תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), תשנ"ה-1995

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

בריאות – נכים

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רישוי רכב בטיחותי

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), תשנ"ה-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, תשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "האגף" - אגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה;

           "גוף ציבורי" - רשות מקומית או ארגון ציבורי החייבים בהסעת ילדים נכים למוסד חינוך;

           "מפרט טכני" - מפרט טכני להתקנת רכב בטיחותי לסוגיו שהוציא האגף, והמתעדכן מזמן לזמן בהתאם להתפתחויות טכניות בנושא, והמופקד לעיון הציבור במשרד האגף ובלשכות המחוזיות של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של המשרד;

           "רכב בטיחותי" - רכב להסעת ילדים נכים מאחד משני סוגים אלה:

(1)   רכב המתאים להסעת ילדים נכים הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו:

(א)   מתקן להרמת עגלת הנכים;

(ב)   אמצעי ריתום לכל נוסע במושב ולעגלות הנכים;

(ג)    רצפה שבה מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים;

(ד)    משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים;

(ה)   ידיות מרופדות במושבי הנכים;

(ו)    מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב;

(ז)    מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב;

(ח)   ציוד עזרה ראשונה;

(ט)   שתי דלתות לפחות;

(י)    אמצעי לקשר אף אם הוא נייד.

(2)   רכב המתאים להסעת ילדים נכים שאינם נזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו:

(א)   מושבים קבועים לנכים;

(ב)   אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב;

(ג)    משענות ראש בכל מושבי הרכב;

(ד)    ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים;

(ה)   מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב;

(ו)    מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב;

(ז)    ציוד עזרה ראשונה;

(ח)   שתי דלתות לפחות;

(ט)   אמצעי לקשר, אף אם הוא נייד.

רישוי רכב בטיחותי

2.    (א)  לא יירשם רכב בטיחותי לפי פקודת התעבורה, תשכ"א-1961, אלא אם כן נבדק בידי מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, וניתנה לגביו תעודה כי נתקיימו בו כל התנאים המפורטים לגבי כל אחד מסוגי הרכב הבטיחותי וכן התנאים שבמפרט הטכני.

           (ב)  רכב בטיחותי יעמוד בדרישות המפרט הטכני המתאים לסוגו כפי שיירשם ברשיון הרכב.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

כ"א בשבט תשנ"ה (22 בינואר 1995)                     ישראל קיסר

                                                                                                שר התחבורה* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5660 מיום 9.2.1995 עמ' 704.