תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף),
תשל"ד-1974

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – תגמולים ושיעוריהם

תוכן ענינים

2

Go

חישוב הכנסה

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף),
תשל"ד-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א(ד) ו-24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

חישוב הכנסה

1.    לענין זכאותו של נכה לתגמול נוסף לפי סעיף 4א לחוק ולענין הניכוי לפי סעיף קטן (ב) לסעיף 4א לחוק, רשאית הרשות המוסמכת להביא בחשבון את הכנסתו הממוצעת של הנכה בששת החדשים האחרונים של השנה שקדמה לשנה שבה חל החודש שבעדו ניתן התגמול הנוסף או בשלושת החדשים האחרונים של השנה שקדמה לשנה כאמור, הכל לפי הסכום הקטן יותר.

2.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל"ד-1974".

י"ט בתמוז תשל"ד (9 ביולי 1974)                       יהושע רבינוביץ

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשל"ד מס' 3205 מיום 29.7.1974 עמ' 1575.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות