צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961

עבודה – שכר ושעות עבודה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגבלת שכר טרחה

Go

2

סעיף 1א

הגבלת שכר טרחה בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים

Go

2

סעיף 1ב

הצמדה

Go

2

סעיף 1ג

מס ערך מוסף

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:

הגבלת שכר טרחה צו תשע"א-2010

1.       (א)  מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורם ביום החלטת הרשות המוסמכת.

צו תשע"א-2010

          (ב)  בצו זה, "תביעה" – לרבות ערר וערעור.

מיום 26.12.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 300

1. (א) מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורם ביום החלטת הרשות המוסמכת.

(ב) בצו זה, "תביעה" – לרבות ערר וערעור.

הגבלת שכר טרחה בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים צו תשע"א-2010 הודעה תשע"ד-2014

1א.     על אף האמור בסעיף 1, מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 7,013 שקלים חדשים; בסעיף זה "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים" – לרבות בקשה להכרה בנכות של 25%.

מיום 9.1.2011

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 300

הוספת סעיף 1א

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 614

1א. על אף האמור בסעיף 1, מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 6,583 6,887 שקלים חדשים; בסעיף זה "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים" – לרבות בקשה להכרה בנכות של 25%.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 993

1א. על אף האמור בסעיף 1, מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 6,887 7,013 שקלים חדשים; בסעיף זה "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים" – לרבות בקשה להכרה בנכות של 25%.

הצמדה צו תשע"א-2010

1ב.     (א)  הסכום הנקוב בסעיף 1א ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) (תיקון), התשע"א-2010, המדד שפורסם בחודש נובמבר 2010;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  שינוי הסכומים כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ג)   סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף 1א, כפי שהשתנה עקב האמור בסעיף זה.

מיום 9.1.2011

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 300

הוספת סעיף 1ב

מס ערך מוסף צו תשע"א-2010

1ג.     מכסימום שכר הטרחה כאמור בצו זה אינו כולל מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

מיום 9.1.2011

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 300

הוספת סעיף 1ג

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961".

י' בסיון תשכ"א (25 במאי 1961)                            פנחס רוזן

                                                                                           שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני* פורסם ק"ת תשכ"א מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1868.

תוקן ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 300 – צו תשע"א-2010; $$$ ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

3. תחילתם של סעיפים 1א עד 1ג לצו העיקרי, כנוסחם בסעיף 2 לצו זה, 14 ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה), והם יחולו על הסכמי שכר טרחה שייכרתו ביום התחילה ולאחריו. ###

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 614 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013. ת"ט *** ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 646. ###

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 993 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.