נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), תשס"ט-2009

חקלאות טבע וסביבה – הגנת הסביבה – שמירת הסביבה החופית

תוכן ענינים

סעיף 1

תכנית הכשרה מתאימה

Go

2

סעיף 2

הוראת מעבר

Go

2


תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), תשס"ט-2009*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב)(2) לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004 (להלן – החוק), ובתיאום עם השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

תכנית הכשרה מתאימה

1.       (א)  הכשרה מתאימה למועמד לשמש מפקח לפי סעיף 12 לחוק תהיה על פי תכנית הכוללת לפחות את כל אלה:

(1)   הסברים על מטרות החוק;

(2)   סמכויות מפקח לפי החוק;

(3)   מושגים בדיני הראיות וסדר הדין הפלילי;

(4)   אופן אכיפת החוק.

           (ב)  משך ההכשרה יהיה שני ימי עבודה לפחות.

           (ג)   אגף ים וחופים והלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה ידאגו לקיומה של ההכשרה.

הוראת מעבר

2.       מי שעבר הכשרה כאמור בתקנה 1, שקיים המשרד להגנת הסביבה, או שקוימה מטעמו, לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו עבר הכשרה לפי תקנות אלה.

י"ד בשבט התשס"ט (8 בפברואר 2009)                                 גדעון עזרא

                                                                                                              השר להגנת הסביבה* פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 504.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות