Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גמול מרבי

Go

2

סעיף 3

גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעבור השתתפות בישיבות

Go

2

סעיף 4

גמול ליושב ראש הוועד

Go

2

סעיף 5

החזר הוצאות ישיבה

Go

2

סעיף 6

החזר הוצאות לחבר ועד וליושב ראש ועד

Go

3

סעיף 7

עדכון סכומים

Go

3

סעיף 8

סייג לתחולה

Go

4

סעיף 9

שמירת דינים

Go

4

 

תוספת ראשונה

Go

4

 

תוספת שניה

Go

4

 

תוספת שלישית

Go

4

 

תוספת רביעית

Go

4

 


תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34א ו-66 לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "דרגה" – כמפורט בתוספת הראשונה;

          "החזר הוצאות" – מראש או בדיעבד, לפי העניין;

          "מחזור" – כהגדרתו בסעיף 34ב לחוק.

גמול מרבי

2.    (א)  עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות אלה, כי ישולם ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול והחזר הוצאות; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם עמותה ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, לא יעלה על הקבוע בתקנות אלה.

          (ב)  יושב ראש ועד, חבר ועד או חבר ועדת ביקורת לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנות אלה.

גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעבור השתתפות בישיבות

3.       (א)  עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובאישור מראש של האסיפה הכללית, כי ישולם ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול בעבור השתתפות בישיבות הוועד, ועדותיו הקבועות או ישיבות ועדת הביקורת, לפי העניין; קבעה העמותה כאמור, רשאית היא לשלם ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, גמול שלא יעלה על המפורט בתוספת השניה, לפי העניין, והכל בהתאם לדרגת העמותה; גמול כאמור ישולם לפי מספר ישיבות הוועד, ועדותיו הקבועות או ישיבות ועדת ביקורת, לפי העניין, שבהן השתתף.

          (ב)  לא ישולם גמול כאמור בתקנה זו בעד השתתפות ביותר ממספר הישיבות המרבי לשנה הנקוב בתוספת השלישית.

          (ג)   עלה המספר של ישיבות הוועד או ועדותיו הקבועות שבהן השתתף יושב ראש הוועד או חבר הוועד, או של ישיבות ועדת ביקורת שבהן השתתף חבר ועדת ביקורת, על מספר הישיבות השנתי כמפורט בתוספת השלישית, בשל נסיבות הנוגעות לפעילות מיוחדת של העמותה לקידום מטרותיה, רשאית היא לשלם גמול לפי מספר הישיבות בפועל, ובלבד שנתקבל לכך אישור האסיפה הכללית וכן שמספר הישיבות אינה עולה על 150% ממספר הישיבות המפורטות בתוספת השלישית.

גמול ליושב ראש הוועד

4.       עמותה שלא מכהן בה מנהל כללי רשאית, באישור האסיפה הכללית, לקבוע כי ליושב ראש הוועד ישולם גמול שנתי בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, כמפורט בתוספת הרביעית בהתאם לדרגת העמותה; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות אלה.

החזר הוצאות ישיבה

5.       (א)  גמול כאמור בתקנה 3 או 4, לפי העניין, כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד, לחבר הוועד או לחבר ועדת הביקורת בקשר להשתתפותו בישיבה; ואולם רשאית עמותה לשלם ליושב ראש הוועד, לחבר הוועד או לחבר ועדת הביקורת החזר הוצאות נסיעה שהוציא בפועל לצורך השתתפות באותה ישיבה אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   הישיבה מתקיימת בארץ מגוריו והוא מתגורר במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום קיום הישיבה; לעניין זה, תקבע האסיפה הכללית, אחת לשנה, טבלת סכומים שלפיה ישולם החזר הוצאות נסיעות כאמור, וזאת, בשים לב להחזר הוצאות הנסיעה המקובל בשירות המדינה;

(2)   הוא אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו.

          (ב)  עמותה בדרגה 4 ומעלה –

(1)   שיותר משליש מחברי הוועד שלה אינם תושבי ישראל, רשאית, באישור מראש של האסיפה הכללית, לשלם ליושב ראש הוועד ולחברי הוועד החזר הוצאות נסיעה ושהייה בפועל, בעד ישיבת ועד אחת בשנה שהתקיימה מחוץ לישראל ואם יותר ממחצית מחברי הוועד שלה אינם תושבי ישראל, רשאית לשלם החזר הוצאות כאמור לשתי ישיבות ועד בשנה;

(2)   רשאית לשלם לחבר ועד שאינו תושב ישראל החזר הוצאות נסיעה ושהייה שהוצאו בפועל לצורך השתתפות בישיבת ועד בישראל;

(3)   החזר הוצאות נסיעה ושהייה כאמור בתקנת משנה זו ישולמו לפי טבלת סכומים שתקבע האסיפה הכללית, לעניין זה, אחת לשנה, וזאת, בשים לב להחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה בעניינים אלה.

          (ג)   החליטה עמותה כי ישולם גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, בסכום נמוך יותר מהקבוע בתקנות אלה או שלא ישולם גמול בכלל, רשאית העמותה לשלם ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, החזר הוצאות, בהתאם לנהלים ולכללים שקבעה האסיפה הכללית ובהתאם למספר הישיבות שבהן השתתף ובשים לב להוצאות שהוציא בפועל, ובלבד שסך כל התשלום לפי תקנת משנה זו יחד עם הגמול שמשולם לפי תקנות אלה, לא יעלה על התשלום המרבי שניתן לשלם לאותו אדם לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) ותקנה 3.

מיום 19.3.2009

ת"ט תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6766 מיום 19.3.2009 עמ' 656

(ג) החליטה עמותה כי ישולם גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, בסכום נמוך יותר מהקבוע בתקנות אלה או שלא ישולם גמול בכלל, רשאית החברה לשלם רשאית העמותה לשלם ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, החזר הוצאות, בהתאם לנהלים ולכללים שקבעה האסיפה הכללית ובהתאם למספר הישיבות שבהן השתתף ובשים לב להוצאות שהוציא בפועל, ובלבד שסך כל התשלום לפי תקנת משנה זו יחד עם הגמול שמשולם לפי תקנות אלה, לא יעלה על התשלום המרבי שניתן לשלם לאותו אדם לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) ותקנה 3.

החזר הוצאות לחבר ועד וליושב ראש ועד

6.       (א)  נוסף על האמור בתקנות 3 עד 5, לפי העניין, רשאית עמותה לשלם לחבר ועד או ליושב ראש הוועד, את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או את הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל, לצורך פעילותו לקידום מטרותיה של העמותה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)   הוועד החליט מראש, באישור ועדת הביקורת, על סוגי הפעילויות שיבצע אותו חבר ועד או יושב ראש הוועד בעבור העמותה; ואולם לא נדרשת החלטה כאמור לגבי יושב ראש ועד המקבל גמול לפי תקנה 4;

(2)   תשלום ההוצאות בפועל אושר בידי הוועד;

(3)   ההוצאות הן סבירות בנסיבות העניין, בשים לב להחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה והן ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע הפעילות האמורה במישרין, והכל, לפי כללים ונהלים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה לעניין זה;

(4)   חבר הוועד או יושב ראש הוועד, דיווח, בהקדם האפשרי, לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה בעבור העמותה וכן הוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות כאמור.

          (ב)  עמותה בדרגה 5 או עמותה שאינה משלמת גמול ליושב ראש הועוד או לחברי הוועד לפי תקנות אלה, רשאית לשלם, לפי תקנת משנה (א), גם הוצאות אחרות של יושב ראש הוועד או של אותו חבר ועד, לגבי פעילות כאמור בתקנת משנה (א), נוסף על תשלום הוצאות הנסיעה או הוצאות הנסיעה והשהייה, לפי העניין.

מיום 19.3.2009

ת"ט תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6766 מיום 19.3.2009 עמ' 656

(4) חבר הוועד או על ידי יושב ראש הוועד חבר הוועד או יושב ראש הוועד, דיווח, בהקדם האפשרי, לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה בעבור העמותה וכן הוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות כאמור.

עדכון סכומים

7.       (א)  הסכומים המפורטים בתוספות ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה החל ב-1 בינואר 2010 (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

          (ג)   בתקנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולגבי השינוי ב-1 בינואר 2010 – המדד שפורסם לחודש יולי 2009;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 19.3.2009

ת"ט תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6766 מיום 19.3.2009 עמ' 656

(ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם החדש יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

סייג לתחולה

8.       תקנות אלה לא יחולו –

(1)  על עמותה שחל עליה חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לפי הוראות סעיף 60 לחוק האמור, ויחולו על עמותה כאמור תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994, בשינויים המחויבים;

(2)  מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה אושר מכוח סמכות על פי דין.

שמירת דינים

9.       בלי לגרוע מהוראות לפי כל דין החלות על עמותה, תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

דרגת העמותה

                    מחזור

       במיליוני שקלים חדשים                                      דרגה

עד 10.807175                                             1

מעל 10.807175 עד 27.01784                        2

מעל 27.01794 עד 54.03588                         3

מעל 54.03588 עד 108.07176                        4

מעל 108.07176                                           5

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1391

מחזור

במיליוני שקלים חדשים דרגה

עד 10 10.711530 1

מעל 10 10.711530 עד 25 26.778830 2

מעל 25 26.778830 עד 50 53.557655 3

מעל 50 53.557655 עד 100 107.115310 4

מעל 100 107.115310 5

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1034

מחזור

במיליוני שקלים חדשים דרגה

עד 10.711530 10.916055 1

מעל 10.711530 10.916055 עד 26.778830 27.290140 2

מעל 26.778830 27.290140 עד 53.557655 54.580275 3

מעל 53.557655 54.580275 עד

107.115310 109.160555 4

מעל 107.115310 109.160555 5

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1501

מחזור

במיליוני שקלים חדשים דרגה

עד 10.916055 10.807175 1

מעל 10.916055 10.870175 עד 27.290140 27.01794 2

מעל 27.290140 27.01794 עד 54.580275 54.03588 3

מעל 54.580275 54.03588 עד

109.160555 108.07176 4

מעל 109.160555 108.07176 5

 

תוספת שניה

(תקנה 3(א))

גמול ישיבה ליושב ראש ועד, חבר ועד וחבר ועדת ביקורת

                                              גמול ישיבה לחבר ועד                              גמול ישיבה ליושב

                                               או לחבר ועדת ביקורת                                     ראש ועד

              דרגה                              בשקלים חדשים                                    בשקלים חדשים

             1                                545                                          600

             2                                655                                          730

             3                                870                                          1,115

             4                                1,070                                       1,330

             5                                1,295                                       1,550

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1391

גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר

ועדת ביקורת גמול ישיבה ליושב ראש ועד

דרגה בשקלים חדשים בשקלים חדשים

1 505 540 555 595

2 605 650 675 725

3 805 860 1,030 1,105

4 990 1,060 1,230 1,320

5 1,200 1,285 1,435 1,535

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1034

גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר

ועדת ביקורת גמול ישיבה ליושב ראש ועד

דרגה בשקלים חדשים בשקלים חדשים

1 540 550 595 605

2 650 660 725 735

3 860 880 1,105 1,125

4 1,060 1,080 1,320 1,345

5 1,285 1,310 1,535 1,565

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1501

גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר

ועדת ביקורת גמול ישיבה ליושב ראש ועד

דרגה בשקלים חדשים בשקלים חדשים

1 550 545 605 600

2 660 655 735 730

3 880 870 1,125 1,115

4 1,080 1,070 1,345 1,330

5 1,310 1,295 1,565 1,550

 

תוספת שלישית

(תקנה 3(ב) ו-(ג))

מספר ישיבות מרבי בשנה

        ועדות קבועות של הוועד                           ועד                                   ועדת ביקורת

                   8                                    12                                  12

 

תוספת רביעית

(תקנה 4)

גמול שנתי ליושב ראש ועד

              דרגה                            גמול בשקלים חדשים

             1                                16,210

             2                                22,820

             3                                44,565

             4                                79,440

             5                                97,930

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1391

גמול

דרגה בשקלים חדשים

1 15,000 16,065

2 21,115 22,615

3 41,235 44,170

4 73,505 78,735

5 90,615 97,060

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1034

דרגה גמול בשקלים חדשים

1 16,065 16,375

2 22,615 23,050

3 44,170 45,010

4 78,735 80,240

5 97,060 98,915

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1502

דרגה גמול בשקלים חדשים

1 16,375 16,210

2 23,050 22,820

3 45,010 44,565

4 80,240 79,440

5 98,915 97,930

 

 

ט"ו בשבט התשס"ט (9 בפברואר 2009)                    דניאל פרידמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6757 מיום 23.2.2009 עמ' 538.

ת"ט ק"ת תשס"ט מס' 6766 מיום 19.3.2009 עמ' 656.

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1390 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1033 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1501 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות