נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), תשס"ט-2009

בטחון – צה"ל – מילואים – תגמולים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זכאים לתשלום המענק

Go

2

סעיף 3

חלוקת המענק בין הזכאים

Go

2

סעיף 4

שיעור המענק

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), תשס"ט-2009*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-16 לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בן זוג", "הורה", "ילד" ו"אדם אחר" – כמשמעותם בהגדרה "בן משפחה" בסעיף 15 לחוק;

           "המענק" – מענק הוני למקרה מוות כמשמעותו בסעיף 15 לחוק.

זכאים לתשלום המענק

2.       (א)  המענק יחולק בין בני משפחתו של חייל מילואים שנספה, לפי קביעתו של חייל המילואים על גבי טופס קביעת מוטבים, ואם לא קבע – לפי האמור בתקנה 3.

           (ב)  קבע חייל המילואים אדם אחר כמוטב למענק, מותנית קביעתו, על אף האמור בתקנת משנה (א), באישור הממונה לכך, לאחר ששוכנע כי קיימים מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

           (ג)   על קביעתו של חייל המילואים לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות סעיף 44 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, בשינויים המחויבים.

חלוקת המענק בין הזכאים

3.       (א)  השאיר אחריו חייל מילואים שנספה –

(1)   בן זוג, ולא השאיר ילדים או הורים – ישולם המענק לבן הזוג בלבד;

(2)   ילדים, ולא השאיר בן זוג – ישולם המענק לילדים בלבד;

(3)   הורים, ולא השאיר בן זוג או ילדים – ישולם המענק להורים בלבד;

(4)   בן זוג וילדים – תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו לילדים;

(5)   בן זוג והורים, ולא השאיר אחריו ילדים – תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו להורים;

(6)   יותר מבן זוג אחד, יותר מהורה אחד או יותר מילד אחד – חולקים ביניהם בני הזוג, ההורים או הילדים, בהתאמה, את חלקם במענק בשווה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה, אם ראה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, לחלק את המענק בדרך אחרת, או לשלם את המענק או חלק ממנו לאדם אחר.

שיעור המענק

4.       שיעור המענק יהיה בגובה תגמולי הביטוח מכוח פוליסת ביטוח חיים (סיכון) של כלל חיילי צבא הגנה לישראל בשירות קבע, כעדכונם מזמן לזמן.

תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ו' בכסלו התשס"ט (3 בדצמבר 2008)                           אהוד ברק

                                                                                                        שר הביטחון* פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6744 מיום 19.1.2009 עמ' 378.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות