Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

אכרזת המים (אזור קיצוב), תשס"ט-2008

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – הקצבה

תוכן ענינים

סעיף 1

אזור קיצוב

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2


אכרזת המים (אזור קיצוב), תשס"ט-2008*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 36 לחוק המים, התשי"ט-1959, מכריזה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לאמור:

אזור קיצוב

1.       כל שטח מדינת ישראל מוכרז בזה אזור שצריכת המים בו תהיה קצובה.

ביטול

2.       אכרזת המים (אזור קיצוב), התשכ"ב-1961, אכרזת המים (אזור קיצוב) (מס' 2), התשכ"ב-1962, ואכרזת המים (אזור קיצוב), התשכ"ד-1963 – בטלות.

כ"א בחשוון התשס"ט (19 בנובמבר 2008)                     אורי שני

                                                                                             יושב ראש מועצת הרשות

                                                                                              הממשלתית למים ולביוב* פורסמה ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 186.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות