 174.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

"השכר הקובע" – 170.7% 179.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

(תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973

          "הכנסה נוספת" של נכה - הכנסתו של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה;

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

הוספת הגדרת "הכנסה נוספת"

צו תשנ"ו-1996

          "הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

הוספת הגדרת "הדרגה הקובעת"

 

מיום 1.4.1974 (בכפוף להוראת המעבר להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 143 (ה"ח 1261)

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" "י" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 1.4.1974 עד יום 1.4.1976

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 143 (ה"ח 1261)

הנוסח:

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 6.4.1979 (בוטל למעשה בתיקון מס' 10)

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

החלפת הגדרת "הדרגה הקובעת"

הנוסח הקודם:

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 1.4.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

החלפת הגדרת "הדרגה הקובעת"

הנוסח הקודם:

"הדרגה הקובעת" – אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה;

 

מיום 1.4.1981

צו תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 194

"הדרגה הקובעת" – 79% 83% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו "י"ד" של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1035

"הדרגה הקובעת" – 83% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו "י"ד" היא י"ט 2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 763

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט 2 כ' של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1186

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ' כ"ב של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 342

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1886

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

החלפת הגדרת "הדרגה הקובעת"

הנוסח הקודם:

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה;

(תיקון מס' 10) תשמ"א-1981

          "נקבע" – (נמחקה).

מיום 6.4.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

הוספת הגדרת "נקבע"

 

מיום 1.4.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

ביטול הגדרת "נקבע"

הנוסח הקודם:

נקבע" - נקבע בצו מאת שר האוצר לענין הנדון.

רשות מוסמכת

2.    שר הבטחון[1] ימנה רשות מוסמכת לצורך חוק זה; הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה תפורסם ברשומות.

ועדת ערעור (תיקון מס' 9) תשל"ט-1979

3.    (א)  שר המשפטים ימנה אנשים שמהם ירכיב השופט הראשי של בית משפט השלום בתל- אביב ועדות ערעורים; הודעה על מינויים כאמור תפורסם ברשומות.

          (ב)  ועדת ערעור תהיה של שלושה; יושב ראש הועדה יהיה שופט, לפחות אחד מחברי הועדה האחרים יהיה רופא מוסמך.

(תיקון מס' 9) תשל"ט-1979

          (ג)   (בוטל).

מיום 6.4.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

3. (א) שר המשפטים ימנה ועדת ערעור או ועדות ערעור לצורך חוק זה.

(א) שר המשפטים ימנה אנשים שמהם ירכיב השופט הראשי של בית משפט השלום בתל- אביב ועדות ערעורים; הודעה על מינויים כאמור תפורסם ברשומות.

(ב) ועדת ערעור תהיה של שלושה; יושב ראש הועדה יהיה שופט, לפחות אחד מחברי הועדה האחרים יהיה רופא מוסמך.

(ג) הודעה על מינוי ועדת ערעור ועל מענה תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 4) תשכ"ט-1969

4.    (בוטל).

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

תגמולים

4. לנכה ישולמו תגמולים בשיעור התגמולים המשתלמים לנכה לפי הסעיפים 5, 6, ו-7 לחוק תש"ט, הכל לפי דרגת נכותו ומספר בני משפחתו, ולענין זה יחול כל האמור בסעיף 1 לחוק תש"ט מההגדרה "בן-משפחה" ואילך.

 

מיום 1.4.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 162 (ה"ח 472)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

דמי נכות

4. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-35%, אך היא פחותה מ-50%, ישולמו לו, כל עוד הוא נכה כאמור, דמי נכות חדשיים לכיסוי ההוצאות המיוחדות הנגרמות לו בגלל נכותו.

(ב) דמי הנכות החדשיים יהיו בשיעור של מחצית האחוז משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.

(ג) לענין הסעיפים 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24 ו-26 לחוק זה ולענין חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, וחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955, דין דמי נכות כדין תגמול.

 

מיום 1.8.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 299 (ה"ח 665)

4. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-25% אינה פחותה מ-19% אך פחותה מ-50%, וכל עוד הוא נכה כאמור, ישולמו לו, לכל אחוז של דרגת נכותו, תגמולים שיהיו בשנת הכספים 1961/62 – 7/12 מאחוז אחד של שכרו הקובע, ומכאן ואילך, עד שנת הכספים 1966/67, יווסף לכל שנת כספים שקדמה לה, 1/12 מאחוז אחד של שכרו הקובע, עד שיעמוד סכום התגמולים בשנת הכספים 1966/67 וממנה ואילך על אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז של דרגת נכותו.

 

מיום 1.4.1968

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 152 (ה"ח 799)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

תגמולים לנכים שנכותם פחותה מ-50%

4. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-19% אך פחותה מ-50%, וכל עוד הוא נכה כאמור, ישולמו לו, לכל אחוז של דרגת נכותו, תגמולים שיהיו בשנת הכספים 1961/62 – 7/12 מאחוז אחד של שכרו הקובע, ומכאן ואילך, עד שנת הכספים 1966/67, יווסף לכל שנת כספים שקדמה לה, 1/12 מאחוז אחד של שכרו הקובע, עד שיעמוד סכום התגמולים בשנת הכספים 1966/67 וממנה ואילך על אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז של דרגת נכותו.

תגמולים (תיקון מס' 1) תשי"ז-1957 (תיקון מס' 4) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

4א.     (א)  נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10% ישולמו לו, כל עוד הוא נכה כאמור, תגמולים בשיעור של אחוז משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.

 

 

(תיקון מס' 19) תשע"ד-2014 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

          (ב)  סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,554 שקלים חדשים.

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 100 (ה"ח 271)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 1.4.1968

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 152 (ה"ח 799)

תגמולים לנכים של  50%-100%

4א. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% 10% ישולמו לו, כל עוד הוא נכה כאמור, תגמולים בשיעור של אחוז משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 571 (ה"ח 866)

4א. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10% ישולמו לו, כל עוד הוא נכה כאמור, תגמולים בשיעור של אחוז משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו.

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,200 2,222 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,200 2,248 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,248 2,279 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,248 2,308 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,308 2,318 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,308 2,340 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,340 2,375 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,340 2,380 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,380 2,433 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,433 2,493 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

(ב) סכום התגמול החודשי המשולם לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-2,433 2,554 שקלים חדשים.

 

תגמול למחוסר פרנסה (תיקון מס' 2) תשכ"א-1961 (תיקון מס' 4) תשכ"ט-1969

4ב.     (א)  נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10% והוא מחוסר פרנסה, ישולם לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור המפורט בסעיף קטן (ג) במקום התשלום האמור בסעיף 4א.

          (ב)  "נכה מחוסר פרנסה" - נכה שנתמלאו בו שני אלה:

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

(1)   אין לו הכנסה נוספת;

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

(2)   הוכיח לרשות המוסמכת, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כי עשה כל אשר ביכלתו כדי לקבל הכנסה נוספת או להגדילה.

(תיקון מס' 4)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 צו תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

          (ג)   "תגמול חוסר פרנסה" –

(1)   לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 71% מהדרגה הקובעת;

(2)   לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 103.8% מהדרגה הקובעת;

(3)   לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 147.9% מהדרגה הקובעת.

 

(תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

          (ד)  בנוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לנכה מחוסר פרנסה שאין לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 10% מתגמוליו, ולנכה מחוסר פרנסה שיש לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 20% מתגמוליו.

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

          (ה)  נכה שהיה נחשב כמחוסר פרנסה אילולא הכנסתו הנוספת, יחולו עליו הוראות אלה:

 

(תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

(1)   היתה הכנסתו הנוספת פחותה ממחצית שכרו הקובע, ישולם לו תגמול חוסר פרנסה לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב);

(תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

(2)   עלתה הכנסתו הנוספת על מחצית שכרו הקובע, ישולם לו, במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א, תגמול כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בניכוי אותו חלק מהכנסתו הנוספת העולה על מחצית שכרו הקובע, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 1.4.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 162 (ה"ח 472)

החלפת סעיף 4ב

הנוסח הקודם:

4ב. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-20% והוא מחוסר פרנסה, ישולמו לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמולים בשיעור מחצית שכרו הקובע, וזה נוסף לתשלומים שהוא קיבל או זכאי לקבל לפי הסעיפים 4 ו-4א.

(ב) "נכה מחוסר פרנסה" – הוא נכה שאין לו הכנסה מכל מקור שהוא, חוץ מתגמולים או דמי נכות לפי חוק זה, ושהוכיח לרשות המוסמכת לפי כללים שנקבעו בתקנות, כי עשה כל אשר ביכולתו כדי לקבל הכנסה כאמור.

 

מיום 5.6.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 152 (ה"ח 799)

4ב. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-20% והוא מחוסר פרנסה, ישולם לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור המפורט בסעיף קטן (ג), וזה בנוסף לתשלומים שהוא קיבל או זכאי לקבל לפי הסעיפים 4 ו-4א.

(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10% והוא מחוסר פרנסה, ישולם לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור המפורט בסעיף קטן (ג) במקום התשלום האמור בסעיף 4א.

(ב) "נכה מחוסר פרנסה" – נכה שנתמלאו בו שני אלה:

(1) אין לו הכנסה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה, או שהכנסתו אחרי ניכוי תגמולים אלה פחותה ממחצית שכרו הקובע;

(2) הוכיח לרשות המוסמכת, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כי עשה כל אשר ביכלתו כדי לקבל הכנסה או להגדילה עד למחצית שכרו הקובע.

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) בנכה שאין לו הכנסה מכל מקור שהוא, חוץ מתגמולים לפי חוק זה – מחצית שכר הקובע;

(2) בנכה שהכנסתו, חוץ מתגמולים לפי חוק זה, פחותה ממחצית שכרו הקובע – סכום שישלים את הכנסתו האמורה עד מחצית שכרו הקובע.

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 60% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 80% מהדרגה הקובעת;

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 160 (ה"ח 1055)

(ב) "נכה מחוסר פרנסה" – נכה שנתמלאו בו שני אלה:

(1) אין לו הכנסה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה, או שהכנסתו אחרי ניכוי תגמולים אלה פחותה ממחצית שכרו הקובע;

(1) אין לו הכנסה נוספת;

(2) הוכיח לרשות המוסמכת, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כי עשה כל אשר ביכלתו כדי לקבל הכנסה או להגדילה עד למחצית שכרו הקובע כדי לקבל הכנסה נוספת או להגדילה.

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 60% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 80% מהדרגה הקובעת;

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

(ד) נכה שהיה נחשב כמחוסר פרנסה אילולא הכנסתו הנוספת, יחולו עליו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת פחותה ממחצית שכרו הקובע ישולם לו תגמול חוסר פרנסה לפי הוראות סעיף קטן (א);

(2) עלתה הכנסתו הנוספת על מחצית שכרו הקובע, ישולם לו, במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א, תגמול חוסר פרנסה בניכוי אותו חלק מהכנסתו הנוספת העולה על מחצית שכרו הקובע, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

 

מיום 1.4.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40% 50% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 60% 70% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 80% 90% מהדרגה הקובעת;

 

מיום 1.4.1974

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 143 (ה"ח 1261)

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 50% 55% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 70% 77% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 90% 100% מהדרגה הקובעת;

 

מיום 1.4.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

(ד) בנוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לנכה מחוסר פרנסה שאין לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 10% מתגמוליו, ולנכה מחוסר פרנסה שיש לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 20% מתגמוליו.

(ד) (ה) נכה שהיה נחשב כמחוסר פרנסה אילולא הכנסתו הנוספת, יחולו עליו הוראות אלה:

(1) היתה הכנסתו הנוספת פחותה ממחצית שכרו הקובע ישולם לו תגמול חוסר פרנסה לפי הוראות סעיף קטן (א) סעיפים קטנים (א) ו-(ב);

(2) עלתה הכנסתו הנוספת על מחצית שכרו הקובע, ישולם לו, במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א, תגמול חוסר פרנסה תגמול כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בניכוי אותו חלק מהכנסתו הנוספת העולה על מחצית שכרו הקובע, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

 

מיום 1.5.1984

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4742 מיום 31.12.1984 עמ' 459

(ד) בנוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לנכה מחוסר פרנסה שאין לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 10% מתגמוליו, ולנכה מחוסר פרנסה שיש לו בן משפחה שהוא ילד תשולם תוספת של 20% 44% מתגמוליו.

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1035

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 763

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1186

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 342

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.4.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1259

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.10.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 338

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.4.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1038

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.10.1991

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 641

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1886

תגמול לפי סעיפים קטנים 4ב(ג), 4ב(ד)

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

החלפת סעיף קטן 4ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 55% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 77% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 100% מהדרגה הקובעת;

 

מיום 1.10.1996

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1243

החלפת סעיף קטן 4ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 35.9% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 53.2% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 53.2% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 74.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 74.3% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 104% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 252

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40.4% 40.8% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 59% 59.6% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 84% 84.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1998

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 862

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40.8% 41.7% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 59.6% 60.9% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 84.8% 86.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.1999

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 275

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 41.7% 43.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 60.9% 63% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 86.7% 89.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2000

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 468

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 43.1% 44.4% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 63% 64.8% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 89.6% 92.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 399

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 44.4% 46.7% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 64.8% 68.2% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 92.2% 97% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 46.7% 47.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 68.2% 68.8% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 97% 97.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.9.2007

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 46.7% 48.41% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 68.2% 70.7% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 97% 100.6% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 182

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 46.7% 48.6% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 68.2% 71% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 97% 101.1% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2008 (ר' צו מס' 2 להלן)

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 180

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 46.7% 49.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 68.2% 71.81% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 97% 102.21% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2008

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1117

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 49.1% 49.8% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 71.81% 72.8% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 102.21% 103.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2008

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 745

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 51.3% 51.6% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 75% 75.4% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 106.8% 107.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 51.3% 52.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 75% 76.1% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 106.8% 108.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 49.8% 51.3% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 72.8% 75% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 103.7% 106.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 54.7% 53.6% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 79.9% 78.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 113.9% 111.5% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 51.3% 54.7% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 75% 79.9% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 106.8% 113.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2011 עד יום 30.4.2012

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 54.7% 57% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 79.9% 83.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 113.9% 118.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.5.2012

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 54.7% 57% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 79.9% 83.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 113.9% 118.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 57% 57.8% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 83.3% 84.5% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 118.7% 120.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 57% 58.6% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 83.3% 85.6% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 118.7% 122% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 185

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 58.6% 59.9% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 85.6% 87.6% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 122% 124.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" -

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 58.6% 61.2% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 85.6% 89.4% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 122% 127.4% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 223

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 61.2% 61.8% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 89.4% 90.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 127.4% 128.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 61.2% 62.5% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 89.4% 91.4% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 127.4% 130.2% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 62.5% 63.3% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 91.4% 92.6% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 130.2% 132% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 62.5% 64.2% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 91.4% 93.8% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 130.2% 133.7% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3245

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 64.2% 64.5% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 93.8% 94.2% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 133.7% 134.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 64.2% 65.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 93.8% 95.1% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 133.7% 135.5% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 189

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 65.1% 66.1% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 95.1% 96.5% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 135.5% 137.5% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 65.1% 66.2% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 95.1% 96.7% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 135.5% 137.8% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 66.2% 67.7% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 96.7% 98.9% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 137.8% 140.9% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 67.7% 69.3% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.9% 101.3% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 140.9% 144.3% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 67.7% 71% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.9% 103.8% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 140.9% 147.9% מהדרגה הקובעת.

תגמולים מיוחדים (תיקון מס' 1) תשי"ז-1957 (תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981 צו תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

4ג.     (א)  נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 228.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

 

 

(תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

          (ב)  בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-60%, תשולם לו תוספת לתגמוליו כמפורט להלן:

(1)   לנכה שדרגת נכותו מ-60% עד 69% - תוספת של 5% מן התגמולים שהיו משתלמים לו לפי סעיף 4א אילו לא היה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה (להלן -  התגמולים הרגילים);

(2)   לנכה שדרגת נכותו מ-70% עד 79% - תוספת של 10% מן התגמולים הרגילים;

(3)   לנכה שדרגת נכותו מ-80% עד 89% - תוספת של 15% מן התגמולים הרגילים;

(4)   לנכה שדרגת נכותו מ-90% עד 100% - תוספת של 20% מן התגמולים הרגילים.

(תיקון מס' 6) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 10)  תשמ"א-1981

          (ג)   נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ויש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהאמור בסעיף 4א.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 6) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 10) תשמ"א-1981

          (ד)  נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו –

 

(תיקון מס' 9) תשל"ט-1979

(1)   אם איננו זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה – תוספת של 30% לתגמוליו ותגמולים מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;

(2)   אם הוא זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה – תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

הוספת סעיף 4ג

 

מיום 1.4.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 163 (ה"ח 472)

(א) נכה הזכאי לתגמולים נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א או 4ב, תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 13 ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה.

 

מיום 1.8.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 299 (ה"ח 665)

החלפת סעיפים קטנים 4ג(א), 4ג(ב)

הנוסח הקודם:

(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיף 4א או 4ב, תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 13 ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה.

(ב) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו, תגמולים מיוחדים בשיעור שנקבע לפי אותם הכללים.

 

מיום 5.6.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 153 (ה"ח 799)

החלפת סעיף קטן 4ג(א)

הנוסח הקודם:

(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך ויש לו בן משפחה, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ו" של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה; נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך ואין לו משפחה, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור של 90% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ו" של הדירוג האחיד ואין לו בן משפחה שבזכותו משתלמת לו תוספת שכר.

 

מיום 1.9.1971

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

4ג. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעור סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "ט" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעור 123% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

(ב) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ויש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן (א) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

(ב) (ג) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו –

(1) אם איננו נצרך – תוספת של 15% לתגמוליו ותגמולים מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;

(2) אם הוא נצרך – תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.4.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעור 123% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "י" של הדירוג האחיד סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 1.4.1974 (בכפוף להוראת מעבר להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 143 (ה"ח 1261)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעור סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה. בשיעורים הבאים:

(1) לנכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 97% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "טז" של הדירוג האחיד;

(2) לנכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 93% מסך כל המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1974 עד יום 1.4.1976

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 145 (ה"ח 1261)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעור סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יד" "טו" של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא כהרכב משפחתו של הנכה.

 

מיום 6.4.1979

סעיף קטן 4ג(ג) מיום 1.4.1974

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

4ג. (א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב תגמולים בשיעורים הבאים:

(1) לנכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד – 97% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "טז" של הדירוג האחיד;

(2) לנכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד – 93% מסך כל המשכורת כאמור.

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים שהם אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה.

(ב) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ויש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן (א) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

(ג) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו –

(1) אם איננו נצרך – תוספת של 15% 30% לתגמוליו ותגמולים מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;

(2) אם הוא נצרך – תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.4.1979

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

4ג. (א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים שהם אחוז שנקבע מסך כל המשכורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה.

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 98% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יז" של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-60%, תשולם לו תוספת לתגמוליו כמפורט להלן:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-60% עד 69% - תוספת של 5% מן התגמולים שהיו משתלמים לו לפי סעיף 4א אילו לא היה נצרך (להלן – התגמולים הרגילים);

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-70% עד 79% - תוספת של 10% מן התגמולים הרגילים;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-80% עד 89% - תוספת של 15% מן התגמולים הרגילים;

(4) לנכה שדרגת נכותו מ-90% עד 100% - תוספת של 20% מן התגמולים הרגילים.

(ב) (ג) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ויש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן (א) לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

(ג) (ד) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו –

(1) אם איננו נצרך – תוספת של 30% לתגמוליו ותגמולים מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;

(2) אם הוא נצרך – תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1035

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 98% 125% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יז" י"ט 2 של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 763

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 125% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט 2 כ' של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1186

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 125% 90% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ' כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 342

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 90% 95% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1259

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 95% 100.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 338

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 100.6% 101.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1038

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 101.7% 104.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1991

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 641

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 104.3% 107.9% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1886

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 107.9% 116.4% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 116.4% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה תגמולים בשיעור 117.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1996

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1243

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 117.6% 120.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 252

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 120.5% 121.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1998

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 862

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 121.7% 124.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.1999 עד יום 31.3.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 276

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 124.4% 128.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2000 עד יום 30.9.2000

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 469

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 128.6% 132.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 275

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 124.4% 136.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 399

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 136.3% 145.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 145.4% 146.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.9.2007

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 145.4% 148.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 182

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 145.4% 149.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2008 (ר' צו מס' 2 להלן)

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 180

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 145.4% 151% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2008

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1117

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 151% 153.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2008

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 745

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 153.2% 157.8% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 157.8% 158.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 157.8% 160.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 176.1% 164.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2011 עד יום 30.4.2012

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 176.1% 168.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2011 עד יום 30.4.2012

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 168.3% 175.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.5.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 160.2% 176.1% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.5.2012

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 176.1% 183.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

4ג. (א) נכה נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 183.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), נכה נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-60%, תשולם לו תוספת לתגמוליו כמפורט להלן:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-60% עד 69% - תוספת של 5% מן התגמולים שהיו משתלמים לו לפי סעיף 4א אילו לא היה נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה (להלן - התגמולים הרגילים);

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-70% עד 79% - תוספת של 10% מן התגמולים הרגילים;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-80% עד 89% - תוספת של 15% מן התגמולים הרגילים;

(4) לנכה שדרגת נכותו מ-90% עד 100% - תוספת של 20% מן התגמולים הרגילים.

(ג) נכה נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ויש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהאמור בסעיף 4א.

(ד) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו –

(1) אם איננו נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה - תוספת של 30% לתגמוליו ותגמולים מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים;

(2) אם הוא נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה - תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 183.5% 186.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 183.5% 188.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 185

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 188.6% 193% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 188.6% 196.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 223

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 196.9% 199% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 196.9% 201.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 201.2% 203.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 789

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 201.2% 206.5% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3245

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 206.5% 207.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 206.5% 209.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 189

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 209.3% 212.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 209.3% 212.9% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 212.9% 217.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 217.6% 223% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעור 217.6% 228.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

תגמול לפי הכנסה (תיקון מס' 6) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 9)  תשל"ט-1979 צו תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

4ד.     (א)  נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1)   לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 167.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2)   לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 171.9% מן המשכורת כאמור;

(3)   לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 187.6% מן המשכורת כאמור.

          (ב)  נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שיש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן (א) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

הוספת סעיף 4ד

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעורים אלה:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 40% 50% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 60% 70% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 80% 90% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1974 (בכפוף להוראת מעבר להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 144 (ה"ח 1261)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעורים אלה:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 50% מהדרגה הקובעת 60% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יג" של הדירוג האחיד;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 70% מהדרגה הקובעת 77% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 90% מהדרגה הקובעת 100% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1974 עד יום 1.4.1976

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 145 (ה"ח 1261)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעורים אלה:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 50% מהדרגה הקובעת 55% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יג" של הדירוג האחיד;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 70% 77% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 90% 100% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 6.4.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

החלפת סעיף קטן 4ד(א)

הנוסח הקודם:

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים בשיעורים אלה:

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 60% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יג" של הדירוג האחיד;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 77% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 100% מהדרגה הקובעת.

 

מיום 1.4.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4478 מיום 1.4.1983 עמ' 1069

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1034

ת"ט תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4958 מיום 19.8.1986 עמ' 1228

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5031 מיום 14.5.1987 עמ' 934

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1187

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5082 מיום 4.2.1988 עמ' 439

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.10.1988

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 605

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.4.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1259

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.10.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 338

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.4.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1039

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.10.1991

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 641

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1886

פירוט אחוזים ודרגה

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, תגמולים שהם אחוז שנקבע מסך כל המשעורת המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה בדרגה שנקבעה. התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 77.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 79.4% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 87.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.1996

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1243

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 77.1% 79% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 79.4% 81.3% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 87.7% 89.9% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 252

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 79% 79.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 81.3% 82.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 89.9% 90.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.1998

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 863

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 79.8% 81.5% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 82.1% 83.9% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 90.8% 92.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.1999 עד יום 31.3.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 276

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 81.5% 84.2% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 83.9% 86.7% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 92.8% 95.9% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2000 עד יום 30.9.2000

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 469

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 84.2% 86.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 86.7% 89.2% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 95.9% 98.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 275

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 81.5% 89.2% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 83.9% 91.9% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 92.8% 101.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 399

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 89.2% 95.16% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 91.9% 98.04% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 101.6% 108.38% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 95.16% 95.94% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.04% 98.84% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 108.38% 109.26% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.9.2007

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 95.16% 97.3% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.04% 100.25% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 108.38% 110.82% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 182

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 95.16% 97.75% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.04% 100.72% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 108.38% 111.34% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2008 (ר' צו מס' 2 להלן)

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 180

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 95.16% 98.79% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 98.04% 101.79% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 108.38% 112.53% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2008

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1117

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 98.79% 100.22% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 101.79% 103.27% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 112.53% 114.17% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2008

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 745

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 100.22% 103.23% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 103.27% 106.37% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 114.17% 117.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 103.23% 103.75% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 106.37% 106.91% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 117.6% 118.19% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 103.23% 104.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 106.37% 107.99% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 117.6% 119.39% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 129.2% 107.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 132.5% 111.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 144.5% 122.9% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2011 עד יום 30.4.2012

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 129.2% 110.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 132.5% 113.4% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 144.5% 125.4% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2011 עד יום 30.4.2012

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 110.1% 114.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 113.4% 118.2% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 125.4% 130.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.5.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 104.8% 129.2% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 107.99% 132.5% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 119.39% 144.5% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.5.2012

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(א) נכה נצרך שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן – נכה נזקק) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 129.2% 134.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 132.5% 138.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 144.5% 150.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

תגמול לנזקק תגמול לפי הכנסה

4ד. (א) נכה נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה נזקק זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה נזקק זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 134.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה נזקק זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 138.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה נזקק זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 150.6% מן המשכורת כאמור.

(ב) נכה נזקק זכאי לתגמול לפי הכנסה שיש לו הכנסה נוספת, ישולמו לו תגמולים לפי סעיף קטן (א) בניכוי הכנסתו הנוספת, ובלבד שלא יפחת התגמול מהתגמול האמור בסעיף 4א.

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 134.7% 136.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 138.1% 140.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 150.6% 152.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 134.7% 138.4% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 138.1% 141.9% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 150.6% 154.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 185

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 138.4% 141.6% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 141.9% 145.2% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 154.8% 158.4% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 138.4% 144.5% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 141.9% 148.2% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 154.8% 161.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 223

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 144.5% 146% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 148.2% 149.7% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 161.6% 163.3% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 144.5% 147.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 148.2% 151.4% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 161.6% 165.2% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 147.7% 149.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 151.4% 153.4% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 165.2% 167.4% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 789

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 147.7% 151.6% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 151.4% 155.4% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 165.2% 169.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3245

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 151.6% 152.3% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 155.4% 156.1% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 169.6% 170.3% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 151.6% 153.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 155.4% 157.5% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 169.6% 171.9% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 189

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 153.7% 156% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 157.5% 159.9% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 171.9% 174.5% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 153.7% 156.3% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 157.5% 160.2% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 171.9% 174.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 156.3% 159.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 160.2% 163.8% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 174.8% 178.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 159.8% 163.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 163.8% 167.8% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 178.7% 183.1% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

(א) נכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה שדרגת נכותו פחותה מ-50% אך אינה פחותה מ-10% (להלן - נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה) ואין לו הכנסה נוספת, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב, התגמולים שלהלן:

(1) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 159.8% 167.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 163.8% 171.9% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ-40% עד 49% - 178.7% 187.6% מן המשכורת כאמור.

שמירת הטבות (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 20) תשע"ז-2017

4ד1.   נכה שהפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה עקב הגדלת התגמול המשולם לפי סעיף 4א, יוסיף להיות זכאי להטבה נלווית שניתנה לו לפני הגדלת התגמול, אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה הנלווית לפי ההוראות שמכוחן ניתנה; מי שזכאי להטבה נלווית, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה הנלווית הוא זכאי להטבה מכוח דין או הסדר אחר, יהיה זכאי להטבה בשיעור הגבוה מביניהן; לעניין זה –

          "גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

          "גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או גמלת השלמת הכנסה לפי סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "הטבה נלווית" – הטבה או מענק, שאינם תשלום גמלה חודשית, הניתנים למקבל גמלת הבטחת הכנסה מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג.

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 571 (ה"ח 866)

הוספת סעיף 4ד1

 

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 426 (ה"ח 1046)

"גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או גמלת השלמת הכנסה לפי סעיף 9 להסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 להסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

דרכי החישוב של הכנסה נוספת (תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

4ה.     שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי לענין הזכאות של נכה לתגמול ולענין ניכוי הכנסה נוספת מתגמול לפי חוק זה תחושב הכנסתו של הנכה לפי תקופה מסויימת לפני המועד של תשלום התגמול.

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

הוספת סעיף 4ה

תיאום דרגת משכורת (תיקון מס' 1) תשי"ז-1957 (תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

4ו.      חל בזמן מן הזמנים שינוי בסולם דרגות המשכורת של עובדי המדינה, יחושבו השכר הקובע והתגמולים המיוחדים לפי סולם דרגות המשכורת המחייב אותו זמן לפי הקבלה שקבעה הממשלה.

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

הוספת סעיף 4ד

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

4ד. 4ו. חל בזמן מן הזמנים שינוי בסולם דרגות המשכורת של עובדי המדינה, יחושבו השכר הקובע והתגמולים המיוחדים לפי סולם דרגות המשכורת המחייב אותו זמן לפי הקבלה שקבעה הממשלה.

העלאת שיעורי תגמולים (תיקון מס' 10) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

5.    שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעור הדרגה הקובעת וכן את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה, לרבות הסכום האמור בסעיף 4א(ב).

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

נכות כתוצאה ממחלה

5. (א) רשות מוסמכת רשאית, לפי שיקול דעתה, להורות לגבי אדם נצרך שלקה בנכות מחמת מחלה, כי לענין חוק זה יהיה דינו כדין נכה.

(ב) רשות מוסמכת לא תתן הוראה כאמור, אלא אם שוכנעה, כי המחלה האמורה אירעה בתקופת שירות מלחמתי ונגרמה עקב אותו שירות בלבד.

 

מיום 19.12.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

הוספת סעיף 5

 

מיום 1.7.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 144 (ה"ח 1261)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

תוספת בעד ילדים

5. היו לזכאי לתגמול לפי סעיפים 4ב, 4ג ו-4ד ילדים, והוא או בן זוגו אינו זכאי לקבל בעדם קצבה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, תשולם לו תוספת בעד כל ילד משני ילדיו הבכירים בשיעור שהיה משתלם לפי סעיף 119 לחוק האמור אילו היו זכאים לקצבה האמורה.

 

מיום 6.4.1979

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ט מס' 933 מיום 6.4.1979 עמ' 88 (ה"ח 1386)

הוספת סעיף 5

 

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

צווים באישור ועדת העבודה והרווחה

5. צווים לענין השכר הקובע והדרגה הקובעת וצווים לפי סעיפים 4ג ו-4ד טעונים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בצווים כאמור מותר לקבוע שיעורים ודרגות לפי הרכב המשפחה של הנכה ולפי דרגת נכותו.

 

מיום 1.5.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

5. שר האוצר באישור ועדת העבודה והרווחה ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעור הדרגה הקובעת וכן את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 572 (ה"ח 866)

5. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעור הדרגה הקובעת וכן את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה, לרבות הסכום האמור בסעיף 4א(ב).

 

דרגת נכות (תיקון מס' 2) תשכ"א-1961

6.    (א)  שר האוצר ימנה ועדה רפואית לענין חוק זה, והיא תקבע מזמן לזמן את דרגת נכותו של נכה.

          (ב)  דרגות נכות ותקופות תחולתן ייקבעו לפי מבחנים וכללים שיתקין שר האוצר.

מיום 20.6.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"א מס' 345 מיום 20.6.1961 עמ' 163 (ה"ח 472)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. דרגת נכותו של אדם לענין חוק זה תיקבע, לפי מבחנים שנקבעו בתקנות, על ידי ועדה רפואית שתתמנה לכך על ידי שר הבטחון.

ליווי בוועדה רפואית (תיקון מס' 15) תשס"ח-2007

6א.     נכה זכאי לליווי של המנויים בפסקאות (1) עד (3), בהסכמתו ולפי בחירתו, בדיונים של ועדה רפואית שבהם הוא נוכח, ובלבד שמספר המלווים לא יעלה על שניים:

(1)  בא כוחו של הנכה;

(2)  בן משפחה של הנכה;

(3)  אדם קרוב לנכה.

מיום 27.12.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 81 (ה"ח 181)

הוספת סעיף 6א

בקשות (תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957

7.    (א)  התובע תגמול וכל זכות אחרת לפי חוק זה יגיש בקשה לרשות המוסמכת.

 

(תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 6) תשל"ג-1973

          (ב)  הזכות להגיש בקשה כאמור תתיישן כתום שנה מיום פרסומו של חוק זה ברשומות ובנכה שהיה תושב קבוע בישראל לאחר פרסומו של חוק זה ברשומות - כתום שנה מהיום שבו היה לתושב קבוע בישראל[2].

          (ג)   הרשות המוסמכת תודיע לתובע בדואר רשום את החלטתה; היתה ההחלטה שלילית -  תפרש את נימוקיה.

מיום 1.8.1955

סעיף קטן 7(ב) מיום 19.4.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

(א) התובע תגמול וכל זכות אחרת לפי חוק זה יגיש בקשה לרשות המוסמכת.

(ב) הזכות להגיש בקשה כאמור תתיישן כתום שנה מיום פרסומו של חוק זה ברשומות, ובנכה שחל עליו החוק מכוח סעיף 28(2) - כתום שנה מהיום שבו היה לתושב קבוע בישראל.

 

מיום 29.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 700 מיום 29.6.1973 עמ' 161 (ה"ח 1055)

(ב) הזכות להגיש בקשה כאמור תתיישן כתום שנה מיום פרסומו של חוק זה ברשומות, ובנכה שחל עליו החוק מכוח סעיף 28(2) ובנכה שהיה תושב קבוע בישראל לאחר פרסומו של חוק זה ברשומות - כתום שנה מהיום שבו היה לתושב קבוע בישראל.

תחילת התגמול (תיקון מס' 1) תשי"ז-1957

8.    תגמול כאמור בחוק זה מגיע לנכה מיום הגשת הבקשה, ואם הוגשה הבקשה לפני תחילת תקפו של חוק זה - מיום תחילת תקפו, אולם ועדה רפואית רשאית לקבוע לתחילת התגמולים תאריך מאוחר יותר.

מיום 1.8.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

8. תגמול כאמור בסעיף 4 בחוק זה מגיע לנכה מיום הגשת הבקשה, ואם הוגשה הבקשה לפני תחילת תקפו של חוק זה -  מיום תחילת תקפו, אולם ועדה רפואית רשאית לקבוע לתחילת התגמולים תאריך מאוחר יותר.

תשלום התגמול

9.    (א)  התגמול ישולם בסופו של כל חודש.

(תיקון מס' 4) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 13) תשס"ג-2002

          (ב)  (1)   זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה.

(תיקון מס' 13) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 14) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

(2)   הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.

          אולם רשאית הרשות המוסמכת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית הרשות המוסמכת לנכות מן התגמול דמי חברות לטובת ארגון, שהוכרז על ידי שר האוצר כארגון יציג של נכים, ותשלומים לקרן עזרה הדדית של אותו ארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

          (ד)  שר האוצר, באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה לפי סעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

          (ה)  הודיע הנכה לרשות המוסמכת בכתב על התנגדותו לניכוי, יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

          (ו)   שולמו לנכה כספים למעלה מן התגמול המגיע לו, רשאית רשות מוסמכת לעכב מתגמוליו עד כדי הסכום ששולם למעלה מן המגיע.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

          (ז)   נכה שלא גבה תגמול תוך שנה מיום שהתגמול הוצע לתשלום פקעה זכותו לקבלו, אלא אם כן הורתה הרשות המוסמכת הוראה אחרת.

מיום 1.8.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 299 (ה"ח 665)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית הרשות המוסמכת לנכות מן התגמול דמי חברות לטובת ארגון, שהוכרז על ידי שר האוצר כארגון יציג של נכים, ותשלומים לקרן עזרה הדדית של אותו ארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה לפי סעיף קטן (ג).

(ה) הודיע הנכה לרשות המוסמכת בכתב על התנגדותו לניכוי, יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.

(ג) (ו) שולמו לנכה כספים למעלה מן התגמול המגיע לו, רשאית רשות מוסמכת לעכב מתגמוליו עד כדי הסכום ששולם למעלה מן המגיע.

(ד) (ז) נכה שלא גבה תגמול תוך שנה מיום שהתגמול הוצע לתשלום פקעה זכותו לקבלו, אלא אם כן הורתה הרשות המוסמכת הוראה אחרת.

 

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 153 (ה"ח 799)

(ב) התגמול אינו ניתן להעבר, לשעבוד או למשכון, ואין להטיל עליו עיקול, אלא לשם הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה. אולם רשאית הרשות המוסכמת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.

 

מיום 1.12.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ג מס' 1871 מיום 17.11.2002 עמ' 26 (ה"ח 3136)

(ב) (1) התגמול אינו ניתן להעבר, לשעבוד או למשכון, ואין להטיל עליו עיקול זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה. אולם רשאית הרשות המוסכמת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.

(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951, במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 93 (ה"ח 64)

(ב) (1) זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה. אולם רשאית הרשות המוסכמת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.

(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951 החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר החברה, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.

 

מיום 31.1.2022

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 581 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

(ב) (1) זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פרעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה. אולם רשאית הרשות המוסכמת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.

(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות החברה החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או החברה החברה הבת, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.

התנהגות רעה חמורה (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

10.  לא ישולם תגמול לפי חוק זה לנכה שהתנהגות רעה וחמורה שלו גרמה לנכותו; אך אם הנכה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה, רשאית הרשות המוסמכת לשלם לו תגמול שייראה לה, ובלבד שלא יעלה על התגמול שהנכה היה זכאי לו, אלמלא סעיף זה.

מיום 1.7.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2352 מיום 1.4.2012 עמ' 322 (ה"ח 434)

10. לא ישולם תגמול לפי חוק זה לנכה שהתנהגות רעה וחמורה שלו גרמה לנכותו; אך אם הנכה הוא נצרך זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה, רשאית הרשות המוסמכת לשלם לו תגמול שייראה לה, ובלבד שלא יעלה על התגמול שהנכה היה זכאי לו, אלמלא סעיף זה.

בדיקות

11.  (א)  התובע או מקבל תגמולים לפי חוק זה חייב, לפי דרישת הרשות המוסמכת, להתייצב לבדיקה רפואית בכל עת ובכל מקום שיידרש; לא התייצב לבדיקה כאמור, ללא צידוק מספיק, רשאית הרשות המוסמכת למנוע ממנו תגמול או להפסיק את תשלומו עד שיתייצב.

          (ב)  הרשות המוסמכת שנתבקשה על ידי אדם התובע או מקבל תגמול לפי חוק זה להעמידו לבדיקת ועדה רפואית, תעשה כמבוקש ובלבד ששילם המבקש מראש את הוצאותיה אם הרשות המוסמכת דרשה זאת ממנו.

          (ג)   מי שנבדק לפי בקשת עצמו ישא בהוצאות הבדיקה הרפואית בסכום שתקבע הרשות המוסמכת ומותר יהיה לנכותן מתגמוליו במידה שלא שילמן מראש; אולם אם קבעה הבדיקה, שדרגת נכותו עלתה מאז בדיקתו האחרונה, לא ישא הנכה בהוצאות וכל סכום ששילם מראש יוחזר לו.

סירוב לקבל טיפול רפואי

12.  היתה ועדה רפואית סבורה, שאילו קיבל נכה טיפול רפואי, היתה דרגת נכותו פוחתת והוא סירב, ללא צידוק מספיק, לקבל את הטיפול - רשאית הרשות המוסמכת להורות כי כל תגמול שהנכה זכאי לו, יופחת עד מחציתו.

ועדה רפואית עליונה (תיקון מס' 1) תשי"ז-1957 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

12א.  (א)  נכה הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של ועדה רפואית רשאי, בתנאים שייקבעו בתקנות, לערער עליה בפני ועדה רפואית עליונה בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

 

(תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

          (ב)  הרשות המוסמכת רשאית, בתנאים שייקבעו בתקנות, לערער בפני ועדה רפואית עליונה על כל החלטה של ועדה רפואית בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לה ההחלטה.

          (ג)   אופן הרכבת ועדה רפואית עליונה, סמכויותיה ודרכי עבודתה ייקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2007

          (ד)  הוראות סעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים, על הוועדה הרפואית העליונה.

מיום 19.4.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (ה"ח 271)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 27.12.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 81 (ה"ח 181)

הוספת סעיף קטן 12א(ד)

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 572 (ה"ח 866)

(א) נכה הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של ועדה רפואית רשאי, בתנאים שייקבעו בתקנות, לערער עליה בפני ועדה רפואית עליונה בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ב) הרשות המוסמכת רשאית, בתנאים שייקבעו בתקנות, לערער בפני ועדה רפואית עליונה על כל החלטה של ועדה רפואית בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לה ההחלטה.

ערעור לפני בית המשפט המחוזי (תיקון מס' 10) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

12ב.  (א)  נכה וכן הרשות המוסמכת רשאים לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית המשפט המחוזי, בנקודה משפטית בלבד בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה.

          (ב)  בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הועדה הרפואית העליונה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לועדה.

          (ג)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת הערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 161 (ה"ח 1470)

הוספת סעיף 12ב

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 572 (ה"ח 866)

(א) נכה וכן הרשות המוסמכת רשאים לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית המשפט המחוזי, בנקודה משפטית בלבד בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה.

נטילת תגמול

13.  נכה המקבל תגמולים ואינו מפרנס את בני משפחתו, רשאית הרשות המוסמכת ליטול לידה את התגמולים ולהשתמש בהם לטובת הנכה ובני משפחתו האמורים, או להורות שאדם ממונה על ידי הרשות המוסמכת יעשה זאת או שהתגמול בעד בן-משפחה ישולם למי שאותו בן-משפחה נתון להשגחתו.

תגמולים אחרי פטירתו של נכה (תיקון מס' 8)  תשל"ז-1977 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

13א.  (א)  נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4א או 4ב או לפי תקנות על פי סעיף 24(ב)(1), יוסיפו לשלם את התגמול, בשיעור שהיה משתלם אותה שעה מתום התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 2,000 שקלים חדשים.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 צו תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשפ"א-2021

          (ב)  נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 162.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012 צו (מס' 2) תשפ"א-2021

          (ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1)   היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 142.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2)   היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 147.1% מן המשכורת כאמור;

(3)   היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 162.7% מן המשכורת כאמור.

(תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

          (ב2) סכום התגמול המשתלם לפי סעיף זה לא יפחת מ-2,000 שקלים חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי סעיף קטן (א) יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד.

          (ג)   באין בן זוג לנכה, יוסיפו לשלם את התגמולים לפי סעיף זה לידי בן המשפחה שהורה עליו הנכה לפי סעיף 20, ובאין הוראה – לידי בן המשפחה שהורתה עליו הרשות המוסמכת, עד תום שנים-עשר חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה.

          (ד)  יצא הזכאי לתגמול לפי סעיף זה אל מחוץ לישראל לתקופה העולה על ששה חדשים – לא ישולם לו תגמול החל ממועד יציאתו אלא אם קבעה הרשות המוסמכת אחרת, מטעם מיוחד.

          (ה)  הוראות סעיפים 4ה, 9, 14, 20, 23 ו-28 יחולו על תגמול המשתלם לפי סעיף זה, בתיאומים המחוייבים.

מיום 1.4.1970

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 639 מיום 2.12.1971 עמ' 6 (ה"ח 952)

הוספת סעיף 13א

 

מיום 1.4.1972

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ה מס' 752 מיום 19.12.1974 עמ' 26 (ה"ח 1123)

13א. נפטר נכה שערב פטירתו היה נצרך, או מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 4ב, או נזקק כאמור בסעיף 4ד(א), או שהיה אותה שעה זכאי לתגמול מיוחד נוסף לפי תקנות על פי סעיף 24(ב)(1) במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, יוסיפו לשלם את התגמול – בשיעור שהיה משתלם אותה שעה – עד תום שנים עשר חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה, לידי בן המשפחה שהורה עליו הנכה לפי סעיף 20, ובאין הוראה – לידי בן זוגו ובאין בן זוג, לידי בן המשפחה שהורתה עליו הרשות המוסמכת. היה מקבל התשלום לפי סעיף זה בן זוגו של הנכה, יוסיפו לשלם את התגמול עד תום שלושים וששה חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה, ואם היה בן משפחה אחר – עד תום שנים עשר חדשים מהמועד האמור.

 

מיום 25.3.1977

סעיף קטן 13א(ב) מיום 1.4.1974

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 144 (ה"ח 1261)

החלפת סעיף 13א

הנוסח הקודם:

13א. נפטר נכה שערב פטירתו היה נצרך, או מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 4ב, או נזקק כאמור בסעיף 4ד(א), או שהיה אותה שעה זכאי לתגמול מיוחד נוסף לפי תקנות על פי סעיף 24(ב)(1) במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, יוסיפו לשלם את התגמול – בשיעור שהיה משתלם אותה שעה – לידי בן המשפחה שהורה עליו הנכה לפי סעיף 20, ובאין הוראה – לידי בן זוגו ובאין בן זוג, לידי בן המשפחה שהורתה עליו הרשות המוסמכת. היה מקבל התשלום לפי סעיף זה בן זוגו של הנכה, יוסיפו לשלם את התגמול עד תום שלושים וששה חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה, ואם היה בן משפחה אחר – עד תום שנים עשר חדשים מהמועד האמור.

 

מיום 24.3.1983

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"ג מס' 1078 מיום 24.3.1983 עמ' 56 (ה"ח 1579)

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג או 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יג" של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעור האמור בסעיף 4ד(א) לפי דרגת הנכות שהיתה לנכה, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר.

 

מיום 2.2.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4942 מיום 19.6.1986 עמ' 1034

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 98% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא "יג" י"ז של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.9.1986

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 762

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 98% 99% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ז י"ח של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1186

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 99% 67% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ח כ"ב של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1987

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 342

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 67% 71% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1988

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 604

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 71% 72% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5211 מיום 17.8.1989 עמ' 1259

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 72% 75% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1989

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 339

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 75% 75.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1039

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 75.8% 77.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1991

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 641

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 77.7% 80.4% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1994

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5703 מיום 7.9.1995 עמ' 1886

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 80.4% 86.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.1995

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 86.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ב של הדירוג האחיד בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר 87.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1996

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1243

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 87.7% 89.9% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 252

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 89.9% 90.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1998

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 863

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 90.8% 92.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.1999 עד יום 31.3.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 276

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 92.8% 95.9% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2000 עד יום 30.9.2000

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6155 מיום 28.2.2002 עמ' 469

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 95.9% 98.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2000

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 276

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 92.8% 101.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2001

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 399

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 101.6% 108.38% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2006 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 108.38% 109.26% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.9.2007

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 181

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 108.38% 110.82% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ט-2001

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 182

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 108.38% 111.34% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2008 (ר' צו מס' 2 להלן)

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 180

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 108.38% 112.53% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2008

צו (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1117

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 112.53% 114.17% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2008

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 745

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 114.17% 117.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2009 עד יום 31.3.2010

הוראת שעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1609

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 117.6% 118.19% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2010

צו (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1608

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 117.6% 119.39% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.10.2010 עד יום 31.3.2011

תיקון מס' 17 הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 407 (ה"ח 137)

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 125.4% 122.9% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

 

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2358 מיום 20.5.2012 עמ' 406 (ה"ח 137)

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 119.39% 125.4% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעור האמור בסעיף 4ד(א) לפי דרגת הנכות שהיתה לנכה, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר. תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 110.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 113.4% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 125.4% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2011 עד יום 30.4.2012

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 649

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 125.4% 130.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 110.1% 114.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 113.4% 118.2% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 125.4% 130.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.5.2012

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7215 מיום 23.1.2013 עמ' 648

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 125.4% 130.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 110.1% 114.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 113.4% 118.2% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 125.4% 130.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2012 עד יום 31.3.2013

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1547

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 130.7% 132.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 114.7% 116.4% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 118.2% 119.9% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 130.7% 132.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1546

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 130.7% 134.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 114.7% 117.9% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 118.2% 121.5% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 130.7% 134.3% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2455 מיום 12.6.2014 עמ' 572 (ה"ח 866)

(א) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4א או 4ב או לפי תקנות על פי סעיף 24(ב)(1), יוסיפו לשלם את התגמול, בשיעור שהיה משתלם אותה שעה ובכפוף לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד, לידי בן זוגו, עד תום שלושים וששה חדשים מסוף החודש שבו אירעה הפטירה מתום התקופה האמורה תשולם לבן זוגו, כל עוד לא נישא, קצבה חודשית בסכום של 2,000 שקלים חדשים.

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 134.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 117.9% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 121.5% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 134.3% מן המשכורת כאמור.

(ב2) סכום התגמול המשתלם לפי סעיף זה לא יפחת מ-2,000 שקלים חדשים; סכום זה וכן סכום הקצבה החודשית המשתלם לפי סעיף קטן (א) יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו בתוספת היוקר בלבד.

 

מיום 1.10.2014 עד יום 31.3.2015

הוראת שעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 185

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 134.3% 137.4% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 117.9% 120.6% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 121.5% 124.3% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 134.3% 137.4% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7573 מיום 23.11.2015 עמ' 184

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 134.3% 140.2% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 117.9% 123.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 121.5% 126.9% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 134.3% 140.2% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2015 עד יום 31.3.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 223

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 140.2% 141.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 123.1% 124.4% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 126.9% 128.2% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 140.2% 141.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7736 מיום 30.11.2016 עמ' 222

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 140.2% 143.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 123.1% 125.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 126.9% 129.6% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 140.2% 143.3% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2017 עד יום 30.9.2017

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 788

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 143.3% 145.2% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 125.8% 127.5% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 129.6% 131.3% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 143.3% 145.2% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2017

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7925 מיום 8.1.2018 עמ' 789

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 143.3% 147.1% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 125.8% 129.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 129.6% 133% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 143.3% 147.1% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 31.3.2018

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3245

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 147.1% 147.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 129.1% 129.7% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 133% 133.6% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 147.1% 147.7% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8222 מיום 20.5.2019 עמ' 3244

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 147.1% 149.1% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 129.1% 130.9% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 133% 134.8% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 147.1% 149.1% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2018 עד יום 31.3.2019

הוראת שעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 189

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 149.1% 151.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 130.9% 132.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 134.8% 136.8% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 149.1% 151.3% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2019

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8303 מיום 18.12.2019 עמ' 188

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 149.1% 151.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 130.9% 133.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 134.8% 137.1% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 149.1% 151.6% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.10.2019

צו תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8834 מיום 18.10.2020 עמ' 220

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 151.6% 155% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 133.1% 136.1% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 137.1% 140.2% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 151.6% 155% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2020 עד יום 31.3.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3313

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 155% 158.8% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 136.1% 139.4% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 140.2% 143.6% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 155% 158.8% מן המשכורת כאמור.

 

מיום 1.4.2021

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9426 מיום 9.6.2021 עמ' 3314

(ב) נפטר נכה שעקב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ג במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישלמו לבן זוגו כל עוד לא נישא תגמול בשיעור 155% 162.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

(ב1) נפטר נכה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיף 4ד במשך תקופה רצופה של שלושה חדשים לפחות, ישולם לבן זוגו כל עוד לא נישא, תגמול בשיעורים שלהלן, בניכוי הכנסת בן הזוג מכל מקור אחר:

(1) היתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% - 136.1% 142.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי;

(2) היתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% - 140.2% 147.1% מן המשכורת כאמור;

(3) היתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% - 155% 162.7% מן המשכורת כאמור.

ערעור (תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 2) תשכ"א-1961 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

14.  (א)  הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת רשאי לערער עליה לפני ועדת ערעור בתוך שישים ימים מיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת הרשות המוסמכת; אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערעור לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים יום.

          (ב)  הערעור יוגש לועדה בכתב בשני טפסים; אחד מהם תשלח הועדה לרשות או לועדה שעל החלטתן מערערים.

          (ג)   ועדת הערעור רשאית לאשר את ההחלטה שמערערים עליה או לשנותה.

          (ד)  תובע שהגיש ערעור רשאי, הוא או בא כוחו, להופיע לפניה, ולטעון את טענותיו.

          (ה)  אדם הבא לפני ועדת ערעור כבא כוחו של תובע, לא יהיה זכאי לשכר טרחה אלא באישור ועדת הערעור על פי בקשתו, ובשיעור שתקבע הועדה.

          (ו)   ועדת ערעור תתן נימוקים להחלטתה.

          (ז)   יושב ראש ועדת הערעור ישלח מיד בדואר רשום, העתק החלטת הועדה לתובע ולמי שנתן את ההחלטה.

(תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 9) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014

          (ח)  התובע והרשות המוסמכת רשאים לערער על החלטת ועדת ערעור לפני בית המשפט המחוזי, אך אין לערער אלא בנקודה משפטית בלבד בתוך שישים ימים מיום שנמסרה להם ההחלטה.

(תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 9) תשל"ט-1979

          (ט)  בית המשפט המחוזי ידון בשלושה ורשאי לאשר את החלטת ועדת הערעור, לשנותה או לבטלה או להחזיר את הענין, עם הוראות, לועדה.

(תיקון מס' 9) תשל"ט-1979

          (י)   על פסק דין של בית המשפט המחוזי בערעור ניתן לערער לפני בית המשפט העליון אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.

מיום 1.8.1955

סעיף קטן 14(א) מיום 19.4.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 226 מיום 19.4.1957 עמ' 101 (