נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל"ז-1977

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ועדת שיקום

סעיף 2

2

Go

ערבות למילווה שיקום או דיור

סעיף 3

2

Go

ערבות למילווה למקור פרנסה

סעיף 4

2

Go

תנאי ערבות וסכומה

סעיף 5

2

Go

החלטה סופית

סעיף 6

2

Go

שימוש בכספי מילווה

סעיף 7

2

Go

תשלום במקרה הפרה

סעיף 8

2

Go

השם

סעיף 9


תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "דיור" - לרבות שיכון;

           "מימון" - המצאת אמצעים כספיים הדרושים לשיקום או לדיור;

           "נכה" - נכה הזכאי לתגמולים על פי החוק;

           "קרן" - קרן שהמדינה משתתפת בה או ערבה להפסדיה, לרבות מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

           "הרשות" - הרשות המוסמכת ביחד עם מי שמינה לכך סגן המנהל הכללי במשרד האוצר;

           "שיקום" - פעולה המכוונת להמציא לנכה תעסוקה ומקור הכנסה.

ועדת שיקום

2.    (א)  תוקם ועדת שיקום בהרכב זה:

(1)   הרשות המוסמכת, יושב ראש;

(2)   שני חברים שמינה שר האוצר.

           (ב)  הודעה על הקמת ועדת שיקום ומענה והרכבה תפורסם ברשומות.

ערבות למילווה שיקום או דיור

3.    מצאה ועדת שיקום כי נכה זקוק לשם שיקומו או דיורו למימון שאין להשיגו אלא בדרך של מילווה מקרן (להלן - מילווה) וכי אין לו אפשרות להמציא ערבים מתאימים שבלעדיהם אין לקבל את המילווה, רשאית הרשות לערוב בשם המדינה בפני הקרן למילווה האמור.

ערבות למילווה למקור פרנסה

4.    מצאה ועדת שיקום כי נכה זקוק לערבות, לשם השגת מקור פרנסה, וכי אין לו אפשרות להמציא ערבות שבלעדיה אין להשיג את מקור הפרנסה, רשאית הרשות, על פי בקשת הנכה, לתת את הערבות האמורה בשם המדינה.

תנאי ערבות וסכומה

5.    ערבות לפי תקנות אלה תינתן בסכומים ולפי התנאים שקבעה ועדת שיקום.

החלטה סופית

6.    החלטת ועדת שיקום בענין ערבות היא סופית.

שימוש בכספי מילווה

7.    נכה ישתמש בכספי המילווה שלגביו ניתנה ערבות לפי תקנות 3 או 4, אך ורק למטרה שלמענה נועד.

תשלום במקרה הפרה

8.    נכה שהפר הוראה מהוראות תקנות אלה או תנאי מתנאי הערבות או המילווה, חייב לשלם למדינה מיד ובבת אחת כל סכום שהמדינה חייבת או עלולה להיות חייבת בתוקף הערבות שניתנה.

השם

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל"ז-1977".

כ"ו באדר תשל"ז (16 במרס 1977)                      יהושע רבינוביץ

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3699 מיום 11.4.1977 עמ' 1348.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות