נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994

 

 

בריאות – נכים – ילדים ופעוטות עם מוגבלות – הסעה בטיחותית

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – ילדים ופעוטות עם מוגבלות – הסעה בטיחותית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זכאות להסעה

Go

2

סעיף 3

הסעה בידי רשות מקומית

Go

2

סעיף 4

הסעה ברכב בטיחותי

Go

3

סעיף 5

רכב בטיחותי

Go

3

סעיף 6

הסעה על ידי ארגון ציבורי

Go

3

סעיף 7

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 8

תקנות באישור ועדת הכלכלה

Go

3

סעיף 9

מועד להגשת תקנות

Go

3

סעיף 10

תחילה

Go

3

 

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002


חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994*

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "אחראי" – הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמרתו על פי דין;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "אחראי"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "ארגון ציבורי" – ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות מסוג מסוים או בקידום עניינם;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

"ארגון ציבורי" – ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים בעלי מוגבלות בילדים עם מוגבלות מסוג מסוים או בקידום עניינם;

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "חוק מעונות יום שיקומיים" – חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "חוק מעונות יום שיקומיים"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "ילד עם מוגבלות" – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

"ילד נכה" "ילד עם מוגבלות" – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה;

          "מוסד חינוך" – מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "מעון יום שיקומי" – מעון יום שיקומי בעל רישיון תקף על פי חוק מעונות יום שיקומיים;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "מעון יום שיקומי"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

         "מפקח" – מפקח על מעון יום שיקומי כמשמעותו בחוק מעונות יום שיקומיים;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "מפקח"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

         "סל השירותים" – סל שירותים לפעוט עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "סל השירותים"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

         "פעוט עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "פעוט עם מוגבלות"

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "רכב בטיחותי" – רכב להסעת ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני שנקבעו לפי סעיף 5(א);

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

"רכב בטיחותי" – רכב להסעת ילדים נכים ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני שנקבעו לפי סעיף 5 סעיף 5(א);

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          "השר האחראי" –

(1)   לענין ילדים עם מוגבלות – שר החינוך והתרבות;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(2)   לענין פעוטות עם מוגבלות – שר הרווחה והשירותים החברתיים.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

הוספת הגדרת "השר האחראי"

 

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 604 (ה"ח 307)

(2) לענין פעוטות עם מוגבלות – שר העבודה והרווחה שר הרווחה והשירותים החברתיים.

זכאות להסעה (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

2.    (א)  ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

          (א1) פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

(תיקון מס' 1) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ב)  השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג, וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי של הפעוטות עם המוגבלות.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 43 (ה"ח 2556)

(ב) הסעה כאמור של ילדים נכים, תלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג.

(ב) שר החינוך התרבות והספורט יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים נכים שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג.

(ג) שר החינוך והתרבות יקבע בתקנות כללים ומבחנים לענין סעיף זה.

 

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח 3160)

2. (א) ילד נכה ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג הנכות או המגבלה שלו.

(א1) פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

(ב) שר החינוך התרבות והספורט השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים נכים ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג.

 

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 604 (ה"ח 307)

(ב) השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג, וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי של הפעוטות עם המוגבלות.

הסעה בידי רשות מקומית (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

3.      (א)  הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ב).

 

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

          (א1) רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בסעיף קטן זה – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן (א); שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; בסעיף קטן זה, "מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ב)  רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2(ב); בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" – שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.

(תיקון מס' 2) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ג)  (1)    הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, קיומו של ליקוי בהסעה או בליווי בהסעה של הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות ולמפקח.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(2)   הובא לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה (1), בין בהודעה מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת, תפעל הרשות המקומית לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 526 (ה"ח 3160)

הסעה בידי רשות מקומית הסעה בידי רשות מקומית או מעון יום שיקומי

3. (א) הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד הנכה הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לפי סעיף 2(ב).

(ב) (1) מעון יום שיקומי, שבו שוהה פעוט עם מוגבלות, ידאג להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לשעות פעילותו של מעון היום השיקומי; בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988(3), ואולם רשאי שר העבודה והרווחה לקבוע שנת לימודים אחרת לענין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.

(2) מעון יום שיקומי רשאי להעביר לידי הרשות המקומית, שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות, כתב התחייבות להעברת הסכום שניתן לו במסגרת סל השירותים בעבור הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות השוהה בו (להלן - כתב התחייבות).

(3) כתב התחייבות יכלול התחייבות לתקופה של שנת לימודים אחת, והוא יועבר אל הרשות המקומית לא יאוחר מיום 31 ביולי של כל שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה.

(4) העביר מעון יום שיקומי לידי רשות מקומית כתב התחייבות, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1).

(5) על אף האמור בפסקה (4), הועבר לידי הרשות המקומית כתב התחייבות לאחר יום 31 ביולי של שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1) ככל שניתן בנסיבות הענין.

(ג) (1) הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, שהעביר לרשות המקומית כתב התחייבות, קיומו של ליקוי בהסעת הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית ולמפקח.

(2) קיבלה רשות מקומית הדואגת להסעה ולליווי בהסעה כאמור בסעיף קטן (ב) הודעה בדבר ליקוי כאמור בפסקה (1), תפעל לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור.

 

מיום 11.4.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1998 מיום 11.4.2005 עמ' 428 (ה"ח 120)

הוספת סעיף קטן 3(א1)

 

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 604 (ה"ח 307)

הסעה בידי רשות מקומית או מעון יום שיקומי

3. (א) הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ב).

(א1) רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בסעיף קטן זה – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן (א); שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; בסעיף קטן זה, "מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.

(ב) (1) מעון יום שיקומי, שבו שוהה פעוט עם מוגבלות, ידאג להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לשעות פעילותו של מעון היום השיקומי; בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988(3), ואולם רשאי שר העבודה והרווחה לקבוע שנת לימודים אחרת לענין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.

(2) מעון יום שיקומי רשאי להעביר לידי הרשות המקומית, שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות, כתב התחייבות להעברת הסכום שניתן לו במסגרת סל השירותים בעבור הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות השוהה בו (להלן - כתב התחייבות).

(3) כתב התחייבות יכלול התחייבות לתקופה של שנת לימודים אחת, והוא יועבר אל הרשות המקומית לא יאוחר מיום 31 ביולי של כל שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה.

(4) העביר מעון יום שיקומי לידי רשות מקומית כתב התחייבות, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1).

(5) על אף האמור בפסקה (4), הועבר לידי הרשות המקומית כתב התחייבות לאחר יום 31 ביולי של שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1) ככל שניתן בנסיבות הענין.

(ב) רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2(ב); בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" – שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.

(ג) (1) הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, שהעביר לרשות המקומית כתב התחייבות, קיומו של ליקוי בהסעת בהסעה או בליווי בהסעה של הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות ולמפקח.

(2) קיבלה רשות מקומית הדואגת להסעה ולליווי בהסעה כאמור בסעיף קטן (ב) הודעה בדבר ליקוי כאמור בפסקה (1) הובא לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה (1), בין בהודעה מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת, תפעל הרשות המקומית לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור.

 

מיום 16.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 338 (ה"ח 663)

(א1) רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בסעיף קטן זה – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן (א); שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת הכלכלה ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; בסעיף קטן זה, "מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.

הסעה ברכב בטיחותי (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

4.    (א)  רשות מקומית המסיעה, ברכב אחד, חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, או יותר, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).

          (ב)  רשות מקומית הצריכה להסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי; אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות – לרבות אוטובוס או מונית.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 526 (ה"ח 3160)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. (א) רשות מקומית המסיעה חמישה ילדים נכים או יותר ברכב אחד, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג הנכות או המגבלה כפי שנקבע לפי סעיף 5.

(ב) רשות מקומית הצריכה להסיע פחות מחמישה ילדים נכים, תתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי; אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים נכים, תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילד הנכה ברכב שאינו רכב בטיחותי לרבות באוטובוס או במונית, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותו או בבטיחותו של הילד הנכה.

רכב בטיחותי (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

5.    (א)  שר התחבורה יקבע תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות, באופן שיבטיחו את בריאותם ובטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ב)  לא תסיע רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זה, אלא אם כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו; שר התחבורה רשאי לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי, בהתאם לסוג המוגבלות.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

          (ג)   תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 527 (ה"ח 3160)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. שר התחבורה יקבע בתקנות תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים נכים לפי סוגי הנכות והמוגבלות, באופן שיבטיחו את בריאותו ובטיחותו של הילד הנכה.

 

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 605 (ה"ח 307)

(ב) לא יסיע מעון יום שיקומי או לא תסיע רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זה, אלא אם כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו; שר התחבורה רשאי לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי, בהתאם לסוג המוגבלות.

 

מיום 16.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 338 (ה"ח 663)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

הסעה על ידי ארגון ציבורי (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

6.    (א)  ארגון ציבורי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב)  ארגון ציבורי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 527 (ה"ח 3160)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

הסעה על ידי ארגון ציבורי

6. (א) ארגון ציבורי המסיע חמישה ילדים נכים או יותר ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג הנכות או המגבלה כפי שנקבע לפי סעיף 5.

(ב) ארגון ציבורי המסיע פחות מחמישה ילדים נכים רשאי להסיע את הילד הנכה ברכב שאינו רכב בטיחותי לרבות באוטובוס או במונית, ובלבד שאופו הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותו או בבטיחותו של הילד הנכה.

 

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 605 (ה"ח 307)

הסעה על ידי ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי

6. (א) ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).

(ב) ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

7.    השר האחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, כל אחד בתחום עניניו, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 527 (ה"ח 3160)

7. שר החינוך והתרבות השר האחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, כל אחד בתחום עניניו, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

אישור תקנות לעניין הסעה וליווי (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5)  תשע"ז-2017

8.    תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 605 (ה"ח 307)

8. תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

 

מיום 16.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339 (ה"ח 663)

תקנות באישור ועדת הכלכלה אישור תקנות לעניין הסעה וליווי

8. תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת הכלכלה ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

 

מועד להגשת תקנות

9.    התקנות לפי סעיפים 2 ו-5 יוגשו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תוך שלושה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

10.  תחילתו של חוק זה ביום תחילת שנת הלימודים תשנ"ו.

 

 

                                       ישראל קיסר                 אמנון רובינשטיין

                                                  שר התחבורה                       שר החינוך והתרבות

                     עזר וייצמן                       יצחק רבין                        שבח וייס

                          נשיא המדינה                           ראש הממשלה                        יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1451 מיום 23.2.1994 עמ' 71 (ה"ח תשנ"ב מס' 2135 עמ' 380).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 43 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 12) – תיקון מס' 1 בסעיף 30 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; תחילתו ביום 1.1.1997.

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 525 (ה"ח תשס"ב מס' 3160 עמ' 843) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 1998 מיום 11.4.2005 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 120 עמ' 584) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 604 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 307 עמ' 664) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 338 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 663 עמ' 6) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות