נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ"ט-1969

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – תגמולים ושיעוריהם

תוכן ענינים

2

Go

טופס הבקשה

סעיף 1

2

Go

ראיות

סעיף 2

2

Go

הודעה על שינויים

סעיף 3

2

Go

דרישה לפרטים

סעיף 4

2

Go

השם

סעיף 5


תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ"ט-1969*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

טופס הבקשה

1.    הבקשה לפי סעיף 4ג לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לפי הנוסח שנקבע לה בטופס שאפשר להשיגו במשרדי הרשות המוסמכת.

ראיות

2.    לבקשה יצרף התובע ראיות כלהלן הדרושות להוכחת העובדות שפורטו בטופס הבקשה:

(1)   אישור רפואי בדבר מצב בריאותו אשר בגללו אינו מסוגל להשתכר למחייתו;

(2)   אישורים בדבר מקורות הכנסתו וסכומי ההכנסה, פרט לתגמולים לפי החוק, בארבעת החדשים שקדמו להגשת הבקשה;

(3)   השומה הסופית האחרונה שהוצאה לו על ידי פקיד השומה.

הודעה על שינויים

3.    המקבל תגמול נוסף יודיע בכתב לרשות המוסמכת על כל שינוי שחל בהכנסותיו, וכן על כל פרט אחר המשפיע על זכאותו לתגמול נוסף או על שיעורו, תוך שלושים יום מיום השינוי כאמור.

דרישה לפרטים

4.    המקבל תגמול נוסף חייב למסור לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, כל פרט העשוי להשפיע על זכאותו לתגמול נוסף או על שיעורו; לא מסר מקבל התגמול פרט שנדרש למסרו רשאית הרשות המוסמכת להפסיק את תשלום התגמול הנוסף בתום שלושים יום מהמצאת הדרישה כאמור.

השם

5.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ"ט-1969".

כ"ה באייר תשכ"ט (13 במאי 1969)                          זאב שרף

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1512.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות