חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

2

סעיף 1א

אישור נכות בידי רופא שהסמיכה רשות הרישוי

Go

2

סעיף 2

חניה במקום שאין החניה מותרת בו

Go

2

סעיף 3

סייג לרשות חניה

Go

2

סעיף 3א

הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה

Go

2

סעיף 4

נעילה

Go

2

סעיף 4א

עונשין

Go

3

סעיף 4ב

פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי

Go

3

סעיף 4ג

חניה לנכים בשטח פריקה וטעינה

Go

3

סעיף 4ד

חניה לנכה סמוך למקום מגוריו

Go

3

סעיף 4ה

החלת הוראות לעניין חניה לנכה סמוך למקום מגוריו במקרים נוספים

Go

3

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

3


חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993*

הגדרות ופרשנות

1.    (א)  בחוק זה -

(תיקון מס' 1) תשס"א-2000

           "תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;

(תיקון מס' 1) תשס"א-2000

           "נכה" - עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א:

(1)   שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;

(2)   שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;

(3)   שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(תיקון מס' 1) תשס"א-2000

           "רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.

           (ב)  למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.

מיום 25.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 75 (ה"ח 2867)

(א) בחוק זה -

"תג נכה" – תג הנושא את שם הנכה ואת מספר הרכב שנתנה רשות הרישוי, כמשמעותה בפקודת התעבורה, לנכה, עבור רכב שבבעלותו.

"תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;

"נכה" - עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א:

(1) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;

(2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;

(3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

"רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.

אישור נכות בידי רופא שהסמיכה רשות הרישוי (תיקון מס' 1) תשס"א-2000

1א.     לא ניתן לאשר נכות על פי דין, רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי לאשר כי מתקיים באדם האמור בפסקה (1) להגדרה "נכה".

מיום 25.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 75 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 1א

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

1ב.     (בוטל).

מיום 25.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 76 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 1ב

מיום 1.4.2004 (בוטל בתיקון מס' 3)

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 58 (ה"ח 64)

1ב. מי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנים שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 לפי אישור של רופא כאמור בסעיף 1א, תיתן לו רשות הרישוי תג נכה, ובלבד שכלי הרכב המזכים המצוינים בתג הנכה הם בבעלותו, והשימוש בו יוגבל לנהיגה ברכב בידי הנכה בלבד.

מיום 30.3.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1933 מיום 30.3.2004 עמ' 337 (ה"ח 37)

ביטול סעיף 1ב

הנוסח הקודם:

תג נכה בסייגים

1ב. מי שנעשה נכה לראשונה לאחר שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 לפי אישור של רופא כאמור בסעיף 1א, תיתן לו רשות הרישוי תג נכה, ובלבד שכלי הרכב המזכים המצוינים בתג הנכה הם בבעלותו, והשימוש בו יוגבל לנהיגה ברכב בידי הנכה בלבד.

חניה במקום שאין החניה מותרת בו

2.    (א)  נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:

(1)   בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;

(2)   בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;

(3)   החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

(4)   החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

(תיקון מס' 8) תשע"ח-2017

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.

מיום 25.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 76 (ה"ח 2867)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב, אלא אם כן תג הנכה ניתן לנכה בהתאם להוראות סעיף 1ב.

מיום 28.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 82 (ה"ח 1109)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב, אלא אם כן תג הנכה ניתן לנכה בהתאם להוראות סעיף 1ב.

סייג לרשות חניה

3.    מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א)(3) ו-(4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה –

(1)  בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;

(2)  במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;

(3)  בתוך מעבר חציה או בתחום שנים-עשר מטרים לפניו;

(4)  בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים-עשר מטרים או יותר;

(5)  בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;

(6)  בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית;

(7)  בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך;

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

(8)  בשטח פריקה וטעינה שסומן בתמרור (להלן – שטח פריקה וטעינה), במועדים שיועדו לכך בהתאם לתמרור;

(תיקון מס' 8) תשע"ח-2017

(9)  במקום חניה שהוקצה לרכב מסוים של נכה וסומן בתמרור שבו צוינו פרטי הרכב, ואם צוינו בתמרור ימים או שעות מסוימים – רק בימים או בשעות שצוינו בתמרור.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2615 מיום 28.3.2017 עמ' 505 (ה"ח 549)

הוספת פסקה 3(8)

מיום 28.1.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 82 (ה"ח 1109)

הוספת פסקה 3(9)

הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה (תיקון מס' 5) תשע"ב-2012

3א.     (א)  על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) או (4) או 3, ועל גבי הודעת תשלום הקנס צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל הרכב; הומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, יצורף אליה צילום כאמור.

           (ב)  המצאה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה לפי הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

           (ג)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הודעת תשלום קנס שהומצאה בידי שוטר.

מיום 19.8.2012

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 390 (ה"ח 442)

הוספת סעיף 3א

נעילה

4.    על אף האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה, גלגלי רכב הנושא תג נכה אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.

עונשין (תיקון מס' 1) תשס"א-2000

4א.     (א)  אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, שהחנה רכב הנושא תג נכה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

           (ב)  נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה לנכה, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   הורשע נכה בעבירה לפי סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, להורות בצו על שלילת זכאותו של הנכה לתג הנכה לתקופה שיקבע.

           (ד)  בסעיף זה, "מתלווה לנכה" - אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.

מיום 25.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 76 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 4א

פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

4ב.     מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה; לענין סעיף זה –

           "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

           "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

           "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסימן ג' לפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

           "תשלום" – לרבות שיפוי בעד תשלום.

מיום 7.10.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 333 (ה"ח 2951)

הוספת סעיף 4ב

חניה לנכים בשטח פריקה וטעינה (תיקון מס' 6)  תשע"ז-2017

4ג.      רשות תימרור מקומית תסמן מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה, בשטח פריקה וטעינה, במועדים שאינם מיועדים לפריקה ולטעינה, ובלבד ששטח הפריקה והטעינה אינו נתיב נסיעה; מספר מקומות החניה שיסומנו כאמור יהיה לפי הגבוה מבין אלה:

(1)  מקום חניה אחד;

(2)  מספר מקומות החניה שניתן לכלול במחצית משטח הפריקה והטעינה.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2615 מיום 28.3.2017 עמ' 505 (ה"ח 549)

הוספת סעיף 4ג

חניה לנכה סמוך למקום מגוריו (תיקון מס' 7)  תשע"ז-2017

4ד.     (א)  רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה, הנושא תג נכה, מקום חניה אחד המתאים לצרכיו של הנכה, שמידותיו ייקבעו בהתחשב בתקן ישראלי, סמוך ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה, ובמרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממנו; לעניין זה, "תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

           (ב)  מצאה הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א) כי אין מקומות חניה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממקום מגוריו של הנכה, תקצה לרכבו המזכה כאמור בסעיף קטן (א), ככל האפשר, חניה כאמור באותו סעיף קטן במרחק שאינו עולה על 400 מטרים מקום מגוריו.

           (ג)   הרשות המקומית תקצה מקום חניה לפי סעיף זה בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה בקשה לכך.

           (ד)  רשות התימרור המקומית תציב במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה, על חשבונה, תמרור המייחד את מקום החניה לרכב כאמור בסעיף קטן (א), אשר את פרטיו מסר לה הנכה, והם יצוינו על גבי התמרור.

           (ה)  נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב רשאי להחנות את הרכב המזכה שפרטיו צוינו על גבי התמרור כאמור בסעיף קטן (ד) במקום החניה שהוקצה כאמור בסעיף זה, בלא תשלום; לא תהיה לנכה כל זכות אחרת או נוספת במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה.

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו אם לנכה חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע, ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו, ובלבד שהיא מותאמת לצרכיו.

           (ז)   לעניין סעיף זה יקראו את ההגדרה "נכה" שבסעיף 1, כך:

(1)   ברישה, במקום "עיוור," יבוא "עיוור או" והמילים "או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א" – לא ייקראו;

(2)   בפסקה (1), במקום "ל-60%" יבוא "ל-90%".

מיום 12.4.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1018 (ה"ח 707)

הוספת סעיף 4ד

החלת הוראות לעניין חניה לנכה סמוך למקום מגוריו במקרים נוספים (תיקון מס' 7) תשע"ז-2017

4ה.     רשות מקומית תקצה מקום חניה לפי הוראות סעיף 4ד גם לנכה שאותו סעיף לא חל לגביו, בשל הוראות סעיף קטן (ז) שבו, אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בדרגת הנכות של הנכה ובמידת השפעתה על ניידותו.

מיום 12.4.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 707)

הוספת סעיף 4ה

ביצוע ותקנות

5.    שר התחבורה ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

                          יצחק רבין                           ישראל קיסר

                                ראש הממשלה                                  שר התחבורה

            עזר וייצמן                             שבח וייס

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1441 מיום 2.12.1993 עמ' 28 (ה"ח תשנ"ג מס' 2201 עמ' 341).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1766 מיום 25.12.2000 עמ' 75 (ה"ח תש"ס מס' 2867 עמ' 354) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 58 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201) – תיקון מס' 2 בסעיף 27 לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1933 מיום 30.3.2004 עמ' 337 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 37 עמ' 49) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 333 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 4 בסעיף 17 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 390 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 442 עמ' 105) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 19.8.2012.

ס"ח תשע"ז מס' 2615 מיום 28.3.2017 עמ' 505 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 549 עמ' 98) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1018 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 707 עמ' 176) – תיקון מס' 7; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2676 מיום 28.12.2017 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1109 עמ' 780) – תיקון מס' 8; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.