נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972

דיני חוקה  – ממשלה – הסטטיסטיקן הממשלתי

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין – מיפקד אוכלוסין – סטטיסטיקן

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הסטטיסטיקן הלאומי

Go

2

סעיף 3

תפקידי הלשכה

Go

2

סעיף 4

המועצה הציבורית לסטטיסטיקה

Go

2

סעיף 5

תיאום פעולות סטטיסטיות

Go

2

סעיף 6

מיפקד

Go

3

סעיף 7

סטטיסטיקה

Go

3

סעיף 7א

עריכת פעולות סטטיסטיות לפי מין

Go

3

סעיף 8

איסוף סטטיסטיקה כיצד

Go

3

סעיף 9

פוקדים ושלוחים

Go

3

סעיף 10

הצהרה

Go

4

סעיף 11

חובה למסור פרטים

Go

4

סעיף 12

המצאת דרישה למסור פרטים

Go

4

סעיף 13

חובה לענות לשאלות

Go

4

סעיף 13א

סייג לחובה למסור פרטים ולענות על שאלות

Go

4

סעיף 14

רשות כניסה וסימון

Go

4

סעיף 15

גישה לרשומות

Go

4

סעיף 15א

דרישת ידיעות על אף כל דין

Go

4

סעיף 16

עיבוד הסטטיסטיקה ופרסומה

Go

4

סעיף 17

סודיות

Go

4

סעיף 18

סייגים

Go

4

סעיף 18א

איסוף סטטיסטיקה במשותף עם מוסדות אחרים

Go

5

סעיף 19

אי  קבילות

Go

5

סעיף 20

עבירות חמורות

Go

5

סעיף 21

עבירות שונות

Go

5

סעיף 22

עונש כללי

Go

5

סעיף 23

תקנות

Go

5

תוספת ראשונה

Go

6

נוסח ההצהרה

Go

6


פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972*

הגדרות

1.    בפקודה זו –

           "הלשכה" – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

           "מיפקד" – פעולה סטטיסטית הנערכת במדינה או בחלק ממנה מתוך פנייה לכל הציבור הנוגע בדבר, לעניין אוכלוסייה או דיור או לעניין חקלאות, תעשייה או פעילות כלכלית אחרת;

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 674)

"מיפקד" – מיפקד אוכלוסין פעולה סטטיסטית הנערכת במדינה או בחלק ממנה מתוך פנייה לכל הציבור הנוגע בדבר, לעניין אוכלוסייה או דיור או לעניין חקלאות, תעשייה או פעילות כלכלית אחרת;

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           "סטטיסטיקה" – ידיעות סטטיסטיות בנוגע לענינים האמורים בסעיפים 3 ו-7 ופרטים בנושאים הכלולים בשאלוני מיפקד שלפי סעיף 6, לרבות ידיעות ופרטים כאמור הנאספים לפי שיטות דגימה סטטיסטיות שאינן שיטות שרירותיות;

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

החלפת הגדרת "סטטיסטיקה"

הנוסח הקודם:

"סטטיסטיקה" – ידיעות סטטיסטיות בנוגע לענינים האמורים בסעיפים 2 ו-7 ופרטים שיש לפרטם בשאלוני מיפקד שלפי סעיף 3;

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           "פעולות סטטיסטיות" – איסוף ועיבוד של סטטיסטיקה;

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

הוספת הגדרת "פעולות סטטיסטיות"

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           "מוסדות המדינה" – משרדי הממשלה, לרבות הרשויות המקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בחיקוק או שהממשלה החליטה עליהם לענין חוק זה;

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

הוספת הגדרת "מוסדות המדינה"

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2016

           "הסטטיסטיקן" – הסטטיסטיקן הלאומי;

מיום 14.7.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 967 (ה"ח 989)

"הסטטיסטיקן" – הסטטיסטיקן הממשלתי הסטטיסטיקן הלאומי;

           "עובד" – כל אדם המועסק במילוי תפקיד לפי פקודה זו;

           "עובד מוסמך" – פוקד, שלוח וכל אדם שהוסמך לענין פלוני בכל תקנה לפי פקודה זו או בכתב מטעם הסטטיסטיקן;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

           "צו מיפקד" – צו לפי סעיף 6;

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 674)

"צו מיפקד" – צו לפי סעיף 3 6;

           "שאלון" – לרבות כל טופס ותעודה.

הסטטיסטיקן הלאומי (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 4)  תשע"ו-2016

2.    (א)  הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, תמנה סטטיסטיקן לאומי; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

           (ב)  הסטטיסטיקן יעמוד בראש הלשכה וינחה את המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה.

           (ג)   במילוי תפקידיו יפעל הסטטיסטיקן על סמך שיקולים מדעיים.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

תפקידי הלשכה

2. (א) תפקידי הלשכה הם –

(1) לאסוף, לעבד, לנתח, לערוך ולפרסם סטטיסטיקה בנוגע לאוכלוסיה ולפעולותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר, התעשיה ותחומים אחרים, ובנוגע לתנאי הטבע של הארץ;

(2) לשתף פעולה עם כל משרדי הממשלה באיסוף רשומות סטטיסטיות, בעיבודן ובפרסומן;

(3) לערוך כל מיפקד.

(ב) בראש הלשכה יעמוד הסטטיסטיקן.

מיום 14.7.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 967 (ה"ח 989)

הסטטיסטיקן הממשלתי הסטטיסטיקן הלאומי

2. (א) הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, תמנה סטטיסטיקן ממשלתי סטטיסטיקן לאומי; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

תפקידי הלשכה (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

3.    תפקידי הלשכה הם –

(1)  לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע לאוכלוסיה ולפעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר והתעשיה ובתחומים אחרים ובנוגע לתנאי הטבע של הארץ;

(2)  לשתף פעולה עם מוסדות המדינה בעריכת פעולות סטטיסטיות ובפרסום תוצאותיהן;

(3)  להכין, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תכניות כלליות רב-שנתיות לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;

(4)  לקבוע, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה והמוסדות הנוגעים בדבר, סיווגים סטטיסטיים אחידים לשימוש במוסדות המדינה;

(5)  לרכז ולפרסם ידיעות על פעולות סטטיסטיות הנערכות והמתוכננות בידי הלשכה ובידי מוסדות המדינה או בשבילם.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מיפקד

3. (א) הממשלה רשאית להורות בצו על עריכת מיפקד במדינה או בחלק ממנה, או בחלק מן האוכלוסיה שבמדינה או בחלק ממנה.

(ב) צו מיפקד יקבע את התאריך שבו ייערך המיפקד, מי הם שישיבו על שאלוני המיפקד, מי הם שייפקדו ומה הפרטים שיפורטו בשאלונים.

המועצה הציבורית לסטטיסטיקה (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

4.    (א)  ראש הממשלה ימנה מועצה ציבורית לסטטיסטיקה (להלן – המועצה) שתהא מורכבת מנציגים של מוסדות המדינה, מוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר, גופים ציבוריים ומומחים לסטטיסטיקה ולתחומי המשק והחברה.

           (ב)  תפקידי המועצה וסמכויותיה הם –

(1)   לייעץ לראש הממשלה ולשרים אחרים בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;

(2)   לייעץ לסטטיסטיקן בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות שהלשכה עורכת; לשם כך רשאית המועצה לעיין בשאלונים המופנים לציבור;

(3)   לקבל ממוסדות המדינה את תכניותיהם לעריכת פעולות סטטיסטיות ולחוות דעה על התיאום בין המוסדות לענין תכניות אלה;

(4)   להציע הצעות לייעולן ולפיתוחן של הפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה.

           (ג)   המועצה תקבע בתקנון את סדרי עבודתה; התקנון יפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

           (ד)  בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל הניתן בנסיבות העניין.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

ביצוע

4. הסטטיסטיקן יעשה כל הדרוש לעריכת מיפקד לפי הוראות פקודה זו והתקנות לפיה, להכנתם של השאלונים, ולהוצאת ההוראות, הדרושים למטרה זו, ולאיסוף השאלונים לאחר שמולאו.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 532 (ה"ח 220)

הוספת סעיף קטן 4(ד)

תיאום פעולות סטטיסטיות (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

5.    (א)  פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי מוסד ממוסדות המדינה או בשבילו, בדרך של פניה לציבור או לחלק ממנו, ייעשו לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן; היתה הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך המיפקד אלא בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.

           (ב)  פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי הלשכה והנוגעות לענין שבתחום פעולתו של משרד ממשלתי, ייעשו לאחר התייעצות עם המשרד הנוגע בדבר; היתה הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך המיפקד אלא בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

           (ג)   (בוטל).

           (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע איסוף פרטים הדרושים למילוי תפקיד על פי דין, שלא למטרות סטטיסטיות בלבד.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תקנות

5. לשם ביצועו של צו מיפקד רשאית הממשלה להתקין תקנות –

(1) המורות על חלוקת הארץ לאזורים לצורך המיפקד ועל מינוי אנשים לטפל בעניני המפקד באותם אזורים;

(2) הדורשות מכל חברי המועצות של רשויות מקומיות ומעובדיהן, ממוכתארים ומשייכים ומכל שאר המועסקים בענין המיפקד, לבצע את התפקידים שנקבעו להם בעריכת המיפקד;

(3) הדורשות מפקידים בכירים של מוסדות ציבוריים ומסדות צדקה ושל מוסדות אחרים  שנקבעו בתקנות,להשיב על שאלונים לגבי החוסים באותם מוסדות;

(4) הדורשות מהנפקדים ליתן ידיעות לאנשים המצווים להשיב על שאלות לגביהם;

(5) הקובעת את השאלונים שימשו בעריכת  המפקד;

(6) המורות הוראות בכל ענין אחר הדרוש לביצוע צו המיפקד.

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 674)

ביטול סעיף קטן 5(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לענין סעיף זה, "מיפקד" – פעולה סטטיסטית הנערכת במדינה או בחלק ממנה מתוך פניה לכל הציבור הנוגע בדבר, לענין אוכלוסיה או דיור או לענין חקלאות, תעשיה או פעילות כלכלית אחרת.

מיפקד (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

6.    (א)  ראש הממשלה רשאי, בהתייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, להורות בצו על עריכת מיפקד של האוכלוסיה או חלק ממנה במדינה או בחלק ממנה.

           (ב)  צו המיפקד יקבע את מועד המיפקד, הנושאים שייכללו בשאלונים, מי הם שייפקדו, מי הם שישיבו על השאלונים וכל ענין אחר שראש הממשלה ימצא לנכון לקבוע לשם ביצוע המיפקד בצורה יעילה.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

עובדי מיפקד – כעובדי הציבור

6. כל המועסק לצורך עריכת מפקד יראוהו כל זמן עבודתו כעובד הציבור, לענין תפקידיו לפי פקודה זו.

סטטיסטיקה

7.    באישור הממשלה תאסוף הלשכה, אגב מיפקד או שלא אגב מיפקד, סטטיסטיקה המתייחסת לענינים אלה או למקצתם:

(1)  האוכלוסיה ודיורה;

(2)  כניסה לישראל ויציאה ממנה;

(3)  דמוגרפיה ובריאות;

(4)  חברה וחינוך;

(5)  מסחר ושיווק;

(6)  יבוא ויצוא;

(7)  מחירי מצרכים, מקרקעין וניירות ערך;

(8)  מחירים סיטוניים וקמעוניים;

(9)  מלאכה ותעשיה;

(10) הפקה וייצור, לרבות עבודות בניה;

(11) מלאי של טובין מוגמרים ובלתי מוגמרים;

(12) זכויות במקרקעין לסוגיהן, מצב המקרקעין ותוצרתם;

(13) החזקת בנינים ומצבם;

(14) הערך השנתי של מקרקעין;

(15) העברות, משכנתאות שנרשמו או שנפדו וחוזי שכירות במקרקעין;

(16) התנאים להעברת זכויות החזקה או בעלות;

(17) דמי שכירות המשתלמים או מתקבלים בעד מקרקעין, לרבות מקומות מגורים, חנויות ומקומות עסק אחרים;

(18) יוקר המחיה;

(19) הכנסות והשתכרויות;

(20) שכר עבודה, שעותיה ותנאיה;

(21) תעסוקה, אבטלה ומצבת עובדים;

(22) הפרעות וסכסוכים בעבודה;

(23) פגיעות, תאונות ופיצויים;

(24) בנקאות וכספים;

(25) תחבורה ותקשורת ביבשה, בים ובאוויר;

(26) ביטוח ימי, ביטוח חיים, ביטוח מפני תאונות או אש וביטוח מסוג אחר;

(27) שירותים אישיים ושירותים אחרים;

(28) שלטון מקומי;

(תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

(29) ענינים אחרים שהורה עליהם הסטטיסטיקן באישור ראש הממשלה.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

החלפת פסקה 7(29)

הנוסח הקודם:

(29) ענינים אחרים שנקבעו.

עריכת פעולות סטטיסטיות לפי מין (תיקון מס' 2)  תשס"ח-2008

7א.     (א)  עריכת פעולות סטטיסטיות הנוגעות ליחידים ופרסום תוצאותיהן על ידי הלשכה כאמור בסעיף 7, יכללו התייחסות למין, אלא אם כן קבע הסטטיסטיקן, לעניין מסוים, כי יש טעמים המצדיקים שלא לעשות כן.

           (ב)  הסטטיסטיקן רשאי לקבוע כי עריכת פעולות סטטיסטיות ופרסום תוצאותיהן כאמור בסעיף קטן (א) יכללו התייחסות למין, אף אם אינן נוגעות ליחידים, בעניינים שיש להם השלכות מגדריות.

           (ג)   הלשכה תפרסם, לפחות אחת לשנה, תוצאות של פעולות סטטיסטיות שערכה שיכללו התייחסות למין.

           (ד)  הסטטיסטיקן יסמיך, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998, עובד שיהיה אחראי על יישום סעיף זה, לרבות הכנת תכניות לפעולות סטטיסטיות, פיתוח סיווגים סטטיסטיים ושיתוף פעולה עם מוסדות המדינה בכל הנוגע לעריכת פעולות סטטיסטיות הכוללות התייחסות למין.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 532 (ה"ח 220)

הוספת סעיף 7א

איסוף סטטיסטיקה כיצד

8.    איסוף הסטטיסטיקה ייעשה בשאלונים שהוכנו בידי הסטטיסטיקן ונמסרו לאדם שממנו נדרשים הפרטים, או באמצעים אחרים שקבע הסטטיסטיקן.

פוקדים ושלוחים

9.    לעריכת מיפקד ולאיסוף סטטיסטיקה אחרת ימנה הסטטיסטיקן פוקדים ושלוחים ויקבע את תפקידיהם,

הצהרה (תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

10.   הסטטיסטיקן מוסמך לקבל תצהיר לצורך פקודה זו; הוא רשאי לדרוש מכל עובד שיצהיר ויחתום לפני כניסתו לתפקיד, בפניו או בפני אדם אחר המוסמך לקבל תצהיר, על הצהרה בנוסח שנקבע בתוספת הראשונה ובדרך שקבע הסטטיסטיקן.

מיום 16.3.2010

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ע מס' 2233 ביום 16.3.2010 עמ' 417 (ה"ח 450)

10. הסטטיסטיקן מוסמך לקבל תצהיר לצורך פקודה זו; הוא רשאי לדרוש מכל עובד שיצהיר ויחתום לפני כניסתו לתפקיד, בפניו או בפני אדם אחר המוסמך לקבל תצהיר, על הצהרה בנוסח שנקבע בתוספת בתוספת הראשונה ובדרך שקבע הסטטיסטיקן.

חובה למסור פרטים (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

11.   כל אדם שמותר לפי פקודה זו לדרוש ממנו פרטים, לשם מיפקד או סטטיסטיקה אחרת, חייב, אם נדרש לכך מאת הסטטיסטיקן או עובד מוסמך, למלא ולספק, לפי מיטב ידיעתו, את הפרטים שבכל שאלון לפי ההוראות המצורפות אליו או הנוגעות לו.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

11. כל אדם שמותר לפי פקודה זו לדרוש ממנו פרטים, לשם מיפקד או סטטיסטיקה אחרת, חייב, אם נדרש לכך מאת הסטטיסטיקן או כל רשות אחרת לסטטיסטיקה עובד מוסמך, למלא ולספק, לפי מיטב ידיעתו, את הפרטים שבכל שאלון לפי ההוראות המצורפות אליו או הנוגעות לו.

המצאת דרישה למסור פרטים

12.   (א)  הניח עובד בבית פלוני שאלון הנחזה כמוצא לפי פקודה זו ועמו הודעה שתופש הבית, ובהעדרו – אחר ממשפחתו, חייב למלא את השאלון ולחתום עליו תוך זמן מפורש, תהא בכך כלפי תופש הבית דרישה מספקת לעשות כן, אף אם שמו אינו נקוב בהודעה או שלא הומצאה לו אישית.

           (ב)  הניח עובד שאלון כאמור בסעיף קטן (א) במשרדו של אדם או במקום אחר של עסקו, או שנמסר לו או לשלוחו במכתב רשום, ועמו הודעה שיש למלא את השאלון ולחתום עליו תוך זמן מפורש, תהא בכך כלפי אותו אדם, ואם הוא שותפות או חבר בני אדם שאינו מואגד - כלפי חבריהם וכל אחד מהם, דרישה מספקת לעשות כן, ולשלוח את השאלון ללשכה תוך זמן מפורש אם נאמר כך באותה הודעה.

חובה לענות לשאלות (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

13.     חייב אדם לענות, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, על כל שאלה שישאל אותו הסטטיסטיקן או עובד מוסמך, ובלבד שהמידע דרוש לסטטיסטיקה שאיסופה הותר לפי פקודה זו.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

13. חייב אדם לענות, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, על כל שאלה שישאל אותו הסטטיסטיקן, רשות אחרת לסטטיסטיקה או עובד מוסמך, ובלבד שהמידע דרוש לסטטיסטיקה שאיסופה הותר לפי פקודה זו.

סייג לחובה למסור פרטים ולענות על שאלות (תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

13א.   (א)  על אף האמור בסעיפים 11 ו-13, לא יהיה חייב יחיד למלא שאלון, לספק פרטים ולענות על שאלות כאמור באותם סעיפים, בדבר אותו יחיד, משק ביתו או משפחתו, ולמעט בדבר עסקו, שנדרשו ממנו במהלך פעולה סטטיסטית (בסעיף זה – הדרישה), אלא אחת לחמש שנים.

           (ב)  מניין חמש השנים כאמור בסעיף קטן (א) יחל במועד שבו סיים היחיד למלא את הדרישה.

           (ג)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פעולה סטטיסטית אגב מיפקד.

           (ד)  בסעיף זה –

           "יחיד" – אדם למעט תאגיד;

           "פעולה סטטיסטית אגב מיפקד" – מיפקד או פעולה סטטיסטית שמטרתה לאמוד את אוכלוסיית המדינה אף בלא פנייה לכל הציבור הנוגע בדבר, ואשר הסטטיסטיקן הודיע ליחיד כי היא נערכת אגב מיפקד.

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 674)

הוספת סעיף 13א

רשות כניסה וסימון (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

14.   נתנה הממשלה צו מיפקד, או אישרה איסוף סטטיסטיקה אחרת לפי סעיף 7, יהא הסטטיסטיקן, או עובד מוסמך, רשאי, לשם חקירה או סקירה הדרושות להשגת סטטיסטיקה, לעשות בכל זמן סביר את הדברים האלה:

(1)  לענין מיפקד – להיכנס ולבדוק כל בית חרושת, מכרה, בית מלאכה, משרד או מקום שעובדים בו וכל בית מגורים ולהדביק עליהם מספרים, אותיות או סימנים לצורך המיפקד;

(2)  לענין סטטיסטיקה אחרת – להיכנס ולבדוק את המקומות האמורים, פרט לבית מגורים.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

14. נתנה הממשלה צו מיפקד, או אישרה איסוף סטטיסטיקה אחרת לפי סעיף 7, יהא הסטטיסטיקן, רשות אחרת לסטטיסטיקה או עובד מוסמך, רשאי, לשם חקירה או סקירה הדרושות להשגת סטטיסטיקה, לעשות בכל זמן סביר את הדברים האלה:

גישה לרשומות (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

15.   אישרה הממשלה, לפי סעיף 7, איסוף סטטיסטיקה הנוגעת לענין פלוני, יהא כל אדם השומר או הממונה על רשומות או תעודות של המדינה, של רשות מקומית, של עדה דתית – כמשמעותה בסעיף 2 לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947, – או של כל אדם, שלדעת הסטטיסטיקן אפשר להשיג מהם מידע הנוגע לענין האמור או העשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה הנוגעת לאותו ענין, חייב ליתן לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך גישה אליהם כדי להשיג את המידע.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 202 (ה"ח 1331)

15. אישרה הממשלה, לפי סעיף 7, איסוף סטטיסטיקה הנוגעת לענין פלוני, יהא כל אדם השומר או הממונה על רשומות או תעודות של המדינה, של רשות מקומית, של עדה דתית - כמשמעותה בסעיף 2 לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947, - או של כל אדם, שלדעת הסטטיסטיקן אפשר להשיג מהם מידע הנוגע לענין האמור או העשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה הנוגעת לאותו ענין, חייב ליתן לסטטיסטיקן, לרשות אחרת לסטטיסטיקה או לעובד מוסמך גישה אליהם כדי להשיג את המידע.

דרישת ידיעות על אף כל דין (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

15א.   (א)  על אף האמור בכל דין האוסר מסירת ידיעות או המחייב את שמירתן בסוד, רשאי הסטטיסטיקן לדרוש ממוסד ממוסדות המדינה למסור לו ידיעות, רשומות ותעודות בהתאם לסעיפים 11, 13 ו-15, לצורך עריכת פעולה סטטיסטית בידי הלשכה, ומשעשה כן – יחולו, בשינויים המחוייבים, גם האיסורים והחיובים שנקבעו בדין האמור על כל מי שעוסק בעריכת הפעולה הסטטיסטית לפי פקודה זו.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על ידיעות, רשומות ותעודות –

(1)   שלדעת ראש הממשלה או שר הבטחון הן ענין לבטחון המדינה;

(2)   שלדעת ראש הממשלה או שר החוץ הן ענין ליחסי החוץ של המדינה, או מסירתן עלולה לפגוע בקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה;

(3)   שלדעת שר האוצר מסירתן עלולה לפגוע במערכת הכלכלית של המדינה, או שלדעת נגיד בנק ישראל מסירתן עלולה לפגוע במוסדותיה הכספיים.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 203 (ה"ח 1331)

הוספת סעיף 15א

עיבוד הסטטיסטיקה ופרסומה

16.   הסטטיסטיקן ידאג שהסטטיסטיקה ושאר הפרטים שנאספו לפי פקודה זו ייערכו וילווחו, ושהם או תקצירים או נסחים מהם יפורסמו, עם הערות או בלעדיהן, לפי הנחיותיו הכלליות או המיוחדות.

סודיות

17.   (א)  דו"ח אישי או חלק ממנו או תשובה לשאלה שניתנו לענין פקודה זו, לא יפורסמו אלא לצרכי תביעה על פיה.

           (ב)  ידיעות שנאספו לענין פקודה זו שמקורן בדו"ח אישי או בתשובה לשאלה, או ברשומות או בתעודות כאמור בסעיף 15, לא יפורסמו באופן שאפשר לזהות למי הן נוגעות.

           (ג)   דו"ח אישי שניתן לענין פקודה זו, לא יהא מי שאינו עובד רשאי לראות אותו או חלק ממנו אלא לצרכי תביעה לפי פקודה זו.

סייגים (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

18.   (א)  הוראות סעיף 17 לא יחולו על סטטיסטיקה ופרטים אחרים המתייחסים למוסדות המדינה בלבד וכן לא יחולו אם הסטטיסטיקה או הפרטים האחרים כבר פורסמו לרבים על פי סמכות כדין, או הועמדו לעיון הרבים על פי סמכות כדין.

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           (ב)  הוראות סעיף 17(א) ו-(ב) לא יחולו אם הדו"ח, התשובה או הידיעות נוגעים -

(1)   ליחיד או לשותפות, והיחיד או כל השותפים הסכימו מראש בכתב לפרסומם;

(2)   לתאגיד או לחבר בני אדם שאינו מואגד, ומנהליהם או גוף מנהל אחר שלהם, יהא שמו אשר יהא, או חבריהם באין גוף כאמור, קיבלו מראש החלטה המסמיכה לפרסומם;

(תיקון מס' 3) תש"ע-2010

(3)   (א)   לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור;

(תיקון מס' 6) תשע"ט-2019

(ב)   היתר לפי פסקת משנה (א) יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם המועצה, עם הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, ועם השר אשר בתחום סמכותו מצוי ענף הכלכלה המנוי בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו;

(ג)    בהיתר לפי פסקת משנה (א) יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או הידיעות וסוגי הפרטים שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם;

(ד)    ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה.

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           (ג)   על אף האמור בסעיף 17(א) ו-(ב), רשאי הסטטיסטיקן למסור לפקיד רישום ראשי שנתמנה על פי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ידיעות על שמו, מספר זהותו ומענו של כל אדם שנתקבלו במיפקד; פרק ה' לחוק האמור יחול על ידיעות אלה.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 203 (ה"ח 1331)

18. (א) הוראות סעיף 17 לא יחולו על סטטיסטיקה ופרטים אחרים המתייחסים למוסדות המדינה בלבד וכן לא יחולו אם הסטטיסטיקה או הפרטים האחרים כבר פורסמו לרבים על פי סמכות כדין, או הועמדו לעיון הרבים על פי סמכות כדין.

(א) (ב) הוראות סעיף 17(א) ו-(ב) לא יחולו אם הדו"ח, התשובה או הידיעות נוגעים -

(1) ליחיד או לשותפות, והיחיד או כל השותפים הסכימו מראש בכתב לפרסומם;

(2) לתאגיד או לחבר בני אדם שאינו מואגד, ומנהליהם או גוף מנהל אחר שלהם, יהא שמו אשר יהא, או חבריהם באין גוף כאמור, קיבלו מראש החלטה המסמיכה לפרסומם.

(ב) (ג) על אף האמור בסעיף 17(א) ו-(ב), רשאי הסטטיסטיקן למסור לפקיד רישום ראשי שנתמנה על פי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ידיעות על שמו, מספר זהותו ומענו של כל אדם שנתקבלו במיפקד; פרק ה' לחוק האמור יחול על ידיעות אלה.

מיום 16.3.2010

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ע מס' 2233 ביום 16.3.2010 עמ' 417 (ה"ח 450)

הוספת פסקה 18(ב)(3)

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

(3) (א) לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור;

(ב) היתר לפי פסקת משנה (א) יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם המועצה, עם הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, ועם השר אשר בתחום סמכותו מצוי ענף הכלכלה המנוי בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו;

איסוף סטטיסטיקה במשותף עם מוסדות אחרים (תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

18א.   (א)  אספה הלשכה סטטיסטיקה או פרטים אחרים בשיתוף פעולה עם מוסד ממוסדות המדינה המוסמך על פי דין לדרוש אותם פרטים, או כשלוח של מוסד כזה, רשאית היא, על אף האמור בפקודה זו, לגלות את הפרטים לאותו מוסד, ובלבד שצויין במקום בולט על המסמך שבו נתבקשו הפרטים שהלשכה אוספת את הפרטים כאמור ונמסרה הודעה על כך לאדם שממנו נאספו הפרטים; לא היה המוסד מוסמך על פי דין לאסוף את הפרטים, רשאית הלשכה לגלותם כאמור אם גם צויין במקום בולט שהוראות הפקודה בדבר החובה למסור פרטים לא יחולו ונמסרה הודעה על כך כאמור.

           (ב)  פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות המדינה, הרשאי לגלותם על פי דין, והוא הרשה את גילוים, רשאית הלשכה, על אף האמור בפקודה זו, לגלותם לכל מוסד ממוסדות המדינה לצורך ביצוע תפקידיו.

           (ג)   פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות המדינה, או מתוך טפסים שלו, רשאית הלשכה, על אף האמור בפקודה זו, למסרם בחזרה לאותו אדם או מוסד, לפי הענין, בין בצורה שקיבלה אותם ובין בכל צורה אחרת.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 203 (ה"ח 1331)

הוספת סעיף 18א

אי -קבילות

19.   דו"חות, רשומות, תעודות וידיעות אחרות, שנמסרו או הושגו לצרכי סטטיסטיקה לפי פקודה זו, לא יהיו קבילים ולא ישמשו כראיה בכל הליך אזרחי או פלילי, זולת הליכים פליליים בשל עבירה לפי פקודה זו,

עבירות חמורות (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

20.   (א)  עובד שעשה אחד הדברים המנויים להלן, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1)   השתמש במישרין או בעקיפין לתועלתו האישית בידיעות שהגיעו אליו בתוקף עבודתו ועדיין לא פורסמו לפי פקודה זו, והן עשויות להשפיע על מחיר השוק של מוצר או של מצרך;

(2)   פרסם או מסר לאחר ללא סמכות כדין, שלא במהלך הסדיר של עבודתו, ידיעות שרכש תוך עבודתו;

(תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

(3)   חיבר ביודעין בשביל הלשכה סטטיסטיקה כוזבת.

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           (ב)  המפרסם או מוסר לאחר ידיעות שהגיעו לידו והוא יודע שגילויין נעשה תוך הפרת פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 203 (ה"ח 1331)

20. (א) עובד שעשה אחד הדברים המנויים להלן, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 4,500 לירות:

(1) השתמש במישרין או בעקיפין לתועלתו האישית בידיעות שהגיעו אליו בתוקף עבודתו ועדיין לא פורסמו לפי פקודה זו, והן עשויות להשפיע על מחיר השוק של מוצר או של מצרך;

(2) פרסם או מסר לאחר ללא סמכות כדין, שלא במהלך הסדיר של עבודתו, ידיעות שרכש תוך עבודתו;

(3) ערך ביודעין לפרסום חיבר ביודעין בשביל הלשכה סטטיסטיקה כוזבת.

(ב) המפרסם או מוסר לאחר ידיעות שהגיעו לידו והוא יודע שגילויין נעשה תוך הפרת פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 4,500 לירות.

עבירות שונות

21.   אלה יאשמו בעבירה לפי פקודה זו:

(1)  המעכב או מפריע את הסטטיסטיקן או עובד מוסמך בהפעלת סמכות שהוענקה לו לפי פקודה זו;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

(2)  המסרב או נמנע למלא שאלון שנשלח אליו או הונח אצלו כדין, או למסור את הפרטים הנדרשים בו, או לענות לשאלה או לחקירה שהופנתה אליו מכוח פקודה זו; היה המסרב או הנמנע העובר על הוראות פסקה זו יחיד כהגדרתו בסעיף 13א, לעניין שאלון, שאלות או פרטים הנוגעים לאותו יחיד, משק ביתו או משפחתו, דינו – קנס 500 שקלים חדשים;

(3)  האומר ביודעין דבר כוזב בפרט מהותי שבשאלון שמילא או מסר לפי פקודה זו או בתשובה לשאלה שנשאל מכוחה;

(4)  המשמיד, משחית או מקלקל ללא סמכות כדין שאלון המכיל פרטים שנאספו לפי פקודה זו, או הכותב או המצייר, בשאלון המוצא לענין פקודה זו והנמסר לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך, מלים, ציור או כל דבר אחר שהם מגונים, מתועבים, מעליבים או מחללי קודש;

(5)  עובד מוסמך המסרב או נמנע, בלי הצדק מספיק מחמת מחלה או סיבה בלתי נמנעת אחרת, למלא תפקיד המוטל עליו לפי פקודה זו או שנמסר לו מאת הסטטיסטיקן או מאת עובד הממונה עליו.

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 674)

(2) המסרב או נמנע למלא שאלון שנשלח אליו או הונח אצלו כדין, או למסור את הפרטים הנדרשים בו, או לענות לשאלה או לחקירה שהופנתה אליו מכוח פקודה זו; היה המסרב או הנמנע העובר על הוראות פסקה זו יחיד כהגדרתו בסעיף 13א, לעניין שאלון, שאלות או פרטים הנוגעים לאותו יחיד, משק ביתו או משפחתו, דינו – קנס 500 שקלים חדשים;

עונש כללי (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

22.   האשם בעבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו – מאסר שלושה חדשים.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 204 (ה"ח 1331)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. האשם בעבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו – קנס 750 לירות, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף 30 לירות לכל יום שנמשכת העבירה לאחר הרשעתו.

תקנות

23.   הממשלה רשאית להתקין תקנות –

(1)  הדורשות מבני אדם, באזורים שנקבעו, למסור פרטים וידיעות בזמנים שנקבעו ולתקופות שנקבעו;

(2)  הדורשות מסירת פרטים וידיעות בדבר מענו ומשלח ידו של אדם;

(3)  הקובעות שאלונים וידיעות שיש לאמת אותם בתצהיר, ואת נוסח התצהיר;

(4)  הקובעות אגרות שיש לשלם ללשכה בעד הספקת סטטיסטיקה שאספה לפי פקודה זו, בעד מידע או תסקיר מיוחדים שסיפקה או בעד חקירה מיוחדת שביצעה;

(5)  הקובעות כל דבר הטעון קביעה לפי פקודה זו או הדרוש לביצוע הוראותיה ואין קביעה על כך במקום אחר.

(תיקון מס' 3) תש"ע-2010

תוספת ראשונה

(סעיף 10)

נוסח ההצהרה

אני       מצהיר שאמלא בנאמנות וביושר את תפקידי כ      בהתאם לדרישותיהן של פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ושל כל הוראה שניתנה מכוחה, ולא אגלה או אודיע, ללא סמכות לכך, כל ענין ודבר שיגיעו אלי עקב עבודתי בתפקיד האמור.

מיום 16.3.2010

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ע מס' 2233 ביום 16.3.2010 עמ' 417 (ה"ח 450)

תוספת ראשונה

(תיקון מס' 3) תש"ע-2010

תוספת שניה

(סעיף 18(ב)(3))

ענפי הכלכלה

(בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה כפי שמפרסמת הלשכה)

1.        ענף ראשי: 23 – זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני.

מיום 16.3.2010

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ע מס' 2233 ביום 16.3.2010 עמ' 417 (ה"ח 450)

הוספת תוספת שניה

                                                                      יעקב ש' שפירא

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 24 מיום  9.4.1972 עמ' 500 (הנ"ח 19, עמ' 448).

נוסח זה נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום 20.3.1972 לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. הנוסח בא במקום פקודת הסטטיסטיקה, 1947: ע"ר 1947, תוס' 1 מס' 1604, עמ' 144; ס"ח תשל"ב, עמ' 44.

תוקנה ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 201 (ה"ח תשל"ח מס' 1331 עמ' 119) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 532 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 220 עמ' 250) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.1.2009.

ס"ח תש"ע מס' 2233 מיום 16.3.2010 עמ' 417 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 450 עמ' 776) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ו מס' 2561 מיום 14.7.2016 עמ' 967 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 989 עמ' 318) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 674 עמ' 50) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 6 בסעיף 29 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), תשע"ט-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות