נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), תשס"ט-2009

בריאות – שרותי רווחה – קרבנות השואה – נכסים וירושה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – קרבנות השואה – נכסים וירושה

עבודה – שכר ושעות עבודה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

תוכן ענינים

סעיף 1

שכר טרחה מרבי

Go

2

סעיף 2

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 3

מס ערך מוסף

Go

3

סעיף 4

תחילה

Go

3


צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), תשס"ט-2009*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 76(א) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אני מצווה לאמור:

שכר טרחה מרבי הודעה תשע"ד-2014

1.       שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה לפי החוק כאמור בטור א' הוא כמפורט לצדה בטור ב':

                                                                                                                                            טור ב'

                                                   טור א'                                                                         באחוזים או

                                             מהות הטיפול                                                               בשקלים חדשים

(1)  בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 לחוק לרבות טיפול בדרישת החברה להמציא ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21(א) –

(א)  לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו הוא 10% משווי הנכס שהתקבל או

עד 112,380 שקלים חדשים                                   787, לפי הגבוה מביניהם

(ב)  לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו        10% מ-112,380 הראשונים; 5%

עולה על 112,380 שקלים חדשים                           מכל שקל נוסף עד 561,898 ו-2.5% מכל שקל נוסף מעל 561,898

(2)  בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות סעיף 28(א) לחוק –

(א)  אם עורך הדין טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26       2,247

(ב)  אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 –

(1)  לגבי נכס ששוי חלקו של המבקש בעת קבלתו   8% משווי הנכס שהתקבל או

הוא עד 112,380 שקלים חדשים                      2,247, לפי הגבוה מביניהם

(2)  לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% מ-112,380 הראשונים,

עולה על 112,380 שקלים חדשים                     בתוספת 4% מכל שקל נוסף עד 561,898 ו-2% מכל שקל נוסף מעל 561,898

(3)  בעד ייצוג בישיבה לפי זימון של החברה לפי הוראות סעיף 21(א) לחוק או בישיבה של ועדת הערר                                              506

(4)  בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו מכוח סעיף 77(א)(6) על ידי יחיד, לרבות בעבור סיוע נמשך –

(א)  אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין                                                          899

(ב)  אם הזכאות לסיוע כאמור אינה מבוססת על זכאות    8% מסך הסיוע לפי שיעורו ביום

מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין              החלטת החברה או 899, לפי הגבוה מביניהם

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 505

טור ב'

טור א' באחוזים או

מהות הטיפול בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 לחוק לרבות טיפול בדרישת החברה להמציא ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21(א) –

(א) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו הוא 10% משווי הנכס שהתקבל או

עד 100,000 105,492 שקלים חדשים 700 739, לפי הגבוה מביניהם

(ב) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 10% מ-100,000 105,492 הראשונים;

עולה על 100,000 105,492 שקלים חדשים 5%מכל שקל נוסף עד 500,000 527,462 ו-2.5% מכל שקל נוסף מעל 500,000 527,462

(2) בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות סעיף 28(א) לחוק –

(א) אם עורך הדין טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 2,000 2,110

(ב) אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 –

(1) לגבי נכס ששוי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% משווי הנכס שהתקבל או

הוא עד 100,000 105,492 שקלים חדשים 2,000 2,110, לפי הגבוה מביניהם

(2) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% מ-100,000 105,492 הראשונים,

עולה על 100,000 105,492 שקלים חדשים בתוספת 4% מכל שקל נוסף עד 500,000 527,462 ו-2% מכל שקל נוסף מעל 500,000 527,462

(3) בעד ייצוג בישיבה לפי זימון של החברה לפי הוראות סעיף 21(א) לחוק או בישיבה של ועדת הערר 450 474

(4) בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו מכוח סעיף 77(א)(6) על ידי יחיד, לרבות בעבור סיוע נמשך –

(א) אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין 800 844

(ב) אם הזכאות לסיוע כאמור אינה מבוססת על זכאות 8% מסך הסיוע לפי שיעורו ביום

מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין החלטת החברה או 800 844, לפי הגבוה מביניהם

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 636

טור ב'

טור א' באחוזים או

מהות הטיפול בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 לחוק לרבות טיפול בדרישת החברה להמציא ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21(א) –

(א) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו הוא 10% משווי הנכס שהתקבל או

עד 105,492 110,365 שקלים חדשים 739 773, לפי הגבוה מביניהם

(ב) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 10% מ-105,492 110,365 הראשונים;

עולה על 105,492 110,365 שקלים חדשים 5% מכל שקל נוסף עד 527,462 551,824 ו-2.5% מכל שקל נוסף מעל 527,462 551,824

(2) בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות סעיף 28(א) לחוק –

(א) אם עורך הדין טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 2,110 2,207

(ב) אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 –

(1) לגבי נכס ששוי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% משווי הנכס שהתקבל או

הוא עד 105,492 110,365 שקלים חדשים 2,110 2,207, לפי הגבוה מביניהם

(2) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% מ-105,492 110,365 הראשונים,

עולה על 105,492 110,365 שקלים חדשים בתוספת 4% מכל שקל נוסף עד 527,462 551,824 ו-2% מכל שקל נוסף מעל 527,462 551,824

(3) בעד ייצוג בישיבה לפי זימון של החברה לפי הוראות סעיף 21(א) לחוק או בישיבה של ועדת הערר 474 497

(4) בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו מכוח סעיף 77(א)(6) על ידי יחיד, לרבות בעבור סיוע נמשך –

(א) אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין 844 883

(ב) אם הזכאות לסיוע כאמור אינה מבוססת על זכאות 8% מסך הסיוע לפי שיעורו ביום

מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין החלטת החברה או 844 883, לפי הגבוה מביניהם

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 981

טור ב'

טור א' באחוזים או

מהות הטיפול בשקלים חדשים

(1) בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 לחוק לרבות טיפול בדרישת החברה להמציא ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21(א) –

(א) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו הוא 10% משווי הנכס שהתקבל או

עד 110,365 112,380 שקלים חדשים 773 787, לפי הגבוה מביניהם

(ב) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 10% מ-110,365 112,380 הראשונים;

עולה על 110,365 112,380 שקלים חדשים 5% מכל שקל נוסף עד 551,824 561,898 ו-2.5% מכל שקל נוסף מעל 551,824 561,898

(2) בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות סעיף 28(א) לחוק –

(א) אם עורך הדין טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 2,207 2,247

(ב) אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 –

(1) לגבי נכס ששוי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% משווי הנכס שהתקבל או

הוא עד 110,365 112,380 שקלים חדשים 2,207 2,247, לפי הגבוה מביניהם

(2) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת קבלתו 8% מ-110,365 112,380 הראשונים,

עולה על 110,365 112,380 שקלים חדשים בתוספת 4% מכל שקל נוסף עד 551,824 561,898 ו-2% מכל שקל נוסף מעל 551,824 561,898

(3) בעד ייצוג בישיבה לפי זימון של החברה לפי הוראות סעיף 21(א) לחוק או בישיבה של ועדת הערר 497 506

(4) בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו מכוח סעיף 77(א)(6) על ידי יחיד, לרבות בעבור סיוע נמשך –

(א) אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין 883 899

(ב) אם הזכאות לסיוע כאמור אינה מבוססת על זכאות 8% מסך הסיוע לפי שיעורו ביום

מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין החלטת החברה או 883 899, לפי הגבוה מביניהם

הצמדה למדד

2.       (א)  הסכומים הנקובים בסעיף 1(א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

           (ב)  סכום שעודכן כאמור בסעיף קטן (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

           (ג)   שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסף סעיף 1(א), כפי שעודכן עקב האמור בסעיף זה.

מס ערך מוסף

3.       הסכומים בצו זה אינם כוללים מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

תחילה

4.       תחילתו של צו זה 14 ימים מיום פרסומו.

כ"ו בטבת התשס"ט (22 בינואר 2009)                        דניאל פרידמן

                                                                                                      שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשס"ט מס' 6749 מיום 8.2.2009 עמ' 426.

תוקן ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 505 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 636 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 980 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות