נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל"ז-1977

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – תגמולים ושיעוריהם

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעת דרגת נכות מיוחדת

סעיף 2

2

Go

תחילת קביעה

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4

2

Go

הוראות מעבר

סעיף 5

2

Go

השם

סעיף 6

2

Go

תוספת


תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ד ו-24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "פגימת ראש" - פגיעה במערכת העצבים המרכזית שקבעה לפי דרגת נכות של מאה אחוז לצמיתות והגורמת להפרעה חמורה בשכל או בשימוש בגפיים;

           "הפרעה חמורה" - הפרעה בתיפקוד אברי הגוף או השכל שכתוצאה ממנה נזקק הנכה בקביעות לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים;

           "תגמול רגיל" - תגמול המגיע לנכה שאין לו בן משפחה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק;

           "ועדה רפואית" - ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 8 לחוק;

           "פגימה", "פגימה מוסבת" - כמשמעותם בתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשי"ח-1957.

קביעת דרגת נכות מיוחדת

2.    (א)  מצאה ועדה רפואית, בעת קביעת דרגת נכותו של נכה, כי הנכה נפגע פגימה מוסבת באחת מהפגימות שבתוספת, תקבע לו, נוסף לדרגת הנכות, דרגת נכות מיוחדת.

           (ב)  על הדיון בקביעת דרגת נכות מיוחדת יחולו הוראות תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשי"ח-1957, בשינויים המחוייבים.

תחילת קביעה

3.    קבעה הועדה הרפואית לנכה דרגת נכות מיוחדת, תקבע בהחלטתה תאריך לתחילת התגמולים המיוחדים, ובלבד שלא יהיה לפני ט' בטבת תשל"ז (30 בדצמבר 1976); לא קבעה הועדה הרפואית תאריך כאמור יראו את תאריך ההחלטה כתאריך לתחילת התגמולים המיוחדים.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת תשל"ז (30 בדצמבר 1976).

הוראות מעבר

5.    (א)  החליטה ועדה רפואית על דרגת נכותו של נכה לפני יום הפרסום של תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ולא קבעה בהחלטתה דרגת נכות מיוחדת, רשאים הנכה או הרשות המוסמכת לבקש מהועדה הרפואית, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לקבוע לנכה דרגת נכות מיוחדת.

           (ב)  בקשה מטעם הנכה לפי תקנת משנה (א) תוגש בכתב, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לרשות המוסמכת והיא תעביר את הבקשה לועדה הרפואית; בקשה מטעם הרשות המוסמכת תוגש תוך המועד האמור לועדה הרפואית.

           (ג)   נתקבלה לפני יום הפרסום הודעה על החלטת הועדה הרפואית שנקבעה בה לנכה דרגת נכות מיוחדת ולא הוגש ערעור על הקביעה, יראו את ההודעה כאילו נתקבלה ביום הפרסום.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל"ז-1977".

תוספת

(תקנה 2)

1.        שיתוק מלא ולצמיתות של שתי הגפיים התחתונות (paraplegia)

2.        אבדן שתי אמות הגפיים העליונות.

3.        קטיעת שתי שוקי הגפיים התחתונות.

4.        אבדן אמה אחת של גפה עליונה וקטיעת שוק אחת מגפה תחתונה.

5.        עיוורון מלא ולצמיתות בשתי העיניים.

6.        פגימת ראש.

כ"ה באדר תשל"ז (15 במרס 1977)                     יהושע רבינוביץ

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3684 מיום 27.3.1977 עמ' 1279.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות