פקודת הנישואין והגירושין (רישום)

מעמד אישי ומשפחה – נישואין וגירושין

תוכן ענינים

פקודה הקובעת הוראות לרישום נישואין וגירושין

Go

2

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

סעיף 2

פירוש

Go

2

סעיף 2א

מקום רישום לנישואין של בני זוג יהודים

Go

2

סעיף 3

רישום נישואין

Go

2

סעיף 4

מה יעשה בהעתקים של כל רישום נישואין

Go

2

סעיף 4א

משלוח הודעה למרשם הזוגיות

Go

2

סעיף 5

רישום גירושין

Go

2

סעיף 6

הזכות לקבל העתק של הרישום

Go

2

סעיף 7

עבירה

Go

2

סעיף 8

איסור פרסומת

Go

3


פקודת הנישואין והגירושין (רישום)*,[1]

חא"י, פרק פ"ח

מס' 39 לש' 1919

פקודה הקובעת הוראות לרישום נישואין וגירושין

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הנישואין והגירושין (רישום).

פירוש

2.    בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -

           "הרשות הרושמת" פירושה הפקיד המסדר את הקידושין, אם היו הנשואין נשואין אזרחיים, האימם, בנשואין לפי דת האיסלם, הכומר בנשואין לפי דת הנצרות, הרב, בנשואין לפי דיני ישראל והשיך של השבט, בנשואין לפי דת הדרוזים.

מקום רישום לנישואין של בני זוג יהודים

2א.     בני זוג יהודים המבקשים להינשא, רשאים להירשם לנישואין אצל כל רב שמונה כרושם נישואין לפי סעיף 2(6) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, בלא קשר למקום מגוריהם או למקום עריכת הנישואין.

מיום 1.9.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 29 (ה"ח 453)

הוספת סעיף 2א

רישום נישואין

3.    הרשות הרושמת תרשום כל נשואין בשעת סדור הקידושין בכתבה את הפרטים הבאים בארבעה העתקים שכל אחד מהם יהא חתום בחתימת ידה ובחותמתה של הרשות הרושמת -

(א)   השם, הגיל, משלח היד, העדה ומקום מגוריהם של הבעל והאשה;

(ב)   השם, משלח היד ומקום מגוריהם של ההורים;

(ג)    השם ומשלח היד של העדים;

(ד)   תאריך הנשואין ומקום הנשואין.

מה יעשה בהעתקים של כל רישום נישואין

4.    אשר לארבעה ההעתקים של כל רישום נישואין, חייבת הרשות הרושמת -

(א)   לשמור אחד בפנקס הרישום;

(ב)   לשלוח אחד למשרדו של הממונה על המחוז בסוף כל חודש;

(ג)    למסור העתק לבעל והעתק אחד לאשה תמורת תשלום של מאה פרוטה לכל העתק.

משלוח הודעה למרשם הזוגיות

4א.     הממונה על המחוז ישלח לרשם הזוגיות כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010, מדי חודש, הודעה על נישואין שנרשמו באותו מחוז במהלך החודש שקדם לו.

מיום 22.9.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ע מס' 2235 מיום 22.3.2010 עמ' 434 (ה"ח 445)

הוספת סעיף 4א

רישום גירושין

5.    הפרוצדורה שנקבעה בסעיפים 3 ו-4 תהא נוהגת לגבי רישום גירושין, אלא שלא יהא צורך ברישום הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב).

הזכות לקבל העתק של הרישום

6.    כל אדם יכול לקבל העתק מרישום הנישואין או הגירושין שלו כשיגיש בקשה למשרד הממונה על המחוז של אותו מחוז וישלם אגרה של חמישים פרוטה.

עבירה

7.       כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים.

מיום 1.9.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 29 (ה"ח 453)

7. כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשין שנקבעו בתוספת לסעיף 99 של החוק הפלילי העותומני או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים.

איסור פרסומת

8.       רב רושם נישואין כאמור בסעיף 2א לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו, אלא בהתאם לתקנות שקבע השר לשירותי דת, בהסכמת שר המשפטים ונשיא מועצת הרבנות הראשית.

מיום 1.9.2013

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 29 (ה"ח 453)

הוספת סעיף 8

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה חא"י, כרך ב', עמ' (ע) 876, (א) 903.

תוקנה ס"ח תש"ע מס' 2235 מיום 22.3.2010 עמ' 434 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 445 עמ' 748) – תיקון מס' 1 בסעיף 17 לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, תש"ע-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 453 עמ' 145) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.9.2013.

[1] סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זאת הועברו לשר הדתות: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22. הועברו לראש הממשלה: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. הועברו לשר לשירותי דת בכל הנוגע לנישואין ולשרת המשפטים בכל הנוגע לגירושין, למעט בכל הנוגע לעדות הלא יהודיות: י"פ תשע"ד מס' 6871 מיום 7.9.2014 עמ' 7890.