נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי"ט-1958

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – טיפול רפואי

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

Go

2

סעיף 2

מינוי רופאים מוסמכים

Go

2

סעיף 3

סמכות רופא מוסמך

Go

2

סעיף 4

ערעור

Go

2

סעיף 5

קבלת טיפול במוסד מוסמך

Go

2

סעיף 6

קבלת טיפול במוסד שאינו מוסמך

Go

2

פרק שלישי: כרטיס נכה

Go

2

סעיף 7

מתן כרטיס נכה

Go

2

סעיף 8

פרטי הרישום בכרטיס הנכה

Go

2

סעיף 9

שינויים בפרטי הרישום

Go

3

סעיף 10

תקפו של כרטיס נכה

Go

3

סעיף 11

החזרת כרטיס

Go

3

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

Go

3

סעיף 12

תשלום הוצאות הטיפול הרפואי

Go

3

סעיף 13

תשלום הוצאות אחרות

Go

3

פרק רביעי 1: טיפול בית

Go

3

סעיף 13א

תנאים לזכאות לטיפול בית

Go

3

סעיף 13ב

בקשה לטיפול בית

Go

3

סעיף 13ג

קבלת הטיפול

Go

3

סעיף 13ד

ביטול או שינוי זכאות

Go

3

פרק חמישי: תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

Go

4

סעיף 14

מתן תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

Go

4

סעיף 15

התאמה ואימון

Go

4

סעיף 17

תשלום הוצאות

Go

4

פרק ששי: נסיעה, כלכלה ולינה

Go

4

סעיף 18

אמצעי תחבורה

Go

4

סעיף 19

כלכלה ולינה

Go

4

סעיף 20

הוצאות נסיעה כלכלה ולינה

Go

4

פרק שביעי: הוראות שונות

Go

4

סעיף 21

מלווים

Go

4

סעיף 22

הפסקת טיפול והוצאה ממוסד

Go

5

סעיף 23

ענשים

Go

5

סעיף 24

סודיות

Go

5

סעיף 25

השם

Go

5


תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי"ט-1958*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 21 ו- 24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מוסד" - בית חולים, בית הבראה, מרפאה, בית מרקחת, מעבדה, מכון רנטגן, או מוסד רפואי אחר, וכן כל ארגון או שירות למתן עזרה רפואית;

           "מוסד מוסמך" - מוסד או רופא, שרופא מוסמך ראשי קבעם כמוסד מוסמך לצורך תקנות אלה;

           "תותבת" - כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבר כזה;

           "מכשיר עזר רפואי" - נעליים אורטופדיות, קביים, מקלות, רצועות, גרביים או חגורות גמישות, חגורות שבר, משקפיים, מכשירים להגברת השמיעה - לרבות הסוללות המפעילות אותם - גרביים לגדמים, לרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים האלה;

           "מכשיר תנועה" - כסא על גלגלים.

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

מינוי רופאים מוסמכים

2.    (א)  לשם טיפול בנכים ימנה שר האוצר -

(1)   רופא מוסמך ראשי שתחום פעולתו הוא כל שטח המדינה;

(2)   רופאים מוסמכים מקומיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות.

           (ב)  הודעה על כל מינוי לפי תקנה זו תפורסם ברשומות.

סמכות רופא מוסמך

3.    כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 21 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הוא הטיפול.

ערעור

4.    נכה החולק על החלטתו של רופא מוסמך מקומי, רשאי לערער לפני הרופא המוסמך הראשי והחלטתו תהא סופית.

קבלת טיפול במוסד מוסמך

5.    נכה שנקבע לו טיפול על ידי רופא מוסמך מקומי או על ידי רופא מוסמך ראשי, יפנה למוסד המוסמך שקבע הרופא למתן הטיפול ויקבל את הטיפול שנקבע.

קבלת טיפול במוסד שאינו מוסמך

6.    באין מוסד מוסמך שיכול ליתן לנכה טיפול שנקבע לו כאמור, רשאי הרופא המוסמך הראשי לאשר לנכה, על חשבון המדינה, טיפול רפואי במוסד או אצל רופא שאינם מוסד מוסמך.

פרק שלישי: כרטיס נכה

מתן כרטיס נכה

7.    נכה שהוחלט עליו לפי החוק שהוא זכאי לתגמולים, תתן לו הרשות המוסמכת כרטיס שבו תיקבע תמונת הנכה ושייקרא "כרטיס נכה".

פרטי הרישום בכרטיס הנכה

8.    בכרטיס הנכה יירשמו פרטים אלה:

(1)   המבחן לפי תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשי"ח-1957, המתייחס לנכות המזכה את הנכה בתגמולים;

(2)   דרגת נכותו של הנכה;

(3)   הרשות שקבעה לאחרונה את דרגת הנכות והתאריך שבו נקבעה הדרגה;

(4)   שמו של הרופא המוסמך המקומי שאליו יפנה הנכה לשם קבלת טיפול;

(5)   מספרה הסידורי של הבקשה שהגיש הנכה לשם קבלת תגמולים.

שינויים בפרטי הרישום

9.    כל כרטיס יהא חתום ביד הרשות המוסמכת וכל שינוי שייעשה בו לא יהיה לו תוקף אלא אם יש בצדו חתימתה של הרשות המוסמכת.

תקפו של כרטיס נכה

10.   (א)  תקפו של כרטיס נכה הוא לשנה אחת מיום שהוצא, או לתקופה קצרה מזו, כפי שתקבע הרשות המוסמכת.

           (ב)  רשאית הרשות המוסמכת להאריך מזמן לזמן את תקפו של כרטיס נכה לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת.

החזרת כרטיס

11.   כרטיס הנכה הוא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירו לרשות המוסמכת בכל עת שפקעה זכותו לתגמולים.

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

תשלום הוצאות הטיפול הרפואי

12.   קיבל נכה טיפול שהוא זכאי לו לפי תקנות אלה, ולא קיבל על כך תחילה אישורו של רופא מוסמך ראשי, רשאי הרופא האמור לאשר לו את ההוצאות שהוציא בעד אותו טיפול, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

(1)   הנכה לא קיבל אישור מוקדם כאמור מסיבה שיש בה צידוק;

(2)   השהיית הטיפול היתה עלולה לסכן את חייו של הנכה, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו;

(3)   הנכה קיבל את הטיפול במוסד מוסמך שהיה סמוך למקום הימצאו, או קיבל את הטיפול במוסד או אצל רופא מתאימים שאינם מוסד מוסמך והם הסמוכים ביותר למקום הימצאו, משום שלא היתה לו אפשרות לפנות למוסד מוסמך;

(4)   הנכה בא במגע עם הרופא המוסמך המקומי מיד לאחר שניתנה לו אפשרות לכך ומילא אחר הוראות אותו רופא בקשר לטיפול;

(5)   הנכה הגיש לרופא מוסמך ראשי, תוך שבועיים מגמר הטיפול, חשבון וקבלות על ההוצאות שהוציא, כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי, ואם נמנע ממנו, בגלל סיבה שיש בה צידוק, מלמלא אחר הוראה זו במועד האמור - תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה.

תשלום הוצאות אחרות

13.   הוציא נכה הוצאות נסיעה, כלכלה או לינה לצורך עצמו או לצורך מלוויו בקשר לטיפול שהוצאותיו שולמו לו כאמור בתקנה 12, רשאי רופא מוסמך ראשי לאשר תשלום ההוצאות, כולן או מקצתן.

פרק רביעי 1: טיפול בית

מיום 27.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537

הוספת פרק רביעי 1

תנאים לזכאות לטיפול בית

13א.   נכה זכאי לקבל טיפול רפואי בבית אם רופא מוסמך קבע שנתקיימו כל אלה:

(1)   הנכה זקוק לטיפול רפואי, בשל מגבלות הנכות שבשלה הוכר כנכה;

(2)   הנכה אינו מסוגל להגיע למקום הטיפול כדי לקבל את הטיפול הרפואי;

(3)   הנכה אינו מקבל טיפול רפואי כאמור מכל מוסד או מקור אחר.

מיום 27.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537

הוספת תקנה 13א

בקשה לטיפול בית

13ב.   נכה המבקש לקבל טיפול רפואי בבית יפנה לרופא מוסמך מקומי שיקבע אם הנכה זכאי לכך ומהו הטיפול הנדרש.

מיום 27.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537

הוספת תקנה 13ב

קבלת הטיפול

13ג.   (א)  הטיפול הרפואי ינתן לנכה בביתו בידי הרופא המוסמך המקומי או בידי מוסד מוסמך שקבע אותו רופא לענין זה.

           (ב)  באין מוסד מוסמך שיכול ליתן לנכה טיפול שנקבע לו כאמור, רשאי הרופא המוסמך הראשי לאשר לנכה, על חשבון המדינה, טיפול רפואי במוסד או בידי רופא או אחות שאינם מוסד מוסמך.

מיום 27.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537

הוספת תקנה 13ג

ביטול או שינוי זכאות

13ד.   הרופא המוסמך רשאי לבטל או לשנות אישור שנתן לפי פרק זה אם ראה כי הנסיבות שעל פיהן נקבעה הזכאות נשתנו, או כי אין עוד צורך במתן טיפול רפואי בבית, כולו או חלקו, מכל טעם שהוא; הודעה על כך תינתן לנכה.

מיום 27.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537

הוספת תקנה 13ד

פרק חמישי: תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

מתן תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

14.   (א)  תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה (להלן - מכשירים) יינתנו לנכה אך ורק אם הוא זכאי להם כחלק מהטיפול המגיע לו על פי החוק.

           (ב)  רופא מוסמך רשאי לקבוע מי הוא הנכה הזכאי לקבל מכשירים ואיזה מהם.

           (ג)   מכשיר שנכה קיבל מהמדינה הוא רכוש המדינה, ואסור לנכה להעבירו לאחר בכל דרך שהיא או להשתמש בו שלא למטרה אשר לה ניתן המכשיר.

התאמה ואימון

15.   (א)  נכה הזכאי למכשיר לפי תקנה 14, זכאי גם שהמכשיר יותאם לגופו ושיינתן לו האימון הדרוש לשימוש במכשיר.

           (ב)  הרופא המוסמך הראשי יקבע את הצורך בהתאמה ובאימון כאמור ואת האופן, הזמן והמקום בשטח המדינה שבהם יבוצעו.

16.   (א)  נכה שקיבל מכשיר זכאי גם שהמכשיר יתוקן או יוחלף, במידה שהדבר נדרש מחמת בלאי או קלקול שלא נגרמו על ידי הנכה בצדיה או ברשלנות.

           (ב)  הרופא המוסמך הראשי יקבע אם קיימים התנאים לזכות האמורה ואת האופן, הזמן והמקום שבהם יבוצעו.

           (ג)   מכשיר שהוחלף, חייב הנכה להחזירו מיד לרופא המוסמך הראשי, אלא אם כן התיר הרופא להשאירו ברשות הנכה.

תשלום הוצאות

17.   רופא מוסמך ראשי רשאי לאשר לשלם לנכה הוצאות שהוציא לתיקון מכשיר, אם נוכח שבלי אותו תיקון לא היה הנכה יכול להשתמש במכשיר, ובלבד -

(1)   שמחיר התיקון לא יעלה על 10 לירות;

(2)   שהנכה הגיש לרופא המוסמך הראשי תוך חודש מיום התיקון חשבון וקבלות על אותה הוצאה כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי, ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק מלהגיש במועד האמור - תוך חודש מיום שחלפה המניעה.

פרק ששי: נסיעה, כלכלה ולינה

אמצעי תחבורה

18.   (א)  נכה שאושר הטיפול בו, או תיקון המכשיר שניתן לו או התאמתו או האימון בו (ולכל אחד מאלה ייקרא להלן - טיפול), זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת הטיפול וחזרה משם, ובלבד שהמרחק בין מקום הימצאו של אותו נכה ובין המקום האמור הוא 5 ק"מ לפחות.

           (ב)  נכה שרופא מוסמך מקומי אישר כי מחמת בריאותו או נכותו אין הוא מסוגל להגיע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת הטיפול, זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום האמור וחזרה משם, גם אם המרחק הוא פחות מ-5 ק"מ.

כלכלה ולינה

19.   (א)  נכה זכאי לקבל כלכלה ולינה כל זמן שהוא בנסיעה ובטיפול במידה שאין הוא מקבל אותן מהמוסד המטפל בו.

           (ב)  רופא מוסמך ראשי יקבע את אופן מתן הכלכלה והלינה האמורות ואת שיעורן.

הוצאות נסיעה כלכלה ולינה

20.   (א)  רשאי רופא מוסמך ראשי להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות לצורך הנסיעה, הכלכלה והלינה האמורות בתקנות 18 ו-19 לפי התנאים שייקבעו בהיתר.

           (ב)  ראה רופא מוסמך מקומי או מנהל מוסד מוסמך שהפניית נכה אל רופא מוסמך ראשי לשם קבלת היתר הסעה, לינה או כלכלה, עלולה לסכן את בריאותו, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו, רשאי הוא להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בתנאים שייקבעו בהיתר.

           (ג)   לא יאושרו לנכה הוצאות לפי תקנה זו אלא אם המציא עליהן חשבון או קבלה: ואולם הוצאות נסיעה למקום הבראה וחזרה ממנו ישולמו על פי קביעת הרשות המוסמכת וללא צורך בהמצאת חשבון או קבלה.

מיום 29.6.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1161

החלפת תקנת משנה 20(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא יאושרו לנכה הוצאות לפי תקנה זו אלא אם המציא הנכה חשבון וקבלות תוך שבועיים מזמן ההוצאה, ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק מלהמציא במועד האמור – תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה.

פרק שביעי: הוראות שונות

מלווים

21.   (א)  רופא מוסמך מקומי, רופא מוסמך ראשי, או מנהל מוסד הנותן לפי תקנות אלה טיפול לנכה, רשאי לקבוע שהנכה זקוק למלווה או למלווים בזמן נסיעתו לצרכי הטיפול.

           (ב)  נקבע הצורך במלווה או במלווים כאמור, ולא נאותו בני משפחתו של הנכה לשמש לו מלווים, יעמיד לו רופא מוסמך ראשי מלווה או מלווים.

           (ג)   דין מלווה לפי תקנה זו בכל הנוגע לנסיעה, כלכלה או לינה הוא כדין נכה לפי הוראות הפרק הששי.

הפסקת טיפול והוצאה ממוסד

22.   לא קיים נכה, ללא טעם מספיק, הוראותיהם של הרופא המוסמך הראשי או של הרופא המוסמך המקומי או של מנהל המוסד שאליו הופנה לשם קבלת טיפול, יהא הרופא המוסמך הראשי רשאי, לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת, להורות על הוצאתו של הנכה מהמוסד שבו הוא נמצא, או להפסיק את הטיפול בנכה, כולו או מקצתו, לחלוטין או לתקופה מסויימת.

ענשים

23.   העובר על הוראות תקנה 11, דינו - מאסר ששה חדשים, או קנס חמישים לירות או שני הענשים כאחד.

סודיות

24.   כל המסמכים והידיעות הקשורים בטיפול בנכים הם סודיים ואין לגלותם אלא במידה שהדבר דרוש לקיום הוראה מהוראות תקנות אלה.

השם

25.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי"ט-1958".

ל' בתשרי תשי"ט (14 באוקטובר 1958)               פרץ נפתלי

                                                                                   ממלא מקום שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 841 מיום 6.11.1958 עמ' 250.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1161 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 537 – תק' תשמ"ו-1986.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות