נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סיוע משפטי

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין

                                 תוכן ענינים                                       

3

Go

בקשה לקבלת שירות משפטי

סעיף 1

4

Go

אגרת השתתפות

סעיף 1א

4

Go

מבחנים למתן  שירות

סעיף 2

5

Go

החלטת ראש  הלשכה

סעיף 3

5

Go

תשלום אגרת השתתפות

סעיף 3א

5

Go

פטורים מאגרת השתתפות

סעיף 3ב

6

Go

נותני השירות

סעיף 4

6

Go

עניינים בהם יינתן השירות

סעיף 5

6

Go

היקף השירות

סעיף 6

7

Go

הפסקת השירות

סעיף 7

7

Go

החזרת הוצאות שהוצאו על  ידי הלשכה

סעיף 8

7

Go

הוצאות משפט

סעיף 9

7

Go

חובות עורכי  דין

סעיף 10

7

Go

שכר טרחה

סעיף 11

7

Go

עדכון סכומים

סעיף 11א

7

Go

מועד תשלום למי שנתמנה לפי תקנה 4

סעיף 11ב

7

Go

ביטול מינוי

סעיף 12

8

Go

מתן שירות באזורי פעולה  שונים

סעיף 13

8

Go

ערעור על החלטות  ראש הלשכה

סעיף 14

8

Go

השם

סעיף 15

8

Go

תוספת ראשונה

 

8

Go

תוספת שניה

 

 


תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-7 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר האוצר לענין תקנות 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, עם שר הסעד לענין תקנה 2, ועם לשכת עורכי הדין לענין תקנות 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ובתוקף שאר סמכויותי על-פי כל חיקוק, אני מתקין תקנות אלה, באישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

בקשה לקבלת שירות משפטי

1.    המבקש שירות משפטי על-פי החוק (להלן - שירות), יגיש בקשה ללשכת הסיוע המשפטי שבתחום פעולתה נמצא מקום מגוריו; הבקשה תהא ערוכה בטופס שיימסר חינם בכל לשכת סיוע משפטי.

אגרת השתתפות הודעה תשפ"ב-2022

1א.     מי שראש הלשכה החליט בענינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 (להלן - המבקש), ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן:

                                                                                                                          בשקלים חדשים

(1)  מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי        69

(2)  מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי        139

מיום 11.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 284

הוספת תקנה 1א

 

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1754

ביטול תקנה 1א

הנוסח הקודם:

לשכות סיוע משפטי

1א. (א) לשכת סיוע משפטי (להלן – לשכה), תפעל במקומות ובאזורי הפעולה כמפורט להלן:

(1) הלשכה למחוזות ירושלים והדרום, שמקום מושבה הוא רח' בן-יהודה 5, ירושלים;

(2) הלשכה למחוזות תל אביב והמרכז, שמקום מושבה הוא דרך פתח תקוה 55, תל-אביב-יפו;

(3) הלשכה למחוזות חיפה והצפון, שמקום מושבה הוא רח' חסן שוקרי 11, חיפה.

(ב) לשכת הממונה על הסיוע המשפטי במשרד המשפטים תהיה לשכה ארצית, ומקום מושבה הוא רח' בן-יהודה 5, ירושלים.

 

מיום 17.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 848

הוספת תקנה 1א

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 165

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 50 51

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 100 102

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 238

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 51 55

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 102 109

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 281, 283

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 55 55

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 109 110

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 365, 368

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 55 56

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 110 113

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6637 מיום 8.1.2008 עמ' 326, 329

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 56 57

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 113 115

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 356, 359

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 57 60

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 115 121

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 347

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 60 62

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 121 125

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 477

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 62 64

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 125 128

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 609

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 64 65

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 128 132

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 599

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 65 66

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 132 134

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 476

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 66 68

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 134 136

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7621 מיום 22.2.2016 עמ' 762

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 68 67

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 136 135

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7778 מיום 16.2.2017 עמ' 719

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2931

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 67 68

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 135 137

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 426

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9047 מיום 31.12.2020 עמ' 1322

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 68 67

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 137 136

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720

(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית

הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 67 69

(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום

המקנה זכאות לסיוע משפטי 136 139

מבחנים למתן שירות תק' תשמ"ד-1984

2.       (א)  בתקנה זו -

תק' תשנ"ה-1995

          "גימלה להבטחת הכנסה" - (נמחקה);

          "הכנסה" - הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, למעט קיצבות ילדים לפי סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - קיצבות ילדים) והענקות לחיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 (להלן - הענקות קי"ץ);

תק' תשנ"ה-1995

          "רכוש" - זכויות במטלטלין או במקרקעין בזכות שבדין או בזכות שביושר, וכן כספים לרבות פקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים, והכל אם שווים בעת מתן השירות אינו עולה על השכר הממוצע במשק פי שלושה;

          "שכר ממוצע במשק" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

תק' תשנ"ה-1995

          (ב)  שירות יינתן למבקש, שאינו חבר-בני-אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה, במקרים אלה:

תק' תשנ"ה-1995

(1)   אם המבקש הוא יחיד או משפחה של שלוש נפשות לכל היותר - גובה הכנסת המבקש עד 67% מהשכר הממוצע במשק;

תק' תשנ"ה-1995

(2)   אם המבקשת היא משפחה של ארבע נפשות או יותר - תיווסף להכנסה המרבית הנקובה בפסקה (1) הכנסה נוספת של 6% לכל נפש נוספת החל ברביעית;

בתקנת משנה זו, "משפחה" - לרבות בני זוג החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף, ללא נישואין;

תק' תשנ"ה-1995

          (ג)   היה רכושו של המבקש דירה -

(1)   אם הוא מתגורר בה - לא יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;

(2)   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות, בלא ששכר לעצמו דירה אחרת - יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;

(3)   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות גבוהים מדמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה - יראו את ההפרש כהכנסה;

(4)   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות בשיעור דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה - לא יראו את דמי השכירות שקיבל כהכנסה.

תק' תשנ"ה-1995

          (ד)  לענין כל תקנה מתקנות אלה, למעט תקנה 5(1), תחול הוראה זאת: היה המבקש ראש המשפחה - תיראה הכנסתו של בן משפחה הסמוך על שולחנו כחלק מהכנסתו של ראש המשפחה; היה המבקש בן משפחה כאמור - תיראה הכנסתו של ראש המשפחה ושל בן משפחה אחר הסמוך על שולחנו של אותו ראש משפחה כחלק מהכנסת המבקש.

תק' תשנ"ה-1995

          (ה)  (בוטלה).

מיום 18.1.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3460 מיום 8.1.1976 עמ' 816

החלפת תקנות משנה 2(א), 2(ב)

הנוסח הקודם:

(א) בתקנה זו -

"שכר ממוצע במשק" – שכר שהסטטיסטיקן הממשלתי אישר, מדי שנת כספים, בתעודה בחתימת ידו, שהוא השכר הממוצע במשק בשנת הכספים הקודמת;

"תמיכת סעד" – כסף הניתן לאדם על פי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

"ילד" – אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים.

(ב) שירות יינתן למבקש שהוא יחיד, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבגינו יוכל ליטול הלוואה, והוכיח אחת מאלה:

(1) הוא מקבל תמיכת סעד, או – אם הוא סמוך על שולחנו של ראש המשפחה – כי ראש המשפחה מקבל תמיכת סעד;

(2) איננו מקבל תמיכת סעד, אך הכנסתו איננה עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, כפוף לפסקה (3);

(3) יש לו יותר משלושה ילדים והכנסתו אינה עולה על מחצית השכר הממוצע במשק בתוספת חמישה אחוזים למאה של המחצית לכל ילד מן הילד הרביעי ואילך.

 

מיום 31.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2112

(א) בתקנה זו - "תמיכת סעד" – כסף הניתן לאדם על פי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, במכסה הנקובה בהודעה הניתנת מעת לעת על ידי המנהל הכללי של משרד הסעד ובחתימת ידו;

"הכנסה" – הכנסה מכל מקור שהוא, בארץ או בחוץ לארץ, וכן קצבאות, גמלאות ותשלומים אחרים לפי כל חיקוק, למעט קצבות ילדים לפי סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח –  1968 (להלן - קצבת ילדים), הענקות לחיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב1) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט – 1949 (להלן  - הענקות קי"ץ);

(ב) שירות יינתן למבקש, שאינו חבר בני אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבגינו יוכל ליטול הלוואה, והוכיח אחת מאלה:

(1) הוא מקבל תמיכת סעד, או – אם הוא סמוך על שולחנו של ראש המשפחה – כי ראש המשפחה מקבל תמיכת סעד;

(2) איננו מקבל תמיכת סעד, אך הכנסתו איננה עולה על תמיכת סעד בצירוף קצבת ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת אותו מספר נפשות הסמוכות על שולחנו של ראש המשפחה בתוספת עשרים וחמישה אחוזים למאה מסכום התמיכה כשמצורפות לה קצבת ילדים והענקות קי"ץ;

(3) על אף האמור בפסקה (2), יהא מבקש יחיד, או מבקש אשר רק אדם אחד נוסף סמוך על שולחנו, זכאי לסיוע משפטי אם הכנסתו איננה עולה על תמיכת סעד בצירוף קצבת ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת שלוש נפשות בתוספת עשרים וחמישה אחוזים למאה מסכום התמיכה כשמצורפות לה קצבת ילדים והענקות קי"ץ.

(א) בתקנה זו -

"גימלה להבטחת הכנסה" – גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

"הכנסה" - הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, למעט קיצבות ילדים לפי סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - קיצבות ילדים) והענקות לחיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 (להלן - הענקות קי"ץ);

"שכר ממוצע במשק" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) שירות יינתן למבקש, שאינו חבר בני אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבגינו יוכל ליטול הלוואה, והוכיח אחת מאלה:

(1) הוא מקבל גימלה להבטחת הכנסה, או – אם הוא סמוך על שולחן ראש המשפחה – כי ראש המשפחה מקבל גימלה להבטחת הכנסה;

(2) אם אינו מקבל גימלה להבטחת הכנסה – הכנסתו לחודש אינה עולה על 40% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קצבת ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת אותו מספר נפשות הסמוכות על שולחנו של ראש המשפחה (בפסקה זו – הכנסת היסוד) בתוספת עשרים וחמישה אחוזים מהכנסת היסוד כשמצורפות לה קיצבות הילדים והענקות קי"ץ;

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יהא מבקש יחיד, או מבקש אשר רק אדם אחד נוסף סמוך על שולחנו, זכאי לשירות אם הכנסתו לחודש אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קצבות ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת שלוש נפשות (בתקנת משנה זו – הכנסת היסוד) בתוספת עשרים וחמישה אחוזים מהכנסת היסוד כשמצורפים לה קצבות ילדים והענקות קי"ץ.

 

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1754

2. (א) בתקנה זו -

"גימלה להבטחת הכנסה" – גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

"הכנסה" - הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, למעט קיצבות ילדים לפי סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - קיצבות ילדים) והענקות לחיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 (להלן - הענקות קי"ץ);

"רכוש" – זכויות במטלטלין או במקרקעין בזכות שבדין או בזכות שביושר, וכן סכפים לרבות פקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים, והכל אם שווים בת מתן השירות אינו עולה על השכר הממוצע במשק פי שלושה.  

"שכר ממוצע במשק" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

(ב) שירות יינתן למבקש, שאינו חבר בני אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבגינו יוכל ליטול הלוואה, והוכיח אחת מאלה במקרים אלה:

(1) הוא מקבל גימלה להבטחת הכנסה, או – אם הוא סמוך על שולחן ראש המשפחה – כי ראש המשפחה מקבל גימלה להבטחת הכנסה;

(2) אם אינו מקבל גימלה להבטחת הכנסה – הכנסתו לחודש אינה עולה על 40% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קצבת ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת אותו מספר נפשות הסמוכות על שולחנו של ראש המשפחה (בפסקה זו – הכנסת היסוד) בתוספת עשרים וחמישה אחוזים מהכנסת היסוד כשמצורפות לה קיצבות הילדים והענקות קי"ץ;

(1) אם המבקש הוא יחיד או משפחה של שלוש נפשות לכל היותר – גובה הכנסת המבקש עד 67% מהשכר הממוצע במשק;

(2) אם המבקשת היא משפחה של ארבע נפשות או יותר – תיווסף להכנסה המרבית הנקובה בפסקה (1) הכנסה נוספת של 6% לכל נפש נוספת החל ברביעית;

בתקנת משנה זו, "משפחה" – לרבות בני זוג החיים חיי-משפחה במשק בית משותף, ללא נישואין;

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יהא מבקש יחיד, או מבקש אשר רק אדם אחד נוסף סמוך על שולחנו, זכאי לשירות אם הכנסתו לחודש אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק בצירוף קצבות ילדים והענקות קי"ץ הניתנות למשפחה בת שלוש נפשות (בתקנת משנה זו – הכנסת היסוד) בתוספת עשרים וחמישה אחוזים מהכנסת היסוד כשמצורפים לה קצבות ילדים והענקות קי"ץ.

(ג1) דירה בה מתגורר המבקש לא תיחשב לצורך תקנה זו כרכוש הניתן למימוש.

(ג) היה רכושו של המבקש דירה –

(1) אם הוא מתגורר בה – לא יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;

(2) אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות, בלא ששכר לעצמו דירה אחרת – יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;

(3) אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות גבוהים מדמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה – יראו את ההפרש כהכנסה;

(4) אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות בשיעור דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה – לא יראו את דמי השכירות שקיבל כהכנסה.

(ד) לענין כל תקנה מתקנות אלה, למעט תקנה 5(1), תחול הוראה זאת: היה המבקש ראש המשפחה - תיראה הכנסתו של בן משפחה הסמוך על שולחנו כחלק מהכנסתו של ראש המשפחה; היה המבקש בן משפחה כאמור - תיראה הכנסתו של ראש המשפחה ושל בן משפחה אחר הסמוך על שולחנו של אותו ראש משפחה כחלק מהכנסתו של בן המשפחה כחלק מהכנסת המבקש.

(ה) היה לראש הלשכה ספק אם זכאי המבקש לשירות לפי תקנת משנה (ב), רשאי הוא להטיל על המבקש להביא תעודה להוכחת זכותו מלשכת הסעד שבמקום מגוריו.

החלטת ראש הלשכה תק' תשנ"ה-1995

3.    (א)  ראש הלשכה או מי מטעמו (להלן - ראש הלשכה) יתן בכתב את החלטתו בבקשה. החליט בחיוב - יציין את הענין בו יינתן השירות ואת היקפו; החליט בשלילה - יציין את נימוקיו.

          (ב)  ראש הלשכה יתן שירות זמני או יורה על מתן שירות זמני, עד להחלטתו הסופית בדבר זכותו של המבקש לקבל שירות לפי תקנה 2, אם היה סבור כי הענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לקבלת השירות. החלטת ראש-הלשכה תינתן בכתב ותהיה מנומקת.

          (ג)   הודעה בכתב על החלטה לפי סעיף זה תימסר לידי המבקש, או תישלח לו בדואר רשום.

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1755

(א) ראש הלשכה או מי מטעמו (להלן - ראש הלשכה) יתן בכתב את החלטתו בבקשה. החליט בחיוב - יציין את הענין בו יינתן השירות ואת היקפו; החליט בשלילה - יציין את נימוקיו.

תשלום אגרת השתתפות תק' תשס"א-2001 הודעה תשפ"ב-2022

3א.     (א)  לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 37 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

          (ב)  החליט ראש הלשכה לגבי בקשה בחיוב, ימסור למבקש, יחד עם החלטתו בכתב כאמור בתקנה 3, הודעה על חובת תשלום יתרת הסכום המגיע בגין אגרת השתתפות הקבועה בתקנה 1א, לפי הענין; הסיוע המשפטי יינתן לאחר תשלום היתרה האמורה.

          (ג)   אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד בעד ענין משפטי אחד, לרבות בהליך של ערעור באותו ענין ומימוש פסק הדין; לצורך תקנת משנה זו יראו כענין משפטי אחד:

(1)   ענינים שונים שבגינם נתבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק הקודם שבגינו שולמה אגרה או מקדמה;

(2)   ענינים שונים בתחום עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית משפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, הקשורים זה בזה, שבגינם נתבקש סיוע משפטי במהלך שלוש שנים מפתיחתו של התיק הקודם בעניני משפחה שבגינו שולמה אגרה או מקדמה.

          (ד)  שילם מבקש מקדמה במהלך תקופת הזכאות, היא תקוזז מיתרת אגרת ההשתתפות שיש לשלמה בתקופת הזכאות; לענין זה, "תקופת הזכאות" - התקופה הנקובה בתקנת משנה (ג)(1) או (2), לפי הענין.

          (ה)  על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי ראש הלשכה, במקרים דחופים, לפי שיקול דעתו, לאשר תחילת טיפול ומתן שירות משפטי דחוף, כנגד התחייבות בכתב של המבקש לשלם את אגרת ההשתתפות, בתוך 7 ימים מתחילת הטיפול בענינו; לא שולמה אגרת השתתפות יורה ראש הלשכה על הפסקת השירות המשפטי וייתן הודעה על כך למבקש ולמי שמונה לתת לו שירות.

מיום 17.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 848

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 165

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 32 26 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 238

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 26 28 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 281, 283

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 365, 368

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 28 29 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6637 מיום 8.1.2008 עמ' 326, 329

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 29 30 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 356, 359

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 30 32 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 347

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 32 33 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 477

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 33 34 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 609

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 34 35 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 599

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 477

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 35 36 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7621 מיום 22.2.2016 עמ' 763

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7778 מיום 16.2.2017 עמ' 719

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2931

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 426

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9047 מיום 31.12.2020 עמ' 1323

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720

(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 36 37 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

פטורים מאגרת השתתפות תק' תשס"א-2001

3ב.     (א)  אלה מבקשים הפטורים מאגרת השתתפות:

(1)   אסיר;

(2)   עצור;

(3)   חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח חדש], תשמ"ה-1985;

(4)   חולה נפש המאושפז בבית חולים כמשמעותו בחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991;

(5)   קטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו ותובע או נתבע שלא באמצעותם.

          (ב)  אלה ענינים הפטורים מאגרת השתתפות:

(1)   סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991, ומכוח אמנת ניו יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל;

(2)   בקשה לצו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991;

(3)   סיוע משפטי שניתן מכוח סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשנ"ה-1995.

          (ג)   הממונה על האגף לסיוע משפטי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום אגרה, למקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, אין ביכולתו לשלם את האגרה.

מיום 17.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 849

הוספת תקנה 3ב

נותני השירות

4.    (א)  החליט ראש הלשכה על מתן שירות למבקש, יעשה אחד, או יותר, מבין אלה, לפי הענין:

(1)   יתן את השירות;

(2)   יטיל על עורך-דין מעובדי הלשכה ליתן את השירות;

(3)   ימנה עורך-דין שאינו מעובדי הלשכה או אדם אחר הכשיר על-פי חיקוק ליתן את השירות;

(4)   יפנה את המבקש למי שנתמנה לתת שירות לפי תקנת-משנה (ב);

(5)   יודיע למבקש כי המבקש גופו יופיע בהליך, וינחה אותו בכתב כיצד ינהג.

תק' תשנ"ה-1995

          (ב)  (1)   ראש הלשכה רשאי למנות עורך-דין שלא מעובדי הלשכה או טוען רבני שהוא מוסמך על פי חיקוק לעשותו, ליתן שירות למבקשים שיופנו אליו לפי תקנת-משנה 4(א)(4);

תק' תשנ"ה-1995

(2)   מינוי לפי פסקה (1) ייעשה בצורת הסכם בין המדינה לבין נותן השירות ושכרו ישולם על בסיס חודשי בהתאם לשירותים שיתן ובתנאים שייקבעו בהסכם.

(3)   ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ואפשר לחדשו ולחזור ולחדשו מזמן לזמן;

תק' תשנ"ה-1995

(4)   (נמחקה).

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1755

(ב) (1) ראש הלשכה רשאי למנות עורך - דין שלא מעובדי הלשכה או טוען רבני שהוא מוסמך על פי חיקוק לעשותו, ליתן שירות למבקשים שיופנו אליו לפי תקנת -משנה 4(א)(4);

(2) מינוי לפי פסקה (1) ייעשה בצורת הסכם בין המדינה לבין נותן השירות והוא טעון אישור של שר המשפטים או של מי שהשר הסמיכו בכתב לכך ושכרו ישולם על בסיס חודשי בהתאם לשירותים שיתן ובתנאים שייקבעו בהסכם.

(3) ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ואפשר לחדשו ולחזור ולחדשו מזמן לזמן;

(4) ההסכם כאמור לא ייחתם אלא לאחר התייעצות עם ראש הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין שלשכת הסיוע נמצאת בתחום פעולתה.

עניינים בהם יינתן השירות תק' תשנ"ה-1995

5.    שירות יינתן בעניינים הבאים:

 

תק' תשנ"ה-1995 הוראת שעה תשע"ח-2018

(1)   עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 לרבות בהליכים לפי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן – חוק להסדר התדיינויות);

תק' תשנ"ה-1995

(2)   הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני-המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך;

תק' תשנ"ה-1995

(3)   ענינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או חוק מס שבח מקרקעין,  תשכ"ג-1963;

(4)   ענינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט ענינים פליליים;

(5)   תביעות על-פי חיקוק המעניק גימלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות-נספים;

(6)   תביעות בכל ענין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים;

(7)   תביעות לפי חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(8)   עניני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק.

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1755

5. שירות יינתן בעניינים הבאים הנוגעים למבקש ולסמוכים על שולחנו:

(1) עניני המעמד האישי, לרבות אבהות, אימוץ, ירושה, קביעת-גיל ותיקון גיל, וכן עניני אפוטרופסות – למעט אותם ענינים שבטיפול באי כוח היועץ המשפטי לממשלה;

(1) עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995;

(2) הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני-המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך;

(3) ענינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או חוק מס שבח-מקרקעין,  תשכ"ג-1963;

 

מיום 21.9.2018

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8063 מיום 22.8.2018 עמ' 2688

(1) עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 לרבות בהליכים לפי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן – חוק להסדר התדיינויות);

היקף השירות

6.    השירות בעניינים המפורשים בתקנה 5 כולל:

(1)   ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים;

תק' תשנ"ה-1995 הוראת שעה  תשע"ח-2018

(2)   ייצוג בפני בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל וכן ייעוץ וליווי בהליכים ליישוב סכסוך בהסכמה (להלן – הליכים חלופיים);

(3)   תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות, ושלדעת ראש הלשכה היה הכרח להוציאן, כאמור בתוספת הראשונה.

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1755

(2) ייצוג בפני בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל ורשויות הפועלות על פי דין;

 

מיום 21.9.2018

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8063 מיום 22.8.2018 עמ' 2688

(2) ייצוג בפני בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל וכן ייעוץ וליווי בהליכים ליישוב סכסוך בהסכמה (להלן – הליכים חלופיים);

הפסקת השירות

7.    (א)  נוכח ראש הלשכה כי תנאי למתן שירות חדל מלהתקיים או שהשירות לא היה צריך שיינתן מלכתחילה, רשאי הוא להורות על הפסקתו; הודעה על כך תינתן למבקש ולמי שמונה לתת את השירות בדרך האמורה בתקנה 3(ג).

          (ב)  ראש הלשכה לא יתן החלטה כאמור בתקנת-משנה (א), אלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.

החזרת הוצאות שהוצאו על-ידי הלשכה

8.    (א)  הושג השירות על-ידי מתן ידיעות כוזבות, רשאי ראש הלשכה להחליט על הפסקתו, ולהורות למבקש להחזיר ללשכת הסיוע המשפטי את ההוצאות שהוצאו בענינו לפי תקנות אלה, לרבות שכר-טרחה ששולם לפי תקנה 11 (להלן - הוצאות השירות). לא יפעל ראש הלשכה לפי תקנת משנה זו, אלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.

          (ב)  ניתן פסק-דין המזכה את המבקש בקבלת כספים או נכסים, אשר לדעת ראש הלשכה מאפשרים לו לשאת בהוצאות השירות שקיבל, כולו או חלקו, חייב המבקש, לפי דרישת ראש הלשכה, להחזיר ללשכת הסיוע המשפטי את ההוצאות האמורות.

          (ג)   לענין החזרת הוצאות לפי תקנה זו, יילקחו בחשבון הוצאות השירות שנפסקו בפסק-הדין לטובת המבקש, בכפוף לאמור בסעיף 6 לחוק.

          (ד)  נוכח ראש הלשכה כי באורח זמני אין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות, וכי יש יסוד סביר להניח כי יוכל לשאת בהוצאות השירות כעבור תקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום שהחליט ראש הלשכה על מתן השירות, רשאי הוא להורות כי מבקש השירות יחזיר את ההוצאות, בסכום אחד או בתשלומים, במועד שיקבע ראש הלשכה. תקנת-משנה זאת איננה גורעת מכל הוראה אחרת לפי תקנות אלה.

הוצאות משפט

9.    פסק בית המשפט הוצאות שירות לטובת המבקש, יודיע ראש הלשכה למי שחוייב בתשלום אותם סכומים כי עליו לשלמם לאוצר המדינה.

חובות עורכי-דין

10.  (א)  עורך-דין שנתמנה לפי תקנות 4(א)(3) או 4(ב), מוטלות עליו, בשינויים המחוייבים, כל החובות וההתחייבויות הקבועות בחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, ובתקנות ובכללים שהותקנו לפיו.

          (ב)  עורך-הדין שנתמנה כאמור, יעביר לראש הלשכה, אחת לשלושה חודשים, או בכל מועד אחר שיקבע ראש הלשכה לענין פלוני, דין-וחשבון על המשך טיפולו בכל תיק שנמסר לו על-פי תקנות אלה.

שכר טרחה

11.  מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנות 4(א)(3) או 4(ב) יקבל מאוצר המדינה שכר טרחה והוצאות הכרוכות בנסיעה ובהחזקת רכב בסכום שלא יעלה על הנקוב בתוספת השניה.

עדכון סכומים תק' תשס"א-2001

11א.  (א)  הסכומים הנקובים בתקנות 1א ו-3א(א) ובתוספות הראשונה והשניה יתעדכנו בשיעור עליית המדד ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1א ו-3א(א), התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו-2 של התוספת השניה, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1755

הוספת תקנה 11א

 

מיום 17.7.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 849

החלפת תקנה 11א

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

11א. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה ישתנו ארבע פעמים בשנה לפי שיעור עליית המדד כלהלן:

(1) ב-1 באפריל, אם עלה המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחוד נובמבר שקדם לו;

(2) ב-1 ביולי, אם עלה המדד שפורסם בחודש מאי של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו;

(3) ב-1 באוקטובר, אם עלה המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;

(4) ב-1 בינואר, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) המסתיים בשבר של שקל חדש יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה וסימן א' לתוספת השניה כפי שהשתנו עקב האמור לעיל.

מועד תשלום למי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) (הוראת שעה) תשס"ג-2003

11ב[1]. מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) והגיש בקשה לתשלום שכר טרחה המלווה בכל המסמכים המאמתים את דרך מתן הייצוג, יהיה זכאי לקבל שכר טרחה והוצאות כאמור בתקנה 11, בתוך 60 ימים מהיום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה.

מיום 14.9.2003 עד יום 31.12.2006

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6264 מיום 14.9.2003 עמ' 1116

הוספת תקנה 11ב

ביטול מינוי תק' תשנ"ה-1995

12.  (א)  ראש הלשכה, רשאי לבטל מינוי שנתן לפי תקנה 4(א)(3) ו-(ב), אם היה סבור כי מי שמינהו אינו מסוגל להמשיך במתן השירות או שאינו מטפל כהלכה בענין שלגביו נתמנה; לא יבוטל מינוי כאמור, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לנותן השירות להשמיע טענותיו.

          (ב)  בוטל המינוי, חייב נותן השירות למסור לראש הלשכה, או למי שראש הלשכה הורה, את כל המסמכים והמוצגים המתייחסים לענינים שנמסרו לטיפולו לפי תקנות אלה.

תק' תשנ"ה-1995

          (ג)   (בוטלה).

מיום 28.9.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1756

12. (א) ראש הלשכה, לאחר התייעצות עם ראש הועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין, רשאי לבטל מינוי שנתן לפי תקנה 4(א)(3) תקנה 4(א)(3) ו-(ב), אם היה סבור כי מי שמינהו אינו מסוגל להמשיך במתן השירות או שאינו מטפל כהלכה בענין שלגביו נתמנה; לא יבוטל מינוי כאמור, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לנותן השירות להשמיע טענותיו.

(ב) בוטל המינוי, חייב נותן השירות למסור לראש הלשכה, או למי שראש הלשכה הורה, את כל המסמכים והמוצגים המתייחסים לענינים שנמסרו לטיפולו לפי תקנות אלה.

(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) יחולו על ביטול הפניה שנעשתה לפי תקנה 4(א)(4), וכן יחולו על ביטול מינוי לפי תקנה 4(ב), אלא שביטול המנוי טעון אישור של שר המשפטים או מי שהשר הסמיכו בכתב לכך.

מתן שירות באזורי פעולה שונים

13.    היה ענין המחייב מתן שירות ביותר מאיזור פעולה אחד, יתואם מתן השירות בין מנהלי הלשכות.

ערעור על החלטות ראש הלשכה

14.    (א)  המערער על החלטות ראש הלשכה האמורות בסעיף 5 לחוק, יגיש בקשה בכתב לבית המשפט תוך שלושים יום מיום שנשלחה או נמסרה לו הודעה על ההחלטה, נשוא הערעור, ויצרף לבקשתו העתק של ההחלטה.

          (ב)  בית המשפט שלערעור אינו חייב לנהוג לפי תקנות סדר-הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

השם

15.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973".

 

תק' תשל"ט-1979 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה

(תקנה 6(3))

(א)      שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

(ב)      שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

(ג)       צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 438 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

(ד)      תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 657 שקלים חדשים למבקש אחד.

רבדים לתוספת

 

תק' תשל"ט-1979 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת שניה

(תקנה 11)

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

1.        (א)  בסעיף זה, "בית-משפט" – אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

תק' תשנ"ו-1996

          (ב)  מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

                 (1)   (א)   בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון (התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):

                                                                                                                                           ישיבה לשמיעת

                                                                                                                                           פסק דין, ישיבה

                                                     דיון                 ישיבה                                                       לאישור הסכם,

                         לימוד ענינו        מוקדם/              ראשונה              ישיבה            סיכומים         ישיבה שלא

                          של מבקש       קדם משפט          להוכחות             נוספת              בכתב             מתקיימת

תביעה              1,083           448             539              448             448              181

הגנה                 1,083           448             539              448             448              181

המרצות            448              273             273              273             273              181

הודעת צד ג'      448              273             273              273             273              181

(ב)   דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

                 (2)   (א)   בית משפט לעניני משפחה:

                                                                                                                                           ישיבה לשמיעת

                                                                                                                                           פסק דין, ישיבה

                                                     דיון                 ישיבה                                                       לאישור הסכם,

                         לימוד ענינו        מוקדם/              ראשונה              ישיבה            סיכומים         ישיבה שלא

                          של מבקש       קדם משפט          להוכחות             נוספת              בכתב             מתקיימת

תביעה בתיק

עיקרי               1,083           448             539              448             448              181

הגנה                 1,083           448             539              448             448              181

המרצות            448              273             273              273             273              181

הודעת צד ג'      448              273             273              273             273              181

(ב)   דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.

(ג)    בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.

(ד)   כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש בהמרצה.

                 (3)   בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

                                                                                                                            ישיבה לשמיעת פסק דין

          לימוד ענינו                                                              סיכומים              או החלטה, ישיבה לאישור הסכם,

           של מבקש                        ישיבה                                 בכתב                            ישיבה שלא מתקיימת

            901                       357                            357                                145

הוראת שעה תשע"ח-2018

(3א) הליכים לפי חוק להסדר התדיינויות:

 

(א)   על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), בהליכים שהחלו בהגשת בקשה ליישוב סכסוך לפי חוק להסדר התדיינויות יחולו תעריפי שכר הטרחה שלהלן:

     ייעוץ משפטי וייצוג

       בהליכים, לרבות

  הליכים חלופיים וייצוג                                                    ייצוג בפני ערכאות

  בפני ערכאות שיפוטיות                                                      שיפוטיות לאחר

    במהלך תקופת עיכוב              עריכת הסכם בין                תום תקופת עיכוב

      ההליכים לפי חוק            צדדים לפי חוק להסדר            ההליכים לפי חוק

     להסדר התדיינויות                    התדיינויות                    להסדר התדיינויות

           2,583                         1,033                         2,583

(ב)   האמור בפסקת משנה (א) לא יחול על ייצוג אדם שמונה לו אפוטרופוס או שניתן למנות לו אפוטרופוס, כאמור בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או על ייצוג קטין.

(ג)    על אף האמור בפסקת משנה (א), ראש הלשכה לסיוע משפטי רשאי, במקרים חריגים, להחליט כי שכר טרחה על ייצוג בפני ערכאה שיפוטית יהיה לפי פסקה (2) או (3), לפי העניין, אם מצא כי הטיפול באותו עניין חייב עבודה מרובה במיוחד, וכן רשאי הוא, במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת, להפחית את שכר הטרחה עד לסכום של 568 שקלים חדשים בנסיבות שבהן מצא כי אין הצדקה לתשלום הסכום המלא.

                 (4)   הוצאה לפועל:

                                                                        בקשה להוצאה לפועל,

             בקשה לביצוע פסק דין,                             למעט בקשה מסוג                            הופעה בפני ראש

                  טענת "פרעתי",                                        דחיית דיון,                                ההוצאה לפועל או

                    איחוד תיקים                                         הזמנת עדים                                 בפני מי מטעמו

                     448                                          357                                     357

                 (5)   בית המשפט העליון:

                                                                                           לימוד ענינו

                                                        הגשת בג"צ                    של מבקש                        ישיבה

בג"ץ                                        3,601                                                 1,258

ערעור                                                                   1,437                    1,258

בקשת רשות ערעור                                                1,258                    1,083

                 (6)   פעולות נוספות בכל הערכאות:

                                            ביקור במקום

                                            על פי צו בית

       הודעה/תגובה/              משפט/בית דין

         בקשה (בלא                או על פי הוראת        מסירה אישית    מסירה אישית         עריכת          תיקון הסכם

        תצהיר תומך)                 ראש הלשכה             בתוך העיר        מחוץ לעיר            הסכם          לאחר חתימה

            146                       273                  114             150              539              95

 

(ג)    מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) ליתן שירות רשאי בית-המשפט לקבוע לו שכר טרחה הגבוה בשיעור 50% עד 100% משכר הטרחה הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (ב), אם שוכנע כי ההכנה באותו ענין חייבה עבודה מרובה במיוחד וכי הטיפול בו היה קשה במיוחד.

תק' תשנ"ה-1995

(ד)   (נמחקה).

תק' תשנ"ו-1996

2.        (א)  מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) ליתן שירות, למעט שירות המפורט בסעיף 1(ב), יקבל שכר טרחה כמפורט להלן:

                                       טור א'                                                טור ב'

                                      השירות                                        בשקלים חדשים

(1)   התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים             181

(2)   התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים                    357

(3)   חוות דעת בכתב (כולל התייעצות)                       539

(4)   מכתב התראה                                                   62

(5)   עריכת תצהיר                                                   181

(6)   הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת                 181

          (ב)  מי שנתמנה ליתן שירות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו.

תק' תשנ"ה-1995

3.        מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית משפט מן המפורטים בסעיף 1 מחוץ לתחום הרשות המקומית בו נמצא משרדו, זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס.

תק' תשנ"ה-1995

4.        (בוטל).

תק' תשנ"ה-1995

סימן ב' - שכר טרחה על בסיס חדשי

(בוטל)

רבדים לתוספת

 

י"ז באלול תשל"ג (14 בספטמבר 1973)              יעקב ש' שפירא

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3062 מיום 25.9.1973 עמ' 2048.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3460 מיום 8.1.1976 עמ' 816 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ז: מס' 3729 מיום 26.6.1977 עמ' 2020 – תק' תשל"ז-1977 (ת"ט מס' 3741 מיום 22.7.1977 עמ' 2262).

ק"ת תשל"ט מס' 4010 מיום 31.7.1979 עמ' 1658 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4105 מיום 26.3.1980 עמ' 1230 – תק' תש"ם-1980.

י"פ תש"ם מס' 2618 מיום 10.4.1980 עמ' 1412 – הודעה תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1279 – הודעה תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"א: מס' 4250 מיום 9.7.1981 עמ' 1196 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום פרסום מדד חודש יולי 1981. מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1569 – הודעה תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.10.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 814 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4413 מיום 30.9.1982 עמ' 70 – הודעה תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1061 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 187 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1065 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2112 – תק' תשמ"ד-1984; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. מס' 4679 מיום 31.7.1984 עמ' 2149 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.8.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4711 מיום 8.10.1984 עמ' 23 – הודעה תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 1.10.1984 (ת"ט מס' 4719 מיום 25.10.1984 עמ' 136). מס' 4752 מיום 1.2.1985 עמ' 558 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985. מס' 4783 מיום 27.3.1985 עמ' 969 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4821 מיום 20.6.1985 עמ' 1488 – הודעה (מס' 4) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4860 מיום 29.9.1985 עמ' 27 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 847 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986. מס' 4952 מיום 31.7.1986 עמ' 1156 – הודעה (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.7.1986. מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1510 – הודעה (מס' 4) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4990 מיום 24.12.1986 עמ' 225 – הודעה תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5023 מיום 1.4.1987 עמ' 800 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1089 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987. מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1355 – הודעה (מס' 4) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.10.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5072 מיום 25.12.1987 עמ' 287 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5092 מיום 18.3.1988 עמ' 631 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.4.1988. מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 945 – הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988 (ת"ט ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.2.1988 עמ' 288).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5138 מיום 25.9.1988 עמ' 66 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.10.1988 (ת"ט מס' 5154 מיום 25.2.1988 עמ' 288). מס' 5155 מיום 30.12.1988 עמ' 294 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 548 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989. מס' 5192 מיום 18.6.1989 עמ' 966 – הודעה (מס' 4) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.7.1989. מס' 5217 מיום 14.9.1989 עמ' 1414 – הודעה (מס' 5) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 125 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990. מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 529 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990. מס' 5271 מיום 7.6.1990 עמ' 705 – הודעה (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5298 מיום 2.10.1990 עמ' 24 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5312 מיום 4.12.1990 עמ' 264 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 284 – תק' תשנ"א-1990. מס' 5341 מיום 15.3.1991 עמ' 739 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991. מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 916 – הודעה (מס' 4) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991. מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1263 – הודעה (מס' 5) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 482 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992. מס' 5426 מיום 5.3.1992 עמ' 871 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992. מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1138 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992. מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1527 – הודעה (מס' 4) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.10.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5482 מיום 26.11.1992 עמ' 104 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 5508 מיום 9.3.1993 עמ' 536 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993. מס' 5526 מיום 8.6.1993 עמ' 879 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993. מס' 5544 מיום 7.9.1993 עמ' 1155 – הודעה (מס' 4) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.10.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 256 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.1.1994. מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 730 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994. מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1093 – הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 13 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994. מס' 5645 מיום 20.12.1994 עמ' 420 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5676 מיום 12.4.1995 עמ' 1373 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995. מס' 5684 מיום 8.6.1995 עמ' 1511 – הודעה (מס' 4) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.7.1995. מס' 5700 מיום 29.8.1995 עמ' 1754 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 273 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5739 מיום 14.3.1996 עמ' 638 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996. מס' 5766 מיום 20.6.1996 עמ' 1327 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 1.7.1996. מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1553 – הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.10.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 211 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 5816 מיום 6.3.1997 עמ' 467 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 838 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997. מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1224 – הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 122 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.1.1998. מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998. מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1347 – הודעה (מס' 3) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.10.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5940 מיום 8.12.1998 עמ' 233 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999. מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 534 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999. מס' 5997 מיום 1.9.1999 עמ' 1171 – הודעה (מס' 3) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.10.1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 138 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.1.2000. מס' 6054 מיום 7.9.2000 עמ' 877 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.10.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 848 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6112 מיום 24.6.2001 עמ' 886 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 165 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 238 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003. מס' 6264 מיום 14.9.2003 עמ' 1116 – הוראת שעה תשס"ג-2003; תוקפה עד יום 31.12.2006 ור' תקנה 3 לענין תוקף (עודכנה ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 280 – הודעה תשס"ה-2004; תחילתה ביום 1.1.2005. ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 365 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006. ק"ת תשס"ח מס' 6637 מיום 8.1.2008 עמ' 326 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008. ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 356 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009).

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 283 – הודעה תשס"ה-2004; תחילתה ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 367 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006 (ת"ט מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 832).

ק"ת תשס"ח מס' 6637 מיום 8.1.2008 עמ' 329 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 359 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 347 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 477 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 609 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 599 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 476 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7621 מיום 22.2.2016 עמ' 762 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7778 מיום 16.2.2017 עמ' 719 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8063 מיום 22.8.2018 עמ' 2688 – הוראת שעה תשע"ח-2018; ר' תקנות 4, 5 לענין תחילה, תחולה ותוקף.

4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו לגבי הליך שנפתח ביום התחילה או לאחריו.

5. תוקפן של תקנות אלה למשך תוקפו של החוק להסדר התדיינויות. [18.7.2021]

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2931 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 426 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9047 מיום 31.12.2020 עמ' 1322 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

[1] התקנה תחול עד יום 31.12.2006. אין בהוראת השעה כדי לגרוע מהוראות תקנה 11א. הוראת השעה לא תחול לגבי שכר טרחה והוצאות בעבור מתן שירות בהתאם למינוי שניתן לפי תקנה 4(א)(3) ערב תחילת הוראת השעה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות