נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – כלי תחבורה

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת רשיון

Go

4

סעיף 2א

מוסך שירות

Go

4

סעיף 3

בקשת רשיון

Go

4

סעיף 4

סמכויות

Go

4

סעיף 5

רשיון למפעל

Go

4

סעיף 6

מילוי תנאים

Go

5

סעיף 7

העברת רשיון

Go

5

סעיף 8

ביטול רשיון או התלייתו

Go

5

סעיף 9

מתן הודעות

Go

5

סעיף 10

ועדת הסמכה

Go

5

סעיף 11

סמכויות הועדה ותפקידיה

Go

5

סעיף 12

סמכות להסמיך

Go

5

סעיף 13

מתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך צו

Go

6

סעיף 14

מתן אישור למנהל מקצועי צו

Go

6

סעיף 15

כתב הסמכה מיוחד

Go

6

סעיף 16

פטור

Go

7

סעיף 17

ביצוע עבודה במפעל

Go

7

סעיף 17א

ועדות מקצועיות

Go

7

סעיף 18

תעודת אמן

Go

7

סעיף 19

השתלמות

Go

7

סעיף 20

מינוי רשות מבצעת

Go

7

סעיף 21

החזקת רשיון והצגתו

Go

7

סעיף 22

שכר מקסימלי

Go

7

סעיף 23

הצגת רשיון ושכר שירותים וחובת מתן חשבונית

Go

8

סעיף 24

דין וחשבון

Go

8

סעיף 25

אגרות

Go

8

סעיף 26

שמירת דינים

Go

8

סעיף 27

ביטול

Go

8

סעיף 28

הוראות מעבר

Go

8

סעיף 29

תחילה

Go

8

סעיף 30

השם

Go

8

 


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

          "הרשות" – מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות אדם שמנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה העביר אליו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;

          "מפעל" – מקום שבו נעשית מלאכה ברכב או ברכב מנועי כמשמעותם בפקודת התעבורה, או ניתן להם שירות, לרבות מוסך נייד;

מיום 25.12.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3452 מיום 25.12.1975 עמ' 740

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת שירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, ריפוד, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, סיכה, רחיצה, בדיקה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים;

 

מיום 16.3.1987

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1432

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת שירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, ריפוד, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, סיכה, בדיקה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים, התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

 

מיום 20.9.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1338

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת שירות תחנת סיכה ושירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, סיכה, בדיקה לרישוי ולקניה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים, התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

 

מיום 13.2.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5333 מיום 13.2.1991 עמ' 548

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת סיכה ושירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, למעט תחנת דלק או משאבת דלק המיועדת לשירות לצורך עצמי ושאינה מיועדת למכירה לציבור הרחב, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, בדיקה לרישוי ולקניה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים, התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

 

מיום 1.1.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5649 מיום 1.1.1995 עמ' 495

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת סיכה ושירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, למעט תחנת דלק או משאבת דלק המיועדת לשירות לצורך עצמי ושאינה מיועדת למכירה לציבור הרחב, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, בדיקה לרישוי ולקניה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים, התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

 

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

החלפת הגדרת "מפעל"

הנוסח הקודם:

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, או שהוא מיועד או משמש למלאכה כזו, מוסף קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי, תחנת סיכה ושירות, תחנת דלק ומשאבת דלק, לרבות תיקוני קפיצים, חשמלאות, פחחות, צבעות, רדיאטורים, תיקון מרכבים וארגזים, זגגות, בדיקה לרישוי ולקניה, הרכבה, החלפה ותיקון למיניהם, בדיקת פליטת עשן מרכב ותיקוני צמיגים ואבובים, התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

          "מוסך שירות" – מפעל שבו ניתנים שירותי אחזקה ותיקונים לרכב או לרכב מנועי מתוצר או מדגם מסויים;

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746

הוספת הגדרת "מוסך שירות"

          "בעל מפעל" – לרבות מנהל המפעל ואדם האחראי לניהולו;

          "רכב" – (נמחקה);

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

מחיקת הגדרת "רכב"

הנוסח הקודם:

"רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב כזה, לרבות מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור;

          "רכב מנועי" – (נמחקה);

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

מחיקת הגדרת "רכב מנועי"

הנוסח הקודם:

"רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, לרבות אופנוע עם רכב צדי או עם גרור, או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים עם מנוע עזר או תלת אופן עם מנוע עזר;

          "גרור" – רכב שאינו רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

          "תעודה" – כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963;

          "קורס" – קורס מקצועי שנותן גוף שאישרה אותו הרשות לפי תכנית שאישרה;

מיום 19.11.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4874 מיום 19.11.1985 עמ' 196

הוספת הגדרת "קורס"

          "רשיון" – לרבות כתב הסמכה, אישור ניהול לפי צו זה ולרבות בקשה לחידוש רשיון;

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463

"רשיון" – לרבות כתב הסמכה, אישור ניהול לפי צו זה ולרבות בקשה וחידוש רשיון;

 

מיום 4.2.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 421

"רשיון" – לרבות כתב הסמכה, אישור ניהול לפי צו זה ולרבות בקשה וחידוש לחידוש רשיון;

          "שירות" – בין לצורך עצמי ובין לזולת, למעט תיקוני רכב קלים ללא תמורה לצורך היחלצות מהדרך כדי להגיע למפעל;

מיום 16.9.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1432

"שירות" – בין לצורך עצמי ובין לזולת, למעט תיקוני רכב קלים ללא תמורה לצורך היחלצות מהדרך כדי להגיע למפעל;

          "שעתון היצרן" – שעתון עבודות התחזוקה שפרסם יצרן הרכב שבו מפורטים פרקי הזמן הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה ברכב.

מיום 15.5.1977

צו (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3709 מיום 15.5.1977 עמ' 1697

הוספת הגדרת "שעתון היצרן"

חובת רשיון

2.       לא יפתח אדם ולא ינהל מפעל, לא יעשה בו עבודה או מלאכה ולא יתן בו שירות אלא לפי רשיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרשיון, ובלבד שלא יעשה אדם בדיקת פליטת עשן מרכב לצורך הוצאת תעודה אלא לפי הרשאה בכתב מאת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה.

מוסך שירות

2א.     (א)  לא יפתח אדם ולא ינהל מוסך שירות, לא יעשה בו עבודה או מלאכה ולא יתן בו שירות, אלא לפי אישור מאת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה ברשיון.

          (ב)  אישור כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למבקש שהוכיח להנחת דעתה של הרשות כי הוא ממלא אחרי סעיף 5 וכן כל תנאי נוסף שקבעה הרשות אם לדעתה יש צורך בו.

          (ג)   בעל מוסך שירות שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) רשאי להציג שלט בצורה שקבעה הרשות בהודעה ברשומות.

          (ד)  בוטל אישור לגבי מוסך שירות, יסיר בעל הרשיון את השלט שהציג לפי סעיף קטן (ג).

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746

הוספת סעיף 2א

בקשת רשיון

3.       (א)  בקשה לרשיון יש להגיש לרשות בטופס שקבעה לכך.

          (ב)  המבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל שאלה שבטופס וימציא לרשות מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים שדרשה הרשות.

סמכויות

4.       (א)  הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת רשיון, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו, ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם בדרך כלל או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.

          (ב)  תקפו של רשיון ייקבע בו על ידי הרשות; לגבי רשיון למפעל תקפו לא יעלה על שנה אחת.

רשיון למפעל

5.       (א)  לא יינתן רשיון למפעל אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של הרשות כי עומדים לרשותו –

(1)   מקום ומבנה מתאימים למפעל ולהחניית כלי רכב בשטח המפעל וסמוך לו;

(2)   ציוד מתאים לעשיית המלאכה אשר לגביה מבוקש הרשיון;

(3)   מנהל מקצוע בעל כתב הסמכה במקצוע שבו המפעל עוסק, ובמפעל המעסיק מעל מספר עובדים שקבעה הרשות מנהל מקצועי בכיר, אשר יועסק על ידי המפעל ויעמוד לרשותו בלבד;

(4)   במפעל העוסק במלאכה שאינה מחייבת העסקת מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה – מנהל מקצועי מתאים אשר אושר על ידי הרשות.

          (א1) דרישות הרשות בענינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) רוכזו בחוברת שבתוספת הראשונה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), רשאית הרשות לתת רשיון למוסך או לבית מלאכה נייד לתיקון רכב מנועי שהתקלקל בדרכים שאינן עירוניות.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הרשות לתת רשיון למפעל העוסק בהתקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב, אשר הוכיח להנחת דעת הרשות שעסק בכך בפועל ביום י"ב באלול התשמ"ו (16 בספטמבר 1986), ובלבד שהגיש בקשה לרשיון עד יום כ"א באלול התשמ"ז (15 בספטמבר 1987).

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463

החלפת פסקה 5(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) מנהל מקצועי או מנהל מקצועי בכיר בעל כתב הסמכה במקצוע שבו המפעל עוסק, אשר יועסק על ידי המפעל ויעמוד לרשותו בלבד;

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 758

הוספת סעיף קטן 5(ג)

 

מיום 1.1.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5649 מיום 1.1.1995 עמ' 495

הוספת סעיף קטן 5(א1)

 

מיום 21.8.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5699 מיום 21.8.1995 עמ' 1742

(א1) דרישות הרשות בענינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4) רוכזו בחוברת שניתן לעיין בה במשרדי אגף הרכב של משרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד שבתוספת הראשונה.

 

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

(א1) דרישות הרשות בענינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4) ו-(2) רוכזו בחוברת שבתוספת הראשונה.

מילוי תנאים

6.       בעל רשיון אשר ברשיונו נקבעו תנאים חייב למלא אחר כל תנאי מתנאי הרשיון.

העברת רשיון

7.       בעל רשיון לא יעבירו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

ביטול רשיון או התלייתו

8.       (א)  הוברר לרשות שתנאי מתנאי האשיון לא קויים, או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן הרשיון או חידושו השתנו, או שהרשיון הושג על סמך הודעה או מסמכים כוזבים, תהא רשאית לבטל את הרשיון או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

          (ב)  רשיון שבוטל או הותלה בהתאם לסעיף קטן (א) חייב בעליו להחזירו מיד לרשות.

מתן הודעות

9.       בעל רשיון יודיע לרשות על כל שינוי שחל בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן הרשיון, או חידושו, לגבי המקום, הציוד והמנהל המקצועי, תוך חמישה עשר יום מהיום שחל השינוי.

ועדת הסמכה

10.    (א)  הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים למפעלים החייבים להעסיק מנהל מקצועי והעוסקים בענינים אלה:

(1)   מכונאות רכב מנועי למעט טרקטור ומכונה ניידת;

(2)   מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות;

(3)   מכונאות אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר;

(4)   חשמלאות רכב;

(5)   תיקון קרבורטורים, רדיאטורים וקפיצים ברכב מנועי;

(6)   תיקון מרכבי רכב, מסגרות רכב, תיקון וכיוון מתלים ברכב;

(7)   תיקון חלפים, מכללי בלמים;

(8)   תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות;

(9)   תיקון רפידות, תופים ברכב;

(10)  תיקון משאבות ומתזים של מנועי דיזל ברכב מנועי.

          (ב)  ועדת ההסמכה תהיה של תשעה חברים אשר יתמנו לשנה אחת, והם –

(1)   שלושה נציגים של משרד התחבורה;

(2)   נציג אחד של משרד העבודה;

(3)   שני נציגים של הארגון הארצי של העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע שבו ניתנת ההסמכה;

(4)   שלושה בעלי מקצוע מתוך הארגון או האיגוד הארצי, המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי המפעלים במקצוע שבו ניתנת ההסמכה.

          (ג)   ועדת ההסמכה תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות, וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה והוא ישמש יושב ראש.

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746

החלפת פסקה 10(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) שלושה בעלי מקצוע מתוך הארגון או האיגוד הארצי של בעלי המפעלים במקצוע שבו ניתנת ההסמכה.

 

מיום 17.4.1975

צו תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3323 מיום 17.4.1974 עמ' 1400

(ב) ועדת ההסמכה תהיה של תשעה חברים אשר יתמנו לשנה אחת לשנתיים, והם –

 

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463

החלפת סעיף קטן 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים למפעלים החייבים להעסיק מנהל מקצועי והעוסקים בענינים אלה:

(1) מכונאות רכב מנועי, למעט טרקטור ומכונה ניידת;

(2) מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות;

(3) חידוש ושיפוץ של מנועים של רכב מנועי;

(4) חידוש, שיפוץ ותיקון של חלקי חילוף ומכללים של רכב מנועי;

(5) תיקון משאבות ומתזים של מנועי דיזל ברכב מנועי;

(6) מכונאות אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר;

(7) חשמלאות רכב מנועי;

(8) תיקון קפיצים ומרכבי רכב, תיקון וכיוון של סרן קדמי ברכב ומסגרות רכב ורדיאטורים ברכב מנועי.

 

מיום 30.3.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 537

(א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים למפעלים החייבים להעסיק מנהל מקצועי והעוסקים בענינים אלה:

(1) מכונאות רכב מנועי למעט טרקטור ומכונה ניידת;

(2) מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות;

(3) מכונאות אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר;

(4) חשמלאות רכב;

(5) תיקון קרבורטורים, רדיאטורים וקפיצים ברכב מנועי;

(6) תיקון מרכבי רכב, מסגרות רכב, תיקון וכיוון מתלים ברכב;

(7) תיקון חלפים, מכללי בלמים, עיבוד שבבי וריתוך;

(8) תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות;

(9) תיקון רפידות, תופים ומצמדים ברכב;

(10) תיקון משאבות ומתזים של מנועי דיזל ברכב מנועי.

 

מיום 13.9.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091

(א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים למפעלים החייבים להעסיק מנהל מקצועי והעוסקים בענינים אלה:

(1) מכונאות רכב מנועי למעט טרקטור ומכונה ניידת;

(2) מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות;

(3) מכונאות אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר;

(4) חשמלאות רכב;

(5) תיקון קרבורטורים, רדיאטורים וקפיצים ברכב מנועי;

(6) תיקון מרכבי רכב, מסגרות רכב, תיקון וכיוון מתלים ברכב;

(7) תיקון חלפים, מכללי בלמים, עיבוד שבבי וריתוך;

(8) תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות;

(9) תיקון רפידות, תופים ברכב;

(10) תיקון משאבות ומתזים של מנועי דיזל ברכב מנועי.

סמכויות הועדה ותפקידיה

11.    (א)  הרשות תקבע, בהתייעצות עם הועדה, תכנית בחינות להסמכת מנהלים מקצועיים.

          (ב)  הועדה תבחון את המועמדים בעצמה או על ידי בוחנים אשר מינתה לכך.

          (ג)   הועדה תודיע לרשות בכתב את תוצאות הבחינות.

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463

החלפת סעיף קטן 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) הועדה תקבע באישור הרשות תכנית בחינות להסמכת מנהלים מקצועיים.

סמכות להסמיך

12.    (א)  הרשות רשאית –

(1)   להסמיך בכתב אדם להיות מנהל מקצועי במפעל;

(2)   להסמיך בכתב מנהלים מקצועיים בעלי כתב הסמכה לפי פסקה (1) להיות מנהל מקצועיים בכירים;

          (ב)  ועדת הסמכה, כאמור בסעיף 10(א) רשאית להמליץ על אדם מתאים לשמש מנהל מקצועי במפעלים אשר אינם חייבים להעסיק מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ואשר עוסקים בין היתר בענינים אלה:

(1)   (נמחקה);

(2)   צבעות רכב;

(3)   תיקון צמיגים ואבובים;

(4)   תיקון מחוונים ברכב;

(5)   התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

(6)   (נמחקה).

 

          (ג)   הרשות רשאית, לאחר התיעצות בועדה שמינתה, לבטל או להתלות כתב הסמכה אם נתקיים בבעל ההסמכה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463

החלפת פסקה 12(3)

הנוסח הקודם:

(3) לאשר בכתב אדם מתאים לשמש מנהל מקצועי לגבי מפעלים אשר אינם חייבים להעסיק מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה.

 

מיום 10.3.1985

צו (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 819

12. (א) הרשות רשאית –

(1) להסמיך בכתב אדם להיות מנהל מקצועי במפעל;

(2) להסמיך בכתב מנהלים מקצועיים בעלי כתב הסמכה לפי פסקה (1) להיות מנהל מקצועיים בכירים;

(3) לאשר בכתב אדם מתאים לשמש מנהל מקצועי במפעלים אשר אינם חייבים להעסיק מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ואשר עוסקים בין היתר בענינים אלה:

(1) שירות וסיכה לרכב;

(2) צבעות רכב;

(3) תיקון צמיגים ואבובים;

(4) תיקון מחוונים ברכב.

(ב) הרשות רשאית, לאחר התייעצות בועדה שמינתה לכך, לבטל או להתלות כתב הסמכה אם בעל כתב ההסמכה הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל.

 

מיום 5.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385

החלפת סעיף קטן 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הרשות רשאית, לאחר התייעצות בועדה שמינתה לכך, לבטל או להתלות כתב הסמכה אם בעל כתב ההסמכה הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל.

 

מיום 1.4.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 758

הוספת פסקה 12(א)(3)(5)

 

מיום 20.9.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1338

הוספת פסקה 12(א)(3)(6)

 

מיום 13.9.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091

12. (א) הרשות רשאית –

(1) להסמיך בכתב אדם להיות מנהל מקצועי במפעל;

(2) להסמיך בכתב מנהלים מקצועיים בעלי כתב הסמכה לפי פסקה (1) להיות מנהל מקצועיים בכירים;

(3) (ב) לאשר בכתב אדם ועדת הסמכה, כאמור בסעיף 10(א) רשאית להמליץ על אדם מתאים לשמש מנהל מקצועי במפעלים אשר אינם חייבים להעסיק מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ואשר עוסקים בין היתר בענינים אלה:

(1) שירות וסיכה לרכב;

(2) צבעות רכב;

(3) תיקון צמיגים ואבובים;

(4) תיקון מחוונים ברכב;

(5) התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;

(6) בדיקה לרישוי ולקניה.

(ב) (ג) הרשות רשאית, לאחר התיעצות בועדה שמינתה, לבטל או להתלות כתב הסמכה אם נתקיים בבעל ההסמכה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

מתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך צו

13.    (א)  לא יוסמך אדם ולא יאושר למנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיפים 10(א) ו-12(ב) אלא אם כן הוכיח להנחת דעתה של ועדת ההסמכה או של הרשות, לפי הענין, כל אלה:

 

(1)   יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה או אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2)   (נמחקה);

(3)   הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה או אישור ניהול;

(4)   הוא עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת הסמכה או בפני גוף אחר שאישרה הרשות;

(5)   לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(6)   הוא בעל רשיון נהיגה מתאים;

(7)   הוא תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל.

          (ב)  הרשות רשאית בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 12(ב), לקצר את תקופת שבע השנים האמורה בסעיף קטן (א)(5).

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1464

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

מתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך

13. לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיף 10(א)(1), (2) או (7), אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצועי שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה והמציא לרשות תעודות המעידות כי הינו בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2) יש לו נסיון מעשי בביצוע עבודות במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה במשך 10 שנים לפחות הכולל לימוד בבית ספר מקצועי מאושר – ומתוכן עבד שנתיים לפחות בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה אשר תכניתו אושרה על ידי ועדת ההסמכה, אם לא פטרה אותו הרשות מהקורס האמור בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

(4) הוא עבר בהצלחה בחינות בפני ועדת ההסמכה או בפני גוף אחר שאושר לכך על ידי הרשות, אם לא פטרה אותו הרשות מהבחינות;

(5) הוא לא הורשע בעבירות שיש בהן לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של המוסך.

 

מיום 1.12.1980

צו (מס' 2) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4185 מיום 1.12.1980 עמ' 241

החלפת פסקה 13(5)

הנוסח הקודם:

(5) הוא לא הורשע בעבירות שיש בהן לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של המפעל;

 

מיום 10.3.1985

צו (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 819

13. (א) לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיף 10(א) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2) יש לו נסיון מעשי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה אשר תכניתו אישרה הרשות;

(4) הוא עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת הסמכה או בפני גוף אחר שאישרה הרשות;

(5) אם הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל, חלפו לפחות שבע שנים למן תום ריצוי העונש על העבירה אם הוטל עליו עונש של מאסר בפועל או מיום מתן גזר הדין אם הוטל עליו עונש אחר; היה העונש מאסר על תנאי בלבד, יתחיל מנין התקופה של שבע שנים מיום מתן גזר הדין אם התנאי קויים;

(5) הוא לא הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל, ואם הורשע בעבירה כזו – חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה אם הוטל עליו עונש מאסר בפועל או מיום מתן גזר הדין אם הוטל עליו עונש אחר, או מיו שנסתיימה תקופת התנאי אם היה העונש מאסר על תנאי בלבד;

(6) הוא בעל רשיון נהיגה מתאים.

(ב) הרשות רשאית בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 12(ב), לקצר את תקופת שבע השנים האמורה בסעיף קטן (א)(5).

 

מיום 19.11.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4874 מיום 19.11.1985 עמ' 196

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה אשר תכניתו אישרה הרשות;

 

מיום 30.3.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 744

הוספת פסקה 13(א)(7)

 

מיום 5.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385

החלפת פסקה 13(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) הוא לא הורשע בעבירה שיש בה לדעת הרשות לפסול אותו מלשמש מנהל מקצועי של מפעל, ואם הורשע בעבירה כזו – חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה אם הוטל עליו עונש מאסר בפועל או מיום מתן גזר הדין אם הוטל עליו עונש אחר, או מיום שנסתיימה תקופת התנאי אם היה העונש מאסר על תנאי בלבד;

 

מיום 13.9.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091

(א) לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיף 10(א) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה לא יוסמך אדם ולא יאושר למנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיפים 10(א) ו-12(ב) אלא אם כן הוכיח להנחת דעתה של ועדת ההסמכה או של הרשות, לפי הענין, כל אלה:

(1) יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה או אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2) יש לו נסיון מעשי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה או אישור ניהול;

מתן אישור למנהל מקצועי צו

14.    (א)  לא יאושר אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק באחד המקצועות המנויים בסעיף 12(ב) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות או של ועדת ההסמכה, לפי הענין, כל אלה:

(1)   יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2)   יש לו נסיון מעשי של שנה אחת לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3)   הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את אישור הניהול, אם לא פטרה אותו הרשות מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

(4)   נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(4), (6) ו-(7).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הרשות או ועדת ההסמכה לפטור מבקש מהדרישות המפורטות בו, כולן או מקצתן, בהתחשב בהכשרה מקצועית אחרת שלו או אם יש בידו אישור ניהול כאמור בסעיף 12(ב).

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1464

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

מתן כתב ההסמכה למנהל מקצועי במקצועות נוספים

14. לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיף 10(א)(3), (4), (5), (6) או (8) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה והמציא לרשות תעודות המעידות כי הינו בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2) יש לו נסיון מעשי בביצוע עבודות במקצוע שבו הוא מבקש לקבל את כתב ההסמכה של שמונה שנים לפחות, כולל הלימוד בבית ספר מקצועי מאושר, ומתוכן עבד שנתיים לפחות בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3) נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(3), (4) ו-(5).

 

מיום 19.11.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4874 מיום 19.11.1985 עמ' 196

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את אישור הניהול, אשר תכניתו אושרה בידי הרשות אם לא פטרה אותו הרשות מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

 

מיום 30.3.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 744

(4) נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(4), (5) ו-(6) (6) ו-(7).

 

מיום 5.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 386

(4) נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(4), (6) ו-(7) בסעיף 13(4), (5), (6) ו-(7).

 

מיום 13.9.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091

14. (א) לא יאושר אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק באחד המקצועות המנויים בסעיף 12(3) 12(ב) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה או של ועדת ההסמכה, לפי הענין, כל אלה:

(1) יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;

(2) יש לו נסיון מעשי של שנה אחת לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;

(3) הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את אישור הניהול, אם לא פטרה אותו הרשות מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

(4) נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(4), (6) ו-(7).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הרשות או ועדת ההסמכה לפטור מבקש מהדרישות המפורטות בו, כולן או מקצתן, בהתחשב בהכשרה מקצועית אחרת שלו או אם יש בידו אישור ניהול כאמור בסעיף 12(ב).

כתב הסמכה מיוחד

15.    לא יוסמך אדם כמנהל מקצועי בכיר של מפעל אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1)  יש בידו במשך חמש שנים לפחות כתב הסמכה באחד המקצועות בענף תיקון רכב מנועי;

(2)  (נמחקה);

(3)  הוא עבר בהצלחה קורס למנהל מוסך בכירים;

(4)  הוא עבר בהצלחה בחינות בפני בוחנים אשר מונו על ידי הרשות, אם לא פטרה אותו הרשות מן הבחינות.

מיום 19.11.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4874 מיום 19.11.1985 עמ' 196

(3) הוא עבר בהצלחה קורס למנהל מוסך בכירים אשר תכניתו אושרה על ידי הרשות;

 

מיום 13.9.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091

15. לא יוסמך אדם כמנהל מקצועי בכיר של מפעל אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) יש בידו במשך חמש שנים לפחות כתב הסמכה באחד המקצועות בענף תיקון רכב מנועי;

(2) הוא עסק בפועל בניהול מפעל במשך חמש שנים לפחות מיום שניתן לו כתב ההסמכה;

(3) הוא עבר בהצלחה קורס למנהל מוסך בכירים;

(4) הוא עבר בהצלחה בחינות בפני בוחנים אשר מונו על ידי הרשות, אם לא פטרה אותו הרשות מן הבחינות.

פטור

16.    (א)  הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה או אישור ניהול מהוראות סעיפים 12, 13, 14 ו-15 כולן או מקצתן.

          (ב)  ועדת הסמכה רשאית, תוך ציון נימוקים, להמליץ בפני הרשות לסטות מהוראות סעיפים 13 ו-14.

מיום 8.6.1978

צו (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1464

16. (א) הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהוראות סעיפים 12, 13, 14 ו-15, כולן או מקצתן.

(א) הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה או אישור ניהול מהוראות סעיפים 12, 13, 14 ו-15 כולן או מקצתן.

(ב) ועדת הסמכה רשאית, תוך ציון נימוקים, להמליץ בפני הרשות לסטות מהוראות סעיפים 13 ו-14 לגבי הנסיון המעשי בביצוע העבודות המפורטות בהם.

ביצוע עבודה במפעל

17.    (א)  עבודה במפעל תיעשה במיומנות מקצועית ובאחריות המנהל המקצועי; לגבי מכללים בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה, כלל האפשר, בהתאם להוראות יצרן הרכב.

          (ב)  נמצא במכלל בטיחותי ליקוי חמור המסכן את הבטיחות, יודיע על כך המנהל המקצועי לבעל הרכב, ואם סירב בעל הרכב לתקן כנדרש, יודיע על כך המנהל המקצועי לרשות הרישוי.

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. עבודה או מלאכה במפעל תיעשה לפי מיטב המיומנות המקצועית, ולגבי מכלולים בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה או המלאכה ככל האפשר בהתאם להוראות התיקון של היצרן לגבי התוצר, הסוג והדגם של הרכב.

 

מיום 30.3.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 538

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

עשיית שירות בהתאם להוראות היצרן

17. עבודה או מלאכה במפעל ייעשו במיומנות מקצועית, ולגבי מכלולים בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה או המלאכה ככל האפשר בהתאם להוראות התיקון של היצרן לגבי התוצר, הסוג והדגם של הרכב.

ועדות מקצועיות

17א.  (א)  הרשות תמנה ועדות מקצועיות שחברים בהן נציגי משרד התחבורה, וכן נציגי איגוד המוסכים או איגוד מכוני הרישוי, לפי הענין; תפקיד הועדות יהיה לקבוע כללים להתנהגות מקצועית של מנהל מקצועי במפעל.

          (ב)  הרשות רשאית להביא בפני הועדה המקצועית הנוגעת בדבר, ענינים הנוגעים למיומנות, אחריות והתנהגות של מנהל מקצועי במפעל.

מיום 30.3.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 538

הוספת סעיף 17א

 

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

החלפת סעיף 17א

הנוסח הקודם:

ועדה להתנהגות מקצועית

17א. (א) הרשות תמנה ועדה שיהיו חברים בה נציגי משרד התחבורה ואיגוד המוסכים. תפקיד הוועדה יהיה לקבוע כללים להתנהגות מקצועית של המנהל המקצועי במפעל.

(ב) הרשות רשאית להביא בפני הוועדה ענינים הנוגעים למיומנות, אחריות והתנהגות מקצועית בענף.

תעודת אמן

18.    הרשות רשאית לאשר תעודת אמן שניתנה על ידי הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של אנשים מהסוג שלגבם התעודה ניתנה, למנהל מקצועי בעל כתב הסמכה או אישור לפי צו זה.

השתלמות

19.    (א)  הרשות רשאית לערוך השתלמויות של מנהלים מקצועיים בענינים המנויים בסעיפים 10(א) ו-12(א)(3) ולקבוע כללים ותנאים להשתתפותם ולהשתלמותם של בעלי כתב הסמכה או אישור.

          (ב)  הרשות רשאית להזמין בעל כתב הסמכה או אישור להתייצב במקום ובמועד שנקבע בהזמנה לשם השתלמות, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו.

          (ג)   בעל כתב הסמכה או אישור שהוזמן להשתלמות חייב להתייצב במקום ובזמן שנקבע כאמור, זולת אם ניתנה לרשות סיבה סבירה לאי-יכולתו להתייצב כאמור.

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

בחינות

19. (א) בעל כתב הסמכה או אישור ייבחן בחינה נוספת כל אימת שתדרוש הרשות, אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או יעילות מתן השירות; מי שלא התייצב לבחינה, או נכשל בה, רשאית הרשות לבטל את רשיונו או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

(ב) הרשות רשאית להזמין בעל כתב הסמכה או אישור להתייצב במקום ובמועד שתקבע, לשם קבלת הדרכה, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו.

 

מיום 20.9.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1338

(א) הרשות רשאית לערוך השתלמויות של מנהלים מקצועיים בענינים המנויים בסעיף 10(א) בסעיפים 10(א) ו-12(א)(3) ולקבוע כללים ותנאים להשתתפותם ולהשתלמותם של בעלי כתב הסמכה או אישור.

19א.  (בוטל).

מיום 11.3.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 747

הוספת סעיף 19א

 

מיום 7.2.1982

צו (מס' 4) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4314 מיום 7.2.1982 עמ' 582

(א) הוגשה לרשות תלונה על רשלנות בביצוע עבודה או מלאכה במפעל או על מתן שירות לקוי על ידי בעל כתב הסמכה או אישור, רשאית הרשות להביא את הענין לבירור בפני ועדת תלנוות שמינה לכך שר התחבורה (להלן – ועדת תלונות), בהרכב זה: נציג משרד התחבורה, נציג ארגון צרכנים כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ונציג האיגוד הארצי המייצג את המספר הגדול של בעלי המפעלים.

 

מיום 10.3.1985

צו (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 819

ביטול סעיף 19א

הנוסח הקודם:

ועדת תלונות

19א. (א) הוגשה לרשות תלונה על רשלנות בביצוע עבודה או מלאכה במפעל או על מתן שירות לקוי על ידי בעל כתב הסמכה או אישור, רשאית הרשות להביא את הענין לבירור בפני ועדת תלנוות שמינה לכך שר התחבורה (להלן – ועדת תלונות), בהרכב זה: נציג משרד התחבורה ונציג האיגוד הארצי המייצג את המספר הגדול של בעלי המפעלים.

(ב) ועדת התלונות רשאית לחייב בעל כתב הסמכה או אישור להיבחן כפי שהיא קבעה אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או טיב השירות, והיא רשאית להמליץ בפני הרשות על ביטול רשיון המוסך או התלייתו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

(ג) ועדת התלונות לא תקבל החלטה לפי סעיף קטן (ב) אלא אם נתנה לבעל רשיון המוסך, כתב ההסמכה או האישור הנוגע בדבר הזדמנות לטעון את טענותיו ולהביא ראיותיו.

מינוי רשות מבצעת

20.    הרשות תהיה רשות מבצעת לביצוע צו זה והיא רשאית לתת כל הוראות שלדעתה יש בהן צורך לביצועו.

החזקת רשיון והצגתו

21.    בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום בולט במפעל ויראהו לרשות או לאדם מטעמה וכן לשוטר, לפי דרישתם.

שכר מקסימלי

22.    (א)  לא יקבל אדם בעד שירות הנקוב בטור א' בתוספת השניה שכר העולה על השיעור שנקבע בטור ב' לצד השירות.

 

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בעשר לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת השניה.

          (ג)   לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת השניה לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות.

          (ד)  (נמחק).

מיום 11.7.1974

צו (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3197 מיום 11.7.1974 עמ' 1487

22. (א) לא יקבל אדם בעד שירות הנקוב בטור א' בתוספת שכר העולה על השיעור שנקבע בטור ב' לצד השירות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בחמש לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת.

 

מיום 15.5.1977

צו (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3709 מיום 15.5.1977 עמ' 1697

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בחמש בעשר לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת.

(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא מצויין בתוספת לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות, ובלבד שהמחיר לא יעלה על זה שגובים במוסך המרכזי של יבואן הרכב.

 

מיום 30.3.1978

צו תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 997

(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא מצויין בתוספת לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות, ובלבד שהמחיר לא יעלה על זה שגובים במוסך המרכזי של יבואן הרכב.

(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות, ובלבד שמחיר שעות העבודה לא יעלה על זה שגובים במוסך מרכזי של יבואן אותו תוצר של הרכב או יצרנו.

(ד) יבואן רכב או יצרנו המבקש להעלות את מחירה של שעת עבודה במוסך מרכזי שלו או בעל מפעל לבדיקות רכב המבקש להעלות את מחיר שירותיו יגיש תחילה לרשות הודעה על כך.

 

מיום 5.8.1980

צו (מס' 5) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4151 מיום 5.8.1980 עמ' 2171

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בעשר לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת שכר העולה בארבעים לירות על השיעור שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, למעט בבדיקת פליטת עשן מרכב דיזל.

 

מיום 26.4.1994

צו תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 826

(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות, ובלבד שמחיר שעות העבודה לא יעלה על זה שגובים במוסך מרכזי של יבואן אותו תוצר של הרכב או יצרנו.

(ד) יבואן רכב או יצרנו המבקש להעלות את מחירה של שעת עבודה במוסך מרכזי שלו או בעל מפעל לבדיקות רכב המבקש להעלות את מחיר שירותיו יגיש תחילה לרשות הודעה על כך.

 

מיום 21.8.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5699 מיום 21.8.1995 עמ' 1742

(א) לא יקבל אדם בעד שירות הנקוב בטור א' בתוספת בתוספת השניה שכר העולה על השיעור שנקבע בטור ב' לצד השירות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בעשר לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת בתוספת השניה.

(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת בתוספת השניה לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות.

הצגת רשיון ושכר שירותים וחובת מתן חשבונית

23.    (א)  בעל מפעל יציג במקום עסקו במקום בולט לעין את הרשיון לפי סעיף 2 ואת מחיר שעת העבודה או שיעור השכר לשירותים בשלט שאת מתכונתו ומידותיו אישרה הרשות.

          (ב)  בעל מפעל חייב לתת למקבל השירות או לשמאי רכב חשבונית שבה מצויין שם עושה שירות, מספר רשיון המפעל, שם מקבל השירות, תאריך מתן השירות, מחיר מוצרי תעבורה, סוג השירות ומחיר העבודה; מחיר העבודה יצויין בעמודה נפרדת תוך פירוט המחיר בעד כל שירות בנפרד, ומחיר מוצרי התעבורה יצויין בעמודה נפרדת כלהלן – שם מוצר התעבורה, מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן, כאמור בסעיף 16 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983.

מיום 30.3.1978

צו תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 997

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

הצגת רשיון ושכר שירותים

23. בעל מפעל יציג במקום עסקו, במקום בולט לעין, את הרשיון לפי סעיף 2 וכן את שיעור השכר לשירותים, בספרות ברורות המאפשרות לכל אדם לברר בנקל את גובה השכר.

 

מיום 16.9.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1432

הצגת רשיון ושכר שירותים חובת מתן חשבונית

23. (א) בעל מפעל יציג במקום עסקו במקום בולט לעין את הרשיון לפי סעיף 2 ואת מחיר שעת העבודה או שיעור השכר לשירותים בשלט שאת מתכונתו ומידותיו אישרה הרשות.

(ב) בעל מפעל יתן למקבל השירות חשבון או קבלה שבה יצויינו שמו של עושה השירות, סוג השירות, תאריך השירות והשכר.

(ב) בעל מפעל חייב לתת למקבל השירות או לשמאי רכב חשבונית שבה מצויין שם עושה שירות, מספר רשיון המפעל, שם מקבל השירות, תאריך מתן השירות, מחיר מוצרי תעבורה, סוג השירות ומחיר העבודה; מחיר העבודה יצויין בעמודה נפרדת תוך פירוט המחיר בעד כל שירות בנפרד, ומחיר מוצרי התעבורה יצויין בעמודה נפרדת כלהלן – שם מוצר התעבורה, מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן, כאמור בסעיף 16 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983.

דין וחשבון

24.    בעל המפעל יגיש לרשות לפי דרישתה ובתאריך שקבעה לכך דו"ח על תפעול המפעל, לרבות כוח אדם המועסק במפעל.

אגרות

25.    (א)  בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

                                                                                                                         בשקלים חדשים

(1)   (א)   רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד                       331

(ב)   לכל מקצוע נוסף                                                 192

(2)   אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית        242

(3)   כפל מסמך המפורט בסימן (2)                                     48

(4)   כפל מסמך אחר                                              מחצית האגרה ששולמה

                                                                       בעד המסמך המקורי

          (ב) סכום האגרה שבתוספת הראשונה ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה לפי סעיף קטן (ב).

רבדים לסעיף 25

שמירת דינים

26.    צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

ביטול

27.    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תשי"ח-1958 (להלן – הצו הפוקע) – בטל.

הוראות מעבר

28.    אדם שביום תחילתו של צו זה היה בעל מפעל והחזיק ברשיון בר תוקף שניתן לו לפי הצו הפוקע לניהול מפעל או להיות מנהל מקצועי, יראו אותו כאילו ניתן לו רשיון לפי צו זה.

תחילה

29.    תחילתו של צו זה כתום שלושה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

השם

30.    לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970".

 

תוספת ראשונה

(סעיף 5(א1))

דרישת חובה למפעלים לשירותים תחזוקת רכב

מיום 21.8.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5699 מיום 21.8.1995 עמ' 1742

הוספת תוספת ראשונה

מפעל למכונאות רכב בנזין דיזל (סימול המקצוע 020/010)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 110 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג                         75 מ"ר

חדר שיפוצים                                  10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          8 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 7 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     110 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון                                                                225 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 335 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה למכונאות רכב.

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לחשמלאות רכב (סימול המקצוע 030)

א.    שטח ומבנה:

1.    לפי החלוקה הבאה:                                                               75 מ"ר

שטח עבודה תחת גג                         50 מ"ר

חדר שיפוצים                                  5 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה למקצוע "חשמל רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון מרכבים (סימול המקצוע: 070)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 85 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג                         50 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 10 מ"ר

חדר בידוד למכשירי ריתוך                5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     85 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 235 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון מרכבים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757

החלפת סעיף "מפעל לתיקון מרכבים"

הנוסח הקודם:

מפעל לתיקון מרכבים (סימול המקצוע 070)

א. שטח ומבנה:

1. שטח המבנה כולו: 110 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג 75 מ"ר

מחסן כלים וחלקים 10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה 10 מ"ר

חדר בידוד למכשירי ריתוך 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים 10 מ"ר

110 מ"ר

2. שטח חניה ותימרון: 225 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל 335 מ"ר

ב. ידע מקצועי:

1. המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון מרכבים".

2. המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3. המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון מרכבים (פח פיברגלס) וצבעות רכב (סימול המקצוע 100/070)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 145 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג                         50 מ"ר

הכנה לצביעה                                  25 מ"ר

חדר צבע                                        25 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          20 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 10 מ"ר

חדר בידוד למכשירי בידוד                5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     145 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               225 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 370 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "כתב הסמכה" למקצוע "פחחות רכב" ואישור ניהול ל"צבעות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לצבעות רכב (סימול המקצוע 100)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 75 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג (הכולל חדר הכנה לצביעה)       25 מ"ר

חדר צביעה סגור אשר בו מותקנת מערכת לטיהור אויר (בהתאם לדרישות הרשות)       25 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"צבעות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון צמיגים ואבובים (סימול המקצוע 130)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          15 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"תיקון צמיגים ואבובים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון קרבורטורים (סימול המקצוע 145)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

בית מלאכה                                     15 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון קרבורטורים" או הסמכה ל"מכונאות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לבדיקות רכב – (קניה ומכירה) (סימול המקצוע 180)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 113 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג (לא כולל דינמומטר לבדיקת עשן)       75 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 15 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          8 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       15 מ"ר

                                                     113 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               225 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 338 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ואושר כ"בודק רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מחלקה מיוחדת לתיקון טרקטורונים (סימול המקצוע 191)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

חדר שיפוצים       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה לאחד מהמקצועות הבאים: "מכונאות בנזין ודיזל"; או "מכונאות אופנועים וקטנועים"; או "תיקון טרקטורונים ומכונות ניידות".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

תיקון וכיוון מיתלים ברכב (סימול המקצוע 195)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 75 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       50 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון וכיוון מיתלים לרכב" או "למכונאות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

התקנה ושירות למזגני אויר לרכב (סימול המקצוע 205)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 85 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       50 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          15 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 10 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     85 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 235 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"התקנה ושירות למזגני אויר".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל מיוחד לתיקון תיבות הילוכים אוטומטיות (סימול המקצוע 206)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 90 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       50 מ"ר

חדר שיפוצים (כולל פינת ניקוי חלקי חילוף מופרדת)       18 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 8 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       4 מ"ר

                                                     90 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               100 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 190 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות" או "מכונאות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון רדיאטורים (מצננים) (סימול המקצוע: 060)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

בית מלאכה       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון רדיאטורים (מצננים)".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 758

הוספת סעיף "מפעל לתיקון רדיאטורים (מצננים)"

מפעל למסגרות רכב ותיקון ארגזים (סימול המקצוע: 080)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 110 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       75 מ"ר

בימ"ל לעבודות ארגזים ומסגרות       10 מ"ר

מחסן כלים וחומרים                         5 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר בידוד למכשירי ריתוך                5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     110 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               110 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מסגרות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 758

הוספת סעיף "מפעל למסגרות רכב ותיקון ארגזים"

מפעל לתיקון צינורות פליטה ודודי עמם (סימול המקצוע: 081)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

בית מלאכה       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"פחחות רכב", או "מסגרות רכב", או "מכונאות רכב", או "תיקון מצננים", או אישור ניהול ל"צינורות פליטה ודודי עמם".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 759

הוספת סעיף "מפעל לתיקון צינורות פליטה ודודי עמם"

מפעל לתיקון קפיצים (סימול המקצוע: 090)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 80 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       50 מ"ר

בית מלאכה לנפחות       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          10 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     80 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 230 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון קפיצים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 759

הוספת סעיף "מפעל לתיקון קפיצים"

מפעל לתיקון מכללי בלמים (סימול המקצוע: 091)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב או מכללי בלמים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 760

הוספת סעיף "מפעל לתיקון מכללי בלמים"

מפעל לזגגות רכב (סימול המקצוע: 120)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

בית מלאכה       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי אשר הוכיח להנחת דעת הרשות שהינו בעל סיווג מקצועי 3 של האיגוד המקצועי הגדול ביותר, שהינו בעל נסיון מעשי של שנה אחת לפחות מיום קבלת הסווג המקצועי הגבוה ביותר.

כמו כן ימציא תעודה בדבר העדר רישום פלילי להנחת דעת הרשות, ויעמוד בבחינה שקבעה הרשות.

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 760

הוספת סעיף "מפעל לזגגות רכב"

מפעל לחידוש ושיפוץ מנועים (סימול המקצוע: 140)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת, כולל אפשרות לפריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 761

הוספת סעיף "מפעל לחידוש ושיפוץ מנועים"

מפעל לחלפים עיבוד שבבי וריתוך (סימול המקצוע: 141)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"חלפים עיבוד שבבי וריתוך".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 761

הוספת סעיף "מפעל לחלפים עיבוד שבבי וריתוך"

מפעל לחידוש ושיפוץ מכללי חשמל (סימול המקצוע: 142)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"חשמל רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 761

הוספת סעיף "מפעל לחידוש ושיפוץ מכללי חשמל"

מפעל לתיקון רפידות ותופי בלם (סימול המקצוע: 143)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 761

הוספת סעיף "מפעל לתיקון רפידות ותופי בלם"

מפעל לתיקון מחוונים (סימול המקצוע: 144)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

סככה/בית מלאכה       15 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל אישור לניהול מקצוע "תיקון מחוונים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 762

הוספת סעיף "מפעל לתיקון מחוונים"

מפעל למכונאות אופנועים/קטנועים/אופניים עם מנוע עזר (סימול המקצוע: 150)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 50 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       25 מ"ר

חדר שיפוצים       10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים       5 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               75 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 125 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות אופנועים; קטנועים ואופניים עם מנוע עזר".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 762

הוספת סעיף "מפעל למכונאות אופנועים/קטנועים/אופניים עם מנוע עזר"

מפעל לתיקון משאבות ומתזים לדיזל (סימול המקצוע: 160)

א.    שטח ומבנה:

תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון משאבות ומתזים לדיזל".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 763

הוספת סעיף "מפעל לתיקון רפידות ותופי בלם"

מפעל בדיקות עשן ברכב דיזל (סימול המקצוע: 170)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 75 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג (אורך 10 מ' לפחות)       50 מ"ר

משרד – כולל חדר המתנה                 10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       10 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ותעודת בוחן עשן.

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 763

הוספת סעיף "מפעל בדיקות עשן ברכב דיזל"

מוסך רישוי לשירות עצמי (סימול המקצוע: 171)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                           130 מ"ר                          210 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:                   לרכב עד 4000 ק"ג          לרכב מעל 4000 ק"ג

                                                       מ.כ.מ.                             מ.כ.מ.

מסלול בדיקות                                 100 מ"ר                          120 מ"ר

משרד                                             10 מ"ר                           10 מ"ר

מחסן ציוד                                      10 מ"ר                           15 מ"ר

חדר אוכל ושירותים                         10 מ"ר                           15 מ"ר

מבנה להתקנת דינמומטר שילדה                                              50 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                         200 מ"ר                          250 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל           330 מ"ר                          460 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב ורשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך הרישוי.

2.    1 בוחן מוסמכים בעל רשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך הרישוי.

3.    1 פקידים/ות סיכום

אחד מבוחני המוסך יהיו בעלי תעודת בוחן עשן בתוקף (למבקשים אישור על רכב מעל 4000 ק"ג מ.כ.מ.)

הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 764

הוספת סעיף "מוסך רישוי לשירות עצמי"

מוסך רישוי לציוד חקלאי (סימול המקצוע: 172)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 125 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

תא בדיקה       50 מ"ר

משרד                                             30 מ"ר

מחסן ציוד                                      10 מ"ר

חדר אוכל שירותים                          10 מ"ר

מסלול סלול ומצופה לבדיקת בלמי טרקטורים       25 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               125 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 250 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "טרקטורים ומכונות ניידות" המחזיק בתעודת בוחן רכב וברשיון נהיגה לטרקטור.

הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 765

הוספת סעיף "מוסך רישוי לציוד חקלאי"

מכון רישוי פתוח לשירות הציבור (סימול המקצוע: 181)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 365 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

מסלול בדיקות לכל סוגי הרכב       120 מ"ר

מסלול בדיקות לרכב פרטי       100 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    30 מ"ר

מחסן ציוד                                      10 מ"ר

חדר אוכל ושירותים                         30 מ"ר

מבנה להתקנת דינמומטר שלדה          50 מ"ר

מסלול סלול ומצופה לבדיקת בלמי אופנועים וטרקטורים       25 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               1200 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 1565 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב או לחילופין אישור ניהול למכון רישוי אשר הוסמך כבוחן והמחזיק ברשיון נהיגה לרכב משא מדרגה 03 לפחות.

2.    4 בוחנים מוסמכים בעלי רשיון נהיגה לרכב משא מדרגה 03 לפחות.

3.    2 פקידים/ות סיכום

שניים מבוחני המכון יהיו בעלי תעודת בוחן עשן בתוקף.

שניים מבוחני המכון יהיו בעלי רשיון נהיגה לאופנוע וטרקטור.

הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 765

הוספת סעיף "מכון רישוי פתוח לשירות הציבור"

רישום ראשוני לרכב חדש (סימול המקצוע: 187)

א.    שטח ומבנה:

על היזם להמציא הסכם עם יבואן אחר המחזיק ברשיון למקצוע רישום ורישוי לרכב חדש (סימול מקצוע 188) המסדיר בדיקה טכנית של הרכב על מסלולו.

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" או לחילופין "אישור ניהול למכון רישוי" המחזיק בתעודת בוחן רכב ורשיון נהיגה בהתאם לסוג הרכב הנבדק.

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

הערה:    1.    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבורה.

2.    ניתן לאשר מקצוע זה רק ליבואן המיבא עד 500 כלי רכב בשנה.

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 766

הוספת סעיף "רישום ראשוני לרכב חדש"

רישום ורישוי (טסט) לרכב חדש (סימול המקצוע: 188)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 130 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

מסלול בדיקות לרכב פרטי       100 מ"ר

משרד                                             10 מ"ר

מחסן ציוד                                      10 מ"ר

חדר אוכל שירותים                          10 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               300 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 430 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב או לחילופין "אישור ניהול למכון רישוי" אשר הוסמך כבוחן רכב והמחזיק ברשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך.

2.    בוחן רכב בעל רשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך.

3.    1 פקיד/ת סיכום

אחד מבוחני המוסך יהיה בעל תעודת בוחן עשן בתוקף.

הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 766

הוספת סעיף "רישום ורישוי (טסט) לרכב חדש"

לתיקון טרקטורים ומכונות ניידות (סימול המקצוע: 190)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 225 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       150 מ"ר

חדר שיפוצים                                  25 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          20 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    15 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       15 מ"ר

                                                     225 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               450 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 675 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 767

הוספת סעיף "לתיקון טרקטורים ומכונות ניידות"

מפעל למלגזות הרמה (סימול המקצוע: 194)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 75 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג/מרוצף או סלול       50 מ"ר

חדר שיפוצים                                  10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות מלגזות" או "טרקטורים ומכונות ניידות".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 767

הוספת סעיף "מפעל למלגזות הרמה"

ניידות תיקון לדרך בין עירונית (סימול המקצוע: 202)

א.    רכב מתאים (תאור כללי של הניידת):

1.    הרכב יהיה מצוייד במקום איחסון לכלי עבודה, חומרים וציוד בהתאם לרשימה.

2.    הרכב יהיה מצוייד במלחציים.

3.    הרכב יהיה מצוייד בסידורי תאורה חיצונית מיוחדת להארת הרכב ומקום התיקון ברכב המטופל.

4.    הרכב יסומן במילים "מוסך נייד" בציון שמו של בעל הרשיון, כמו כן יסומן על גבי הרכב מספר הרשיון והמפעל בצבע אדום.

5.    הציוד והכלים המותקנים על גבי הרכב לא יבלטו מתוך הרכב עצמו.

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב", ויופעל בעזרת כלי רכב בודד בלבד.

2.    במקרים מיוחדים בהם מפעילות חברות או מוסדות "ניידות" לטיפול באוכלוסיה מוגדרת מראש, ניתן לאשר הפעלת מס' כלי רכב, כאשר בנוסף למנהל המקצועי המוסמך יופעלו הניידות על ידי עובדים בעלי סווג מקצועי 2 במכונאות או סוג 2 בחשמל אשר יבחנו בחינה מעשית במערכות המצויינות בסעיף ב' לעיל.

אולם גם במקרה כזה תחול האחריות המקצועית לפעולות העובדים הנוספים, על המנהל המקצועי של ה"מוסך הנייד".

ג.    הערות כלליות:

יש להבדיל בין "שליחו" של מוסך רגיל היוצא לתיקון דרך על פי הזמנתו של הלקוח לבין "מוסך נייד" הנע בכבישים בין עירוניים ומציע את שירותיו לנזקקים.

תנאי ההפעלה:

1.    המוסך הנייד יהיה מוגבל לתיקונים במערכות הבאות בלבד:

-     מערכת ההצתה

-     מערכת הדלק

-     מערכת הקירור

-     מערכת הבלמים (אך ורק תקונים אשר ניתן לבצעם בשלמות ובפרק זמן שלא יעלה על שעת עבודה אחת)

-     מערכת החשמל (למעט מערכת הטעינה)

2.    מפעיל המוסך הנייד, יבצע את התיקונים מחוץ לתחום הדרך בלבד, ואילו תיקונים שאינם ניתנים לביצוע מחוץ לתחום הדרך יבוצעו במוסך מורשה רגיל על פי בחירתו של בעל הרכב

3.    במידה ומבוצע תיקון ארעי בלבד, יוחתם הלקוח על הצהרה כי ידוע לו כי התיקון הינו ארעי בלבד, לצורך הגעתו עד למוסך המורשה הקרוב

4.    מפעיל "המוסך הנייד" יחוייב במתן חשבון ללקוח בו יפורטו: השרות שניתן על ידו, חלקי החילוף ששימשו לתיקון התקלה כולל שם החלק, תוצרו ומחירו ללקוח על גבי החשבון בו יפורטו שמו ומענו המלא של בעל הרשיון ל"מוסך הנייד"

5.    מפעיל "המוסך הנייד" יוודא כי לאחר גמר ביצוע התיקונים, לא יוותרו שאריות/פסולת/שמנים ואביזרים אחרים בתחום הדרך

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 768

הוספת סעיף "ניידות תיקון לדרך בין עירונית"

מפעל לתיקון וכיול טכוגרפים (סימול המקצוע: 207)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                                                                 75 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:

שטח עבודה תחת גג       50 מ"ר

בית מלאכה                                     15 מ"ר

משרד + חדר המתנה                        5 מ"ר

חדר אוכל + שירותים                       5 מ"ר

                                                     75 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                                                               150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל                                                 225 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי המחזיק באישור ניהול ל"תיקון מחוונים", ואישור נוסף מהרשות שעמד בהצלחה בהשתלמות ל"תיקון וכיול טכוגרפים".

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 769

הוספת סעיף "מפעל לתיקון וכיול טכוגרפים"

מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה (סימול המקצוע: 300)

א.    שטח ומבנה:

1.    שטח המבנה כולו:                           75 מ"ר                           125 מ"ר

לפי החלוקה הבאה:                   לרכב עד 4000 ק"ג          לרכב מעל 4000 ק"ג

                                                       מ.כ.מ.                             מ.כ.מ.

שטח עבודה                                    50 מ"ר                           100 מ"ר

משרד כולל חדר המתנה                    10 מ"ר                           10 מ"ר

מחסן כלים וחלקים                          5 מ"ר                             5 מ"ר

חדר אוכל ושירותים                         10 מ"ר                           10 מ"ר

2.    שטח חניה ותימרון:                         100 מ"ר                          150 מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל           175 מ"ר                          275 מ"ר

הערה:    במידה והמפעל ממוקם במכון רישוי הפתוח לשרות הציבור (סימול מקצוע 181) תוספת השטח הנדרש יהיה כדלקמן:

לרכב פרטי 25 מ"ר בנוי, 75 מ"ר חניה ובסה"כ 100 מ"ר

לרכב משא 50 מ"ר בנוי, 100 מ"ר חניה ובסה"כ 150 מ"ר

ב.    ידע מקצועי:

1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי המחזיק בכתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ואשר רשום בפנקס המהנדסים ו/או ההנדסאים במגמת מכונות ו/או רכב.

2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.

3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מיום 18.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 769

הוספת סעיף "מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה"

 

תוספת שניה

(תקנה 22)

                                                                                                                     טור ב'

                         טור א'                                                                              המחיר המרבי

                        השירות                                                                       בשקלים (כולל מע"מ)

1.    בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד       3220

2.    בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים       4850

3.    (א)  בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור, רכב עבודה או רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג, בתחנת בדיקה מאושרת       3020

(ב)  בדיקה חוזרת       1510

4.    (א)  בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג או אוטובוס, בתחנת בדיקה מאושרת       4380

(ב)  בדיקה חוזרת       2190

5.    בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת מגופה, בתחנת בדיקה מאושרת       1920

6.    הכנת רכב לפני בדיקה שנתית –

(א)  רכב שמשקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג       2870

(ב)  רכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8001 ק"ג, או אוטובוס       4610

7.    התקנת מגופה ברכב דיזל       1800

רבדים לתוספת השניה

 

 

ב' באב תש"ל (4 באוגוסט 1970)                                          עזר וייצמן

                                                                                                             שר התחבורה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ל מס' 2605 מיום 27.8.1970 עמ' 2186.

תוקן ק"ת תשל"ג מס' 2967 מיום 8.2.1973 עמ' 746 – צו תשל"ג-1973; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשל"ד: מס' 3157 מיום 4.4.1974 עמ' 953 – צו תשל"ד-1974. מס' 3197 מיום 11.7.1974 עמ' 1487 – צו (מס' 2) תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ה מס' 3323 מיום 17.4.1975 עמ' 1400 – צו תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3452 מיום 25.12.1975 עמ' 740 – צו תשל"ו-1975. מס' 3514 מיום 27.4.1976 עמ' 1425 – צו (מס' 2) תשל"ו-1976. מס' 3592 מיום 23.9.1976 עמ' 2737 – צו (מס' 3) תשל"ו-1976; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ז: מס' 3636 מיום 22.12.1976 עמ' 552 – צו תשל"ז-1976. מס' 3709 מיום 15.5.1977 עמ' 1697 – צו (מס' 2) תשל"ז-1977. מס' 3737 מיום 15.7.1977 עמ' 2162 – צו (מס' 3) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 997 – צו תשל"ח-1978. מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1463 – צו (מס' 2) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3916 מיום 5.12.1978 עמ' 223 – צו תשל"ט-1978. מס' 3927 מיום 31.12.1978 עמ' 415 – צו (מס' 2) תשל"ט-1978. מס' 3981 מיום 20.5.1979 עמ' 1190 – צו (מס' 3) תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4055 מיום 25.11.1979 עמ' 368 – צו תש"ם-1979. מס' 4077 מיום 14.1.1980 עמ' 763 – צו (מס' 2) תש"ם-1980. מס' 4097 מיום 28.2.1980 עמ' 1104 – צו (מס' 3) תש"ם-1980. מס' 4127 מיום 20.5.1980 עמ' 1657 – צו (מס' 4) תש"ם-1980. מס' 4151 מיום 5.8.1980 עמ' 2171 – צו (מס' 5) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4182 מיום 23.11.1980 עמ' 190 – צו תשמ"א-1980. מס' 4185 מיום 1.12.1980 עמ' 241 – צו (מס' 2) תשמ"א-1980. מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 425 – צו (מס' 3) תשמ"א-1981. מס' 4235 מיום 18.5.1981 עמ' 1009 – צו (מס' 4) תשמ"א-1981. מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1248 – צו (מס' 5) תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4289 מיום 19.11.1981 עמ' 281 – צו תשמ"ב-1981. מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 321 – צו (מס' 2) תשמ"ב-1981. מס' 4301 מיום 3.1.1982 עמ' 416 – צו (מס' 3) תשמ"ב-1982. מס' 4314 מיום 7.2.1982 עמ' 582 – צו (מס' 4) תשמ"ב-1982. מס' 4340 מיום 26.4.1982 עמ' 915 – צו (מס' 5) תשמ"ב-1982. מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1390 – צו (מס' 6) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 143 – צו תשמ"ג-1982. מס' 4455 מיום 27.1.1983 עמ' 687 – צו (מס' 2) תשמ"ג-1983. מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1288 – צו (מס' 3) תשמ"ג-1983. מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1748 – צו (מס' 4) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4547 מיום 24.10.1983 עמ' 319 – צו תשמ"ד-1983. מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 759 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984. מס' 4616 מיום 8.4.1984 עמ' 1282 – צו (מס' 3) תשמ"ד-1984. מס' 4645 מיום 13.6.1984 עמ' 1732 – צו (מס' 4) תשמ"ד-1984. מס' 4667 מיום 19.7.1984 עמ' 1979 – צו (מס' 5) תשמ"ד-1984. מס' 4691 מיום 23.8.1984 עמ' 2397 – צו (מס' 6) תשמ"ד-1984. מס' 4698 מיום 5.9.1984 עמ' 2531 – צו (מס' 7) תשמ"ד-1984. מס' 4708 מיום 25.9.1984 עמ' 2673 – צו (מס' 8) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4714 מיום 16.10.1984 עמ' 53 – צו תשמ"ה-1984. מס' 4731 מיום 18.11.1984 עמ' 359 – צו (מס' 2) תשמ"ה-1984; תחילתו ביום 1.11.1984. מס' 4770 מיום 6.3.1985 עמ' 796 – צו (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 5.2.1985. מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 819 – צו (מס' 4) תשמ"ה-1985. מס' 4795 מיום 19.4.1985 עמ' 1150 – צו (מס' 5) תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 4.4.1985. מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1258 – צו (מס' 6) תשמ"ה-1985. מס' 4824 מיום 30.6.1985 עמ' 1540 – צו (מס' 7) תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 12.6.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4874 מיום 19.11.1985 עמ' 196 – צו תשמ"ו-1985. מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 743 – צו (מס' 2) תשמ"ו-1986. מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1432 – צו (מס' 3) תשמ"ו-1986; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 385 – צו תשמ"ז-1987. מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 758 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5054 מיום 20.9.1987 עמ' 1338 – צו (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 421 – צו תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5152 מיום 12.12.1988 עמ' 243 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן: מס' 5226 מיום 2.11.1989 עמ' 43 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5260 מיום 30.3.1990 עמ' 537 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5333 מיום 13.2.1991 עמ' 548 – צו תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 418 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5432 מיום 1.4.1992 עמ' 943 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992. מס' 5471 מיום 15.9.1992 עמ' 1532 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.10.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5512 מיום 30.3.1993 עמ' 713 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 6 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.10.1993. מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 768 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994 (ת"ט מס' 5594 מיום 28.4.1994 עמ' 840). מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 826 – צו תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5627 מיום 29.9.1994 עמ' 44 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994. מס' 5649 מיום 1.1.1995 עמ' 494 – צו תשנ"ה-1995. מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1323 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995. מס' 5699 מיום 21.8.1995 עמ' 1742 – צו (מס' 2) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5708 מיום 5.10.1995 עמ' 29 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995. מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 742 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996. מס' 5744 מיום 18.4.1996 עמ' 757 – צו תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5784 מיום 19.9.1996 עמ' 15 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.10.1996. מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 515 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5847 מיום 14.8.1997 עמ' 1091 – צו תשנ"ז-1997; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו. מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1150 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 668 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998. מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1351 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.10.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 684 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999. מס' 5996 מיום 29.8.1999 עמ' 1150 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.10.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 602 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.5.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6060 מיום 2.10.2000 עמ' 6 – הודעה תשס"א-2000; תחילתה ביום 1.10.2000. מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1056 – הודעה (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.10.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 46 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002. מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 77 – צו תשס"ג-2002; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 621 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6659 מיום 30.3.2008 עמ' 683 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 643 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 984 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6992 מיום 4.4.2011 עמ' 900 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7109 מיום 16.4.2012 עמ' 1031 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 872 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7358 מיום 24.3.2014 עמ' 984 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7629 מיום 10.3.2016 עמ' 826 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7972 מיום 26.3.2018 עמ' 1176 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8196 מיום 26.3.2019 עמ' 3075 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8373 מיום 10.3.2020 עמ' 721 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9287 מיום 21.3.2021 עמ' 2766 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10100 מיום 7.4.2022 עמ' 2604 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.4.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות