נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

7

סעיף 1

הגדרות

Go

7

 

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

Go

10

סעיף 2

כשירות שיט של כלי שיט ישראלי

Go

10

סעיף 3

סייג לכשירות לשיט

Go

10

סעיף 4

התנאים לכשירות

Go

10

סעיף 5

כשירות אניה

Go

10

סעיף 6

כשירות גוררת ספינת מכמורת או ספינת נוסעים בשכר

Go

11

סעיף 7

כשירות סירה או ספינה

Go

11

סעיף 7א

הוראות לגבי ציוד בטיחות

Go

11

סעיף 8

כשירות ארבה

Go

12

סעיף 9

שינוי הוראות התוספת השניה

Go

12

סעיף 9א

צוות בטיחות

Go

12

סעיף 10

הודעה על אי כשירות כלי שיט ישראלי לשיט

Go

12

סעיף 11

היתר לכלי שיט ישראלי במקרים מסויימים

Go

12

סעיף 12

גרירת כלי שיט

Go

12

סעיף 12א

כשירות למסע  בין לאומי

Go

12

סעיף 13

היתר להפלגה  בין לאומית

Go

12

סעיף 13א

איסור הפלגת ספינה אל מחוץ למימי החופין בלא ציוד בטיחות נוסף

Go

13

סעיף 14

צוות בטיחות

Go

13

סעיף 15

איסור השטה של כלי שיט שאינו ישראלי

Go

13

סעיף 15א

הובלת מטענים בצובר נוזלי

Go

13

 

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

Go

13

סעיף 16

היתר טעינה

Go

13

סעיף 17

מתן היתר טעינה

Go

14

סעיף 18

השגחת מפקח כלי שיט על טעינה

Go

14

סעיף 19

חובת טעינה כהלכה

Go

14

 

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

Go

14

סעיף 20

טעינה כהלכה של אניה

Go

14

סעיף 20א

שקילת מכולה לפני הטענתה

Go

15

סעיף 20ב

סימון מכולה בלתי כשירה להובלה בינלאומית

Go

15

סעיף 21

טעינה כהלכה של כלי שיט שאינו אניה

Go

15

סעיף 22

דרישות בטיחות כלליות

Go

15

סעיף 23

תוצאות אי מילוי אחר דרישות בטיחות כלליות

Go

15

סעיף 24

דרישות בטיחות מיוחדות

Go

15

סעיף 25

תוצאות אי מילוי אחר דרישות בטיחות מיוחדות

Go

16

סעיף 26

ערר על דרישות בטיחות מיוחדות

Go

16

 

פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

Go

16

סעיף 26א

תחולה

Go

16

סעיף 26ב

צוות משלים

Go

16

סעיף 26ג

איוש במשמרות רצופות

Go

17

סעיף 26ד

צוות ומשמרות בעגינה ובנמל

Go

17

סעיף 26ה

איסור השטה ועגינה

Go

17

 

פרק רביעי ב': מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי

Go

17

סעיף 26ו

הגדרות

Go

17

סעיף 26ז

איסור השטה

Go

17

סעיף 26ח

תקינות מיתקן נגרר

Go

18

סעיף 26ט

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה

Go

18

סעיף 26ט1

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים

Go

18

סעיף 26ט2

תאנים לגבי הנוסעים על אופנוע ים

Go

18

סעיף 26י

תנאים לגבי נוסעים על המיתקן הנגרר

Go

19

סעיף 26יא

תנאים לגבי כלי השיט הגורר

Go

19

סעיף 26יב

גלישת סקי

Go

19

סעיף 26יב1

תנאים לגבי כלי שיט גורר

Go

19

סעיף 26יג

התרת פעילות מאורגנת בתנאים מיוחדים

Go

19

 

פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

Go

19

סעיף 27

בדיקה ראשונית בכלי שיט בבעלות ישראלית

Go

19

סעיף 27א

בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ

Go

19

סעיף 28

מועדי הבדיקה הכללית

Go

20

סעיף 29

נושאי הבדיקה וסוגיהם

Go

20

סעיף 30

בדיקה מיוחדת

Go

20

סעיף 31

בדיקה כללית בכלי שיט שהופסק השימוש בו

Go

20

סעיף 32

ביקורת בכלי שיט

Go

21

סעיף 33

אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט

Go

21

סעיף 34

העמדת כלי שיט לבדיקה ולביקורת

Go

21

סעיף 35

הכנת כלי שיט לבדיקה

Go

21

סעיף 36

איסור מתן הצהרה כוזבת על מצב כושר שיט

Go

21

סעיף 37

הצהרה על בדיקה

Go

21

סעיף 38

הודעה על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי

Go

21

סעיף 39

מתן רשיון שיט

Go

21

סעיף 39א

איסור השטה בלא רישיון

Go

22

סעיף 40

מתן רשיון שיט לפני סיום בדיקה כללית

Go

22

סעיף 41

התנאת תנאים ברשיון השיט ובדיקה מיוחדת

Go

22

סעיף 42

סירוב לתת רשיון שיט

Go

22

סעיף 43

תוקף רשיון שיט

Go

22

סעיף 44

ביטול רשיון שיט

Go

23

סעיף 45

ביטול תעודות שניתנו לפי אמנות

Go

23

סעיף 46

הארכת תוקף רשיון השיט

Go

23

סעיף 47

דחיית מועד הבדיקה הכללית

Go

24

סעיף 48

הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני הבדיקה הכללית

Go

24

סעיף 49

מסירת רשיון שיט שבוטל

Go

24

סעיף 50

שינוי פרטים ברשיון השיט

Go

24

סעיף 51

רשיון שיט שנשחת או אבד

Go

24

סעיף 52

הצגת רשיון

Go

24

 

פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים

Go

24

סעיף 52א

הגדרות

Go

24

סעיף 52ב

איסור השטה

Go

25

סעיף 52ג

בדיקת תיעוד

Go

25

סעיף 52ד

העילות לבדיקה מפורטת

Go

25

סעיף 52ה

סייג להעמדה לבדיקה מפורטת

Go

26

סעיף 52ו

פריטי הבדיקה המפורטת

Go

26

סעיף 52ז

תוצאות בדיקה

Go

27

סעיף 52ח

בדיקה חוזרת

Go

27

סעיף 52ט

עיכוב הפלגה

Go

27

סעיף 52י

איסור כניסה לתחום

Go

27

סעיף 52יא

דיווח על עיכוב

Go

27

סעיף 52יב

דיווח לנמל היעד

Go

27

סעיף 52יג

דיווח לאימ"ו

Go

28

סעיף 52יד

שמירת דינים

Go

28

 

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

Go

28

סעיף 53

היתר שיט וסימון כלי שיט זרים

Go

28

סעיף 54

מתן היתר שיט זמני

Go

28

סעיף 55

תחולת תקנות מסויימות על היתר שיט זמני

Go

28

סעיף 56

תוקף היתר שיט זמני

Go

28

סעיף 57

דין כלי שיט זר בתום תוקף היתר שיט

Go

28

 

פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

Go

28

 

סימן א': כללי

Go

28

סעיף 57א

הגדרות

Go

29

סעיף 57ב

התנהגות והופעה

Go

29

סעיף 57ג

חובת הזדהות

Go

29

סעיף 57ד

סיוע בעלייה וירידה

Go

29

סעיף 57ה

העברת נוסע מכלי שיט

Go

29

סעיף 57ו

הסעת קטינים

Go

29

סעיף 57ז

משמעת

Go

29

סעיף 57ח

נוסע מסוכן

Go

29

סעיף 57ט

מי שתייה

Go

29

סעיף 57י

בתי שימוש וברזים

Go

29

סעיף 57יא

ניקיון בכלי השיט

Go

29

סעיף 57יב

איסור השלכת פסולת

Go

30

סעיף 57יג

שילוט

Go

30

סעיף 57יד

מיתקנים ועוצמת הרעש בכלי השיט

Go

30

 

סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

Go

30

סעיף 57טו

הגדרות

Go

30

סעיף 57טז

עריכת הפלגה באניית נוסעים

Go

30

סעיף 57יז

היתר פעילות לאנייה שגילה אינו עולה על 30 שנה

Go

30

סעיף 57יח

תנאים למתן היתר פעילות

Go

30

סעיף 57יט

מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה

Go

31

סעיף 57כ

הודעה על מתן היתר פעילות

Go

32

סעיף 57כא

סירוב למתן היתר פעילות או להארכת תוקפו

Go

32

 

פרק שביעי: סימון כלי שיט

Go

32

סעיף 58

כלי שיט החייב בסימון

Go

32

סעיף 59

איסור השטה ללא סימון

Go

32

סעיף 60

צורת סימון כלי שיט

Go

32

סעיף 61

חידוש צבע הסימון

Go

32

סעיף 62

אישור שינוי בסימן

Go

32

סעיף 63

תו הקיבולת

Go

32

 

פרק שמיני: הודעות לימאים

Go

33

סעיף 64

הודעות לימאים

Go

33

סעיף 65

פרסום הודעות לימאים וכניסה לתוקף

Go

33

סעיף 66

אחריות

Go

33

סעיף 67

אחזקת קובץ הוראות המנהל

Go

33

 

פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

Go

33

סעיף 68

הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר

Go

33

סעיף 68א

הוראות מיוחדות למפרץ אילת

Go

33

סעיף 69

סייג

Go

34

סעיף 70

הגבלות בדבר שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים

Go

34

סעיף 71

הנפת דגל צוללים

Go

34

סעיף 71א

צלילה מכלי שיט

Go

34

סעיף 72

אישור צלילה בתחום נמל

Go

34

סעיף 73

איסור שיט בקרבת צוללים

Go

34

סעיף 74

הגבלת השיט באזורי צלילה

Go

34

סעיף 75

תחולה במימי חופין

Go

34

 

פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

Go

34

סעיף 76

הגדרות

Go

34

סעיף 77

חובת ביטוח נזקי צד שלישי

Go

35

סעיף 78

סכום הביטוח המזערי

Go

35

סעיף 79

תחולת תקנה 77 מחוץ למימי החופין

Go

35

סעיף 80

החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט

Go

35

סעיף 81

הצגת תעודת הביטוח

Go

35

סעיף 82

חובות מי שכלי השיט בחזקתו

Go

35

סעיף 83

רשיונות המשכיר כלי שיט

Go

35

סעיף 84

פטור מחובת ביטוח

Go

35

 

פרק אחד עשר: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי

Go

35

סעיף 85

בקשת פטור מתשלום אגרות

Go

35

סעיף 86

מינוי ואישור אחראי לבטיחות השיט

Go

36

סעיף 87

הגבלת מספר האחראים

Go

36

סעיף 88

השטת כלי באישור האחראי

Go

36

סעיף 89

ביקורת בכלי שיט

Go

36

סעיף 90

אישור להפלגה מסניף

Go

36

סעיף 91

אישור תכנית הפלגה

Go

36

סעיף 92

משך היותו של האחראי בתפקיד

Go

36

סעיף 93

חובת ההודעה למשטרת ישראל

Go

36

סעיף 94

ציוד בטיחות לכלי שיט בבעלות סניף

Go

36

סעיף 95

ביקורת בידי מפקח כלי שיט

Go

36

 

פרק שנים עשר: חקירת תאונות ים

Go

37

סעיף 96

הגדרת תאונת ים

Go

37

סעיף 97

סייג להגדרת תאונת ים

Go

37

סעיף 98

מסירת הודעה על תאונה

Go

37

סעיף 99

מינוי חוקר תאונה

Go

38

סעיף 100

סמכויות החוקר

Go

38

סעיף 101

דין וחשבון על החקירה

Go

38

סעיף 102

קיום הוראות  בין לאומיות לגבי כלי שיט זרים

Go

38

 

פרק שלושה עשר: הוראות כלליות

Go

38

סעיף 103

אגרות והצמדה למדד

Go

38

סעיף 104

פטור

Go

38

סעיף 105

האחריות לקיום חובה המוטלת לגבי כלי שיט

Go

39

סעיף 106

אחריות הבעלים והקברניט

Go

39

סעיף 106א

אחריות קפידה

Go

39

סעיף 107

אחריות הקברניט ואיש צוות לכל פעולה בעת בדיקה

Go

39

סעיף 108

אחריות חבר בני אדם

Go

39

סעיף 109

סייג

Go

39

סעיף 110

עונשין

Go

40

סעיף 111

ערובה לקיום חובות בעלי כלי שיט ישראליים וקברניטיהן

Go

40

סעיף 112

חילוט

Go

40

סעיף 113

ביטול

Go

40

סעיף 114

הוראות מעבר

Go

40

סעיף 115

תחילה

Go

40

סעיף 116

התייעצות

Go

40

 

תוספות 1 עד 18

Go

41

 

תוספת תשע-עשרה

Go

41

 

תוספת עשרים

Go

41

 

טבלה מס' 1

Go

42

 

טבלה מס' 2

Go

47

 

טבלה מס' 3

Go

48

 

טבלה מס' 4

Go

49

 

תוספת עשרים ואחת

Go

50

 

תוספת עשרים ושתיים

Go

52

 

תוספת עשרים ושלוש

Go

54

 


תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982*[1]

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"ו-2016

          "ארגון מוכר" – גוף שמדינת הדגל הכירה בו ואישרה לו לבצע בשמה בדיקות ולהוציא בשמה תעודות לכלי שיט לפי אמנות בין-לאומיות של אימ"ו ולפי החקיקה הפנימית של אותה מדינת דגל בתחום הימי;

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 830

הוספת הגדרת "ארגון מוכר"

תק' תשע"ו-2016

          "חוק הספנות (כלי שיט)" – חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960;

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 830

הוספת הגדרת "חוק הספנות (כלי שיט)"

תק' תשע"ו-2016

          "כלי שיט זר" – כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי לפי חוק הספנות (כלי שיט);

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 830

הוספת הגדרת "כלי שיט זר"

תק' תשע"ו-2016

          "מדינת הדגל" – המדינה אשר במרשם כלי השיט שלה רשום כלי השיט הזר, ואשר את דגלה הוא מניף;

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 830

הוספת הגדרת "מדינת הדגל"

תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          "מנהל הרשות" – מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו סמכות דרך כלל או לענין מסוים או לסוג ענינים;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

החלפת הגדרת "מנהל האגף" בהגדרת "מנהל המינהל"

הנוסח הקודם:

"מנהל האגף" – מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו סמכות דרך כלל, או לענין מסויים או לסוג ענינים;

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

"מנהל המינהל הרשות" – מנהל מינהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו סמכות דרך כלל או לענין מסוים או לסוג ענינים;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ד-1994 תק' תשס"ו-2005

          "המנהל" – סגן מנהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת נוסעים בשכר וספינת מכמורת, ולגבי כלי שיט אחר – הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ומעגנות ברשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – סגן מנהל האגף לענינים טכניים;

 

מיום 17.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1261

"המנהל" - סגן מנהל המינהל לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת נוסעים בשכר וספינת מכמורת, ולגבי כלי שיט אחר - הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ומעגנות במינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה;

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

"המנהל" – סגן מנהל המינהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת נוסעים בשכר וספינת מכמורת, ולגבי כלי שיט אחר – הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ומעגנות במינהל ברשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה;

תק' תשע"ו-2016

          "חברת סיווג" – גוף שעיסוקו סיווג, בדיקה, סקירה של כלי שיט ופיקוח עליהם, החבר באיגוד חברות הסיווג הבין-לאומי (IACS);

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת הגדרת "חברת סיווג"

תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          "מפקח" – מי שנתמנה בידי מנהל הרשות לפי סעיף 3 לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

"מפקח" - מי שנתמנה בידי מנהל האגף מנהל המינהל לפי סעיף 3 לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973;

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

"מפקח" – מי שנתמנה בידי מנהל המינהל הרשות לפי סעיף 3 לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973;

תק' תשס"ט-2009

          "מפקח כלי שיט" – מי שמנהל הרשות מינה, לעניין כלי שיט למפקח –

(1)   במינוי כללי, ובלבד שנתקיים בו אחד מאלה:

(א)   הוא בעל תעודת הסמכה של רב חובל או קצין מכונות ראשי;

(ב)   הוא בעל תעודת הסמכה של קצין רדיו ואלקטרוניקה ושירת באניית הצי הסוחר הישראלי בתפקיד כאמור במשך שנה לפחות;

(ג)    הוא בעל תעודת הסמכה של קצין חשמל דרגה א' או קצין חשמל דרגה ב' ונתקיימו בו שני אלה:

(1)   המציא תעודה שהכיר בה מנהל הרשות המעידה על היותו הנדסי חשמל או מהנדס מכונות;

(2)   שירת באניית הצי הסוחר בתפקיד קצין חשמל במשך שלוש שנים לפחות, שמתוכן שנה אחת לפחות באניית הצי הסוחר הישראלי;

(2)   במינוי מסויג לגבי סירות, ספינות וארבות או לגבי סניטציה וציוד רפואי, ובלבד שהוא בעל ידע וניסיון מספקים בתחום הימי, להנחת דעתו של מנהל הרשות;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

"מפקח כלי שיט" - מי שנתמנה בידי מנהל האגף מנהל המינהל להיות מפקח כלי שיט לצורך תקנות אלה והוא בעל תעודת הסמכה של רב חובל או קצין מכונות ראשי או קצין רדיו ראשי; או מי שמנהל האגף שמנהל המינהל מינהו במינוי מסוייג לגבי סירות, ספינות וארבות;

 

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

"מפקח כלי שיט" - מי שנתמנה בידי מנהל המינהל להיות מפקח כלי שיט לצורך תקנות אלה והוא בעל תעודת הסמכה של רב חובל או קצין מכונות ראשי או קצין רדיו ראשי; או מי שמנהל המינהל מינהו במינוי מסוייג לגבי סירות, ספינות וארבות או לגבי סניטציה וציוד רפואי;

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

"מפקח כלי שיט" - מי שנתמנה בידי מנהל המינהל הרשות להיות מפקח כלי שיט לצורך תקנות אלה והוא בעל תעודת הסמכה של רב חובל או קצין מכונות ראשי או קצין רדיו ראשי; או מי שמנהל המינהל הרשות מינהו במינוי מסוייג לגבי סירות, ספינות וארבות או לגבי סניטציה וציוד רפואי;

 

מיום 2.4.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6762 מיום 3.3.2009 עמ' 588

החלפת הגדרת "מפקח כלי שיט"

הנוסח הקודם:

"מפקח כלי שיט" - מי שנתמנה בידי מנהל הרשות להיות מפקח כלי שיט לצורך תקנות אלה והוא בעל תעודת הסמכה של רב חובל או קצין מכונות ראשי או קצין רדיו ראשי; או מי שמנהל הרשות מינהו במינוי מסוייג לגבי סירות, ספינות וארבות או לגבי סניטציה וציוד רפואי;

תק' תשע"ו-2016

          "מנהל אגף הנדסה" – מנהל אגף האחראי על תחום הנדסה ותפעול נמלים ברשות הספנות והנמלים, או מי שהוא הסמיך לכך;

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת הגדרת "מנהל אגף הנדסה"

תק' תשע"ו-2016

          "משרד התחבורה" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת הגדרת "משרד התחבורה"

          "כלי שיט" – אניה, ארבה, ספינה או סירה;

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

          "אניה" – כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה על 100 או שארכו המרבי עולה על 24 מטר, לפי הענין;

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

"אניה" – כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה על 100 טון או שארכו המרבי עולה על 24 מטר, לפי הענין;

תק' תשס"ד-2004

          "אניית נוסעים קטנה" – אניה שתפוסתה ברוטו אינה עולה על 500 טון ואורכה המרבי אינו עולה על 36 מטרים, המסיעה או מיועדת להסיע בשכר עד 220 נוסעים במימי החופין של ישראל, ובים סוף – צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342

הוספת הגדרת "אניית נוסעים קטנה"

          "ארבה" – כלי שיט העשוי לשוט ואשר אין לו אמצעי הנעה;

          "ארבה שומטת" – ארבה השומטת את מטענה דרך התחתית;

תק' תשע"א-2010

          "אופנוע ים" – כלי שיט המונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המסוגל להשיט עד שלושה אנשים, שהפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו באמצעות מוט רוחבי;

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

הוספת הגדרת "אופנוע ים"

          "גוררת" – כלי שיט שנתמלאו בו כל אלה:

(1)   המנהל אישר אותו ככשיר לשמש גוררת;

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

(2)   תפוסתו אינה עולה על 500;

(3)   עצמת המנועים המשמשים להנעת כלי השיט עולה על 370 קילווט;

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

"גוררת" – כלי שיט שנתמלאו בו כל אלה:

(1) המנהל אישר אותו ככשיר לשמש גוררת;

(2) תפוסתו אינה עולה על 500 טון;

(3) עצמת המנועים המשמשים להנעת כלי השיט עולה על 370 קילווט;

תק' תשע"א-2010

          "מכלית גז" – כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו להובלת גז בצובר במצב צבירה נוזלי או להובלת מוצרים אחרים המפורטים בפרק 19 של קודקס של אימ"ו מספר 15 שבתוספת השבע עשרה;

מיום 21.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6931 מיום 21.9.2010 עמ' 51

הוספת הגדרת "מכלית גז"

תק' תשס"ב-2002

          "מכלית כימיקלים" – כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו לנשיאת חומר מן החומרים המפורטים בקודקס מספר 3 ומספר 4 שבתוספת השבע עשרה;

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 445

הוספת הגדרת "מכלית כימיקלים"

תק' תשס"ב-2002

          "מכלית שמן" – כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו להובלת שמן;

מיום 17.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1261

הוספת הגדרת "מכלית שמן"

 

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 445

החלפת הגדרת "מכלית שמן"

הנוסח הקודם:

"מכלית שמן" - כלי שיט שנבנה, או הותאם בעיקרו, לנשיאת שמן בצובר, לרבות מובלת רב-שימושית ומכלית כימיקלים;

          "ספינה" – כלי שיט שאינו אניה או ארבה וארכו המרבי עולה על 7 מטר, למעט כלי שיט המונע במשוטים בלבד;

תק' תשס"ד-2004

          "ספינה מכמורת" – ספינה המשמשת לדיג מכמורת;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342

הוספת הגדרת "ספינה מכמורת"

          "ספינת מפרש" – ספינה המונעת על ידי מפרשים;

          "ספינת מנוע" – ספינה המונעת בכח מנוע חיצוני או פנימי;

תק' תשנ"ד-1994

          "ספינת נוסעים בשכר" – ספינה המסיעה או המיועדת להסיע יותר משנים עשר נוסעים בשכר;

מיום 17.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1261

הוספת הגדרת "ספינת נוסעים בשכר"

          "סירה" – כלי שיט שאינו אניה או ספינה או ארבה;

          "סירת משוטים" – סירה המונעת בכוח משוטים בלבד;

          "סירת מפרש" – סירה המונעת בכוח מפרשים;

תק' תשס"ח-2008

          "סירת מנוע" – סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי לרבות אופנוע ים כהגדרתו בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 886

"סירת מנוע" – סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי לרבות אופנוע ים כהגדרתו בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ו-2016

          "כלי שיט ישראלי", בפרק השנים עשר לתקנות אלה ולענין איסור ומניעת השטתו בהיותו מחוץ לישראל – כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), ולכל ענין אחר – לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור או שהופטר ממנו וכן כל כלי שיט אחר שהוא בבעלותו של תאגיד ישראלי כהגדרת מונח זה בחוק האמור, או של אזרח ישראלי, או של תושב קבוע בישראל, או בשליטתו של אחד מאלה; לענין זה, "שליטה בכלי שיט" – לרבות הבעלות במניה או בזכות אחרת בתאגיד שעל שמו רשומה הבעלות בכלי השיט או בחלק ממנו, או הזכות להורות, במישרין או בעקיפין, לתאגיד כאמור על הדרך להפעלת זכויות התאגיד בכלי השיט;

מיום 17.1.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4747 מיום 17.1.1985 עמ' 515

החלפת הגדרת "כלי שיט ישראלי"

הנוסח הקודם:

"כלי שיט ישראלי", בפרק השנים עשר בתקנות אלה ולענין איסור ומניעת השטתו בהיותו מחוץ לישראל – כלי השיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960 ולכל ענין אחר – לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור וכן כל כלי שיט אחר שהוא בבעלות תאגיד ישראלי כהגדרת מונח זה בחוק האמור או אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל;

 

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

"כלי שיט ישראלי", בפרק השנים עשר לתקנות אלה ולענין איסור ומניעת השטתו בהיותו מחוץ לישראל – כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, ולכל ענין אחר – לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור או שהופטר ממנו וכן כל כלי שיט אחר שהוא בבעלותו של תאגיד ישראלי כהגדרת מונח זה בחוק האמור, או של אזרח ישראלי, או של תושב קבוע בישראל, או בשליטתו של אחד מאלה; לענין זה, "שליטה בכלי שיט" – לרבות הבעלות במניה או בזכות אחרת בתאגיד שעל שמו רשומה הבעלות בכלי השיט או בחלק ממנו, או הזכות להורות, במישרין או בעקיפין, לתאגיד כאמור על הדרך להפעלת זכויות התאגיד בכלי השיט;

          "חפרת" – ארבה המשמשת בסיס למיתקן חפירה תת-ימי והמיתקן מוצב ארעית או בקביעות;

          "בעל" – לרבות סוכן או מי שרשום בפנקס הרישום כבעל כלי השיט וכן מי שכלי השיט נמצא בחזקתו או בשליטתו;

          "האמנה" – האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות החיים בים 1974, אשר נחתמה בלונדון ביום 1 בנובמבר 1974 ואשר ישראל צד לה;

תק' תשס"ד-2004

          "האמנה להכשרה והסמכה" – האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים להכשרה, להסמכה ולקיום משמרות ליורדי ים (STCW), משנת 1978, שערך ארגון הספנות הבין-לאומי, כפי שתוקנה בשנת 1995, אשר ישראל צד לה, המופקדת לעיון הציבור במשרד המנהל בחיפה ובמשרד התחבורה בירושלים;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342

הוספת הגדרת "האמנה להכשרה והסמכה"

          "האמנה לקווי טעינה" – האמנה הבינלאומית לקווי טעינה 1966, אשר נערכה בלונדון ביום 5 באפריל 1966;

          "נוסע" – כל אדם הנמצא בכלי שיט, למעט קברניט וכל אדם אחר המשרת או מועסק בתפקיד כלשהו בכלי השיט;

          "ימאי" – אדם המשרת בצוות כלי שיט והוא מחזיק בפנקס ימאי או תעודת משיט שניתנו לו או שהוכר בהם בהתאם לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973, והתקנות שהותקנו על פיו;

תק' תשס"ח-2008

          "מיתקן ימי" – מיתקן או כלי שיט המוצב בים באופן קבוע, לרבות באמצעות עמודים, מערכת עוגנים או כל אמצעי אחר, כגון שובר גלים, רציף, מצוף, כלוב לגידול דגים, דוברה וכן צינורות או כבלים העוברים בים;

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 886

הוספת הגדרת "מיתקן ימי"

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

          "מסע בין-לאומי" – מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת לרבות מסע מכל מקום בישראל למרחק העולה על חמישה עשר מילין ימיים אל מחוץ למימי החופין;

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

"מסע בין- לאומי" – מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת לרבות מסע מכל מקום בישראל למרחק העולה על מיל ימי אחד חמישה עשר מילין ימיים אל מחוץ למימי החופין;

          "מסע לאומי" – מסע שאינו בינלאומי;

          "רשיון שיט" – תעודה אשר ניתנה לכלי שיט בהתאם לתקנות אלה;

          "אימ"ו" – הארגון הבינממשלתי לעניני ספנות שישראל חברה בו;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ד-2004

          "קודקס של אימ"ו" – הקודקס הבינלאומי הימי או החלטת אסיפה של אימ"ו (IMO Resolution) המתאימים לענין, כמפורט בתוספת השבע- עשרה;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

החלפת הגדרת "קודקס של אימ"ו"

הנוסח הקודם:

"קודקס של אימ"ו" – הקודקס הבינלאומי הימי למטענים מסוכנים או הקודקס לשיטה בטוחה למטענים בצובר, לפי הענין, שפרסם אימ"ו;

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342

"קודקס של אימ"ו" – הקודקס הבינלאומי הימי או החלטת אסיפה של אימ"ו (IMO Resolution) המתאימים לענין, כמפורט בתוספת השבע- עשרה;

תק' תשע"ז-2016

          "שטעון" – העברת מטענים שיעדם או מקורם אינו בישראל מאנייה לאנייה בנמל לרבות מטענים שנפרקו מאנייה באחד מנמלי חיפה, אשדוד או אילת והועברו ישירות לנמל אחר מנמלי חיפה, אשדוד או אילת לצורך הטענתם על אנייה והעברתם באמצעותה;

מיום 1.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7723 מיום 1.11.2016 עמ' 51

הוספת הגדרת "שטעון"

תק' תשס"ב-2002

          "שמן" – שמן או דלק מכל סוג, לרבות שמן אדמה גולמי ותזקיקיו, ולמעט שמנים מהחי והצומח;

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 446

הוספת הגדרת "שמן"

תק' תשע"א-2010

          "שמן עמיד" – (נמחקה);

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 446

הוספת הגדרת "שמן עמיד"

 

מיום 21.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6931 מיום 21.9.2010 עמ' 51

מחיקת הגדרת "שמן עמיד"

הנוסח הקודם:

"שמן עמיד" – שמן מינרלי פחמימני עמיד לסוגיו, לרבות שמן גולמי, שמן דיזל כבד ושמן סיכה;

          "תאונה ימית" – מקרה של נזק בכלי השיט הפוגע, או עשוי לפגוע, בכושר השיט שלו או בבני אדם הנמצאים בכלי השיט או מחוצה לו והנובע מכלי השיט, כמפורט בפרק השנים- עשר לתקנות אלה;

תק' תשע"ו-2016

          "קברניט" – כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט);

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

"קברניט" – כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960;

תק' תשס"ד-2004

          "צוות בטיחות" – מספר מזערי של אנשי צוות בדרגות הסמכה שונות כמפורט בתקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002, בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987, או בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998, החייבים להיות בכלי שיט לשם הבטחת השטתו הבטוחה, כפי שנקבע בתוספת השניה או כפי שהורה המנהל במסגרת הסמכויות המסורות לו על פי תקנות אלה;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342

הוספת הגדרת "צוות בטיחות"

תק' תשס"ד-2004

          "צוות משלים" – אנשי צוות נוספים על צוות הבטיחות הקבוע לכלי שיט, במספר ובדרגה שהורה עליהם הקברניט או בעל כלי השיט, בהתאם להוראות תקנה 26ב;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

הוספת הגדרת "צוות משלים"

תק' תשס"ח-2008

          "ציוד בטיחות" – ציוד, מערכות ומיתקנים שכלי שיט צריך שיהיה מצויד בהם לצורך הפלגתו הבטוחה, ולצורך הבטחת חייהם ובריאותם של בני האדם המפליגים בו, לפי צורכי השיט של כלי השיט; לעניין זה, "צורכי השיט" – לרבות ייעוד כלי השיט, ממדיו, מבנהו, תחום השיט, שעות השיט, סוג הסמכת הקברניט, צוות הבטיחות, מספר הנוסעים והצוות המרבי, משך ההפלגה, וסידורי האוטומציה, המיתקנים והציוד המיוחד של כלי השיט;

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 886

הוספת הגדרת "ציוד בטיחות"

תק' תשס"ד-2004

          "תקנות הבניה" – תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

הוספת הגדרת "תקנות הבניה"

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

כשירות שיט של כלי שיט ישראלי

2.    לא יושט כלי שיט ישראלי מכל מקום מוצא או עגינה אלא אם הוא כשיר לשיט בהתאם לצרכי השיט שלו.

סייג לכשירות לשיט

3.    הוראת תקנה 2 לא תחול במקרה שהשטת כלי השיט באה כדי למנוע או להפחית סכנה הנשקפת לכלי השיט או לשלומם של בני אדם שבו, ובלבד שלא היתה כל דרך אחרת למנוע או להפחית את הסכנה האמורה, או שהשטת כלי השיט באה על מנת להושיט עזרה לאדם הנמצא בים ונתון לסכנה רצינית בלי שהדבר מסכן את כלי השיט והאנשים שבו.

התנאים לכשירות

4.    בלי לגרוע מכלליות הוראת תקנה 2, לא יראו כלי שיט ישראלי לצורך אותה תקנה, כשיר לשיט אם לא נתמלאו בו התנאים שבתקנות 5 עד 8.

כשירות אניה

5.    תנאי הכשירות לגבי אניה הם –

(1)  גוף האניה במצב תקין בהתאם לצרכי השיט;

(2)  היא מצויידת במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה די הצורך, המתאימים לשירות, שבו היא משמשת או עתידה לשמש, ובהתאם לצרכי השיט, והם במצב תקין;

(3)  היא מצויידת ברשיון שיט בהתאם לטופס א' שבתוספת הראשונה;

(4)  מספר בני אדם הנמצאים בה אינו עולה על המספר המותר לפי רשיון השיט;

(5)  נתמלאו בה כל שאר התנאים וההגבלות שברשיון השיט;

תק' (מס' 5) תשמ"ח-1987 תק' תשס"ד-2004

(6)  היא מצויידת בכל תעודה או מסמך כנדרש וכמפורט בהודעות לימאים או בהתאם לקודקס של אימ"ו ובהתאם לכל אמנה בין-לאומית שישראל צד לה וכן במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה הנדרשים בהודעות לימאים ובאותה אמנה, וכן באלה המפורטים בתעודה או במסמך האמורים, והם במצב תקין;

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

(6) היא מצויידת בכל תעודה כנדרש וכמפורט בהודעות לימאים או בהתאם לקודקס של אימ"ו ובהתאם לכל אמנה בין-לאומית שישראל צד לה וכן במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה הנדרשים בהודעות לימאים ובאותה אמנה, וכן באלה המפורטים בתעודה האמורה, והם במצב תקין;

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

(6) היא מצויידת בכל תעודה או מסמך כנדרש וכמפורט בהודעות לימאים או בהתאם לקודקס של אימ"ו ובהתאם לכל אמנה בין-לאומית שישראל צד לה וכן במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה הנדרשים בהודעות לימאים ובאותה אמנה, וכן באלה המפורטים בתעודה האמורה בתעודה או במסמך האמורים, והם במצב תקין;

(7)  שטחם, ממדיהם, מיתקניהם, ציודם ורמת אחזקתם של המקומות באניה המשמשים או המיועדים לשמש את בני האדם המשרתים באניה או הנוסעים בה, לפי מטרת יעודם או שימושם, מבטיחים את חייהם ובריאותם של אותם אנשים;

תק' תשס"ד-2004

(8)  היא מצוותת בצוות בטיחות, מצוותת בצוות משלים ומאוישת במשמרות לפי הוראות תקנה 26ג;

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

(8) משרתים בה קברניט וימאים בתפקיד, בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתוספת השניה ולגבי אניה שאינה נקובה בטבלאות שבתוספת השניה – כפי שיקבע המנהל;

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

החלפת פסקה 5(8)

הנוסח הקודם:

(8) משרתים בה קברניט וימאים בתפקיד, בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתוספת השניה ולגבי אניה שאינה נקובה בטבלאות שבתוספת השניה – כפי שיקבע המנהל;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

(9)  טיבם וספנם של המטענים, הזיבורית, הציוד והמיתקנים יש בהם להבטיח יציבות מספקת ולמנוע מאמץ רב מדי של המבנה;

יציבות מספקת כאמור תהא בהתאם לספר היציבות של האניה אשר אישר המנהל ואשר פרטיו וצורתו מפורטים בהודעות לימאים;

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

החלפת פסקה 5(9)

הנוסח הקודם:

(9) טיבם וספנם של המטענים, הזיבורית, הציוד והמיתקנים יש בהם כדי להבטיח יציבות מספקת ולמנוע מאמץ רב מדי של המבנה;

(10) בידי הקברניט מידע מספק ומאושר בידי רשות מוסמכת כדי לאפשר לו להסדיר את טעינת המטען והזיבורית באנייתו באופן שימנע את מבנה האניה מלהיות נתון במאמצים בלתי סבירים, בהתאם לדרישות האמנה, האמנה לקווי טעינה והקודקס של אימ"ו;

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

(11) בידי הקברניט מידע מאושר בידי רשות מוסמכת על יציבות בהתאם לנדרש באמנה או בקודקס של אימ"ו;

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

(11) בידי הקברניט מידע מאושר בידי רשות מוסמכת על יציבות בהתאם לנדרש באמנה או בקודקס של אימ"ו;

(12) מערכת האוטומציה בכלי השיט עונה על דרישות המנהל כפי שהתפרסמו בכפוף לפרק השמיני לתקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

(13) אם תפוסתה פחות מ-500 ברוטו – יש בה חדר חולים או ארון תרופות שתכולתו נקבעה בהתאם לתקנה 24, ואם תפוסתה עולה על 500 – יש בה חדר חולים וארון תרופות מצויידים בהתאם לקודקס של אימ"ו וכפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

הוספת פסקה 5(13)

תק' תשנ"ד-1994 תק' תשס"ב-2002

(14) אם היא מכלית שמן או מכלית כימיקלים – היא פועלת בהתאם למדריך בטיחות בינלאומי למכליות שמן ומסופים אשר הוציאו לשכת הספנות הבינלאומית והפורום הבינלאומי של חברות נפט, והוא מצוי בידי קברניטה;

מיום 17.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1261

הוספת פסקה 5(14)

 

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 446

(14) אם היא מכלית שמן מכלית שמן או מכלית כימיקלים – היא פועלת בהתאם למדריך בטיחות בינלאומי למכליות שמן ומסופים אשר הוציאו לשכת הספנות הבינלאומית והפורום הבינלאומי של חברות נפט, והוא מצוי בידי קברניטה;

תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ו-2016

(15) אם תפוסתה מעל 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג מאת ארגון מוכר, ואם תפוסתה עד 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג כאמור אם הורה על כך המנהל;

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

הוספת פסקה 5(15)

 

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

(15) אם תפוסתה מעל 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג מאת ארגון מוכר כהגדרתו בתקנות הבניה, ואם תפוסתה עד 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג כאמור אם הורה על כך המנהל;

תק' תשס"ד-2004

(16) אם היא אניית נוסעים קטנה – היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת השמונה עשרה.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

הוספת פסקה 5(16)

כשירות גוררת ספינת מכמורת או ספינת נוסעים בשכר תק' תשס"ד-2004

6.    תנאי הכשירות לגוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר הם:

(1)  התנאים המפורטים בתקנה 5 בשינויים המחויבים, כפי שיורה המנהל בהודעות לימאים;

(2)  היא מצוותת בצוות בטיחות, מצוותת בצוות משלים ומאוישת במשמרות לפי הוראות תקנה 26ג;

(3)  לספינה המובילה נוסעים בשכר בחופי ישראל, בתחום השיט של המים הפנימיים של ישראל, בים התיכון עד 7 מיל מהחוף ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות ו-27 דקות צפון – היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת השמונה עשרה.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

6. תנאי הכשירות לגבי סירת מנוע וספינת מנוע הם –

(1) התנאים המפורטים בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקה (6) שבה כפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

(2) משרתים בהם קברניט ימאים בתפקיד, בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתוספת השניה; ולגבי אותם סוגים של סירות מנוע וספינות מנוע שאינם נקובים בתוספת השניה – מפעיליה ממלאים אחר הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

כשירות סירת מנוע וספינת מנוע

6. תנאי הכשירות לגבי סירת מנוע וספינת מנוע הם –

(1) התנאים המפורטים בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, כפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

(2) משרתים בהם קברניט ימאים בתפקיד, בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתוספת השניה; ולגבי אותם סוגים של סירות מנוע וספינות מנוע שאינם נקובים בתוספת השניה – מפעיליה ממלאים אחר הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם.

תק' תשס"ד-2004

6א.   (בוטלה).

מיום 19.9.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 3

הוספת תקנה 6א

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

כשירות ספינות נוסעים בשכר

6א. תנאי הכשירות לגבי ספינת נוסעים בשכר הם:

(1) התנאים המפורטים בתקנה 5, בשינויים המחויבים, כפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

(2) משרתים בה קברניט וימאים בתפקיד בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתוספת השניה; ולגבי אותם סוגים של ספינות נוסעים בשכר שאינם נקובים בתוספת השניה – מפעיליה ממלאים אחר הוראות כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם;

(3) לספינה המובילה נוסעים בשכר בחופי ישראל, בתחום השיט של המים הפנימיים של ישראל, בים התיכון עד 7 מיל מהחוף ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות ו-27 דקות צפון – היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת השמונה עשרה.

כשירות סירה או ספינה תק' תשס"ד-2004

7.    תנאי הכשירות לסירה או ספינה הם:

(1)  התנאים המפורטים בתקנה 5 בשינויים המחויבים, כפי שיורה המנהל בהודעות לימאים;

(2)  היא מצוותת בצוות בטיחות, ואם לא נקבע לה צוות בטיחות – מפעיליה ממלאים אחר הוראות כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם;

תק' תשס"ח-2008

(3)  היא מצוידת בציוד בטיחות מן הסוגים והדגמים כמפורט בתוספת העשרים לפחות, ובכמות שלא תפחת מהאמור בה ובהפלגה אל מחוץ למימי החופין של ישראל, היא מצוידת גם בציוד הקבוע בתקנה 13א(1) ו-(2); הוראה זו לא תחול על כלי השיט האמורים בתקנה 6.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

7. תנאי הכשירות לגבי ספינת מפרש, סירת מפרש וסירת משוטים הם –

(1) התנאים המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6) ו-(9) שבה כפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

(2) מפעיליה ממלאים אחר הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 343

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

כשירות סירה וספינה

7. תנאי הכשירות לגבי ספינת מפרש, סירת מפרש וסירת משוטים הם –

(1) התנאים המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, כפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

(2) מפעיליה ממלאים אחר הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם.

 

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 886

הוספת פסקה 7(3)

הוראות לגבי ציוד בטיחות תק' תשס"ח-2008

7א.     (א)  המנהל רשאי להורות, לכלי שיט ישראלי מסוים מסוג כנקוב בתוספת העשרים על ציוד בטיחות השונה בסוג, בדגם או בכמות מהקבוע לכך בתוספת האמורה, ובלבד שהורה כאמור להבטחת בטיחות השיט, בהתחשב בצורכי השיט של כלי השיט.

          (ב)  הורה המנהל על תקן ציוד בטיחות לפי תקנת משנה (א) ולאחר מכן חל שינוי בצורכי השיט של כלי השיט, יודיע בעלו או קברניטו של כלי השיט למנהל מיד על השינוי.

          (ג)   סירה או ספינה אשר אינה כלולה בסוגים המתוארים בתוספת העשרים, ואינה ספינת נוסעים בשכר, רשאי המנהל להורות לה על תקן ציוד בטיחות.

          (ד)  על החלטת המנהל לפי תקנה זו, רשאי בעל כלי השיט לערור לפני מנהל הרשות בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה; מנהל הרשות ייתן החלטתו בערר בתוך 14 ימים; כל עוד לא החליט מנהל הרשות אחרת, תעמוד החלטת המנהל בתוקפה.

          (ה)  בתקנה זו, "המנהל" – לרבות מפקח כלי שיט שהוא הסמיך לעניין זה.

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 886

הוספת תקנה 7א

כשירות ארבה תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987 תק' תשנ"ב-1991

8.    תנאי הכשירות לגבי ארבה הם אלה המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6), (8) ו-(13) שבה.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 177

8. תנאי הכשירות לגבי ארבה הם אלה המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6), (7) ו-(8) שבה.

 

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

8. תנאי הכשירות לגבי ארבה הם אלה המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6) ו-(8) שבה בפסקאות (6), (8) ו-(13) שבה.

 

שינוי הוראות התוספת השניה

9.    (א)  המנהל רשאי לקבוע, דרך כלל או לתקופה מוגבלת, לגבי כלי שיט ישראלי מהסוגים הנקובים בתוספת השניה, תקן בטיחותי של אנשי צוות במספר ובדרגה השונה מהתקן שנקבע לכך בתוספת האמורה, בהתחשב באזורי ההפלגה של כלי השיט, בטיפוס כלי השיט, בסידורי אוטומציה או במיתקנים וציוד מיוחדים שבכלי השיט.

          (ב)  מספר ימאים בתפקיד ובדרגה, שקבע המנהל לכלי שיט ישראלי על פי תקנת משנה (א), יראו אותו לענין תקנות 2 עד 8 כאילו נקבע בתוספת השניה.

תק' תשס"ד-2004

          (ג)   הורה המנהל על תקן צוות בטיחות לפי תקנת משנה (א) ולאחר מכן חל שינוי באזורי ההפלגה של כלי השיט, בסידורי אוטומציה או במיתקנים וציוד מיוחדים שבכלי השיט, יודיע בעלו או קברניטו של כלי השיט למנהל מיד על אודות השינוי.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

הוספת תקנת משנה 9(ג)

צוות בטיחות תק' תשנ"ב-1991

9א.     כלי שיט אשר אינו כלול בסוגים המתוארים בתוספת השניה, רשאי המנהל לקבוע לגביו, דרך כלל או לתקופה מוגבלת, תקן צוות בטיחות.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

הוספת תקנה 9א

הודעה על אי כשירות כלי שיט ישראלי לשיט

10.  (א)  נמסרה לבעל או לקברניט של כלי שיט ישראלי הודעה מנומקת בכתב מטעם המנהל הקובעת כי כלי שיט אינו כשיר לשיט לצמיתות או עד אשר יתמלאו לגביו, להנחת דעתו של מפקח כלי שיט, התנאים הנקובים באותה הודעה, יראו את כלי השיט האמור כבלתי כשיר לשיט בהתאם לאמור בהודעה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לערור עליה לפני מנהל הרשות תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ג)   מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ד)  החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית; כל עוד לא החליט מנהל הרשות אחרת, תעמוד הודעת המנהל לפי תקנת משנה (א) בתקפה.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

(ב) בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לערור עליה לפני מנהל האגף מנהל המינהל תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה.

(ג) מנהל האגף מנהל המינהל יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ד) החלטת מנהל האגף מנהל המינהל בערר היא סופית; כל עוד לא החליט מנהל האגף מנהל המינהל אחרת, תעמוד הודעת המנהל לפי תקנת משנה (א) בתקפה.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

(ב) בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לערור עליה לפני מנהל המינהל הרשות תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה.

(ג) מנהל המינהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ד) החלטת מנהל המינהל הרשות בערר היא סופית; כל עוד לא החליט מנהל המינהל הרשות אחרת, תעמוד הודעת המנהל לפי תקנת משנה (א) בתקפה.

היתר לכלי שיט ישראלי במקרים מסויימים

11.  על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל להתיר, בהודעה בכתב לפי טופס ה' שבתוספת הראשונה, לבעלו או לקברניטו של כלי שיט ישראלי, את השטתו של כלי השיט למסע אחד בכפוף לתנאים אחרים כפי שימצא לנכון ואשר יפורטו באותה הודעה, גם אם יש בו מכונות, מכשירים, מתקנים, אבזרים או כל דבר אחר - פגומים, חסרים או בלתי מתאימים, לאחר שהוכח להנחת דעתו שאין הדבר מהווה או עלול להוות סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני האדם הנמצאים בו או לבטיחות השיט בכלל.

גרירת כלי שיט

12.  על אף האמור בתקנה 2, מותר במקרה של אבדן כושר התנעה של כלי שיט ישראלי, לגרור את כלי השיט על ידי כלי שיט אחר המתאים לגרירה, לאחר שנעשו כל הסידורים לשם בטיחות כלי השיט הגורר והנגרר, הבטחת שלומם של בני האדם הנמצאים בהם ובטיחות השיט בכלל.

כשירות למסע  בין-לאומי תק' תשס"ד-2004

12א.  על אף האמור בתקנה 7, סירה אינה כשירה לשיט במסע בין-לאומי ולא יינתן לסירה רישיון שיט למסע בין-לאומי.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

הוספת תקנה 12א

היתר להפלגה  בין-לאומית תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"א-2001

13.  (א)  לא יפליג כלי שיט ישראלי למסע בינלאומי מישראל, אלא אם כן יש בידי הקברניט היתר להפלגה בינלאומית חתום ביד מפקח, לפי הטופס המתאים שבתוספת השלישית.

          (ב)  לא יתן מפקח היתר הפלגה כאמור, אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ד-2004

          (ג)   הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על ספינה, אלא אם כן היא משמשת למטרות מסחריות או למטרות לימוד.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. (א) לא יפליג כלי שיט ישראלי במסע בין-לאומי מישראל אלא אם נמצא ביד קברניטו היתר להפלגה בין-לאומית חתום ביד מפקח, לפי הטופס שבתוספת השלישית.

(ב) לא יתן המפקח היתר להפלגה בין-לאומית, אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

 

מיום 17.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 285

13. (א) לא יפליג כלי שיט ישראלי למסע בינלאומי מישראל, ולא תפליג אניה למסע לאומי בישראל,  אלא אם כן יש בידי הקברניט היתר להפלגה בינלאומית חתום ביד מפקח, לפי הטופס המתאים שבתוספת השלישית.

(ב) לא יתן מפקח היתר הפלגה כאמור, אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על סירה או ספינה, אלא אם כן היא משמשת למטרות מסחריות או למטרות לימוד.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על סירה או ספינה, אלא אם כן היא משמשת למטרות מסחריות או למטרות לימוד.

איסור הפלגת ספינה אל מחוץ למימי החופין בלא ציוד בטיחות נוסף תק' תשס"ח-2008

13א.  לא ישיט אדם ספינה אל מחוץ למימי החופין של ישראל אלא אם כן היא מצוידת, נוסף על ציוד הבטיחות הקבוע בתוספת העשרים, בכל אלה:

(1)[2] משואת ביות חירום (E.P.I.R.B.);

(2)  אסדת הצלה עם תעודת תוקף, המיועדת למספר בני אדם שאינו פחות ממספר המפליגים בספינה בפועל; על אסדת הצלה כאמור יחולו ההוראות המסומנות (1) ו-(3) בטור ההערות מול סודר 3 בטבלה מס' 1 בתוספת העשרים.

מיום 17.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6672 מיום 18.5.2008 עמ' 887

הוספת תקנה 13א

צוות בטיחות תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

14.  (א)  לא יושט כלי שיט ישראלי אלא אם כן נמצא בכלי השיט צוות בטיחות.

 

תק' תשס"ד-2004

          (ב)  (נמחקה).

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

(א) לא יושט כלי שיט ישראלי במימי החופין או במים פנימיים של ישראל אלא אם נמצא בכלי השיט צוות בטיחות בהתאם להוראות התוספת השניה ולגבי כלי שיט שאינו מנוי בתוספת השניה – כפי שיקבע המנהל.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

(א) לא יושט כלי שיט ישראלי במימי החופין או במים פנימיים של ישראל אלא אם נמצא בכלי השיט צוות בטיחות בהתאם להוראות התוספת השניה ולגבי כלי שיט שאינו מנוי בתוספת השניה – כפי שיקבע המנהל.

(א) לא יושט כלי שיט ישראלי אלא אם כן נמצא בכלי השיט צוות בטיחות.

(ב) לא תעגון אניה אלא אם יש בה מספר האנשים כפי שנקבע בתוספת השניה; אין האמור משחרר את הקברניט מחובותיו על פי כללי הימאות הטובה, הנוהג הימי וכללי הבטיחות הנהוגים, בכל הקשור לצוות.

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

צוות בטיחות במסע לאומי ובאניה בעת עגינה

איסור השטה של כלי שיט שאינו ישראלי

15.  לא יושט כלי שיט שאינו ישראלי בהיותו במימי החופין של ישראל אם, לדעת המנהל, אינו כשיר לשיט באופן המהווה או עלול להוות סכנה לכלי שיט, לשלומם של בני אדם שבו או לסביבה הימית או לבטיחות השיט בכלל, או אם אין הוא ממלא, לדעת מפקח כלי שיט, אחר התנאי האמור בתקנה 5(7).

הובלת מטענים בצובר נוזלי תק' תשע"א-2010

15א.  (א)  בתקנה זו, "מכלית" – כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו להובלת מטענים בצובר נוזלי, לרבות מכלית שמן ומוצריו, מכלית שמן גולמי, מכלית כימיקלים ומכלית גז.

          (ב)  לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט מכלית בתחום מימי החופין של ישראל אלא אם כן מותקנים בה מכלים ייעודיים למי נטל (Segregated Ballast Tanks) וכל מי שהנטל נמצאים באותם מכלים, ואם גיל המכלית אינו עולה על 20 שנה.

          (ג)   לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי החופין של ישראל מכלית שהיא אחת מאלה:

(1)   מכלית גז, אלא אם כן היא בנויה לפי הוראות קודקס של אימ"ו מספר 15 שבתוספת השבע עשרה;

(2)   מכלית כימיקלים, אלא אם כן היא בנויה לפי הוראות קודקס של אימ"ו מספר 3 שבתוספת השבע עשרה.

מיום 18.2.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 446

הוספת תקנה 15א

 

מיום 21.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6931 מיום 21.9.2010 עמ' 51

החלפת תקנה 15א

הנוסח הקודם:

מי נטל

15א. (א) בתקנה זו, "מסוף" – מקום בנמל שהחליט מנהל הנמל, המצויד במיתקנים לפריקה, טעינה ואחסון של שמן.

(ב) לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי החופין של ישראל מכלית כימיקלים אלא אם כן מותקנים בה מכלים ייעודיים למי נטל (Segregated Ballast Tanks) וכל מי הנטל נמצאים באותם מכלים.

(ג) לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי החופין של ישראל מכלית שמן אלא אם כן מותקנים בה מכלים ייעודיים למי נטל וכל מי הנטל נמצאים באותם מכלים, ואולם מנהל הנמל אותו היא פוקדת רשאי, לבקשת קברניט המכלית טרם כניסתה למימי החופין של ישראל, לאשר כניסתה כאמור, גם אם אין לה מכלים ייעודיים למי נטל, או שלא כל מי הנטל נמצאים באותם מכלים ובלבד שנתקיים אחד מאלה:

(1) המסוף מצויד במיתקני לקליטה ולטיפול במי הנטל שבמכלית;

(2) הקברניט הודיע למנהל הנמל כי כמות המטען שבמכלית מבטלת את הצורך במי נטל והיא אינה נושאת אותם.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט מכלית שמן המובילה שמן עמיד בתחום מימי החופין של ישראל, אלא אם כן מותקנים במכלית מכלים ייעודיים למי נטל וכל מי הנטל נמצאים באותם מכלים, וכן –

(1) לגבי מכלית המיועדת לפקוד את נמל אילת – גיל המכלית אינו עולה על 20 שנה;

(2) לגבי מכלית המיועדת לפקוד נמל אחר – גיל המכלית אינו עולה על 25 שנה.

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

היתר טעינה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

16.  (א)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל מטענים מסוכנים או מטענים בצובר כמשמעותם באמנה או בקודקס של אימ"ו או בהודעות לימאים, ולא יפליג כלי שיט כאמור, אלא אם יש ביד קברניטו של כלי השיט היתר טעינה חתום ביד מפקח כלי שיט לפי טופס הבקשה להיתר שבתוספת הרביעית, ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים יש להגיש למפקח כלי שיט בטופס א' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1)   רשימת מטענים מסוכנים על גבי הטופס שבתוספת החמישית;

(2)   תוכנית הספן, בשני עתקים;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

(3)   תעודת המכלה, אם המטען במכולה, לפי הטופס שבתוספת השישית; או הצהרת שוגר לפי הטופס המתאים שבתוספת השביעית, לפי הענין;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

(4)   אם המטען הוא מסוג קבוצת סיווג 1 של קודקס אימ"ו – בקשה מאושרת לבדיקת מתקן חשמלי לפי הטופס שבתוספת השמינית.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

          (ג)   לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט אלא אם כן מסר שוגר המטען הצהרת שוגר לידי מוציא תעודת המכלה, או שטר מטען לפי סעיף 19ד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978;

          מגיש בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים, כאמור בתקנת משנה (א), יקבל לידיו הצהרת שוגר ויחזיק בה כל עוד נמצא המטען המסוכן במכולה.

תק' תשנ"ב-1991

          (ד)  לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט, אלא אם כן המכולה כשירה לתובלה בינלאומית בהתאם לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), תשמ"ג-1982.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ב-1991

          (ה)  בקשה למתן היתר לטעינת מטענים בצובר יש להגיש למפקח כלי שיט לפי טופס ב' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1)   תוכנית הטעינה, בשני עתקים;

(2)   אם המטען מסווג כמטען מסוכן – מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב)(1) עד (4).

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ב-1991

          (ו)   נוסף לנדרש בתקנות משנה (ב) ו-(ג), רשאי מפקח כלי שיט לדרוש הצהרה חתומה ביד שוגר המטען לגבי תכונות המטען כלהלן:

(1)   תכולת הלחות;

(2)   מקדם טעינה;

(3)   זוית דרדור;

(4)   נקודת הזרימה בלחות;

(5)   גבול הלחות הניתן להובלה.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

16. (א) לא יוטענו על כלי שיט בישראל מטענים מסוכנים או מטענים בצובר כמשמעותם באמנה או בקודקס של אימ"ו או בהודעות לימאים, ולא יפליג כלי שיט כאמור, אלא אם יש ביד קברניטו של כלי השיט היתר טעינה חתום ביד מפקח כלי שיט לפי טופס הבקשה להיתר שבתוספת הרביעית, ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים יש להגיש למפקח כלי שיט בטופס א' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1) רשימת מטענים מסוכנים על גבי הטופס שבתוספת החמישית;

(2) תוכנית הספן, בשני עתקים;

(3) תעודת המכלה, אם המטען במכולה, לפי הטופס שבתוספת השישית; או הצהרת שוגר לפי הטופס המתאים שבתוספת השביעית, לפי הענין;

(4) אם המטען הוא מסוג קבוצת סיווג 1 של קודקס אימ"ו –

(א) הצהרת שוגר לפי טופס א' או ב' שבתוספת השביעית לפי הענין;

(ב) בקשה מאושרת לבדיקת מיתקן חשמלי לפי הטופס שבתוספת השמינית.

(4) אם המטען הוא מסוג קבוצת סיווג 1 של קודקס אימ"ו – בקשה מאושרת לבדיקת מתקן חשמלי לפי הטופס שבתוספת השמינית.

(ג) לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט אלא אם כן מסר שוגר המטען הצהרת שוגר לידי מוציא תעודת המכלה, או שטר מטען לפי סעיף 19ד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978;

מגיש בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים, כאמור בתקנת משנה (א), יקבל לידיו הצהרת שוגר ויחזיק בה כל עוד נמצא המטען המסוכן במכולה.

(ג) (ד) בקשה למתן היתר לטעינת מטענים בצובר יש להגיש למפקח כלי שיט לפי טופס ב' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1) תוכנית הטעינה, בשני עתקים;

(2) אם המטען מסווג כמטען מסוכן – מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב)(1) עד (4).

(ד) (ה) נוסף לנדרש בתקנות משנה (ב) ו-(ג), רשאי מפקח כלי שיט לדרוש הצהרה חתומה ביד שוגר המטען לגבי תכונות המטען כלהלן:

(1) תכולת הלחות;

(2) מקדם טעינה;

(3) זוית דרדור;

(4) נקודת הזרימה בלחות;

(5) גבול הלחות הניתן להובלה.

 

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 402

(ד) לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט, אלא אם כן המכולה כשירה לתובלה בינלאומית בהתאם לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), תשמ"ג-1982.

(ד) (ה) בקשה למתן היתר לטעינת מטענים בצובר יש להגיש למפקח כלי שיט לפי טופס ב' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1) תוכנית הטעינה, בשני עתקים;

(2) אם המטען מסווג כמטען מסוכן – מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב)(1) עד (4).

(ה) (ו) נוסף לנדרש בתקנות משנה (ב) ו-(ג), רשאי מפקח כלי שיט לדרוש הצהרה חתומה ביד שוגר המטען לגבי תכונות המטען כלהלן:

(1) תכולת הלחות;

(2) מקדם טעינה;

(3) זוית דרדור;

(4) נקודת הזרימה בלחות;

(5) גבול הלחות הניתן להובלה.

מתן היתר טעינה תק' תשנ"ט-1999

17.  (א)  הוגשה בקשה למתן היתר טעינה לפי תקנה 16(ב) או (ה), יתן מפקח כלי שיט היתר טעינה, אם נתמלאו להנחת דעתו כל התנאים האלה:

(1)   תכנית הטעינה היא בהתאם להוראות המפורטות באמנה, באמנה לקווי טעינה בקודקס של אימ"ו, ובהודעות לימאים הנוגעות לענין;

(2)   כלי השיט מצוייד בכל הציוד והמיתקנים הנדרשים, בהתאם לאמנה ולאמנה לקווי טעינה, לקודקס של אימ"ו, ולהודעות לימאים לשם הטעינה וההובלה של המטען.

          (ב)  המנהל רשאי לתת היתר טעינה בכפוף לתנאים שקבע.

מיום 1.3.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5957 מיום 1.3.1999 עמ' 456

(א) הוגשה בקשה למתן היתר טעינה לפי תקנה 16(ב) או (ג) תקנה 16(ב) או (ה), יתן מפקח כלי שיט היתר טעינה, אם נתמלאו להנחת דעתו כל התנאים האלה:

השגחת מפקח כלי שיט על טעינה

18.  (א)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל חמרים מקבוצת סיווג 1 של הקודקס של אימ"ו, אלא בהשגחת מפקח כלי שיט.

          (ב)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל מטענים בצובר מהסוגים שפורטו ופורסמו בהודעות לימאים, אלא בהשגחת מפקח כלי שיט.

          (ג)   לא תוטען על כלי שיט בישראל תבואה בצובר, אלא בהתאם להוראות הפרק השישי לאמנה ובהשגחת מפקח כלי שיט.

          (ד)  מטענים מסוכנים ומטענים בצובר, למעט מטענים המוזכרים בתקנות משנה (א), (ב) או (ג), יוטענו בכלי שיט בישראל בהשגחתו של מפקח כלי שיט, אם לדעת המנהל דרוש הדבר מטעמים שבבטיחות השיט או לשם הבטחת שלומם של בני אדם שבו, והודעה על חובת השגחה ניתנה לבעל כלי השיט או לקברניטו, לפי הטופס שבתוספת הרביעית.

חובת טעינה כהלכה

19.  (א)  לא יפליג מנמל בישראל כלי שיט שטענו בו מטענים שטעינתם חייבת בהשגחה לפי תקנה 18, אלא אם יש ביד קברניטו תעודת טעינה חתומה ביד מפקח כלי שיט לפי הטופס שבתוספת התשיעית.

          (ב)  לא יפליג מנמל זר כלי שיט ישראלי שטענו בו מטענים המפורטים בתקנה 16(א), אלא אם הוא טעון כהלכה.

          (ג)   לא יכנס כלי שיט לנמל בישראל, אלא אם הוא טעון כהלכה לפי הוראות תקנות אלה.

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

טעינה כהלכה של אניה

20.  (א)  יראו אניה טעונה כהלכה אם נתקיימו בה כל אלה:

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

(1)   יש לה תעודת קו טעינה בין-לאומית תקפה, על פי טופס כדוגמת הטופס המצוי בנספח ג' לאמנה לקווי טעינה, וכן תעודת התאמה לפי הטופס המתאים בקודקס של אימ"ו לפי הענין;

(2)   היא עומדת בתנאים לקביעת קווי טעינה שנקבעו באמנה לקווי טעינה;

(3)   היא טעונה בהתאם למאושר, לפי תעודת קו טעינה בין-לאומית אשר ברשותה ושניתנה בהתאם לאמנה לקווי טעינה, בהתיחסות לאיזור אחד מאלה:

(א)   לאיזור שבו נמצא נמל הטעינה;

(ב)   לאחד האזורים שבו תעבור האניה בעת הפלגתה לנמל הפריקה;

(ג)    לאיזור שבו נמל הפריקה.

בתקנה זו, "איזור" – כפי שנקבע בנספח ב' לאמנה לקווי טעינה;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

(4)   יציבות האניה חושבה בהתאם למשקל הכולל של מכולות הנמצאות על האוניה, ומשקלה הכולל של כל מכולה נמסר לקברניט.

          (ב)  כלי שיט ישראלי שהאמנה לקווי טעינה אינה חלה עליו, יראו אותו טעון כהלכה אם מילא אחר הוראות תקנה 21.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1688

(א) יראו אניה טעונה כהלכה אם נתקיימו בה כל אלה:

(1) יש לה תעודת קו טעינה בין-לאומית תקפה, לפי טופס שדוגמתו בנספח ג' לאמנה לקווי טעינה;

(1) יש לה תעודת קו טעינה בין-לאומית תקפה, על פי טופס כדוגמת הטופס המצוי בנספח ג' לאמנה לקווי טעינה, וכן תעודת התאמה לפי הטופס המתאים בקודקס של אימ"ו לפי הענין;

(2) היא עומדת בתנאים לקביעת קווי טעינה שנקבעו באמנה לקווי טעינה;

(3) היא טעונה בהתאם למאושר, לפי תעודת קו טעינה בין-לאומית אשר ברשותה ושניתנה בהתאם לאמנה לקווי טעינה, בהתיחסות לאיזור אחד מאלה:

(א) לאיזור שבו נמצא נמל הטעינה;

(ב) לאחד האזורים שבו תעבור האניה בעת הפלגתה לנמל הפריקה;

(ג) לאיזור שבו נמל הפריקה.

בתקנה זו, "איזור" – כפי שנקבע בנספח ב' לאמנה לקווי טעינה;

(4) יציבות האניה חושבה בהתאם למשקל הכולל של מכולות הנמצאות על האוניה, ומשקלה הכולל של כל מכולה נמסר לקברניט.

שקילת מכולה לפני הטענתה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשע"ז-2016

20א.  (א)  לא תוטען מכולה על אניה בנמל בישראל, אלא אם כן משקלה הכולל אומת על ידי שקילה במאזניים מאושרים, למעט מכולה שהובאה לנמל בשטעון.

          (ב)  תוצאות שקילה כאמור, יירשמו בכל מסמכי המטען הנוגעים למכולה ויימסרו לקברניט האניה לפני הטענת המכולה עליה.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1688

הוספת תקנה 20א

 

מיום 1.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7723 מיום 1.11.2016 עמ' 51

(א) לא תוטען מכולה על אניה בנמל בישראל, אלא אם כן משקלה הכולל אומת על ידי שקילה במאזני גשר במאזניים מאושרים, למעט מכולה שהובאה לנמל בשטעון.

סימון מכולה בלתי כשירה להובלה בינלאומית תק' תשנ"ב-1991

20ב.  לא תוטען מכולה על אניה בישראל באם סומנה המכולה בסימן האמור בתקנה 42 לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), תשמ"ג-1982, שלפיו המכולה אינה כשירה לתובלה בינלאומית.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

הוספת תקנה 20ב

טעינה כהלכה של כלי שיט שאינו אניה

21.  (א)  כלי שיט, שאינו אניה, יראו אותו טעון כהלכה אם אינו טעון באופן המהווה סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני-אדם שבו או לידו, או לבטיחות השיט בכלל, או שטעינתו אינה עלולה לפגוע בכושר השיט שלו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ב)  מנהל הרשות רשאי בהודעות לימאים לקבוע תנאים לקביעת קווי טעינה ואת קווי הטעינה, לגבי סירות, ספינות וארבות בכלל, לגבי סוג מסויים של כלי שיט או לגבי כלי שיט מסויים.

          (ג)   התנאים לקביעת קווי טעינה ומידות קווי הטעינה יירשמו ברשיון השיט של כלי שיט שאינו אניה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

          (ד)  כלי שיט שאינו עומד בתנאים לקביעת קווי טעינה יראו אותו בלתי כשיר לשיט בהתאם לתקנות 6 עד 8, לפי הענין.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ה)  לא קבע מנהל הרשות קווי טעינה לכלי שיט יהיה זה מחובתו של הקברניט, הבעל, הסוכן, המפעיל, המשיט וכל אדם הנמצא בכלי השיט לודא שכלי השיט טעון כהלכה.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

(ב) מנהל האגף מנהל המינהל רשאי בהודעות לימאים לקבוע תנאים לקביעת קווי טעינה ואת קווי הטעינה, לגבי סירות, ספינות וארבות בכלל, לגבי סוג מסויים של כלי שיט או לגבי כלי שיט מסויים.

(ג) התנאים לקביעת קווי טעינה ומידות קווי הטעינה יירשמו ברשיון השיט של כלי שיט שאינו אניה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) כלי שיט שאינו עומד בתנאים לקביעת קווי טעינה יראו אותו בלתי כשיר לשיט בהתאם לתקנות 6 עד 8, לפי הענין.

(ה) לא קבע מנהל האגף מנהל המינהל קווי טעינה לכלי שיט יהיה זה מחובתו של הקברניט, הבעל, הסוכן, המפעיל, המשיט וכל אדם הנמצא בכלי השיט לודא שכלי השיט טעון כהלכה.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

(ב) מנהל המינהל הרשות רשאי בהודעות לימאים לקבוע תנאים לקביעת קווי טעינה ואת קווי הטעינה, לגבי סירות, ספינות וארבות בכלל, לגבי סוג מסויים של כלי שיט או לגבי כלי שיט מסויים.

(ג) התנאים לקביעת קווי טעינה ומידות קווי הטעינה יירשמו ברשיון השיט של כלי שיט שאינו אניה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) כלי שיט שאינו עומד בתנאים לקביעת קווי טעינה יראו אותו בלתי כשיר לשיט בהתאם לתקנות 6 עד 8, לפי הענין.

(ה) לא קבע מנהל המינהל הרשות קווי טעינה לכלי שיט יהיה זה מחובתו של הקברניט, הבעל, הסוכן, המפעיל, המשיט וכל אדם הנמצא בכלי השיט לודא שכלי השיט טעון כהלכה.

דרישות בטיחות כלליות

22.  המנהל רשאי להורות, במסגרת הודעות לימאים, על אמצעי בטיחות וסידורים הנדרשים לגבי כלי שיט, בני אדם שבו ולגבי בטיחות השיט בכלל; הוראות אלה תתפרסמנה בכפוף לפרק השמיני לתקנות אלה.

תוצאות אי-מילוי אחר דרישות  בטיחות כלליות

23.  כלי שיט אשר לגביו לא נתמלאו הוראות תקנה 21 יראו אותו כבלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

דרישות בטיחות מיוחדות

24.  (א)  המנהל רשאי לדרוש בכתב מבעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי אם נראה לו הדבר דרוש לשם בטיחות כלי השיט, שלומם של בני האדם שבו או לבטיחות השיט בכלל –

(1)   להתקין בכלי השיט, תוך המועד הנקוב בדרישה, אותם מכונות, מכשירים, מיתקנים, אבזרים, אמצעי הצלה או דברים אחרים המפורטים בדרישה;

(2)   לבצע, תוך המועד הנקוב בדרישה, בכלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקניו, באבזריו, באמצעי ההצלה שבו או בכל דבר אחר שבו אותם שינויים המפורטים בדרישה;

(3)   לנקוט לגבי כלי השיט, האנשים הנמצאים בו, מטענו, מכונותיו, מכשיריו, מיתקניו, אבזריו, אמצעי ההצלה שבו או כל דבר אחר שבו, אותם אמצעי בטיחות וסידורים המפורטים בדרישה;

(4)   להגדיל את צוות הבטיחות שבתוספת השניה.

          (ב)  המנהל רשאי מטעמים כאמור בסעיף קטן (א) להגביל לגבי כלי שיט את אזורי השיט, את תקופת תקפו של רשיון השיט, את התקופה עד למועד הבדיקה הכללית כמפורט בדרישה, את שיטת ההפעלה והשימוש המיועד לכלי השיט.

תוצאות אי-מילוי אחר דרישות בטיחות מיוחדות

25.  כלי שיט אשר לגביו לא נתמלאו דרישות המנהל שלפי תקנה 24 יראו אותו בלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

ערר על דרישות בטיחות מיוחדות תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

26.  (א) בעלו או קברניטו של כלי שיט שקיבל דרישה מאת המנהל כאמור בתקנה 24 רשאי לערור עליה לפני מנהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלת הדרישה; אולם אין בהגשת הערר כדי להתיר את השטתו של כלי שיט שלא נתמלאו לגביו דרישות המנהל כאמור.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ב)  מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ג)   החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

26. (א) בעלו או קברניטו של כלי שיט שקיבל דרישה מאת המנהל כאמור בתקנה 24 רשאי לערור עליה לפני מנהל האגף מנהל המינהל, תוך 15 ימים מיום קבלת הדרישה; אולם אין בהגשת הערר כדי להתיר את השטתו של כלי שיט שלא נתמלאו לגביו דרישות המנהל כאמור.

(ב) מנהל האגף מנהל המינהל יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ג) החלטת מנהל האגף מנהל המינהל בערר היא סופית.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

26. (א) בעלו או קברניטו של כלי שיט שקיבל דרישה מאת המנהל כאמור בתקנה 24 רשאי לערור עליה לפני מנהל המינהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלת הדרישה; אולם אין בהגשת הערר כדי להתיר את השטתו של כלי שיט שלא נתמלאו לגביו דרישות המנהל כאמור.

(ב) מנהל המינהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ג) החלטת מנהל המינהל הרשות בערר היא סופית.

 

תק' תשס"ד-2004

פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

הוספת פרק רביעי א'

תחולה תק' תשס"ד-2004

26א.  פרק זה יחול על כלי שיט ישראלי שהוא אחד מאלה:

(1)  אניה;

(2)  גוררת;

(3)  ספינת מכמורת;

(4)  ספינת נוסעים בשכר.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

הוספת תקנה 26א

צוות משלים תק' תשס"ד-2004

26ב.  (א)  נוסף על צוות הבטיחות הקבוע לכלי השיט, חייבים בעל כלי השיט או מפעילו לצוות את כלי השיט בצוות משלים כדי להבטיח את אלה:

(1)   קיום דרישות האמנה להכשרה והסמכה בדבר שכות העבודה והמנוחה;

(2)   תפעול ואחזקה נאותה של כלי השיט, מטענו, ציודו ומערכותיו;

(3)   רווחת הנוסעים ואנשי הצוות, בהתחשב בתנאי ההפלגה;

(4)   הפעלת אמצעי הצלה, כיבוי אש ומערכות כלי השיט בעת חירום ומצוקה;

(5)   מניעת זיהום ים מכלי השיט;

(6)   מתן טיפול ועזרה רפואית;

(7)   קיום תקשורת תקינה בין כלי השיט לתחנות אלחוט;

(8)   קיום משמרות יעילות בגשר ובמכונה.

          (ב)  בבואם לצוות את כלי השיט בצוות משלים, ייתנו בעל כלי השיט או מפעילו את דעתם על כל אלה:

(1)   גודל וסוג כלי השיט, מערכותיו, מבנהו וציודו;

(2)   גודל וסוג מערכת ההנעה הראשית של כלי השיט, תוך דגש על תפקוד האוטומציה הקיימת בחדר המכונות, במערכת ההגה ובמערכת ריתוק כלי השיט לרציף;

(3)   שיטת תחזוקת כלי השיט;

(4)   המטען, לרבות ההכנות, הבדיקות והטיפולים הנדרשים לפני הטעינה, בעת הטעינה והפריקה, ובהובלה;

(5)   תכיפות פקידת הנמלים ומשך ההפלגה;

(6)   אזור ההפלגה מבחינת מזג אוויר, תנאי הים, תנאי הראות, צפיפות התנועה, הפלגות באזורים הסמוכים ליבשה, בנהרות, בנתיני תעבורה, באזורים בעלי מרחב תמרון מוגבל הן מבחינת שטח הים והן מבחינת עומק המים ביחס לשוקע כלי השיט;

(7)   פעילות מיוחדת בכלי השיט כגון הכשרת מתלמדים;

(8)   מספר אנשי הצוות והנוסעים שכלי השיט רשאי להוביל.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 344

הוספת תקנה 26ב

איוש במשמרות רצופות תק' תשס"ד-2004

26ג.   (א)  בכלי שיט יקוימו במשך כל שעות היממה משמרות רצופות, בגשר הפיקוד ובחדר המכונות, לכל הפחות, בידי מי שהוסמך להחזקת משמרת לפי תקנה 21 לתקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002, או בידי מי שהוסמך לפי תקנות 10 עד 10ב לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998, לפי הענין.

          (ב)  מספר אנשי המשמרת יהיה לפי החלטת הקברניט בהתייעצות עם בעל הדרגה הגבוהה ביותר במחלקת המכונה, ובלבד שבשעות חשיכה תכלול המשמרת בגשר הפיקוד 2 אנשי צוות לפחות.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א) החובה להחזקת משמרת רצופה בחדר המכונות לא תחול על כלי שיט שברישיון השיט שלו נקבע לגבי חדר המכונות שלו כי הוא "בלתי מאויש תקופתי", ובלבד שמותקנת בו אזעקה לאיש בודד (Personal Alarm).

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 345

הוספת תקנה 26ג

צוות ומשמרות בעגינה ובנמל תק' תשס"ד-2004

26ד.  על אף האמור בתקנה 26ג בהיות כלי שיט בעגינה או רתוק בבטחה בנמל, בהתחשב במספר הנוסעים שבכלי השיט, בעבודות המטען, בתחזית מזג האוויר והים, בכללי הימאות הטובה, בנוהג הימיי ובכללי הבטיחות הנהוגים, רשאי הקברניט להורות –

(1)  כי כלי השיט יצוות בצוות הקטן מצוות הבטיחות, ויתקיימו בו משמרות רצופות שונות מהקבוע בתקנה 26ג, ובלבד שבכל עת יימצאו בכלי השיט אנשי צוות במספר, בדרגות ובתפקידים לצורך תפעולו השוטף של כלי השיט וכן לתת מענה הולם בכל מקרה של חירום ומצוקה;

(2)  בכלי שיט שמאופי עבודתו הרגיל סגור בין הפלגה להפלגה והוא רתוק בבטחה בנמל, ריק מאדם וכל מערכותיו מושבתות – כי כלי השיט יעמוד בלא צוות ולא יתקיימו בו משמרות; האמור לעיל יבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל הנמל.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 345

הוספת תקנה 26ד

איסור השטה ועגינה תק' תשס"ד-2004

26ה.  (א)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי אלא אם כן –

(1)   כלי השיט מצוות בצוות בטיחות;

(2)   כלי השיט מצוות בצוות משלים;

(3)   כלי השיט מאויש במשמרות רצופות.

          (ב)  לא יעגון כלי שיט ישראלי אלא אם כן הוא מצוות ומאויש בהתאם להוראות תקנה
26ד.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

הוספת תקנה 26ה

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' תשע"ב-2012

פרק רביעי ב': מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 390

הוספת פרק רביעי ב'

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

פרק רביעי ב': מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי

 

הגדרות תק' (מס' 2)  תשס"ו-2006

26ו.   בפרק זה –

          "גולש סקי" – אדם הניצב על לוח או על מגלשיים ומחזיק בידיו חבל גרירה עם ידיות אחיזה המחובר לכלי שיט, ובעת השטתו מפעיל על הלוח האמור כוחות הידרו-דינמיים לעילוי וגלישה;

          "מיתקן נגרר" – גוף צף בעל ידיות אחיזה המותאם להסעת נוסעים עליו, והמחובר לכלי שיט בחבל גרירה;

תק' תשע"ב-2012

          "מצנח" – יריעה המיועדת להרים אדם מעל פני המים, כשהיא מחוברת לכלי שיט בחבל גרירה ונגררת על ידיו.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 390

הוספת תקנה 26ו

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

הוספת הגדרת "מצנח"

איסור השטה תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' תשע"ב-2012

26ז.   (א)  לא ישיט אדם אופנוע ים או כלי שיט הגורר מיתקן נגרר או גולש סקי באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים, למעט במפרץ אילת, בים התיכון, בים המלח ובימת כנרת.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  לא ישיט אדם כלי שיט הגורר מיתקן נגרר בעת שיש עליו נוסעים, ולא יתיר בעל כלי שיט השטה כאמור, אלא אם כן המיתקן הנגרר תקין לפי תקנה 26ח, ונתקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט עד 26יא.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   לא ישיט משיט נוסע על אופנוע ים ולא יתיר בעל אופנוע הים השטה כאמור, אלא אם כן התקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט1 ו-26ט2.

תק' תשע"ב-2012

          (ד)  לא ישיט משיט אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

תק' תשע"ב-2012

          (ה)  לא ירכב נוסע על אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 390

הוספת תקנה 26ז

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

26ז. (א) לא ישיט אדם אופנוע ים או כלי שיט הגורר מיתקן נגרר או גולש סקי באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים, למעט במפרץ אילת, בים התיכון, בים המלח ובימת כנרת.

(ב) לא ישיט אדם כלי שיט הגורר מיתקן נגרר בעת שיש עליו נוסעים, ולא יתיר בעל כלי שיט השטה כאמור, אלא אם כן המיתקן הנגרר תקין לפי תקנה 26ח, ונתקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט עד 26יא.

(ג) לא ישיט משיט נוסע על אופנוע ים ולא יתיר בעל אופנוע הים השטה כאמור, אלא אם כן התקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט1 ו-26ט2.

(ד) לא ישיט משיט אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

(ה) לא ירכב נוסע על אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

תקינות מיתקן נגרר תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

26ח.  מיתקן נגרר תקין הוא מיתקן נגרר שנתקיימו בו כל אלה:

(1)  על פי הוראות היצרן הוא מיועד להסעת נוסעים בעת גרירתו באמצעות כלי שיט;

(2)  הוא בעל ידיות אחיזה לנוסעים;

(3)  אם הוא גוף המנופח באוויר – הוא בעל שני תאי ציפה נפרדים לפחות.

מיום 22.2.2006

פסקה 26ח(3) מיום 1.1.2008

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 390

הוספת תקנה 26ח

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

26ט.  משיט כלי השיט הגורר יתדרך את הנוסעים על המיתקן הנגרר, לפני תחילת ההפלגה, לגבי כל אחד מאלה:

(1)  מהות פעולת הגרירה של מיתקן נגרר על ידי כלי שיט;

(2)  הסכנות הצפויות לנוסעים עקב הפעילות או במהלכה וכיצד להימנע מהן או להתמודד עמן, בפרט לגבי מצבים כמפורט להלן:

(א)   התהפכות המיתקן הנגרר;

(ב)   נפילה למים מהמיתקן הנגרר;

(ג)    היכלאות מתחת למיתקן הנגרר;

(ד)   היתפסות בחבל הגרירה;

(3)  ישיבה נכונה על המיתקן הנגרר;

(4)  סימנים מוסכמים בין משיט כלי השיט לבין הנוסעים על המיתקן הנגרר, לגבי חיוויים אלה לפחות: "סע", "עצור", "העבר אותי לכלי השיט הגורר".

(5)  אופן חגירת חגורות ההצלה.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 390

הוספת תקנה 26ט

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים תק' תשע"ב-2012

26ט1.       לפני תחילת ההפלגה באופנוע ים, משיט אופנוע ים יתדרך את הנוסעים באופנוע הים לגבי כל אחד מהמפורטים להלן, ויוודא כי התקיימו בנוסעים התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א):

(1)  מהות פעולת השיט של אופנוע הים;

(2)  הסכנות הצפויות לנוסעים עקב השיט באופנוע הים או במהלכו והדרכים להימנע מהן או להתמודד עמן, ובפרט לגבי מצבים כמפורט להלן:

(א)   התהפכות אופנוע הים;

(ב)   נפילה למים מאופנוע הים;

(ג)    אחיזה נכונה ובטוחה כנגד נפילה;

(ד)   המשמעויות והסכנות של האצה פתאומית של אופנוע הים וניתורו על הגלים, והדרך להתגבר על סכנות כאמור;

(ה)   חובתו של הנוסע על אופנוע הים, במהלך כל זמן ההפלגה על אופנוע הים, להיות חגור בחגורת בטיחות ולבוש במכנסי מגן, לפי תקנה 26ט2(א).

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472

הוספת תקנה 26ט1

תאנים לגבי הנוסעים על אופנוע ים תק' תשע"ב-2012

26ט2.       (א)   משיט אופנוע ים והנוסעים בו יהיו –

(1)   חגורים בחגורות הצלה מותאמות במידתן ומהודקות לגוף;

(2)   לבושים במכנסי מגן אשר יש בהם כדי להגן מפני פגיעות; מכנסי המגן צריך שיהיו מבד עבה, גמיש ואטום למים ושיכסו את חלקו התחתון של גוף הלובש מן הברכביים עד המותניים לפחות, בדומה למכנסי חליפת גלישה או צלילה.

          (ב)  משיט אופנוע ים יזהיר את כל הנוסעים בו לפני האצה או ניתור על גלים, כי עליהם לשפר את אחיזתם.

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1473

הוספת תקנה 26ט2

תנאים לגבי נוסעים על המיתקן הנגרר תק' (מס' 2)  תשס"ו-2006

26י.   (א)  מספר הנוסעים על המיתקן הנגרר לא יעלה על מספר ידיות האחיזה או על מספר המקומות המיועדים לנוסעים על פי הוראות היצרן, לפי הקטן מביניהם.

          (ב)  מספר הנוסעים על המיתקן הנגרר בצירוף מספר האנשים שבכלי השיט הגורר לא יעלה על מספר הנוסעים המרבי שכלי השיט מורשה להסיע על פי רישיון השיט שלו; המנהל רשאי להתיר להסיע בכלי השיט הגורר ובמיתקן הנגרר, נוסעים במספר גבוה ממספר הנוסעים המרבי כאמור, אם הוכח, להנחת דעתו, כי כושר הנשיאה של כלי השיט מאפשר זאת.

          (ג)   הנוסעים על המיתקן הנגרר יהיו חגורים בחגורות הצלה מהודקות לגוף.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 391

הוספת תקנה 26י

תנאים לגבי כלי השיט הגורר תק' (מס' 2)  תשס"ו-2006

26יא. על השטת כלי שיט הגורר מיתקן נגרר בעת שיש על המיתקן הנגרר נוסעים, יחולו הוראות אלה:

(1)  גרירה של יותר ממיתקן נגרר אחד בו זמנית מותרת רק כאשר המיתקנים כאמור נגררים על ידי חבל גרירה אחד;

(2)  גרירת מיתקן נגרר תיעשה בשעות היום בלבד, מזריחת החמה עד שקיעתה;

(3)  מהירות כלי השיט הגורר לא תעלה על 15 קשרים;

(4)  גרירת מיתקן נגרר תיעשה במרחק העולה על 300 מטרים מנקודת שפל המים בחוף;

(5)  עוזר המשיט שבצוות הבטיחות של כלי השיט הגורר, יקיים תצפית רצופה לעבר המיתקן הנגרר בכל מהלך ההפלגה;

(6)  משיט כלי השיט לא יבצע בכלי השיט תמרון פתאומי העלול לגרום להפיכת המיתקן הנגרר.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 391

הוספת תקנה 26יא

גלישת סקי תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

26יב. לא ישיט אדם כלי שיט הגורר אחריו יותר מגולש סקי אחד, ולא יתיר בעל כלי השיט השטת כלי שיט כאמור.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 391

הוספת תקנה 26יב

תנאים לגבי כלי שיט גורר תק' תשע"ב-2012

26יב1. בכלי שיט הגורר גולש סקי, מיתקן נגרר או מצנח, תותקן מנורה המאירה באור כתום מנצנץ הנראה בזוית של º360 לטווח שלא יפחת מ-500 מטרים באור יום; המנורה תופעל בכל עת שכלי השיט גורר גולש סקי או מיתקן נגרר או מצנח שעליו מצויים נוסעים; המנהל רשאי להורות על שינוי מיקומה של המנורה.

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1473

הוספת תקנה 26יב1

התרת פעילות מאורגנת בתנאים מיוחדים תק' (מס' 2)  תשס"ו-2006

26יג.  נערכת פעילות שיט מאורגנת ליותר מכלי שיט אחד, לרבות פעילות ספורטיבית, שניתנו לה כל האישורים הנדרשים לפי כל דין, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנות 26ט עד 26יב ולמשך קיום אותה פעילות בלבד, להתיר באופן זמני גרירה באמצעות כלי שיט של מיתקן נגרר או של גולש סקי, אף אם תנאי התקנות האמורות אינם מתקיימים, ורשאי הוא, להבטחת בטיחות השיט, להתנות את ההיתר הזמני האמור בתנאים.

מיום 22.2.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6456 מיום 23.1.2006 עמ' 391

הוספת תקנה 26יג

פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

בדיקה ראשונית בכלי שיט בבעלות ישראלית תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

27.  (א)  כלי שיט ישראלי ייבדק בדיקה כללית בידי מפקח כלי שיט או צוות מפקחי כלי שיט, לפני רישומו, ואם האניה בבניה – לפני הפלגת הניסויים, ובמידת הצורך גם בעת בנייתה.

          (ב)  בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנה 46(ג) –

(1)   רשאי המנהל להורות על בדיקה כללית של אניה בחוץ לארץ;

(2)   רשאי הבעל להזמין בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ.

          (ג)   אניה שרישומה בישראל אינו חובה, תיבדק בדיקה כללית לפני הפלגתה לראשונה לאחר היותה לכלי שיט ישראלי.

          (ד)  המנהל רשאי לדרוש מהבעל או מקברניט כלי שיט הגשת כל תכניות כלי השיט במועד מוקדם מהמועד שנקבע לבדיקה; מצא המנהל לאור בדיקת תכניות כלי השיט שיש לבצע שינויים בכלי השיט לשם אבטחת כשירות כלי השיט בהתאם לתקנות 5 עד 8 יודיע על השינויים הנחוצים בכתב לבעל או לסוכן או לקברניט וביצוע שינויים אלה ייבדק במסגרת הבדיקה שלפי תקנת משנה (א).

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

(א) כלי שיט ישראלי שרישומו בישראל חובה וכן אניה בבעלות תאגיד ישראלי או אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, ייבדק בדיקה כללית בידי מפקח כלי שיט או צוות מפקחי כלי שיט, לפני רישומו, ואם האניה בבניה - לפני הפלגת הניסויים, ובמידת הצורך גם בעת בנייתה.

בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ו-2016

27א.  (א)  על אף האמור בתקנה 27 רשאי המנהל להורות כי בדיקה כללית ראשונה לכלי שיט שתפוסתו עד 500 טון ברוטו, הנמצא בחוץ לארץ, תתבצע בידי ארגון מוכר, באופן ובתנאים שהורה עליהם, ובלבד שניתן לכלי השיט אישור הנדסי לפי תקנות הבניה.

          (ב)  נבדק כלי שיט לפי תקנת משנה (א), חייבים בעלו וקברניטו להעמידו לבדיקה כללית מיד עם הגיעו לישראל.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

הוספת תקנה 27א

 

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

(א) על אף האמור בתקנה 27 רשאי המנהל להורות כי בדיקה כללית ראשונה לכלי שיט שתפוסתו עד 500 טון ברוטו, הנמצא בחוץ לארץ, תתבצע בידי ארגון מוכר כהגדרתו בתקנות הבניה, באופן ובתנאים שהורה עליהם, ובלבד שניתן לכלי השיט אישור הנדסי לפי תקנות הבניה.

מועדי הבדיקה הכללית

28.  כלי שיט ישראלי ייבדק בדיקה כללית בידי מפקח כלי שיט במועדים המפורטים להלן ממועד התחלת הבדיקה הכללית האחרונה שנערכה בו:

(1)   אניה – כל שנה;

(2)   סירת מנוע – כל שנתיים, ואם סירת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(3)   ספינת מנוע – כל שנתיים, ואם ספינת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(4)   סירת מפרש או סירת חתירה – כל שנתיים, ואם סירת המפרש או סירת החתירה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

ת"ט תשמ"ג-1983

(5)   ספינת מפרש – כל שנתיים, ואם הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

מיום 24.7.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1744

(5) ספינת מפרש – כל שנתיים, ואם ספינת המנוע הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(6)   גוררת – כל שנה;

(7)   ארבה – כל שלוש שנים;

(8)   ארבה שומטת – כל שנתיים;

ת"ט תשמ"ג-1983

(9)   חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה – כל שנה;

מיום 24.7.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1744

(9) חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה – כל שנה;

(10)  כלי שיט אשר מתאריך בנייתו חלפו למעלה מעשרים שנים – כל שנה.

נושאי הבדיקה וסוגיהם

29.  (א)  בדיקה כללית בכלי שיט לפי תקנות אלה כוללת בדיקת גוף כלי השיט, ספנתו, מכונותיו, מכשיריו, מיתקניו, אבזריו, מגורי הצוות והנוסעים וכן כל דבר אחר, אשר לדעת מפקח כלי שיט דרוש לבדקו לצורך קביעת כשירותו של כלי השיט לשיט.

          (ב)  בדיקה חלקית בכלי שיט היא בדיקה בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה או לפי חוקי מדינה אחרת בכלי שיט בדגל זר ולפי בקשת מדינת הדגל.

          (ג)   בדיקה חוזרת בכלי שיט היא בדיקה של ליקויים שנתגלו בבדיקה כללית או של ליקויים שנתגלו בביקורת שלפי תקנה 32.

תק' תשנ"ב-1991

          (ד)  בדיקה חלקית כאמור בתקנת משנה (ב) אשר נערכה במעבדה או במיתקנים של מומחים שלא מקרב עובדי המדינה, הוצאותיה ישולמו בידי הבעלים, וזאת בנוסף לאגרה הקבועה בתקנה 103.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

הוספת תקנת משנה 29(ד)

בדיקה מיוחדת

30.  (א)  המנהל רשאי לקבוע בכל עת בהודעה מנומקת שתימסר לבעלו או לקברניטו של כלי שיט ישראלי, כל מועד אחר, שימצא לנכון, לבדיקת כלי השיט, שיחול בתוך תקופה קצרה מהתקופה שנקבעה לגבי אותו כלי שיט בתקנה 28.

          (ב)  בדיקת כלי שיט לפי תקנת משנה (א) יכול שתהיה כללית או חוזרת.

          (ג)   מפקח כלי שיט יקבע לכל מקרה את היקפה של הבדיקה המיוחדת, בין חוזרת ובין כללית.

          (ד)  הבעל או הסוכן של כלי שיט ישראלי רשאי להזמין בדיקה מיוחדת; מפקח כלי שיט יקבע את היקפה של הבדיקה.

בדיקה כללית בכלי שיט שהופסק השימוש בו תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

31.  (א)  הופסק השימוש בכלי שיט לתקופה רצופה העולה על שלושה חדשים ונמסרה על כך הודעה בכתב ומראש למנהל בצירוף רשיון השיט שלו ובתוך תקופת הפסקת השימוש כאמור חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנה 28, תידחה הבדיקה הכללית למועד סיום הפסקת השימוש כאמור.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

          (ב)  הופסק השימוש באניה כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל צוות בטיחות וסידורי בטיחות בהתחשב במקום הריתוק, סוג האניה, תפוסתה, המערכות והציוד שבה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

          (ג)   לא נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את כלי השיט כפעיל במשך כל התקופה, וכחייב בבדיקות, ברשיון שיט, בצוות בטיחות ובתשלום אגרות כמפורט בתקנות אלה,

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1688

31. (א) הופסק השימוש בכלי שיט לתקופה רצופה העולה על שלושה חדשים ונמסרה על כך הודעה בכתב ומראש למנהל בצירוף רשיון השיט שלו ובתוך תקופת הפסקת השימוש כאמור חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנה 28, תידחה הבדיקה הכללית למועד סיום הפסקת השימוש כאמור.

(ב) הופסק השימוש באניה כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל צוות בטיחות וסידורי בטיחות בהתחשב במקום הריתוק, סוג האניה, תפוסתה, המערכות והציוד שבה.

(ג) לא נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את כלי השיט כפעיל במשך כל התקופה, וכחייב בבדיקות, ברשיון שיט, בצוות בטיחות ובתשלום אגרות כמפורט בתקנות אלה,

ביקורת בכלי שיט

32.  המנהל רשאי לערוך בכל עת ביקורת בכלי שיט הנמצא בישראל, ובכלי שיט ישראלי הנמצא מחוץ לישראל, כדי לבדוק את כשירותו לשיט וכן כל דבר ומסמך שבו שיש לו קשר לכשירותו לשיט של כלי השיט; ביקורת כאמור תהא פטורה מתשלום אגרה.

אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

33.  (א)  נמצא בביקורת שאניה אינה ממלאת אחר דרישות האמנה או האמנה לקווי טעינה, או קודקס אימ"ו, יכריז מנהל הרשות על האניה כבלתי כשירה לשיט כל עוד לא תוקנו הליקויים שנמצאו בביקורת.

          (ב)  הכרזה לפי תקנת משנה (א) תימסר בכתב –

(1)   לבעל האניה או קברניטה או סוכנה;

(2)   למנהל הנמל שבו נמצאת האניה;

(3)   למפקד תחנת המשטרה של אותו נמל;

(4)   לנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה שבה רשומה האניה;

(5)   לנציג חברת הסיווג של האניה;

(6)   למזכיר הכללי של אימ"ו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ג)   כל עוד הכרזת מנהל הרשות בתוקף לא יעלה אדם לכלי השיט אלא ברשות מנהל הרשות או מפקח כלי שיט שהתמנה לפקח על האניה.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

33. (א) נמצא בביקורת שאניה אינה ממלאת אחר דרישות האמנה או האמנה לקווי טעינה, או קודקס אימ"ו, יכריז מנהל האגף מנהל המינהל על האניה כבלתי כשירה לשיט כל עוד לא תוקנו הליקויים שנמצאו בביקורת.

(ב) הכרזה לפי תקנת משנה (א) תימסר בכתב –

(1) לבעל האניה או קברניטה או סוכנה;

(2) למנהל הנמל שבו נמצאת האניה;

(3) למפקד תחנת המשטרה של אותו נמל;

(4) לנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה שבה רשומה האניה;

(5) לנציג חברת הסיווג של האניה;

(6) למזכיר הכללי של אימ"ו.

(ג) כל עוד הכרזת מנהל האגף מנהל המינהל בתוקף לא יעלה אדם לכלי השיט אלא ברשות מנהל האגף מנהל המינהל או מפקח כלי שיט שהתמנה לפקח על האניה.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

33. (א) נמצא בביקורת שאניה אינה ממלאת אחר דרישות האמנה או האמנה לקווי טעינה, או קודקס אימ"ו, יכריז מנהל המינהל הרשות על האניה כבלתי כשירה לשיט כל עוד לא תוקנו הליקויים שנמצאו בביקורת.

(ב) הכרזה לפי תקנת משנה (א) תימסר בכתב –

(1) לבעל האניה או קברניטה או סוכנה;

(2) למנהל הנמל שבו נמצאת האניה;

(3) למפקד תחנת המשטרה של אותו נמל;

(4) לנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה שבה רשומה האניה;

(5) לנציג חברת הסיווג של האניה;

(6) למזכיר הכללי של אימ"ו.

(ג) כל עוד הכרזת מנהל המינהל הרשות בתוקף לא יעלה אדם לכלי השיט אלא ברשות מנהל המינהל הרשות או מפקח כלי שיט שהתמנה לפקח על האניה.

העמדת כלי שיט לבדיקה ולביקורת

34.  בעלו וקברניטו של כלי שיט חייבים להעמידו לבדיקה או לביקורת, לפי הענין, במקום ובמועד, ואם המועד לא נקבע בתקנות אלה – כפי שיורה מפקח כלי שיט, ולגבי ספינה או סירה או ארבה – כפי שיורה שוטר; אולם אין הוראה כאמור מהווה תנאי מוקדם לעריכת הבדיקה או הביקורת בידי מפקח כלי שיט בהתאם לסמכותו לפי תקנות אלה.

הכנת כלי שיט לבדיקה

35.  בעלו, קברניטו וכל איש צוות של כלי שיט שנערכת בו, או עומדת להערך בו, בדיקה או ביקורת, חייבים לפי דרישת מפקח כלי שיט –

(1)  לבצע בכלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקניו, באבזריו, בכלי ההצלה שבו או בכל דבר אחר שבו, כל אותן פעולות האמורות בדרישה, הנחוצות לשם עריכת הבדיקה או הביקורת;

(2)  למסור למפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך שברשותו או בשליטתו שיש להם קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט;

(3)  להשיב על שאלות מפקח כלי שיט בכל ענין שהוא נושא הבדיקה או הביקורת.

איסור מתן הצהרה כוזבת על מצב כושר שיט

36.  לא יתן בעל כלי שיט, קברניט או כל איש צוות ביודעין, הצהרה בפני המנהל או מפקח כלי שיט, שאינה נכונה בקשר למצב כושר שיט של כלי השיט או בקשר למצבם של מכונות, מכשירים, מיתקנים, אבזרים, אמצעי הצלה וכל דבר אחר שבכלי השיט ולא יתן הצהרה כאמור בלי שהיה לו יסוד סביר להאמין באמיתותה.

הצהרה על בדיקה

37.  (א)  מפקח כלי שיט יערוך הצהרה על בדיקה כללית או חלקית או חוזרת או מיוחדת או ביקורת שנערכה בכלי שיט, בטופס שבתוספת העשירית.

          (ב)  העתק מהצהרת מפקח כלי שיט לפי תקנת משנה (א) יימסר לבעלים או לקברניט של כלי השיט האמור.

הודעה על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי

38.  בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי יודיע מיד, באמצעים המהירים ביותר העומדים לרשותו, למנהל, על כל פגיעה, תקלה, קילקול או תיקון של פגיעה, בגוף כלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקנים, באבזרים, באמצעי ההצלה, על שינוי בצורת הפעלת כלי השיט, או בכל דבר אחר שבו, שיש להם קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט.

מתן רשיון שיט תק' תשס"ד-2004

39.  (א)  נבדק כלי שיט ישראלי בדיקה כללית בהתאם לתקנות 27(א), 27א, 28 או 30, ונמצא כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה, ינתן לבעליו רשיון שיט לפי טופס א' או ב' שבתוספת הראשונה, לפי הענין.

          (ב)  (1)   רשיון השיט הזמני הניתן לפי טופס ג' או ה' שבתוספת הראשונה לפי הענין, יינתן בו זמנית עם סיום הבדיקה, ותקפו לא יעלה על 3 חדשים;

(2)   בגמר רישומו של כלי השיט במרשם הישראלי, או בגמר העברת הבעלות, יוחלף רשיון השיט הזמני ברשיון שתקפו בהתאם לתקנה 43(א).

          (ג)   (1)   רשיון השיט ינתן לבעלו או לקברניטו של כלי שיט רשום, ובכלי שיט שפטור מרישום – לקברניט בלבד;

תק' תשע"ד-2013

(2)   רשיון השיט ישא את חתימת המנהל או מפקח כלי שיט וחותמת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

(א) נבדק כלי שיט ישראלי בדיקה כללית בהתאם לתקנות 27(א), 27א, 28 או 30, ונמצא כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה, ינתן לבעליו רשיון שיט לפי טופס א' או ב' שבתוספת הראשונה, לפי הענין.

 

מיום 13.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 238

(ג) (1) רשיון השיט ינתן לבעלו או לקברניטו של כלי שיט רשום, ובכלי שיט שפטור מרישום – לקברניט בלבד;

(2) רשיון השיט ישא את חתימת המנהל או מפקח כלי שיט וחותמת אגף רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

איסור השטה בלא רישיון תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ד-2004

39א.  (א)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי, אלא אם כן יש לכלי השיט רישיון שיט בר תוקף, וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שברישיון השיט.

תק' תשס"ד-2004

          (ב)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי אלא אם כן רישיון השיט נמצא בכלי השיט.

מיום 17.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 285

הוספת תקנה 39א

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

39א. (א) לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי, אלא אם כן יש לכלי השיט רישיון שיט בר תוקף, וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שברישיון השיט.

(ב) לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי אלא אם כן רישיון השיט נמצא בכלי השיט.

מתן רשיון שיט לפני סיום בדיקה כללית

40.  (א)  על אף האמור בתקנה 39, רשאי המנהל לתת רשיון שיט לכלי שיט פלוני גם אם לא נסתיימה בו הבדיקה הכללית, בתנאי שכלי השיט יועמד בידי בעלו או סוכנו או קברניטו להשלמת הבדיקה, במקום ובמועד שיורה מפקח כלי השיט.

          (ב)  לא נסתיימה בדיקה כללית בכלי שיט פלוני שניתן לו רשיון כאמור בתקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום מתן הרשיון, יפקע מאליו רשיון השיט של אותו כלי שיט.

          (ג)   הבעלים או הסוכנים רשאים להזמין בדיקת כלי השיט בחוץ לארץ בתנאים שנקבעו בתקנה 46(ג).

התנאת תנאים ברשיון השיט ובדיקה מיוחדת

41.  (א)  המנהל רשאי להגביל את רשיון השיט ולהתנות בו תנאים מטעמי בטיחות השיט, ובעלו וקברניטו של כלי השיט שרשיונו הוגבל או שנקבעו בו תנאים כאמור, חייבים למלא אחר אותם ההגבלות והתנאים.

          (ב)  כלי שיט שאינו אניה אשר תחום השיט או שיטת ההפעלה או השימוש המיועד לו הוגבלו בידי המנהל בהתאם לתקנה 24(ב), רשאי בעלו או קברניטו להזמין בדיקה מיוחדת בהתאם לתקנה 30(ד) לשם קבלת פטור זמני מההגבלה.

          (ג)   נערכה הבדיקה המיוחדת ונמצא שכלי השיט מצויד בהתאם לתקנה 5 עד 9 ומתאים לשירות שהועד לו, יתן המנהל פטור מהגבלת תחום השיט לפי טופס ד' שבתוספת הראשונה, שיהווה חלק בלתי נפרד מרשיון השיט של כלי השיט.

סירוב לתת רשיון שיט

42.  (א)  סירב המנהל לתת לכלי שיט רשיון שיט, ימסור לבעלו או לקברניטו של כלי השיט כאמור, הודעת סירוב מנומקת.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט רשאים לערור על הודעת סירוב לפני מנהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלתה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ג)   מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשס"ו-2005

          (ד)  החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.

מיום 7.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1687

(ב) בעלו או קברניטו של כלי שיט רשאים לערור על הודעת סירוב לפני מנהל האגף מנהל המינהל, תוך 15 ימים מיום קבלתה.

(ג) מנהל האגף מנהל המינהל יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ד) החלטת מנהל האגף מנהל המינהל בערר היא סופית.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

(ב) בעלו או קברניטו של כלי שיט רשאים לערור על הודעת סירוב לפני מנהל המינהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלתה.

(ג) מנהל המינהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

(ד) החלטת מנהל המינהל הרשות בערר היא סופית.

 

תוקף רשיון שיט

43.  (א)  תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לפי תקנות אלה יפקע במועדים המפורטים להלן ממועד פקיעתו של רשיון השיט האחרון שניתן לכלי שיט, אולם רשיון שניתן לראשונה לכלי שיט יפקע במועדים המפורטים להלן ממועד מתן הרשיון:

(1)   לגבי אניה – כעבור שנה;

(2)   לגבי סירת מנוע – כעבור שנתיים, ואם סירת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(3)   לגבי ספינת מנוע – כעבור שנתיים, ואם הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(4)   לגבי סירת מפרש, ספינת מפרש או סירת חתירה – כעבור שנתיים, ואם הסירה או הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(5)   לגבי גוררת – כעבור שנה;

(6)   לגבי ארבה – כעבור שלוש שנים;

ת"ט תשמ"ג-1983

(7)   לגבי חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה – כעבור שנה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לקבוע ברשיון השיט כי הוא יפקע במועד מוקדם יותר.

          (ג)   חל מועד פקיעת רשיון שיט של כלי שיט בתקופה שבה הופסק השימוש בו לשלושה חדשים רצופים לפחות, ונמסרה עליה הודעה מראש ובכתב למנהל בצירוף רשיון השיט של כלי השיט, יראו ברשיון השיט שניתן לכלי השיט האמור, לאחר סיום תקופת הפסקת השימוש בו, לצורך חישוב מועד פקיעתן כאמור בתקנת משנה (א), כרשיון שניתן לראשונה לכלי השיט.

          (ד)  פקע תקפו של רשיון שיט של כלי שיט ינתן רשיון שיט חדש לאחר שנתקיימו הוראות תקנה 39.

          (ה)  תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לפי תקנת משנה (ג) לאחר שבוטל רשיון השיט האחרון שלו לפי תקנות אלה, יהיה מיום נתינתו ועד למועד שבו היה צריך לפקוע רשיון השיט האחרון אילו לא בוטל כאמור, ואם אותו מועד חלף – עד למועד שנקבע בתקנת משנה (א) לגבי רשיון שניתן לראשונה לכלי שיט.

תק' תשס"ד-2004

          (ו)   תוקפו של רישיון שיט שניתן לכלי שיט בעקבות בדיקה כללית כאמור בתקנה 27א יפקע בהגיע כלי השיט לישראל.

מיום 24.7.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1744

(7) לגבי חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה - כעבור שנה.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

הוספת תקנת משנה 43(ו)

ביטול רשיון שיט

44.  (א)  המנהל יבטל רשיון שיט שניתן לכלי שיט פלוני, במקרים המפורטים להלן, על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב על הביטול לבעל כלי השיט או לקברניטו –

(1)   אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה;

(2)   אם חל על כלי השיט איסור שיט על פי הוראות כל דין.

          (ב)  המנהל רשאי לבטל רשיון שיט שניתן לכלי שיט פלוני, במקרים המפורטים להלן על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב על הביטול לבעל כלי השיט, לסוכנו או לקברניטו –

(1)   אם יש לו יסוד סביר להאמין שחלו שינויים באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט ולא נתמלאו הוראות תקנה 50(א);

(2)   אם כלי השיט לא נבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנות אלה או אם בעלו, סוכנו או קברניטו לא מילאו אחר הוראות תקנה 34;

(3)   אם אירעה תאונה ימית לכלי השיט ולא נמסרה על כך הודעה לפי תקנה 98 או שאירע אחד מהמקרים המצריכים מתן הודעה לפי תקנה 38 והודעה כזו לא נמסרה כאמור.

          (ג)   בוטל רשיון שיט של כלי שיט ולאחר מכן חדלו הסיבות שגרמו לביטולו מלהתקיים, יתן המנהל לבעלו או לסוכנו או לקברניטו רשיון שיט חדש אם הוכח להנחת דעתו, שכלי השיט כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

ביטול תעודות שניתנו לפי אמנות תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

45.  בוטל רשיון שיט של כלי שיט פלוני לפי תקנות אלה, בטלה מאליה כל תעודה שניתנה לגבי אותו כלי שיט בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה או הקודקס של אימ"ו, כל עוד בטל רשיון השיט.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

45. בוטל רשיון שיט של כלי שיט פלוני לפי תקנות אלה, בטלה מאליה כל תעודה שניתנה לגבי אותו כלי שיט בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה או הקודקס של אימ"ו, כל עוד בטל רשיון השיט.

הארכת תוקף רשיון השיט

46.  (א)  אם במועד פקיעת רשיון השיט נמצא כלי השיט מחוץ לישראל, רשאי המנהל להאריך מדי פעם בפעם את תקפו של רשיון השיט, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על שנה ובתנאי שהוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי מצב כלי השיט מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.

          (ב)  היה למנהל יסוד להאמין כי מצב כלי השיט מבחינת כושר שיט אינו מצדיק מתן הארכה, יורה המנהל למפקח כלי שיט או למספר מפקחי כלי שיט לפי הענין, לצאת לחוץ לארץ ולבדוק את כלי השיט בדיקה כללית.

          (ג)   הוצאות נסיעתו של מפקח כלי שיט למקום הבדיקה הכללית וחזרה, נסיעותיו בחוץ לארץ וכן שהייתו בחוץ לארץ, ישולמו ביד הבעל או הסוכנים בארץ.

          (ד)  רשיון שיט שתקפו הוארך כאמור בתקנת משנה (א) יעמוד בתקפו עד תום תקופת הארכה או עד בואו של כלי השיט לנמל בישראל, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

          (ה)  בכל מקרה אחר רשאי המנהל להאריך את תקפו של רשיון שיט לתקופה שאינה עולה על שלושה חדשים בתנאי שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי מצב כלי השיט מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.

          (ו)   החליט המנהל להאריך את רשיון השיט כאמור בתקנת משנה (א), יינתן האישור להארכה לפי הטופס שבתוספת האחת-עשרה.

          (ז)   המנהל רשאי להאריך תקפן של תעודות שניתנות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה ובכפוף לתנאים שנקבעו באמנה או באמנה לקווי טעינה, לפי הטופס שבתוספת האחת-עשרה.

          (ח)  המנהל רשאי להורות על ביצוע הבדיקה הכללית כאמור בתקנת משנה (ב) כפי שנקבע בנספח לאמנה בפרק 1, חלק ב', תקנה 6, ובסעיף 13 לאמנה לקווי טעינה.

דחיית מועד הבדיקה הכללית

47.  אם במועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך או במועד שחל בתקופת ההארכה כאמור בתקנה 46, חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית כאמור בתקנה 28 או 30, תידחה מאליה הבדיקה הכללית עד למועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך כאמור או עד למועד מוקדם יותר שיורה עליו המנהל.

הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני הבדיקה הכללית

48.  (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שלפי התכנית הצפויה של הפלגתו יחול מועד פקיעת רשיון השיט שלו או מועד הבדיקה הכללית שצריכה להיערך בו לפי תקנה 28 או 30 בהיות כלי השיט מחוץ לישראל, חייב להודיע על כך למנהל בצירוף תכנית ההפלגה 45 ימים לפחות לפני המועדים האמורים, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

          (ב)  תכנית ההפלגה תפרט את המועדים והנמלים שאותם יפקוד כלי השיט החל במועד פקיעת רשיון השיט למשך תקופה של שלושה חדשים.

          (ג)   המנהל רשאי להורות על בדיקה כללית או השלמת הבדיקה הכללית לפי תקנה 37, בחוץ לארץ, בכפוף לאמור בתקנה 46(ג).

מסירת רשיון שיט שבוטל

49.  בוטל רשיון שיט לפי תקנה 44 יחזיר בעל כלי השיט או סוכנו או קברניטו את הרשיון למפקח כלי שיט תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה לפי תקנה 44(א) או (ב).

שינוי פרטים ברשיון השיט

50.  (א)  חל שינוי באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט, ימסור בעלו או קברניטו, תוך שלושים ימים מיום השינוי, את רשיון השיט למפקח כלי שיט בצירוף הודעה על השינוי, ואם כלי השיט נמצא מחוץ לישראל – מיד עם בואו של כלי השיט לנמל בישראל.

          (ב)  הוגש מסמך המעיד, להנחת דעתו של המנהל, כי חל שינוי באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט, ירשום המנהל בכפוף לכל סמכות הניתנת לו לפי תקנות אלה, את השינוי ברשיון השיט ויחזיר את רשיון השיט לבעלו או לקברניטו של כלי השיט.

רשיון שיט שנשחת או אבד

51.  (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט שרשיונו אבד או נשחת חייב להודיע על כך מיד למנהל.

          (ב)  שוכנע המנהל כי רשיון שיט של כלי שיט אבד או נשחת, יתן לבעלו או לקברניטו רשיון אחר תחתיו.

הצגת רשיון תק' תשנ"ט-1999

52.  מפקח כלי שיט, שוטר, ובאניה – שוטר מדרגת סמל ומעלה, רשאי לדרוש מבעלו או מקברניטו של כלי שיט ישראלי, להציג בפניו את רשיון השיט שניתן לגבי כלי השיט, וכן רשאי הוא למנוע את הפלגתו של כלי שיט ישראלי – אם לא הוצג בפניו רשיון שיט בר תוקף או שלא נתמלאו לגבי כלי השיט התנאים שנקבעו ברשיון השיט.

מיום 1.3.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5957 מיום 1.3.1999 עמ' 456

הצגת רשיון שיט בפני שוטר הצגת רשיון

52. מפקח כלי שיט, שוטר, ובאניה – שוטר מדרגת סמל ומעלה, רשאי לדרוש מבעלו או מקברניטו של כלי שיט ישראלי, להציג בפניו את רשיון השיט שניתן לגבי כלי השיט, וכן רשאי הוא למנוע את הפלגתו של כלי שיט ישראלי – אם לא הוצג בפניו רשיון שיט בר תוקף או שלא נתמלאו לגבי כלי השיט התנאים שנקבעו ברשיון השיט.

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים (Port State Control)

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 490

הוספת פרק חמישי א'

הגדרות תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

52א.  בפרק זה –

          "אמנה" – כל אחת מאלה:

(1)   האמנה הבין-לאומית בדבר בטיחות החיים בים, משנת 1974;

(2)   האמנה הבין-לאומית לקווי טעינה, משנת 1966;

(3)   האמנה הבין-לאומית למניעת זיהום מכלי שיט 1973 כתיקונה בפרוטוקול משנת 1978 (להלן – האמנה בדבר מניעת זיהום הים);

(4)   האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים, הכשרה ותיעוד של יורדי ים משנת 1978;

(5)   האמנה הבין-לאומית בדבר מדידת תפוסה משנת 1969.

תק' תשע"ו-2016

          "ארגון מוכר" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

          "כלי שיט זר" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

          "מדינת הדגל" – (נמחקה);

          "בדיקת תיעוד" – בדיקת התעודות אשר כלי השיט נושא עמו לפי אמנה;

          "מפקח כלי שיט" – מפקח כלי שיט בעל נסיון של שנה לפחות בתפקידו, שמונה בידי המנהל לבצע פיקוח ובדיקות לפי פרק זה;

          "תעודה" – מסמך בר תוקף שהוציא ארגון מוכר או צד לאמנה, והמכיל מידע מדויק ומשמעותי בנוגע לעמידה בדרישות אמנה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 490

הוספת תקנה 52א

 

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

52א. בפרק זה –

"אמנה" – כל אחת מאלה:

(1) האמנה הבין-לאומית בדבר בטיחות החיים בים, משנת 1974;

(2) האמנה הבין-לאומית לקווי טעינה, משנת 1966;

(3) האמנה הבין-לאומית למניעת זיהום מכלי שיט 1973 כתיקונה בפרוטוקול משנת 1978 (להלן – האמנה בדבר מניעת זיהום הים);

(4) האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים, הכשרה ותיעוד של יורדי ים משנת 1978;

(5) האמנה הבין-לאומית בדבר מדידת תפוסה משנת 1969.

"ארגון מוכר" – גוף שעיסוקו בדיקה, סיווג ותיעוד של כלי שיט, שמדינת הדגל הכירה בו ואישרה לו להנפיק תעודות לכלי שיט המניפים את דגלה;

"כלי שיט זר" – כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960;

"מדינת הדגל" – המדינה אשר במרשם כלי השיט שלה רשום כלי השיט הזר, ואשר את דגלה הוא מניף;

"בדיקת תיעוד" – בדיקת התעודות אשר כלי השיט נושא עמו לפי אמנה;

"מפקח כלי שיט" – מפקח כלי שיט בעל נסיון של שנה לפחות בתפקידו, שמונה בידי המנהל לבצע פיקוח ובדיקות לפי פרק זה;

"תעודה" – מסמך בר תוקף שהוציא ארגון מוכר או צד לאמנה, והמכיל מידע מדויק ומשמעותי בנוגע לעמידה בדרישות אמנה.

איסור השטה תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ב.  לא יושט כלי שיט זר שעבר בדיקה בהתאם להוראות פרק זה, בהיותו במימי החופין של ישראל זולת אם אישר המנהל כי הוא כשיר לשיט והוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 491

הוספת תקנה 52ב

בדיקת תיעוד תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ג.   (א)  כלי שיט זר ייבדק בדיקת תיעוד ובדיקה של מצבו הכללי בידי מפקח כלי שיט, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   המנהל או מפקח כלי שיט סבור כי יש לקיים בדיקת תיעוד;

(2)   מדינה אחרת החברה באימ"ו ביקשה שתיערך בדיקת תיעוד;

(3)   נמסרה ידיעה מאיש צוות כלי השיט, מארגון מקצועי, או מכל בעל ענין אחר בבטיחות השיט או בשמירת איכות הסביבה הימית, שלפיה יש צורך בקיום בדיקת תיעוד.

          (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט שעומדת להיערך בו בדיקת תיעוד יציג בפני מפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך המצוי ברשותו או בשליטתו והנוגע לכשירותו של כלי השיט לשוט, או כל תיעוד אחר על פי אמנה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 491

הוספת תקנה 52ג

העילות לבדיקה מפורטת תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ד.  (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט זר יעמיד את כלי השיט לבדיקה תפעולית מפורטת (להלן – בדיקה מפורטת) כפי שיורה מפקח כלי שיט, אם התעורר ספק בעת בדיקת התיעוד לגבי אחד מאלה:

(1)   העדר ציוד מהותי או התקנה מהותית הנדרשים בהתאם לאמנה;

(2)   תוקפו של תיעוד כלי השיט;

(3)   יומני כלי השיט, נוהלי תפעול ותיעוד כלי השיט אינם מצויים בכלי השיט או אינם מעודכנים כנדרש;

(4)   גוף כלי השיט, מערכותיו או מיתקניו ניזוקו באופן שנגרמה סכנה לאפיצות כלי השיט;

(5)   קיימים ליקויים מהותיים בציוד הבטיחות, בציוד מניעת זיהום ים או בציוד הניווט;

(6)   רב החובל או צוות כלי השיט אינם בקיאים בפעילות החיונית של כלי השיט בקשר לבטיחות השיט או למניעת זיהום הים, או שפעילות חיונית כאמור לא בוצעה למרות הצורך לבצעה;

(7)   אין תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי השיט ובין שאר אנשי הצוות, בהעדר שפה משותפת;

(8)   העדר רשימת עמדות חירום מעודכנות ותכניות כיבוי אש, ולאניית נוסעים – העדר תכנית בקרת נזקים;

(9)   התקיים שידור שגוי של אותות מצוקה, שלא בוטל בהליך מתאים;

(10)  נתקבלו מידע או תלונה ובהם ידיעה, לפיה כלי השיט אינו עומד בתקן הבטיחות הנדרש.

          (ב)  מפקח כלי שיט רשאי לבדוק את רמת הידיעות של אנשי הצוות של כלי שיט זר ואת יכולתם המקצועית לקיים משמרת בטוחה, בהתרחש אחד מאלה:

(1)   כלי השיט היה מעורב בהתנגשות, עליה על החוף, עליה על שרטון או החפה;

(2)   כלי השיט היה מעורב בזיהום הים, או שיש יסוד לחשש שהיה מעורב כאמור;

(3)   כלי השיט תומרן בצורה בלתי בטוחה או בניגוד להוראות בדבר נתיבי שיט;

(4)   כלי השיט מתופעל באופן המהווה סכנה לאנשים, לרכוש או לסביבה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 491

הוספת תקנה 52ד

סייג להעמדה לבדיקה מפורטת תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

52ה.  מפקח כלי שיט רשאי להעמיד כלי שיט זר לבדיקה מפורטת כאמור בתקנה 52ד, רק כל עוד מתקיים אחד או יותר מאלה:

(1)  רב החובל של כלי השיט קבע כי אין בביצוע הבדיקה המפורטת כדי לסכן את בטיחות כלי השיט, הצוות, הנוסעים, המטען או המפקחים;

(2)  תפעולו השוטף של כלי השיט לרבות עבודות השינוע, הפריקה והטעינה, לא ייפגעו בעקבות בדיקה כאמור; תנאי זה לא יחול אם קיים חשש שהמשך התפעול יהווה סכנה לאנשים, לרכוש או לסביבה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 492

הוספת תקנה 52ה

פריטי הבדיקה המפורטת תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ו.   (א)  בבדיקה תפעולית מפורטת של כלי שיט זר, יבדוק מפקח כלי שיט אחד או יותר מאלה, לפי שיקול דעתו:

(1)   אנשי צוות כלי השיט מבצעים את תפקידיהם, כמפורט ברשימת עמדות החירום של כלי השיט;

(2)   מתקיימת תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי השיט והנוסעים, בעיקר בזמן חירום, באופן שהתפעול הבטיחותי של כלי השיט מתנהל כנדרש;

(3)   תירגול נטישה ושימוש בציוד כיבוי אש מתבצע כראוי, תוך הכרת התכניות לכיבוי אש;

(4)   קיימת בכלי השיט תכנית להיערכות חירום למקרה של זיהום הים בשמן או בחומרים מזיקים, ולענין כלי שיט המוביל נוסעים, כלי השיט מצויד גם בתכנית לבקרת נזקים והוא מסוגל להתמודד עם תקלות במקרה חירום;

(5)   ציוד הניווט והמכשור בגשר הפיקוד בכלי השיט מתופעל כראוי, תוך הכרת היכולת לבצע שינויים במצבי שליטה במערכת ההיגוי;

(6)   אנשי הצוות המאיישים תפקידים הקשורים למטען או לציוד הקשור למטען, מכירים את תפקידיהם ואופן ביצועם, לרבות הסכנות הכרוכות בשינוע מטען, הובלתו ודרכי הטיפול בו;

(7)   אנשי הצוות הממונים על תפעול מערכת המכונות בכלי השיט מכירים את חובותיהם בקשר לתפעול מערכות חיוניות, ואת המערכות עצמן לרבות:

(א)   מערכת מקורות כוח החשמל לשעת חירום ומערכת חשמלית חלופית;

(ב)   מערכת היגוי חירום;

(ג)    מערכת משאבות כיבוי אש ושיפולים;

(ד)   כל ציוד אחר החיוני למקרה חירום.

(8)   אנשי הצוות מכירים את נוהלי התפעול הבטיחותי של הציוד ויכולים לבצע את ההוראות בדבר תפעול כאמור;

(9)   אנשי הצוות מכירים את הוראות האמנה, בכל הקשור לחללי המכונה בכלי השיט;

(10)  דרישות אמנה בכל הנוגע לנוהלי שינוע, טעינה ופריקה של מטענים, ניקוי מכלי המטען, מילוי הפרטים בפנקס שמן ביומן רישום המטען, ושימוש במיתקני קליטה נמליים, מתקיימות במלואן;

(11)  מטען מסוכן מובל נושא את התיעוד כנדרש, אופן הטענתו על כלי השיט נעשה בהתאם לדרישות ההפרדה לענין חומרים מסוכנים, והצוות מכיר ויודע את הפעולות החיוניות שבהן יש לנקוט במקרה חירום;

(12)  נתקיימו הוראות אמנה בדבר מניעת זיהום הים מאניות, לרבות בדיקת השימוש במיתקני קליטה נמליים כנדרש.

          (ב)  מבלי לגרוע מפרטי הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי מפקח כלי שיט במסגרת הבדיקה המפורטת, לבדוק גם:

(1)   את התיעוד הכללי של כלי השיט שניתן בידי מדינת הדגל לצוות הבטיחות, והתאמתו לדרישות אמנה;

(2)   התאמת תעודות אנשי הצוות לדרישות אמנה והצבתם לפי תפקידיהם;

(3)   מילוי הוראות אמנה לענין הכשרתם והסמכתם של ימאים.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 492

הוספת תקנה 52ו

תוצאות בדיקה תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ז.   מפקח כלי שיט שערך בדיקה מפורטת בכלי שיט זר, ימסור בסיומה לרב החובל את פירוט תוצאותיה ואת רשימת הליקויים שיש לתקן (להלן – דו"ח בדיקה); דו"ח הבדיקה ייערך לפי התוספת התשע-עשרה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 493

הוספת תקנה 52ז

בדיקה חוזרת תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ח.  נתגלו ליקויים בכלי שיט בבדיקה המפורטת, רשאי המנהל להורות, לפני שתותר הפלגת כלי השיט, על בדיקה חוזרת או בדיקות חוזרות עד שתוקנו הליקויים להנחת דעתו.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52ח

עיכוב הפלגה תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52ט.  (א)  נוסף על האמור בתקנה 52ח רשאי המנהל להורות על עיכוב הפלגתו של כלי שיט זר; בטרם יורה כאמור ישקול המנהל אם הליקויים שנתגלו בבדיקה מפורטת של כלי שיט מהותיים עד כדי עיכוב כלי השיט.

          (ב)  המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגתו של כלי שיט זר אם לא השתכנע מדו"ח הבדיקה שכלי השיט ואנשי צוותו מסוגלים לקיים במהלך ההפלגה הצפויה כל אחד מאלה:

(1)   לנווט את כלי השיט בביטחה;

(2)   לשנע, להוביל ולקיים מעקב על המטען המובל;

(3)   לתפעל את חדר המכונות בביטחה;

(4)   לקיים הנעה והיגוי נאותים;

(5)   להתמודד ביעילות בכיבוי אש בכל חלקי כלי השיט;

(6)   לנטוש את כלי השיט במהירות ובביטחה ולבצע הנצלה, אם יהיה צורך בכך;

(7)   למנוע זיהום של הסביבה;

(8)   לקיים יציבות מספקת;

(9)   לקיים אפיצות נאותה;

(10)  לקיים קשר בזמן מצוקה, אם יהיה צורך בכך;

(11)  לאפשר תנאי בטיחות ובריאות הולמים בכלי השיט.

          (ג)   המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגת כלי שיט זר, אם ראה שאנשי הצוות אינם ממלאים אחר הוראות אמנה והתקנים שנקבעו בה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52ט

איסור כניסה לתחום תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52י.   (א)  המנהל רשאי לאסור על כלי שיט זר, להיכנס לתחומי מדינת ישראל, אם מדו"ח הבדיקה עולה כי כלי השיט עלול לסכן את הבטיחות, את איכות הסביבה או את שלומם של בני אדם.

          (ב)  הודעה בדבר איסור כניסה כאמור, תימסר לרב החובל של כלי השיט ולמדינת הדגל עם פירוט הסיבות, שבשלהן נאסרה כניסת כלי השיט.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52י

דיווח על עיכוב תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52יא. החליט המנהל על עיכוב הפלגתו מישראל של כלי שיט זר, תימסר הודעה על כך למדינת הדגל ולארגון המוכר.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52יא

דיווח לנמל היעד תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52יב. נמצאו ליקויים בבדיקה מפורטת שקיים מפקח כלי שיט, אולם לא עוכב כלי השיט הזר, תימסר הודעה בדבר הליקויים שנתגלו למדינה שבתחומה נמצא נמל היעד הקרוב של כלי השיט, למדינת הדגל ולארגון המוכר.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52יב

דיווח לאימ"ו תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52יג.  עוכבה הפלגתו של כלי שיט זר בשל הפרת הוראה מהוראות אמנה, יימסר דיווח על כך לאימ"ו, לפי הטופס הקבוע בתוספת התשע- עשרה.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 494

הוספת תקנה 52יג

שמירת דינים תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

52יד. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, שענינו האמנה בדבר מניעת זיהום הים.

מיום 5.3.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 495

הוספת תקנה 52יד

 

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

היתר שיט וסימון כלי שיט זרים

53.  (א)  בעלו או סוכנו או קברניטו של כלי שיט שאינו ישראלי, למעט אניה הרשומה במדינת חוץ, לא ישיטו את כלי השיט אל מקום מוצא או עגינה או רתיקה במימי החופין ובמים הפנימיים של ישראל וממנו, אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   מנהל הנמל או מי שהוא הסמיכו לכך, נתן הוראה להשיט את כלי השיט;

תק' תשס"ד-2004

(2)   ההפלגה מיועדת להשטת כלי השיט לנמל במדינת חוץ;

תק' תשע"ב-2012

(3)   (נמחקה);

(4)   ניתן לכלי השיט היתר שיט זמני (להלן – היתר) לפי טופס ה' שבתוספת הראשונה וסומנו בו סימני זיהוי, כאמור בתקנות 60 ו-61 אשר נקבעו לכלי השיט;

תק' תשס"ד-2004

(5)   הבעל או הסוכן או קברניט כלי השיט הצהירו לפני מנהל הנמל שכלי השיט נמצא בשהיה ארעית בישראל, שאינה עולה על 30 ימים ברציפות, ואינה עולה על 180 ימים מצטברים בשנה מיום כניסת כלי השיט לישראל לראשונה.

          (ב)  מנהל נמל רשאי להאריך תקופת השהייה הארעית האמורה בתקנת משנה (א)(5), לששים ימים נוספים.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

(2) בכוונת הבעל, הסוכן או קברניט כלי השיט להשיטה במסע בינלאומי לנמל במדינת חוץ;

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

(2) בכוונת הבעל, הסוכן או קברניט כלי השיט להשיטה במסע לנמל במדינת חוץ;

(2) ההפלגה מיועדת להשטת כלי השיט לנמל במדינת חוץ;

(3) יש צורך תידלוק, אספקה, תיקונים או שירותי נמל אחרים;

(4) ניתן לכלי השיט היתר שיט זמני (להלן - היתר) לפי טופס ה' שבתוספת הראשונה וסומנו בו סימני זיהוי, כאמור בתקנות 60 ו-61 אשר נקבעו לכלי השיט;

(5) הבעל או הסוכן או קברניט כלי השיט הצהירו בפני מנהל הנמל שכלי השיט נמצא בשהייה ארעית שאינה עולה על שלושים ימים;

(5) הבעל או הסוכן או קברניט כלי השיט הצהירו לפני מנהל הנמל שכלי השיט נמצא בשהיה ארעית בישראל, שאינה עולה על 30 ימים ברציפות, ואינה עולה על 180 ימים מצטברים בשנה מיום כניסת כלי השיט לישראל לראשונה.

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1473

מחיקת פסקה 53(3)

הנוסח הקודם:

(3) יש צורך תידלוק, אספקה, תיקונים או שירותי נמל אחרים;

מתן היתר שיט זמני תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

54.  (א)  מפקח כלי שיט יתן היתר לכלי שיט אם הוא כשיר לשיט, להנחת דעתו, ואחרי שבעל כלי השיט הציג בפניו ראיה מהשלטונות המוסמכים במדינת הדגל של כלי השיט (להלן – הראיה), אשר לפיה התקיימו כל אלה:

(1)   אושרה הפעלת כלי השיט באותו סוג פעילות, המבוקש לגבי מימי החופין של ישראל (להלן – סוג הפעילות);

(2)   מפורט תחום השיט בו רשאי כלי השיט לעסוק, בהתאם לסוג הפעילות;

(3)   מפורטים תיאור דרגות ההסמכה ותקן הבטיחות, לפיהם יש לאייש את כלי השיט בעת הפעילות;

(4)   מפורט ומתואר הציוד לבטיחות החיים בים, אשר חייב להימצא בכלי השיט בעת הפעילות.

          (ב)  מפקח כלי שיט רשאי לדרוש אישור לאמיתות הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) מהנציגות הדיפלומטית של המדינה אשר נתנה את הראיה; עד קבלת אישור כאמור רשאי מפקח כלי שיט שלא לתת היתר.

          (ג)   מצא מפקח כלי שיט כי הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) פחותות מהדרישות המפורטות בתקנות 6 או 7, רשאי הוא לקבוע בגוף ההיתר כי בכלי השיט האמור אסור השיט על אזרחי ישראל.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

חהלפת תקנה 54

הנוסח הקודם:

54. מפקח כלי שיט יתן היתר לכלי שיט אם הוא כשיר לשיט להנחת דעתו.

תחולת תקנות מסויימות על היתר שיט זמני

55.  תקנות 41, 42, 44 (למעט פסקת משנה (ב)), ו-52 וכן הוראות הפרק העשירי יחולו על היתר בשינויים המחוייבים.

תוקף היתר שיט זמני

56.  תקפו של היתר לשנה אחת מיום נתינתו, והוא אינו ניתן להארכה או חידוש.

דין כלי שיט זר בתום תוקף היתר שיט

57.    פקע תקפו של היתר לפי תקנה 53, יראו בכלי השיט שלגביו ניתן היתר, לענין תקנות אלה, כלי שיט ישראלי כל עוד הוא נמצא בתחום מימי החופין, או המים הפנימיים של ישראל, ויחולו עליו הוראות תקנות אלה כאילו היה כלי שיט ישראלי.

תק' תשע"ו-2016

פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת פרק שישי א'

תק' תשע"ו-2016

סימן א': כללי

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת סימן א'

הגדרות תק' תשע"ו-2016

57א.  בסימן זה –

          "כלי שיט" – כלי שיט, שאורכו המרבי אינו עולה על 36 מטרים המסיע או המיועד להסיע נוסעים בשכר, למעט כלי שיט המספק שירותי סיראות;

          "צוות כלי שיט" – כל אדם הנמצא בכלי השיט והנדרש לכך על פי דין, למעט מי שהוא נוסע;

          "שירותי סיראות" – הובלת בני אדם או ציוד אל כלי שיט או אל מיתקן ימי או מהם, בכלי שיט שמשמש, בין היתר, לסיוע בתמרוני אניות ובקשירתן בשטח הנמל.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת תקנה 57א

התנהגות והופעה תק' תשע"ו-2016

57ב.  צוות כלי שיט ילבש לבוש נקי ומסודר, והמאפשר את זיהויו כצוות כלי השיט.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת תקנה 57ב

חובת הזדהות תק' תשע"ו-2016

57ג.   לפי דרישת נוסע, חייב קברניט כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות להזדהות בשמו המלא, בין בסמוך לפני ההפלגה, בין בזמן ההפלגה ובין בסמוך לאחריה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת תקנה 57ג

סיוע בעלייה וירידה תק' תשע"ו-2016

57ד.  צוות כלי שיט יסייע לנוסעים, לפי צורך, בעלייה לכלי השיט ובירידה ממנו.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת תקנה 57ד

העברת נוסע מכלי שיט תק' תשע"ו-2016

57ה.  לא יעביר קברניט ולא יתיר העברה של נוסע מכלי שיט בעת הפלגתו לכלי שיט אחר, אלא בעת חירום וכדי למנוע או להפחית סכנה לחיי האנשים שבכלי השיט.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת תקנה 57ה

הסעת קטינים תק' תשע"ו-2016

57ו.   קברניט כלי שיט לא יסיע קטין שגילו מתחת לגיל 14, אלא בליווי אדם מבוגר אחד לכל 5 קטינים כאמור או פחות (להלן – האדם המבוגר); האדם המבוגר לא יהיה מקרב צוות כלי השיט.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 832

הוספת תקנה 57ו

משמעת תק' תשע"ו-2016

57ז.   (א)  כל נוסע בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות חייב למלא אחר הוראות הקברניט וצוות כלי השיט שניתנו לשם הבטחת בטיחות השיט, נוסעיו, אנשי הצוות או המטען שבו וביטחונם, או לשם שמירה על הסדר הטוב בכלי השיט או על המשמעת בו.

          (ב)  לא יפריע אדם בכלי שיט ובכלי שיט המספק שירותי סיראות לאיש צוות במילוי תפקידו, לא ישתתף בתגרה בכלי שיט כאמור, לא יתפרע בו ולא יעשה מעשה הפוגע בבני אדם, בחיות, בכלי שיט כאמור או בציוד שיט שבו.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 832

הוספת תקנה 57ז

נוסע מסוכן תק' תשע"ו-2016

57ח.  (א)  קברניט כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות רשאי לסרב לקחת להפלגה נוסע העלול לסכן את בטיחות השיט.

          (ב)  בעת ההפלגה, הקברניט רשאי לנקוט אמצעים סבירים לבידודו של נוסע כאמור בתקנת משנה (א), וכן להורידו מכלי שיט או מכלי שיט העוסק בשירותי סיראות, בכל עת, למקום בטוח.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 832

הוספת תקנה 57ח

מי שתייה תק' תשע"ו-2016

57ט.  (א)  קברניט של כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות, או מי מטעמם, יצייד לפני תחילת כל הפלגה את כלי השיט במי שתייה ראויים לשתייה בכמות שלא תפחת מ-3 ליטרים לכל אדם שכלי השיט מורשה להסיע לכל יום הפלגה או חלק ממנו.

          (ב)  מי השתייה יסופקו לנוסעים ולצוות בלא תמורה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 832

הוספת תקנה 57ט

בתי שימוש וברזים תק' תשע"ו-2016

57י.   בעל כלי השיט או בעל כלי שיט המספק שירותי סיראות, או מי מטעמם יתקין בכלי שיט בתי שימוש וברזים לשטיפת ידיים, כמפורט להלן:

(1)  בכלי שיט הרשאי להסיע עד 55 נוסעים למעט סירה, יותקן בית שימוש אחד לפחות;

(2)  בכלי שיט הרשאי להסיע מעל 55 נוסעים יותקנו שני בתי שימוש לפחות;

(3)  ליד כל בית שימוש יותקן ברז מים לנטילת ידיים ולידו תהיה כמות מספקת של נייר טואלט, סבון ומגבות נייר או מיתקן אחר לייבוש ידיים;

(4)  השימוש בבתי השימוש יינתן לנוסעים ולאנשי הצוות בלא תמורה;

(5)  בתי השימוש יוחזרו במצב סניטרי תקין ונקי.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 832

הוספת תקנה 57י

ניקיון בכלי השיט תק' תשע"ו-2016

57יא. (א)  הקברניט, או מי מטעמו, ידאג לכך שהמקומות המשמשים לנוסעים בכלי השיט יהיו נקיים לפני כל הפלגה בטרם יעלו נוסעים על כלי השיט.

          (ב)  בכלי שיט שדפנותיו או תחתיתו, כולן או מקצתן, עשויות זכוכית, תהיה הזכוכית שלמה לפני כל הפלגה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 833

הוספת תקנה 57יא

איסור השלכת פסולת תק' תשע"ו-2016

57יב. לא ישליך אדם פסולת בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, אלא במקומות המיועדים לכך.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 833

הוספת תקנה 57יב

שילוט תק' תשע"ו-2016

57יג.  (א)  בעל כלי שיט שאורכו למעלה מ-7 מטרים או מי מטעמו ידאג להתקנת שלטים בכלי השיט בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, במקום הנראה לעיני נוסעים בכלי השיט, כמפורט להלן:

(1)   שמו של בעל כלי השיט ודרכי התקשרות עמו;

(2)   מספר הנוסעים המרבי שכלי השיט מורשה להסיע;

(3)   איסור גישה למי שאינו מצוות כלי השיט למקומות האסורים לכניסה לפי התקנים הבין-לאומיים שמפרסם אימ"ו;

(4)   איסור השלכת פסולת בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, אלא במקומות המיועדים לכך, והקנס בשל הפרת הוראה זו.

          (ב)  בכלי שיט שאורכו פחות מ-7 מטרים יותקנו שלטים כאמור אם הדבר אפשרי בכלי השיט.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 833

הוספת תקנה 57יג

מיתקנים ועוצמת הרעש בכלי השיט תק' תשע"ו-2016

57יד. בעל כלי השיט או בעליו של כלי שיט המספק שירותי סיראות או מי מטעמו יתאים את כלי השיט לקבוע בהוראות התוספת העשרים ושתיים לעניין המיתקנים בכלי השיט ולעניין עוצמת הרעש שבו.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 833

הוספת תקנה 57יד

תק' תשע"ו-2016

סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 831

הוספת סימן ב'

הגדרות תק' תשע"ו-2016

57טו. בסימן זה –

          "אניית נוסעים" – אנייה, המוגדרת במסמכיה כאניית נוסעים, אשר אינה רשומה במרשם הישראלי לפי חוק הספנות (כלי שיט) או בפנקס הרישום כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005, המיועדת להעלות בישראל נוסעים בשכר להפלגה;

          "גיל האנייה" – מספר השנים שחלפו ממועד הנחת השדרית באנייה;

          "היתר פעילות" – אישור בכתב ממנהל אגף הנדסה להפעלה של אניית נוסעים בשכר במסלול מישראל אל מדינת חוץ או אל מחוץ למימי החופין של ישראל;

          "מסמכי אניית הנוסעים" – תעודות, מסמכים, תכניות, ואישורים בין-לאומיים שהוצאו, לפי דרישות אמנה, כהגדרתה בתקנה 52א, בידי מדינת הדגל של אניית הנוסעים או ארגון מוכר.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 833

הוספת תקנה 57טו

עריכת הפלגה באניית נוסעים תק' תשע"ו-2016

57טז. לא ימכור אדם כרטיסים להפלגה מישראל באניית נוסעים אל מדינת-חוץ או אל מחוץ למימי החופין של ישראל, אלא אם כן קיבל לכך היתר פעילות ולפי תנאי ההיתר.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 834

הוספת תקנה 57טז

היתר פעילות לאנייה שגילה אינו עולה על 30 שנה תק' תשע"ו-2016

57יז.  מנהל אגף הנדסה רשאי לתת היתר פעילות אם שוכנע כי התקיימו התנאים הנדרשים בתקנות 57יח וכי גילה של האנייה אינו עולה על 30 שנה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 834

הוספת תקנה 57יז

תנאים למתן היתר פעילות תק' תשע"ו-2016

57יח. (א)  לצורך קבלת היתר פעילות נדרשים בעל אניית הנוסעים וקברניטה לעמוד בתנאים האלה:

(1)   להציג למנהל אגף הנדסה חוות דעת של נציג חברת סיווג בדבר עמידת האנייה בדרישות אימ"ו בנושא הסדרת נגישות בכלי שיט לאנשים עם מוגבלויות, לפי RECOMMENDATION ON THE DESIGN AND OPERATION OF PASSENGER SHIPS TO RESPOND TO ELDERLY AND DISABLED PERSONS' NEEDS שפרסם אימ"ו, בנושאים אלה:

(א)   מתן מידע לנוסעים בדבר נגישות האנייה ומסירת מידע, בכתב או בעל פה לכלל הנוסעים, באופן המותאם למוגבלותם של הנוסעים;

(ב)   כי כלי השיט מותאם להסעת אדם עם מוגבלויות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהיקף מקומות כמפורט להלן:

(1)   ל-100 הנוסעים הראשונים שכלי השיט מורשה להסיע, לפי רישיון השיט שלו – מקומות בשיעור של 5% מכלל מקומות הישיבה או ההפלגה בכלי השיט;

(2)   מעל 100 נוסעים, מקומות נוספים על האמור בפסקה (1), בשעור של 2% ממספר המקומות שמעל 100;

(3)   מקומות ישיבה נוספים לאנשים ע מוגבלות שאינם נעים בכיסא גלגלים, במספר שלא יפחת מ-2% ממספר הנוסעים המותר לפי רישיון השיט;

(ג)    התאמתן של הוראות הפינוי בשעת חירום לנוסעים עם מוגבלות;

(ד)   מתן סיוע של צוות האנייה לנוסעים עם מוגבלות במעבר מאולם הנוסעים או הרציף, לפי העניין, לאנייה ובחזרה ממנה, לפי תקנה 19 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003;

(ה)   הכשרת צוות האנייה למתן שירות נגיש בעת חירום לנוסעים עם מוגבלות;

(ו)    התקנת ציפוי למניעת החלקה;

(2)   להוכיח למנהל אגף הנדסה כי בעת הפעלת האנייה בפעילות שלשמה מבוקש ההיתר נמצא בארץ נציג מטעם בעל האנייה, הזמין בכל עת, ולפרט את דרכי ההתקשרות עמו;

(3)   למסור למנהל אגף הנדסה את מסמכי אניית הנוסעים כפי שידרוש מנהל אגף הנדסה.

          (ב)  כל מסמכי אניית הנוסעים והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) יהיו ערוכים בשפה האנגלית כמקור או כנאמן למקור והיכן שנדרש, יהיו תקפים לשלושה חודשים לפחות ממועד המצאתם למנהל אגף הנדסה.

          (ג)   תוקפו של היתר הפעילות ייקבע לפי תוקף מסמכיה של אניית הנוסעים שהומצאו למנהל אגף הנדסה כאמור בתקנת משנה (א) לפי תוקפו של המוקדם מביניהם, או עד מועד קצר יותר, לפי החלטתו של מנהל אגף הנדסה.

          (ד)  מנהל אגף הנדסה רשאי לקבוע בהיתר הפעילות תנאים.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 834

הוספת תקנה 57יח

מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה תק' תשע"ו-2016

57יט. על אף האמור בתקנה 57יז מנהל אגף הנדסה רשאי לתת היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה, ושעומדת בכל התנאים האמורים בתקנה 57יח, בהתקיים התנאים האלה:

(1)  בעל אניית הנוסעים וקברניטה יעמידו את אניית הנוסעים לפני מפקח כלי שיט לבדיקת כשירות טכנית של כלל מערכות האנייה בהיבט בטיחות החיים בים ומניעת זיהום מכלי שיט, ויעמידו את אניית הנוסעים לבדיקת אגף הנדסה לפחות שבוע לפני מועד ההפעלה הראשון של אניית הנוסעים או במועדים נוספים אם יידרש, לפי שיקול דעתם של המנהל או של מנהל אגף הנדסה;

(2)  בעל אניית הנוסעים וקברניטה יציגו למנהל אגף הנדסה אישור מבעליה של אניית הנוסעים לקבל נתונים ממאגר הנתונים של חברת הסיווג לגבי אניית הנוסעים;

(3)  בעל אניית הנוסעים וקברניטה יגישו למנהל אגף הנדסה חמישה עשר ימים לפחות לפני הגעתה של אניית הנוסעים לנמל בישראל לראשונה, ולגבי אניית נוסעים הפוקדת את ישראל פעם ברבעון לפחות – חמישה עשר ימים לפחות לפני צאתה לראשונה להפלגה בין-לאומית, את מסמכיה של אניית הנוסעים כפי שידרוש מנהל אגף הנדסה;

(4)  מתקיים באניית הנוסעים אחד מהתנאים האלה:

(א)   אניית הנוסעים קיבלה דרגת סיווג בטיחותי לפי צו פיקוח על מצרכים ושירותים (סיווג בטיחותי של אניות נוסעים), התשכ"ח-1968, במשך שנתיים רצופות לפחות לפני כניסתו לתוקף של תיקון זה;

(ב)   הגיעה אניית הנוסעים לגיל 30 ובחלוף כל 5 שנים ממועד מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה, תערוך חברת סיווג בדיקה מעמיקה לאנייה ("Special Survey"), הבדיקה תבדוק אם מצב האנייה מאפשר הפלגה בטוחה ועונה על דרישות הרשות והדרישות הבין-לאומיות החלות על אניות נוסעים; הבדיקה תיערך לפי נהלים בין-לאומיים בעניין אניות נוסעים ולפי דרישות המנהל ומנהל אגף הנדסה המפורטות בתוספת העשרים ושלוש, ובמסגרתן תידרש בדיקה של מצבה הטכני-תפעולי של האנייה ומצבה הפיזי; הבדיקה תיערך נוסף על בדיקת כושר שיט שנתית שעורכת לאנייה חברת הסיווג.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 835

הוספת תקנה 57יט

הודעה על מתן היתר פעילות תק' תשע"ו-2016

57כ.  נתן מנהל אגף הנדסה היתר פעילות, יודיע על כך במסמך כתוב וחתום לנציג בעליה של אניית הנוסעים או לסוכנה בישראל ולמבקש הבקשה, אם אינו אחד מאלה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 836

הוספת תקנה 57כ

סירוב למתן היתר פעילות או להארכת תוקפו תק' תשע"ו-2016

57כא. (א)  סירב מנהל אגף הנדסה לתת היתר פעילות, ימסור הודעת סירוב מנומקת בכתב לנציג בעליה של אניית הנוסעים או לסוכנה בישראל ולמבקש הבקשה, אם אינו אחד מאלה.

          (ב)  בעליה או קברניטה של אניית נוסעים או מבקש הבקשה אם אינו אחד מאלה, רשאי לערור על הודעת הסירוב לפני מנהל הרשות בתוך 15 ימים מיום קבלתה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 836

הוספת תקנה 57כא

פרק שביעי: סימון כלי שיט

כלי שיט החייב בסימון תק' תשע"ו-2016

58.  כלי שיט החייב ברשיון שיט לפי תקנות אלה ושלא חלה עליו חובת סימון שם או סימן זיהוי אחר לפי חוק הספנות (כלי שיט) והתקנות שלפיו (להלן – כלי שיט החייב בסימון) חייב בסימון לפי פרק זה.

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 837

58. כלי שיט החייב ברשיון שיט לפי תקנות אלה ושלא חלה עליו חובת סימון שם או סימן זיהוי אחר לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, והתקנות שלפיו (להלן – כלי שיט החייב בסימון) חייב בסימון לפי פרק זה.

איסור השטה ללא סימון

59.  לא יושט כלי שיט החייב בסימון אלא אם נתמלאו בו הוראות פרק זה.

צורת סימון כלי שיט

60.  (א)  בעלו, סוכנו או קברניטו של כלי שיט החייב בסימון יסמן בצבע את סימני הזיהוי שנקבעו לכלי השיט ברשיון השיט –

(1)   על יד החרטום בכלי השיט משני צדי דפנותיו;

(2)   משני צדי כל רפסודה – אם חייב כלי השיט לשאת רפסודה כאמצעי הצלה;

(3)   משני צדי כל גלגל הצלה – אם חייב כלי השיט לשאת גלגל הצלה כאמצעי הצלה;

(4)   על יד החרטום משני צדי דפנותיו של כלי שיט המוצב דרך קבע על גבי כלי שיט החייב בסימון;

(5)   על כל חגורת הצלה שכלי השיט חייב לשאתה;

(6)   על כל ציוד הצלה אחר כפי שיקבע מפקח כלי שיט בעת הבדיקה.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

          (ב)  (נמחקה).

          (ג)   צבע סימני הזיהוי לפי תקנת משנה (א) יהיה כהה על רקע בהיר או להיפך; האותיות והמספרים בסימני הזיהוי יהיו בגודל של 15 ס"מ לפחות, רוחב קווי האותיות והמספרים יהיו 12 מ"מ לפחות וביחס מתאים לגודל האותיות.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

          (ד)  (נמחקה).

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

(ב) בעלו או קברניטו של כלי שיט החייב בסימון והמשמש להסעת נוסעים או משאות בשכר, יסמן בנוסף לסימון לפי תקנת משנה (א) בתוך כלי השיט בקורה הראשית, או במקום אחר שיקבע מפקח כלי שיט, את סימני הזיהוי שנקבעו לכלי השיט ברשיון השיט.

(ג) צבע סימני הזיהוי לפי תקנת משנה (א) יהיה כהה על רקע בהיר או להיפך; האותיות והמספרים בסימני הזיהוי יהיו בגודל של 15 ס"מ לפחות, רוחב קווי האותיות והמספרים יהיו 12 מ"מ לפחות וביחס מתאים לגודל האותיות.

(ד) סימני הזיהוי לפי תקנת משנה (ב) יהיו חרוטים או שרופים או מולחמים או מסומנים בצורה אחרת שאינה ניתנת לטשטוש.

חידוש צבע הסימון

61.  בעלו או קברניטו של כלי שיט החייב בסימון, חייב לחדש את צבע סימני הזיהוי כאשר צבעם דוהה או מיטשטש.

אישור שינוי בסימן

62.  לא יוסיף אדם דבר על סימני זיהוי שסומנו בכלי שיט לפי פרק זה, לא ישנה בהם דבר, לא יטשטש את צבעם ולא ישחיתם בכל צורה שהיא.

תו הקיבולת

63.  (א)  כל כלי שיט, החייב ברישום, למעט כלי שיט שנקבע לו קו טעינה, חייב בתו קיבולת (להלן – התו) לפי הדוגמה שבתוספת השתים- עשרה.

          (ב)  התו ייקבע בכלי השיט במקום שיורה מפקח כלי שיט בעת הבדיקה הראשונה לפי תקנה 27.

          (ג)   כלי שיט המונע בכוח משוטים בלבד ומשמש להסעת נוסעים בשכר חייב בתו.

          (ד)  כל כלי שיט שבבעלות אגודת ספורט ימי או מופעל על ידה חייב בתו.

          (ה)  לא יוסיף אדם דבר לרשום בתו, לא ישנה בו, לא יטשטש הרשום בו ולא ישחיתו בכל צורה שהיא.

          (ו)   המנהל רשאי להסמיך יבואן כלי שיט או בונה כלי שיט או מספנת כלי שיט בקביעת התו בכפוף להוראות המקצועיות שהתפרסמו בהוראות המנהל.

פרק שמיני: הודעות לימאים

הודעות לימאים תק' תשע"ד-2013

64.  במסגרת הסמכויות המסורות למנהל על פי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הודעות לבעל או לקברניט כלי שיט ישראלי בדבר הוראות טכניות כלליות בטיחותיות ומינהליות וכן כללי התנהגות מקצועית (להלן – הודעות לימאים) וזאת במסגרת הפרסומים הטכניים של רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

מיום 13.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 238

64. במסגרת הסמכויות המסורות למנהל על פי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הודעות לבעל או לקברניט כלי שיט ישראלי בדבר הוראות טכניות כלליות בטיחותיות ומינהליות וכן כללי התנהגות מקצועית (להלן – הודעות לימאים) וזאת במסגרת הפרסומים הטכניים של אגף רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

פרסום הודעות לימאים וכניסה לתוקף

65.  הודעות לימאים יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים מפרסומן, אולם רשאי המנהל –

(1)  להחליט על הליך מהיר של כניסתה לתוקף של הודעה לימאים, כך שתיכנס לתקפה 14 ימים מיום פרסומה ובלבד שניתנה על כך הודעה מתאימה, בדואר רשום או במסירה ביד;

(2)  להחליט על הליך דחוף של כניסתה לתוקף של הודעה לימאים כך שתיכנס לתקפה מיד עם קבלתה ובלבד שנמסרה בדואר רשום, דחוף או במברק;

(3)  לפרסם הודעות הדנות באזהרות לשיט באלחוט בכל עת שהנסיבות מחייבות פרסום כאמור כדי למנוע פגיעה בגוף או בנפש; הודעה כזו תיכנס לתוקפה עם פרסומה באלחוט.

אחריות

66.  האחריות לקיום כל חובה המוטלת לגבי כלי שיט וכל איסור שנאסר לגביו על פי הודעות לימאים תחול על בעלי כלי השיט ועל קברניטו.

אחזקת קובץ הוראות המנהל תק' תשנ"ב-1991

67.  בכל כלי שיט ישראלי שהוא אניה יהיה מצוי קובץ הודעות לימאים כשהוא מעודכן וכולל את ההוראות שבתוקף. האחריות למציאותו של הקובץ בכלי שיט תחול על בעל כלי השיט.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

67. בכל כלי שיט ישראלי שהוא אניה יהיה מצוי קובץ הודעות לימאים כשהוא מעודכן וכולל את ההוראות שבתוקף. האחריות למציאותו של הקובץ בכלי שיט תחול על בעל כלי השיט.

פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר תק' תשנ"ד-1994 תק' תשע"ב-2012

68.  (א)  לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004, וכן באיזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.

תק' תשס"א-2001

          (ב)  בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; הוראה זו לא תחול על –

(1)   כלי שיט שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט;

(2)   כלי שיט המורשה לעסוק בדיג, בעת עיסוקו בדיג;

תק' תשס"ו-2005

(3)   כלי שיט שאישר לצורך כך מנהל הרשות.

תק' תשנ"ד-1994

          (ג)   ההגבלות שבתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על כלי שיט המשמש לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה.

מיום 17.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1261

הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור סמוך אחר

68. (א) לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), תשמ"ב-1982, צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), תשמ"א-1981, וצו הסדרת מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ובנהר הירדן), תשל"ח-1978, וכן באיזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.

(ב) בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם סירת מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות הסירה במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; הוראה זו לא תחול על –

(1) סירת מנוע אשר עוצמת מנועיה אינה עולה על 4.4 קילוואט;

(2) סירת מנוע המורשה לעסוק בדיג;

(3) סירת מנוע שאושרה לכך בידי מנהל המינהל.

(ב) (ג) ההגבלות שבתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על כלי שיט המשמש לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה.

 

מיום 17.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 285

החלפת תקנת משנה 68(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם סירת מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות הסירה במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; הוראה זו לא תחול על -

(1) סירת מנוע אשר עוצמת מנועיה אינה עולה על 4.4 קילוואט;

(2) סירת מנוע המורשה לעסוק בדיג;

(3) סירת מנוע שאושרה לכך בידי מנהל המינהל.

 

מיום 24.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6438 מיום 24.11.2005 עמ' 107

(ב) בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; הוראה זו לא תחול על –

(1) כלי שיט שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט;

(2) כלי שיט המורשה לעסוק בדיג, בעת עיסוקו בדיג;

(3) כלי שיט שאישר לצורך כך מנהל המינהל הרשות.

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1473

(א) לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), תשמ"ב-1982, צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), תשמ"א-1981, וצו הסדרת מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ובנהר הירדן), תשל"ח-1978 בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004, וכן באיזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.

הוראות מיוחדות למפרץ אילת תק' תשע"ב-2012

68א.  (א)  על השיט במפרץ אילת יחולו, נוסף על האמור בתקנות אלה, הוראות כמפורט להלן:

(1)   על אף האמור בתקנה 68, לא ישיט אדם –

(א)   כלי שיט הגורר אחריו מצנח, במרחק הקטן מ-1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף;

(ב)   אופנוע ים בתחום של 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, בנתיב מים הנמצא ממזרח לקו הדמיוני שמחבר בין הנקודות 1 ו-2 המסומנות במפה שבתוספת העשרים ואחת ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; גבולו המזרחי של נתיב המים יסומן על ידי מצופי חיל הים;

(ג)    אופנוע ים בתחום של 500 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף בכל מקום שלא חלה עליו תקנת משנה (ב), זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים;

התחום האסור לשיט כאמור מצוין בנקודות ציון ובמפה שבתוספת העשרים ואחת;

(2)   בתחום מרינה אילת המוכרזת בצו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אילת), התש"ע-2010, בין נקודות ציון שבתוספת העשרים ואחת ומציינות את קצה שוברי הגלים של מרינה אילת, לא ישיט אדם כלי שיט להשטה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט שלו הוא להשכרה, אלא אם כן הוא בעל כלי השיט האמור או בעל תעודת משיט; בפסקת משנה זו –

"כלי שיט להשטה עצמית" – כלי שיט מן המפורטים בפסקאות של תקנה 104(א) או כלי שיט מנועי שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט;

"תעודת משיט" – כהגדרתה בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998.

          (ב)  המנהל יפרסם את התחום האסור לשיט לפי תקנה זו בהודעות לימאים.

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1474

הוספת תקנה 68א

סייג

69.  (א)  הוראות תקנה 68 לא יחולו לגבי השטת כלי שיט של דיג בים כנרת ומפרץ אילת ובלבד שהשטתם במקומות אלה תהיה במשוטים בלבד, במהירות מזערית ובהתחשב בכל הנסיבות.

          (ב)  לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט של דיג" – כלי שיט שנתמלאו בו שלושה אלה:

(1)   כל עיסוקו בדיג והשטתו באיזור האסור לשיט היא למטרת דיג באותו איזור;

(2)   הוא מורשה לעסוק בדיג ועוסק בו בהתאם לכל הוראה שבפקודת הדיג, והתקנות שהותקנו לפיה;

(3)   ברשיון השיט נרשם שמטרת השימוש בכלי השיט הוא "דיג חופי".

הגבלות בדבר שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים

70.  לא ישיט אדם כלי שיט בסמוך לכלי שיט או ארבת דלק המזרימים שמנים או בסמוך למכלית אלא ברשות מפורשת מאת מנהל הנמל, וכשהוא מצויד ברשיון שיט המתיר לו במפורש להתקרב לכלי שיט, לארבת דלק או למכלית.

הנפת דגל צוללים תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ד-2004

71.  (א)  לא יצלול אדם מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי השיט לעסוק בצלילה אלא אם כן מונף על כלי השיט דגל צוללים כמתואר ומצוייר בתוספת השלוש-עשרה.

תק' תשנ"ב-1991

          (ב)  לא יסיר אדם דגל צוללים מונף ממצוף או מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי שיט להסיר דגל צוללים מונף בכלי השיט כל עוד עוסקים בצלילה כאמור.

תק' תשס"ד-2004

          (ג)   עם סיום הצלילה ועליית הצוללים לכלי השיט יסיר הקברניט את דגל הצוללים.

תק' תשס"ד-2004

          (ד)  לא יניף אדם דגל צוללים על כלי שיט בעת שכלי השיט אינו מקיים פעילות צלילה.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

הנפת דגל צוללנים צוללים

71. (א) לא יצלול אדם מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי השיט לעסוק בצלילה אלא אם כן מונף על כלי השיט דגל צוללנים צוללים כמתואר ומצוייר בתוספת השלוש-עשרה.

(ב) לא יסיר אדם דגל צוללנים צוללים מונף ממצוף או מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי שיט להסיר דגל צוללנים צוללים מונף בכלי השיט כל עוד עוסקים בצלילה כאמור.

 

מיום 30.4.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 346

71. (א) לא יצלול אדם מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי השיט לעסוק בצלילה בטרם הונף אלא אם כן מונף על כלי השיט דגל צוללים כמתואר ומצוייר בתוספת השלוש-עשרה.

(ב) לא יסיר אדם דגל צוללים מונף ממצוף או מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי שיט להסיר דגל צוללים מונף בכלי השיט כל עוד עוסקים בצלילה כאמור.

(ג) עם סיום הצלילה ועליית הצוללים לכלי השיט יסיר הקברניט את דגל הצוללים.

(ד) לא יניף אדם דגל צוללים על כלי שיט בעת שכלי השיט אינו מקיים פעילות צלילה.

צלילה מכלי שיט תק' תשס"א-2001

71א.  לא יצלול אדם מסירה או ספינה, אלא אם כן, בעת הצלילה, נמצא בכלי השיט אדם המוסמך להשיטו כדין.

מיום 17.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 285

הוספת תקנה 71א

אישור צלילה בתחום נמל

72.  לא יצלול אדם בתחומי נמל אלא אם קיבל אישור מאת מנהל הנמל.

איסור שיט בקרבת צוללים תק' תשנ"ב-1991 תק' תשע"ב-2012

73.  לא ישיט אדם כלי שיט, למעט סירת משוטים, ולא יפעיל אדם את המדחפים של כלי שיט הרתוק לחוף, למצוף או לעוגן בתחום 200 מטרים מכלי שיט עוגן או ממצוף שעליהם הונף בצורה הנראית לעין דגל צוללים בהתאם לתקנה 71.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

איסור שיט בקרבת צוללנים צוללים

73. לא ישיט אדם כלי שיט באמצעות מנוע ולא יפעיל אדם את המדחפים של כלי שיט הרתוק לחוף, למצוף או לעוגן בתחום 200 מטרים מכלי שיט עוגן או ממצוף שעליהם הונף בצורה הנראית לעין דגל צוללנים צוללים בהתאם לתקנה 71.

 

מיום 26.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1474

73. לא ישיט אדם כלי שיט באמצעות מנוע למעט סירת משוטים, ולא יפעיל אדם את המדחפים של כלי שיט הרתוק לחוף, למצוף או לעוגן בתחום 200 מטרים מכלי שיט עוגן או ממצוף שעליהם הונף בצורה הנראית לעין דגל צוללים בהתאם לתקנה 71.

הגבלת השיט באזורי צלילה תק' תשנ"ב-1991

74.  המנהל רשאי לסגור אזורים לשיט או להגביל את השיט באזורים לשם שמירת חייהם של צוללים ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)  האזור אינו בתחום שהוכרז כנמל;

(2)  דבר ההגבלה פורסם בהתאם לכללים שנקבעו בפרק השמיני לתקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

(3)  דגל הצוללים מונף בגבולות התחום המוגבל והמרחק בין דגל לדגל אינו עולה על 200 מטר.

מיום 7.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 403

74. המנהל רשאי לסגור אזורים לשיט או להגביל את השיט באזורים לשם שמירת חייהם של צוללנים צוללים ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) האזור אינו בתחום שהוכרז כנמל;

(2) דבר ההגבלה פורסם בהתאם לכללים שנקבעו בפרק השמיני לתקנות אלה;

(3) דגל הצוללנים הצוללים מונף בגבולות התחום המוגבל והמרחק בין דגל לדגל אינו עולה על 200 מטר.

תחולה במימי חופין

75.  האיסורים וההגבלות על השיט לפי תקנות 71 עד 74 יחולו בתחום מימי החופין והמים הפנימיים של ישראל בפרק הזמן שבין זריחת השמש לשקיעתה.

פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

הגדרות תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

76.  בפרק זה, "כלי שיט" – כלי שיט שתפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 ואורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים, המונע בכוח מנוע, בין שהמנוע מחובר אליו חיבור של קבע ובין אם לאו, ושנתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הוא מסיע נוסעים בשכר;

(2)  ירכתי כלי השיט בנויים כך שניתן לחבר אליהם מנוע חיצוני והמנוע מחובר אליהם הלכה למעשה;

(3)  בכלי שיט מוצב מנוע.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

76. בפרק זה, "כלי שיט" – כלי שיט שתפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 טון ואורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים, המונע בכוח מנוע, בין שהמנוע מחובר אליו חיבור של קבע ובין אם לאו, ושנתקיים בו אחד מאלה:

חובת ביטוח נזקי צד שלישי

77.  (א)  לא ישיט אדם כלי שיט במימי החופין ובמים פנימיים של ישראל, אלא אם הוצאה פוליסת ביטוח בת תוקף המבטחת אותו אדם בשל חבות כלשהי אשר הוא עשוי לחוב בשל מותו או חבלה בגופו של כל אדם אחר שנגרמו תוך או עקב השטת כלי השיט בידי אותו אדם; ואולם אין חובה שהפוליסה תכסה –

(1)   חבות של מעביד בשל מותו או חבלה גופנית של עובד המבוטח לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, כשהמוות או החבלה הם עילה לגימלה לפי אותו חוק;

(2)   חבות שבחוזה.

          (ב)  לצורך תקנת משנה (א) יראו כל אדם כמי שמשיט כלי שיט אם הוא ממלא תפקיד כלשהו בהשטתו.

סכום הביטוח המזערי תק' תשנ"ו-1996

78.  הסכום המזערי לכיסוי חבות בפוליסת ביטוח לפי תקנה 77 יהיה הסכום בשקלים חדשים השווה למאה אלף דולרים של ארצות הברית של אמריקה, לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום הוצאתה.

מיום 24.7.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1744

78. פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות עד מיליון שקלים לפחות חבות של מיליון שקלים לפחות.

 

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

78. (א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של מיליון שקלים חמישים אלף שקלים חדשים לפחות.

(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יתואם ב-1 לחודש ינואר של כל שנה על פי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת השנה הקודמת; הודעה על התאמת הסכום כאמור תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5420 מיום 18.2.1992 עמ' 754

(א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של חמישים אלף 99,908 שקלים חדשים לפחות.

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5493 מיום 5.1.1993 עמ' 307

(א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של 99,908 108,480 שקלים חדשים לפחות.

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 348

(א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של 108,480 121,053 שקלים חדשים לפחות.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 616

(א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של 121,053 138,424 שקלים חדשים לפחות.

 

מיום 11.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 431

החלפת תקנה 78

הנוסח הקודם:

78. (א) פוליסת הביטוח לפי תקנה 77 תכסה חבות של 121,053 138,424 שקלים חדשים לפחות.

(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יתואם ב-1 לחודש ינואר של כל שנה על פי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת השנה הקודמת; הודעה על התאמת הסכום כאמור תפורסם ברשומות.

תחולת תקנה 77 מחוץ למימי החופין

79.  (א)  הוראות תקנה 77 יחולו לגבי השטת כלי שיט ישראלי המסיע נוסעים בשכר אף בהיותו מחוץ למימי החופין של ישראל אם פעילותו הרגילה, כולה או מקצתה, היא במימי ישראל ומקום הפלגתו או מקום יעדו נמצא בישראל.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987 תק' תשע"ו-2016

          (ב)  לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" – סירת מנוע או ספינת מנוע הרשומה במרשם הישראלי או הכשירה לרישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), וכן כלי שיט שניתן לו היתר לפי תקנה 54 או רשיון שיט לפי תקנה 57.

מיום 19.11.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.111.1987 עמ' 178

(ב) לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" – סירת מנוע או ספינת מנוע הרשומה במרשם הישראלי או הכשירה לרישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, וכן כלי שיט שניתן לו היתר לפי תקנה 54 או רשיון שיט לפי תקנה 57.

 

מיום 13.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7630 מיום 14.3.2016 עמ' 837

(ב) לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" – סירת מנוע או ספינת מנוע הרשומה במרשם הישראלי או הכשירה לרישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, וכן כלי שיט שניתן לו היתר לפי תקנה 54 או רשיון שיט לפי תקנה 57.

החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט

80.  (א)  כל אדם שהוראות תקנות 77 עד 79 חלות עליו, חייב להחזיק בכלי שיט, בעת השטתו, תעודת ביטוח מטעם המבטח המעידה על הוצאת הפוליסה כאמור