Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק-יסוד: נשיא המדינה

דיני חוקה  – חוקי יסוד

דיני חוקה  – נשיא המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

מעמד

Go

2

סעיף 2

מקום המושב

Go

2

סעיף 3

בחירה ותקופת כהונה

Go

2

סעיף 4

כשירות

Go

2

סעיף 5

מועד הבחירה

Go

2

סעיף 6

הצעת מועמדים

Go

2

סעיף 7

הצבעה

Go

2

סעיף 8

בחירה ברוב קולות

Go

2

סעיף 9

הצהרת אמונים

Go

2

סעיף 10

מתן ההצהרה ותחילת הכהונה

Go

2

סעיף 11

תפקידים וסמכויות

Go

2

סעיף 12

חתימת קיום

Go

3

סעיף 13

חסינות במילוי התפקיד

Go

3

סעיף 14

חסינות בפני דיון פלילי

Go

3

סעיף 15

עדות

Go

3

סעיף 16

משכורת ותשלומים אחרים

Go

3

סעיף 17

יחוד הכהונה

Go

3

סעיף 18

יציאה לחו"ל

Go

3

סעיף 19

התפטרות

Go

3

סעיף 20

העברת הנשיא מכהונתו

Go

3

סעיף 21

התפנות המשרה מטעמי בריאות

Go

3

סעיף 22

הפסקה זמנית

Go

3

סעיף 23

נשיא בפועל וממלא מקום הנשיא

Go

3

סעיף 24

הודעות ברשומות

Go

3

סעיף 25

יציבות החוק

Go

3

סעיף 26

ביטול

Go

3

סעיף 27

הוראת מעבר

Go

3


חוק-יסוד: נשיא המדינה*

מעמד

1.    בראש המדינה עומד נשיא.

מקום המושב

2.    מקום מושבו של נשיא המדינה הוא ירושלים.

בחירה ותקופת כהונה (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1998

3.    (א)  נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לשבע שנים; תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.

(תיקון מס' 4) תשנ"ט-1998

          (ב)  נשיא המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 571 מיום 25.7.1969 עמ' 226 (ה"ח 847)

3. נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לחמש שנים; תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.

מיום 30.12.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1696 מיום 30.12.1998 עמ' 36 (ה"ח 2723)

3. (א) נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לחמש שנים לשבע שנים; תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.

(ב) נשיא המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

כשירות (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1998

4.    כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, כשיר להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה.

מיום 30.12.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1696 מיום 30.12.1998 עמ' 36 (ה"ח 2723)

4. כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, כשיר להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה. אדם שכיהן כנשיא המדינה שתי תקופות בזו אחר זו לא יהיה מועמד בבחירות לתקופה הסמוכה לאחריהן.

מועד הבחירה (תיקון מס' 8)  תשע"ג-2013

5.    בחירת נשיא המדינה תיערך לא מוקדם מתשעים יום ולא יאוחר משלושים יום לפני תום תקופת כהונתו של הנשיא המכהן; נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שנתפנה מקומו; יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים, יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות שלושה שבועות מראש; חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם בחירת נשיא המדינה.

מיום 27.6.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 87 (ה"ח 504)

5. בחירת נשיא המדינה תיערך לא מוקדם מתשעים יום ולא יאוחר משלושים יום לפני תום תקופת כהונתו של הנשיא המכהן; נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שנתפנה מקומו; יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים, יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות עשרים יום שלושה שבועות מראש; חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם בחירת נשיא המדינה.

הצעת מועמדים (תיקון מס' 8)  תשע"ג-2013

6.    (א)  (1)   הצעת מועמד לנשיא המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד;

(2)   מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד לנשיא המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר הכנסת כאמור בפסקה (3);

(3)   שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה.

          (ב)  יושב-ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה, על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו, ויכריז על המועמדים בפתיחת ישיבת הבחירה.

מיום 27.6.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 87 (ה"ח 504)

החלפת סעיף קטן 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) נקבע יום הבחירה, רשאים עשרה, לפחות, מחברי הכנסת להציע מועמד; ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב-ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב או במברק, לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה. לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת מועמד אחד.

הצבעה

7.    בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לענין זה בלבד.

בחירה ברוב קולות (תיקון מס' 7)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2013

8.       (א)  היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת - הוא הנבחר; לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים - הוא הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.

(תיקון מס' 7) תשס"ג-2003

          (ב)  היה מועמד אחד בלבד, תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, מצביעים שנית.

(תיקון מס' 7) תשס"ג-2003

          (ג)   לא נבחר נשיא לפי סעיף קטן (ב), תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום ההצבעה לפי הוראות סעיפים 5 עד 7 וסעיף זה, ואולם הצעת המועמד לפי סעיף 6(א) תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח 3185)

8. (א) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת - הוא הנבחר; לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לא היה רוב כאמור גם בהצבעה השניה, חוזרים ומצביעים; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שקיבל בבחירה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; המועמד שקיבל בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים - הוא הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.

(ב) היה מועמד אחד בלבד, תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, מצביעים שנית.

(ג) לא נבחר נשיא לפי סעיף קטן (ב), תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום ההצבעה לפי הוראות סעיפים 5 עד 7 וסעיף זה, ואולם הצעת המועמד לפי סעיף 6(א) תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.

מיום 7.11.2013

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2411 מיום 7.11.2013 עמ' 32 (ה"ח 511)

(א) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת - הוא הנבחר; לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לא היה רוב כאמור גם בהצבעה השניה, חוזרים ומצביעים; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שקיבל בבחירה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; המועמד שקיבל בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים - הוא הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.

הצהרת אמונים

9.    הנשיא הנבחר יצהיר ויחתום בפני הכנסת הצהרת אמונים זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה".

מתן ההצהרה ותחילת הכהונה  (תיקון מס' 4)  תשנ"ט-1998

10.  (א)  הנשיא הנבחר יצהיר אמונים, בתום תקופת כהונתו של הנשיא הקודם או סמוך ככל האפשר לפני כן, ויתחיל לכהן בתום תקופת כהונתו של הנשיא הקודם.

          (ב)  נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו, יצהיר הנשיא הנבחר אמונים סמוך, ככל האפשר, לאחר בחירתו, ויתחיל לכהן מעת שהצהיר.

מיום 30.12.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ט מס' 1696 מיום 30.12.1998 עמ' 36 (ה"ח 2723)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. הנשיא הנבחר יתן את הצהרת האמונים ויתחיל לכהן בתום תקופת כהונתו של נשיא המדינה הקודם. נתפנה מקומו של נשיא המדינה הקודם לפני תום תקופת כהונתו, יתן הנשיא הנבחר את הצהרת האמונים סמוך, ככל האפשר, לאחר בחירותו ויתחיל לכהן עם מתן הצהרת האמונים.

תפקידים וסמכויות

11.  (א)  נשיא המדינה –

(1)   יחתום על כל חוק חוץ מחוקים הנוגעים לסמכויותיו;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5) תשס"ב-2001

(2)   ימלא את התפקידים שיוחדו לו בחוק-יסוד: הממשלה;

(3)   יקבל מן הממשלה דין וחשבון על ישיבותיה;

(4)   יאמין את הנציגים הדיפלומטיים של המדינה, יקבל האמנתם של נציגים דיפלומטיים שמדינות-חוץ שיגרו לישראל, יסמיך את הנציגים הקונסולריים של המדינה ויקיים מינויים של נציגים קונסולריים שמדינות-חוץ שיגרו לישראל;

(5)   יחתום על אמנות עם מדינות-חוץ שאושרו על ידי הכנסת;

(6)   ימלא כל תפקיד שיוחד לו בחוק בקשר למינוי שופטים ונושאי משרות אחרים ולהעברתם מכהונתם.

          (ב)  לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם.

          (ג)   נשיא המדינה ימלא כל תפקיד אחר ונתונה לו כל סמכות אחרת שיוחדו לו בחוק.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח 2508)

החלפת פסקה 11(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) יפעל לכינון הממשלה ויקבל את התפטרות הממשלה בהתאם לחוק;

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

(2) ימלא את התפקידים שיוחדו לו בחוק-יסוד: הממשלה, לענין פיזור הכנסת והתפטרות ראש הממשלה;

חתימת קיום  (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 5) תשס"ב-2001

12.  חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכינון הממשלה או בפיזור הכנסת.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח 2508)

12. חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכינון הממשלה זולת מסמך הקשור בפיזור הכנסת.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

12. חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכינון הממשלה או בפיזור הכנסת.

חסינות במילוי התפקיד

13.  (א)  לא יתן נשיא המדינה את הדין לפני כל בית משפט או בית דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה.

          (ב)  נשיא המדינה אינו חייב להגיד בעדות דבר שנודע לו במילוי תפקידו כנשיא המדינה.

          (ג)   חסינותו של נשיא המדינה לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל מהיות נשיא המדינה.

חסינות בפני דיון פלילי

14.  נשיא המדינה לא יובא לדין פלילי; התקופה שבה נמנעת, מכוח סעיף זה, הבאתו של נשיא המדינה לדין בשל עבירה, לא תבוא במנין תקופת ההתיישנות של אותה עבירה.

עדות

15.  נדרש נשיא המדינה למסור עדות, תיגבה העדות במקום ובמועד שייקבעו על דעת נשיא המדינה.

משכורת ותשלומים אחרים (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

16.  משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 26.3.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 98 (ה"ח 824)

16. משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

יחוד הכהונה

17.  (א)  לא יכהן נשיא המדינה במשרה ולא ימלא תפקיד, זולת משרתו ותפקידו כנשיא המדינה, אלא על דעת ועדת הכנסת.

          (ב)  נשיא המדינה פטור מכל שירות חובה.

יציאה לחו"ל

18.  לא יצא נשיא את גבולות המדינה אלא על דעת הממשלה.

התפטרות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2014

19.  נשיא המדינה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות ליושב-ראש הכנסת; כתב ההתפטרות אינו טעון חתימת קיום; מקומו של נשיא המדינה יתפנה לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי יושב-ראש הכנסת.

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 554 (ה"ח 538)

19. נשיא המדינה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות ליושב-ראש הכנסת; כתב ההתפטרות אינו טעון חתימת קיום; מקומו של נשיא המדינה יתפנה כעבור ארבעים ושמונה שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי יושב-ראש הכנסת.

העברת הנשיא מכהונתו

20.  (א)  הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אם קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.

          (ב)  הכנסת לא תעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אלא עקב קובלנה שהובאה לפני ועדת הכנסת על ידי עשרים, לפחות, מחברי הכנסת ולפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחברי הועדה; החלטת הכנסת על העברת הנשיא מכהונתו טעונה אף היא רוב של שלושה רבעים מחבריה.

          (ג)   ועדת הכנסת לא תציע להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לסתור את הקובלנה לפי נוהל שקבעה הועדה באישור הכנסת; והכנסת לא תחליט להעביר את נשיא המדינה מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו לפי נוהל שקבעה ועדת הכנסת באישור הכנסת.

          (ד)  נשיא המדינה רשאי להיות מיוצג בפני ועדת הכנסת ובפני הכנסת על ידי בא כוחו, ובלבד שחבר הכנסת לא ישמש בא כוח הנשיא; ועדת הכנסת והכנסת רשאיות להזמין את נשיא המדינה להיות נוכח בעת הדיונים לפי סעיף זה.

          (ה)  דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים יום אחרי החלטת ועדת הכנסת; על מועד תחילתו יודיע יושב-ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים מראש; חל תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון.

התפנות המשרה מטעמי בריאות

21.  (א)  הכנסת רשאית, בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר מנשיא המדינה, דרך קבע, למלא תפקידו.

          (ב)  הכנסת לא תקבל החלטה כאמור אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה.

          (ג)   החליטה הכנסת כאמור, יתפנה מקומו של נשיא המדינה מיום ההחלטה.

הפסקה זמנית

22.  (א)  נשיא המדינה יפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו –

(1)   אם יצא את גבולות המדינה - משיצא עד ששב;

(תיקון מס' 6) תשס"ג-2003

(2)   אם הודיע לועדת הכנסת כי נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא תפקידו, וועדת הכנסת אישרה הודעתו ברוב קולות - מאישור ההודעה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהודיע נשיא המדינה לועדת הכנסת שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו, הכל לפי המוקדם יותר;

(3)   אם החליטה ועדת הכנסת ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה, כי מטעמי בריאות נבצר מנשיא המדינה, דרך ארעי, למלא תפקידו - מקבלת ההחלטה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהחליטה כי לא נבצר עוד מן הנשיא למלא תפקידו.

          (ב)  ועדת הכנסת לא תקבע, לפי סעיף קטן (א)(2) או (3), תקופה העולה על שלושה חדשים; היא רשאית להאריכה, ברציפות, ללא יותר משלושה חדשים נוספים; הארכת התקופה למעלה מזה טעונה החלטת הכנסת שנתקבלה ברוב חברי הכנסת על פי הצעת ועדת הכנסת.

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח 3135)

(2) אם הודיע לועדת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא תפקידו, וועדת הכנסת אישרה הודעתו ברוב קולות - מאישור ההודעה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהודיע נשיא המדינה לועדת הכנסת שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו, הכל לפי המוקדם יותר;

נשיא בפועל וממלא מקום הנשיא

23.  (א)  נתפנה מקומו של נשיא המדינה וכל עוד נשיא המדינה החדש לא התחיל לכהן, יכהן יושב ראש הכנסת כנשיא המדינה בפועל.

          (ב)  בתקופה שנשיא המדינה הפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו יכהן יושב ראש הכנסת כממלא מקום נשיא המדינה.

          (ג)   בכהונתו כנשיא המדינה בפועל או כממלא מקום נשיא המדינה ימלא יושב ראש הכנסת את התפקידים המוטלים על נשיא המדינה בחוק וישתמש בסמכויות הנתונות לנשיא המדינה לפי החוק.

הודעות ברשומות

24.  (א)  על אלה יפרסם יושב ראש הכנסת הודעה ברשומות –

(1)   על תחילת כהונתו של נשיא המדינה;

(2)   על התפנות מקומו של נשיא המדינה;

(3)   על תחילתה של כהונת יושב ראש הכנסת כממלא מקום של נשיא המדינה, וסיום כהונה זו, לפי סעיף 22(א)(2) או (3).

          (ב)  על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו יפרסם ראש הממשלה הודעה ברשומות.

יציבות החוק

25.  על אף האמור בכל דין אחר אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

ביטול

26.  (א)  בטלים –

(1)   סעיפים 2(ג), 6 ו-7 לחוק המעבר, תש"ט-1949;

(2)   חוק כהונת נשיא המדינה, תשי"ב-1951.

          (ב)  החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל, תשי"א-1950, לא יחול עוד על משכורתו של נשיא המדינה או על התשלומים המגיעים לו ולשאיריו.

הוראת מעבר

27.  נשיא המדינה שנבחר על ידי הכנסת ביום כ"ז באייר תשכ"ג (21 במאי 1963), רואים אותו כאילו נבחר לפי חוק זה וכמכהן לפיו.

                                                                         לוי אשכול

                                                                                          ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ד מס' 428 מיום 25.6.1964 עמ' 118 (ה"ח תשכ"ד מס' 543 עמ' 136).

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 555 עמ' 98 (ה"ח תשכ"ט מס' 824 עמ' 152) – תיקון מס' 1 בסעיף 6(א) לחוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום קבלתו בכנסת: 26.3.1969.

ס"ח תשכ"ט מס' 571 מיום 25.7.1969 עמ' 226 (ה"ח תשכ"ט מס' 847 עמ' 327) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח תשנ"ו מס' 2508 עמ' 562) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 18.6.1996. ת"ט ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 387 פריט 14.

ס"ח תשנ"ט מס' 1696 מיום 30.12.1998 עמ' 36 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 391) – תיקון מס' 4 [במקור מס' 5].

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח תשס"א מס' 3027 עמ' 764) – תיקון מס' 5 [במקור מס' 6]; תחילתו ביום 28.1.2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח תשס"ב מס' 3135 עמ' 662) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח תשס"ב מס' 3185 עמ' 949) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 87 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 504 עמ' 18) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ד מס' 2411 מיום 7.11.2013 עמ' 32 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 511 עמ' 42) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 554 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 538 עמ' 60) – תיקון מס' 10 בסעיף 3 לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41).