נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951

מעמד אישי ומשפחה – נישואין וגירושין – שיווי זכויות האישה

דיני חוקה  – שוויון – שיווי זכויות האישה

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרת החוק

Go

2

סעיף 1א

שוויון לפני החוק

Go

2

סעיף 1ב

אבחנה מותרת והעדפה מתקנת

Go

2

סעיף 1ג

שמירת זכויות

Go

2

סעיף 2

קנינה של אשה נשואה

Go

2

סעיף 3

אפוטרופסות שווה

Go

2

סעיף 3א

רישום שמות שני ההורים

Go

2

סעיף 5

נישואין וגירושין

Go

3

סעיף 6

שוויון בזכויות חברתיות

Go

3

סעיף 6א

זכות האישה על גופה

Go

3

סעיף 6ב

הגנה מפני אלימות

Go

3

סעיף 6ג

ייצוג הולם

Go

3

סעיף 6ג1

ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית

Go

3

סעיף 6ג2

חוות דעת מגדרית

Go

4

סעיף 6ג3

איסוף, עיבוד ופרסום של מידע לפי מין על ידי גוף ציבורי

Go

4

סעיף 6ד

שירות בכוחות הביטחון

Go

5

סעיף 6ה

מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאישה בהיריון

Go

5

סעיף 7

תחולה

Go

5

סעיף 7א

שמירת דינים

Go

5

סעיף 8

תיקון פקודת החוק הפלילי 1936

Go

5

סעיף 9

ביצוע

Go

6

תוספת

Go

6


חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951*

מטרת החוק

1.    חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 1

שוויון לפני החוק

1א.     (א)  דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית – אין נוהגים לפיה.

          (ב)  לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה היתה כוונה להפלות, או לא.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

1 1א. (א) דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית – אין נוהגים לפיה.

(ב) לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה היתה כוונה להפלות, או לא.

אבחנה מותרת והעדפה מתקנת

1ב.     אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

(1)  אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;

(2)  הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 1ב

שמירת זכויות

1ג.     הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר, ולא לגרוע מהן.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 1ג

קנינה של אשה נשואה

2.    לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר הנישואין.

אפוטרופסות שווה

3.    (א)  האם והאב כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד.

רישום שמות שני ההורים

3א.     הדורש מאדם לציין בטופס או במסמך אחר, את שם הורהו, ידרוש בו כי יצוינו שמותיהם של שני ההורים, ככל שאלה ידועים לאותו אדם.

מיום 14.1.2009

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2166 מיום 14.7.2008 עמ' 645 (ה"ח 233)

הוספת סעיף 3א

4.    (בוטל).

מיום 10.11.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 446 מיום 10.2.1965 עמ' 82 (ה"ח 344)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

זכויות בעזבון של אדמת מולק ומטלטלים

4. (א) על אף האמור בכל חוק אחר, זכויות בעזבון של אדמת מולק ומטלטלים ייקבעו לפי ההוראות הניתנות בתוספת השניה לפקודת הירושה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על כל עזבון שהצו לחלוקתו יינתן אחרי שנכנס חוק זה לתקפו, אף אם המנוח מת לפני שנכנס חוק זה לתקפו.

נישואין וגירושין

5.    אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין.

שוויון בזכויות חברתיות

6.    לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

הגנה על האשה

6. אין חוק זה בא לפגוע בכל הוראת חוק הבאה להגן על האשה באשר היא אשה.

זכות האישה על גופה

6א.     לכל אישה זכות מלאה על גופה; אין בהוראת סעיף זה כדי להתיר איסורים שנקבעו בדין.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 6א

הגנה מפני אלימות

6ב.     לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 6ב

ייצוג הולם

6ג.     (א)  בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

          (א1) (בוטל).

          (ב)  נקבע בחוק כי ימונו להנהלה, לדירקטוריון או למועצה של גוף ציבורי נציגים או חברים כלהלן, לא יחולו עליהם הוראות סעיף זה:

(1)   נציגים של גופים או של ארגונים המנויים באותו חוק, אלא אם כן לגוף או לארגון יותר מנציג אחד;

(2)   חברים המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור.

          (ג)   בסעיף זה -

          "גוף ציבורי" - כל אחד מאלה:

(1)   משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

(2)   רשות מקומית;

(3)   חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985;

(4)   תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;

(5)   חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת (בחוק זה – הוועדה לקידום מעמד האישה), לענין העובדים, כי חובת הייצוג כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול;

          "הנהלה", "דירקטוריון" ו"מועצה" - לרבות כל גוף הממלא תפקיד כאמור או תפקיד הדומה לו אף אם כינויו שונה.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 6ג

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 528 (ה"ח 75)

הוספת סעיף קטן 6ג(א1)

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 717 (ה"ח 78)

(א1) בוועדה שממנה הממשלה, ראש הממשלה או שר, שבחבריה נציג ציבור, יינתן ביטוי הולם, ככל שניתן בנסיבות הענין, לייצוגם של שני בני המינים.

(ב) נקבע בחוק כי ימונו להנהלה, לדירקטוריון או למועצה של גוף ציבורי נציגים או חברים כלהלן, לא יחולו עליהם הוראות סעיף זה:

(1) נציגים של גופים או של ארגונים המנויים באותו חוק, אלא אם כן לגוף או לארגון יותר מנציג אחד;

(2) חברים המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור.

(ג) בסעיף זה -

"גוף ציבורי" - כל אחד מאלה:

(1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

(2) רשות מקומית;

(3) חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(4) תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;

(5) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת (בחוק זה – הוועדה לקידום מעמד האישה), לענין העובדים, כי חובת הייצוג כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול;

"הנהלה", "דירקטוריון" ו"מועצה" - לרבות כל גוף הממלא תפקיד כאמור או תפקיד הדומה לו אף אם כינויו שונה.

ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית

6ג1.    (א)  בסעיף זה ובסעיף 6ג2 –

          "חוק הרשות לקידום מעמד האישה" – חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

          "הרשות" – הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה;

          "ועדת בדיקה ממשלתית" – ועדת בדיקה ממשלתית לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001;

          "ועדת חקירה" – ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968;

          "ועדה ציבורית" – ועדה שבחבריה נציג ציבור;

          "צוות" – ועדה או גוף אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא לרבות בנושאי חוץ או ביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בין-לאומי, לרבות ניהול משא ומתן, ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם ביניים או על חוזה שלום.

          (ב)  בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (בסעיף זה – גוף ממנה), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה.

          (ב1) (1)   במטרה לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות כאמור בסעיף זה, תקים הרשות מאגר שיכלול פרטים של נשים שנתנו את הסכמתן לכך כאמור בפסקה (4) ואשר מתאימות על פי כישוריהן, לדעת מנלהת הרשות או מי שהסמיכה לכך, להיות מועמדות להתמנות לאותן ועדות (בסעיף זה – המאגר); הרשות תפרסם הודעה בדבר הקמת המאגר והתנאים להיכלל בו;

(2)   המאגר ייכללו פרטים על פי סיווגים אלה: שם, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרה, ניסיון;

(3)   אישה הרואה את עצמה מתאימה להיכלל במאגר, רשאית להגיש בקשה שבה יפורטו השכלתה, הכשרתה וניסיונה; הרשות רשאית לפנות ביוזמתה לנשים בבקשה להכלילן במאגר;

(4)   (א)   לא תיכלל אישה במאגר אלא אם כן נתנה את הסכמתה לכך בכתב, לאחר שהרשות מסרה לה הודעה הכוללת את האמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; אישה רשאית לבחוק לאילו סוגי גופים יהיה ניתן להעביר את פרטיה הכלולים במאגר;

(ב)   אישה רשאית לבקש בכתב כי פרטיה יוסרו מהמאגר; הגישה אישה בקשה כאמור; יוסרו הפרטים;

(5)   (א)   לא איתר גוף ממנה אישה שתמונה כחברה בוועדה כאמור בסעיף קטן (ב), יבקש מהרשות לקבל את פרטי המאגר הנוגעים לתחום המינוי והרשות תעביר לו את הפרטים כאמור;

(ב)   הגוף הממנה יעיין בפרטים שקיבל בהתאם לפסקת משנה (א) בטרם ימנה את חברי הוועדה, ויבדוק את התאמת הנשים שלגביהן קיבל פרטים כאמור, בין השאר בהתחשב בתחום מומחיותן, השכלתן, הכשרתן וניסיונן; מידע שהועבר לפי הוראות סעיף קטן זה, לא ייאגר מעבר לנדרש לצורך השימוש שלו הוא נועד והוא יימחק מיד בתום השימוש בו;

(6)   על אף האמור בפרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לא יעשה אדם או גוף שימוש במאגר אלא לצורך ביצוע הוראות סעיף זה.

          (ג)   גוף ממנה ידווח לרשות בכתב על כל מינוי של ועדה או צוות כאמור בסעיף קטן (ב), מיד לאחר המינוי ובטרם החלו הוועדה או הצוות בפעולתם; על דיווח כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) של סעיף 7 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, בשינויים המחויבים.

          (ד)  קיבלה הרשות דיווח לפי סעיף קטן (ג), וסברה כי במינוי לא ניתן ביטוי הולם לייצוג נשים, כאמור בסעיף קטן (ב), תפנה מיד לגוף הממנה, ותפרט את עמדתה בנושא; פנתה הרשות לגוף ממנה כאמור, תודיע על כך מיד לוועדה לקידום מעמד האישה, כן תודיע הרשות לועדה לקידום מעמד האישה על תוצאות כל פניה כאמור.

          (ה)  הרשות תמסור לוועדה לקידום מעמד האישה דין וחשבון שנתי ובו יפורטו המינויים שנמסר לה לגביהם דיווח לפי סעיף קטן (ג), עמדתה של הרשות בנושא הייצוג ההולם לגבי כל מינוי, ואופן טיפולה בנושא.

          (ו)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון ממנה את חבריה והוא יהיה רשאי לעיין במאגר בטרם קבלת החלטתו בעניין מינוי חברי הוועדה.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 717 (ה"ח 78)

הוספת סעיף 6ג1

מיום 25.1.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2118 מיום 25.11.2007 עמ' 35 (ה"ח 173)

(א) בסעיף זה ובסעיף 6ג2

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 802 (ה"ח 369)

ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית

6ג1. (א) בסעיף זה ובסעיף 6ג2 –

"חוק הרשות לקידום מעמד האישה" – חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

"הרשות" – הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה;

"ועדת בדיקה ממשלתית" – ועדת בדיקה ממשלתית לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001;

"ועדת חקירה" – ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968;

"ועדה ציבורית" – ועדה שבחבריה נציג ציבור;

"צוות" – ועדה או גוף אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא לרבות בנושאי חוץ או ביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בין-לאומי, לרבות ניהול משא ומתן, ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם ביניים או על חוזה שלום.

(ב) בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (בסעיף זה – גוף ממנה), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה.

(ב1) (1) במטרה לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות כאמור בסעיף זה, תקים הרשות מאגר שיכלול פרטים של נשים שנתנו את הסכמתן לכך כאמור בפסקה (4) ואשר מתאימות על פי כישוריהן, לדעת מנלהת הרשות או מי שהסמיכה לכך, להיות מועמדות להתמנות לאותן ועדות (בסעיף זה – המאגר); הרשות תפרסם הודעה בדבר הקמת המאגר והתנאים להיכלל בו;

(2) המאגר ייכללו פרטים על פי סיווגים אלה: שם, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרה, ניסיון;

(3) אישה הרואה את עצמה מתאימה להיכלל במאגר, רשאית להגיש בקשה שבה יפורטו השכלתה, הכשרתה וניסיונה; הרשות רשאית לפנות ביוזמתה לנשים בבקשה להכלילן במאגר;

(4) (א) לא תיכלל אישה במאגר אלא אם כן נתנה את הסכמתה לכך בכתב, לאחר שהרשות מסרה לה הודעה הכוללת את האמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; אישה רשאית לבחוק לאילו סוגי גופים יהיה ניתן להעביר את פרטיה הכלולים במאגר;

(ב) אישה רשאית לבקש בכתב כי פרטיה יוסרו מהמאגר; הגישה אישה בקשה כאמור; יוסרו הפרטים;

(5) (א) לא איתר גוף ממנה אישה שתמונה כחברה בוועדה כאמור בסעיף קטן (ב), יבקש מהרשות לקבל את פרטי המאגר הנוגעים לתחום המינוי והרשות תעביר לו את הפרטים כאמור;

(ב) הגוף הממנה יעיין בפרטים שקיבל בהתאם לפסקת משנה (א) בטרם ימנה את חברי הוועדה, ויבדוק את התאמת הנשים שלגביהן קיבל פרטים כאמור, בין השאר בהתחשב בתחום מומחיותן, השכלתן, הכשרתן וניסיונן; מידע שהועבר לפי הוראות סעיף קטן זה, לא ייאגר מעבר לנדרש לצורך השימוש שלו הוא נועד והוא יימחק מיד בתום השימוש בו;

(6) על אף האמור בפרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לא יעשה אדם או גוף שימוש במאגר אלא לצורך ביצוע הוראות סעיף זה.

(ג) גוף ממנה ידווח לרשות בכתב על כל מינוי של ועדה ציבורית או צוות של ועדה או צוות כאמור בסעיף קטן (ב), מיד לאחר המינוי ובטרם החלו הוועדה הציבורית או הצוות החלו הוועדה או הצוות בפעולתם; על דיווח כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) של סעיף 7 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, בשינויים המחויבים.

(ד) קיבלה הרשות דיווח לפי סעיף קטן (ג), וסברה כי בוועדה הציבורית או בצוות שמונו לא ניתן ביטוי הולם לנשים במינוי לא ניתן ביטוי הולם לייצוג נשים, כאמור בסעיף קטן (ב), תפנה מיד לגוף הממנה, ותפרט את עמדתה בנושא; פנתה הרשות לגוף ממנה כאמור, תודיע על כך מיד לוועדה לקידום מעמד האישה, כן תודיע הרשות לועדה לקידום מעמד האישה על תוצאות כל פניה כאמור.

(ה) הרשות תמסור לוועדה לקידום מעמד האישה דין וחשבון שנתי ובו יפורטו המינויים שנמסר לה לגביהם דיווח לפי סעיף קטן (ג), עמדתה של הרשות בנושא הייצוג ההולם לגבי כל מינוי, ואופן טיפולה בנושא.

(ו) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון ממנה את חבריה והוא יהיה רשאי לעיין במאגר בטרם קבלת החלטתו בעניין מינוי חברי הוועדה.

חוות דעת מגדרית

6ג2.    הועברה לוועדה מוועדות הכנסת (בסעיף זה – הוועדה) הצעת חוק, לרבות הצעת חוק תקציב שנתי, או הובאה לאישור הוועדה או להתייעצות עמה חקיקת משנה, אשר יש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים או הנוגעות לתחום מתחומי פעולתה של הרשות, תגיש הרשות לוועדה חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות (בסעיף זה – חוות דעת מגדרית); חוות הדעת המגדרית תונח על שולחן הוועדה לקראת הדיון בעניין.

מיום 25.1.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2118 מיום 25.11.2007 עמ' 35 (ה"ח 173)

הוספת סעיף 6ג2

איסוף, עיבוד ופרסום של מידע לפי מין על ידי גוף ציבורי

6ג3.    (א)  גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע הנוגע ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות, יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין; השר או ראש גוף אחר הממונה על הגוף הציבורי (בסעיף זה – הגורם הממונה) רשאי לקבוע, לעניין מסוים, כי יש טעמים המצדיקים שלא לעשות כן.

          (ב)  הגורם הממונה רשאי לקבוע כי איסוף ועיבוד של מידע ופרסומו כאמור בסעיף קטן (א) יכללו התייחסות למין, אף אם אינם נוגעים ליחידים, בעניינים שיש להם השלכות מגדריות.

          (ג)   בסעיף זה, "גוף ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו, רשות מקומית, חברה ממשלתית ותאגיד אחר שהוקם בחוק.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 532 (ה"ח 220)

הוספת סעיף 6ג3

מיום 10.3.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2438 מיום 10.3.2014 עמ' 339 (ה"ח 538)

(ג) בסעיף זה, "גוף ציבורי" – משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו, רשות מקומית, חברה ממשלתית ותאגיד אחר שהוקם בחוק.

שירות בכוחות הביטחון

6ד.     (א)  לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחון, או המשרתת בהם, זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד, או להיות מוצבת בכל תפקיד; לא יראו פגיעה בזכות זו אם הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד.

          (ב)  בסעיף זה, "כוחות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים של המדינה.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 168 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 6ד

מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאישה בהיריון

6ה.     (א)  בסעיף זה –

          "טיפול רפואי" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

          "מקום ציבורי" – מקום או חלק ממקום, העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים ממנו, והמנוי בתוספת;

          "שירות ציבורי" – שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי;

          "רשות ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 15א(א) לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989.

          (ב)  ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה בתור לאישה בהיריון, על פי בקשתה, ורשאי נותן השירות הציבורי לדרוש מהאישה הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון; לעניין זה, "תור" – למעט תור שההמתנה בו היא בכלי רכב או תור שניתן לקבוע בתיאום מראש.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן קדימות במתן שירות ציבורי לפי תור לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא מתנה בתור לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, וכן לאזרח ותיק הזכאי לקבל שירות ציבורי בלא המתנה בתור לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989.

          (ד)  שר המשפטים, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 827 (ה"ח 787)

הוספת סעיף 6ה

תחולה

7.    (א)  כפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק זה.

          (ב)  כל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה; כן ינהג לפי חוק זה כל בית דין המוסמך לדון בעניני המעמד האישי, אלא אם כל הצדדים הם בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדין, מרצונם הטוב, להתדיין לפי דיני עדתם.

          (ג)   הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 168 (ה"ח 2801)

תחולת החוק תחולה

7. (א) כפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק זה.

(ב) כל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה; כן ינהג לפי חוק זה כל בית דין המוסמך לדון בעניני המעמד האישי, אלא אם כל הצדדים הם בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדין, מרצונם הטוב, להתדיין לפי דיני עדתם.

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים.

שמירת דינים

7א.     (א)  אין בהוראות חוק זה, כפי שתוקנו בחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס- 2000 (להלן - החוק המתקן), כדי לפגוע -

(1)   בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של החוק המתקן;

(2)   בהוראות שענינן גיל פרישה, גמלה או תגמול אחר, שנקבעו בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפני מועד תחילתו של החוק המתקן.

          (ב)  שינויים ותיקונים בענינים האמורים בסעיף קטן (א)(2), שנקבעו בדין, בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל, ייעשו, לאחר תחילתו של החוק המתקן, בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק זה.

מיום 9.4.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 168 (ה"ח 2801)

הוספת סעיף 7א

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 913 (ה"ח 175)

(א) אין בהוראות חוק זה, כפי שתוקנו בחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס- 2000 (להלן - החוק המתקן), כדי לפגוע -

(1) בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של החוק המתקן;

(2) בהוראות שענינן גיל פרישה, גמלה או תגמול אחר, שנקבעו בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפני מועד תחילתו של החוק המתקן.

תיקון פקודת החוק הפלילי 1936

8.    פקודת החוק הפלילי, 1936, תתוקן כך:

          (א)  פסקה (ג) של הסייג לסעיף 181 - בטלה;

          (ב)  אחרי סעיף 181 יבוא סעיף זה:

"התרת קשר נישואין על כרחה של אשה

181א. התיר האיש קשר הנישואין על כרחה של האשה, באין פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך המחייב את האשה להתרת קשר הנישואין - האיש אשם בפשע ודינו מאסר עד חמש שנים."

ביצוע

9.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת

(סעיף 6ה(א))

מקום ציבורי

(1)      בית דואר, בנק;

(2)      בית קולנוע, תאטרון, אולם מופעים, אצטדיון;

(3)      גלריה, מוזאון, ספרייה;

(4)      מקום במיתקן תחבורתי המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית; לעניין זה, "מיתקן תחבורתי" – כהגדרתו בפקודת התעבורה;

(5)      אתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות, גן לאומי ושמורת טבע – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(6)      חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 827 (ה"ח 787)

הוספת תוספת

                                      דוד בן-גוריון                 פנחס רוזן

                                                 ראש הממשלה                      שר המשפטים

      חיים ווייצמן

         נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"א מס' 82 מיום 26.7.1951 עמ' 248 (ה"ח תשי"א מס' 75 עמ' 190).

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 446 מיום 10.2.1965 עמ' 82 (ה"ח תשי"ח מס' 344 עמ' 212) – תיקון מס' 1 בסעיף
156(א)(3) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו
.

ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 167 (ה"ח תשנ"ט מס' 2801 עמ' 371) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 528 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 75 מיום 140) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 717 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 78 עמ' 151) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 913 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 5 בסעיף 63 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2118 מיום 25.11.2007 עמ' 35 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 173 עמ' 2) – תיקון מס' 6 בסעיף 1 לחוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2007; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 532 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 220 עמ' 250) – תיקון מס' 7 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2009.

ס"ח תשס"ח מס' 2166 מיום 14.7.2008 עמ' 645 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 233 עמ' 322) – תיקון מס' 8; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 802 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 369 עמ' 102) – תיקון מס' 9 בסעיף 3 לחוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ד מס' 2438 מיום 10.3.2014 עמ' 339 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 538 עמ' 62) – תיקון מס' 10 בסעיף 3 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 827 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 787 עמ' 191) – תיקון מס' 11.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות