חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958

רשויות ומשפט מנהלי – סדרי המנהל – החלטות והנמקות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

חובת מתן תשובה במועד

Go

2

סעיף 2א

הנמקת סירוב

Go

2

סעיף 2ב

העברה לעובד הציבור המוסמך

Go

2

סעיף 3

פטור מחיוב ההנמקה

Go

2

סעיף 4

ערר

Go

2

סעיף 5

הודעה על זכות ערר

Go

2

סעיף 6

תוצאות אי מילוי אחרי החוק

Go

2

סעיף 7

שמירת חוקים

Go

2

סעיף 8

תיקונים

Go

2

סעיף 9

תחולה

Go

3

(תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969


חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958*

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 147 (ה"ח 811)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), תשי"ט-1958

הגדרה

1.    בחוק זה – "עובד הציבור" – עובד מדינה, עובד רשות מקומית וכן כל רשות שהוענקה לה סמכות על פי דין.

חובת מתן תשובה במועד (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

2.    (א)  נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה.

           (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול –

(1)   כשהענין נושא הבקשה טעון חקירה על פי דין;

(2)   כשנקבע בדין מועד אחר למתן תשובה;

(3)   כשהתברר, לאחר בדיקה, שהענין נושא הבקשה טעון בדיקה או דיון נוספים;

(4)   כשקיימים לגבי הענין נושא הבקשה הסדרים שלפיהם המועד לדיון הוא מאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 3) תשנ"ה-1995

           (ג)   במקרים האמורים בסעיף קטן (ב) יודיע עובד הציבור למבקש, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה, את הטעם מן הטעמים האמורים שעל פיו נמנע מהשיב במועד, ויביא הודעתו לידיעת הממונה עליו; היה הטעם אחד האמורים בפסקאות (2) או (4) לסעיף קטן (ב), תכלול ההודעה גם את המועד למתן התשובה או מועד הדיון, ואם היה הטעם האמור בפסקה (3) לסעיף קטן (ב) – תפרט אותו ההודעה במידת האפשר.

           (ד)  עובד הציבור יודיע על החלטתו למבקש מיד לאחר קבלתה.

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 147 (ה"ח 811)

הוספת סעיף 2

מיום 3.2.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 106 (ה"ח 2331)

(א) נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר משלושה חודשים מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול -

(1) כשהענין נושא הבקשה טעון חקירה על פי דין;

(2) כשנקבע בדין מועד אחר למתן תשובה;

(3) כשהתברר, לאחר בדיקה, שהענין נושא הבקשה טעון בדיקה או דיון נוספים;

(4) כשקיימים לגבי הענין נושא הבקשה הסדרים שלפיהם המועד לדיון הוא מאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן (א).

(ג) במקרים האמורים בסעיף קטן (ב) יודיע עובד הציבור למבקש, בכתב ובהקדם, אך לא יאוחר משלושה חודשים מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה, את הטעם מן הטעמים האמורים שעל פיו נמנע מהשיב במועד, ויביא הודעתו לידיעת הממונה עליו; היה הטעם אחד האמורים בפסקאות (2) או (4) לסעיף קטן (ב), תכלול ההודעה גם את המועד למתן התשובה או מועד הדיון, ואם היה הטעם האמור בפסקה (3) לסעיף קטן (ב) - תפרט אותו ההודעה במידת האפשר.

הנמקת סירוב (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

2א.     עובד הציבור שנתבקש כאמור בסעיף 2(א) וסירב לבקשה, יודיע למבקש בכתב את נימוקי סירובו.

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 148 (ה"ח 811)

החלפת סעיף 2 בסעיף 2א

הנוסח הקודם:

2. נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, והוא סירב לבקשה, יודיע עובד הציבור למבקש, בכתב, את נימוקי סירובו.

העברה לעובד הציבור המוסמך (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

2ב.     (א)  נתבקש עובד הציבור להפעיל סמכות לפי סעיף 2, ואותה סמכות אינה מוקנית לו, יפעל באחת מאלה:

(1)   יעביר את הבקשה לעובד הציבור שלדעתו מוקנית לו אותה סמכות, ויודיע על כך בכתב למבקש, בציון פרטים על זהותו ומענו של עובד הציבור;

(2)   יודיע למבקש על העדר סמכותו, ויצרף המלצה בדבר זהותו של מי שלדעתו מוסמך לטפל בבקשה, בציון פרטים אודותיו.

           (ב)  הועברה בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(1), יתחיל מנין התקופה, לענין סעיף 2(א), מיום קבלת הבקשה על ידי עובד הציבור המוסמך כאמור.

מיום 22.7.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1474 מיום 22.7.1994 עמ' 254 (ה"ח 2261)

הוספת סעיף 2ב

פטור מחיוב ההנמקה (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

3.    על אף האמור בסעיף 2א, לא יהא עובד הציבור חייב להודיע נימוקי סירובו –

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995

(1)  כשיש בדין המעניק לו את הסמכות הוראה שהוא רשאי להשתמש בה ללא מתן נימוקים;

(2)  כשבטחון המדינה או יחסי חוץ שלה מחייבים שלא לגלות נימוקי ההחלטה;

(3)  כשהבקשה שסירב לה היתה למנות את המבקש למשרה פלונית או להטיל עליו תפקיד פלוני;

(4)  כשגילוי הנימוקים עלול, לדעת עובד הציבור, לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המבקש;

(5)  כשיש בגילוי הנימוקים, לדעת עובד הציבור, משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 148 (ה"ח 811)

3. על אף האמור בסעיף 2א בסעיף 2, לא יהא עובד הציבור חייב להודיע נימוקי סירובו –

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 329 (ה"ח 2331)

(1) כשיש בדין המעניק לו את הסמכות הוראה שהוא רשאי להשתמש בה לפי שיקול דעתו או ללא מתן נימוקים;

ערר (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

4.    סירב עובד הציבור להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין ולא הודיע נימוקי סירובו כאמור בסעיף 2א, יודיע למבקש, בכתב, את הטעם מן הטעמים האמורים בסעיף 3 שעל פיו נמנע מלהודיע נימוקי סירובו; והמבקש רשאי להגיש ערר, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה כאמור:

           אם עובד הציבור היה עובד המדינה – לשר הממונה עליו, ואם היה עובד רשות מקומית או היה עובד רשות אחרת – לשר הממונה על ביצוע החוק המעניק את הסמכות האמורה.

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 148 (ה"ח 811)

4. סירב עובד הציבור להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין ולא הודיע נימוקי סירובו כאמור בסעיף 2 בסעיף 2א, יודיע למבקש, בכתב, את הטעם מן הטעמים האמורים בסעיף 3 שעל פיו נמנע מלהודיע נימוקי סירובו; והמבקש רשאי להגיש ערר, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה כאמור:

אם עובד הציבור היה עובד המדינה - לשר הממונה עליו, ואם היה עובד רשות מקומית או היה עובד רשות אחרת - לשר הממונה על ביצוע החוק המעניק את הסמכות האמורה.

הודעה על זכות ערר

5.    היתה החלטה של עובד הציבור נתונה לערר או לערעור על פי חיקוק, יודיע עובד הציבור בכתב לאדם הזכאי להגיש את הערר או את הערעור, על זכות הערר או הערעור ועל דרכי הגשתם ומועדיהם במידה שנקבעו בחיקוק.

תוצאות אי-מילוי אחרי החוק (תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 2)  תשנ"ד-1994

6.    (א)  החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 2א, 2ב, 4 או 5; ואולם בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור, נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור על אי-מילוי חובתו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969

           (ב)  לא השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים כאמור בסעיף 2(א) או (ג), רואים בכך, לענין כל דין, החלטה לסרב לבקשה, ללא מתן נימוקים.

מיום 3.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 148 (ה"ח 811)

6. (א) החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 2 , 4 או 5; ואולם בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן הודעה כאמור תשובה או הודעה כאמור, נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור על אי- מילוי חובתו לפי חוק זה.

(ב) לא השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים כאמור בסעיף 2(א) או (ג), רואים בכך, לענין כל דין, החלטה לסרב לבקשה, ללא מתן נימוקים.

 

מיום 22.7.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1474 מיום 22.7.1994 עמ' 254 (ה"ח 2261)

(א) החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 2א, , 4 או 5; ואולם בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור, נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור על אי- מילוי חובתו לפי חוק זה.

שמירת חוקים

7.    חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר הדן בהנמקת החלטות של רשויות מינהליות.

תיקונים

8.    (א)  בסעיף 10(ו) לחוק בתים משותפים, תשי"ג-1952, יימחקו המלים "לפי שיקול דעתו".

           (ב)  בסעיף 3(ג) לחוק גיל הנשואין, תש"י-1950, יימחקו המלים "לפי שיקול דעתו".

תחולה (תיקון מס' 4) תשנ"ה-1995

9.    חוק זה לא יחול –

(א)  על החלטות לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, כאשר גילוי הנימוקים עלול להביא לפגיעה בשלומו של אדם או בדרכי פעולה של המשטרה;

(ב)  על החלטות שר הפנים או מי שהועברו אליו סמכויותיו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, למעט החלטה על ביטול רשיון ישיבה של מי ששוהה בישראל כדין.

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 329 (ה"ח 2331)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9. חוק זה לא יחול על החלטות פקיד הרישוי לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, ועל החלטות שר הפנים או מי שהועברו אליו סמכויותיו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

                                                                                     דוד בן-גוריון

                                                                                                                  ראש הממשלה

                             יצחק בן-צבי

                                       נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ט מס' 264 מיום 24.12.1958 עמ' 7.

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 561 מיום 3.7.1969 עמ' 147 (ה"ח תשכ"ט מס' 811 עמ' 96) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ד מס' 1474 מיום 22.7.1994 עמ' 254 (ה"ח תשנ"ד מס' 2261 עמ' 400) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ה מס' 1502 מיום 3.2.1995 עמ' 106 (ה"ח תשנ"ה מס' 2331 עמ' 158) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 329 (ה"ח תשנ"ה מס' 2331 עמ' 158, ה"ח תשנ"ה מס' 2372 עמ' 379, 380) – תיקון מס' 4.